LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009"

Transkript

1 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009

2 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN FRANKRIKE, REPUBLIKKEN HELLAS, IRLAND, REPUBLIKKEN ITALIA, REBUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATIVIA, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN MALTA, KONGERIKET NEDERLAND, REPUBLIKKEN POLEN, REPUBLIKKEN PORTUGAL, ROMANIA, DEN SLOVAKISKE REPUBLIKK, REPUBLIKKEN SLOVENIA, KONGERIKET SPANIA, DET FORENTE KONGERIKE STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND,

3 3 KONGERIKET SVERIGE, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN UNGARN, REPUBLIKKEN ØSTERRIKE, som er parter i Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap og medlemmer av Den europeiske union (heretter kalt medlemsstatene ), og DET EUROPEISKE FELLESSKAP; som den andre part; ISLAND, som den tredje part; og KONGERIKET NORGE (heretter kalt Norge ) som den fjerde part; SOM ØNSKER å fremme et internasjonalt luftfartssystem basert på konkurranse mellom luftfartsselskaper i markedet med minst mulig statlig innblanding og regulering; SOM ØNSKER å legge til rette for økte muligheter til å drive internasjonal luftfart, blant annet gjennom utvikling av luftfartsnettverk for å dekke passasjerer og speditørers behov for lett tilgjengelige luftfartstjenester; SOM ØNSKER å gjøre det mulig for luftfartsselskaper å tilby alle reisende og speditører konkurransedyktige priser og tjenester i åpne markeder; SOM ØNSKER at alle sektorer av luftfartsnæringen, også ansatte i luftfartsselskapene, skal nyte godt av en liberalisert avtale; SOM ØNSKER å garantere høyest mulig grad av sikkerhet og trygghet i internasjonal luftfart, og som gjentar sin alvorlige bekymring for handlinger eller trusler rettet mot flysikkerheten som utsetter personer og eiendeler for fare, går ut over driften av luftfarten og undergraver publikums tillit til sikkerheten i sivil luftfart;

4 4 SOM MERKER SEG Konvensjon om internasjonal sivil luftfart, som ble åpnet for undertegning i Chicago 7. desember 1944; SOM ERKJENNER at statssubsidier kan virke negativt inn på konkurransen mellom luftfartsselskapene og være til hinder for å nå de grunnleggende formålene med denne avtale; SOM BEKREFTER viktigheten av å ta hensyn til miljøet i utviklingen og gjennomføringen av internasjonal luftfartspolitikk; SOM MERKER SEG betydningen av forbrukervern, herunder vernet som gis i Konvensjon om visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring, utferdiget i Montreal 28. mai 1999; SOM AKTER å bygge videre på eksisterende avtaler med sikte på åpne markedsadgang og skape størst mulig fordel for forbrukere, luftfartsselskaper, arbeidstakere og samfunn på begge sider av Atlanteren; SOM ERKJENNER viktigheten av at deres luftfartsselskaper gis økt adgang til globale kapitalmarkeder for å styrke konkurransen og fremme målesetningene med denne avtale; SOM AKTER å etablere en presedens av global betydning for å fremme fordelene ved liberalisering i denne betydningsfulle økonomiske sektoren; ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:

5 5 ARTIKKEL 1 Definisjon Part betyr USA, Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater, Island eller Norge. ARTIKKEL 2 Anvendelse av luftfartsavtalen og vedlegget til denne avtalen Bestemmelsene i luftfartsavtalen som ble undertegnet av Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater og De forente stater 25. og 30. april 2007 (heretter kalt luftfartsavtalen ), og som er lagt ved som referanse, skal gjelde for alle parter i denne avtale, med forbehold om vedlegget til denne avtalen. Bestemmelsene i luftfartsavtalen skal gjelde for Island og Norge som om de var medlemsstater i Det europeiske fellesskap, slik at Island og Norge skal ha alle de rettigheter og forpliktelser medlemsstater har etter den avtalen. Vedlegget til denne avtale er en integrert del av denne avtale. ARTIKKEL 3 Oppsigelse 1. Enten USA eller Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater kan når som helst gi skriftlig varsel via diplomatiske kanaler til de tre andre partene om sin beslutning om å si opp denne avtale eller å avslutte den midlertidige anvendelsen av denne avtale i henhold til artikkel 5. Kopi av varselet skal samtidig sendes Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO). Denne avtale opphører eller skal ikke lenger anvendes midlertidig fra midnatt GMT ved utløpet av trafikkprogramperioden til Det internasjonale lufttransportforbund (IATA) som er i kraft ett år etter datoen for det skriftlige varselet, med mindre varselet trekkes tilbake etter avtale mellom alle partene før dette tidsrommet utløper. 2. Enten Island eller Norge kan når som helst gi skriftlig varsel via diplomatiske kanaler til de andre partene om sin beslutning om å trekke seg fra denne avtale eller å avslutte sin midlertidige anvendelse av denne avtale i henhold til artikkel 5. Kopi av varselet skal samtidig sendes ICAO. Slik tilbaketrekning eller avslutning av midlertidig anvendelse får virkning ved midnatt GMT ved utløpet av IATAs trafikkprogramperiode som er i kraft ett år etter datoen for det skriftlige varselet, med mindre varselet trekkes tilbake etter avtale mellom parten som gir skriftlig varsel, USA og Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater, før dette tidsrommet utløper. 3. Enten USA eller Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater kan når som helst gi skriftlig varsel via diplomatiske kanaler til Island eller Norge om sin beslutning om å si opp denne avtale eller å avslutte den midlertidige anvendelsen av denne avtale for Islands eller Norges vedkommende. Kopier av varselet skal samtidig sendes til de to andre partene i denne avtale og til ICAO. Oppsigelse eller avslutning av midlertidig anvendelse for Islands eller Norges

6 6 vedkommende får virkning ved midnatt GMT ved utløpet av IATAs trafikkprogramperiode som er i kraft ett år etter datoen for det skriftlige varselet, med mindre varselet trekkes tilbake etter avtale mellom USA, Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater og parten som mottar varselet, før dette tidsrommet utløper. 4. Med hensyn til de diplomatiske notene som er nevnt i denne artikkel, skal diplomatiske noter til eller fra Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater leveres til, eventuelt fra, Det europeiske fellesskap. 5. Uten hensyn til andre bestemmelser i denne artikkel skal denne avtale, dersom luftfartsavtalen sies opp, opphøre samtidig. ARTIKKEL 4 Registrering hos ICAO Denne avtale og alle endringer i den skal registreres hos ICAO. ARTIKKEL 5 Midlertidig anvendelse Inntil denne avtale trer i kraft i henhold til artikkel 6, skal den anvendes midlertidig fra første dag i måneden som følger datoen for siste note der hver part varsler de andre partene om at den har gjennomført alle nødvendige prosedyrer for å kunne anvende denne avtale midlertidig. Dersom lufttransportavtalen sies opp i henhold til dens artikkel 23, eller den midlertidige anvendelsen av den avsluttes i henhold til dens artikkel 25, skal den midlertidige anvendelsen av denne avtale avsluttes samtidig.

7 7 ARTIKKEL 6 Ikrafttredelse Denne avtale trer i kraft på den datoen som faller sist av: 1. luftfartsavtalens ikrafttredelsesdato, og 2. én måned etter datoen for den siste noten i de diplomatiske notevekslingene mellom partene der det bekreftes at alle prosedyrer som er nødvendige for at denne avtale skal tre i kraft, er gjennomført. Med hensyn til denne utvekslingen av diplomatiske noter skal diplomatiske noter til eller fra Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater leveres til, eventuelt fra, Det europeiske fellesskap. Den eller de diplomatiske notene fra Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater skal inneholde meddelelser fra hver medlemsstat som bekrefter at prosedyrene som er nødvendige for at denne avtale kan tre i kraft, er gjennomført. TIL VITNE OM DETTE har de undertegnede etter behørig fullmakt undertegnet denne avtale. UTFERDIGET i.den..2009, i fire eksemplarer. For De forente stater: [For hver av EUs medlemsstater:] For Det europeiske fellesskap: For Island: For Kongeriket Norge:

8 8 VEDLEGG Særbestemmelser for Island og Norge Bestemmelsene i luftfartsavtalen, med følgende tillempninger, skal gjelde for alle parter i denne avtale. Bestemmelsene i luftfartsavtalen skal gjelde for Island og Norge som om de var medlemsstater i Det europeiske fellesskap, slik at Island og Norge skal ha de samme rettigheter og plikter som medlemsstatene etter den nevnte avtale: 1. Luftfartsavtalens artikkel 1 nr. 9 skal ha følgende ordlyd: Territorium betyr for USAs vedkommende landområder (fastland og øyer), innenlands farvann og sjøterritorium under dets suverenitet eller jurisdiksjon, og for Det europeiske fellesskap og dets medlemsstaters vedkommende landområder (fastland og øyer), innenlands farvann og sjøterritorium der avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde anvendes, og på de vilkår som er fastsatt i nevnte avtale og eventuelle etterfølgerdokumenter, med unntak av landområder og innenlands farvann under Fyrstedømmet Liechtensteins suverenitet eller jurisdiksjon; anvendt på Gibraltar lufthavn er det underforstått at denne avtale ikke rører ved Kongedømmet Spanias og Storbritannias respektive juridiske stilling med hensyn til tvisten angående suverenitet over territoriet der lufthavnen ligger, eller ved Gibraltar lufthavns fortsatte suspensjon fra EFs luftfartstiltak som forelå per 18. september 2006 mellom medlemsstatene, i samsvar med ministererklæringen om Gibraltar lufthavn som ble vedtatt i Córdoba 18. september 2006; og 2. Artikkel 23 til 26 gjelder ikke for Island og Norge. 3. Følgende skal legges til luftfartsavtalens del 1 i vedlegg 1: w. Island: Luftfartsavtale, undertegnet i Washington 14. juni 1995; endret 1. mars 2002 ved utveksling av noter; endret 14. august 2006 og 9. mars 2007 ved utveksling av noter. x. Kongeriket Norge: Avtale angående luftfartstjenester, inngått ved utveksling av noter i Washington 6. oktober 1945; endret 6. august 1954 ved utveksling av noter; endret 16. juni 1995 ved utveksling av noter. 4. Del 2 i vedlegg 1 i luftfartsavtalen skal ha følgende ordlyd: Uten hensyn til del 1 i dette vedlegg skal, for områder som ikke omfattes av definisjonen av territorium i denne avtales artikkel 1, avtalene i bokstav e) (Danmark USA), g) (Frankrike USA), v) (Storbritannia USA) og x) (Norge USA) i nevnte del fortsatt gjelde i samsvar med sine bestemmelser. 5. Del 3 i vedlegg 1 i luftfartsavtalen skal ha følgende ordlyd:

9 9 Uten hensyn til artikkel 3 i denne avtale skal amerikanske luftfartsselskaper ikke ha rett til å tilby rene fraktruter til eller fra punkter i medlemsstatene, dersom ikke ruten er en del av en rute som betjener USA, unntatt til eller fra punkter i Republikken Frankrike, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Portugal, Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Forbundsrepublikken Tyskland, Island og Kongeriket Norge. 6. Følgende skal føyes til på slutten av luftfartsavtalens artikkel 3 i vedlegg 2: For Island og Norge gjelder dette blant annet, men ikke bare, artikkel 53, 54, og 55 i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og disse artiklenes gjennomføringsbestemmelser i henhold til nevnte avtale, og eventuelle endringer i dem.

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII

Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII Forordningen inntas i sin helhet, jf. 3-4: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige, som merker seg at den nordiske konvensjon av 15. juni 1992 om trygd bare angår trygdeytelser

Detaljer

CCBE CHARTER OM GRUNNPRINSIPPER FOR ADVOKATVIRKSOMHET I EUROPA OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIKK FOR EUROPEISKE ADVOKATER

CCBE CHARTER OM GRUNNPRINSIPPER FOR ADVOKATVIRKSOMHET I EUROPA OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIKK FOR EUROPEISKE ADVOKATER CCBE CHARTER OM GRUNNPRINSIPPER FOR ADVOKATVIRKSOMHET I EUROPA OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIKK FOR EUROPEISKE ADVOKATER Conseil des barreaux européens Council of Bars and Law Societies of Europe 2 Rådet

Detaljer

Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i

Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i april 1999 og den trer i kraft for Norge 1. juni. Konvensjonen

Detaljer

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA,

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA, REGIONAL KONVENSJON OM FELLES PREFERANSEOPPRINNELSESREGLER FOR EUROPA OG STATENE VED MIDDELHAVET DEN EUROPEISKE UNION, ISLAND, FYRSTEDØMMET LIECHTENSTEIN, KONGERIKET NORGE, DET SVEITSISKE EDSFORBUND, heretter

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14.

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14. Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003 2005/EØS/58/42 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF. av 19. mars 2001

Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF. av 19. mars 2001 Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF 2004/EØS/29/21 av 19. mars 2001 om sanering og avvikling av forsikringsforetak(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 56/1999 av 30. april 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 56/1999 av 30. april 1999. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 56/1999 av 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562 Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562...1 Innholdsfortegnelse...1 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR...2 VEDTATT DENNE FORORDNING:...6 Avdeling I...6 Alminnelige

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94. av 21. desember 1994

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94. av 21. desember 1994 10.2.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.7/139 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94 av 21. desember 1994 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om systemet med transittrettigheter

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI. Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.1995 European Treaty Series/159 Europarådets medlemsstater,

Detaljer

Avtalens hoveddel... 1. Vedlegg A: Liste omhandlet i avtalens artikkel 3... 15. Vedlegg B: Liste omhandlet i avtalens artikkel 4... 35. Sluttakt...

Avtalens hoveddel... 1. Vedlegg A: Liste omhandlet i avtalens artikkel 3... 15. Vedlegg B: Liste omhandlet i avtalens artikkel 4... 35. Sluttakt... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Avtale om Den tsjekkiske republikkens, Republikken Estlands, Republikken Kypros, Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns,

Detaljer

Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF. av 5. november 2002. om livsforsikring(*)

Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF. av 5. november 2002. om livsforsikring(*) Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF 2006/EØS/58/39 av 5. november 2002 om livsforsikring(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETS- KONVENSJONEN

DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETS- KONVENSJONEN DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETS- KONVENSJONEN DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETS- KONVENSJONEN ved protokoll nr. 11 og 14 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konvensjonsteksten slik den ble

Detaljer

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004 19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/235 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF 2008/EØS/35/21 av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

Nr. 16/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/73/EF. av 23. september 2002

Nr. 16/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/73/EF. av 23. september 2002 Nr. 16/310 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/73/EF 2007/EØS/16/47 av 23. september 2002 om endring av rådsdirektiv 76/207/EØF om gjennomføring

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF av 23. mai 2007 om opprettelse av fondet for de ytre grenser for perioden 2007 til 2013 innenfor rammen av det alminnelige programmet «Solidaritet og forvaltning

Detaljer