Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13"

Transkript

1 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L

2 Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Dette forutsetter bl.. t mn lykkes med å rekruttere og beholde medrbeidere med nok og riktig kompetnse. Kommunene må derfor h en lngsiktig lønnsog rbeidsgiverstrtegi som tiltrekker seg godt kvlifiserte og engsjerte medrbeidere. Godt kvlifiserte nstte bidrr til å gi velferdstjenester som er lngsiktige og forebyggende, og til en kontinuerlig fornyelse v tjenester og rbeldsformer. Dette vil også kunne forhindre frmtidig Økning i offentlige utgifter innenfor oppvekst, utdnning og helse. Kommunene erfrer t den smmenpressede lønnsstrukturen i KS-området i for liten grd tiltrekker seg kvlifisert rbeidskrft med hgyere utdnning. Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdnnede i HTA kp. 4 bidrr ikke til å motivere unge til å velge utdnninger innenfor oppvekst, utdnning og helse. For å kunne rekruttere, beholde og utvikle kompetent rbeidskrft må sektoren h et lønnssystem som sikrer bedre uttelling for kompetnse. Dette er en forutsetning for t kommunene skl kunne dekke sitt behov for godt kvlifisert rbeidskrft, både på kort og lng sikt. Arbeidsgiverne må dessuten t et større nsvr for å sørge for t nstte i stillinger med lovfestet krv om høyere utd nning oppfyller kompetnsekrvene. Økt økonomisk uttelling for utdnning og kompetnse er også nødvendig for å redusere l6nnsgpet mellom kvinnedominerte og mnnsdominerte yrkesgrupper, og for å sikre t undervisningspersonlet får en lønnsutvikling som minst er på nivå med ndre grupper. Etter t KS overtok forhndlingsnsvret hr lærerne htt en vesentlig lvere lønnsvekst enn i industrien smlet og i kommunl sektor for øvrig. I de tilfeller kommuner velger å l oppgver og tjenester utføres v ndre ktører, er det ukseptbelt t dette skl føre til dårligere vilkår for de nstte. For å unngå undergrving v triffvtlen i kommunl sektor må kommunene sikre dem som utfører rbeidet likeverdige lpnns-, pensjons- og rbeidsvilkår som om oppgvene ble utført v kommunens egne nstte. Dersom forhndlingene om offentlig tjenestepensjon og AFP gjennomføres i triffperioden, forutsetter Unio t prosedyre for slike forhndlinger innrbeides tilsvrende som 2OO8/2O09. Triffoppgj ret i 20L6 må h en tydelig innretning, som gir god lønnsutvikling og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdnnede. Unio krever: En økonomisk rmme som minst er på nivå med den økonomiske rmmen for industrien, slik t den smlede kjøpekrften som minimum kn opprettholdes. Lønnsforhndlinger for nstte med høyere utdnning uvhengig v 4vrige nstte i kommunl sektor gjennom et eget lønnskpittel med forhndlinger bsert på lønnsmssen for nstte med høyere utdnning. Bedre tvisteløsningsbestemmelser og mer presis regulering v lokle lønnsforhndlinger, blnt nnet for å sikre reell likeverdighet og bedre lgnnsmessig uttelling for tilleggsutd nning. 2

3 Sterkere forpliktelse for rbeidsgivere til å sørge for t nstte i stillinger som krever høyere utdnning oppfyller lovfestede kompetnsekrv. Unio vil komme tilbke til krv om endringer i Fellesbestemmelsene ViderefØring og oppfølging v punkter til protokollen i Riksmeklingsmnnens møtebok fr Dette kommer Unio tilbke til under forhndlingene. Krvene vil bli utdypet og konkretisert i påfølgende krv. Vi tr forbehold om nye og endrede krv. Det vises for 1vrigtil vedlgte inntektspolitiske uttlelse fr Unio, vedttt i styremøte j.5. mrs 20j.6. 3

4 Ël unio Vedttt istyremøte i Unio 15. mrs 2016 Unios inntektspolitiske uttlelse Norsk økonomi trenger krftige tiltk for kompetnse, forskning, omstilling og nye rbeidsplsser. Både offentlig og privt sektor må brukes i kmpen mot den stigende rbeidsledigheten. Oljeprisfllet, investeringsnedgngen i oljereltert virksomhet og svkere krone gir økte muligheter for nnen konkurrnseutstt virksomhet. Forsknings- og næringspolitikken må gi økte bidrg til de nødvendige omstillingene. Arbeidsmrkedspolitikken og offentlige budsjetter må brukes for å sluse ledige inn i rbeid. Asylsitusjonen krever økt innsts for å sikre størst mulig yrkesdettkelse fr de som får opphold. Lvrentepolitikken begrenser mulighetene til å bruke finnspolitikken på en mer ktiv måte, det svekker sysselsettingen og øker fren for finnsielle bobler og økt gjeldsoppbygging i husholdningene. Regjering og rbeidsgivere hr stt rbeidsmrkedets rmmebetingelser og triffvtler under press. Den norske rbeidslivsmodellen svekkes når politikken endrer mktblnsen í rbeidsmrkedet til fordel for rbeidsgiversiden. Økl omfng v konkurrnseutsetting legger til rette for triffhopping og dårlígere vilkår for rbeidstkerne. Dette bidrr til uro og stdige konf likt- og tvistesitusjoner. Unio vil slå tilbke ngrep på nsttes lønns- og rbeidsvilkår, herunder rbeidstidsbestemmelser og pensjon. Sosil dumping, svrt økonomi og økonomisk kriminlitet må bekjempes på bredt grunnlg. unio vil kjempe for t utdnning og kompetnse skl lønne seg bedre. Det er vgjørende for kvliteten på de tjenestene som hele smfunnet er vhengig v. 4

5 Offentliq seldor vqiørende for omstillinq. vekst oq velferd offentlig sektor må tilby konkurrnsedyktige lønns- og rbeidsvilkår og gode tjenestepensjonsordninger. Stt, kommuner og helseforetk må i større grd verdsette utdnning, kompetnse og nsvr og kompensere for ulempe, belstning og risiko. Det er store rekrutteringsutfordringer i offentlig sektor, særlig innen helse, utdnning og forskning. Offentlig sektor er effektivt drevet og leverer gode tjenester. Verdiskpingen i offentlig sektor er vgjørende for den smlede verdiskpingen i smfunnet. En kunnskpsbsert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurrnsefortrinn for norsk næringsliv og privt sektors evne til omstilling og nyskping. Det må legges bedre til rette for smrbeid mellom rbeidsliv og utdnning på lle nivåer. Kvliteten i det offentlige tjenestetilbudet må bedres. Befolkningsveksten og sylsitusjonen krever en forsert utbygging innen utdnning, helse, omsorg og infrstruktur bre for å opprettholde tjenestetilbudet per innbygger på dgens nivå. Skl kommuner og fylkeskommuner kunne tilby bedre helse-, omsorgs- og utdnningstjenester, må inntektene til sektoren økes mer enn den demogrfiske utgiftsveksten. Ytterligere skttelettelser står i veien for en slik stsing. Gode offentlige tjenester er vhengig v t det brukes riktig kompetnse til de enkelte oppgvene. Dette øker kvliteten itjenestetilbudet og produktiviteten i sektoren. Videre må hele offentlig sektor stse målrettet og smordnet på bruk v IKT slik t mer v rbeidskrften i sektoren kn frigjøres til kjerneoppgvene. Effektiv bruk v IKT i offentlig sektor vil gjøre tjenestene lettere tilgjengelig for befolkningen, g1øre de nstte bedre i stnd til å gi et godt tjenestetilbud og være vgjørende for å hindre privtisering v velferden. Offentlige rbeidsgivere hr et stort nsvr for å bekjempe verdsettingsdiskriminering. Det trengs også tiltk på tvers v sektorer i rbeidslivet med tnke på å sikre likelønn mellom kvinner og menn. Dette er også et politisk nsvr. Arbeidstid oq pension Arbeidstid må brukes som redskp for å få fotk til å stå lenger i rbeid. Flertllet i Arbeidstidsutvlget går feil vei når de foreslår t nstte må jobbe flere helger og lengre dger. Unio dvrer mot ensidig å legge større mkt til rbeidsgiver i rbeidstidspørsmå. Det svekker grunnlget for t prtene i rbeidslivet skl h en viktig rolle i slike spørsmå. n tegge et større nsvr på den enkelte rbeidstkeren og mindre mkt til de tillitsvlgte, er heller ikke løsningen på deltidsproblemtikken eller rekrutteringsutfordringene i deler v offenilig sektor. 5

6 Unio vil i tråd med den norske modellen kjempe for de generelle vernebestemmelsene i rbeidsmiljøloven og de nsttes rett til å forhndle om tilpssede rbeidstidsordninger. Dette er et viktig bidrg til et helsefremmende rbeidsmiljø med rom for fglig utonomi og påvirkning v egen rbeidssitusjon, slik t det skpes et inkluderende rbeidsliv med reell mulighet til å stå lenger i rbeid før pensjonering. Pensjon kn bli tern i årets oppgjør ibàde privt og offentlig sektor. Triffesting v kollektive pensjonsordninger er viktig fordi pensjon er en del v de smlede lønns- og rbeidsvilkårene En god pensjonsordning er livsvrig, den hr kjønns- og ldersnøytrle premier og reguleringsprinsipper som sikrer en forutsigbr pensjon for rbeidstker på smme måte som folketrygden. Det forestående rbeidet med endringer i offentlig tjenestepensjon slik t yngre årskull kn kompensere for leveldersjusteringen rskest mulig er viktig. En omlegging til en llårsmodell må ivret yrkesmønstrene i offentlig sektor og grunnlovsvernet v opptjente rettigheter tør 2011 må ivrets. Arbeidet må belyse de kjønns- og likestillingsmessige konsekvensene og betydningen v lng utdnning. Tidligpensjonstillegg må sikre en pensjon til å leve v for de som må gå tidlig. Alderspensjon i tjenestepensjonsordningen til uføre, de med oppstte rettigheter og de med særldersgrense må ivrets. Endringer i offentlig tjenestepensjon sklforhndles mellom prtene i KS og Stten. lnternsionl økonomi lnternsjonl økonomi tr seg skte opp. I USA hr oppgngen vrt noe tid, sysselsettingen øker og ledigheten hr llerede kommet ned på et reltivt lvt nivå. Den meriknske sentrlbnken hr stt opp styringsrentene en gng. De frmvoksende økonomiene er preget v prisfllet på olje og ndre ràvrer. Storeksportører som Russlnd og Brsil rmmes hrdt. Veksten er imidlertid fortstt sterk i lndi og Kin som importerer mye råvrer. I Europ er oppgngen svkere, men ventes å komme opp mot 2 prosent i 2016 og 2A17. Ledigheten ventes å gå under 10 pst i 2017 for første gng på flere år. Mnge v de nye jobbene i USA og Tysklnd, som begge hr htt stor vekst i sysselsettingen og økte sysselsettingsrter de siste årene, hr derimot kommet i lvproduktive yrker hvor lønningene knpt er til å leve v, innslget v "working poor> utgjør 5 millioner sysselstte i USA og 2 millioner i Tysklnd. Europ sliter med lv smlet etterspørsel, noe som dels kn forklres med t lønnsndelen i mnge europeiske lnd hr gått drstisk ned de siste 15 år, og med t investeringene etter finnskris flt brått og hr blitt liggende på om lg smme lve nivå siste seks år, et nivå som ikke er høyere enn det vr for over 15 år siden. Europeisk fgbevegelse (ETUC) peker på t Europ trenger økt etterspørselsstimulns bl.. gjennom økte investeringer på bred front. Europ trenger økt stsing på infrstruktur, på 6

7 utdnning og forskning og i offentlig sektor. Et slikt investeringsprogrm må komme i tillegg til Den europeiske sentrlbnkens fortstte oppkjøp v sttsgjeld og lønnsoppgjør i de europeiske lndene som står iforhold til produktivitetsveksten. Norsk økonomi Arbeidsledigheten i Norge er på vei opp. Konjunkturnedgngen hr vrt i godt over ett år, med krftig nedgng i petroleumsinvesteringene som den viktigste drivkrlten. Målt i bsolutte tll hr det ikke vært flere helt ledige personer siden Målt som ndel v rbeidsstyrken vr derimot ledigheten høyere i 2o0s enn den er nå. Norsk økonomi vr todelt på vei opp og er todelt på vei ned. I riàretfør oljeprisfllet vr veksten sterkest i oljereltert virksomhet og ifylker med mye ktivitet knyttet til olj. Etter oljeprisfllet er det de smme næringene og fylkene som merker nedgñgen sterkest. Før oljeprisfllet spredte impulsene fr oljevirksomheten og sttens innteliter ir olj seg til fstlndsnæringene og offentlig sektor. Så lngt hr oljenedturen ikke rmmet hele økonomien eller hele lndet. Kronesvekkelsen styrker ndre konkurrnseutstte virksomheter. Fisk, oppdrett og reiseliv går bedre enn på lenge. På Øsflndet og i Nord- Norge skpes det nye rbeidsplsser og ledigheten går ned i flere fylker. Det gjãnstår å se hvor mye oljeprisfllet og nedgngen i petroleumsvirksomheten etter hvert vil þvirt<e resten v økonomien og resten v lndet. Unio mener t oljefondet og hndlingsregelen gir oss rom til å holde ktiviteten oppe hvis finnspolitikken brukes mer ktivt. Nedgngen i petroleumsinvesteringene skjer fr et meget høyt nivå. En bør dedor unngå ätøre en politikk som sikter mot å gjenoppretie dette ktivitetsnivået i petroleumsnæringene. SSB spår i sine siste prognoser t vivilfå en forsiktig konjunkturoppgng fr ndre hlvår 2016, t AKU-ledigheten vil nå en topp på 4,6 pst. i år tilsvrende helt rbeidsledige, og t ledigheten i 2017 og 2018 bre vil gå svkt ned til tross for t veksten i fstlndsøkonomien ventes å ligge nær trendvekst i og Flere vrsler om oppsígelser og permitteringer etter nyttår og svkere sysselsettingsvekst, svkere forbruksvekst og svkere eksport enn tidligere nslått tyder på t det vil t lenge r tidfør oppgngen kommer og t hele lndet vil bli påvirket, ikke bre "oljefylkene,,. Vekstnslgene må også ses i lys v befolkningsveksten som fortstt er meget høy, det krever i seg selv høyere vekst enn i en økonomi med stgnerende befolkning som er tilfelle i mnge europeiske lnd. 7

8 Flvldninqsitusionen Flyktningsitusjonen setter vår solidritet på prøve. Vi hr lnge humnitære trdisjoner som vi skl videreføre. Det er uheldig å vurdere situsjonen ensidig ut fr et trusselperspektiv. De menneskene som kommer hit, og som ønsker å bygge en ny tilværelse her, representerer store ressurser og muligheter gitt t vi tr dem imot på en måte som gir dem reell tilgng til smf unnets ulike rener. Unio mener t vi må hegne om sylinstituttet og rskest mulig gi lle sylsøkere individuell behndling v sine søknder. Flyktningene og befolkning for øvrighr lt å tjene på rskest mulig å gi de som får opphold norskopplæring og t flyktningene rskt kommer i ktivitet. Det kn være i opplæring eller utdnning, på tiltk eller i rbeid. Vel så viktig er det å mobilisere den kpsiteten som ligger i sivilsmfunnets rener, ifrivillighet, foreningsliv, ídrett og kirkesmfunn. De møteplssene helsevesen, skole og brnehge representerer kn i så måte være sentrle igngsettere. Unio mener t det er spesielt viktig å holde på prinsippene i vår rbeidslivsmodell når vi får et stort tilfng v nye flyktninger. Alle er tjent med t vi bruker treprtssmrbeidet for å koordinere innstsen. Vi vil wise lle forslg som kn bidr til t det utvikler seg en prikste i rbeidslivet. Det viktigste og mest effektive verktøyet for å hindre en slik utvikling er solide triffvtler. Krv til den miske oolitikken Unio mener t tiltkene for omstilling og nye rbeidsplsser må styrkes. Den økonomiske politikken må innrettes slik t finnspolitikken får sìørre lburom frmfor pengepolitikken. En mer ekspnsiv finnspolitikk med økte utgifter og mindre vekt på skttelette gir større rom for målrettede omstillingstiltk mot næringer som kn vokse og de delene v lndet som trenger stimulns mest. Sysselsettings- og rbeidsmrkedspolitikk må være lngt mer offensiv. Unio er mot ytterligere skttelettelser, de gir liten sysselsettingseffekt, de er lite treffsikre og de gir dårlig fordeling. En mer målrettet bruk v finnspolitikken for å styrke offentlige investeringer og offentlig tjenestetilbud, vil gi lngt større sysselsettingseffekt og flere rbeidsplsser både i privt og offentlig sektor. Det må investeres lngsiktig ikompetnse, forskning, innovsjon omstilling og gode miljørett løsninger. Et grønt næringsliv og grønne jobber må h en viktig plss i næringspolitikken og prege både mål og tiltk. Norges sterke og innovtive mritime næring er bygget på sjøfolks erfringsbserte kompetnse gjennom genersjoner. For å sikre t næringen hr tilgng til denne vgjørende kompetnsen også ifrmtiden, må tket i nettolønnsordningen fjernes. I tillegg krever Unio t regjeringen innfører krv om norske lønns- og rbeidsvilkår i norske frunn. Vi ser t offshore-rederier i stdig økende grd ersttter sjøfolk bostt i Norge med rbeidskrft på internsjonle minimumlønninger. Norsk sokkel er en del v det norske rbeidsmrkedet, og de som jobber der må h lønninger som gjør det mulig å bo og leve i Norge. I

9 Regjeringen må foreslå nye tiltk i Revidert budsjett. Unio hr tidligere foreslått en rekke tiltk som kn øke sysselsettingen med inntil rbeidsplsser, blnt nnet gjennom lvere rbeidsgivervgift for gründerbedrifter og oppstrtsselskper. Det vil gjøre det billigere for virksomhetene å holde på nstte og sysselsette flere. Budsjettet må brukes på en måte som øker både privt og offentlig sysselsetting. Kommunesektoren må få en mer sentrl rolle i kmpen mot den økende rbeidsledigheten. Strm kommuneøkonomi gir små muligheter for å bedre tjenestetilbudet på kjerneområdene utdnning, helse og omsorg. Mnge v tiltkene bør være v midlertidig krkter. En slik politikk vil redusere behovet for ytterligere rentenedsettelser fr Norges Bnk. Regjeringens prioritering v pengepolitikk og lv rente øker fren for finnsielle bobler og økt gjeldsoppbygging i husholdningene. Lønns- oq prisutviklingen TBU nslår isin februr-rpport (se smmendrg ivedlegg 1)den gjennomsnitilige lønnsvekst for rbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter i industrien til 9,2 prosent de siste S èr og2 /z prosênt i2015. For funksjonærer i industrien vr lønnsveksten de siste 3 år i gjennomsnitt 0,3 prosentpoeng høyere enn for rbeiderne. I 2015 vr lønnsveksten for rbeidere og funksjonærer i industrien lik. Den endelige bekreftelsen på utviklingen får vi i TBUs mrs-rpport. Konsumprisindeksen steg med 2,0 prosent i og 2,1 prosent i 201S. TBUs nslg i forknt v forhndlingene i 2015 vr <om lg 2 /+ prosent". TBU nslår konsumprisveksten fr2015 tit2016 til "om lg2vz pst". SSBs siste nslg for2016 er 2,8 pst. Usikkerheten i nslgene er særlig knyttet til utviklingen i kronekursen og elektrisitetsprisene frmover. Førinqer: o utdnning, kompetnse, nsvr og risiko, legges til grunn ved utforming v krv, der likelø n n skl ivrets og verdsettingsdiskri m inerin g motvirkes. krv utformes med det inntektspolitiske dokumentet som felles grunnlg o forhndlingene om økonomi skl t utgngspunkt i et troverdig nslg på smlet lønnsvekst i industrien og kompenssjon for eventuelt etterslep o i hvert enkelt triffområde forhndles det om rmmer og innretning, med sikte på bedret rellønn for medlemmene r $rupper som systemtisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutvikling kn kreves kompensert særskilt o kvinnedominerte yrkesgrupper med høyere utdnning og lvt lønnsnivå smmenlignet med tilsvrende mnnsdominerte yrkesgrupper kn kreves kompensert særskilt. de enkelte forhndlingsutvlg hr nsvret for fordeling og prioritering innenfor den økonomiske rmm i eget triffområde 9

10 Unio-nott RS TBUs febmrrpport i forknt v hovedoppgjøret20l6: Lønnsvekst i industríen pã 2 r/z pst.. Konsumprisveksten fr 2015 til2016 nslås til om lg 2 Vz pst.i20i5 vr prisveksten 2,1 pst. Smlet lgnnsvekst fr 2014 til 2015 for rbeidere og funksjonærer i industrien 2 Vz pst. Lpnnsveksten for industrifunksjonærer og industrirbeidere hver for seg er også nslått til2lzpst. Årslønnsveksten i 2015 i stten nslås til 23/q. Overhenget til 2016 i det sttlig triffområde er beregnet tilvzpst. I kommunene inkl. undervisningssektoren er årslgnnsveksten i 2015 nslått ti 3 y4 pst. For undervisningspersonell i kommunesektoren er lgnnsveksten nslått til 4 pst. For kommunesektoren eksklusiv undervisningspersonell er lpnnsveksten beregnet til 3 V pst. Overhenget t1l2016 i kommunesektoren smlet og for undervisningspersonell er begge beregnet2/3 pst. Konflikten i KS-områdeti 2014 bidro til en nedgng i smlet lpnnsvekst i2014 og økt lønnsvekst i Dette skyldes forskjøvet virkningstidspunkt for trifftillegget (se tll i fotnote i tbell under). For helseforetkene i Spekter nslås lønnsveksten fr2014til2015 til23/ pst. Overhenget til2016 er beregnet tilyzpst. LØnnsveksten i finnstjenester (fonetnings- og sprebnker og forsikring) er beregnet til 4,2 pstfr 20L4 ti For Virke-bedrifter i vrehndelen er lønnsveksten i 2015 beregnet til 3,3 pst. Overhenget til2016 nslås til 0,7 pst for lle grupper under ett. For industrirbeidere og for funksjonærer i industrien er overhenget nslått til lpst. Tbell 1: Beresnet årslønnsvekst. og overheng Gj.snittli gårslpnnsvekst Årslønn t Overheng Gj.snitt Glidning til ,/ 3,7 3,3 2V industrirbeidere?5 3,0 zvz I lr/c 1.7 Industri i lt i NHO-bedrifter - industrifunksionærer 3,8 3,2 2V y4 2,1 Vrehndel Virke-bedrifter 3,5 3,5 3, ,7 1,5 r.4 Finnstjenester 4, , t,2 2,6 2.3 Sttsnstte 6 3,4 23/ lz 3/+ Kommunenstte 3,7 3 3 Y /3 V2 6 -undervi /3 1/3.J -øvrige nstte i kommunene 3, V ß V2 0.1 Spekter Helse 3,5 3,4 23/ y2 0 0,1 Øv r ise S pekter-bedrifter 3,6 3,3 23/ V2 r/ 0,2 Kilde: Teknisk beregningsutvlg for inntektsoppgjørene tbellene l.l, 1.3, og 1.4 (februr-rpporten 2016) l: På grunn v konflikten i 2014 ble virkningstidspunktet for tilifftillegget forskjøvet fo de som vr i konflikt. Dette trkk årslønnsveksten i 2015 opp med 0,2 prosentpoeng i hele komunesektoren og med 0,9 pst for undervislilgspcrsunell. 10

Unios inntektspolitiske uttalelse 2016

Unios inntektspolitiske uttalelse 2016 Vedtatt i styremøte i Unio 15. mars 2016 Unios inntektspolitiske uttalelse 2016 Norsk økonomi trenger kraftige tiltak for kompetanse, forskning, omstilling og nye arbeidsplasser. Både offentlig og privat

Detaljer

Oslo kommune krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2016

Oslo kommune krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo kommune krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2016 Torsdag 14. april 2016 kl. 13.00 1 Hovedtariffoppgjøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demografiske utviklingen og

Detaljer

Krav 1. Hovedtariffoppgjøret i staten. Fra Unio. Tirsdag 12. april 2016 kl. 1300

Krav 1. Hovedtariffoppgjøret i staten. Fra Unio. Tirsdag 12. april 2016 kl. 1300 Krav 1 Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Fra Unio Tirsdag 12. april 2016 kl. 1300 1 Innledning Unio har sluttet seg til NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III). Det

Detaljer

n o I Unio kommunes krav 1 Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 H ovedta riffop pgiø ret 2Ot6

n o I Unio kommunes krav 1 Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 H ovedta riffop pgiø ret 2Ot6 a ì, n o I Unio kommunes krav 1 H ovedta riffop pgiø ret 2Ot6 Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 T Hovedta riffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demografiske

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Kirke-, utdnnings- g frskníngskmiteen Strtinget 0026 Osl Vår sk nr: Arkivnr.: 110 Deres ref Dt:30.10.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - NNSPLL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Nrsk Tjenestemnnslg (NTL)

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015

Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015 Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015 24. april 2015 kl. 12.30 INNLEDNING Reguleringsbestemmelse for mellomoppgjøret 2015, Oslo kommune Det vises til Overenskomsten kapittel 18, 18.3.2 2. avtaleår.

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave høsten 2011

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave høsten 2011 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligtorisk øvelsesoppgve høsten 2 Ved sensuren tillegges oppgve vekt,3, oppgve 2 vekt,4, og oppgve 3 vekt,3. For å bestå eksmen, må besvrelsen

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Krav 1. Mellomoppgjøret i staten. Fra Unio. Mandag 20. april 2015 kl. 1000

Krav 1. Mellomoppgjøret i staten. Fra Unio. Mandag 20. april 2015 kl. 1000 Krav 1 Mellomoppgjøret i staten 2015 Fra Unio Mandag 20. april 2015 kl. 1000 Lønn for kompetanse og kvalitet Offentlig sektor er effektivt drevet og leverer gode tjenester. Verdiskapingen i offentlig sektor

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2010

Inntektspolitisk uttalelse 2010 Vedtatt av styret i Unio 17. mars 2010 Inntektspolitisk uttalelse 2010 Hovedoppgjøret 2010 gjennomføres i en krevende tid for norsk og internasjonal økonomi. Dette må likevel ikke komme i veien for at

Detaljer

Obligatorisk øvelsesoppgave ECON1310 Våren 2009

Obligatorisk øvelsesoppgave ECON1310 Våren 2009 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,, oppgve 2 vekt 0,5, og oppgve 3 vekt 0,4. Obligtorisk øvelsesoppgve ECON30 Våren 2009 Oppgve (i) (ii) Beskriv

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2013

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2013 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2013 Krav I 18. april 2013 kl. 10.30 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kap. 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal det

Detaljer

Unio. Tariffoppgjøret Unlo Spekter. Krav I 17. april 2015 kl

Unio. Tariffoppgjøret Unlo Spekter. Krav I 17. april 2015 kl Unio Tariffoppgjøret 2015 Unlo Spekter Krav I 17. april 2015 kl. 09.00 Forhandlingsgrunnlag og krav Grunnlaget for forhandlingene Det vises til overenskomster for tariffperioden 2014 2016 med bestemmelser

Detaljer

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET''

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET'' V IvrASøYKOMMUNE D{øTETNNKALLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Måsøy Folkebibl-iotek 26.05.20]-6 Tid: 10: 00 Representntene innkl-1es herved. Eventuell-e forfllsnrest til tlf. 41 60 80 11.

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2011

Inntektspolitisk uttalelse 2011 Inntektspolitisk uttalelse 2011 Offentlig sektor skaper store verdier. Verdiskapingen her er avgjørende for den samlede verdiskapingen i økonomien og privat sektors evne til å være konkurransedyktig. En

Detaljer

Unio kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2014

Unio kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2014 Krav I 3. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra Unio, vedtatt i styremøte 18. mars 2014. Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

HØRINGSNOTAT. Forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer HØRINGSNOTAT Forskrift om særskilte delingstll i pensjonsordning for stortingsrepresentnter og regjeringsmedlemmer Innledning Pensjonsordningen for stortingsrepresentnter og regjeringsmedlemmer frmgår

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe:2014/206-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014 Utvalg Namsos formannskap Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen FAGARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid 2003; 113: 210 7 Jn Mgne Birkelnd, Olv Molven, Inge Fristd, Morten Berge, Ivr Hoff, Kristin Wlter og Tom Sten Isksen Autorissjon v tnnleger med utdnning fr lnd utenfor

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016?

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Strategikonferansen i Møre og Romsdal Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon M, vår 008 Funksjonslære Integrsjon Avdeling for lærerutdnning, Høgskolen i Vestfold. pril 009 1 Arelet under en grf Vi begynner vår diskusjon v integrsjon, på smme måte som vi begynte med derivsjon, ved

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

INNHOLD. Sterke krefter

INNHOLD. Sterke krefter 2 3 INNHOLD Sterke krefter 4 7 9 12 16 20 22 28 31 34 38 En rel utfordring Tkk, begge deler Spisser kompetnsen Teknologisprnget Lokker jenter til ingeniørfg Stille etter stormen Fr hvets sølv til sort

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai zot6 Tariffområdet IGS ak fn8 KRAVNR. r 12. april zot6 - kl. 13.oo Akademikernes inntektspolitikh Akademikernes overordnede målsetninger med inntektspolitikken er bl.a. følgende:

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr.

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Hordaland, 2. februar

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Rogaland, 3. februar2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Fra dagens program:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: 30.09.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrsjonsbygget, kntin Til behndling: Sksnr. 007/13-010/13 Eventuelle forfll meldes på telefon 75 60

Detaljer

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Mange studier av «oljen i norsk økonomi» St.meld nr.

Detaljer

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunene Evenes, Lødingen og Tjeldsund Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) 2013-05-03 Oppdrgsnr.: 5130584 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

OfTP og trygdeoppgjøret 2016

OfTP og trygdeoppgjøret 2016 OfTP og trygdeoppgjøret 2016 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Pensjonsseminar for Unio og LOP Oslo, 8. juni 2016 www.unio.no 1 OfTP 2 OfTP-prosessen Akademikerne fikk mer lokal lønnsdannelse, men ofret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Ved sensuren tillegges oppgve vekt 25%, oppgve 2 vekt 25% og oppgve 3 vekt 5%. Sensorveiledning 3, obligtorisk oppgve H-7 Oppgve () Definer begrepene nettorelinvestering,

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130 Andres Mhre April 13 Løsningsforslg til obligtorisk oppgve i ECON 13 Oppgve 1: E(XY) = E(X(Z X)) Setter inn Y = Z - X E(XY) = E(XZ X ) E(XY) = E(XZ) E(X ) X og Z er uvhengige v hverndre, så Cov(X, Z) =.

Detaljer

PROGNOSER 2016 Tariffkonferansen 2016

PROGNOSER 2016 Tariffkonferansen 2016 PROGNOSER 2016 Tariffkonferansen 2016 Spesialrådgiver Roger Matberg Norsk økonomi Hvor peker pilene? Norsk økonomi Norge har store utfordringer knyttet kostnadsnivået i industrien. Lønnskostnadene i Norge

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Dok. 1 27.04.11 1. Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Kommune (YS-K) redegjør

Detaljer

Rådmannens. kommentarer

Rådmannens. kommentarer Rådmnnens kommentrer 2.3 UsrrcsnrrrsMoMENTER...'...4 2.5 STATIIGE STYRINGSSIGNALER FOR KOMMT,NEøKONOMIBN.,...,......'... 5 Rmmetilskudd. I 2.10 PERSoNArsrruAsJoN - KosrNADER...'...'..'...I2 2.L2 ÃR 2oo4-

Detaljer

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene VMÄSøYKOMMUNE I0føTEINNKAJ,LING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekst komiteen Møterom heìse/oppvekst 12.70.2015 Tid: 10:00 Representntene innklles herved. Eventuelle forfl-i snrest til tlf. 7B 42 40 02.

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

UTENRIKSDEPARTEMENTET

UTENRIKSDEPARTEMENTET UTNRIKSDPARTMNTT UTsmmmm m Øst og vest s H3 B Den norsk-russiske grensen på Nordklotten (etblert i 1826) vr i tsrtiden det eneste sted der Russlnd grenset direkte til en vest europeisk stt, uten noen "buffersone"

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen Utvlgte løsiger oppgvesmlige S kpittel Rekker Utvlgte løsiger oppgvesmlige 0 Vi k prøve med differsemetode Differsee mellom leddee utover er 4,6,8, så det er rimelig t differse mellom femte og fjerde ledd

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2011 KS tariffområde KRAV NR. 1 27. april 2011 kl. 12.00 Innledning Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kap. 4.A.4 Regulering 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Kapittel 3. Potensregning

Kapittel 3. Potensregning Kpittel. Potensregning I potensregning skriver vi tll som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Dette kpitlet hndler blnt nnet om: Betydningen v potenser som hr negtiv eksponent eller

Detaljer

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016 Hollendergt 1 N-4514 Mndl Tlf: 41 61 25 65 post@fgoppsor.no www.fgoppsor.no Org. No: 971333650 Årsberetning for Fgopplæring Sør år 2016 1. Fgopplæring Sør`s styre og dministrsjon Styret og dministrsjonen

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Krtlegging v vnnkvlitet ved Forsvrsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrpport Progrm Grunnforurensning 2006-2008 Rpport H RAPPORT Rpport nr.: Oppdrg nr.: Dto: 152030-4 152030 18.12.2009 Oppdrgsnvn: Overvåking

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

Kont. Rapport 2008. RU eigen tid 1

Kont. Rapport 2008. RU eigen tid 1 SAMHANDLING Frmdrift Ansvr Kostnd Pri. Mål : Kommunne i Hllingdl skl gjer kvrndre gode! Gjer Hllingdl sterkre og gje etre tenester til innyggrne. 3 4 Tettre smreid mellom kommunne, vidreutvikling v det

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

IKT-trapp for Lade skole

IKT-trapp for Lade skole IKT-trpp for Lde skole Vr mot ndre pi nettet som du vil t ndre skl vre mot deg. Vr forsiktig med i gi ut opplysninger om deg selv. Skl du mote noen du hr chftet med p5 nett? T med en voksen eller en venn.

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

Inntektspolitisk policydokument ved mellomoppgjøret 2005

Inntektspolitisk policydokument ved mellomoppgjøret 2005 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Brugt. 19, Postboks 9232, Grønland, 0134 Oslo Tlf. 21 01 36 00 Telefaks: 21 01 37 20 Inntektspolitisk policydokument ved mellomoppgjøret 2005 Vedtatt YS Representantskap

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer