Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992"

Transkript

1 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147

2 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr undertegnet denne konvensjon, i betrktning v t målet med Europrådet er å oppnå større enhet mellom dets medlemsstter særlig med tnke på å sikre og fremme de ideler og prinsipper som utgjør deres felles rv; i betrktning v t frihet til å skpe og frihet til å uttrykke seg utgjør grunnleggende elementer i disse prinsippene; i betrktning v t forsvret v kulturelt mngfold i de forskjellige europeiske lndene er et v de mål som Den europeiske kulturkonvensjon setter seg; i betrktning v t smproduksjon v film, et redskp for å skpe og uttrykke kulturelt mngfold på en europeisk skl, bør styrkes; som er fst bestemt på å utvikle disse prinsippene, og som minner om ministerkomiteens rekommndsjoner om kino og det udiovisuelle området, og særlig rekommndsjon nr. R (86) 3 om fremme v udiovisuell produksjon i Europ; som erkjenner t opprettelsen v Det europeiske fond for støtte og smproduksjon og distribusjon v skpende film- og udiovisuelle verker, Eurimges, tilfredsstiller behovet for å stimulere europeisk smproduksjon v film, og t utviklingen v smproduksjoner v film i Europ slik hr fått en ny drivkrft; som hr besluttet å nå dette kulturelle målet tkket være en felles innsts for å øke produksjonen og definere de reglene som tilpsser seg til europeiske multilterle smproduksjoner v film i sin lminnelighet; i betrktning v t vedtk v felles regler hr en tilbøyelighet til å redusere restriksjoner og oppmuntre europeisk smproduksjon på området smproduksjon v film, er blitt enige om følgende: Kpittel 1 - Alminnelige bestemmelser Artikkel 1 - Konvensjonens målsetting Prtene til denne konvensjon påtr seg å fremme utviklingen v europeisk smproduksjon v film i smsvr med følgende bestemmelser. 2

3 Artikkel 2 - Virkeområde 1 Denne konvensjon skl regulere forbindelsene mellom prtene på området for multilterle smproduksjoner med opprinnelse på prtenes territorium. 2 Denne konvensjon skl gjelde b smproduksjoner som omftter minst tre smprodusenter, etblert hos tre forskjellige prter til konvensjonen; og smproduksjoner som omftter minst tre smprodusenter, etblert hos tre forskjellige prter til konvensjonen, og en eller flere smprodusenter i tillegg som ikke er etblert hos slike prter. Det smlede bidrget fr smprodusentene som ikke er etblert hos en v prtene til konvensjonen, kn imidlertid ikke overskride 30% v den smlede kostnden for produksjonen. I lle tilfeller skl denne konvensjon bre gjelde på det vilkår t det smproduserte verket tilfredsstiller definisjonen v et europeisk filmverk som definert i rtikkel 3, nr. 3 nedenfor. 3 Bestemmelsene i bilterle vtler inngått mellom prtene til denne konvensjon skl fortstt gjelde for bilterle smproduksjoner. I tilfelle multilterle smproduksjoner skl bestemmelsene i denne konvensjon overstyre dem som gjelder bilterle vtler mellom prtene til konvensjonen. Bestemmelsene om bilterle smproduksjoner skl forbli i krft dersom de ikke overtrer bestemmelsene i denne konvensjon. 4 I frvær v eventuelle vtler som styrer forhold vedrørende bilterle smproduksjoner mellom to prter til denne konvensjon, skl konvensjonen også gjelde bilterle smproduksjoner, med mindre en v de involverte prtene hr gjort et forbehold i henhold til vilkårene i rtikkel 20. Artikkel 3 - Definisjoner I denne konvensjon skl uttrykket "filmverk" bety et verk unsett lengde eller medium, beregnet på visning på kinoer, særlig spillefilmer, tegnefilmer og dokumentrfilmer, som retter seg etter de bestemmelsene som regulerer filmindustrien, og som er i krft hos hver v de berørte prtene; b skl uttrykket "smprodusenter" bety filmproduksjonsselskper eller produsenter som er etblert hos prtene til denne konvensjon, og som er bundet v en kontrkt om smproduksjon; c skl uttrykket "europeisk filmverk" bety et filmverk som tilfredsstiller vilkårene fststt i Vedlegg II, som er en integrert del v denne konvensjon; 3

4 d skl uttrykket "multilterl smproduksjon" bety et filmverk produsert v minst tre smprodusenter som definert i rtikkel 2, nr. 2, ovenfor. Kpittel II - Regler som gjelder smproduksjoner Artikkel 4 - Lik behndling med nsjonle filmer 1 Europeiske filmverk lget som multilterle smproduksjoner som fller innenfor virkeområdet til denne konvensjon, skl hr rett til de stønder som ytes nsjonle filmer i de lover og forskrifter som er i krft hos hver v prtene til denne konvensjon, og som deltr i den berørte smproduksjonen. 2 Støndene skl innvilges til hver smprodusent v den prt hvor smprodusenten er etblert, i henhold til vilkårene og begrensningene fststt i de lover og forskrifter som er i krft hos prten, og i smsvr med bestemmelsene i denne konvensjon. Artikkel 5 - Vilkår for å få smproduksjonssttus 1 Alle smproduksjoner v filmverk skl være underlgt godkjenning fr vedkommende myndigheter hos de prtene hvor smprodusentene er etblert, etter rådslgning mellom vedkommende myndigheter og i smsvr med fremgngsmåtene fststt i Vedlegg I. Dette vedlegget skl være en integrert del v denne konvensjon. 2 Søknder om smproduksjonssttus skl legges frem for godkjenning for vedkommende myndigheter i henhold til fremgngsmåten for søknder fststt i Vedlegg I. Denne godkjenningen skl være endelig, med mindre søkeren ikke overholder de opprinnelige forpliktelsene når det gjelder kunstneriske, økonomiske og tekniske spørsmål. 3 Prosjekter v en åpenbr pornogrfisk ntur, eller slike som gjør seg til tlsmnn for vold, eller åpenlyst krenker den menneskelige verdighet, kn ikke tilkjennes smproduksjonssttus. 4. De fordelene som følger med smproduksjonssttus, skl innvilges smprodusenter som nses for å h dekvte tekniske og økonomiske midler og tilstrekkelige fglige kvlifiksjoner. 5 Hver kontrherende stt skl oppnevne de vedkommende myndighetene som er nevnt i nr. 2 ovenfor, med en erklæring gjort ved undertegningen eller ved deponeringen v sitt dokument med rtifiksjon, vedtkelse, godkjenning eller tiltredelse. Denne erklæringen kn når som helst endres senere. 4

5 Artikkel 6 - Andeler v bidrg fr hver smprodusent 1 Hvis det dreier seg om en multilterl smproduksjon, kn minstebidrget ikke være mindre enn 10% og størstebidrget ikke større enn 70% v den smlede produksjonskostnden for filmverket. Når minstebidrget er mindre enn 20%, kn den berørte prt treffe tiltk for å redusere eller sperre dgngen til nsjonle støtteordninger. 2 Når denne konvensjon ersttter en bilterl vtle mellom to prter i henhold til bestemmelsene i rtikkel 2, nr. 4, kn det minste bidrget ikke være mindre enn 20% og det største bidrget ikke større enn 80% v den smlede produksjonskostnden for filmverket. Artikkel 7 - Smprodusentenes rettigheter 1 Kontrkten om smproduksjon må grntere hver smprodusent felles eierskp til originlnegtiven med bilde og lyd. Kontrkten skl omftte den bestemmelse t denne negtiven skl oppbevres på et sted som smprodusentene er enige om, og skl grntere dem fri dgng til den. 2 Kontrkten om smproduksjon må også grntere hver v smprodusentene retten til en internegtiv eller til et nnet medium for kopiering. Artikkel 8 - Teknisk og kunstnerisk deltkelse 1 Hver v smprodusentenes bidrg skl omftte effektiv teknisk og kunstnerisk deltkelse. I prinsippet, og i smsvr med internsjonle forpliktelser som binder prtene, må bidrgene fr smprodusentene knyttet til skpende, teknisk og kunstnerisk personle, rollebesetning og fsiliteter stå i smsvr til deres investering. 2 Med forbehold om de internsjonle forpliktelsene som binder prtene, og om krvene i filmmnuskriptet må den tekniske og fgmessige gruppen som rbeider med å filme verket, bestå v borgere v de sttene som er prtnere i smproduksjonen, og etterproduksjonen skl normlt utføres i disse sttene. Artikkel 9 - Økonomiske smproduksjoner 1 Unsett det som er bestemt i rtikkel 8, og med forbehold om særlige vilkår og begrensninger fststt i lover og forskrifter som er i krft hos prtene, kn smprodusenter innvilges smproduksjonssttus i henhold til bestemmelsene i denne konvensjon dersom de tilfredsstiller følgende vilkår: inkluderer ett eller flere minoritetsbidrg som bre behøver å være økonomiske, i smsvr med smproduksjonskontrkten, forutstt t hver nsjonl ndel hverken er mindre enn 10% eller større enn 25% v produksjonskostndene; 5

6 b c d omftter en mjoritetssmprodusent som gir et effektivt teknisk og kunstnerisk bidrg og tilfredsstiller vilkårene for filmverk som skl nerkjennes som nsjonle verk i vedkommendes hjemlnd; bidrr til å fremme en europeisk identitet; og er innlemmet i smproduksjonskontrkter som omftter bestemmelser om fordelingen v inntekter. 2 Finnsielle smproduksjoner skl bre kvlifisere til smproduksjonssttus når vedkommende myndigheter hr gitt sin godkjenning i hvert enkelt tilfelle, særlig når bestemmelsene i rtikkel 10 nedenfor ts i betrktning. Artikkel 10 - Generell blnse 1 Det må opprettholdes en generell blnse i de filmtiske forbindelsene mellom prtene, både med hensyn til det smlede investerte beløp og den kunstneriske og tekniske deltkelsen i smproduksjonen v filmverk. 2 En prt som over et rimelig tidsrom observerer et underskudd i sin smproduksjonforbindelse med en eller flere ndre prter, kn for å opprettholde sin kulturelle identitet holde tilbke sin godkjenning v en senere smproduksjon til blnserte filmforbindelser med den ene eller de ndre prtene er gjenopprettet. Artikkel 11 - Innreise og opphold I smsvr med lover og forskrifter og internsjonle forpliktelser som er i krft, skl hver prt tilrettelegge innreise og opphold, smt innvilge rbeidstilltelse på sitt territorium for teknisk og kunstnerisk personle fr ndre prter som deltr i en smproduksjon. På smme måte skl hver v prtene tillte midlertidig innføring og gjenutføring v utstyr som er nødvendig for produksjon og distribusjon v filmverk, og som fller innenfor denne konvensjons virkeområde. Artikkel 12 - Anerkjennelse v smproduserende lnd 1 Smproduserende lnd skl nerkjennes i smproduserte filmverk. 2 Nvnene på disse lndene skl nevnes tydelig i rulletekstene, i ll publisitets- og reklmemteriell og når filmverket blir vist. Artikkel 13 - Utførsel Når et smprodusert filmverk blir utført til et lnd hvor innføring v filmverk er underkstet kvoter, og en v de smproduserende prtene ikke hr rett til fri dgng for sitt filmverk til det innførende lndet, skl filmverket normlt føyes til kvoten til det lndet som hr mjoritetsinteresse; 6

7 b c skl filmverket føyes til kvoten til det lndet som hr de beste mulighetene for å utføre til det innførende lndet, i tilfeller hvor filmverket er bsert på like stor deltkelse fr de forskjellige lndene; når bestemmelsene i ledd og b ikke hr gyldighet, skl filmverket føyes til kvoten til den prt som regissøren kommer fr. Artikkel 14 - Språk Når det er i smsvr med smproduksjonssttusen, kn vedkommende myndighet hos en prt kreve fr smprodusenten etblert hos seg en endelig versjon v filmverket i et v språkene tlt hos denne prt. Artikkel 15 - Festivler Med mindre smprodusentene beslutter nderledes, skl smproduserte filmverk vises på internsjonle festivler v den prt hvor den smprodusenten som hr mjoriteten, er etblert, eller dersom den finnsielle interessen er like stor, v den prt som regissøren kommer fr. Kpittel III - Sluttbestemmelser Artikkel 16 - Undertegning, rtifiksjon, vedtkelse, godkjenning 1 Denne konvensjon skl være åpen for undertegnelse v Europrådets medlemsstter og de ndre prtene til Den europeiske kulturkonvensjon, som kn uttrykke sitt smtykke til å være bundet v b undertegning uten forbehold om rtifiksjon, vedtkelse eller godkjenning; eller undertegning med forbehold om rtifiksjon, vedtkelse eller godkjenning, fulgt v rtifiksjon, vedtkelse eller godkjenning. 2 Dokumenter om rtifiksjon, vedtkelse eller godkjenning skl deponeres hos Europrådets generlsekretær. Artikkel 17 - Ikrfttredelse 1 Denne konvensjon skl tre i krft på den første dg i den måneden som følger utløpet v en periode på tre måneder etter den dto d fem stter, herunder minst fire v Europrådets medlemsstter, hr uttrykt sitt smtykke til å være bundet v konvensjonen, i smsvr med bestemmelsene i rtikkel For eventuelle signtrstter som senere uttrykker sitt smtykke til å være bundet v den, skl konvensjonen tre i krft på den første dg i den måneden som følger utløpet v en periode på tre måneder etter den dto d den ble underskrevet, eller d det ble deponert et dokument om dens rtifiksjon, vedtkelse eller godkjenning. 7

8 Artikkel 18 - Tiltredelse v stter som ikke er medlemmer v Europrådet 1 Når denne konvensjon er trådt i krft, kn Europrådets ministerkomité innby enhver europeisk stt som ikke er medlem v Europrådet eller Det europeiske økonomiske fellesskp, til å tiltre denne konvensjon ved en flertllsbeslutning fststt i rtikkel 20.d i Europrådets vedtekter, og ved enstemmig tilslutning fr representntene for de kontrherende sttene med rett til å sitte i ministerkomiteen. 2 For en tiltredende stt eller Det europeiske økonomiske fellesskp skl konvensjonen ved en eventuell tiltredelse tre i krft på den første dg i den måneden som følger utløpet v et tidsrom på tre måneder etter den dto d tiltredelsesdokumentet ble deponert hos Europrådets generlsekretær. Artikkel 19 - Territorieklusul 1 Enhver stt kn på det tidspunkt den underskriver konvensjonen, eller når den deponerer sitt dokument om rtifiksjon, vedtkelse, godkjenning eller tiltredelse, ngi nærmere det territorium eller de territorier som konvensjonen skl gjelde. 2 Enhver prt kn på et senere tidspunkt utvide nvendelsen v denne konvensjon til eventuelle ndre territorier i erklæringen ved en erklæring stilet til Europrådets generlsekretær. For et slikt territorium skl konvensjonen tre i krft på den første dg i den måneden som følger utløpet v et tidsrom på tre måneder etter den dto d en slik erklæring ble motttt v generlsekretæren. 3 En erklæring gjort i henhold til de to foregående numre kn for ethvert territorium oppgitt i en slik erklæring trekkes tilbke med en melding stilet til generlsekretæren. Tilbketrekningen skl tre i krft på den første dgen i den måneden som følger utløpet v en periode på tre måneder etter den dto d en slik melding ble motttt v generlsekretæren. Artikkel 20 - Forbehold 1 Enhver stt kn på det tidspunkt konvensjonen underskrives, eller når den deponerer sitt dokument om rtifiksjon, vedtkelse, godkjenning eller tiltredelse, erklære t rtikkel 2, nr. 4 ikke skl gjelde dens bilterle smproduksjonsforbindelser med en eller flere prter. Videre kn den forbeholde seg retten til å fstsette en mksiml ndel for deltkelse som er forskjellig fr den fststt i rtikkel 9, nr. 1.. Det er ikke mulig å gjøre ndre forbehold. 2 Enhver prt som hr gjort et forbehold i henhold til nummeret ovenfor, kn helt eller delvis trekke det tilbke med en melding stilet til Europrådets generlsekretær. Oppsigelsen skl trå i krft på den dto d generlsekretæren mottr en slik melding. Artikkel 21 - Oppsigelse 1 Enhver prt kn når som helst si opp denne konvensjon med en melding stilet til Europrådets generlsekretær. 8

9 2 En slik oppsigelse skl trå i krft på den første dg i den måneden som følger utløpet v et tidsrom på seks måneder etter den dto d meldingen ble motttt v generlsekretæren. Artikkel 22 - Meldinger Europrådets generlsekretær skl meddele rådets medlemssstter smt eventuelle stter og Det europeiske økonomiske fellesskp som måtte tiltre denne konvensjon, eller som måtte bli innbudt om å gjøre dette, om b eventuelle undertegninger; deponering v eventuelle dokumenter om rtifiksjon, vedtkelse, eller godkjenning; c dtoer når denne konvensjon trer i krft, i smsvr med rtikkel 17, 18 og 19; d eventuelle erklæringer gjort i smsvr med rtikkel 5, nr. 5; e eventuelle oppsigelser meldt i smsvr med rtikkel 21; f eventuelle ndre tiltk, meldinger eller meddelelser knyttet til denne konvensjon. Til bekreftelse herv hr de undertegnede befullmektigede undertegnet denne konvensjon. Utferdiget i Strsbourg, den 2. oktober 1992, i engelsk og frnsk tekst som begge hr smme gyldighet, i et enkelt eksemplr som skl deponeres i Europrådets rkiv. Europrådets generlsekretær skl oversende bekreftede kopier til sttene nevnt i rtikkel 16, nr. 1, smt til enhver stt og Det europeiske økonomiske fellesskp som måtte innbys til å tiltre denne konvensjon. 9

10 VEDLEGG I - Fremgngsmåte ved nvendelse For å dr fordel v bestemmelsene i denne konvensjon må smprodusentene etblert hos prtene to måneder før opptkene begynner, legge frem en søknd om smproduksjonssttus og vedlegge dokumentene oppført nedenfor. Disse dokumentene må nå vedkommende myndigheter i tilstrekkelig ntll, slik t de kn formidles til myndighetene hos de ndre prtene senest en måned før opptkene begynner: - en kopi v kontrkten for kjøp v opphvsrett eller eventuelle ndre bevis på kjøp v opphvsrett for kommersiell utnyttelse v verket; - et detljert mnuskript - en liste med tekniske og kunstneriske bidrg fr hvert v de berørte lndene; - et overslg og en detljert finnsieringspln; - en produksjonspln for filmverket; - smproduksjonskontrkten utferdiget mellom smprodusentene. Denne kontrkten må omftte klusuler som fstsetter fordeling v inntekter eller territorier mellom smprodusentene. Søknden og ndre dokumenter skl om mulig presenteres på språket til den vedkommende myndighet som de legges frem for. Vedkommende nsjonle myndigheter skl sende hverndre søknden og vedlgt dokumentsjon strks dette er motttt. Vedkommende myndighet hos prten med finnsiell minoritetsinteresse skl ikke gi sin godkjenning før den hr motttt uttlelsen fr den prt som hr den finnsielle mjoritetsinteressen. 10

11 VEDLEGG II 1 Et filmverk regnes som europeisk i forstnd v rtikkel 3, nr. 3, dersom det får minst 15 poeng v 19 mulige i henhold til lesten for europeiske elementer beskrevet nedenfor. 2 Under henvisning til krvene i filmmnuskriptet kn vedkommende myndigheter etter smråd med hverndre, og dersom de mener t verket likevel gjenspeiler en europeisk identitet, innvilge verket smproduksjonssttus med en poengsum som er mindre enn de normlt nødvendige 15 poeng. Europeiske elementer Vektpoeng Skpende gruppe Regissør 3 Tekstforftter 3 Komponist 1 7 Skuespillere Første rolle 3 Andre rolle 2 Tredje rolle 1 6 Teknisk fggruppe Kmermnn 1 Lydtekniker 1 Klipper 1 Kunstnerisk leder 1 Studio eller opptkssted 1 Sted for etterproduksjon 1 6 N.B. b Første, ndre og tredje rolle fstsettes på grunnlg v ntll rbeidsdger. Hv rtikkel 8 ngår, viser "kunstnerisk" til de skpende og spillende utøvere, "teknisk" viser til den tekniske og håndverksmessige gruppen. 11

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI. Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.1995 European Treaty Series/159 Europarådets medlemsstater,

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer

De forente nasjoners konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater

De forente nasjoners konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater De forente nasjoners konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater Innledning Partene i denne konvensjon, som erkjenner verdien av voldgift som metode for å avgjøre tvister

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA,

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA, REGIONAL KONVENSJON OM FELLES PREFERANSEOPPRINNELSESREGLER FOR EUROPA OG STATENE VED MIDDELHAVET DEN EUROPEISKE UNION, ISLAND, FYRSTEDØMMET LIECHTENSTEIN, KONGERIKET NORGE, DET SVEITSISKE EDSFORBUND, heretter

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

som er opptatt av å skape en bærekraftig utvikling basert på en harmonisk balanse mellom sosiale, økonomiske og miljømessige behov,

som er opptatt av å skape en bærekraftig utvikling basert på en harmonisk balanse mellom sosiale, økonomiske og miljømessige behov, A. EUROPEISK LANDSKAPSKONVENSJON Innledning Europarådets medlemsstater, som undertegner denne konvensjon, som tar i betraktning at Europarådet har som mål å oppnå større enhet mellom medlemmene for å trygge

Detaljer

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring Dlsli hytteforening Vår dto: 30.04.2015 Vår ref.: 201102887-14 Arkiv: 312 Deres dto: Deres ref.: Sksbehndler: Ellen Lin Hlten Søknd om Møå, Lødølj, Luv, Styttå, Rån og Mølnå krftverk i Tydl og Selbu kommuner

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN Konvensjon nr. 183 - konvensjon om revisjon av konvensjonen om mødrevern (revidert), 1952 Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse,

Detaljer

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Artikkel 1 På sivil- og handelsrettens område kan en judisiell

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb Sk Forslg til endringer v NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb VEDLEGG 5 NBF hr motttt forslg fr NBF Midt Trøndelg, Disiplinærkomitéen smt t Styret også fremmer et eget forslg til endringer v forbundets

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

Søknad om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvika oq omegn båtforening.

Søknad om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvika oq omegn båtforening. Leirfiord Kommune v/(jell Hedgrd Hugås 8890 Leirfiord Mosjøen 20.06.14 Søknd om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvik oq omegn båtforening. Løkvik og Omegn Båtforening søker med dette om tilltelse til

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: 30.09.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrsjonsbygget, kntin Til behndling: Sksnr. 007/13-010/13 Eventuelle forfll meldes på telefon 75 60

Detaljer

GENERELT Området er regulert til følgende formål jfr. plan- og bygningsloven 25. Byggeområder: -Område for fritidsbebyggelse

GENERELT Området er regulert til følgende formål jfr. plan- og bygningsloven 25. Byggeområder: -Område for fritidsbebyggelse REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «SVARTLAGSUNDET MM» FROGN KOMMUNE GNR.59, BNR. 1, 17, 49, 50, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 64, 68, 73, 74, 92, 93, 94, 95 OG 172 Pln nr. 059-0800 SAKSBEHANDLING

Detaljer

Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i

Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i april 1999 og den trer i kraft for Norge 1. juni. Konvensjonen

Detaljer

Tilleggsprotokoll til Europeisk charter om lokalt selvstyre vedrørende rett til deltakelse i lokale myndigheters saker

Tilleggsprotokoll til Europeisk charter om lokalt selvstyre vedrørende rett til deltakelse i lokale myndigheters saker Tilleggsprotokoll til Europeisk charter om lokalt selvstyre vedrørende rett til deltakelse i lokale myndigheters saker Europarådets medlemsstater, som er signatarer av denne tilleggsprotokollen til Europeisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

Haagkonvensjonen 1996

Haagkonvensjonen 1996 Haagkonvensjonen 1996 Konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn. I kraft 1. januar 2002

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

WO034EN Opphavsrett (WPPT), WIPO-traktat om framføringer og fonogrammer, Vedtatt av diplomatkonferansen den 20. desember 1996.

WO034EN Opphavsrett (WPPT), WIPO-traktat om framføringer og fonogrammer, Vedtatt av diplomatkonferansen den 20. desember 1996. WO034EN Opphavsrett (WPPT), WIPO-traktat om framføringer og fonogrammer, 20.12.1996 WIPO-TRAKTAT OM FRAMFØRINGER OG FONOGRAMMER Vedtatt av diplomatkonferansen den 20. desember 1996 Traktatspartene, Preambel

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

HØRINGSNOTAT. Forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer HØRINGSNOTAT Forskrift om særskilte delingstll i pensjonsordning for stortingsrepresentnter og regjeringsmedlemmer Innledning Pensjonsordningen for stortingsrepresentnter og regjeringsmedlemmer frmgår

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige, som merker seg at den nordiske konvensjon av 15. juni 1992 om trygd bare angår trygdeytelser

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00.

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00. Lopp kommune MØteprotokoll Utvlg: MØtested: Dto: Tid: Kommunestyre Kommunestyresl, Lopp rådhus 23.09.20L4 10:00-L4:00 Fste medlemmer som møtte: Nvn Funksjon Representerer Jn Eirik Jensen LEDER KP Ki Mrtin

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Søknadsskjema

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Søknadsskjema Versjon: ferur 2016 Side 1 v 7 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vssdrg Søkndsskjem 1 Generell informsjon Tiltkshver (nsvrlig søker) Nvn: Adresse: Kontktperson Nvn: Adresse: Tlf: e-post: Entreprenør

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

KONVENSJON OM RAMMEVERK TIL FREMME AV SIKKERHET OG HELSE I ARBEIDSLIVET. Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse -

KONVENSJON OM RAMMEVERK TIL FREMME AV SIKKERHET OG HELSE I ARBEIDSLIVET. Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse - KONVENSJON OM RAMMEVERK TIL FREMME AV SIKKERHET OG HELSE I ARBEIDSLIVET Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse - som er sammenkalt i Genève av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 17. pril2016 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-00145SKON-OBYF: TEATER GATA 1 AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

Løsningsforslag Kollokvium 1

Løsningsforslag Kollokvium 1 Løsningsforslg Kollokvium 1 30. jnur 015 Her finner dere et løsningsforslg for oppgvene som ble diskutert på Kollokvium 1. Oppgve 1 Regning med enheter ) Energienheten 1 ev (elektronvolt) er definert som

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE.

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. I Hovedformålet med områdereguleringsplnen er å legge til rette for næringsutbygging på Kvernesmo. Smtidig

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter.

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter. 1994 1995 St prp nr 62 Om samtykke til ratifikasjon av ILO konvensjon nr 94 og tilredning til ILO rekommandasjon nr 84 om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter, vedtatt på Arbeidskonferansen

Detaljer

MAT 1110: Løsningsforslag til obligatorisk oppgave 2, V-06

MAT 1110: Løsningsforslag til obligatorisk oppgave 2, V-06 MAT : Løsningsforslg til obligtorisk oppgve, V-6 Oppgve : ) Hvis = (,,...) og = (,,...) er to vektorer, vil kommndoen >> plot(,) tegne rette forbindelseslinjer mellom punktene (, ), (, ) osv. For å plotte

Detaljer

AVTALE MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING REPUBLIKKEN ARGENTINAS REGJERING OM ET ARBEIDSFERIEPROGRAM

AVTALE MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING REPUBLIKKEN ARGENTINAS REGJERING OM ET ARBEIDSFERIEPROGRAM AVTALE MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING OG REPUBLIKKEN ARGENTINAS REGJERING OM ET ARBEIDSFERIEPROGRAM Kongeriket Norges regjering og Republikken Argentinas regjering, heretter kalt «partene», som ønsker

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig 5/2016 srbeid etter revisjoner utført v konsernrevisjonen Ansvrlig /t nr Problemstilling Sttus Ansvrlig Tidsfrist Inngår oppfølging v revisjoner og tilsyn i HF-ets etblerte system for intern styring Problemstilling

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Krtlegging v vnnkvlitet ved Forsvrsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrpport Progrm Grunnforurensning 2006-2008 Rpport H RAPPORT Rpport nr.: Oppdrg nr.: Dto: 152030-4 152030 18.12.2009 Oppdrgsnvn: Overvåking

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

MAKRTLLEN E KOMEN (TlL ISLAND OG qeroyene)

MAKRTLLEN E KOMEN (TlL ISLAND OG qeroyene) Færøudvlget 2011-12 (Omtryk - 23/01/2012 - Ny udgve f henvendelsen) FÆU lm. del Bilg 23 Offentligt FISKERI KAN DI DATEN 2011 MAKRTLLEN E KOMEN (TlL ISLAND OG qeroyene) Av: Peter @rebech, f4rstemonuensis,

Detaljer

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

Kapittel 3. Potensregning

Kapittel 3. Potensregning Kpittel. Potensregning I potensregning skriver vi tll som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Dette kpitlet hndler blnt nnet om: Betydningen v potenser som hr negtiv eksponent eller

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

WIPO-traktat om opphavsrett med omforente erklæringer fra diplomatkonferansen som har vedtatt traktaten

WIPO-traktat om opphavsrett med omforente erklæringer fra diplomatkonferansen som har vedtatt traktaten WIPO-traktat om opphavsrett med omforente erklæringer fra diplomatkonferansen som har vedtatt traktaten og bestemmelsene i Bernkonvensjonen (1971) som det er vist til i traktaten (WIPO-traktat om opphavsrett)(1996)

Detaljer

Þ%'#-*ffi; 0b. Ole{ fl,+, JtØ. Otting, gnr.72 bnr35, og veíen vil gå over gnr72 bnr g. Denne. dette er en varig avtale.

Þ%'#-*ffi; 0b. Ole{ fl,+, JtØ. Otting, gnr.72 bnr35, og veíen vil gå over gnr72 bnr g. Denne. dette er en varig avtale. Þ%'#-*ffi; SøKNAD OM VEG TL VAR HY fe. 24 pril L7 Vi søker om å få legge veiduk og gruse V 9, c 2 m bredde, med prkering for 2 biler, se krtskisse. Vår hytte ligger på Otting, gnr.72 bnr35, og veíen vil

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 Hovedutvlg teknisk og miljø ehndlet sken den 12.11.20, sksnr. 131/ Behndling: Innstillingen enstemmig vedttt. Vedtk: Kommunestyret vedtr vedlgte

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

VEDLEGG. Gebyrene for utstedelse av dokumentet må ikke være høyere enn laveste gebyrsats for utstedelse av nasjonale pass.

VEDLEGG. Gebyrene for utstedelse av dokumentet må ikke være høyere enn laveste gebyrsats for utstedelse av nasjonale pass. VEDLEGG 1. 1. Det reisedokument som omtales i denne konvensjons artikkel 28 skal være i samsvar med vedlagte prøve. 2. Dokumentet skal utstedes på minst to språk, hvorav det ene skal være fransk eller

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET''

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET'' V IvrASøYKOMMUNE D{øTETNNKALLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Måsøy Folkebibl-iotek 26.05.20]-6 Tid: 10: 00 Representntene innkl-1es herved. Eventuell-e forfllsnrest til tlf. 41 60 80 11.

Detaljer

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen FAGARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid 2003; 113: 210 7 Jn Mgne Birkelnd, Olv Molven, Inge Fristd, Morten Berge, Ivr Hoff, Kristin Wlter og Tom Sten Isksen Autorissjon v tnnleger med utdnning fr lnd utenfor

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Effektivitet og fordeling Vi skl svre på spørsmål som dette: Hv etyr det t noe er smfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på smfunnsøkonomisk og edriftsøkonomisk effektivitet? Er det en motsetning

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

t I I I a o o I elelol llr repðl!ð^ re6ullpueqrolsuu øl ìsron 6elsu u euolsaue[-

t I I I a o o I elelol llr repðl!ð^ re6ullpueqrolsuu øl ìsron 6elsu u euolsaue[- 6elsu u euolsue[- ìsron 1 I N re6ullpueqrolsuu øl elelol llr repðl!ð^ o o I o I I I I? t I I I I { 4 o ù lltls veileder til lokle lønnsforhndlinger Innhold 1 Kort om forhndlingssystemet i stten 2 Hovedtriffvtlens

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode Bioberegninger - nott 3: Anvendelser v Newton s metode 20. februr 2004 1 Euler-Lotk ligningen L oss tenke oss en populsjon bestående v individer v ulik lder. L n være mksiml lder. L m i være ntll vkom

Detaljer

FOR nr 1179: Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander.

FOR nr 1179: Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander. FOR 2001-10-04 nr 1179: Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander. 1. INNHOLD Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander. 1. I denne

Detaljer

UTENRIKSDEPARTEMENTET

UTENRIKSDEPARTEMENTET UTNRIKSDPARTMNTT UTsmmmm m Øst og vest s H3 B Den norsk-russiske grensen på Nordklotten (etblert i 1826) vr i tsrtiden det eneste sted der Russlnd grenset direkte til en vest europeisk stt, uten noen "buffersone"

Detaljer

ENDRINGSPROTOKOLL ENDRINGER I KONVENSJON OM OPPRETTELSE AV DET EUROPEISKE SENTER FOR MIDDELS LANGE VÆRVARSLER

ENDRINGSPROTOKOLL ENDRINGER I KONVENSJON OM OPPRETTELSE AV DET EUROPEISKE SENTER FOR MIDDELS LANGE VÆRVARSLER ENDRINGSPROTOKOLL ENDRINGER I KONVENSJON OM OPPRETTELSE AV DET EUROPEISKE SENTER FOR MIDDELS LANGE VÆRVARSLER Rådet for Det europeiske senter for middels lange værvarsler (ECMWF, senteret) anbefaler medlemsstatene,

Detaljer

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016 Hollendergt 1 N-4514 Mndl Tlf: 41 61 25 65 post@fgoppsor.no www.fgoppsor.no Org. No: 971333650 Årsberetning for Fgopplæring Sør år 2016 1. Fgopplæring Sør`s styre og dministrsjon Styret og dministrsjonen

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Obligatorisk øvelsesoppgave ECON1310 Våren 2009

Obligatorisk øvelsesoppgave ECON1310 Våren 2009 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,, oppgve 2 vekt 0,5, og oppgve 3 vekt 0,4. Obligtorisk øvelsesoppgve ECON30 Våren 2009 Oppgve (i) (ii) Beskriv

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen (vløpsforskrift for Jæren) Vettt v kommunestyret i x kommune en xx.xx.2009 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

DEN EUROPEISKE UNION. på den ene side og ISLAND NORGE. på den annen side, heretter kalt «avtalepartene»,

DEN EUROPEISKE UNION. på den ene side og ISLAND NORGE. på den annen side, heretter kalt «avtalepartene», 1 AVTALE MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG ISLAND OG NORGE OM ANVENDELSE AV VISSE BESTEMMELSER I RÅDSBESLUTNING 2008/615/JIS OM EN INTENSIVERING AV DET GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEIDET, SÆRLIG VED BEKJEMPELSE

Detaljer

Avtale om samarbeid i konkurransesaker

Avtale om samarbeid i konkurransesaker Avtale om samarbeid i konkurransesaker Regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, heretter referert til som "Partene". Under henvisning til den gjeldende avtale mellom Danmark, Island,

Detaljer