Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006"

Transkript

1 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/ /EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 2) For å ta hensyn til endringer i lovgivningen i visse medlemsstater, særlig i de nye medlemsstatene siden sluttføringen av tiltredelsesforhandlingene, må det gjøres endringer i vedleggene til forordning (EØF) nr. 1408/71. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 42 og 308, 3) Forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 bør derfor endres. under henvisning til forslag fra Kommisjonen, under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 4) Av hensyn til rettssikkerheten og for å beskytte de berørte personers berettigede forventninger, er det nødvendig å fastsette at visse bestemmelser som endrer vedlegg III til forordning (EØF) nr. 1408/71, gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. mai etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 5) Traktaten gir ingen andre fullmakter enn dem som er gitt i artikkel 308, til å treffe hensiktsmessige tiltak på trygdeområdet for andre personer enn arbeidstakere ut fra følgende betraktninger: VEDTATT DENNE FORORDNING: 1) Ved ikrafttredelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 631/2004 av 31. mars 2004 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 med hensyn til sidestilling av rettigheter og forenkling av framgangsmåter( 3 ), ble framgangsmåtene for å få tilgang til naturalytelser ved sykdom under et midlertidig opphold i en annen medlemsstat forenklet. Det er hensiktsmessig å utvide de forenklede framgangsmåtene til å omfatte bestemmelsene om ytelser ved yrkesskade og yrkessykdom i forordning (EØF) nr. 1408/71( 4 ) og (EØF) nr. 574/72( 5 ). (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2008 av 26. september 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70, , s. 15. ( 1 ) EUT C 24 av , s. 25. ( 2 ) Europaparlamentsuttalelse av 15. november 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. mars ( 3 ) EUT L 100 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 149 av , s. 2. Forordningen sist endret ved europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 647/2005 (EUT L 117 av , s. 1). ( 5 ) EFT L 74 av , s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 207/2006 (EUT L 36 av , s. 3). Artikkel 1 Vedlegg I, II, IIa, III, IV og VI til forordning (EØF) nr. 1408/71 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 I forordning (EØF) nr. 574/72 gjøres følgende endringer: 1. I artikkel 60 oppheves nr. 5 og 6.

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ Artikkel 62 skal lyde: «Artikkel 62 Naturalytelser ved opphold i en annen medlemsstat enn den kompetente stat 1. For å motta naturalytelser i henhold til forordningens artikkel 55 nr. 1 bokstav a) i) skal arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende framlegge for helsetjenesteyteren et dokument utstedt av den kompetente institusjon som bekrefter at vedkommende har rett til naturalytelser. Dokumentet skal utferdiges i samsvar med artikkel 2. Dersom den berørte ikke kan framlegge et slikt dokument, skal vedkommende henvende seg til institusjonen på oppholdsstedet, som skal anmode den kompetente institusjon om en bekreftelse som godtgjør at vedkommende har rett til naturalytelsene. For helsetjenesteyteren skal et dokument som er utstedt av den kompetente institusjon om rett til ytelser i henhold til forordningens artikkel 55 nr. 1 bokstav a) i), i hvert enkelt tilfelle ha samme virkning som et nasjonalt dokument som bekrefter rettighetene til de personer som er trygdet i institusjonen på oppholdsstedet. 2. Gjennomføringsforordningens artikkel 60 nr. 9 får tilsvarende anvendelse.» 3. Artikkel 63 nr. 2 skal lyde: «2. Gjennomføringsforordningens artikkel 60 nr. 9 får tilsvarende anvendelse.» 4. I artikkel 66 nr. 1 endres «i artikkel 20 og 21» til «i artikkel 21». 5. I artikkel 93 nr. 1 utgår «22b», og «34a eller 34b» endres til «eller 34a». Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Nr. 5 bokstav a) ii)-ix) og bokstav b) ii) og iv) i vedlegget får anvendelse fra 1. mai Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Strasbourg, 5. april For Europaparlamentet For Rådet J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER President Formann

3 Nr. 6/124 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I vedleggene til forordning (EØF) nr. 1408/71 gjøres følgende endringer: 1. I vedlegg I del II skal avsnitt «V. SLOVAKIA» lyde: «V. SLOVAKIA Ved fastsettelse av rett til naturalytelser i henhold til bestemmelsene i kapittel 1 i avdeling III i forordningen, menes med «familiemedlem» ektefelle og/eller et forsørget barn i henhold til lov om barnetrygd.» 2. I vedlegg II del I skal avsnitt «H. FRANKRIKE» lyde: «H. FRANKRIKE 1. Ordninger for tilleggsytelser for selvstendige næringsdrivende innen håndverk, industri, handel eller frie yrker, tilleggsordninger for alderstrygd for selvstendige næringsdrivende innen frie yrker, tilleggsforsikringsordninger for selvstendige næringsdrivende innen frie yrker ved uførhet og dødsfall samt tilleggsordninger for alderstrygd for allmennpraktiserende leger og medisinsk hjelpepersonale, i henhold til artikkel L , L.644-1, L.644-2, L og L i trygdeloven. 2. Ordninger for tilleggsforsikring ved sykdom og svangerskap og fødsel for selvstendig næringsdrivende innenfor landbruk, omhandlet i artikkel L i lov om landbruket.» 3. I vedlegg II del II gjøres følgende endringer: a) Avsnitt «E. ESTLAND» skal lyde: «E. ESTLAND a) Fødselspenger, b) adopsjonsstønad.» b) Avsnitt «L. LATVIA» skal lyde: «L. LATVIA a) Fødselspenger, b) adopsjonsstønad.» c) Punkt «S. POLEN» skal lyde: «S. POLEN Fødselstillegg (lov av 28. november 2003 om familieytelser).»

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ I vedlegg IIa gjøres følgende endringer: a) I avsnitt «D. TYSKLAND» endres «Ingen» til: «Ytelser til dekning av levekostnader i henhold til grunngarantien for arbeidssøkere med mindre, med hensyn til disse ytelser, kravene for rett til et midlertidig tillegg som omfatter bekreftelse på mottak av ytelser ved arbeidsløshet (artikkel 24 nr. 1 i Sozialgesetzbuch II) er oppfylt.» b) Punkt «L. LATVIA» skal lyde: «L. LATVIA a) Statlig sosialforsikringsstønad (lov om statlige sosialstønader av 1. januar 2003). b) Ytelser som kompensasjon for transportutgifter for funksjonshemmede med bevegelseshemning (lov om statlige sosialstønader av 1. januar 2003).» c) punkt «S. POLEN» skal lyde: «S. POLEN Sosialpensjon (lov av 27. juni 2003 om sosialpensjon).» d) punkt «V. SLOVAKIA» skal lyde: «V. SLOVAKIA Justering av pensjoner som utgjør eneste inntektskilde, som er foretatt før 1. januar 2004.» 5. I vedlegg III gjøres følgende endringer: a) I del A gjøres følgende endringer: i) følgende numre oppheves: 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297. ii) det gjøres følgende endringer i nummereringen: BELGIA TYSKLAND, fra «3» til «1», TSJEKKIA TYSKLAND, fra «26» til «2», TSJEKKIA KYPROS, fra «33» til «3», TSJEKKIA LUXEMBOURG, fra «36» til «4»,

5 Nr. 6/126 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende TSJEKKIA ØSTERRIKE, fra «40» til «5», TSJEKKIA SLOVAKIA, fra «44» til «6», DANMARK FINLAND, fra «67» til «7», DANMARK SVERIGE, fra «68» til «8», TYSKLAND HELLAS, fra «71» til «9», TYSKLAND SPANIA, fra «72» til «10», TYSKLAND FRANKRIKE, fra «73» til «11», TYSKLAND LUXEMBOURG, fra «79» til «12», TYSKLAND UNGARN, fra «80» til «13», TYSKLAND NEDERLAND, fra «82» til «14», TYSKLAND ØSTERRIKE, fra «83» til «15», TYSKLAND POLEN, fra «84» til «16», TYSKLAND SLOVENIA, fra «86» til «17», TYSKLAND SLOVAKIA, fra «87» til «18», TYSKLAND DET FORENTE KONGERIKE, fra «90» til «19», SPANIA PORTUGAL, fra «142» til «20», IRLAND DET FORENTE KONGERIKE, fra «180» til «21», ITALIA SLOVENIA, fra «191» til «22», LUXEMBOURG SLOVAKIA, fra «242» til «23», UNGARN ØSTERRIKE, fra «248» til «24», UNGARN SLOVENIA, fra «251» til «25», NEDERLAND PORTUGAL, fra «267» til «26», ØSTERRIKE POLEN, fra «273» til «27», ØSTERRIKE SLOVENIA, fra «275» til «28», ØSTERRIKE SLOVAKIA, fra «276» til «29», PORTUGAL DET FORENTE KONGERIKE, fra «290» til «30», FINLAND SVERIGE, fra «298» til «31», iii) i nr. «2. TSJEKKIA TYSKLAND» endres «Ingen avtale» til: «Artikkel 39 nr. 1 bokstav b) og c) i avtale om trygd av 27. juli 2001, nr. 14 i sluttprotokollen til avtale om trygd av 27. juli 2001.»

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/127 iv) i nr. «3. TSJEKKIA KYPROS» endres «Ingen avtale» til: «Artikkel 32 nr. 4 i avtale om trygd av 19. januar 1999.» v) i nr. «4. TSJEKKIA LUXEMBOURG» endres «Ingen» til: «Artikkel 52 nr. 8 i avtale av 17. november 2000.» vi) i nr. «6. skal TSJEKKIA SLOVAKIA» lyde: «6. TSJEKKIA SLOVAKIA Artikkel 12, 20 og 33 i avtale om trygd av 29. oktober 1992.» vii) i nr. «18. TYSKLAND SLOVAKIA» endres «Ingen avtale» til: «Artikkel 29 nr. 1, 2 og 3 i avtale av 12. september 2002; nr. 9 i sluttprotokollen til avtale av 12. september 2002.» viii) i nr. «23. LUXEMBOURG SLOVAKIA» endres «Ingen avtale» til: «Artikkel 50 nr. 5 i traktat om trygd av 23. mai 2002.» ix) i nr. «29. ØSTERRIKE SLOVAKIA» endres «Ingen avtale» til: «Artikkel 34 nr. 3 i avtale om trygd av 21. desember 2001.» b) I del B gjøres følgende endringer: i) følgende numre oppheves: 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297. ii) det gjøres følgende endringer i nummereringen: TSJEKKIA KYPROS, fra «33» til «1», TSJEKKIA ØSTERRIKE, fra «40» til «2», TYSKLAND UNGARN, fra «80» til «3», TYSKLAND SLOVENIA, fra «86» til «4», ITALIA SLOVENIA, fra «191» til «5», UNGARN ØSTERRIKE, fra «248» til «6»,

7 Nr. 6/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende UNGARN SLOVENIA, fra «251» til «7», ØSTERRIKE POLEN, fra «273» til «8», ØSTERRIKE SLOVENIA, fra «275» til «9», ØSTERRIKE SLOVAKIA, fra «276» til «10», iii) i nr. «1. TSJEKKIA KYPROS» endres «Ingen» til: «Artikkel 32 nr. 4 i avtale om trygd av 19. januar 1999.» iv) i nr. «10. ØSTERRIKE SLOVAKIA» endres «Ingen avtale» til: «Artikkel 34 nr. 3 i avtale om trygd av 21. desember 2001.» 6. I vedlegg IV gjøres følgende endringer: a) I del A gjøres følgende endringer: i) i punkt «B. TSJEKKIA» endres «Ingen» til: «Full uførepensjon for personer hvis totale uførhet oppstod før de fylte 18 år, og som ikke var trygdet i det påkrevde tidsrommet (avsnitt 42 i lov om personforsikring nr. 155/1995 Coll.).» ii) i punkt «X. SVERIGE» endres «Ingen» til: «Lovgivningen om inntektsavhengige ytelser ved langvarig arbeidsudyktighet (kapittel 8 i nåværende versjon av lov om generell forsikring (1962: 381)).» b) I del C gjøres følgende endringer: i) punkt «B. TSJEKKIA» skal lyde: «B. TSJEKKIA Pensjon ved (full og delvis) uførhet samt etterlattepensjon (enkepensjon, enkemannspensjon og barnepensjon) hvis beløp ikke bygger på den alderspensjon som avdøde ville ha vært berettiget til ved dødsfallet.» ii) i punkt «E. ESTLAND» endres «Ingen» til: «Alle søknader om uføre-, alders- og etterlattepensjon der trygdetid i Estland er tilbakelagt til og med 31. desember 1998, søkerens individuelle trygdeavgifter, som er betalt i henhold til estisk lovgivning, svarer til minst den gjennomsnittlige trygdeavgift for det gjeldende trygdeår.» c) i del D skal nr. 2 bokstav g) lyde: «g) slovakisk uførepensjon og herav avledet etterlattepensjon.»

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ I vedlegg VI avsnitt «Q. NEDERLAND» gjøres følgende endringer: a) nr. 4 bokstav b) skal lyde: «b) Dersom vedkommende person i henhold til bokstav a) har rett til en nederlandsk ytelse ved uførhet, skal ytelsene nevnt i artikkel 46 nr. 2 i forordningen beregnes i) i samsvar med bestemmelsene fastsatt i WAO dersom vedkommende, før arbeidsudyktigheten inntraff, sist har vært i arbeid som arbeidstaker i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav a), ii) i samsvar med bestemmelsene fastsatt i lov om trygd ved arbeidsudyktighet for selvstendig næringsdrivende (WAZ) dersom vedkommende, før arbeidsudyktigheten inntraff, sist har vært i annet arbeid enn som arbeidstaker i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav a), b) nr. 7 skal lyde: «7. Ved anvendelse av forordningens avdeling II skal en person som anses som arbeidstaker i henhold til lov av 1964 om inntektsskatt, og som på dette grunnlag omfattes av sosialforsikringen, anses å være i lønnet arbeid.»

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

NOR/306R1791.00T OJ L 363/2006, s. 1-80

NOR/306R1791.00T OJ L 363/2006, s. 1-80 NOR/306R1791.00T OJ L 363/2006, s. 1-80 COUNCIL REGULATION (EC) No. 1791/2006 of 20 November 2006 adapting certain Regulations and Decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 64/96 av 22. november 1996. om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 64/96 av 22. november 1996. om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 64/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 26. september 2008

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 26. september 2008 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 26. september 2008 -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING...

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 186. av 27. juni 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 186. av 27. juni 2002 29.9.2005 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/317 ELUTNING NR. 186 2005/EØ/49/28 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94. av 21. desember 1994

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94. av 21. desember 1994 10.2.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.7/139 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94 av 21. desember 1994 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om systemet med transittrettigheter

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

Nr. 5/264 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 311/2007. av 19. mars 2007

Nr. 5/264 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 311/2007. av 19. mars 2007 Nr. 5/264 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2012 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 311/2007 2012/EØS/5/42 av 19. mars 2007 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/11/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 11 21. årgang 20.2.2014 Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008 av 31. juli 2008

Detaljer

NORSK utgave. Nr. 14 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 20.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1.

NORSK utgave. Nr. 14 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 20.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.14/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 95/EØS/14/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet ISSN 1022-9310 Nr. 14 2. årgang EØS-rådets beslutning

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 14 15. årgang 20.3.2008 2008/EØS/14/01 2008/EØS/14/02 2008/EØS/14/03 2008/EØS/14/04

Detaljer

Avtalens hoveddel... 1. Vedlegg A: Liste omhandlet i avtalens artikkel 3... 15. Vedlegg B: Liste omhandlet i avtalens artikkel 4... 35. Sluttakt...

Avtalens hoveddel... 1. Vedlegg A: Liste omhandlet i avtalens artikkel 3... 15. Vedlegg B: Liste omhandlet i avtalens artikkel 4... 35. Sluttakt... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Avtale om Den tsjekkiske republikkens, Republikken Estlands, Republikken Kypros, Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns,

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007. av 20. juni 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007. av 20. juni 2007 Nr. 16/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007 2012/EØS/16/10 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006 Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2013 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF 2013/EØS/59/08 av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003. av 21. oktober 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003. av 21. oktober 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/379 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003 2007/EØS/9/17 av 21. oktober 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer