Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen"

Transkript

1 Utvlg for tekniske sker sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning v forurensning (forurensningsforskriften), fststt v Miljøverneprtementet 15. esember til og me 13 i enne forskriften hr hjemmel i forurensningsforskriften 12-6, og ersttter krvene i forurensningsforskriften 12-7 til og me For øvrig gjeler bestemmelsene i forurensningsforskriften (Velegg 1). Forskriften trer i krft 1. juli Formål Denne forskriften setter krv til forvltningsmessige forhol og tekniske løsninger knyttet til nybygging, vesentlig utvielse og rehbilitering v minre vløpsnlegg, slik t hensynet til resipienten og brukerinteressene ivrets. 2 Virkeområe Forskriften gjeler for kommunene Rnberg, Stvnger, Sol, Snnes, Gjesl, Klepp, Time og Hå. Forskriften gjeler utslipp v snitært vløpsvnn fr bolighus, fritisbebyggelse, berifter og nre virksomheter me utslipp minre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvnn, gjeler enne forskriften bre ersom et er innlgt vnn. Unnttt er bebyggelse som er tilkoplet kommunlt vløpsnlegg. 3 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjeler for enne forskriften. I tillegg gjeler følgene: Innlgt vnn: Vnn fr vnnverk, brønn, cisternenlegg eller lignene som gjennom rør eller slnge er ført innenørs. Snitært vløpsvnn: Vnn fr tolett, kjøkken, b, vskerom eller lignene. Smlebetegnelse for gråvnn og svrtvnn. Gråvnn: Avløpsvnn fr kjøkken, b, vskerom eller lignene, vløpsvnn fr tolett er unnttt Svrtvnn: Avløpsvnn fr tolett. BOF 5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem øgn. Mål på innhol v orgnisk stoff i vnn. TKB: Termotolernte koliforme bkterier. Iniktor på forekomst v trmbkterier. Resipient: Vnnforekomst som mottr forurensninger fr vløpsnlegg. Resipient for infiltrsjonsnlegg er grunnvnn. Resipient for lle nre typer nlegg er overfltevnn (bekk, elv, sjø, innsjø). ADK-1 kurs: Kurs i prktisk utførelse v leningsnlegg for vnn og vløp, iht. NORVAR rpport nr Renseløsninger: Fellesbegrep for instllsjoner me formål å rense vløpsvnn. NS-EN : Europeisk norm; Små vløpsnlegg for opptil 50 personekvivlenter (PT) Del 3: Prefbrikkert og/eller montert på steet. Årssikker vnnføring: Vnnføring som ve mieltempertur over frysepunktet ikke tørker ut v nturlige årsker oftere enn hvert tiene år i gjennomsnitt. Kjørbr vei: Vei som hr tilfresstillene snuplss eller gjennomkjøring og essuten kurvtur, stigningsforhol, bree og styrke for å tåle et kjøretøy v typen LL, jf. kommunlteknisk veinorm for Norjæren, jnur Forslg til lokl forskrift for utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 1 v 5

2 4 Krv om utslippssøkn/okumentsjonskrv Etblering v nye utslipp eller vesentlig utvielse v eksisterene utslipp v snitært vløpsvnn er søknspliktig iht. forurensningsforskriften Aksjon Jærvssrg kommunenes søknsskjem skl benyttes (Velegg 2). I tillegg til punktene ) til i) uner 12-4 første le i forurensningsforskriften, kn kommunen kreve ytterligere informsjon (inkl. vnnnlyser) om resipienten. Ve søkn om utslippstilltelse fr minirensenlegg skl følgene okumentsjon velegges (i tillegg til punktene ) til i) 12-4 i forurensningsforskriften): Dokumentsjon på t nlegget tilfresstiller NS-EN Kopi v service/velikeholsvtle me gokjent foretk (jfr. 12) iht. velegg 2.3 i kpittel 11 i forurensningsforskriften Ve søkn om utslippstilltelse fr følgene nleggstyper skl prosjekteringsokumentsjon mefølge (i tillegg til punktene ) til i) 12-4 i forurensningsforskriften): Infiltrsjonsnlegg Våtmrksfilter Gråvnnsfilter* Snfilter* (*Løsningen gjeler kun for behnling v gråvnn). Dersom kommunen ikke hr gitt tilbkemeling om eventuelle mngler eller vgjort søknen innen seks uker regnes tilltelse for gitt, såfremt et ikke er grunn til å tro t noen prt vil være misfornøy me ette, jfr. forurensningsforskriften Utslippstilltelse vil ikke bli gitt ersom pålegg om tilknytning til offentlig vløpsnett kn gis me hjemmel i pln- og bygningsloven 66 eller t omsøkt tiltk ligger i områe for offentlig vløp. Kommunen kn me hjemmel i forurensningsloven 18 gi pålegg om enring eller opphør v lovlig utslipp etter enne forskriften. Dersom et områe på et senere tispunkt blir ekket v kommunlt vløpsnlegg kn kommunen gi pålegg om tilknytning når vilkårene i pln- og bygningsloven 66 er oppfylt. Ve plssering v hele, eller eler v vløpsnlegget på nres eienom, eller ve felles nlegg, må tinglyst erklæring om rett til å legge og velikehole nlegget, smt felles nsvr for rift og velikehol ve fellesnlegg, velegges søknen. 5 Krv til prosjektering og utførelse Foretk som prosjekterer eller utfører vløpsnlegg omfttet v enne forskriften skl være gokjent i ktuelle gokjenningsområer og -klsser i henhol til pln- og bygningsloven. Dette gjeler båe for søkn, prosjektering, utførelse og kontroll. Ve bruk v nturbserte løsninger skl prosjekterene også utføre kontroll v utførelsen. Ansvrlig utførene skl i tillegg h ADK-1 gokjenning. Når vløpsnlegget er ferig bygget må ferigmeling senes til kommunen. Forslg til lokl forskrift for utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 2 v 5

3 6 Rensekrv Kommunene er innelt i følgene renseklsser me tilhørene krv til renseeffekt: Renseklsse Krv til Renseeffekt (%) Totl fosfor BOF 5 Suspenert stoff (SS) Annet (P) Bkteriefjerning b c (eller 180 mg SS/l) Renseeffekten beregnes som årlig mielveri v et som blir tilført rensenlegget. Rensekrvene gjeler for følgene områer: Kommune Områe Renseklsse Rnberg Sone 1: Ferskvnn/knl og sjø me + brukerinteresser Sone 2: Følsomt sjøområe/knl Sone 3: Områer me krv om fellesnlegg (>50pe, behnles iht Forurensningsforskrift kp.13) Stvnger Sone 1: Tst Sone 2: Norre og Søre Sune Sone 3: Ullnhug Sone 4: Hinn og Jåtten Sone 5: Austre Åmøy, Ormøy, Rolsøy, Vssøy, Hellesøy, Steinsøy, Steinsøyholmen, Klvøy, Linøy og Tunsøy Sol Sone 1: Alle ferskvnnsresipienter Sone 2: Hfrsfjor Sone 3: Norsjøen c Snnes Sone 1: Alle ferskvnnsresipienter smt sjøområene Inre Gnsfjor, Riskfjoren og Hølefjoren Sone 2: Beskyttee bukter i sjø c Sone 3: Go sjøresipient Gjesl Sone 1: Alle ferskvnnsresipienter Sone 2: Sjøresipienter Klepp Sone 1: Alle ferskvnnsresipienter Sone 2: Sjøresipienter Time Sone 1: Alle ferskvnnsresipienter Sone 2: Sjøresipienter Hå Sone 1: Alle ferskvnnsresipienter Sone 2: Sjøresipienter Soneinneling for kommuner me mer enn 2 soner (ferskvnn og sjø) er vist på velgte krt. Forslg til lokl forskrift for utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 3 v 5

4 I kommunene Rnberg, Stvnger og Sol tilltes kun gokjent biologisk/kjemisk minirensenlegg i renseklsse. For lle kommunene gjeler følgene ve utslipp v gråvnn: Dersom et kun slippes ut gråvnn i områe me renseklsse, skl gråvnnet gjennomgå rensing i velegnee steegne løsmsser eller gråvnnsrensenlegg me tilsvrene renseeffekt. Dersom et kun slippes ut gråvnn i områe me renseklsse b,c eller, skl gråvnnet gjennomgå slmvskilling før utslipp til sjø eller rensing i velegnee steegne løsmsser, eller gråvnnsrensenlegg me tilsvrene renseeffekt, ve utslipp til vssrg/knl. 7 Tett tnk-løsninger Tett tnk-løsninger er ikke tilltt i kommunene Rnberg, Stvnger, Snnes, Sol og Time. I kommunene Klepp, Gjesl og Hå, kn et etter søkn gis ispenssjon til tett tnk løsninger i særlige tilfeller. 8 Krv om smlet pln I henhol til forurensningsloven 11 skl forurensningsspørsmål om mulig søkes løst for større områer uner ett. Kommunen kn erfor kreve t et utrbeies en smlet pln for vløpsrensing i et nturlig vgrenset områe i forbinelse me utslippssøkner. Kommunen bestemmer plnvgrensning for områe som bør utrees i forbinelse me felles vløpsløsning. 9 Særlige orninger for fritisbebyggelse I Snnes kommune skl tolettløsning for hytter me utslipp til ferskvnnsresipienter være gokjent biologisk klosett (vløpsfritt). Vnnklosett på hytter i Snnes kommune tilltes kun ersom vløpet etter rensing kn lees til sjøresipient uten konflikt me nre brukerinteresser, eller t vløpet kn lees til offentlig vløp. 10 Utslippsste Utslippsste for vløpsvnn fr slmvskiller (renseklsse ) til sjøresipient skl lokliseres slik t ) utslipp til sjø lokliseres minst 10 meter uner lveste vnnstn b) og minst 20 meter fr ln. Ve utslipp til Norsjøen kn kommunene Rnberg, Sol, Klepp og Hå, ut ifr en vurering v lokle forhol, stille nre krv til utslippsste enn som nevnt uner ) og b) ovenfor. Utslippsste for vløpsvnn fr rensenlegg (renseklsse, b eller c) skl lokliseres slik t i) utslipp til sjø og ferskvnn lokliseres minst 2 meter uner lveste vnnstn, ii) utslipp til elv/bekk kun forekommer til elv me årssikker vnnføring, jfr. 3 i vnnressursloven, eller til lening for jorbruksrensje ersom en munner ut i resipient me årssikker vnnføring og iii) utslipp til grunnen kun forekommer i steegne løsmsser. Forslg til lokl forskrift for utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 4 v 5

5 Utslippsste for vløpsvnn fr rensenlegg skl for øvrig lokliseres og utformes slik t virkningene v utslippet på resipienten og inngrep i nturen blir minst mulig og t brukerkonflikter unngås. Krv utover minimumskrv kn settes i enkeltsker etter vurering v e lokle forholene i et ktuelle områet. 11 Lukt Avløpsnlegget skl imensjoneres, bygges, rives og velikeholes på en slik måte t omgivelsene ikke utsettes for sjenerene lukt. 12 Krv til rift og velikehol Eier v nlegg er nsvrlig for t et rives og velikeholes slik t lle krv følges. Ve bruk v renseløsninger som inkluerer mekniske komponenter som krever perioisk ettersyn og velikehol, skl nleggseier inngå service/velikeholsvtle me gokjent foretk. Service/velikeholsforetk plikter å fremlegge kopi v servicerpport på nmoning fr kommunen. Anleggseier skl h kopi v servicerpport ve utført service. Slmvskillere skl tømmes iht. kommunl tømmeorning, eller iht. retningslinjer fr levernøren. Ve instllering v nlegg som krever tømming, heruner slmvskillere, tette tnker eller nre rensenlegg som krever tømming, stilles et krv om kjørbr vei. I tillegg stilles et krv om t nlegget plsseres me mx 45 meter vstn fr kjørbr vei og mx 6 meter høyeforskjell fr bunn v tnk til kjørbr vei ersom tnken er plssert neenfor veien. 13 Tilsyn og kontroll Kommunen er forurensningsmynighet og hr me ette rett til og plikter å utføre tilsyn me nleggene. Dette tilsynet omftter båe kontroll v nleggenes ytelse smt kontroll v kvlitet på utført service og velikehol. Alle rensenlegg, bortsett fr infiltrsjonsnlegg, skl h got tilrettelgt mulighet for prøvetking på utløp. Kommunen kn etter en tis rift, eller ve mistnke om forurensning, be nleggseier sene inn nlyser som viser effekten v nlegget (nlyse v fosfor, nitrogen, BOF 5 og TKB). Kommunen hr snksjonsmulighet ersom nleggets ytelse ikke er tilfresstillene, smt om service/velikehol er mngelfull, jfr. Forurensningsloven kp. 9. Forslg til lokl forskrift for utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 5 v 5

6 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN Til 2 Virkeområe Me innlgt vnn menes vnn fr vnnverk, brønn, cisternenlegg eller lignene som gjennom rør eller leninger er ført innenørs. Større innvenig cisternenlegg regnes også som innlgt vnn. Forskriften gjeler i e eler v kommunen hvor et ikke er mulig å lee vløpsvnnet fr bygningen til offentlig vløp. Dersom et er mulig å knytte utslippet til offentlig vløpslening, kn kommunen kreve ette etter pln- og bygningsloven 66 nr.2. Til 4 Krv til utslippssøkn/okumentsjonskrv Dersom eienommene ligger i eller til et områe som er efinert som områe for offentlig vløp, skl llti nsvrlig for offentlig vløp kontktes for å vklre tilknytning til offentlig vløp. Kommunen kn kreve t et lges vløpspln over et større vgrenset områe i forbinelse me søkner om utslipp. Dersom tilknytning ikke er mulig på et ktuelle tispunkt vil utslippstilltelse vureres. Skriftlig uttlelse fr vnn- og vløpsnsvrlig bør legges ve søkn om utslipstilltelse i slike sker. Eventuelle uttlelser/ispenssjoner fr nre mynigheter må innhentes i forknt v utslippssøknen. Kpittel 12 i forurensningsforskriften stiller minimumskrv til søkn og innhol i enne. Nboer og nre berørte, for eksempel interesseorgnissjoner/nre mynigheter/brukere, skl vrsles i forknt v utslippsbehnlingen. Kommunen må kontktes for oversikt over hvem som må vrsles i en enkelte utslippssk. Uttlelser legges ve utslippssøknen. I områer hvor et er krv om regulering, eller i LNF-områer hvor et er nøvenig me ispenssjon, før tiltk kn iverksettes, må kommunens plnmynighet kontktes for nøvenig vklring. Søkner om utslipptilltelse kn ikke behnles uten e nøvenige vklringer fr plnmynigheten. Ve utslipp i områer uten offentlig vnnforsyning, eller i neslgsfelt til rikkevnnskile, må søknen senes på høring til e lokle helsemynighetene. Helsemynighetene kn komme me ytterligere betingelser for utslippstilltelse enn et som er minimumskrvene i forskriften. Ve utslipp nær eksisterene eller plnlgt friluftsområe eller beplss bør søker vrsle e nsvrlige for friluftsområet/beplssen i forbinelse me utslippssøknen. Dersom et er tvil om et kn oppstå konflikt me eksisterene eller plnlgt kvkulturvirksomhet i forhol til utslipp v vløpsvnn, må utslippssøknen senes på høring til Mttilsynet og e lokle fiskerimynighetene. Ve søkner som innebærer legging v utslippslening i sjø må tilltelse innhentes v gjelene hvnemynighet (lokl hvnemynighet/hvnesjef eller Kystverket) etter Lov om hvner og frvnn, smt t sken må senes på høring til lokle fiskerimynigheter. Kommentrer til forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 1 v 6

7 I neslgsfelt til verneområer, vernee vssrg, i LNF-områer, og nre uregulerte områer, hvor inngrep kn nesette veri v urørte områer, være i konflikt me verneformål eller meføre forringelse v vnnkvlitet, må utslippsøkner senes på høring til plnmynigheter og gjelene vernemynighet. Minirensenlegg skl h gokjenning etter NS-EN smt tilstrekkelig okumentsjon v rensegr i forhol til rensekrvet i en ktuelle resipienten. Det kn bli krev okumentsjon (uvhengig utrening) på t et omsøkte rensenlegg er tilpsset norske og lokle forhol. For nlegg hvor et er vrierene belstning over året, for eksempel hytter, turistnlegg, leirste og lignene, kn et bli krev okumentsjon på t rensenlegget llikevel fungerer optimlt hele året selv om nlegget i perioer på noen måneer er uten tilførsel v vløpsvnn. Øvrige rensenlegg skl h okumentsjon på t nerkjent imensjonering og utforming er benyttet. Rensenlegg me nturlig infiltrsjon i grunnen skl i tillegg h okumentsjon på t nleggets størrelse og plssering er tilpsset e ktuelle vnnmengene og grunnforholene på steet. Dokumentsjonen skl omftte grunnunersøkelse, i henhol til NORVAR prosjektrpport nr. 49, og gi svr på følgene: 1. Jormssenes hyruliske kpsitet (vs. jormssenes evne til å trnsporteres bort vnn som infiltreres) 2. Jormssenes infiltrsjonskpsitet for vløpsvnn (relbelstning) 3. Jormssenes egenskper som rensemeium 4. Hvorn og hv slgs nlegg som må bygges En fullstenig grunnunersøkelse består v to hovepunkter: 1. Forunersøkelse. En visuell beømmelse v et ktuelt områe sett i forhol til risiko for uønskee henelser me hensyn på forurensning. Dette som eventuell følge v utslipp v vløpsvnn. 2. Detljunersøkelse. Først en vurering v e stelige mssene ve bruk v kvrtærgeologiske krt eller vi WebGis vløp. Hvis refernsene tilsier t infiltrsjon er mulig så må et forets en vurering v løsmssenes infiltrerbrhet på bsis v kornforeling og/eller infiltrsjonstest. Ve plssering v hele eller eler v vløpsnlegget på nres eienom må søknen velegges tinglyst erklæring om rett til å legge og velikehole nlegget. Dette for å sikre retten til å h liggene og foret nøvenig velikehol på vløpsnlegget, selv om eienommen skifter eier. Ve tilknytning til nytt eller eksisterene fellesnlegg må et tinglyses en erklæring om felles nsvr for rift og velikehol. De pliktene og rettighetene som følger v tilknytningen gjeler uvhengig v eierforhol. Til 5 Krv til prosjektering og utførelse Dokumentsjon i henhol til 4 skl utføres v nøytrle fgkynige. Prøver skl nlyseres v lbortorier som er kkreitert for e ktuelle nlysene. Anlysemetoer nevnt i velegg 2 til kpittel 11 i forurensningsforskriften skl benyttes. Alterntivt kn nlysemetoer me okumentert høy korrelsjon me nlysemetoene i velegg 2 til kpittel 11 i forurensningsforskriften benyttes. Kommentrer til forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 2 v 6

8 Avløpsnettet skl, uten t et mefører uforholsmessig store kostner, imensjoneres, bygges, rives og velikeholes me utgngspunkt i en beste tilgjengelige teknologi og fgkunnskp, særlig me hensyn til ) Avløpsvnnets menge og egenskper b) Forebygging v lekksjer c) Begrensning v forurensning v resipienten som følge v overløp ) Begrensning v inngrep i nturen Når et vløpsnlegg er ferig byg skl et ferigmeles til kommunen. Ferigmelingen skl inkluere målstte tegninger me plssering v nleggskomponenter og utslippspunkt. Til 6 Rensekrv Det er stt rensekrv i forhol til resipienttype, tilstn og miljømål for resipienten smt brukerinteresser. Innelingen i renseklsser i enne forskriften smsvrer me beskrivelse v renseklsser og tilhørene renseløsninger på som er mynighetenes nettste for informsjon og veilening verørene minre vløpsnlegg. Rensekrv innen e forskjellige renseklssene tilsvrer inneling i rensegrer i forurensningsforskriften. Hver kommune i Aksjon Jærvssrg hr selv utført resipientinneling, og stt eventuelle krv i tillegg til stnr rensegr, i forhol til lokl kunnskp og kommunle plner. Ve utslipp i områer uten offentlig vnnforsyning, eller i neslgsfelt til rikkevnnskile, må minimumvstn til brønner og lignene overholes. Ve søkn om utslipp v renset snitært vløpsvnn nær beplsser eller i neslgsfelt til rikkevnnskile, bør et vureres om bkterieinnholet skl reuseres ve infiltrsjon i stelige msser, nnen etterpolering v utslippet eller ve esinfisering. Til 7 Tett tnk-løsninger Tett tnk-system er ikke en foretrukket løsning og skl kun brukes er hvor nre løsninger ikke er mulige. I særlige tilfeller hvor betyelige interesser står på spill, for eksempel i neslgsfelt til rikkevnnskile, i verneområer eller nærhet til beplsser, og hvor nre løsninger ikke er mulige, vil kommunene Klepp, Hå og Gjesl vurere tett tnk-løsninger. Ve tilltelse til instllsjon v tett tnk i Klepp, Hå og Gjesl gjeler følgene: ) Tett tnk gokjennes som regel kun for svrtvnn. I spesielle tilfeller kn et imilerti gis tilltelse til tett tnk også for gråvnn. b) Tette tnker imensjoneres slik t et er tilstrekkelig me tømming én gng per år. c) Tømming skl skje vi kommunl tømmeorning. ) Tette tnker skl h vrslingsnlegg som sikkerhet mot overfylling. Tett tnk-løsning for vnnklosett krever ofte et gråvnnsrensenlegg i tillegg. Løsningen er ofte en kostbr løsning, båe me tnke på investering og rift, smt nøvenig kommunl kontroll og tilsyn. Kommentrer til forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 3 v 6

9 Til 8 Krv om smlet pln Forurensnings- og vløpssitusjon for et områe skl i henhol til forurensningsloven sees for et større områe uner ett for å sikre t et etbleres goe og oversiktelige løsninger. For å unngå sterk økning i enkeltutslipp ønsker kommunen t nye vløpsnlegg i størst mulig gr blir tilknyttet eksisterene offentlige eller privte nlegg/vløpsleninger eller t et bygges felles rense-/vløpsnlegg. Dette gjeler for grupper v eienommer som hører til et vgrenset områe hvor et er nturlig og mest hensiktmessig me felles vløpsnlegg eller hvor et bør unersøkes om felles nlegg er mulig. Kommunen bestemmer plnvgrensning. Det må lges en pln over et ktuelle områet som viser hvilke eienommer som bør h felles utslippspunkt, eventuelt om et er noen eienommer som bør h enkeltutslipp eller om et er flere smågrupper v eienommer som bør h felles nlegg/utslippspunkt. Det bør være færrest mulig utslippsleninger i sjø, bl.. på grunn v inngrep og bånlegging v kystsonen. Ve utrbeielse v plnen er et viktig å vurere utslippspunkt/renseløsninger i forhol til resipient smt eksisterene veier og inngrep i nturen. Til 9 Særlige orninger for fritisbebyggelse Tolettløsning for hytter i Snnes kommune: Hytter Til ferskvnnsresipienter, eller i områer hvor renset vløpsvnn ikke kn føres ut til tilstrekkelig yp i sjøresipient, tilltes ikke vnnklosett i hytter me minre vløpet tilknyttes offentlig vløp. Gokjent biologisk, vløpsfritt klosett er en eneste gokjente tolettløsning. Hyttetoletter Biologiske toletter skl være gokjente og vløpsfrie. Avfllet skl komposteres og ll væske skl formpe slik t et ikke blir noe utslipp v overskusvæske. Når vfllet fr tolettet tømmes skl et være nebrutt slik t et er stbilt og hygienisert. Til 10 Utslippsste Minstekrvet ve utslipp til sjø etter slmvskilling er 10 meters yp og 20 meter vstn fr ln. Unntk for minstekrvet kn gjøres ve utslipp til Norsjøen etter en vurering v lokle forhol. Ytterligere krv til utslippsste kn også bli stilt i en enkelte sk ut ifr en vurering v lokle forhol som strøm, topogrfi, brukerinteresser osv. I forbinelse me skjellopprettsnlegg må et ut ifr krv fr nsvrlig mynighet ikke slippes ut vløpsvnn nærmere enn 1000 meter. Utslippspunktet må legges på et yp som er tilfrestillene i forhol til strømforhol i områet. Der utslipp fr rensenlegg (ytterligere rensing enn slmvskilling) skjer nær rekresjonsområer (beplss) bør et i sjø føres ut på minst 5 meters yp eller minst 50 meter ut fr ln. Det må ts hensyn til fiskeriinteresser ve utslippslening i sjø. Utslippsleningen må ikke legges nært opp til fiskeplsser eller kste- og låssettingsplsser. Leningene bør utformes slik t fiskereskper ikke kn henge seg fst. Kommentrer til forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 4 v 6

10 Til 12 Krv til rift og velikehol Rensenlegg skl imensjoneres, bygges, rives og velikeholes slik t et hr tilstrekkelig yteevne uner lle klimtiske forhol som er normle for steet er e ligger. Ve utformingen v nlegget skl et ts hensyn til vrisjoner i menge vløpsvnn i løpet v året. Minirensenlegg skl rives og velikeholes i henhol til skriftlig rifts- og velikeholsvtle jf. velegg 2 til kpittel 11 i forurensningsforskriften. Servicevtlen skl være binene og kn bre oppheves v forurensningsmynigheten. Dersom gokjent serviceforetk går konkurs eller opphører v nnen årsk, plikter nleggseierne å inngå ny rift- og velikeholsvtle me et nnet gokjent serviceforetk. For slmvskillere/rensenlegg større enn 15 pe skl overtgelse til kommunlt rift og velikehol vureres. Et slikt krv til rift og velikehol skl beskrives som vilkår i utslippstilltelsen. Slmvskillere tilknyttet helårsbolig eller fritisbolig skl tømmes helt for slm etter behov, ikke sjelnere enn henholsvis hvert nre og hvert fjere år. Tette tnker skl tømmes minst én gng i året og skl i tillegg sikres mot overfylling me lrmsystem. Alle nlegg som krever tømming skl registreres i en kommunle slmtømmingsorningen. For nlegg som krever tømming v gokjent tømmefirm stilles et krv om nleggets plssering i forhol til kjørbr vei. Årsrpport for nlegg me service- og velikeholsvtle skl senes til kommunen én gng per år. Den skl minimum innehole følgene: - Kort beskrivelse v nlegget. - Omtle v riftsforholene forrige år, me spesiell vekt på eventuelle riftsproblemer. - Resultter fr nlyser me portbelt instrument. I tillegg skl kommunen få tilsent kopi v servicerpport som viser eventuelle vvik som mefører bru på utslippstilltelse og krever oppfølging v forurensningsmynigheten. Det er ikke tilltt å slippe ut vløpsslm eller ristgos i en vnnforekomst, verken ve umping fr skip, utslipp fr rørleninger eller på enhver nnen måte. Til 13 Tilsyn og kontroll Kommunen er forurensningsmynighet og hr nsvr for å utføre tilsyn me nleggene. Dette tilsynet omftter båe kontroll v nleggenes ytelse, smt kvlitet på utført service og velikehol. Kommunen kn vtle me slmtømmer t slmvskillere og tette tnker skl kontrolleres ve hver tømming. Ve vvik eller unormle henelser/omstenigheter, skl slmtømmer umielbrt vrsle kommunen. Kommunen kn også velge å utføre risikobsert tilsyn, slik t en el v nleggsmssen kontrolleres hvert år. Hvor stor el v nleggsmssen som hvert år kontrolleres ve slike tilsyn fstsettes v en enkelte kommune. Kommentrer til forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 5 v 6

11 All pålgt prøvetking skl utføres v fgkynig virksomhet og bekostes v eier. Fgkynig virksomhet i enne smmenheng er enten kommunen selv, eller virksomhet som utfører ette på vegne v kommunen og som kn okumentere tilfresstillene kompetnse innen vløpsrensing. Ekstern fgkynig virksomhet skl gokjennes v kommunen, og særskilt vtle skl inngås mellom prtene. Levernører/prousenter, eller virksomheter i tilknytning til isse, kn ikke utføre prøvetking for utslippskontroll. Prøvetking, oppbevring og konservering v vløpsprøver skl utføres iht. SFT s veileer TA-514 Veilening for prøvetking ve vløpsnlegg. Kommunen hr snksjonsmulighet ersom nleggets ytelse ikke er tilfresstillene, smt om service/velikehol er mngelfull. Aktuelle snksjoner kn være pålegg om ytterligere prøver/nlyser, pålegg om ekstrorinært servicebesøk, pålegg om utberingstiltk, tilbketrekking v utslippstilltelse, eller nnullering v vtle mellom kommune og levernør. Kommentrer til forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg i Aksjon Jærvssrg-områet 6 v 6

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen (vløpsforskrift for Jæren) Vettt v kommunestyret i x kommune en xx.xx.2009 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v by-/kommunestyret i NN kommune en NN.NN.2009 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Per W Nieuwejaar Rederisjef Strønen Einar einarst@imr.no Sørensen Ørjan

Per W Nieuwejaar Rederisjef Strønen Einar einarst@imr.no Sørensen Ørjan Hvforskningsinstituttet Ref.i: Dok.i: KS&SMS.5.3-01 D00805 Teknisk toktleer rpport Skjem Versjon: 1.09 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet v: KRR Gokjent v: PWN Gjeler fr: 30.10.2012 Hensikten me utfylling v

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Kommunedelplan for Fossbergom

Kommunedelplan for Fossbergom Kommuneelpln for Fossergom ROS-nlyse Opprgsgivr Lom kommune Opprg Kommuneelpln for Fossergom Rpport type Risiko- og sårrheitsnlyse Prosjektnr. 14057 Dto 13.04.2015 PlnID 05140069 Norpln sie 1 Kommuneelpln

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Siv. Ing. Tobias Dahle Overordna oppdeling Ureiningsforskrifta ( Forskrift om begrensing av forurensinger), vedteke 1 juli 2004 med seinare endringar. Del 4 Avløpsdelen Kapittel 12 anlegg mindre enn 50

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE.

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. I Hovedformålet med områdereguleringsplnen er å legge til rette for næringsutbygging på Kvernesmo. Smtidig

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring Dlsli hytteforening Vår dto: 30.04.2015 Vår ref.: 201102887-14 Arkiv: 312 Deres dto: Deres ref.: Sksbehndler: Ellen Lin Hlten Søknd om Møå, Lødølj, Luv, Styttå, Rån og Mølnå krftverk i Tydl og Selbu kommuner

Detaljer

FBT REVISJONSTILSYN <tilsyns ID> Møteplan og spørsmålsliste for tilsyn: Fokus på <XXX funksjoner>.

FBT REVISJONSTILSYN <tilsyns ID> Møteplan og spørsmålsliste for tilsyn: Fokus på <XXX funksjoner>. Møtepln og spørsmålsliste for tilsyn: Arkivsk: Tiltk: Tiltksklsse: Tiltksdresse:. Bermming v tilsynet: Tid: Sted: Kl 12.30 Felles åpningsmøte Vrselbrev om tilsyn Innklling til tilsyn i brev. Presentsjon.

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Krtlegging v vnnkvlitet ved Forsvrsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrpport Progrm Grunnforurensning 2006-2008 Rpport H RAPPORT Rpport nr.: Oppdrg nr.: Dto: 152030-4 152030 18.12.2009 Oppdrgsnvn: Overvåking

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Integrasjon. et supplement til Kalkulus. Harald Hanche-Olsen 14. november 2016

Integrasjon. et supplement til Kalkulus. Harald Hanche-Olsen 14. november 2016 Integrsjon et supplement til Klkulus Hrl Hnhe-Olsen 14. novemer 2016 Dette nottet er ment som et supplement og elvis lterntiv til eler v kpittel 8 i Tom Linstrøm: Klkulus (åe 3. og 4. utgve). Foruten et

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 0502 KORNBERGKOKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 0502 KORNBERGKOKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 0502 KORNBERGKOKEN I mehol v 12-7 og 12-12 i pln- og ygningsloven v 27.06.2008 hr Sol kommunestyre i møte XX.XX.XXXX som sk XXXX/XX vettt enne reguleringsplnen

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer

TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer TEGLMURVERK Del I: Delmteriler - muring fornkring fugermering Artikkelen er bsert på Wienerbergers nvisning og Murktlogen. Tegninger: Ole-Jcob Røyslnd Delmteriler Teglstein Norsk formt: er som følger:

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg Avdelinger for funksjonshemmede, Enhet for Pleie og omsorg, Midtre Guldl kommune Fremdriftspln knyttet til rpport fr tilsyn med kommunle helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming Kontktperson

Detaljer

Kristin Stevik BOSETTING ÅMOT. om forutsetninger for bosetting av ansatte fra Rena leir

Kristin Stevik BOSETTING ÅMOT. om forutsetninger for bosetting av ansatte fra Rena leir Kristin Stevik BOSETTING ÅMOT om forutsetninger for osetting v nstte fr Ren leir Høgskolen i Hemrk Rpport nr. 5 Online versjon Utgivelsesste: Elverum Det må ikke kopieres fr rpporten i stri me ånsverkloven

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE Fastsatt av bystyret i Sandnes kommune den 21.03.06, med hjemmel i Forskrift om begrensning av

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

2. Planbeskrivelsen skal utdype tema hvordan reguleringsplanen skal virke inn på

2. Planbeskrivelsen skal utdype tema hvordan reguleringsplanen skal virke inn på LEI RFJORD KOM M U N E SAM L E T SAKSF RAM STI L LI N G U TARBEI D ELSE AV PLAN OVER FRI LU F TSOM RÅD E I H ELLESVI KA Sksbehndler: Mrtyn Ann Trot Sksnr.:53/16 UtvlgPNU Arkivsk: lll855-41 Arkivkode: RN

Detaljer

Sivilingeniørutdanningen i Narvik Integrert Bygningsteknologi Høsten 1998. Løsningsforslag. Kontinuasjonseksamen 4. august 1998

Sivilingeniørutdanningen i Narvik Integrert Bygningsteknologi Høsten 1998. Løsningsforslag. Kontinuasjonseksamen 4. august 1998 Sivilingeniørutanningen i Narvik Integrert Bygningsteknologi Høsten 998 Fag STE 67 VVS-teknikk Sivilingeniørutanningen i Narvik Integrert Bygningsteknologi Høgskolen i Narvik øsningsforslag Kontinuasjonseksamen.

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Søknadsskjema

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Søknadsskjema Versjon: ferur 2016 Side 1 v 7 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vssdrg Søkndsskjem 1 Generell informsjon Tiltkshver (nsvrlig søker) Nvn: Adresse: Kontktperson Nvn: Adresse: Tlf: e-post: Entreprenør

Detaljer

GENERELT Området er regulert til følgende formål jfr. plan- og bygningsloven 25. Byggeområder: -Område for fritidsbebyggelse

GENERELT Området er regulert til følgende formål jfr. plan- og bygningsloven 25. Byggeområder: -Område for fritidsbebyggelse REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «SVARTLAGSUNDET MM» FROGN KOMMUNE GNR.59, BNR. 1, 17, 49, 50, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 64, 68, 73, 74, 92, 93, 94, 95 OG 172 Pln nr. 059-0800 SAKSBEHANDLING

Detaljer

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig 5/2016 srbeid etter revisjoner utført v konsernrevisjonen Ansvrlig /t nr Problemstilling Sttus Ansvrlig Tidsfrist Inngår oppfølging v revisjoner og tilsyn i HF-ets etblerte system for intern styring Problemstilling

Detaljer

R2 - Heldagsprøve våren 2013

R2 - Heldagsprøve våren 2013 Løsningsskisser HD R R - Heldgsprøve våren 0 Løsningsskisser Viktigste oppsummeringer: Må skrive med penn på eksmen! Slurv og regnefeil, både med tll og bokstver, er hovedproblemet. Beste måten å fikse

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgver i mtemtikk, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Alger Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 07.05.2014 Oddvar Kristoffersen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 5 29.05.2015 Andreas Rosenlund 01.05.2015

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser Nøtterøy - Bergn BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i ttrktive omgivelser NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET Illustrsjonsfoto - Kundetilpsset hustype

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

Rammeplan vann og avløp

Rammeplan vann og avløp Oppdrgsgiver: Jsund A Oppdrgsnr.: Dokumentnr.: VA-0 Versjon: B0 Rmmepln vnn og vløp mmendrg Det er utrbeidet rmmepln for vnn og vløp for pln 0 i ol kommune iht. gjeldende krv i kommunepln. Delfeltene er

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN Til 2 Virkeområde Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Oppgave 5 Et rektangel har en omkrets på 24 cm 2. Hva blir arealet? Dersom lengdene på sidene skal ha heltallige svar, hvor mange løsninger får du?

Oppgave 5 Et rektangel har en omkrets på 24 cm 2. Hva blir arealet? Dersom lengdene på sidene skal ha heltallige svar, hvor mange løsninger får du? KAPITTEL 3 GEOMETRI Mer øving kpittel 3 I e første oppgvene skl u gjøre om enheter på en lgeriske måten. Det vil si t når u skl gjøre om mellom relenheter skl u gå veien om å gjøre om mellom lengeenheter.

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Oppgave 2 Betydningen til hvert enkelt siffer er bestemt av sifferets plassering eller posisjon. Tallet 4321 betyr

Oppgave 2 Betydningen til hvert enkelt siffer er bestemt av sifferets plassering eller posisjon. Tallet 4321 betyr KAPITTEL 1 TALL OG TALLREGNING FLERE UTFORDRINGER Oppgve 1 Du hr sifrene A 1 3 5 7 9 og B 2 4 6 8 Ve å ruke tre v sifrene i enten A eller B skl u lge ett tll så nærme 500 som mulig. Du kn re ruke ett siffer

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Eksmen i : MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det mtemtisk-nturvitenskpelige fkultet INF5110 - Kompiltorteknikk Eksmensdg : Onsdg 6. juni 2012 Tid for eksmen : 14.30-18.30 Oppgvesettet er på : Vedlegg

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir 2 1 Dgens temer Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion n Arhiteture Kort repetisjon fr forrige gng Komintorisk logikk Anlyse v kretser Eksempler på yggelokker Forenkling vh. Krnugh-igrm

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon M, vår 008 Funksjonslære Integrsjon Avdeling for lærerutdnning, Høgskolen i Vestfold. pril 009 1 Arelet under en grf Vi begynner vår diskusjon v integrsjon, på smme måte som vi begynte med derivsjon, ved

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

1T kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka T kpittel Alger Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve. 0 8 ( 0) + 0 + ( 0) 0 8 Oppgve. 7 ( ) + + ( ) 7 Oppgve. ( ) + Oppgve. 0 ( ) 0 ( 0) ( ) 0 ( 0) : ( ) 0 : ( ) Oppgve. ( ) ( ) ( ) (,) ( ) (,) 9 Oppgve.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Basisoppgaver til 2P kap. 1 Tall og algebra

Basisoppgaver til 2P kap. 1 Tall og algebra Bsisoppgver til P kp. Tll og lger. Potenser. Nye potenser. Store og små tll. Stnrform. Tllsystemer. Femtllsystemet. Totllsystemet.7 Prosentregning me vekstfktor.8 Renteregning Ashehoug www.lokus.no Ashehoug

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

" " " " " " " " " " " " " " " " VEDTEKTER " " FOR NORGES KORFORBUND" distriktsledd" " " " " " " " " " " " " Vedtatt

        VEDTEKTER  FOR NORGES KORFORBUND distriktsledd       Vedtatt VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND istriktsle Vettt 22.01.2011. Enringer 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et istriktsle v Norges Korforun, som er en prtipolitisk og religiøs nøytrl orgnissjon.

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

Søknad om endring av tillatelse

Søknad om endring av tillatelse Søknd om endring v tilltelse eller pln- og bygningsloven (pbl) 2- og 2-2 Søknden gjelder EiendomlByggested KommunejGnrJBnr. Adresse Nøfferøy 5 Foynlnd, 2 RUSØYSUND Arbeidstilsynet Endñngen v tiltket vii

Detaljer

for møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg torsdag 4o januar 1962 kl. 1230-1300 i Statsministerens møterom.

for møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg torsdag 4o januar 1962 kl. 1230-1300 i Statsministerens møterom. P R T K L L H E M M E L I G Nr l v 6 eks, AVGRADERT Dt:... Sign. //t. fr møte i Regjeringens sikkerhetsutvlg trsg 4 jnur 1962 kl. 123-13 i Sttsministerens møterm. Til stee: Sttsminister Gerhrsen, sttsråene

Detaljer