ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s] Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B Vararepresentantene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene"

Transkript

1 VMÄSøYKOMMUNE I0føTEINNKAJ,LING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekst komiteen Møterom heìse/oppvekst Tid: 10:00 Representntene innklles herved. Eventuelle forfl-i snrest til tlf. 7B Vrrepresentntene møte etter særskilt innkllinq. bes mel-dt skl- bre SAKLISTE Vedtk Sksnummer Journr. Innhold 15/L7 L5/4 RETNINGSL INiTER KT'LTT'RMIDLER Orienterinqssker: 75/12 15/ 41 6 ånslær.ornc FoR rngøy skole 2OL4/20t5 15/13 FRILUFTSR.åD I 1sl5s9 FINN}IARK L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE ß/Ls 1sl581 ånsrær,orne rrvøysund skole 2oL4/2oLs 15/16 r5/s]2.ånslær.ornc HøTTEN BARNEITAeE '7 B Regnskp for sektoren 2015 Tilsyn Høtten brnehge Fel-fes skoferute Finnmrk fylkeskommune Ungdomsleder Kompetnsekrv lærere / kompetnsepln Sjumilssteget RIM - skoleeiers pj-n Ti f stnds rpporten Hvøysund Jn-Hrl-d Lyder komitefeder

2 Sk 11/15 RETNINGSLINJER KULTURMIDLER Sksbehndler: Arkivsksnr.: Mlin Sjursen V/ulvik t5l4 Arkiv:223 Sksnr.: 5lt5 8i15 nl15 Utvlg Formnnskpet Oppvekstkomiteen Oppvekstkomiteen Møtedto s t Innstilling: l. Oppvekstkomiteen vedtr de nye retningslinjene. 2. Retningslinjene legges ut på høring til ktuelle frivillige orgnissjoner Dokumenter:. dok i 24/ rd/oppvlmsw 223 oppvekstkomiteen gjeldene retningslinjer. dok i 25/ rd/oppv/msw223 oppvekstkomiteen forslg til nye retningslinjer for tildeling v kulturmidler i måsøy kommune. dok s 3 1/ rd/oppv/msw 223 kulturmiddler o beh ps rdloppvlmsw223 sksnr 5/15 frmøte i formnnskpet sksprotokoll - kulturmiddler 2015 dok u254ll rdlfsk/lis 223 kulturkonsulenten melding om politisk vedtk - kulturmidler 2015 Innledning: Det ble tidligere i år lget et forslg på reviderte retningslinjer til kulturmidler. Forslget ble behndlet i formnnskpet som utstt sken for t lle instnser skulle høres. Sken sendes derfor på nytt Forslget er ett forsøk på å endre og utvikle tilskuddsordningen med tnke på t kommunle midler i større grd skl stimulere til økt ktivitet. Sksutredning: Måsøy kommune hr i mnge år delt ut kulturmidler. Retningslinjene for tildelingen ble i første omgng vedttt i 1996, og siste gng endret i Vedttt budsjett for 2015 gjorde det nødvendig å justere retningslinjene i tkt med de reelle mulighetene. Rmm for tildelinger ble hlvert fr20l4 til20l5. De senere år hr budsjettpostene på kultur blitt krftig redusert. Dette hr førttil t en hr vært nødttil å finne ndre løsninger og gjennomføringer på en del ktiviteter. I budsjettet for 2015 er posten tilskudd tíilg, foreninger og ndre redusert fr kr til kr denne posten blir bl.. benyttet til kulturmidler. De siste årene hr en ikke delt ut hele posten på kr ,- til kulturmidler fordi mn også skulle kunne gi bidrg til bl.. lokle 17.mi - rrngement.. I følge vedttte retningslinjer utgjør bidrg til 17.mi rrngement i kommunen totlt kr ,-. Det vil for inneværende år si t det gjenstår kr ,- disponibelt til kulturmidler (mot kr ,- i tidligere år). Med større pott hr vi foregående r htt mulighet til å støtte flere ktiviteter enn tilfelle er nå. Side I v 1l

3 Sk 11/15 Retningslinjene og prksis hr stort sett vært uendret siden En ser nå behov for å justere disse, blnt nnet i den hensikt å stimulere inititiv og nyskping. De største endringene i det nye forslget er t det kun kn søkes midler til enkeltrrngement og t det skl sendes inn rpport etter utført ktivitet. Det vurderes som viktig t kommunen holder kontroll med t pengene fktisk fører til gjennomført ktivitet. Dette er vnlig prosedyre for tilskudd. Enbør i tillegg endre dto på søkndsfrist for midlene for å få en smlet og effektiv sksbehndling. Vedlegg: 1. Vedttte retningslinjer 2. Forslg på reviderte retningslinjer Hvøysund, den I 5 Ing Sørensen Rådmnn Mlin S Wulvik Kulturleder Side2vll

4 Dokid: (15/ l-1) E#E GJELDENE RETNINGSLINJER Ëffi,.år,krn ior;:1,:,1 r-: Retningslinjer for tildeling qv Kullurmidler i Måsøy kommune Vedtott ov Oppvekstkomiteen i møie sok 19/96 Endret i møie sok 2/97 siste gong endret i møte sok 0036/01 $1 Målet med tildeling v kulturmidler til lg, foreninger og ndre skl være en stimulns til å skpe økt kulturktivitet i kommunen gjennomtilbud som ihovedsk skl være åpentfor lle. Midlene skl fortrinnsvis gå til ktiviteter for brn og unge mellom 0 og 25 år, eldre over 60 år og personer som hr bistndsbehov (bevegelseshemmede, psykisk utviklingshemmede o.l.) $2 o Økonomisk støtte kn gis til llelg, foreninger og enkeltpersoner som driver kulturell virksomhet fortrinnsvis i Måsøy kommune. Regionle/fulkesorgnissjoner kn innvilges tilskott dersom midlene øremerkes virksomhet i Måsøy kommune, og det ikke finnes lokllg til å ivret denne virksomheten. Søknden om støtte skl inneholde sist vlgte årsmelding, regnskp og budsjett, smt en pln for hv de omsøkte midler skl benyttes til. $3 Det kn søkes midler til: Oppstrt v nye virksomheter Utvidelse v eksisterende nlegg Inventr/utstyr - Premier Enkeltrrngement for brnlunge og eldre som ikke er inntektsbringende, Midlene fordeles tillg og foreninger som innen en eller flere kulturktiviteter ktiviserer brn og ungdom. Det skl legges vekt på ntll medlelnmer, mengden ktivisering og kostndene knyttet til dette. " Midlene fordeles i grunnstøtte til lg og foreninger med et minimum v ktivitet, som hr et ideelt formål og som kn dokumentere å h ordnede regnskper.

5 $4 Kulturmidlene skl, i de år det utdeles h,iltursttuel/,dekke utgiftene til sttuetten. $s o Unnttt fr støndsordningen er orgnissjoner og institusjoner som først og fremst ivretr egne medlenìmers yrke eller økonomiske interesser, kulturbserte næringsprosjekt, kommunle institusj oner o.l. $6 o Det forets en tildeling i året. Søkndsfrist; 15.mrs. Kunngjøres vi monse i Finnmrk Dgbld og ved oppslg rundt om i kommunen. Søknder skl inneholde nødvendige vedlegg jfr. $ 2. Mngelfulle og forsent innkomne søknder vil ikke bli ttt med i behndlingen. Ved støtte fr kulturmidlene skl kommunen h rpport med regnskp innen 6 måneder etter gjennomførtpln/investering, som viser hvordn midlene er disponert.. Blir ikke midlene benyttet slik det er søkt om, vil kommunen kunne kreve midlene tilbkebetlt. Søkndsskjem fås ved henvendelse til Kulturkontoret OoOoOoOoO

6 -'Ëffi EIåEI LINJER rolérr -1-r:=ii,_,- : j l ' :..-tt. Relningslinjer for lildelin Må søy kommune f,ij.s,çjv Ark n J,;u r.l :.: Vedtott ov Oppvekstkomiteen i møie sok19/96 Endret i møle sok 2/97 sisle gong endret i møte sok 003ó/01 Nytt forslg til formnnskp et 19 ll-15 $1 o Målet med tildeling v kulturmidler til lg, foreninger og ndre skl være en stimulns til å skpe økt kulturktivitet i kommunen gjennom tilbud og ffngement som i hovedsk sklvære åpentfor lle. $2 o Økonomisk støtte kn gis til lle lg, foreninger og enkeltpersoner som driver kulturell virksomhet i Måsøy kommune. Regionle/fylkesorgnissjoner kn innvilges tilskott dersom midlene øremerkes virksomhet i Måsøy kommune, og det ikke finnes lokllg til å ivret denne virksomheten. Det skl sendes rpport på gjennomført nngement som det er søkt om. $3 Det kn søkes midler til Enkeltrrngement som ikke er inntektsbringende $4 Kulturmidlene skl, i de år det utdeles kultursttuett,deþ'ke utgiftene til sttuetten. $s Unnttt fr støndsordningen er orgnissjoner og institusjoner som først og fremst ivretr egne medlemmers yrke eller økonomiske interesser, kulturbserte næringspro sj ekt, kommunle institusj oner o. l. $6 o Det forets en tildeling i året. Søkndsfrist; 1S.pril. Kunngiøres vi oppslg rundt om i kommunen, smt på kommunens hjemmeside. Søknder skl inneholde nødvendige vedlegg jfr. $ 2. Mngelfulle og forsent innkomne søknder vil ikke bli ttt med i behndlingen. Ved støtte fr kulturmidlene skl kommunen h rpport med regnskp innen 6 måneder etter gjennomførtpln/investering, som viser hvordn midlene er disponert..

7 Bli-r ikke nnidlenc beny.étet slik det er søkt om, vil kommunen-kunne kreve midlene tilbkebetlt. o Søkndsskjem frs ved henvendelse til Kulturkontoret OoOoOoOoO

8 Sk Ä,nsvrnr,DlNc FoR INGØy skole 20t4t20ts Sksbehndler: Arkivsksnr.: Tone-Hilde Fye Arkiv: A20 &,14 Sksnr.: Utvlg l2l15 Oppvekstkomiteen Møtedto 12.r0.20t5 Innstilling: Å smelding for Ingøy skole tes til orientering Dokumenter 1. Å.rsmelding for Ingøy skole skoleäret20l4l20i5 Innledning: lngøy skole hr skoleåret htt 1 elev som gikk ut v grunnskolen etter dette skoleåret. Sksutredning: lngøy skole ble vedttt nedlgt fr Eleven som gikk der vr d ferdig med sitt 1O-årige grunnskoleløp. Bygningsmssen ble smtidig overttt v privte eiere. Mrkering v skolenedleggelsen ble holdt Slik det ser ut i dger det ingen <fornyelse>r v brn pãlngøy. Det kommer ikke frem spesielle utfordringer knyttet til rsmeldingen sett i lys v de fktiske forhold.. Vedlegg: Ärsmelding for Ingøy skole Hvøysund, den Ing Sørensen Rådmnn Side 3 v 1l

9 Ä.nsvrnLDING FOR SKOLE/OPPVEKSTSENTER S Ko Änn T 1 LE Skole I 1. ELEVT GRUPPEDELING ELEVTALL 1. årskull 2. årskull 3. årskull 4. årskull 5. årskull 6. årskull 7. årskull 8. årskull 9. årskull 10. årskull I TOTALT 1 TRINN/GRUPPER 2. SFO GSTIDER ANTALL BARN 3. SPESIALUNDER\rISNING ANTALL TIMER ANTALL ELEVER 4. AVGANGSKARAKTERER for 10' klsse Stnd kt Krkter (ntll) frittt Norsk hovedmål 1 Norsk sidemål 1 1 Mtemtikk 1

10 Smisk/finsk Eksmen Krkter Norsk hovedmål Norsk sidemål f, 6 frittt Mtemtikk Smisk/finsk M F eksmen Stnd 1 2 J Eksmen 1 ) J Vurdering: 5. ELEV-INSPEKT ØRENE Hr skolen brukt nettstedet: Hvordn er resulttene brukt: Nei 6. NASJONALE PRØVER Teknisk blemer Resultter 7. ELEVFRAV.IER Ugyldig t % Vurdering: Eleven hr god helse og er lite syk'

11 8. PERS ONALSITUASJ ON PERSONAL PEDAGOGER ASSISTENTER RENHOLDERE VAKTMESTER SFO PERSONELL NAVN VERNEOMBUD: ANTALL 1 STILLINGER vurdering: vktmester er tilstt i teknisk ett. Hdde vært ønskelig om vktmester vr underlgt rektor. 9. PERSONALFRAV,ÐR 0"/o bm Kurs Off. verv Velferd/diverse Vurdering: 10. RESSURSER RAMMETIMER: Smlet 1.5 stillinger Vnlig undervisn stillinger Spesilundervisn. Ledelse 17.5% v stilling Annet ØKONOMISKE RAMMER: For strmme økonomiske rmmer. Lite v ønsket Gnske br. Hr su med noen lærebøker

12 11. BYGNINGER OG VEDLIKEHOLI) Ufførtrbeid ute: HVA: Lite eller ingqn! ng-- VURDERING: Burde vært eiort mye! Utført rbeid inne: Lite eller ingenting Burde vært giort mye! Spesielle miljøiltk: Behov fremover: Generelt ytre vedtikehold som Pussing v mur og mling!- Forfller titt år for år 12. INVENTAR OG UTSTYR HVA: VURDERING: Nye nskffelser: Videre behov: 13. BRANNVERN LIVREDNING - HMS BRANNØVELSER: (ntll, vurdering) Nei HMS/IVIIL JØRETTET HEL SEVERN : (oppfølging j fr. HMS-Perm) Gått gjennom pertnen. HANDLINGSPLANER: (gj ennomgng, endringer)

13 14. RÅDSORGANENE T IIJEM. SKOLE SU Antll sker: C. 3 ALGET VIKTIGE SAKER Div. rrngement ELEVRÅDET Antll sker: VIKTIGE SAKER VIKTIGE SAKER Antll sker: C. 3 Div. rrngement Godtsmrbeid.Bådeformeltoguformelt.Herersmåforhold! Vurdering: Vi prktiserer"llmøte" i lle råd og utvlg' 15. EKSTERNE ARTNERE Antll møter Aktuelle tem PP-tjenesten 0 Skolehelsetjenesten 0 Skoletnnlege 0 Oppvekstkontoret 0 Andre 0

14 1.6. VIRKSOMHETSPLAN HOVEDO ER Distrikf sskolesmrbeid UERING 17. UNDERVISNING Må1 Tiltk Vurdering Spesielle stsingsområder IKT Spesilundervisning Sosilpedgogisk rbeid Bruk v IKT i lle fg. Spesielt bruk v GeoGebr i mtemtikk, som vil bli innført som obligtorisk i mtemtikk iløpet v kort tid. Vellykket! Entusistisk og interessert elev. Tem- prosjektrbeid Hønsehus med 6 høns Ekskursj oner, nærmilj ø- Internsjonlisering tiltk Pedgogisk utviklingsrbeid Undervisnings- Smtlebsert. Annet Skoletur til Svlbrd Gjennomført og svært vellykket 18. ORGANISASJONSUTVIKLING Lokle studiedger 0 Antll Tem Vurdering Kommunle studiedger Interkommunle studiedger Felleskursing innen 19O-timersrmm 0 0

15 19. ETTERUTDANNIN G/KT]RSA/ID EREUTDANNING o AG NAVN - hvem hr delttt 2 O. REKTORS/LEDERS REFLEKS JONER/VURDERING AV SKOLEÅRET Skoleåret hr forløpt som plnlgt. Smrbeidet mellom lærer og rektor hr vært upåklgelig! Eleven hrhtt forventet progresjo i lle fg' Mye ville vært enklere dersom vktmester hdde vært undetlgtrektor Stãr tilfredshet hos elev og forestte (og bygd for øvrig!) med t kommunen hr opprettholãt driften v skolen ut skoleåret ! Sted, dto: Ingøy,.juni20l5 Underskrift v driftsleder: Erik Næss

16 Sk 13/15 FRILUFTSRÅD I FINNMARK Sksbehndler Arkivsksnr.: Mlin Sjursen Wulvik Arkiv: 033 C20 Sksnr.: t3lr5 Utvlg Oppvekstkomiteen Møtedto t2.t Innstilling: Oppvekstkomiteen vedtr t det rbeides for t Måsøy kommune bidrr til opprettelse v et friluftsråd i Finnmrk. Dokumenter: 1. Etblering v friluftsråd i Finnmrk 2. Turkssetrimmen Perletur 3. Vedtekter Finnmrk Friluftsråd 4. Oversikt over søknder og tilsgn 2015 (Nord-Troms friluftsråd) Innledning: Det finnes 25 interkommunle friluftsråd i Norge. Finnmrk er et v f fulker uten friluftsråd. Med prosjekttilskudd fr Sprebnkl Nord-Norge er det igngstt et rbeid der målet er å få etblert råd i Finnmrk også. Det er mnge ktører som hr vært innvolvert i det innledende rbeidet. Sksutredning: Hensikten med et interkommunlt smrbeid med opprettelse v felles friluftsråd er målet om å oppnå resultter til beste for kommunene, innbyggerne, tilreisende, lgs- og foreningslivet smt reiselivet. Det er kommet frem to lterntive orgniserings former for hvordn mn bør etblere ( se vedlegg 1): Alt.l: Det etbleres et fylkesdekkende friluftsråd med kommuner i Finnmrk som ønsker å delt i smrbeidet. Alt. 2: Det etqbleres regionle friluftsråd i smsvr med inndelingen v regionråd, dvs. Vest- Finnmrk, Øst-Finnmrk og eventuelt indre Finnmrk. Det kommer frem i sksutredningen t lterntiv I er den mest ønskelige fr prosjektgrupps side. Måsøy kommune må vurdere hv en tenker er mest gunstig fr kommunlt ståsted. Aktuelle rbeidsoppgver til friluftsrådet vil/kn være: Side4vll

17 Sk 13/15. Arbeide for å f tilskudd/ressurser til Finnmrk som kommer friluftslivet i kommunene til nytte. Tilskudd som kommunene vnskelig kn oppnå uten smrbeid. o Være en ressurs for kommunene og som tr inititiv til ktiviteter og prosjekt som kommunene vnskelig kn gjennomføre lene. o Koordinere en felles turkssetrim med egen nettside (perleturer.no) med turer v ulik vnskelighetsgrd i lle kommuner i Finnmrk. En ktivitet både for fstboende og tilreisende. o Arbeide med friluftsliv og folkehelse og være en smrbeidspftner for folkehelsekoordintoreneifrisklivsentrlene slik t friluftsliv blir en nturlig del v kommunens folkehelserbeid. Koordinere gjennomføringen v "På tur med ordføreren" i kommunene. o Bistå kommunene i rbeidet med å søke spillemidler (og ndre tilskudd) til nlegg og tilrettelegginger for friluft sliv. o Vurdere behov og rbeide for sikring v rellområder til friluftslivsformåi. o Bistå kommuner med behov for turkrt/turbøker. o Smrbeide med flyktningkonsulentene om friluftsliv for flyktninger/fremmedkulturelle. Arbeide med tiltldprosjekt som gjelder ndre personer med særskilte behov. Få til friluftsskoler og cmp for brn og ungdom i skoleferiene.. Skilting og merking v turløyper i kommunene. o Få til "Læring i friluft" med mer og bedre utetid i skoler og brnehger.. Være et ressurssenter for friluftslivet i Finnmrk som også kommer reiselivet til nytte. Få til en felles ffngementsklender på Friluftsrådets nettside smt formidle informsjon og kunnskp vi sosile medier. o T inititiv til og foret en årlig utdeling v "Friluftslivets ildsjelpris" i Finnmrk. o Få til fglige og sosile møteplsser i smrbeid med Finnmrk Fylkeskommune, FeFo og ndre. Det er utrbeidet forslg på orgnisering og vedtekter. ( Se vedlegg 1 og 3). I Måsøy kommune hr vi llerede et tverrfglig fokus på friluftsliv og friskliv. Det er opprettet egen stilling som folkehelsekoordintor og det rbeides med en folkehelsepln. Lov om folkehelse som trådte i krft pålegger kommunene å rbeide systemtisk med folkehelse.: <$ LFormål Formålet med denne loven er å bidr til en smfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosile helseforskjeller. Folkehelserbeidet sklfremme beþllcningens helse, trivsel, gode sosile og miljømessige forhold og bidr til å forebygge psykisk og somtisk sykdom, sknde eller lidelse. Loven sknl silve t kommuner, fylkeskommuner og sttlige helsemyndigheter setter i verk tiltk og smordner sin virksomhet i folkehelserbeidet på en forsvrlig måte. Loven skl legge til rette for et lngsiktig og systemtiskfolkehelserbeid. > Sjumilsstegprosjektet i kommunen < Aktiv foreldremedvirkning for god helse> ( ) hr som et v sine mål å øke ktiviteter - særlig i friluft. I regi v prosjektet ble sommerktiviteter gjennomført over 2 uker: juli og ugust. I tillegg er det plnlgt oppstrt v loklt turlg. Slik hr kommunen llerede strtet et tverrfglig og målrettet rbeid for ä øke ktivtetsnivå/tilbud med tnke på folkehel se. Side 5 v 1l

18 Sk 13/15 Vi hr også flere lg og foreninger i kommunen som llerede er ktive bidrgsytere med ktiviteter ute. Disse vil helt klrt bli viktige støttespillere i rbeidet rundt en eventuell etblering v friluft sråd. Vi ser t det er et viktig å legge til rette for større bruk v nærområder, både for voksene og brn. Med Måsøy kommunes beliggenhet hr vi et stort potensile ved å bruke nærområdene mer ktivt. Økonomi: Det er lgt inn forslg på kontingent 12 kr. Pr. innbygger. Å delt i etbleringen vil derfor representere en årlig kostnd. Men erfring fr ndre friluftsråd er t det kn tilføre kommunene tilskudd og muligheter som lngt overstiger dette beløpet. ( Se vedlegg 4) Konklusjon: Ä. delt i etbleringen v et friluftsråd vurderes som et sentrlt tiltk i folkehelserbeid. Det vil styrke mulighetene for å gjennomføre ktiviteter som påvirker helse og trivsel- og det vil også øke kompetnse og krft til å utvikle det lovpålgte rbeidet. I tillegg ville det være en utvidelse/fortsettelse v rbeid som er påbegynt i kommunen ( blnt nnet i Sjumilsstegsprosjektet) og som hr sitt utspring i lokle helseutfordringer. Vedlegg: 5. Etblering v friluftsråd i Finnmrk 6. Turkssetrimmen Perletur 7. Vedtekter Finnmrk Friluftsråd 8. Oversikt over søknder og tilsgn 2015 (Nord-Troms friluftsråd) Hvøysund, den I 5 Ing Sørensen Rådmnn Mlin S. Wulvik Kulturleder Side6vll

19 ,,( FRttuFTsLtv rs An Fr luftsråd ' FinnmôrK ê -ld Til kommunene i Finnmrk 2. sept Etblering v friluftsråd i Finnmrk 1. Bkgrunn I Norge finnes 25 interkommunle friluftsråd. Disse hr totlt cirk 210 medlemskommuner. Finnmrk er et v få fylker uten friluftsråd (smmen med Nord-Trøndelg, Hedmrk og Sogn og Fjordne). Smtlige kommuner itroms vil i løpet v høsten være tilsluttet friluftsråd. I Nordlnd er lle kommuner, med unntk v fem på S6r-Helgelnd med i friluftsråd. Med prosjekttilskudd fr Sprebnk 1 Nord-Norge er det igngstt et rbeid der målet er å få til etblering v friluftsråd også i Finnmrk. Dette som et tiltk som en del v mrkeringen v Friluftslivets år. Finnmrk Fylkeskommune, FNF Finnmrk, Friluftsrådenes Lndsforbund, Vest- Finnmrk Regionråd og KS Nord-Norge hr vært involvert i det innledende rbeid. 2. Hvorfor friluftsråd? Hensikten med et interkommunlt smrbeid med opprettelsen v felles friluftsråd er målet om å oppnå resultter til beste for kommunene, innbyggerne, tilreisende, lgs- og foreningslivet og reiselivet. For flere kommuner vil dette være resultter som lettere lr seg oppnå ved å smrbeide interkommunlt. Det å søke tilskudd og dermed tilføre kommunene ressurser og kompetnse vil være viktig for Friluftsrådet. Friluftsrådet vil smordne, koordinere og effektivisere rbeidet på en slik måte t ressursutnyttelsen blir så god som mulig. 3. Hvordn smrbeide på tvers v kommunegrensene? To lterntive muligheter eksisterer, der lt. 1 muligens vil være det ønskelige ob mest ktuelle: Alt. L: Det etbleres et fylkesdekkende friluftsråd med kommuner i Finnmrk som ønsker å delt i smrbeidet, forhå pentligvis lle. Alt. 2: Det etbleres regionle friluftsråd i smsvr med inndelingen v regionråd, dvs. Vest- Finnmrk, Øst-Finnmrk og eventuelt lndre Finnmrk. Finnmrks størrelse og bosettingsstruktur er slik t det vil være lnge geogrfiske vstnder unsett hvilket lterntiv som velges. Det å finne rbeidsmetoder og rbeidsområder og oppgver som tr hensyn til vstndene vil være viktig. I utgngspunktet foreslås det et felles friluftsråd for hele Finnmrk. Den videre kommunle behndling vilvgjpre om lt. l eller lt. 2 velges.

20 ./,( FR.ITUFTSTIVETS Fr luftsråd' FinnrnôrK ê -rþ -l Aktuelle rbeidsoppgver: Her følger en oversikt som viser ktuelle rbeidsoppgver for Friluftsrådet. Det videre rbeid frm til etblering smt rbeidsgrupps og styrets prioriteringer vil dnne grunnlg for en endelig rbeidspln. Friluftsrådet skl: r Arbeide for å få tilskudd/ressurser til Finnmrk som kommer friluftslivet i kommunene til nytte. Tilskudd som kommunene vnskelig kn oppnå uten smrbeid. Være en ressurs for kommunene og som tr inititiv til ktíviteter og prosjekt som kommunene vnskelig kn gjennomføre lene. Koordinere en felles turkssetrim med egen nettside (perleturer.no) med turer v ulik vnskelighetsgrd i lle kommuner i Finnmrk. En ktivitet både for fstboende og tilreisende. o Arbeide med friluftsliv og folkehelse og være en smrbeidsprtner for folkehelsekoordintorene/frisklivsentrlene slik t friluftsliv blir en nturlig del v kommunens folkehelserbeid. o Koordinere gjennomfqringen v "På tur med ordføreren" i kommunene. o Bistå kommunene i rbeidet med å søke spillemidler (og ndre tilskudd)til nlegg og tilrettelegginger for friluftsliv. o Vurdere behov og rbeide for sikring v rel/områder til friluftslivsformå1. o Bistå kommuner med behov for turkrt/turbøker. o Smrbeide med flyktningkonsulentene om friluftsliv for flyktninger/fremmedkulturelle. o Arbeide med tiltk/prosjekt som gjelder ndre personer med særskilte behov. o Få til friluftsskoler og cmp for brn og ungdom i skoleferiene. o Skilting og merking v turløyper i kommunene. o Få til "Læring i friluft" med mer og bedre utetid i skoler og brnehger. r Være et ressurssenter for friluftslivet i Finnmrk som også kommer reiselivet til nytte. r Få til en felles rrngementsklender på Friluftsrådets nettside smt formidle informsjon og kunnskp vi sosile medier. o T inititiv til og foret en årlig utdeling v "Friluftslivets ildsjelpris" i Finnmrk. o Få til fglige og sosile møteplsser i smrbeid med Finnmrk Fylkeskommune, FeFo og nd re. Orgnisering Det legges opp til slik orgnisering/styring v Friluftsrådet i prpveperioden (slik det også frmgår v forslg til vedtekter):. Arsmøte med (politisk) deltkelse fr medlemskommunene. o Politisk smmenstt styre vlgt v årsmøtet. Administrtiv smrbeidsgruppe med deltkelse fr lle medlemskommunene. o Dgligleder/prosjektleder o Andre rbeids- og prosjektgrupper etter behov. Vedtekter Det er utrbeidet forslg tilvedtekter. Disse føl$er krvene i Kommunelovens 5 27 om interkommunlt smrbeid.

21 /,( FRILUFTSIIVETS AR Friluftsråd FinnmôrK ê -rþ -l Prosjektperiode Det foreslås v Friluftsrådet etbleres som et forsøksprosjekt for perioden L. jnur 2Ot6-31. jnur 2OL7, men evluering etter t 2-årsperioden er gjennomført. Frmdriftspln Her er et forslg til frister og frmdriftspln for høsten: 7. Nott/forslg til sksfrmlegg sendes til kommunene innen 4. sept. 2. Det gjennomføres et felles telefonmøte mndg 21-. sept. kl. L4.00. Kommunene kobler seg på telefonmøtet ved å ringe 2L9842OO (grtis). Tst deretter koden 2OI52OL6. 3. Revidert sksfrmlegg sendes kommunene innen 25. sept. 4. Sken behndles politisk i kommunene i oktober, november og desember. 5. Orienterings-/drøftingssk i regionrådene etter behov. 6. Oppstrts-/stiftingsmøte gjennomføres (som telefonmøte) i uke 51. lnnstilling til vedtk Nottet brukes som grunnlg for sksfrmlegg der kommunene i Finnmrk inviteres til å ftte følgende vedtk: L. kommune viser til gjennomført utredningsrbeid om interkommunlt friluftslivssmrbeid og etblering v friluftsråd i Finnmrk. Jfr. nott fr prosjektleder dtert 2. sept kommune støtter inititivet om å etblere friluftsråd i Finnmrk slik det frmgår v nevnte nottet og rådmnnens sksfrmlegg for "prpveperioden" 2016 og2ol7 Dette som et selvstendig interkommunlt smrbeid etter Kommunelovens Medlemskontingenten for 2OL6 og2oi7 settes til kr 12,- pr. innbygger 4. Forslg til vedtekter godkjennes. 5. Kommunestyret oppnevner følger representnt og vrrepresentnt som utsendinger til stiftingsmøte og til Friluftsrådets årsmøter i vlgperiode: Representnt: V rrepresentnt: 6. Rådmnnen gis fullmkt til å oppnevne kommunens representnt i Friluftsrådets d ministrtive smrbeidsgruppe. 7. Friluftsrådets rbeid evlueres innen L7. Hugo Tingvoll (sign.) Prosjektleder

22 /,( FRITUFTSTIVETS Friluftsr.id i Finnmrk ê trþ -l Til kommunene i Finnmrk 16. sept Nott vedr. etblering v: Turkssetrimmen Perletur (med nettsiden perletur.no) 1. Bkgrunn o I forbindelse med rbeidet med å få til et nytt interkommunlt smrbeid om friluftsliv i Finnmrk, med etblering v friluftsråd, kn smrbeid om en felles turkssetrim være en v oppgvene. Turkssetrim med utplssering v turksser med besøksbok er populært mnge steder. Folkehelse er et stsningsområde, Økt stsing på friluftsliv og turkssetrim kn være positivt i folkehelserbeidet er Friluftslivets år, og det vil derfor være positivt å etblere en slik ktivitet nettopp i år. 2. Dette er turkssetrimmen Perletur:. Alle kommuner i Finnmrk inviteres til å være med.. Hver kommune velger seg ut sine turer. Dette skl være turer med vrisjon både når deg gjelder vnskelighet og geogrfisk spredning i kommunen.. Antll turer i hver kommune kn være cirk 10 turer. Dermed kn Perletur i Finnmrk komme til å bestå v 200 turer dersom lle kommuner bidr.. Det smrbeides med orgnissjoner og privtpersoner om gjennomfpring v Perletur.. Det utrbeides krtbrosjyrer som presenterer Perletur, og som distribueres til smtlige husstnder.. Sesongen for Perletur vrer fr 1.. juni til 31, oktober.. Alle som besøker 7 eller flere v turmålene $ør segfortjent til premiekruset. For brn under 10 år er krv 6 forskjellige turmå1.. På hvert turmål er det en registreringskode som deltkerne legger inn på sin brukerside på perletur,no,. Skilting v turene i Perletur gjennomføres med tilskudd fr turskiltprosjektet (Gjensidigest ftelsen og Finnmrk fylkeskommune). Dette er nettsiden perletur.no. Perletur gjennomfpres med en egen nettside der brukerne finner ll nødvendig informsjon om turkssetr mmen,. På perletur.no blir deltkerne "møtt" v et krt over Finnmrk og bedt om velge hvilke kommune mn skl gå på tur i.. På perletur,no registrerer deltkerne sin egen bruker.. Registreringskoden fr turmålet legges inn på nettsiden.

23 ./,( 20 FRILUFTSLIVETS 15 ê =rii Friluftsråd i Finnmrk På perletur.no finnes turbeskrivelser med krt, tekst og foto om lle turene. Her finnes også sttistikk, topplister og nnen nyttig informsjon om Perletur. Perletur.no er smkjørt med ut.no. Dette innebærer t turbeskrivelsene hentes fr denne nettsiden. Perletur bygger på positive erfringer med tilsvrende ktivitet/nettside i Nord-Troms (se utinord.no) og i MØre og Romsdl (se stikkut.no). Perletur vil bli bygd opp på smme måte, Økonomi. Friluftsrådet søker tilskudd til etblering og drift v Perletur. Dette innebærer t kommunene ikke bidrr med nnet tilskudd enn medlemskontingenten til Friluftsrådet.. Det legges opp til t Perletur gjennomføres som en grtis ktivitet for deltkerne (som kun betler for premiekruset og eventuelle ndre premie-/deltkerrtikler). Nettsiden fungerer slik t det er mulig å gjennomføre Perletur med deltkerbetling, dersom kommunene Ønsker det. -l Frmdrift o o Høsten 2015: Arbeidet fornkres i kommunene, som tr stilling til om mn Ønsker å delt i Friluftsrådet og Perletur. Vinteren 2016: Kommunene velger ut hvilke turer som skl være med i Perletur, og vklrer hvordn rbeidet skl orgniseres og gjennomføres i kommunen. Vinteren/våren 2016: Nettsiden perletur.no gjøres ferdig, turene legges inn etc. 1. juni 2015: Oppstrt Perletur. Hugo Tingvoll (sign.) Prosjektleder

24 Vedttt på årsmøte den VEDTEKTER FINNMARK FRILUFTSRÅD (ORGANTSERT ETTER KOMMUNELOVENS $ 27) s I FORMÅL Finnmrk Friluftsråd skl i smrbeid med medlemskommunene, ndre offentlige myndigheter og orgnissjoner, fremme llsidig og miljøvennlig friluftsliv til beste for befolkningens trivsel og helse. $ 2 DELTAKERKOMMUNER Friluftsrådet er et interkommunlt smrbeidsorgn etter $ 27 i Kommuneloven mellom Alt kommune, Berlevåg kommune, Båtsfiord kommune, Gmvik kommune, Hmmerfest kommune, Hsvik kommune, Krsjok kommune, Kutokeino kommune, Kvlsund kommune, Lebesby kommune, Lopp kommune, Måsøy kommune, Nesseby kommune, Nordkpp kommune, Porsnger kommune, Sør-Vrnger kommune, Tn kommune, Vdsø kommune og Vrdø kommune. Tilslutning fr nye deltkerkommuner må godkjennes v friluftsrådets årsmøte og kommunestyret i hver v deltkerkommunene. Opplistingen øv medlemskommuner justeres/endres i smsvqr med behqndlingen i de nevnte kommuner $ 3 ORGANTSASJON Friluftsrådets fste orgner er årsmøtet, styret, smrbeidsgrupp og en dministrsjon som står for den dglige driften. Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Lndsforbund. s 4 Ånsnnørn Å.rsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgngen v mi måned.,arsmøtet består v I representnt med personlig vrmedlem fr hver medlemskommune vlgt for kommunestyreperioden v kommunen.,{rsmøtet er beslutningsdyktig når minst hlvprten v representntene er tilstede.,ä smøtet skl innklles med minst 2 ukers skriftlig vrsel. Sksliste og sksdokument skl følge innkllingen. Med unntk v vedtektsendringer, jf $ 9, treffes beslutninger med simpelt flertll.

25 Årsmøtet skl behndle: l. Godkjenning v innklling, sksliste og representnter. 2.Yelge ordstyrer, referent og 2 representnter til å undertegne protokollen. 3. Styrets årsmelding. 4. Regnskp med revisjonsberetning. 5. Arbeidspln. 6. Budsjett, herunder fstsette tilskudd (kontingent) fr deltkerkommunene. 7. Behndle innkomne sker. 8. Vlg ) Styre inkludert vrmedlemmer. I styret skl begge kjønn være representert i smsvr med Kommunelovens bestemmelser. Styremedlemmene, leder og nestleder er på vlg nnet hvert år. b) Styrets leder og nestleder. c) Vlgkomite (velges blnt de oppnevnte representntene fr deltkerkommunene). Det forets skriftlig vlg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet vgjøres vlg ved loddtrekning. s s EKSTRAORDTN.TÐRT ÅRSMØTE Ekstrordinært årsmøte kn holdes etter innklling fr styret eller når årsmøterepresentnter fr2 eller flere v deltkerkommunene krever det. Ekstrordinært årsmøte skl innklles med minst 2 ukers vrsel, og det skl frmgå v innkllingen hvilke sker som skl behndles. Ekstrordinært årsmøte kn bre behndle sker som er nevnt i innkllingen. Ekstrordinært årsmøte er beslutningsdyktig med de frmmøtte representnter. For vedtk gjelder de smme regler som for årsmøte. $ 6 STYRE Styret består v fem medlemmer med personlige vrmedlemmer fr medlemskommunenes formnnskp. Styret skl behndle følgende: 1. Tilsette dglig leder og h rbeidsgivernsvr for vedkommende. 2. Fremme Friluftsrådets oppgver i smsvr med vedtekter og årsmøtevedtk. 3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i smsvr med vedtekter og rbeidspln og stå for økonomistyring i smsvr med vedttt budsjett. Styret kn velge et rbeidsutvlg til å forberede sker for styret og ftte vedtk etter nærmere delegering fr styret, og nedsette utvlg til å ivret nærrnere vgrensede oppgver som lønnsutvlg, utvlg for konkrete prosjekter m.v. Det skl føres protokoll fr styremøtene som bl.. sendes deltkerkommunene. Styrehonorr,møtegodtgjørelse følger tilsvrende prksis fr vertskommunen. $ 7 SAMARBEIDSGRUPPE Smrbeidsgrupp består v ett medlem fr hver kommunedministrsjon, utpekt v den enkelte kommune. Medlemmenebør representere den eller de etter/enheter som rbeider med friluftsliv i den enkelte kommune.

26 Smrbeidsgrupp behndler sker v prktisk- og dministrtiv krkter, og er et forum for smordning og erfringsutveksling. Smrbeidsgrupp kn forberede sker for styret. $ I ØKONOMT Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskp. Deltkerkommunene skl betle et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne fstsettes v ålrsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Økningen v kontingenten ut over konsumprisindeksen må godkjennes v medlemskommunene. S 9 VEDTEKTSENDRINGER Endring v vedtektene kn bre gjøres på årsmøte eller ekstrordinært årsmøte. Endring v vedtektene krever 213 flertll. Opptk v nye medlemskommuner etter $ 1 skl også godkjennes v deltkerkommunene. $ 10 UTTREDEN OG OPPLØSNING Den enkelte deltkerkommune kn med skriftlig vrsel tre ut v Friluftsrådet fr l. jnur året etter t slikt vrsel er sendt. Deltkerkommunen som hr trådt ut v Friluftsrådet overtr d de oppgver som Friluftsrådet hr utført for kommunen. Ut over dette hr ikke kommuner som trer ut v Friluftsrådet krv på verdier. Vedtk om oppløsning v Friluftsrådet kn kun gjøres på ordinært årsmøte, ogl<rever 213 flertll blnt frmmøtte stemmeberettig. Ved oppløsning v Friluftsrådet overføres verdier som Friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og lle oppgver overts v kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom medlemskommunene etter befolkningstll ved sist årsskifte. $ 11 VOLDGTFT Dersom det oppstr tvist mellom deltkende kommuner om forståelsen v disse vedtektene, skl tvisten vgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven.

27 Oversikt søknder oe tilssn 2015 Tilskudd fr BektD Tiltk Tilspn FL Friluftsliv os folkehelse FL Pilotorosiekt - Friluftsliv oe folkehelse 0 FL Friluftsliv for fremmedkulturelle Troms fvlkeskommune Tursk ltoros ektet DNT Friluftsskoler DNT Oootur! Troms fvlkeskommune Ut i NORD Troms fvlkeskommune På tur med ordføreren Troms fvlkeskommune Friluftsskoler oq cmo Troms fylkeskommune Friluftsliv i skoler og brnehger Troms fvlkeskommune Utstvrsbse Troms fvlkeskommune Friluftsliv oe folkehelse 0 Troms fvlkeskommune Fvsisk tilretteleesinr i nærm liøet 0 Troms fvlkeskommune Ad min strs onsstøtte FL 20s000 Ad mln istrs onsstøtte FL Lærine ifriluft FL friluftsskoler FL Nturlos - På tur med ordføreren FL Ut i NORD 0 FL Friluftscmp 0 FL Klrt eår! FL Finn stien - Føls den! 0 Norses siømtråd Bruk v fisk på friluftsskolene + kurs 4500 FL Fellesstnine friluftsskole FL Fellesstnins friluft sport FL Fellesstnine llemnnsretten 0 FL Utstvrsbse 0

28 FL S0000lTilrettelessine for turkessetrim FL Friluftsoort Skiervøv 0 FL Nturkltreiuneel, KvænnÊen 0 FL 5OOOOI Nturkltre unsel. Nordreis 0 Sprebnk lnord-norge l3 prosiekt i nlednine FÃ Kreftforenineen kt vitetsorker Sum 279rr1]l

29 Sk SKOLEKRETSER I MÅSØY KOMMUNE Sksbehndler: Arkivsksnr.: Tone-Hilde Fye t51573 Arkiv:812 Sksnr.: r4lt5 Utvlg Oppvekstkomiteen Møtedto s Innstilling: 1. Oppvekstkomiteen gir sin tilslutning til tlngøy skolekrets innlemmes i Hvøysund skolekrets. Dokumenter: 1. Sk om lokl forskrift om skolekretsgrenser Måsøy kommune Sk Innledning: Ingøy skole ble etter vedtk v l4 nedlgt I 5. Smtidig ble det vedttt t forslg til skolekretsgrenser i Måsøy kommune skl leggs frem som e forlengelse v dette. Det ble også beskrevet i vedtket t elever bostt pälngøy kn velge mellom ä gâpähvøysund eller Gunnrnes skole. Det er ingen ting som tyder å t det vil bli grunnlg for skoledrift"pâingøy i overskuelig fremtid. Sksutredning: Ved å gå til Utdnningsdirektortes rundslciv finner en veiledning for rbeid med skolenedleggelser og kretsgrenser. Disse er utgngspunkt for videre sksutredning. Opplæringsloven $ 8-1 første ledd første og nnet punktum lyder slik: $ 8-1. Skolen <Grunnskoleelevene hr rett tíl å gå på den skolen som ligg nærst eller ved den skolen i nærmiljøet som dei solcner til. >Kommunen kn giforslcrifter om kvfor skole dei ulike områd i kommunen solcnr til.> Første punktum fstslår det såklte nærskoleprinsippet. Det betyr t grunnskoleelever skl h rett til ã gålpäden skolen som ligger nærmest eller den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Annet punktum gjelder for sksbehndlingen, og åpner for t den enkelte kommunen kn gi kommunle forskrifter om hvilke skoler de ulike områdene i en kommune skl sogne til. Slike forskrifter ngir såklte kommunle skolekretsgrenser. Også disse må ivret nærskoleprinsippet. Hverken opplæringsloven eller nnet regelverk hr innholdsmessige regler for endring v skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjemeområdet v den kommunle hndlefriheten. En vgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og smfunnsmessige prioriteringer. Brnekonvensjonen er ttt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i2003, og forplikter kommunene til å legge vekt på bmets beste, blnt nnet i sker om skolestruktur. Artikkel 3 Side 7 v 11

30 Sk nr. I peker på t brnets beste er et viktig hensyn i sker som gjelder brn. Brnekonvensjonens rtikkel3 nr. 1 lyder: "Ved lle hndlinger som berører brn, enten de forets v ofentlige eller privte velferdsorgnissjoner, domstoler, dministrtive myndigheter eller lovgivende orgner, skl brnets beste være et grunnleggende hensyn." Dette betyr t kommunen i sker om skolestruktur også må vurdere brnets beste. Måsøy kommune hr ikke benyttet sin rett til å gi forskrift om skolekretsgrenser. Det ble fremmet en sk til kommunestyret ( Sk 20113) hvor forslg til lokl forskrift ble fremlgt.. Dette forslget ble utformet med bkgrunn i forslg om nedleggelse v lngøy og Måsøy skoler. Sken ble d utstt - og er siden ikke gjenoppttt Det fremmes heller ikke nå et forslg til forskrift. At vi ikke hr forskrift betyr en enklere sksbehndling og t det i prinsippet kn gjøres dministrtivt. Måsøy kommune hr nå 4 skolekretser: l.ingøy skolekrets for skolepliktige pâlngøy 2. Gunnrnes skolekrets for skolepliktige på Rolvsøy 3. Måsøy skolekrets for skolepliktige på Måsøy 4. Hvøysund skolekrets for øvrige skolepliktige i kommunen; dvs skolepliktigepàhvøyog inn til grensen mot Kvlsund kommune. Ingøy skole ble nedlgt Det er ikke lenger fstboende brn på Ingøy blnt de innbyggerne, og lite som tilsier tilvekst. Det kn tenkes 4 ltemtíve løsninger fremover: 1. Fortstt skolekrets på Ingøy. Det er lite som tyder på t det blir grunnlg for skoledrift igjen på lngøy. Hvis en i tillegg tr med nye kompetnsekrv (fr ) til lærere i norsk, engelsk og mtte er det lite relistisk å bygge opp igien en grunnskole. Moderne teknologi til tross. Alterntivet er d t Ingøy ikke lenger kn være selvstendig skolekrets, men t området irurlemmes i en v de ndre bestående kretsene. 2. Slå smmen med Måsøy skolekrets. Skolekretsen til Måsøy skole representerer noen v de smme utfordringer som Ingøy skole hr htt: synkende elevtll uten <nye> brn. Det vurderes som særdeles utfordrende å rekrutter og beholde nødvendig kompetnse også her. På skolen er det pr. i dg 4 elever hvorv 2 pä7. trinn, 1 i niende og I i tiende trinn. Befolkningen på Måsøy er ldrende. Det vil si t om dersom situsjonen fortsetter vil det ikke finnes noen elever på Måsøy om 3 år. 3. Slå smmen med Gunnrnes skolekrets. Gunnrnes er den geogrfisk nærmeste skolen. Her er 7 elever fordelt pä trinn, og flere brn under skolepliktig lder. Fremdeles er det et svært lite miljø som også representerer utfordringer i forhold til å rekruttere kompetente lærere fremover. Det vil også i perioder v äretby på stor utfordringer m.h.t skoleskyss ogværlsjø. Det vil kreve behov for <beredskpshjem> på Rolvsøy når det blir umulig å returnere smme dg. Kompetnsemessig og med tnke på generell infrstruktur er dette lterntivet svært sårbrt. 4. Slå smmen med Hvøysund skolekrets. I den grd kommunen klrer å innfri kompetnsekrv hos lærere i grunnskolen fremover vil det værehvøysund skole som hr størst mulighet til det. Måsøy kommune er nærmest i en særstilling pr d.d. som hr Side 8 v 1l

31 Sk htt stbile og erfrne lærere i en årrekke - som til smmen representerer et solid kompetnsemiljø. I omkringliggende kommuner ser en t det er store utfordringer med å få tk i kvlifisert personl etter dgens krv. Det vil bli end tøfferc ä konkurrere om kvlifisert rbeidskrft fremover med nye og større krv. Et robust kompetnsemiljø tiltrekker seg lettere kvlifiserte medrbeidere enn rbeidsplsser der mn står lene. En god skole er vhengig v tvi klrer å <hevde oss> i kmpen om de godt utdnnede lærerne. For en skolelev som eventuelt skulle pendle mellom lngøy og Hvøysund vil også store deler v skoleåret by på utfordringer knyttet til skoleskyss. Det vil kreve <beredskpshjem> i Hvøysund. Det vil likevel gi det største kompetnsemiljøet og by på flere vlg og muligheter på grunn v bredere infrstruktur og tetthet. For en grunnskoleelev bostt päingøy vil ingen v disse løsningene være ideelle. Det vg ør geogrfien og demogrfien. Å reise mellom Ingøy og de ndre øyeîe vil være krevende og i perioder umulig.. Det vil være særdeles krevende å tilrettelegge for elever med tnke på <nærskoleprinsippet>. Alle lterntiver byr på store prktisk utfordringer og hr sine svkheter - litt vrierende etter brnets lder. Å sende en elev i småskolen med båt frlngøy vil fort bli unsvrlig/umulig. Elever som er vhengig v båt hr rett til grtis skyss uvhengig v vstnd, men utfordringen her ville være om det i det hele ttt vil være mulig å etblere trnsportør. Alterntivet ville d være en form for innlosjering på skolestedet. Kommunen hr plikt til å skffe innlosjering når trnsport ikke er forsvrlig. I tvilstilfelle vgjør foreldrene om eleven skl innlosjeres eller skysses, (Oppl.l.$7-1) Hvis dette skulle bli en ktuell situsjon er vurderingen t det beste tilbudet og mulighetene finnes i Hvøysund. Ettssi efens/rådmnnens vurdering Opplæringslovens $ 2-1 beskriver brn og unges plikt og rett til grururskoleopplæring. $ l3-1 beskriver kommunens plikt til å sørge for t retten til grunnskoleopplæring blir oppfult. Demest beskrives prinsippet om <nærskoleretten> lovens i $8-1. Når kommunen ikke hr vedttt forskrifter om skolekretser er hndlingsrommet større i forhold til sksbehndlingskrv Dersom en tr brneperspektivet vurderes det til t det å komme til Hvøysund vil representere flere muligheter og et mer robust kompetnsemiljø fremover enn tilfellet vil være på Måsøy eller Gunnrnes. På Måsøy er det dessuten knyftet usikkerhet til hvor lenge det er forsvrlig/mulig å opprettholde skoledrift. Det vurderes derfor som det beste lterntivet t <gmle> Ingøy skolekrets innlemmes i skolekretsen tilhørende Hvøysund skole slik t en får 3 skolekretser i kommunen. Det utelukker likevel ikke muligheten for t elever i <<særlege tilfelle> etter søknd kn fä gäpä nnen skole. Her vil det også være lettere å bygge et nettverk rundt eleven som hr mnge ulike kulturtilbud i tillegg. Hvøysund, den Ing Sørensen Rådmnn tl Tone-Hilde Sektorleder oppvekst Side 9 v 11

32 Sk 15/15 Ä.Rsvrnr,DING HAvØysuND skole 2014 t20ls Sksbehndler Arkivsksnr.: Tone-Hilde Fye 15/581 Arkiv: A20 &,14 Sksnr.: T5IT5 Utvlg Oppvekstkomiteen Møtedto Innstilling: Oppvekstkomiteen tr årsmelding fr Hvøysund skole skoleåret til orientering Dokumenter: Ärsmelding fr Hvøysund skole skoleåret Sksutredning: Årsmeldingen fr Hvøysund skole hr i år en litt nnen disposisjon. Det er fordi vi ønsker t årsmeldingene skl være enkle og t den sentrle meldingen blir tilstndsrpporten. Den skl beskrive utvikling, utfordringsbilde, mål og resultter i grunnskolene. Skolen hr gjennom det siste äret gätt inn i to store nsjonle stsinger under det vi hr vlgt å klle <Regn med oss i Måsøp. Stsingene heter hver for seg <Ungdomstrinn i utvikling> og < Vurdering for læring>. I Måsøy hr vi vlgt å inkludere lle trinn og lle skoler. Det er likevel ikke tvil om t det er Hvøysund skole som er <motoreu. Målet er end mer prktisk, motiverende og relevnt undervisning smt bedre tilbkemeldingskultur slik t elevene forstår hv de skl rbeide med. Det er også et økt fokus på foreldresmrbeid og brukerundersøkelser pähvøysund skole. Alt for t elevene skl bevre lærelyst og mot til å fullføre sitt l3-årigeløp. For første gng skl de såklte læringsdgene for skole rrngeres på Hvøysund skole. ( 5. og 6. oktober 2015) Vi får d drhjelp fr Universitetet i Tromsø og Alt kommune smt utviklingsveileder fr RSK. Vi hr fokus på utviklingsrbeid loklt i <Regn med oss i Måøp. Her hr grunnleggende ferdigheter i regning et helt sentrlt fokus. Tidligere fuhr <våre> lærere reist til Alt hvor c.700lærere fr Vest-Finnmrk hr vært smlet. Endringen er også et resultt v RSK sin tekning og strtegi om t læring i stor grd skjer på rbeidsplssen. Når vi rbeider slik loklt utvikler det smtidig hele orgnissjonen. Vi hr vlgt å inkludere lle som møter elevene, d.v.s lle nstte er inkludert på læringsdgene - ikke bre lærere. Også det er viktig med tnke på t endring/ utvikling skl skje i hvert klsserom og i møte med den enkelte elev. Hvøysund skole er også gjennom smrbeidsvtle med Nordkpp videregående skole ktiv i et rbeid for å gjøre overgngen fr grunnskole til videregående skole enklest mulig for elevene. Skolen er oppttt v og ktive i forhold til å utvikle smrbeidet hjem/ skole- og å få til et end bedre tvenfglig rbeid rundt elever som v en eller rìnen årsk hr mye frværl er lite motivert. Dette sier også brukerundersøkelsene t det er ønske om/ behov for. fu 'ø f"rylng Sørensen Rådmnn Hvøysund o7.lo.rs Tone-Hilde Fye" Sektorleder oppvekst Side 10 v l1

33 1 Arkir*ode: AnsmELDrNø zor4/r5 HAVSN5UND 5KOLE BESKRIVELSE AV VIRK5O'IAHETEN Hovøysund skole eî en skole med 101 elever ved skoleslutt og ó.klosse hor ve,rt delvis slått sommen detle skoelåret. 26 elever, primert fro 1. og Z.klsse, beny'ltet seg ov 5FO-tilbudet. <<Bedre le,ringsmil jør> med fokus på hjem/skole-sqmorb eid og helhetsplon for sosiol kompetonse -herunder bl.o. kompen mot mobbing og rqsisme - hor vert hovedsqtsingsomnådet for skolen vãr dette skoleåret. Skolen f ikk våren 2015 innvilget midler til to pros jek'ter initiert ov UDfR; <<Vurderíngfor lerîng>> og <<Ungdomstrinn i utvikling>>. Regning er sotsíngsområdet Ínnqfor <<Ungdomstrínn i utvikling>>, og lle klqsser o9 skoler i Måsøy er deltokere i begge s singene. Prosjektp erioden gãr f r våren 2Ot5 og vil ovsluttes våren 20L7. Hondlíngsplqn for sosíol kompetons e, ãrsplner f or lle klosser i olle f g med tydelige kompetons e- og le,rínqsmål somt tídli9 ínnsqts er noen qv våre styringsdokumenter. Et overordnq mål er of Hovøysund skole skol være en ren f or lering o9 trívsel. Resultqten e f rq Nosjonole ptøver og Eksomen viser ot vi ltgger omlrenl på somme nívå eller over londsgjennomsnittet. Spesíelt lot vi oss begeistre over serdeles gode resultqter under muntlig eksomen. Skolen er llikevelbekymret ovet noe lcv motivosjon for motemotikkfoget,og denne hôper vi å få bedret gjennom sotsíngsomrãdenevãre. Vi gjennom f ørte Foreldreun dersøkelsen f or f ørste gong i historíen í mors måned 20t5. FAU tok initiotívet til denne, og undersøkelsen vr elektronisk. Vi fikk en svorprosent på 47, noe som er meget bro. Skolemiljøuïvolget hor bestemt qt foreldreundersøkelsen skol gjenn omf øres skoleåret 2015/t6 f or deretler ö qvhold es hvert qnnet år. Målet er å fâ e'r bedre innblikk i hvo foreldrene synes om skolen o9 skolens innhold f or derelter ã utvikle tíltok f or å skope et bedre leríngsmil jø. T etterkont ov undersøkelsen hqdde vi et stormøte (en diolo gkof é) på somf unnssolen der lle lærere og f oreldre vor invítert. Erf oringene f ro delte møtet vcr såposs gode t det'fe blír en årviss f oreteelse. T tillegg I

34 R:2011 R:zOtZ R,:2013 R:2014 Bz?Ot4 Driftsutgifter t ,,2 5tO t Netto driftsresultot 65 *Alle loll i hele tussn. Gjelder 6reHvøysund skole. B: Budsiøtt R=Regnskop SA,T,ILET VURDERING / UTFORDRINoER FRA'IAOVER Et godt år for skolen vår. Ví hqr sott igngendel prosesser og tiltoksom forhåpentlígvis f ører tíl bedre diolog mellom hjem/skole, større grod ov medvirkning o9 medbestemmelse f or elevene, trívselstíltok og olt hqr sqmme fokus: At vi sommen e? med på å skope et godt leringsmiljø. Utfordrínger fromover: Alle oklører i skolesomfunnet må qrbeide oktivt og syslemisk f or âf orebygg. skolevegring - vi opplever en økende tendens til skolevegríng blont ungdomsskoleelever. Ellers ser vi from til et pr spennende år med <<Ungdo mstr í nnssqts ingen>> so m nevnt t í dli ger e. Hovøysun d, den Roq 4, 7K4(/z/, Rektor Hovøysund skole e-posl: Tlf. orbøid:78 4? 4t 52 Mobil:

35 Sk 16/15.Å.Rsvrnr,DING HØTTEN BARNEHAGE Sksbehndler: Arkivsksnr.: Tone-Hilde Fye r51582 Arkiv: A20 &,14 Sksnr.: Utvlg 16ll5 Oppvekstkomiteen Møtedto s Innstilling: Oppvekstkomiteen tr årsmelding for Høffen brnehge Dokumenter: Årsmelding for Høtten bmehge Innledning: 2015 til orientering Årsmeldingen forteller om et nytt og ktivt brnehgeår hvor lle som søkte fikk plss Sksutredning: Høtten brnehge hr et ktivt r. Som den første enheten tok de utfordringen med å gjennomføre brukerundersøkelsen (foreldreundersøkelsen) gjennom <Bedre kommuner.no>. Det g noen nye refleksjoner til utvikling - og oppleves som et godt redskp i forbindelse med å utvikle bmehgen og brukermedvirkning i kommunen. Brnehgen jobber konkret videre med innspillene som kom her. Svrprosenten vr god - og en kn håpe det vil stimulere til t end flere foreldre møter opp på foreldremøtene i bmehgen. Skl en få til mer brukermedvirkningl dilog er dette en viktig ren. Bmehgen hr fått tilskudd dr Bolyst-prosjektet til utstyr og timer for ekstr språktrening til fremmedsprfülige. Ukentlige smlinger hr vært gjennomført fr oktober til sommeren. Bmehgen hr utfordringen knyttet il sykefrvær og jobber ktivt for å redusere og forhindre dette. Vedlegg: 1. ÅrsmeldingHøttenbrnehge Hvøysund Ing Sørensen Rådmnn Tone-Hilde Fye Sektorleder oppvekst Side ll v ll

36 E-IEl Hffi Dokid: 1 50O15 13 ('15/582-2) ÄRSMELDING Hq'TTE I BARNE}ùAGE 20't4-15 Arkivkodc: MÅSØY KOMMT]NE I 7 #utø, fl,.r"l,yu e'/øtvolt dryd - þr" ctrø oy þr snd"

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb Sk Forslg til endringer v NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb VEDLEGG 5 NBF hr motttt forslg fr NBF Midt Trøndelg, Disiplinærkomitéen smt t Styret også fremmer et eget forslg til endringer v forbundets

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET''

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET'' V IvrASøYKOMMUNE D{øTETNNKALLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Måsøy Folkebibl-iotek 26.05.20]-6 Tid: 10: 00 Representntene innkl-1es herved. Eventuell-e forfllsnrest til tlf. 41 60 80 11.

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt "tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1 V MASøYKOIIIMUNE ITøTEINNKALLING Utvl-g : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Møterommet ved oppvekstkontoret 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00 Representnten CI nnklles herved. Eventuelle forfl-l- bes meldt snrest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: 30.09.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrsjonsbygget, kntin Til behndling: Sksnr. 007/13-010/13 Eventuelle forfll meldes på telefon 75 60

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 112/16 16/1616 VADSØ LIONS CLUB - ØKONOMISK STØTTE TIL KURSET MITT VALG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 112/16 16/1616 VADSØ LIONS CLUB - ØKONOMISK STØTTE TIL KURSET MITT VALG Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 03.11.2016 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig 5/2016 srbeid etter revisjoner utført v konsernrevisjonen Ansvrlig /t nr Problemstilling Sttus Ansvrlig Tidsfrist Inngår oppfølging v revisjoner og tilsyn i HF-ets etblerte system for intern styring Problemstilling

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 17. pril2016 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-00145SKON-OBYF: TEATER GATA 1 AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Nsjonlt fond for lokle klimtiltk Skisse til modell Juni 2009 Innhold: Smmendrg...2 1 Innledning...3 1.1 Klimgssutslippene må reduseres... 3 1.2 Mye gjøres, men ikke nok... 3 1.3 Kommunene kn gjøre en ekstrinnsts...

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016 Hollendergt 1 N-4514 Mndl Tlf: 41 61 25 65 post@fgoppsor.no www.fgoppsor.no Org. No: 971333650 Årsberetning for Fgopplæring Sør år 2016 1. Fgopplæring Sør`s styre og dministrsjon Styret og dministrsjonen

Detaljer

2. Planbeskrivelsen skal utdype tema hvordan reguleringsplanen skal virke inn på

2. Planbeskrivelsen skal utdype tema hvordan reguleringsplanen skal virke inn på LEI RFJORD KOM M U N E SAM L E T SAKSF RAM STI L LI N G U TARBEI D ELSE AV PLAN OVER FRI LU F TSOM RÅD E I H ELLESVI KA Sksbehndler: Mrtyn Ann Trot Sksnr.:53/16 UtvlgPNU Arkivsk: lll855-41 Arkivkode: RN

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016 Finnmark Friluftsråd Info 1/2016 Samarbeid løfter friluftslivet! Friluftsråd nå også i Finnmark På tur med ordføreren Ordføreren som turleder, gjerne i samarbeid med lag og foreninger, og til et turmål

Detaljer

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen FAGARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid 2003; 113: 210 7 Jn Mgne Birkelnd, Olv Molven, Inge Fristd, Morten Berge, Ivr Hoff, Kristin Wlter og Tom Sten Isksen Autorissjon v tnnleger med utdnning fr lnd utenfor

Detaljer

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB ommune som gir lyst Arsmelding 20fB Årsmeldi for Steigen kommune INNHOLD 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer 3 3 3 j 2.2 Regnskpsmessig resu tot... 2.3 ljtvikling ov driftsinntekter og driftsutgifter

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Rådmannens. kommentarer

Rådmannens. kommentarer Rådmnnens kommentrer 2.3 UsrrcsnrrrsMoMENTER...'...4 2.5 STATIIGE STYRINGSSIGNALER FOR KOMMT,NEøKONOMIBN.,...,......'... 5 Rmmetilskudd. I 2.10 PERSoNArsrruAsJoN - KosrNADER...'...'..'...I2 2.L2 ÃR 2oo4-

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen Loklt gitt eksmen 2013 Prktiske opplysninger til rektor Fg: MATEMATIKK 1TY for yrkesfg Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 30.5.2013 Antll foreredelsesdger: Ingen Forhold som skolen må være oppmerksom på: Eksmenen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 Hovedutvlg teknisk og miljø ehndlet sken den 12.11.20, sksnr. 131/ Behndling: Innstillingen enstemmig vedttt. Vedtk: Kommunestyret vedtr vedlgte

Detaljer

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015 RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 015 Utdnningsrogrm: Yrkesfg Fgkoder: MAT1, MAT6 Årstrinn: Vg1 Ogveroduksjon: En lokl ogvenemnd lger ogver til ordinær eleveksmen og sommerskolen.

Detaljer

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring Dlsli hytteforening Vår dto: 30.04.2015 Vår ref.: 201102887-14 Arkiv: 312 Deres dto: Deres ref.: Sksbehndler: Ellen Lin Hlten Søknd om Møå, Lødølj, Luv, Styttå, Rån og Mølnå krftverk i Tydl og Selbu kommuner

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir

Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012 Dette rundskrivet informerer om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestrukturen, herunder ved nedleggelse

Detaljer

E K S A M E N. Matematikk 3MX. Elevar/Elever Privatistar/Privatister. AA6524/AA6526 8. desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET

E K S A M E N. Matematikk 3MX. Elevar/Elever Privatistar/Privatister. AA6524/AA6526 8. desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET E K S A M E N UTDANNINGSDIREKTORATET Mtemtikk 3MX Elevr/Elever Privtistr/Privtister AA654/AA656 8. desember 004 Vidregånde kurs II / Videregående kurs II Studieretning for llmenne, økonomiske og dministrtive

Detaljer

V IvIASøYKOMMUNE. Til stede: Forfall. Parti H. Orienteringssaker: Utvalg : bl-e sendt til oppvekstkomiteens meldlemmer og vara medl-emmer.

V IvIASøYKOMMUNE. Til stede: Forfall. Parti H. Orienteringssaker: Utvalg : bl-e sendt til oppvekstkomiteens meldlemmer og vara medl-emmer. V IvIASøYKOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Møtedato: Oppvekstkomiteen 28.05.20L4 MøLe var berammet med saksl-iste og sakspapirer pr e-post. Det bl-e sendt til oppvekstkomiteens meldlemmer og vara medl-emmer.

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunene Evenes, Lødingen og Tjeldsund Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) 2013-05-03 Oppdrgsnr.: 5130584 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

Vurderingsrettleiing Vurderingsveiledning Desember 2007

Vurderingsrettleiing Vurderingsveiledning Desember 2007 Vurderingsrettleiing Vurderingsveiledning Desember 007 Mtemtikk sentrlt gitt eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Vurderingsveiledning til sentrlt gitt eksmen i Kunnsksløftet

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET Vikhammer skole Alle foreldre ved Vikhammer skole inviteres med dette til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET FAU kaller herved inn til møte onsdag 14. desember kl. 18-20 i amfiet på Vikhammer skole.

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

Kontrolluwalget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt. Leder Edvin Ræstad, medlem Lise Løvdokken Moen, varamedlem Kåre Gåsbakk. o1-o4/20l7

Kontrolluwalget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt. Leder Edvin Ræstad, medlem Lise Løvdokken Moen, varamedlem Kåre Gåsbakk. o1-o4/20l7 Kontrolluwlget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt tvtøte dto/tid Møtested Medlemmerfvrmedlemmer tilstede i møtet Forfll Andre til stede i møtet Sekretrit Behndlet sker Tirsdg 14. februr 2AL7, kl.9.00-12.00 Møterom

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18 EVALUERINGS- RAPPORT GJELDER 16. Nsjonle seminr om Hydrogeologi og Miljøgeokjemi GÅR TIL Jn Crmer Rolf Tore Ottesen VP-møtet BEHANDLING X X NOTAT UTTALELSE ORIENTERING X ETTER AVTALE PROSJEKT DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER

Detaljer

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Kirke-, utdnnings- g frskníngskmiteen Strtinget 0026 Osl Vår sk nr: Arkivnr.: 110 Deres ref Dt:30.10.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - NNSPLL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Nrsk Tjenestemnnslg (NTL)

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek LOPPA KOMMUNE Oppvekst- og kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2014 20141470-0 I Liv Beate Karlsen liv.b.karsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 22114 Levekårsutvalget 11.09.2014

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/526-2802/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Sømådal skole, kretsregulering grunnet redusert elevtall. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

VEST-FINNI\,[{RK REGIONRÄ,T)

VEST-FINNI\,[{RK REGIONRÄ,T) kre ltl*,,r,,,',':, VEST-FINNI\,[{RK REGIONRÄ,T) Forrbeid til ny Strtegipln Vest-Finnmrk Regionråd 20 I 5-2 0 19 Rpport Kretiv Indust f mrs 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bokgrunn Avgrensing Metode..., 3 3 3

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12. SAKSFRAMLEGG Sksehndler: Audun Mtre Arkiv: M70 Arkivsksnr.: 14/3557 Sign: Dto: Utvlg: Hovedutvlg teknisk 23.10.2014 Formnnskpet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

Spørsmål nr til skriftlig besvarelse til næringsministeren fra stortingsrepresentant Trond Giske

Spørsmål nr til skriftlig besvarelse til næringsministeren fra stortingsrepresentant Trond Giske Spørsmål nr. 1030 til skriftlig besvrelse til næringsministeren fr stortingsrepresentnt Trond Giske Jeg viser til brev fr Stortingets president dtert 27. pril 2017 med spørsmål til skriftlig besvrelse

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer