Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse"

Transkript

1 Kommunene Evenes, Lødingen og Tjeldsund Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.:

2 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: J Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe B Justert utkst på høring i kommunene før endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A Justert utkst til fgkontroll ToAHe KHMe B Utkst for gjennomgng i kommunene etter freidentifiksjonsmøte ToAHe KHMe KHMe A Til fgkontroll ToAHe KHMe Rev. Dto: Beskrivelse Utrbeidet Fgkontroll Godkjent Dette dokumentet er utrbeidet v Norconsult AS som del v det oppdrget som dokumentet omhndler. Opphvsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bre benyttes til det formål som oppdrgsvtlen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på nnen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 110, NO-3191 Horten Apotekergten 14, NO-3187 Horten Side 2 v 54

3 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Innhold 1 Introduksjon Bkgrunn og mål Forutsetninger Krv til brnnvesenets beredskp og innsts Brnn- og eksplosjonsvernloven Forskrift om orgnisering og dimensjonering v brnnvesen styrende dokumenter og begreper Arbeidsprosessen 10 2 Beskrivelse v nlyseobjektene Geogrfisk vgrensning og beskrivelse Evenes kommune Lødingen kommune Tjeldsund kommune Dgens brnnordninger Evenes og Tjeldsund brnnvesen Spesielt for Evenes Spesielt for Tjeldsund Lødingen brnnvesen Eksisterende smrbeid Reelle hendelser Evenes Lødingen Tjeldsund Krv til orgnisering og dimensjonering v beredskp og innsts Krv til innststid Dimensjonering og loklisering Vktlg og støttestyrke Vktberedskp Overordnet vkt 22 3 Metode Innledning Freidentifiksjon og sårbrhetsvurdering Risikonlyse Ktegorisering v snnsynlighet og konsekvens Vurdering v risiko Sårbrhets- og risikoreduserende tiltk 25 4 Freidentifiksjon og sårbrhetsvurdering Uønskede hendelser Andre sårbre forhold Rekruttering/ kompetnse Side 3 v 54

4 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Vedlikehold v utstyr Internkontroll Forebyggende oppgver Håndtering v flere smmenfllende (smtidige) hendelser Generelt om fremkommelighet, værforhold og tilgng på slokkevnn Tilsiktede hndlinger og tilstedeværelse v politi Oppsummering 33 5 Risikonlyse Hendelse 1 Brnn i bolig/fritidshus Hendelse 2 Institusjonsbrnn Hendelse 3 Brnn/eksplosjon/kjemiklieutslipp ved industrinlegg Hendelse 4 Brnn i kjøretøy/trfikkulykke Hendelse 5 Skipsbrnn Hendelse 6 Gårdsbrnn Hendelse 7 Flyulykke Hendelse 8 Skipsulykke Hendelse 9 Trnsport v frlig gods Hendelse 10 Brnn i viktige instllsjoner/infrstruktur Hendelse 11 Skred/rs (stein, snø og sørpe) Hendelse 12 Sjøredning 47 6 Konklusjon Risikobilde Hendelser vurdert til å h et ukseptbelt risikonivå Ktegori - Liv og helse Ktegori - Ytre miljø Ktegori - Mterielle verdier Oppsummering v risikobilde Risikoreduserende tiltk Forebyggende (snnsynlighetsreduserende) tiltk Konsekvensreduserende tiltk (beredskp) 51 7 Vedlegg 52 Vedlegg 1 særskilte brnnobjekter Evenes 52 Vedlegg 2 særskilte brnnobjekter Lødingen 53 Vedlegg 3 særskilte brnnobjekter Tjeldsund Side 4 v 54

5 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Smmendrg Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT) skl revidere dgens brnnordninger og vurdere et brnnvernsmrbeid. Denne risiko- og sårbrhetsnlysen (ROS-nlysen) gir en bred, overordnet, representtiv og beslutningsrelevnt fremstilling v risiko for mennesker, ytre miljø og smfunnsverdier. ROS-nlysen inngår som en del v grunnlget for å orgnisere og dimensjonere et regionlt brnnvern. Freidentifiksjonen identifiserte 12 relevnte hovedhendelser og sårbrhetsvurderingen synliggjør flere sårbre forhold, hovedskelig knyttet til mnglende ressurser til rekruttering, kompetnse, utstyr og forebyggende oppgver. Risikonlysen viser t reltivt mnge v de nlyserte hendelsene hr en ukseptbel risiko. I konsekvensktegorien liv og helse er det 7 hovedhendelser med ukseptbel risiko, i ktegorien ytre miljø er det 2 hovedhendelser og i ktegorien mterielle verdier er det 9 hovedhendelser. Det er identifisert følgende risikoreduserende tiltk for å møte den vdekte risiko: Forebyggende tiltk: Rekruttere og utdnne mnnskper til forebyggende rbeid Innføre systemtisk brnnforebyggende rbeid, gjerne gjennom ELTsmrbeid om felles brnnvesen Øke forebyggende ressurser Innføre internkontrollsystem T inititiv til dilog med objekteiere med sikte på et omforent syn på fktisk risiko, og om hvilke snnsynlighetsreduserende tiltk som bør iverksettes v objekteierne Vurdere muligheter for sprinkling v objekter der dette ikke er etblert Aktiv relplnlegging, eksempelvis knyttet til utbygginger i skredutstte områder Prioritere feiing og tilsyn med ildsted og fyringsnlegg Konsekvensreduserende tiltk: ELT- smrbeid om ett felles brnnvesen vil effektivisere brnnverntjenesten Anskffe tnkvogn som tillegg til områder uten eller med begrenset slokkevnn Anskffe nødvendig kjøretøy og øvrig utstyr som medfører redundnte løsninger når mteriell sendes bort på service/vedlikehold. ELTreservebil som plsseres der det er nødvendig, en fst stsjonering der det vurderes å være størst bruk for den i det dglige Side 5 v 54

6 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Dilog med politiet om hndlemåte ved tilfeller med tilsiktede hndlinger Aktiv relplnlegging gjennom krvstilling til dimensjonering v rørledning for å sikre tilstrekkelig slokkevnnskpsitet Vurdere etblering v kjemikliedykkere bsert på risikomomenter ved industrinlegg (mmonikktnk) Opprettholde og styrke røykdykkerberedskpen Forbedre kpsitet og omfng v slukkevnn fr vnnverkene Intensivere lovpålgt opplæring og øving v mnnskper Rekruttering v nye mnnskper Side 6 v 54

7 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Introduksjon 1.1 BAKGRUNN OG MÅL Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT) skl revidere dgens brnnordninger. Dette omftter også vurdering v smmenslåing v kommunenes brnnvern til en brnnvernregion. Som en del v beslutningsunderlget hr kommunene bestemt t det skl utføres en risiko- og sårbrhetsnlyse (ROS-nlyse). ROS-nlysen omftter uønskede hendelser som fller inn under brnnvernets nsvrsområde. Formålet med nlysen er å gi en bred, overordnet, representtiv og beslutningsrelevnt fremstilling v risiko for mennesker, ytre miljø og smfunnsverdier. Den inngår som en del v grunnlget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltk, dvs. forebyggende (snnsynlighetsreduserende) tiltk og beredskp (konsekvensreduserende tiltk). 1.2 FORUTSETNINGER Følgende forutsetninger er lgt til grunn: Anlysen er overordnet og kvlittiv. Den omftter kommunene Evenes, Lødingen og Tjeldsund slik de fremstår per pril 2013 med befolkning, næring, infrstruktur, institusjoner, industri smt forebyggende tiltk og beredskp. Anlysen omftter ikke vurdering v smmenfllende (smtidige og uvhengige) hendelser. Slike hendelser kn oppstå, men lle kombinsjoner v de ulike hendelsene kn ikke nlyseres. Smtidige hendelser beskrives imidlertid under sårbrhet i kpittel KRAV TIL BRANNVESENETS BEREDSKAP OG INNSATS Brnn- og eksplosjonsvernloven Brnn- og eksplosjonsvernlovens 11 sier blnt nnet t brnnvesenet skl: Være innstsstyrke ved brnn Være innstsstyrke ved ndre kutte ulykker bestemt med grunnlg i kommunens risikoog sårbrhetsnlyse (kommunene hr ikke slik overordnet nlyse i dg) Etter nmodning yte innsts ved brnn- og ulykkeshendelser i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorilgrensen (utenfor er lite relevnt for ELT) Kommunen kn legge ndre oppgver til brnnvesenet så lngt dette ikke svekker brnnvesenets gjennomføring v oppgvene i første ledd Side 7 v 54

8 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: I 15 heter det i første ledd t: Kommunene skl smrbeide om lokle og regionle løsninger v forebyggende og beredskpsmessige oppgver med sikte på best mulig utnyttelse v de smlede ressurser Forskrift om orgnisering og dimensjonering v brnnvesen Forskriften stiller blnt nnet krv til bemnning, vktordninger og innststid. Bemnningen skl ivret forebyggende rbeid og forskriftens krv til innstsstyrke og vktordninger. Størrelsen på tettsteder i kommunene smmen med risiko og sårbrhetsnlyser, smt eventuelle tilleggsoppgver kommunen pålegger brnnvesenet, er bestemmende for dimensjoneringen v innstsstyrken. 1.4 STYRENDE DOKUMENTER OG BEGREPER Tbell Styrende dokumenter og veiledninger Ref. nr.: Beskrivelse Dto Utgitt v Brnn- og eksplosjonsvernloven 2002 JD Forskrift om orgnisering og dimensjonering v brnnvesen Veiledning til forskrift om orgnisering og dimensjonering v brnnvesen 2002 JD 2003 DSB NS 5814:2008 Krv til risikovurderinger 2008 Stndrd Norge Storulykkeforskriften 2005 JD Veileder for kommunle risiko- og sårbrhetsnlyser 1994 DSB Smfunnssikkerhet i relplnlegging 2010 DSB Tbell Begreper Begrep ROS-nlyse Fre Uønsket hendelse Sårbrhet Risiko Beskrivelse Risiko- og sårbrhetsnlyse Med fre menes forhold som kn medføre konkrete stedfestede hendelser. En fre er derfor ikke stedfestet og kn representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. En hendelse eller tilstnd som kn medføre skde på mennesker, miljø eller mterielle verdier En kommunes mnglende evne til å motstå virkningen v hendelser, og til å gjenopprette normltilstnd etter hendelser. Uttrykk for den fre som uønskede hendelser/tilstnder representerer for mennesker, miljø eller mterielle verdier. Risikoen uttrykkes ved snnsynligheten for- og konsekvensene v de uønskede hendelsene Side 8 v 54

9 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Begrep Snnsynlighet Konsekvens Smfunnsverdi Forebyggende tiltk Konsekvensreduserende tiltk (beredskpstiltk) Risikoreduserende tiltk Beredskp Brnnsjef Brnnvernregion Beskrivelse Uttrykkes som hendelsesfrekvens, dvs. hvor ofte (i gjennomsnitt) en hendelse vurderes å kunne inntreffe i fremtiden når erfring og nye trender legges til grunn Mulig følge v en uønsket hendelse. Konsekvenser kn uttrykkes med ord eller som en tllverdi for omfnget v skder på mennesker, miljø eller mterielle verdier Mterielle og immterielle verdier som er til nytte for fellesskpet, slik som infrstruktur, rekresjon, sysselsetting, kulturminner, omdømme og trygghetsfølelse Tiltk som reduserer snnsynligheten for t en hendelse inntreffer Tiltk som reduserer omfnget v en hendelse når den hr inntruffet. Dette kn være dministrtive tiltk som beredskpsplnverk, fysiske tiltk (f.eks. flomsikring) eller kompetnsetiltk (kurs, øvelser) Tiltk med sikte på å redusere snnsynlighet for og/eller konsekvens v uønskede hendelser Den ordning som sikrer t personell er disponibelt for innsts på kort vrsel Den som forestår den dglige ledelsen v brnnvesenet iht. brnnog eksplosjonsvernloven To eller flere kommuner som smrbeider om gjennomføring v noen eller lle brnnvesenets oppgver. Lov og forskriftens krv til kommunen gjøres d gjeldende for regionen. Innstsstyrke Den styrke som klles ut til innsts ved brnn eller ulykke. Minst 4 mnnskper v en minste innstsstyrke på 16 mnnskper pluss eventuell støttestyrke skl utgjøre en førsteinnstsstyrke. Denne forventes å være i stnd til å iverksette effektiv og sikker redning/slokking/begrensning i en "liten" brnn eller ulykke. Innststid Ksernert vkt Dreiende vkt Overordnet vkt Utrykningsleder Tiden fr innstsstyrken er lrmert til den er i rbeid på skdestedet Personell i vkt på brnnstsjonen Roterende vktordning for ikke ksernerte mnnskper Særskilt kvlifisert personell i egen vktordning som hr brnnsjefens myndighet Leder v førsteinnstslget som leder brnnvesenets innsts inntil brnnsjef eller overordnet vkt overtr ledelsen Side 9 v 54

10 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Begrep Røyk-/kjemikliedykker Særskilt brnnobjekt Vertskommunemodellen Beskrivelse Personell som hr gjennomgått en kvlifiserende utdnning etter læreplner fststt v deprtement/direktort. Utdnningen må gi personell minst de smme kvlifiksjoner som ordinær grunnutdnning ved Norges Brnnskole. Kompetnsen må vedlikeholdes gjennom årlige øvelser. Alle typer brnnobjekt som er omfttet v brnn- og eksplosjonsvernlovens 13 delt inn i følgende ktegorier:. bygninger og områder hvor brnn kn medføre tp v mnge liv b. bygninger, nlegg, opplg, tunneler og lignende som ved sin beskffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, nts å medføre særlig brnnfre eller fre for stor brnn, eller hvor brnn kn medføre store smfunnsmessige konsekvenser c. viktige kulturhistoriske bygninger og nlegg Interkommunle smrbeidsløsninger som er orgnisert i henhold til de formelle krv som fremgår v kommuneloven 28 -k. 1.5 ARBEIDSPROSESSEN ROS-nlysen er gjennomført v Norconsult bsert på drøfting og innspill fr nøkkelpersoner i Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner smt innhenting v fktopplysninger om særskilte brnnobjekter, utstyr, mm., og generell informsjon om brnnvernet i regionen. Norconsult hr htt det overordnede nsvret for å lede og koordinere gjennomføring v ROSnlysen, herunder smmenstille informsjon og vurderinger. Norconsult hr innhentet nødvendig tilleggsinformsjon og utrbeidet ROS-nlyserpporten. Rpporten hr gjennomgått intern tverrfglig kvlitetssikring i Norconsult. I tillegg hr rpporten vært på to høringer i kommunene: : Høring til foreløpig rpport etter freidentifiksjonsmøte : Høring før endelig rpport ELT hr opprettet en rbeidsgruppe for Utredning brnnsmrbeid for Evenes, Lødingen og Tjeldsund. Denne hr bestått v følgende personer: Ole Øystein Lindebø, Evenes/Tjeldsund Tor Strøm, Evenes/Tjeldsund Asbjørn Skovro, Lødingen Bjørn Vestnes, Lødingen John Sørhug, Lødingen Rune Hmnes, Evenes/Tjeldsund Det er gjennomført to rbeidsmøter mellom ELT og Norconsult i prosessen: 1. Oppstrtsmøte, smt innhenting v lokl informsjon og gjennomføring v freidentifiksjon. Avholdt 7. mrs 2013 i Lødingen Side 10 v 54

11 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Deltkere: Asbjørn Skovro, Lødingen Ole Øystein Lindebø, Evenes/Tjeldsund Tore Andre Hermnsen, Norconsult Kevin H. Medby, Norconsult 2. ROS-nlysemøte fstsetting v snnsynligheter og konsekvenser. Avholdt 11. pril 2013 i Lødingen. Deltkere: Asbjørn Skovro, Lødingen Ole Øystein Lindebø, Evenes/Tjeldsund Tor Strøm, Evenes/Tjeldsund Tore Andre Hermnsen, Norconsult Kevin H. Medby, Norconsult Denne prosessen hr sikret t kommunene hr fått et godt eierskp til nlysen Side 11 v 54

12 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Beskrivelse v nlyseobjektene 2.1 GEOGRAFISK AVGRENSNING OG BESKRIVELSE Evenes kommune Evenes kommune ligger på nordsiden v Ofotfjorden helt nord i Nordlnd fylke på grens til Troms. Fr Evenes er det c. seks mil til både Hrstd og Nrvik. Kommunen er på 257 kvdrtkilometer (eksklusiv sjørel) og består v jord- og skogområder, lnge strndlinjer og fjellområder. Stmflyplssen Hrstd/Nrvik Lufthvn, Evenes, ligger i kommunen. E-10 (Kong Olvs vei) går gjennom hele kommunen. Evenes kommune hr 1373 innbyggere (pr ). Administrsjonssenteret er tettstedet Bogen og hr rundt 450 innbyggere. Det ndre tettstedet er Lilnd med c. 350 innbyggere Lødingen kommune Lødingen kommune tilhører Nordlnd fylke og ligger innerst i Vestfjorden. Kommunen hr et rel på 524 kvdrtkilometer og ligger på Hinnøy som er Norges største øy. Geogrfisk er Lødingen i Ofoten, men Lødingen deltr blnt nnet i regionrådssmrbeid med kommunene i Vesterålen. Hovedinnfllsporten fr E6 til Lofoten og Vesterålen vi E10 går over Lødingen med fergeforbindelsen Bognes Lødingen (60 minutter). Lødingen hr ei hvn med mye hvnetrfikk. Kommunen hr 2200 innbyggere (pr ). Hvor v 77 % bor i kommunesenteret og tettstedet Lødingen Tjeldsund kommune Tjeldsund kommune er også loklisert i Nordlnd. Kommunen grenser i nord til Troms, med kommunene Hrstd, Kvæfjord og Skånlnd. Kommunen hr et rel på vel 318 kvdrtkilometer (eksklusiv sjørel). E10 går gjennom deler v kommunen, og kommunen deles i 2 v Tjeldsundet som er en hovedled for skipstrfikk nord-syd. Rmsund orlogsstsjon, og Norges Brnnskole ligger i kommunen. Tjeldsund kommune hr 1278 innbyggere (pr ). Kommunen hr følgende tettsteder: Rmsund med 350 innbyggere, Fjelldl med 400 innbyggere og Kongsvik på Hinnøy med 250 innbyggere Side 12 v 54

13 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: DAGENS BRANNORDNINGER Gjeldende brnnordning i lle kommunene er fr slutten v 90-tllet, og utdtert Evenes og Tjeldsund brnnvesen Evenes og Tjeldsund hr i dg felles ledelse v brnnvesenet etter vertskommunemodellen ( 28 i kommuneloven). Det ble i 2008 inngått en smrbeidsvtle som gjelder fr 2009, for lle tekniske tjenester inkludert brnn, med Tjeldsund som vertskommune. Brnnordningen er ikke tilpsset dette. Evenes og Tjeldsund hr felles brnnsjef i 50 % stilling (inkludert leder forebyggende), og vrbrnnsjef/leder beredskpsvdelingen i en 28 % stilling. Vrbrnnsjefen er tilstt i Forsvret på Rmsund orlogsstsjon som brnnmester og vedlikehold bygg/nlegg. Hn hn nsvr for brnnstsjonen i Rmsund og er også brnnmester i Tjeldsund kommune. Evenes hr egen brnnmester i 7 % stilling med nsvr for brnnstsjonen i Bogen. Brnnsjef er leder forebyggende, vrbrnnsjef er leder beredskp. Hver kommune hr egen brnnstsjon med utstyr og 16 deltidsmnnskp nstt i hver kommune Tjeldsund hr i tillegg en liten depotstyrke i Kongsvik med 6 mnn (frivillige) og litt utstyr. Dette er en prøveordning. Hver kommune kjøper feiertjenester v Hrstd brnnvesen. Tilsyn inngår ikke i den vtlen og utføres ikke. Særskilte brnnobjekter: Evenes: 24 stk. se vedlegg 1. Tjeldsund: 20 stk. se vedlegg 2. Det er gjennomført tilsyn på flere v objektene de siste årene Spesielt for Evenes Bogen brnnstsjon: 15 mnnskp, inklusiv røykdykkere og utrykningsledere. 1 brnnmester (Inkludert) Kontor og grderobe på brnnstsjonen - enkel stndrd. Brnnstsjon brukes til dglig v uteseksjonen i Evenes - lite plss Side 13 v 54

14 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Utstyr Det finnes pr. nå ingen komplett liste for Evenes. Den er under utrbeidelse og nlysen vil bli oppdtert så fort denne foreligger Spesielt for Tjeldsund Rmsund brnnstsjon: 14 mnnskp inkludert røykdykkere og utrykningsledere 1 brnnmester (inkludert som også er vrbrnnsjef) Kontor og grderobe på brnnstsjon enkel stndrd. Kongsvik depot: 6 mnnskp. Utstyr: Kongsvik depot: Hv Henger med kpell 1 Hnsker 6 Brnnbekledning bukse/ jkke 4 Brnnhjelmer 7 Røykdykkerhetter 7 Koplingsnøkkel stor 2 Koplingsnøkkel liten 1 Hydrntnøkkel 1 Ltmnnsrm med 36mm lngnippel 2 Kumspett 1 Kjettingvbiter stor 1 Grenrør, 2,5 3 Strålerør, vnlig 2 Strålerør med pistolgrep 1 Stender for kum 2 Trykkøkningslokk for slnge 2,5 1 2,5 brnnslnge, 25m 8 1,5 brnnslnge, 25m 4 20 ltr bensinknne 1 Plstdunk m/ grovslt 1 Slokkepulver 1 Teleskopstige 1 Tukveil 1 Spett 1 Antll Side 14 v 54

15 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Hv Antll Spiss spde 1 Snøspde 1 6 kg pulverpprt 2 Kjørebru 2 Krt 1 Telefonliste 1 Rmsund brnnstsjon: Kommunlt utstyr Hv Røykdykkersett 6 Røykdykkerflsker reserve 6 Aqu sfe 1 Nordkpp oljverndrkter 3 Bårepkke, TAS 1 Røydykkerrdioer UHF 4 Beflsrdioer VHF 2 Antll Oljevern: Hv Absorberende lenser Komplett continer for strndsnering Ofoten IUA Antll 200 meter 1 Forsvrets utsyr: (Kommunen disponerer dette iht smrbeidsvtle) Hv Mnnskpsbil Volvo FL 10, 3000 ltr vnntnk. Ruberg pumpe.- følgende utstyr i bil: Vnn og skumknon ejektor 800 l 1 Trommel, 50 m vnnslnge 1 Stige 12m 1 Lysmst 1 Nøkkelskp 1 Røykdykkersett (spiro) 6 6 stk reserveflsker til RD sett 6 Røykdykkersmbnd 3 Bærbr brnnpumpe, 400 l 1 Antll Side 15 v 54

16 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Hv 12 kg pulverpprt 2 6 kg CO2 slokker 1 Skumejektor 200 l 1 Skumrør 2 Grenrør 5 Stendere 2 Hydrntnøkkel 2 Strålerør 9 Slokkespyd 2 Boltekutter 1 Smlerør m/ div koplinger og nøkler 1 Aggregt 4,5 kw 1 Lysmst m/ sttiv og skjøteledning 500W Slngebro 2 Skumvæske Motorsg 1 Slngevsker 1 Hydrulisk frigjøringsverktøy komplett 1 Verktøyksse inkl. håndverktøy 1 Antll ltr. 2 ½ slnger 500 lm 1 ½ slnger 625 m Førstehjelpsett 1 Brnnskdeteppe 1 Kumsøker 1 Elektrisk bormskin 1 Slngeoppruller 1 Skogbrnnsmekker 11 Vnnvegg 1 Ulltepper 2 Mnnskpsbil/ beflsbil: Ny bil i bestilling. Stender 1 Grenrør 1 Strålerør 1 1 ½ slnger 160 lm Side 16 v 54

17 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Hv Antll 6 kr pulverpprt 2 Verktøyksse med håndverktøy 1 Utstyr på stsjonen: Lett skumggregt 1 Ziegler brnnpumpe på henger 1 2 ½ brnnslnger 800 lm 1 ½ brnnslnger 600 lm Lødingen brnnvesen Lødingen hr en brnnsjef i 50 % stilling (pt. ikke bestt), vrbrnnsjef i 13 % stilling, brnnmester i 28 % stilling (pt. ikke bestt) (forebyggende) og en underbrnnmester i 9 % stilling (pt. ikke bestt). Det er en innstsstyrke på 16 mnn, hvorv 5 er utrykningsledere og 7 røykdykkere. 50 % feierstilling ivretr behov for feiing og tilsyn med ildsteder. Det er vedttt opphør v en 50 % feierstilling. Særskilte brnnobjekt/ tilsyn: 35 stk. se vedlegg 3. Det er ikke gjennomført tilsyn siden 2009 (med unntk v LOFAST tunellen) Utstyr Offersøy depot, 8412 Vestbygd: 1 stk. brnnpumpe med trnsportunderstell (hjul), Type Ler Ziegler. C. 350 meter 2 ½" og 100 meter 1 ½" brnnslnger. 2 strålerør. Brnnbekledning til 10 mnn. 1 stk. strømggregt med lysutstyr. Lødingen brnnstsjon: 1. Brnnbil Mercedes-B 1124AF/35, 1995 modell, m/følgende utstyr: Hydrulisk klippe- og frigjøringsutstyr Hurtigfrigjøringsutstyr Slukkespyd Div. strålerør Høytrykksslnge Strømggregt Metlldetektor Infrrød temperturmåler Gssmåler Side 17 v 54

18 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Motorsg Sperremteriell 4 sett røykdykkerutstyr 225 meter 1 ½" brnnslnger 300 meter 2 ½" brnnslnger Løfteputer Lysmst Div. lysutstyr og verktøy 2300 liter vnn 200 liter skum Brnnpumpe Ziegler 10 meter stige 2. Brnnbil Dodge W-300, 1976 modell, m/følgende utstyr (NB! Denne bilen skl vhendes il 2013): 250 meter 2 ½" brnnslnger 100 meter 1 ½" brnnslnger Høytrykkslnge 10 meter stige 25 liter skum 600 liter vnn Brton frontmontert brnnpumpe 3. Mnnskps/røykdykkerbil, VW Kombi, 2012 modell, 5 seter 3 røykdykkersett 2 kjørebroer Ulltepper Forpleiningsksse 2 x 10 kg skumslokkere Div. verktøy 4. Påhengspumpe type Ziegler Ultr Power Påhengspumpe type Ziegler. 6. Redningshenger (tilhører Ofoten IUA) Strømggregt Lysutstyr Sperre- og vrslingsmteriell Strndsneringsutstyr Båremteriell Vernebekledning 100 meter bsorberende lenser. Diverse utstyr fot plstbåt med 20 HK påhengsmotor (loklisert oljevernlger DS-ki, tilhører Ofoten IUA). 8. Kommunlt oljevernlger med diverse lenser og fornkringsutstyr (loklisert til lger på DS-ki). 2.3 EKSISTERENDE SAMARBEID Tjeldsund hr en brnnvtle med forsvret i Rmsund, smt en slokkevtle med Hrstd Brnnvesen for Hinnøysiden (Kongsvik) Side 18 v 54

19 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Evenes hr en slokkevtle med Avinor på Hrstd/Nrvik lufthvn, Evenes. Dgens beredskp er bsert på denne vtlen. Evenes, Tjeldsund og Lødingen, er i dg tilsluttet Ofoten IUA på oljevernberedskp. Det er plssert oljevernutstyr rundt i kommunene. Lødingen rykker i enkelte tilfeller ut til brnn og bilulykker på Hinnøysiden v Tjeldsund, og Gullesfjord i Kvæfjord. Lødingen hr smrbeid med Sortlnd kommune og Vågn kommune om E10-Lofsttunnellen. 2.4 REELLE HENDELSER Under er oversikt over hendelser inntruffet de senere år. Det er generelt sett overvekt v hendelsene brnn i bygning og trfikkulykker Evenes (2 år): Totlt 37 hendelser fordelt som følger: Lødingen 2011: Brnn i bygning: 6 stk. Bilbrnn: 3 stk. Pipebrnn 1 stk. Gress/ skogbrnn: 4 stk. Trfikkulykke: 9 stk. Automtisk vrsling/ unødig: 7 stk. Akutt forurensning: 1 stk. Annen ssistnse: 6 stk. Det er i tillegg en del utrykninger utført v personell fr Avinor til forsvrets nlegg på Evenes Flystsjon som ikke er registrert. I ll hovedsk unødige lrmer. Totlt 23 hendelser fordelt som følger: 2012: Brnn i bygning: 9 stk. Bilbrnn: 0 stk. Pipebrnn 0 stk. Gress/ skogbrnn: 0 stk. Trfikkulykke: 4 stk. Automtisk vrsling/ unødig: 6 stk. Akutt forurensning: 0 stk. Annen ssistnse: 4 stk. Totlt 32 hendelser fordelt som følger: Brnn i bygning: 6 stk. Bilbrnn: 1 stk. Pipebrnn 1 stk. Gress/ skogbrnn: 0 stk Side 19 v 54

20 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Tjeldsund Trfikkulykke: 9 stk. Automtisk vrsling/ unødig: 7 stk. Akutt forurensning: 0 stk. Annen ssistnse: 8 stk : Totlt 17 hendelser fordelt som følger: Brnn i bygning: 3stk. Bilbrnn: 0 stk. Pipebrnn: 0 stk. Gress/ skogbrnn: 2 stk. Trfikkulykke: 6 stk. Automtisk vrsling/ unødig: 2 stk. Akutt forurensning: 0 stk. Annen ssistnse: 4 stk. 2.5 KRAV TIL ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV BEREDSKAP OG INNSATS Krv til innststid Innststiden defineres i Dimensjoneringsforskriftens 1-4 som tiden fr innstsstyrken er lrmert til den er i innsts på brnnskdested. Kjøretiden som er en del v innststiden, beregnes etter frtsgrensen på ktuelle strekninger. Krvene til innststid er bestemmende for loklisering v brnnstsjoner. Dimensjoneringsforskriftens 4-8 beskriver innststid for forskjellig type bebyggelse: 1) Innststiden skl ikke overstige 10 minutter for: Tettbebyggelse med stor risiko og særlig fre for rsk og omfttende brnnspredning. Sykehus/sykehjem mv (pleieinstitusjoner som krever ssistert rømning, risikoklsse 6). Strøk med konsentrert og omfttende næringsdrift o.l. 2) Innststiden i tettsteder for øvrig skl ikke overstige 20 minutter 3) Innststiden utenfor tettsteder skl ikke overstige 30 minutter Innststiden kn i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltk som kompenserer for økt risiko. Det skl dokumenteres hvordn dette er gjort. Innststiden for nkomst med redningsutstyr for trfikkuhell bør ikke overstige 30 minutter. På steder med svært lv risiko for trfikkuhell, kn lengre innststid ksepteres Dimensjonering og loklisering Enhver kommune skl h beredskp for brnn og ulykker som sikrer innsts i hele kommunen innenfor krv til innststider etter 4-8. Smlet innstsstyrke skl være minst 16 personer, hvorv minst 4 skl være kvlifiserte som utrykningsledere. Av brnnvesenets minstestyrke på 16 personer skl minst 4 mnnskper og evt. støttestyrke være i innsts innenfor krvene til innststider. Innen minutter etter t førsteinnsts er iverkstt, skl en styrke på mnnskper være i smlet innsts Side 20 v 54

21 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Beredskpen skl legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kn dekkes v beredskp fr nnet tettsted innenfor krv til innststider. Beredskpen skl orgniseres, dimensjoneres og lokliseres i forhold til krtlgt risiko og sårbrhet. Minstekrvene til beredskp er fststt med sikte på t brnnvesenet skl kunne håndtere brnner i objekter som oppfyller det brnntekniske sikkerhetsnivået som følger v PBL med forskrifter. Konsekvensene etter de fleste brnner/ulykker regnes d å være redusert til det som normlt blir kseptert. Veiledningen til dimensjoneringsforskriften regner med t førsteinnstsstyrken skl kontrollere en liten brnn, eksempelvis frittliggende bolig eller liten brnncelle. Dersom brnnen ikke lr seg slokke innenfor strtbrnncellen, forventes det t minst personer v en minsteberedskp på 16 personer skl befinne seg på brnnstedet innen minutter etter t førsteinnstsen er iverkstt. Det forventes t hovedstyrken skl kunne forhindre brnnspredning til ndre seksjoner gjennom utvendig brnnbekjempelse, dvs. en større brnn. Dersom dette ikke vurderes som mulig må kompenserende tiltk iverksettes (f.eks. sprinkling). Det forventes ikke t brnnvesenet skl kunne håndtere de ller største brnner eller ulykker. Innstsen må d bseres på bistnd i kuttsitusjoner, rekvirering v personell og utstyr med hjemmel i brnn- og eksplosjonsvernloven Vktlg og støttestyrke Et vktlg skl i henhold til 5-2 minst bestå v: 1 utrykningsleder 3 brnnkonstbler/røykdykkere Støttestyrke (fører for tnkbil, fører for snorkel-/stigebil) Lget skl være minste enhet som iverksetter førsteinnsts i brnner, ulykker (trfikk/rbeid), kutt forurensning osv. Røykdykkere: Forskriften stiller ikke krv om t en kommune skl h røykdykkere. Kommunen må etter en smlet vurdering v bygningsmsse og risikoobjekter vurdere om røykdykkerinnsts er nødvendig og kostnds-effektivt tiltk eller om behovene kn løses på nnen måte. Behovet må evt. fremkomme i risiko- og sårbrhetsnlysen. Kjemikliedykkere: Forskriften stiller ikke krv om t en kommune skl h kjemikliedykkere. Behovet må evt. fremkomme i risiko- og sårbrhetsnlysen Vktberedskp I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3000 innbyggere kn beredskpen orgniseres v deltidspersonell uten fst vktordning. Til tider hvor det ikke kn forventes tilstrekkelig oppmøte ved lrmering, skl det opprettes lg med dreiende vkt. I tettsteder med innbyggere skl beredskpen være orgnisert i lg bestående v deltids-personell med dreiende vkt. I tettsteder med innbyggere skl beredskpen være orgnisert i lg bestående v heltids-personell ksernert innenfor ordinær rbeidstid. Utenfor ordinær rbeidstid kn Side 21 v 54

22 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: beredskpen være orgnisert i lgt med deltidspersonell med dreiende vkt, men hvor utrykningsleder hr brnnvern som hovedyrke. I tettsteder med mer enn innbyggere skl beredskpen være orgnisert i lg v heltidspersonell med ksernert vkt Overordnet vkt I kommuner eller brnnvernregioner med tettsteder med mer enn 2000 innbyggere skl det være dreiende overordnet vkt. Brnnsjefen og stedfortreder skl inngå i vktordningen. Forskriften setter krv om t overordnet vkt skl kunne lede innsts på flere skdesteder smtidig. I forskriften legges det vekt på t kvlifisert utrykningsleder skl være leder på hvert innstslg. Når dette oppfylles, kn overordnet vkt konsentrere seg om å lede innstsen på overordnet nivå. Overordnet vkt vil i stor grd selv kunne bestemme når og om det skl rykkes ut i veiledningen uttrykker imidlertid t overordnet vkt primært bør være på skdestedet, men kn vurdere behovet for dette Side 22 v 54

23 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Metode 3.1 INNLEDNING Anlysen v risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø og mterielle verdier følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krv til risikovurderinger (ref ). Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgngspunktet ikke skl inntreffe. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (snnsynlighet) og omfnget (konsekvens) v hendelsen dersom den inntreffer. Anlysen følger også retningslinjene i DSBs veiledning Smfunnssikkerhet i relplnlegging (ref ). Det er gjennomført en innledende frekrtlegging hvor relevnte frer ts med videre til en sårbrhetsvurdering. Frer som vurderes med modert eller høy sårbrhet, vurderes i en detljert risikonlyse. Gjennom freidentifiksjonen, sårbrhetsnlysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltk som foreslås implementert. Disse sårbrhets- og risikoreduserende tiltkene oppsummeres i kpittel FAREIDENTIFIKASJON OG SÅRBARHETSVURDERING Med fre menes forhold som kn medføre konkrete stedfestede hendelser. En fre er derfor ikke stedfestet og kn representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. I kpittel 4 er resultt v freidentifiksjonsprosessen fr møte nr. 1 gjengitt og gjennomgått systemtisk for nlyseobjektet. Det er benyttet oppdterte krtdt til freidentifiksjonen. Sårbrhetsvurderingen omtler forhold som påvirker kommunenes evne til å motstå virkningen v en uønsket hendelse og til å returnere til normltilstnd etterpå. De frer som fremstår som relevnte etter innledende frekrtlegging og sårbrhetsvurdering, ts videre til en detljert risikonlyse. 3.3 RISIKOANALYSE Ktegorisering v snnsynlighet og konsekvens De frer som fremstår som relevnte i kpittel 4, ts videre til en detljert hendelsesbsert risikonlyse i kpittel 5. Hvor ofte en uønsket hendelse kn inntreffe, uttrykkes ved hjelp v begrepet snnsynlighet. Konsekvensene er vurdert med hensyn til Liv og helse, Ytre miljø og Mterielle verdier. For Mteriell verdi inngår også smfunnsverdier, slik som brudd i viktige smfunnsfunksjoner Side 23 v 54

24 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Tbell Snnsynlighetsktegorier Snnsynlighetsktegori Beskrivelse (frekvens) 1. Lite snnsynlig Sjeldnere enn en gng hvert 1000 år 2. Modert snnsynlig Gjennomsnittlig hvert år 3. Snnsynlig Gjennomsnittlig hvert år 4. Meget snnsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år 5. Svært snnsynlig Oftere enn en gng per år Tbell Konsekvensktegorier Konsekvensktegori 1. Svært liten konsekvens 2. Liten konsekvens 3. Middels konsekvens 4. Stor konsekvens 5. Meget stor konsekvens Beskrivelse Ingen personskde Ubetydelig miljøskde Mterielle skder < kr / ingen skde på eller tp v smfunnsverdier Personskde Lokle* miljøskder Mterielle skder kr / ubetydelig skde på eller tp v smfunnsverdier Alvorlig personskde Regionl** miljøskde, restitusjonstid inntil 1 år Mterielle skder kr / kortvrig skde på eller tp v smfunnsverdier Dødelig skde, en person Regionl miljøskde, restitusjonstid inntil 10 år Store mterielle skder kr/ skde på eller tp v smfunnsverdier med noe vrighet Dødelig skde, flere personer Irreversibel miljøskde Svært store mterielle skder > kr / vrige skder på eller tp v smfunnsverdier * Med lokle miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbr nærhet v utslippspunktet. ** Regionle konsekvenser omftter konsekvenser som strekker seg utenfor nlyseobjektet. Snnsynlighets- og konsekvensvurdering v hendelser er bygget på erfring (sttistikk), trender (f.eks. klim) og fglig skjønn Vurdering v risiko De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsker, snnsynlighet og konsekvens. Risikoreduserende tiltk vil bli vurdert. I en grovnlyse plsseres uønskede hendelser inn i en risikomtrise gitt v hendelsenes snnsynlighet og konsekvens. Risikomtrisen hr 3 soner: GRØNN GUL RØD Akseptbel risiko - risikoreduserende tiltk er ikke nødvendig, men bør vurderes Akseptbel risiko - risikoreduserende tiltk må vurderes Ukseptbel risiko - risikoreduserende tiltk er nødvendig Akseptkriteriene for risiko er gitt v de frgede sonene i risikomtrisen nedenfor Side 24 v 54

25 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Tbell Risikomtrise KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 5. Svært snnsynlig 4. Meget snnsynlig 3. Snnsynlig 2. Modert snnsynlig 1. Lite snnsynlig 3.4 SÅRBARHETS- OG RISIKOREDUSERENDE TILTAK Med risikoreduserende tiltk mener vi snnsynlighetsreduserende (forebyggende) eller konsekvensreduserende tiltk (beredskp) som bidrr til å redusere risiko, for eksempel fr rød sone og ned til kseptbel gul eller grønn sone i risikomtrisen. De risikoreduserende tiltkene medfører t klssifisering v risiko for en hendelse forskyves i mtrisen. Hendelser i mtrisens røde områder risikoreduserende tiltk er nødvendig Hendelser som ligger i det røde området i mtrisen, er hendelser (med tilhørende snnsynlighet og konsekvens) vi på grunnlg v kriteriene ikke kn kseptere. Dette er hendelser som må følges opp i form v tiltk. Fortrinnsvis omftter dette tiltk som retter seg mot årskene til hendelsen, og på den måten reduserer snnsynligheten for t hendelsen kn inntreffe. Hendelser i mtrisens gule områder tiltk bør vurderes Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse v krv eller kseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mnge tilfeller er dette hendelser som mn ikke kn forhindre, men hvor tiltk bør iverksettes så lngt dette er kost/ nyttemessig hensiktsmessig. Hendelser i mtrisens grønne områder kseptbel risiko Hendelser i den grønne sonen i risikomtrisen innebærer kseptbel risiko, dvs. t risikoreduserende tiltk ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kn reduseres ytterligere uten t dette krever betydelig ressursbruk, bør mn imidlertid også vurdere å iverksette tiltk også for disse hendelsene Side 25 v 54

26 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Freidentifiksjon og sårbrhetsvurdering Følgende frer er identifisert, orgnisert og vurdert. Noen frer er generelle og relevnte for lle tre kommunene, ndre er mer kommunespesifikke og dette kommer frm i smmenstillingen under. Frer/temer som vurderes som relevnte ts videre til en risikonlyse. 4.1 UØNSKEDE HENDELSER Fre BRANN Brnn i bolig/fritidshus Sårbrhetsfktorer Enkelte bygninger er høyere enn det stigemteriellet rekker opp til. Lødingen: 3 boligblokker med 4 etg. Tjeldsund: Kongsvik hr stor økning i ntll brnner siste 10 år (fem gnger mer enn normlt). Evenes: Dårlig vnntilførsel i enkelt boligområder Temet nlyseres Side 26 v 54

27 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Fre Institusjonsbrnn Sårbrhetsfktorer Evenes: Brnn blindesenteret dårlig vnnkpsitet hr mnge overnttinger Omsorgsboliger, boliger for psykisk utviklingshemmede og sykehjem loklisert i smme område mulig fre for spredning (Lilnd) sørvestlig vind mest ugunstig. Evenes Syke- og Bygdeheim. Lødingen: Asylmottk eget mottk og spredt bosetting i kommunen. Brnn i mottket og brnn i boliger brukt til bosetting, flere leiligheter i smme bolighus. Brnn i institusjonskompleks 34 omsorgsboliger i kompleks med korte vstnder, verneverdig bygg i området. Sør vestlig vind stor spredningsfre. Boligene er ikke bemnnet. Lødingen sykehjem Vestbygdheimen 4,5 mil fr brnnstsjonen. Lødingen ungdomsskole med 3 etg. Tjeldsund: Brnn i Tjeldsundomsorgssenter Kløverheimen, Kongsvik. Sigm Nord Brnn i overnttingssted Temet nlyseres. Kommunene hr et begrenset ntll overnttingssteder. Disse er underlgt forskrifter som skl ivret beskyttelse mot brnn. Offersøy feriesenter (4 mil fr brnnstsjonen) Brygg Hotell, Lødingen Norges brnnskole HERO flyktningmottk (tidl. Lødingen hotell) Evenes Hotell. ROS m/befls- og mnnskpsforlegninger Temet vurderes ikke videre - institusjonsbrnn vurderes som mer representtiv Side 27 v 54

28 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Fre Brnn/eksplosjon/ kjemiklieutslipp ved industrinlegg Sårbrhetsfktorer Evenes: Tnknlegg Evenesvik usikkerhet knyttet til størrelse og omfng. Forsvret sitt nlegg, men levernse også til sivile fly. Rørgte opp til flyplssen. Brnn i støperiet. Lgring v svovelsyre. Osmrk fjellnlegg m/ tnknlegg Lødingen: Ammonikktnk 25 tonn lekksje med nordøstlig vindt vil føre til spredning inn over bebyggelse, ved sørvestlig vind spres det ut over sjø). C. 300 m luftlinje fr tnk over indre hvneområde og mot bebyggelse. LNG tnk 50 m3 under etblering lekksje Asfltverk/ knuseverk Vestbygd, Lemikinen. Lødingen Mek, med gsslger. Tjeldsund: Økt ktivitet Rmsund orlogsstsjon verksted, skip til ki. Biscy fjellnlegg. Tnknlegg Skret. Brnn i kjøretøy/trfikkulykke Temet nlyseres. Alle kommunene hr en del v E10: bil, buss, tungtrnsport. Mye persontrnsport. (buss, turisttrfikk) Mye trnsport med frlig gods Lødingen: Tunnel E10 Sørdlstunnelen. Beredskp stt bort til Sortlnd og Vågn, men Lødingen vil bli klt ut først ved større hendelser og kn nkomme skdestedet først. Skipsbrnn Temet nlyseres. Betydelig skipstrfikk mlmtrfikk til Nrvik, og trfikk til ndre hvner i regionen. Risikoutstt hovedlei opp Tjeldsundet med tnkbåter, mv. Hvneterminl i Lødingen. Bogen Hvn med dypvnnski. Mnge fiske og småbåthvner Militære frtøy hr liggetid i Rmsund (ROS). Temet nlyseres Side 28 v 54

29 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Fre Gårdsbrnn Sårbrhetsfktorer Mnge lndbrukseiendommer med vnskelig frmkommelighet og mngel på slukkevnn i lle tre kommunene. Lødingen: Gårdsbruk Offersøy, lngt til sjø og ikke brnnhydrnt i nærheten. Ved fjære sjø ikke tilgng på vnn kombinsjon v kpsitet vnnforsyning og kompleksiteten i slokkerbeidet og redning v dyr. Vnnforsyning er mngelfull. Kirker Temet nlyseres. Kommunene hr trekirker som er normlt beskyttet mot brnn. Vestbygd kirke 4,5 mil fr brnnstsjonen. Evenes kirke: 1,5 mil fr stsjonen Tjeldsund kirke, Hol: 1,0 mil fr stsjonen Skog- og gressbrnn Temet vurderes ikke videre her. Generelt lite utstt. Store rel i lle kommuner. Ulendt terreng. Lite skogbrnner, noen få gress og krttskog brnner hvert år i kommunene.. INFRASTRUKTUR Flyulykker Skipsulykker (Ulykker med skip som ikke medfører brnn - grunnstøting, kollisjon, hvri, mv.) Temet vurderes ikke videre her. Evenes: Flyplssen flyulykke, brnn i bygning, brnn i fly. Økt ktivitet knyttet til militæret og utvidelse v QRA-bsen. Hydrsin fre (forsvrets fly) Temet nlyseres. Betydelig skipstrfikk mlmtrfikk til Nrvik, og trfikk til ndre hvner i regionen. Risikoutstt hovedlei opp Tjeldsundet med tnkbåter, mv. Hvneterminl i Lødingen. Bogen Hvn med dypvnnski. Mnge fiske og småbåthvner og betydelig fritidsbåttrfikk. Los-plikt, men noen hr disp. Grunnstøtinger opp Tjeldsundet hovedskelig sndbnker i området som medfører liten skde, frtøy blir som regel drtt v ved neste flo. Temet nlyseres Side 29 v 54

30 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Fre Trnsport v frlig gods Sårbrhetsfktorer Drivstofftrnsport på bil til Vesterålen/Lofoten og innlndet fr Hrstd og Nrvik. Tnkbiler til sfltverk i Vestbygd og Nrvik. LNG fr Hmmerfest til Lødingen og Sortlnd Ammunisjonstrnsport til Biscy sml svinget veg (ADRtrnsport) Brnn i viktige instllsjoner/infrstruktur NATURHENDELSER Skred/rs stein, snø og sørpe Temet nlyseres. Generelt sårbrt krftnett, bredbåndskbel/-fiber Trfostsjon Knstdbotn, og Lødingen (Sttnett og Håloglnd Krft) Telefon bsestsjon Lødingen Niingen krftstsjon Vnnverk Temet nlyseres. Skred over veien E10 Fiskefjorden og fv. 837 til Vestbygd. Kn gi utfordring ved evt. utrykninger. Skredfre ved E10 Bogen og Drgvik. Brnnvesenet vil i dg kunne h oppgver som å rydde, klrere, sikre, søk, mv. Klimendringene vil være forsterkende fktor. Ekstremvær vind og nedbør Flom ANDRE SPESIELLE FORHOLD Tilgng til slokkevnn Temet nlyseres. Utfordringer knyttet til fremkommelighet for kjøretøy Omtles som en generell sårbrhet under kpittel Få vssdrg som kn gi store utfordringer med flom. Stormflo Temet vurderes ikke. Alle tre kommunene hr utfordringer når det gjelder slokkevnn Ingen v kommunene hr tnkvogn. Flere v vnnverkene er ikke tilstrekkelig dimensjonert for slokkevnn. Omtles som en generell sårbrhet under kpittel Side 30 v 54

31 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Fre Vegløse bygdesmfunn Sjøredning Sårbrhetsfktorer Lødingen: Kvnnkjosen (lokl gårdsveg) pr nå fritidsbebyggelse. Svrtskret 40 boliger 10 helårsboliger. grus bygdeveg. Ikke brnnutstyr. Ikke mulighet til å nå frem uten bruk v båt. Omtles som en generell sårbrhet under kpittel Stort sjørel, og mnge ferskvnn. Behov for sjøredning og overflteredning. Temet nlyseres. TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold som medfører sårbrhet for tilsiktede hndlinger Ustbile personer, bevæpnede personer og pyromner vil innebære en tilleggsrisiko som utover ordinær brnnslukking. Lng utrykningstid/-vei for politiet betyr t brnnmnnskp må håndtere dette også. Omtles under kpittel ANDRE SÅRBARE FORHOLD Her omtles forhold som gir økt sårbrhet og som ikke er direkte knyttet til enkelthendelser/-frer. Dette er sårbre forhold som generelt påvirker evnen til å håndtere de fleste relevnte hendelser som kn inntreffe Rekruttering/ kompetnse Lødingen tilfredsstiller ikke krv fr lovverket på ledelsesnivå. Kommunen er pt. uten brnnsjef, pg lngtidssykemelding. Vrbrnnsjef ivretr beredskp, men hr ikke kompetnse på forebygging. Ingen v kommunene hr kompetnse på håndtering v kjemikliehendelser, men kn drive livreddende innsts inntil et visst nivå. Det er behov i lle kommunene for generell kompetnseheving i forhold til nye lovkrv og mnge v mnnskpene mngler grunnkurs. Flere v uttrykningslederne og overordnet vkt tilfredsstiller heller ikke krvene i forhold til grunnkurs og BEF1. Det er utfordrende å gjennomføre trening for å opprettholde nødvendige kompetnsebevis. Kjøring med beredskpshenger krever førerkort klsse BE og brnnbil krever førerkort klsse C. Det kn være behov for tnkvogn for å redusere sårbrhet i slokkevnnskpsitet, og dette vil kreve t sjåfør oppgrderer førerkort til klsse C og blålys-kurs (160-kode). Det finnes per i dg ikke mnnskp eller særskilt utstyr til redningsoppgver som overflteredning og dykkertjenester Side 31 v 54

32 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Vedlikehold v utstyr Kommunene hr ikke bckup v viktig utstyr, for eksempel ved verkstedopphold og service for brnnbil. Dette kn medføre t bilen blir stående i Hrstd i en uke. Dette innebærer lvere beredskpsnivå i perioden. Det er generelt lite ressurser til vedlikehold, særlig i Evenes og i Lødingen. Lødingen kommune hr fått tilbud om å kjøpe en oljevernbåt v Kystverket, hvilket også vil gi en bedret brnnberedskp til sjøs. Dette krever t kommunen hr ressurser til drift og vedlikehold v båten, smt utdnning v båtfører (båtførerbevis/ kystskippersertifikt) Internkontroll Internkontroll er ikke tilfredsstillende dokumentert, og gjennomføres i prksis ikke. Det foreligger pålegg på dette punkt fr DSB i lle kommunene Forebyggende oppgver Lovpålgte forebyggende oppgver er oppgver som er tunge å drive og det er vnskelig å tilfredsstille lovkrv. Dette gjelder også brnntilsyn v ildsteder og fyringsnlegg i boliger. Tilsyn med spesielle brnnobjekt er ikke utført i Lødingen de fire siste år. Tjeldsund/Evenes hr leid inn ressurser til gjennomføring v tilsyn. Det er ikke gjennomført tilsyn på lle bygg. Brnntilsyn v ildsteder og fyringsnlegg i bolighus er ikke utført Det foreligger pålegg fr DSB på dette punkt i lle kommunene Håndtering v flere smmenfllende (smtidige) hendelser ROS-nlysen omftter ikke flere smmenfllende hendelser, d det er umulig å nlysere lle kombinsjoner v de ulike hendelsene. Det er imidlertid riktig å beskrive smmenfllende hendelser som forhold som øker sårbrheten. Håndtering v flere smmenfllende hendelser vil være svært vnskelig å håndtere når ressurser, utstyr og kompetnse llerede er sterkt begrenset. IUA-vtle og vtle med NOFO forutsetter t det skl være et visst ntll mnn ved større hendelser mnnskp totlt i IUA. 7 kommuner inngår i Ofoten IUA og mnnskpet skl kunne stilles til rådighet i 12 dger. En smtidig hendelse vil redusere brnnberedskpen mens en slik opersjon pågår. Tilsvrende vil det være ved en oljevernksjon på skip i regionen. Det er ikke bre ved store hendelser der denne sårbrheten gjør seg gjeldende. Ved utrykning ved brnn og bilulykker eksempelvis til Lødingen Vestbygd, vil beredskpen mellom Kvæfjord grense og Hrstd grense være sterkt redusert Generelt om fremkommelighet, værforhold og tilgng på slokkevnn Generelt er det utfordringer med fremkommeligheten i nlyseområdet. Tjeldsund kommune er todelt og dette medfører t en må inn vi Troms for å komme inn til Hinnøysiden v Tjeldsund. Vrierende veistndrd og vær-/føreforhold er også fktorer som øker sårbrheten. Det finnes områder hvor båt er eneste frmkomstmiddel Side 32 v 54

33 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) Oppdrgsnr.: Tilgng til slokkevnn er en utfordring i store deler v nlyseområdet. I mnge tilfeller må det legges slnger og brukes sjøvnn til slukking. Ingen v kommunene hr tnkvogn Tilsiktede hndlinger og tilstedeværelse v politi Brnnvesenet utfører også politirbeid på de fleste utrykninger, grunnet frvær v politi. Sikring v skdested, vkthold, trfikkdirigering, sikring v spor, mv. Lng utrykningsvei-/tid for politiet medfører t brnnmnnskpene er først på skdestedet. Dette medfører også t ustbile personer, bevæpnede personer, pyromner m.fl. må håndteres v brnnmnnskper og innebærer en betydelig tilleggsrisiko for dette personellet. 4.3 OPPSUMMERING Følgende uønskede hendelser fremsto i freidentifiksjonen og sårbrhetsvurderingen som relevnte, og disse ts videre til risikonlyse: Brnn i bolig/fritidshus Institusjonsbrnn Brnn/eksplosjon/kjemiklieutslipp ved industrinlegg Brnn i kjøretøy/trfikkulykke Skipsbrnn Gårdsbrnn Flyulykke Skipsulykke Trnsport v frlig gods Brnn i viktige instllsjoner/infrstruktur Skred/rs stein, snø og sørpe Sjøredning Andre sårbre forhold nevnt under kpittel 4.2 ts inn i smmenstillingen v risikobilde og risikoreduserende tiltk i kpittel Side 33 v 54

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig 5/2016 srbeid etter revisjoner utført v konsernrevisjonen Ansvrlig /t nr Problemstilling Sttus Ansvrlig Tidsfrist Inngår oppfølging v revisjoner og tilsyn i HF-ets etblerte system for intern styring Problemstilling

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Krtlegging v vnnkvlitet ved Forsvrsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrpport Progrm Grunnforurensning 2006-2008 Rpport H RAPPORT Rpport nr.: Oppdrg nr.: Dto: 152030-4 152030 18.12.2009 Oppdrgsnvn: Overvåking

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 Hovedutvlg teknisk og miljø ehndlet sken den 12.11.20, sksnr. 131/ Behndling: Innstillingen enstemmig vedttt. Vedtk: Kommunestyret vedtr vedlgte

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET''

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET'' V IvrASøYKOMMUNE D{øTETNNKALLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Måsøy Folkebibl-iotek 26.05.20]-6 Tid: 10: 00 Representntene innkl-1es herved. Eventuell-e forfllsnrest til tlf. 41 60 80 11.

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport.

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport. Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner Arbeidsgruppens rapport. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Innhold: 1.0 Bakgrunn 1.1Dagens brannordning 1.2Politisk behandling 1.3Organisering

Detaljer

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene VMÄSøYKOMMUNE I0føTEINNKAJ,LING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekst komiteen Møterom heìse/oppvekst 12.70.2015 Tid: 10:00 Representntene innklles herved. Eventuelle forfl-i snrest til tlf. 7B 42 40 02.

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen (vløpsforskrift for Jæren) Vettt v kommunestyret i x kommune en xx.xx.2009 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE.

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. I Hovedformålet med områdereguleringsplnen er å legge til rette for næringsutbygging på Kvernesmo. Smtidig

Detaljer

Kapittel 3. Potensregning

Kapittel 3. Potensregning Kpittel. Potensregning I potensregning skriver vi tll som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Dette kpitlet hndler blnt nnet om: Betydningen v potenser som hr negtiv eksponent eller

Detaljer

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg Krvdokument EBA. Kjøkken- Messebygg Høybuktmoen Dokumentnsvrlig: Leder Pln og Strtegi FBU Godkjent v: Crl O Pedersen Revnr: 01 Dto: 31.10.02 Krvdokument Eiendommer, bygg og nlegg EBA serienummer: Etblissement/sted:

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen FAGARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid 2003; 113: 210 7 Jn Mgne Birkelnd, Olv Molven, Inge Fristd, Morten Berge, Ivr Hoff, Kristin Wlter og Tom Sten Isksen Autorissjon v tnnleger med utdnning fr lnd utenfor

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka Kpittel 4 Kombintorikk og snnsynlighet Løsninger til oppgver i bok 4.4 Oppgve 4.2 løst ved multipliksjonsprinsippet: multipliksjon v de ulike vlgmulighetene v forretter, hovedretter og desserter gir uttrykket

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan

Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan Statens vegvesen Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan Fv. 206 Sønsterud Skansen, GS-veg 2015-02-16 J02 2015-02-16 Endelig utgave KHMe ToAHe LGGlo A01 2015-02-16 For fagkontroll KHMe ToAHe

Detaljer

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka S kpittel 6 Derivsjon Løsninger til oppgvene i ok 6. c y x y x = = = = y x 4 5 9 4 y 5 6 x 4 = = = = y x y x = = = = 7 ( 5) 6 ( ) 8 6. f( x ) f( x ) 5 7 x x ( ) 4 = = = = 6. T( x) = 0,x +,0 T T = + = (0)

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

GENERELT Området er regulert til følgende formål jfr. plan- og bygningsloven 25. Byggeområder: -Område for fritidsbebyggelse

GENERELT Området er regulert til følgende formål jfr. plan- og bygningsloven 25. Byggeområder: -Område for fritidsbebyggelse REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «SVARTLAGSUNDET MM» FROGN KOMMUNE GNR.59, BNR. 1, 17, 49, 50, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 64, 68, 73, 74, 92, 93, 94, 95 OG 172 Pln nr. 059-0800 SAKSBEHANDLING

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: 30.09.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrsjonsbygget, kntin Til behndling: Sksnr. 007/13-010/13 Eventuelle forfll meldes på telefon 75 60

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12. SAKSFRAMLEGG Sksehndler: Audun Mtre Arkiv: M70 Arkivsksnr.: 14/3557 Sign: Dto: Utvlg: Hovedutvlg teknisk 23.10.2014 Formnnskpet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016 Hollendergt 1 N-4514 Mndl Tlf: 41 61 25 65 post@fgoppsor.no www.fgoppsor.no Org. No: 971333650 Årsberetning for Fgopplæring Sør år 2016 1. Fgopplæring Sør`s styre og dministrsjon Styret og dministrsjonen

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer

TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer TEGLMURVERK Del I: Delmteriler - muring fornkring fugermering Artikkelen er bsert på Wienerbergers nvisning og Murktlogen. Tegninger: Ole-Jcob Røyslnd Delmteriler Teglstein Norsk formt: er som følger:

Detaljer

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2 Del 2 Alle oppgver føres inn på eget rk. Vis tydelig hvordn du hr kommet frem til svret. Oppgve 1 Figuren viser sidefltene til et prisme. Grunnflten og toppflten mngler. ) Hvilken form må grunn- og toppflten

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Nsjonlt fond for lokle klimtiltk Skisse til modell Juni 2009 Innhold: Smmendrg...2 1 Innledning...3 1.1 Klimgssutslippene må reduseres... 3 1.2 Mye gjøres, men ikke nok... 3 1.3 Kommunene kn gjøre en ekstrinnsts...

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130 Andres Mhre April 13 Løsningsforslg til obligtorisk oppgve i ECON 13 Oppgve 1: E(XY) = E(X(Z X)) Setter inn Y = Z - X E(XY) = E(XZ X ) E(XY) = E(XZ) E(X ) X og Z er uvhengige v hverndre, så Cov(X, Z) =.

Detaljer

Mer øving til kapittel 2

Mer øving til kapittel 2 Mer øving til kpittel 2 KAPITTEL 2 GEOMETRI OG MÅLING Oppgve 1 Oppgve 2 Oppgve 3 Anne hr vært på ferie til sine esteforeldre fr 28. juni til 9. ugust. Hvor mnge dger hr hun vært på ferie? Fr hun kom hjem

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4115/4120 TERMODYNAMIKK 1 (KONT) Fredag 19. august 2005 Tid: kl. 09:00-13:00

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4115/4120 TERMODYNAMIKK 1 (KONT) Fredag 19. august 2005 Tid: kl. 09:00-13:00 Side v 8 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) - TRONDHEIM INSTITUTT FOR ENERGI OG PROSESSTEKNIKK LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 45/40 TERMODYNAMIKK (KONT) Fredg 9. ugust 005 Tid: kl. 09:00

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

HØRINGSNOTAT. Forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer HØRINGSNOTAT Forskrift om særskilte delingstll i pensjonsordning for stortingsrepresentnter og regjeringsmedlemmer Innledning Pensjonsordningen for stortingsrepresentnter og regjeringsmedlemmer frmgår

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader IO 70/18 Oslo, 30. novemberi970 KOSTNADSEFFEKTER AV SUBSIDIERING I NORSK RUTEBILNÆRING En økonometrisk nlyse n påstnden um t subsidierte rutebiloelokder er mindre kostndsbevisste enn ikke-subsidierte.

Detaljer

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen Loklt gitt eksmen 2013 Prktiske opplysninger til rektor Fg: MATEMATIKK 1TY for yrkesfg Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 30.5.2013 Antll foreredelsesdger: Ingen Forhold som skolen må være oppmerksom på: Eksmenen

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser Nøtterøy - Bergn BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i ttrktive omgivelser NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET Illustrsjonsfoto - Kundetilpsset hustype

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Eksmen i : MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det mtemtisk-nturvitenskpelige fkultet INF5110 - Kompiltorteknikk Eksmensdg : Onsdg 6. juni 2012 Tid for eksmen : 14.30-18.30 Oppgvesettet er på : Vedlegg

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE HÅLOGALAND SHA RISIKOVURDERING VAREMOTTAK D-BLOKK BTV

FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE HÅLOGALAND SHA RISIKOVURDERING VAREMOTTAK D-BLOKK BTV FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE HÅLOGALAND SHA RISIKOVURDERING VAREMOTTAK D-BLOKK BTV 2/15 SHA risikovurdering Vremottk D-blokk BTV INNHOLD 1 Smmendrg 2 2 Innledning 4 2.1 Bkgrunn 4 2.2 Formål 4 2.3 Definisjoner

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 17. pril2016 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-00145SKON-OBYF: TEATER GATA 1 AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer