AKT. om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKT. om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag"

Transkript

1 AKT om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag I samsvar med tiltredelsestraktatens artikkel 2 får denne akt anvendelse i tilfelle Traktat om en forfatning for Europa ikke er trådt i kraft 1. januar 2007, og fram til ikrafttredelsestidspunktet for Traktat om en forfatning for Europa. FØRSTE DEL PRINSIPPENE I denne akt forstås med: «opprinnelige traktater», Artikkel 1 (a) (b) traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap («EF-traktaten») og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap («EAFtraktaten»), slik de er utfylt eller endret ved traktater eller andre akter som er trådt i kraft før tiltredelsen, traktaten om Den europeiske union («EU-traktaten»), slik den er utfylt eller endret ved traktater eller andre akter som er trådt i kraft før tiltredelsen, «nåværende medlemsstater», Kongeriket Belgia, Den tsjekkiske republikken, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Den franske republikk, Irland, Den italienske republikk, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Polen, Republikken Portugal, Republikken Slovenia, Den slovakiske republikken, Republikken Finland, Kongeriket Sverige og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, «Unionen», Den europeiske union opprettet ved EU-traktaten, «Fellesskapet», ett eller eventuelt begge Fellesskapene nevnt i første strekpunkt, «nye medlemsstater», Republikken Bulgaria og Romania, «organene», organene opprettet ved de opprinnelige traktater. Artikkel 2 Bestemmelsene i de opprinnelige traktater og i de rettsakter som er vedtatt av organene og Den europeiske sentralbank før tiltredelsen, skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for Bulgaria og Romania og få anvendelse i 1

2 disse stater på de vilkår som er fastsatt i de nevnte traktater og i denne akt. Artikkel 3 1. Bulgaria og Romania tiltrer de beslutninger og avtaler som er vedtatt av representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet. 2. Bulgaria og Romania står i samme stilling som de nåværende medlemsstater med hensyn til erklæringer, resolusjoner eller annen stillingtagen fra Det europeiske råds eller Rådets side og med hensyn til dem som medlemsstatene ved felles overenskomst har vedtatt om Fellesskapet eller Unionen. De vil følgelig overholde de prinsipper og retningslinjer som følger av de nevnte erklæringer, resolusjoner eller annen stillingtagen og treffe de tiltak som kan vise seg nødvendig for å sikre gjennomføringen av dem. 3. Bulgaria og Romania tiltrer overenskomstene og protokollene som er oppført på listen i vedlegg I. Disse overenskomstene og protokollene skal tre i kraft for Bulgaria og Romania på tidspunktet som fastsettes av Rådet i beslutningene som omhandlet i nr Rådet skal enstemmig etter en kommisjonsrekommandasjon og etter å ha rådspurt Europaparlamentet foreta alle de tilpasninger som er nødvendige som følge av tiltredelsen til overenskomstene og protokollene som omhandlet i nr. 3, og offentliggjøre den endrede teksten i Den europeiske unions tidende. 5. Med hensyn til overenskomstene og protokollene som omhandlet i nr. 3, forplikter Bulgaria og Romania seg til å innføre administrative og andre ordninger i likhet med dem som ved tiltredelsestidspunktet er vedtatt av de nåværende medlemsstater eller Rådet for å lette det praktiske samarbeid mellom medlemsstatenes organer og organisasjoner 6. Rådet kan enstemmig etter forslag fra Kommisjonen tilføye de overenskomster, avtaler og protokoller som er undertegnet før tiltredelsestidspunktet, til vedlegg I. Artikkel 4 1. Bestemmelsene i Schengen-regelverket slik de er integrert i Den europeiske union i protokollen vedlagt traktaten om Den europeiske union og traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap (heretter kalt «Schengen-protokollen»), og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til nevnte bestemmelser, og som er oppført på listen i vedlegg II, samt alle andre slike rettsakter som blir vedtatt før tiltredelsestidspunktet, skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for Bulgaria og Romania og få anvendelse i disse stater. 2. Bestemmelsene i Schengen-regelverket slik de er integrert i Den europeiske union og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til nevnte bestemmelser, og som ikke er nevnt i nr. 1 selv om de fra tiltredelsestidspunktet er bindende for Bulgaria og Romania, får ikke anvendelse i hver enkelt av disse stater før Rådet har truffet en beslutning om dette, etter å ha kontrollert i samsvar med gjeldende 2

3 framgangsmåter for evaluering i Schengen at vilkårene som er nødvendige for anvendelse av alle berørte deler av regelverket, er oppfylt i den staten. Etter å ha rådspurt Europaparlamentet skal Rådet treffe sin beslutning med enstemmighet blant de av dets medlemmer som representerer regjeringene i de medlemsstater der bestemmelsene i dette nummer allerede har fått virkning, og representanten for regjeringen i den medlemsstat som disse bestemmelsene skal få virkning for. Medlemmene av Rådet som representerer regjeringene i Irland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, skal delta i beslutningen i den grad den er forbundet med bestemmelsene i Schengen-regelverket og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til disse, som disse medlemsstater deltar i. Artikkel 5 Bulgaria og Romania skal fra tiltredelsestidspunktet delta i Den økonomiske og monetære union som medlemsstat med unntak i henhold til EF-traktatens artikkel 122 Artikkel 6 1. Avtaler eller overenskomster som er inngått eller anvendes midlertidig av Fellesskapet eller i samsvar med EU-traktatens artikkel 24 eller artikkel 38, med en eller flere tredjestater, med en internasjonal organisasjon eller med en borger i en tredjestat, skal i samsvar med vilkårene fastsatt i de opprinnelige traktater og i denne akt være bindende for Bulgaria og Romania. 2. Bulgaria og Romania forplikter seg til i samsvar med vilkårene fastsatt i denne akt å tiltre de avtaler eller overenskomster som er inngått eller undertegnet av de nåværende medlemsstater sammen med Fellesskapet. Bulgarias og Romanias tiltredelse til avtaler eller overenskomster med bestemte tredjestater eller internasjonale organisasjoner som er inngått eller undertegnet av Fellesskapet sammen med de nåværende medlemsstater, skal avtales ved inngåelse av en protokoll til slike avtaler eller overenskomster mellom Rådet, som treffer sin avgjørelse med enstemmighet på vegne av medlemsstatene, og berørte tredjestater eller internasjonale organisasjoner. Kommisjonen skal framforhandle disse protokollene på vegne av medlemsstatene på grunnlag av forhandlingsdirektiver godkjent av Rådet, som treffer sin avgjørelse med enstemmighet, og etter samråd med en komité bestående av representanter fra medlemsstatene. Komiteen skal framlegge for Rådet et utkast til protokollene med henblikk på inngåelse. Denne framgangsmåten berører verken utøvelsen av Fellesskapets egen myndighet eller fordelingen av myndighet mellom Fellesskapet og medlemsstatene ved inngåelse av slike avtaler i framtiden, eller noen andre endringer som ikke har forbindelse med tiltredelsen. 3. Ved tiltredelsen til avtalene og overenskomstene nevnt i nr. 2 får Bulgaria og Romania de samme rettigheter og plikter i henhold nevnte avtaler og overenskomster som de nåværende medlemsstater. 4. Bulgaria og Romania skal fra tiltredelsestidspunktet, i påvente av ikrafttredelsen av de nødvendige protokoller som omhandlet i nr. 2, anvende 3

4 bestemmelsene i avtaler eller konvensjoner inngått av de nåværende medlemsstater sammen med Fellesskapet før tiltredelsen, med unntak av avtalen inngått med Sveits om fri bevegelighet for personer. Denne forpliktelsen får også anvendelse på avtaler eller overenskomster som Unionen og de nåværende medlemsstater har avtalt å anvende midlertidig. I påvente av ikrafttredelsen av protokollene som omhandlet i nr. 2 skal Fellesskapet og medlemsstatene sammen, etter hva som er nødvendig innenfor rammen av deres respektive myndighet, treffe egnede tiltak. 5. Bulgaria og Romania tiltrer partnerskapsavtalen mellom medlemmene i gruppen av stater i Afrika, Karibia og Stillehavet på den ene side og Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater på den annen side( 1 ), undertegnet i Cotonou 23. juni Bulgaria og Romania forplikter seg til å tiltre, på de vilkår som er fastsatt i denne akt, avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde( 2 ) i samsvar med artikkel 128 i nevnte avtale. 7. Bulgaria og Romania skal fra tiltredelsestidspunktet anvende de bilaterale tekstilavtaler og -ordninger som Fellesskapet har inngått med tredjestater. De kvantitative restriksjoner som Fellesskapet anvender på import av tekstil- og klesprodukter, skal tilpasses for å ta hensyn til Bulgarias og Romanias tiltredelse til Fellesskapet. Med henblikk på dette kan Fellesskapet framforhandle endringer til de bilaterale avtalene og ordningene nevnt ovenfor med de berørte tredjestater før tiltredelsestidspunktet. Dersom endringene av bilaterale tekstilavtaler og -ordninger ikke er trådt i kraft ved tiltredelsestidspunktet, skal Fellesskapet foreta de nødvendige tilpasninger av sine regler for import av tekstil- og klesprodukter fra tredjestater for å ta hensyn til Bulgarias og Romanias tiltredelse. 8. De kvantitative restriksjoner som Fellesskapet anvender på import av stål og stålprodukter, skal tilpasses på grunnlag av Bulgarias og Romanias import av stålprodukter med opprinnelse i de berørte leverandørstater i løpet av de senere år. Med henblikk på dette skal det før tiltredelsestidspunktet forhandles fram nødvendige endringer av de bilaterale stålavtaler og avtaler som Fellesskapet har inngått med tredjestater. Dersom endringene av bilaterale avtaler og ordninger ikke er trådt i kraft ved tiltredelsestidspunktet, skal bestemmelsene i første ledd gjelde. 9. Fiskeriavtaler som Bulgaria og Romania har inngått med tredjestater før tiltredelsen, skal forvaltes av Fellesskapet. ( 1 ) EFT L 317 av , s. 3. ( 2 ) EFT L 1 av , s. 3. 4

5 Rettigheter og plikter som følger av slike avtaler for Bulgaria og Romania, skal ikke berøres i det tidsrom da bestemmelsene i slike avtaler opprettholdes midlertidig. Så snart som mulig og under alle omstendigheter før utløpet av avtalene nevnt i første ledd, skal Rådet med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen i hvert enkelt tilfelle treffe egnede beslutninger med henblikk på å fortsette fiskerivirksomheten som følger av slike avtaler, herunder eventuell forlengelse av visse avtaler i høyst ett år. 10. Med virkning fra tiltredelsestidspunktet skal Bulgaria og Romania trekke seg fra alle frihandelsavtaler med tredjestater, herunder Den sentraleuropeiske frihandelsavtale. I det omfang avtaler mellom Bulgaria eller Romania eller begge disse stater på den ene side og en eller flere tredjestater på den annen side ikke er forenlige med de forpliktelser som følger av denne akt, skal Bulgaria og Romania treffe alle egnede tiltak for å fjerne påviste mangler på samsvar. Dersom Bulgaria eller Romania støter på vanskeligheter ved tilpasningen av en avtale som er inngått med en eller flere tredjestater før tiltredelse, skal staten trekke seg fra avtalen i samsvar med vilkårene i denne. 11. Bulgaria og Romania tiltrer i samsvar med vilkårene fastsatt i denne akt de interne avtaler de nåværende medlemsstater har inngått for å gjennomføre avtalene eller overenskomstene nevnt i nr. 2, 5 og Bulgaria og Romania skal treffe egnede tiltak for om nødvendig å tilpasse sin stilling overfor internasjonale organisasjoner og internasjonale avtaler som Fellesskapet eller andre medlemsstater også er part i, til de rettigheter og forpliktelser som følger av deres tiltredelse til Unionen. De skal særlig på tiltredelsestidspunktet eller tidligst mulig etter dette trekke seg fra internasjonale fiskeriavtaler og -organisasjoner som Fellesskapet også er part i, med mindre deres medlemskap er knyttet til andre saker enn fiskerier. Artikkel 7 1. Når ikke annet er bestemt i denne akt, kan dens bestemmelser midlertidig settes ut av kraft, endres eller oppheves bare etter den framgangsmåte som er fastsatt i de opprinnelige traktater, og som gjør det mulig å revidere traktatene 2. Rettsakter som er vedtatt av organene, og som overgangsbestemmelsene fastsatt i denne akt gjelder, skal beholde sin rettslige karakter; særlig skal framgangsmåten for å endre rettsaktene fortsatt gjelde. 3. Bestemmelser i denne akt som har til formål eller virkning å oppheve eller endre, på annen måte enn som en overgangsordning, rettsakter vedtatt av organene, skal ha samme rettslige karakter som de bestemmelser som de opphever eller endrer, og være underlagt de samme regler som disse bestemmelsene. Artikkel 8 5

6 Ved anvendelsen av de opprinnelige traktater og av rettsakter vedtatt av organene skal unntaksbestemmelsene fastsatt i denne akt gjelde som en overgangsordning. ANNEN DEL TILPASNING AV TRAKTATENE AVDELING I BESTEMMELSER OM ORGANENE Artikkel 9 1. EF-traktatens artikkel 189 annet ledd og EAF-traktatens artikkel 107 annet ledd skal lyde: «Antall medlemmer i Europaparlamentet skal ikke overstige 736.» 2. Med virkning fra begynnelsen av valgperioden skal EF-traktatens artikkel 190 nr. 2 første ledd og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2 første ledd lyde: «2. Antall representanter som skal velges i hver enkelt medlemsstat, fastsettes slik: Belgia 22 Bulgaria 17 Den tsjekkiske republikken 22 Danmark 13 Tyskland 99 Estland 6 Hellas 22 Spania 50 Frankrike 72 Irland 12 Italia 72 Kypros 6 Latvia 8 Litauen 12 Luxembourg 6 Ungarn 22 Malta 5 Nederland 25 Østerrike 17 Polen 50 Portugal 22 6

7 Romania 33 Slovenia 7 Slovakia 13 Finland 13 Sverige 18 Det forente kongerike 72.» Artikkel EF-traktatens artikkel 205 nr. 2 og EAF-traktatens artikkel 118 nr. 2 skal lyde: «2. Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha følgende vekt: Belgia 12 Bulgaria 10 Den tsjekkiske 12 republikken Danmark 7 Tyskland 29 Estland 4 Hellas 12 Spania 27 Frankrike 29 Irland 7 Italia 29 Kypros 4 Latvia 4 Litauen 7 Luxembourg 4 Ungarn 12 Malta 3 Nederland 13 Østerrike 10 Polen 27 Portugal 12 Romania 14 Slovenia 4 7

8 Slovakia 7 Finland 7 Sverige 10 Det forente kongerike 29 For gyldig beslutning i Rådet kreves minst 255 stemmer med tilslutning fra flertallet av medlemmene når beslutningen etter denne traktat skal treffes etter forslag fra Kommisjonen. I alle andre tilfeller kreves for gyldig beslutning i Rådet 255 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene.» 2. I EU-traktatens artikkel 23 nr. 2 skal tredje ledd lyde: «Rådsmedlemmenes stemmer skal ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap. For gyldig beslutning kreves minst 255 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» 3. EU-traktatens artikkel 34 nr. 3 skal lyde. «3. Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal rådsmedlemmenes stemmer ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap; for gyldig beslutning kreves minst 255 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» Artikkel Artikkel 9 første ledd i protokollen om vedtektene for Domstolen vedlagt EUtraktaten, EF-traktaten og EAF-traktaten skal lyde: «Den delvise utskiftingen av dommerne hvert tredje år skal gjelde avvekslende 14 og 13 dommere.» 2. Artikkel 48 i protokollen om vedtektene for Domstolen vedlagt EU-traktaten, EF-traktaten og EAF-traktaten skal lyde: «Artikkel 48 8

9 Førsteinstansdomstolen skal bestå av 27 dommere.» Artikkel 12 EF-traktatens artikkel 258 annet ledd og EAF-traktatens artikkel 166 annet ledd om sammensetningen av Den økonomiske og sosiale komité skal lyde: «Antall medlemmer i komiteen fastsettes slik: Belgia 12 Bulgaria 12 Den tsjekkiske 12 republikken Danmark 9 Tyskland 24 Estland 7 Hellas 12 Spania 21 Frankrike 24 Irland 9 Italia 24 Kypros 6 Latvia 7 Litauen 9 Luxembourg 6 Ungarn 12 Malta 5 Nederland 12 Østerrike 12 Polen 21 Portugal 12 Romania 15 Slovenia 7 Slovakia 9 Finland 9 Sverige 12 9

10 Det forente kongerike 24.». Artikkel 13 EF-traktatens artikkel 263 tredje ledd om sammensetningen av Regionkomiteen skal lyde: «Antall medlemmer i komiteen fastsettes slik: Belgia 12 Bulgaria 12 Den tsjekkiske 12 republikken Danmark 9 Tyskland 24 Estland 7 Hellas 12 Spania 21 Frankrike 24 Irland 9 Italia 24 Kypros 6 Latvia 7 Litauen 9 Luxembourg 6 Ungarn 12 Malta 5 Nederland 12 Østerrike 12 Polen 21 Portugal 12 Romania 15 Slovenia 7 Slovakia 9 Finland 9 10

11 Sverige 12 Det forente kongerike 24.» Artikkel 14 I protokollen om vedtektene for Den europeiske investeringsbank vedlagt EFtraktaten gjøres følgende endringer: 1. I artikkel 3 innsettes følgende mellom Belgia og Den tsjekkiske republikken: «Republikken Bulgaria,» og følgende mellom Portugal og Slovenia: «Romania,» 2. I artikkel 4 nr. 1 første ledd: (a) skal første punktum lyde: «1. Bankens kapital skal være euro, som skal tegnes av medlemsstatene med følgende beløp *: (*) Tallene for Bulgaria og Romania er veiledende og bygger på data fra 2003 offentliggjort av Eurostat.» (b) innsettes følgende mellom Irland og Slovakia: «Romania »; og (c) innsettes følgende mellom Slovenia og Litauen: «Bulgaria ». 3. I artikkel 11 nr. 2 erstattes første, andre og tredje legg med følgende: «2. Styret skal være sammensatt av 28 medlemmer og 18 varamedlemmer. Medlemmene skal oppnevnes av rådet for fem år etter innstilling med en fra hver enkelt medlemsstat og en fra Kommisjonen. Varamedlemmene skal oppnevnes av rådet for fem år som angitt nedenfor: to varamedlemmer innstilt av Forbundsrepublikken Tyskland, to varamedlemmer innstilt av Republikken Frankrike, 11

12 to varamedlemmer innstilt av Republikken Italia, to varamedlemmer innstilt av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, to varamedlemmer innstilt av Kongeriket Spania og Republikken Portugal i fellesskap, to varamedlemmer innstilt av Kongeriket Belgia, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriket Nederland i fellesskap, to varamedlemmer innstilt av Kongeriket Danmark, Republikken Hellas, Irland og Romania i fellesskap, to varamedlemmer innstilt av Republikken Estland, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket Sverige i fellesskap, to varamedlemmer innstilt av Republikken Bulgaria, Den tsjekkiske republikken, Republikken Kypros, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikk i fellesskap, to varamedlemmer innstilt av Kommisjonen.». Artikkel 15 EAF-traktatens artikkel 134 nr. 2 første ledd om sammensetningen av Den vitenskapelige og tekniske komité skal lyde: «2. Komiteen skal bestå av 41 medlemmer oppnevnt av Rådet etter samråd med Kommisjonen.» AVDELING II ANDRE TILPASNINGER Artikkel 16 I EF-traktatens artikkel 57 nr. 1 skal siste punktum lyde: «Med hensyn til begrensninger i henhold til nasjonal lovgivning i Bulgaria, Estland og Ungarn skal den aktuelle dato være 31. desember 1999.» EF-traktatens artikkel 299 nr. 1 skal lyde: Artikkel 17 12

13 «1. Denne traktat skal gjelde for Kongeriket Belgia, Republikken Bulgaria, Den tsjekkiske republikken, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Den franske republikk, Irland, Den italienske republikk, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Polen, Republikken Portugal, Romania, Republikken Slovenia, Den slovakiske republikken, Republikken Finland, Kongeriket Sverige og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.» Artikkel EF-traktatens artikkel 314 annet ledd skal lyde: «I henhold til tiltredelsestraktatene skal også de bulgarske, tsjekkiske, danske, engelske, estiske, finske, greske, ungarske, irske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske versjoner av denne traktat ha gyldighet.» 2. EAF-traktatens artikkel 225 annet ledd skal lyde: «I henhold til tiltredelsestraktatene skal også de bulgarske, tsjekkiske, danske, engelske, estiske, finske, greske, ungarske, irske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske versjoner av denne traktat ha gyldighet.» 3. EU-traktatens artikkel 53 annet ledd skal lyde: «I henhold til tiltredelsestraktatene skal også de bulgarske, tsjekkiske, estiske, finske, ungarske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, rumenske, slovakiske, slovenske og svenske versjoner av denne traktat ha gyldighet.» TREDJE DEL VARIGE BESTEMMELSER AVDELING I TILPASNINGER AV ORGANENES RETTSAKTER Artikkel 19 Rettsaktene oppført på listen i vedlegg III til denne akt skal tilpasses som fastsatt i 13

14 vedlegget. Artikkel 20 Den tilpasning som tiltredelsen har nødvendiggjort av rettsaktene oppført på listen i vedlegg IV til denne akt, skal fastsettes i samsvar med retningslinjene angitt i vedlegget. AVDELING II ANDRE BESTEMMELSER Artikkel 21 Tiltakene oppført på listen i vedlegg V til denne akt skal anvendes på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. Artikkel 22 Rådet kan enstemmig etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Europaparlamentet foreta den tilpasning av bestemmelsene i denne akt om den felles landbrukspolitikk som kan vise seg nødvendig som følge av endringer i Fellesskapets regelverk. FJERDE DEL MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER AVDELING I OVERGANGSORDNINGER Artikkel 23 Tiltakene oppført på listen i vedlegg VI og VII til denne akt får anvendelse for Bulgaria og Romania på de vilkår som er fastsatt i disse vedlegg. AVDELING II BESTEMMELSER OM ORGANENE Artikkel 24 14

15 1. Som unntak fra EF-traktatens artikkel 189 annet ledd og EAF-traktatens artikkel 107 annet ledd om det største antall medlemmer i Europaparlamentet skal antall medlemmer i Europaparlamentet økes for å ta hensyn til Bulgarias og Romanias tiltredelse med følgende antall medlemmer fra disse stater for tidsrommet fra tiltredelsestidspunktet til begynnelsen av valgperioden : Bulgaria 18 Romania Innen 31. desember 2007 skal Bulgaria og Romania hver for seg holde valg til Europaparlamentet på det antall medlemmer som er fastsatt i nr. 1, ved alminnelig direkte valg for folkene i samsvar med bestemmelsene i denne akt om valg av medlemmer til Europaparlamentet ved alminnelig direkte valg( 1 ). 3. Som unntak fra EF-traktatens artikkel 190 nr. 1 og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 1, skal medlemmene i Europaparlamentet som representerer folkene i Bulgaria og Romania for tidsrommet fra tiltredelsestidspunktet til hvert av valgene omhandlet i nr. 2 utpekes av disse staters nasjonalforsamlinger blant dens egne medlemmer i samsvar med den framgangsmåte hver av statene fastsetter. AVDELING III FINANSIELLE BESTEMMELSER Artikkel Bulgaria og Romania skal fra tiltredelsestidspunktet innbetale følgende beløp som svarer til deres andeler av innbetalingene til den tegnede kapital som angitt i artikkel 4 i vedtektene for Den europeiske investeringsbank( 2 ): Bulgaria euro Disse bidragene skal Romania euro. betales gjennom åtte like store avdrag som forfaller 31. mai 2007, 31. mai 2008, 31. mai 2009, 30. november 2009, 31. mai 2010, 30. november 2010 og 30. november Gjennom åtte like store bidrag med forfallsdatoer som angitt i nr. 1 skal Bulgaria og Romania bidra til reserver og avsetninger tilsvarende reserver samt til midler som ennå ikke er fordelt på reserver og avsetninger, herunder saldoen fra resultatregnskapet ved utløpet av måneden før tiltredelsen som angitt på balansen fra ( 1 ) EFT L 278 av , s. 5. Rettsakten sist endret ved rådsbeslutning 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 av , s. 1). ( 2 ) De oppførte tallene er veiledende og bygger på data fra 2003 offentliggjort av Eurostat. 15

16 Banken, i beløp som svarer til følgende prosentandeler av reservene og avsetningene( 1 ): Bulgaria 0,181 % 3. Bulgaria og Romania skal Romania 0,517 %. innbetale kapitalen og betalingene fastsatt i nr. 1 og 2 kontant i euro, unntatt når annet er fastsatt med enstemmighet av Rådet. Artikkel Bulgaria og Romania skal utbetale følgende beløp til Kull- og stålforskningsfondet omhandlet i beslutning 2002/234/EKSF truffet av representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet den 27. februar 2002 om økonomiske konsekvenser av utløpet av EKSF-traktaten og om Kull- og stålforskningsfondet( 2 ): (millioner euro i løpende priser) 2. Bidragene til Bulgaria 11,95 Kull- og Romania 29,88. stålforskningsfondet skal innbetales i fire avdrag fra og med 2009, hver gang på første virkedag i første måned av hvert år, på følgende måte: 2009: 15 % 2010: 20 % 2011: 30 % 2012: 35 %. Artikkel Anbudsinnbydelser, kontraktinngåelser, gjennomføring og betalinger i forbindelse med bistand før tiltredelsen innenfor rammen av Phare-programmet( 3 ), Phare-programmets samarbeid over landegrensene( 4 ) og i forbindelse med i bistand innenfor rammen av overgangsstøtten som omhandlet i artikkel 31, skal fra tiltredelsestidspunktet forvaltes av gjennomføringsorganer i Romania og Bulgaria. Kommisjonens forhåndskontroll av anbudsinnbydelser og kontraktinngåelser skal fravikes ved en kommisjonsbeslutning om dette truffet etter en akkreditering gjennomført av Kommisjonen og en positiv vurdering av det utvidede desentraliserte ( 1 ) De oppførte tallene er veiledende og bygger på data fra 2003 offentliggjort av Eurostat. ( 2 ) EFT L 79 av , s. 42. ( 3 ) Rådsforordning (EØF) nr. 3906/89 av 18. desember 1989 om økonomisk støtte til visse stater i Sentral- og Øst-Europa (EFT L 375 av , s. 11). Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 769/2004 (EFT L 123 av , s. 1). ( 4 ) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2760/98 av 18. desember 1998 om gjennomføring av et program for samarbeid over landegrensene innenfor rammen av Phare-programmet (EFT L 345 av , s. 49). Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1822/2003 (EFT L 267 av , s. 9). 16

17 gjennomføringssystem (EDIS) i samsvar med kriteriene og vilkårene fastsatt i vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 1266/1999 av 21. juni 1999 om samordning av støtte til søkerstater innenfor rammen av førtiltredelsesstrategien og om endring av forordning (EØF) nr. 3906/89( 1 ) og i artikkel 164 i finansreglementet for De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett( 2 ). Dersom nevnte kommisjonsbeslutning om å fravike forhåndskontroll ikke er truffet før tiltredelsestidspunktet, skal ingen kontrakter som er undertegnet mellom tiltredelsestidspunktet og tidspunktet for vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen, gi rett til bistand før tiltredelsen. Dersom kommisjonsbeslutningen om å fravike forhåndskontroll unntaksvis utsettes ut over tiltredelsestidspunktet av grunner som ikke kan tilskrives myndighetene i Bulgaria og Romania, kan Kommisjonen i behørig begrunnede tilfeller godta at kontrakter som er undertegnet mellom tiltredelsen og tidspunktet for kommisjonsbeslutningen, kan gi rett til bistand før tiltredelsen og at gjennomføringen av bistanden før tiltredelsen kan fortsette i et begrenset tidsrom, med forbehold for Kommisjonens rett til å forhåndskontrollere anbudsinnbydelser og kontraktinngåelser. 2. Finansielle forpliktelser som er inngått før tiltredelsen i henhold til finansieringsordninger før tiltredelsen som nevnt i nr. 1 samt de som er inngått etter tiltredelsen innenfor rammen av overgangsstøtten som omhandlet i artikkel 31, herunder inngåelse og registrering av etterfølgende enkeltstående rettslige forpliktelser og avtaler om betalinger som er inngått etter tiltredelsen, skal fortsette å omfattes av reglene og forskriftene i finansieringsordningene før tiltredelsen og belastes over de tilsvarende budsjettkapitlene til de berørte programmene og prosjektene er avsluttet. Uten hensyn til dette skal prosedyrer for offentlige innkjøp som er igangsatt etter tiltredelsen, gjennomføres i samsvar med de aktuelle fellesskapsdirektiver. 3. Det siste programplanleggingsarbeidet i forbindelse med bistand før tiltredelsen som nevnt i nr. 1, skal finne sted i løpet av det siste året før tiltredelsen. Det skal være inngått kontrakter for tiltak innenfor rammen av disse programmene innen de to påfølgende årene. Det gis ingen forlengelse av tidsrommet for inngåelse av kontrakter. Det kan unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller gis en begrenset forlengelse av varigheten av gjennomføringen av kontrakter. Uten hensyn til dette kan det inngås forpliktelser om førtiltredelsesmidler for å dekke administrative kostnader som angitt i nr. 4 i løpet av de to første årene etter tiltredelsen. Det kan inngås forpliktelser om førtiltredelsesmidler for revisjons- og evalueringskostnader i inntil fem år etter tiltredelsen. 4. For å sikre den nødvendige utfasing av finansieringsordningene før tiltredelsen nevnt i nr. 1, og av ISPA-programmet( 3 ), kan Kommisjonen treffe alle de tiltak som er hensiktsmessige for å sikre at det nødvendige vedtektsbestemt ansatte personalet ( 1 ) EFT L 161 av , s. 68. ( 2 ) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av (EFT L 248 av , s. 1). ( 3 ) Rådsforordning (EF) nr. 1267/1999 av 21. juni 1999 om opprettelse av et strukturpolitisk førtiltredelsesinstrument (EFT L 161 av , s. 73). Forordingen sist endret ved forordning (EF) nr. 769/2004 (EFT L 123 av , s. 1). 17

18 beholdes i Bulgaria og Romania i høyst 19 måneder etter tiltredelsen. I dette tidsrommet skal det for tjenestemenn, midlertidig ansatt personale og kontraktsansatte som ansettes i stillinger i Bulgaria og Romania før tiltredelsen, og som må bli i tjeneste i disse stater etter tiltredelsestidspunktet, unntaksvis gjelde de samme finansielle og materielle vilkår som Kommisjonen anvendte før tiltredelsen i samsvar med vedtektene for De europeiske fellesskaps tjenestemenn og de tjenestevilkår som gjelder for De europeiske fellesskaps andre ansatte som fastsatt i rådsforordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68( 1 ). Administrative utgifter, herunder lønn til annet nødvendig personale, skal dekkes av posten «utfasing av bistand før tiltredelsen til nye medlemsstater» eller tilsvarende innenfor det innsatsområdet i De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett som gjelder utvidelse. Artikkel Tiltak som på tiltredelsestidspunktet har vært gjenstand for beslutninger om bistand etter forordning (EF) nr. 1267/1999 om opprettelse av et strukturpolitisk førtiltredelsesinstrument, og som ikke er fullstendig gjennomført på nevnte tidspunkt, skal anses for godkjent av Kommisjonen etter rådsforordning (EF) nr. 1164/94 av 16. mai 1994 om opprettelse av et utjevningsfond( 2 ). Beløp til gjennomføring av slike tiltak som det ennå ikke er inngått forpliktelse om, skal omfattes av forpliktelser etter forordningen om utjevningsfondet som er i kraft på tiltredelsestidspunktet, og skal fordeles på det kapittel i De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett som svarer til nevnte forordning. Med mindre annet er fastsatt i nr. 2 til 5, skal bestemmelsene som regulerer gjennomføringen av tiltak godkjent etter sistnevnte forordning, gjelde for slike tiltak. 2. Alle innkjøpsprosedyrer i forbindelse med tiltak nevnt i nr. 1 som på tiltredelsestidspunktet allerede er omfattet av en anbudsinnbydelse kunngjort i Den europeiske unions tidende, skal gjennomføres i samsvar med reglene fastsatt i den aktuelle anbudsinnbydelsen. Bestemmelsene i artikkel 165 i finansreglementet for De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett får likevel ikke anvendelse. Alle innkjøpsprosedyrer i forbindelse med tiltak nevnt i nr. 1 som ennå ikke er omfattet av en anbudsinnbydelse kunngjort i Den europeiske unions tidende, skal være i samsvar med bestemmelsene i traktatene, ordninger vedtatt i henhold til disse og Fellesskapets politikk, herunder på områdene miljøvern, transport, transeuropeiske nett, konkurranse og tildeling av offentlige kontrakter. 3. Utbetalinger fra Kommisjonen i henhold til tiltak som nevnt i nr. 1 skal føres på den første åpne forpliktelsen i første instans i henhold til forordning (EF) nr. 1267/1999 og deretter i henhold til forordningen om utjevningsfondet som da gjelder. 4. Reglene for utgifter som kan omfattes i henhold til forordning (EF) nr. 1267/1999, skal fortsatt gjelde for tiltakene nevnt i nr. 1, unntatt i behørig begrunnede tilfeller som Kommisjonen treffer beslutning om etter anmodning fra vedkommende medlemsstat. ( 1 ) EFT L 56 av , s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (EFT L 124 av , s. 1). ( 2 ) EFT L 130 av Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten av 2003 (EUT L 236 av , s. 33). 18

19 5. Kommisjonen kan for tiltakene nevnt i nr. 1 unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller beslutte å godkjenne spesifikke unntak fra gjeldende regler i henhold til forordningen om utjevningsfondet som er i kraft på tiltredelsestidspunktet. Artikkel 29 Når tidsrommet for flerårige forpliktelser innenfor rammen av SAPARDprogrammet( 1 ) i forbindelse med nyplanting av skog på landbruksjord, støtte til opprettelse av produsentgrupper eller ordninger for miljøvennlig landbruk, strekker seg ut over siste tillatte betalingsdato innenfor rammen av SAPARD, vil utestående forpliktelser bli dekket innenfor rammen av programmet for utvikling av landdistriktene for Dersom det skulle bli nødvendig med overgangsordninger i denne forbindelse, skal disse vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 av 21. juni 1999 om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfondene( 2 ). Artikkel Bulgaria, som i tråd med sine forpliktelser har gjennomført endelig stenging med henblikk på etterfølgende nedlegging av enhet 1 og 2 i Kozloduykjernekraftverket, forplikter seg til å gjennomføre endelig stenging av enhet 3 og 4 i dette anlegget i 2006 og deretter nedlegge disse enhetene. 2. Fellesskapet skal i tidsrommet yte økonomisk bistand til Bulgaria for å støtte arbeidet med nedleggingen og forberede følgene av stengningen og nedleggingen av enhet 1 til 4 i Kozloduy-kjernekraftverket. Bistanden skal blant annet omfatte: tiltak for å støtte nedleggingen av enhet 1 til 4 i Kozloduy-kjernekraftverket; tiltak for å oppgradere miljøet i tråd med gjeldende regelverk; tiltak for å modernisere sektorene for konvensjonell energiproduksjon, overføring og distribusjon i Bulgaria; tiltak for å bedre energieffektiviteten, øke bruken av fornybare energikilder og bedre energiforsyningssikkerheten. For tidsrommet skal bistanden beløpe seg til 210 millioner euro (i priser) i forpliktelsesbevilgninger, som skal bevilges i like årlige andeler på 70 millioner euro (i 2004-priser). Bistanden eller deler av denne kan gjøres tilgjengelig i form av et fellesskapsbidrag til det internasjonale fondet til støtte for nedleggingen av Kozloduy, som forvaltes av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling. 3. Kommisjonen kan vedta regler for gjennomføringen av bistanden nevnt i nr. 2. Reglene skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er ( 1 ) Rådsforordning (EF) nr. 1268/1999 av 21. juni 1999 om fellesskapsstøtte til førtiltredelsestiltak for landbruket og utvikling av landdistriktene i søkerstatene i Sentral- og Øst-Europa i tidsrommet før tiltredelsen (EFT L 161 av , s. 87). Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 2008/2004 (EUT L 349 av , s. 12). ( 2 ) EFT L 161 av , s. 1. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten av 2003 (EUT L 236 av , s. 33). 19

20 tillagt Kommisjonen( 1 ). Med henblikk på dette skal Kommisjonen bistås av en komité. Artikkel 4 og 7 i beslutning 1999/468/EF får anvendelse. Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/469/EF skal være seks uker. Komiteen fastsetter sin forretningsorden. Artikkel Det første året etter tiltredelsen skal Unionen gi midlertidig økonomisk bistand, heretter kalt «overgangsstøtte», til Bulgaria og Romania for å utvikle og styrke deres administrative og rettslige evne til å gjennomføre og håndheve Fellesskapets regelverk og fremme utveksling av god praksis mellom likeverdige parter. Bistanden skal finansiere institusjonsbyggingsprosjekter og begrensede investeringer i tilknytning til dette. 2. Bistanden skal svare til et fortsatt behov for å styrke den institusjonelle kapasiteten på visse områder ved hjelp av tiltak som ikke kan finansieres gjennom strukturfondene eller fondene for utvikling av landdistriktene. 3. Framgangsmåten for forslagsinnbydelse via nettverket av kontaktpunkter i medlemsstatene som er fastsatt i rammeavtaler med medlemsstatene om bistand før tiltredelsen, får fortsatt anvendelse for vennskapsprosjekter mellom offentlige administrasjoner med henblikk på institusjonsbygging. Forpliktelsesbevilgningene til overgangsstøtten i 2004-priser til Bulgaria og Romania skal være 82 millioner euro i det første året etter tiltredelsen for å ta fatt på nasjonale og horisontale prioriteringer. Bevilgningene skal godkjennes av budsjettmyndigheten innenfor grensene av det finansielle overslaget. 4. Bistand innenfor rammen av overgangsstøtten skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 3906/89 om økonomisk støtte til visse stater i Sentral- og Øst-Europa. Artikkel Det opprettes en kontantkreditt og en Schengen-støtteordning som et midlertidig instrument for å hjelpe Bulgaria og Romania, mellom tiltredelsestidspunktet og utgangen av 2009, til å finansiere tiltak på Unionens nye ytre grenser med henblikk på gjennomføringen av Schengen-regelverket og ytre grensekontroll samt for å bidra til å bedre kontantstrømmen i nasjonale budsjetter. 2. Følgende beløp (i 2004-priser) skal i tidsrommet gjøres tilgjengelige for Bulgaria og Romania i form av faste beløp innenfor rammen av den midlertidige kontantkreditten og midlertidige Schengen-støtteordningen: (millioner euro i 2004-priser) ( 1 ) EFT L 184 av , s

21 Bulgaria 121,8 59,1 58,6 Romania 297,2 131,8 130,8 3. Minst 50 % av bevilgningen til den enkelte stat innenfor rammen av kontantkreditten og Schengen-støtteordningen skal brukes til å støtte Bulgaria og Romania i deres forpliktelse til å finansiere tiltak på Unionens nye ytre grenser med henblikk på gjennomføringen av Schengen-regelverket og ytre grensekontroll. 4. En tolvdel av hver enkelt årlig beløp skal utbetales til Bulgaria og Romania på første virkedag av hver måned i det aktuelle året. De faste beløpene skal brukes innen tre år fra den første utbetalingen. Bulgaria og Romania skal, innen seks måneder etter uløpet av tidsrommet på tre år, framlegge en samlet rapport om den endelige forvaltningen av de faste beløpene innenfor rammen av Schengen-delen av den midlertidige kontantkreditten og Schengen-støtteordningen, sammen med dokumentasjon for utgiftene. Eventuelle ubrukte eller urettmessig brukte midler skal inndrives av Kommisjonen. 5. Kommisjonen kan vedta alle tekniske bestemmelser som er nødvendige for driften av den midlertidige kontantkreditten og midlertidige Schengenstøtteordningen. Artikkel Med forbehold for framtidige politiske beslutninger skal de samlede forpliktelsesbevilgningene til strukturelle tiltak, som skal gjøres tilgjengelige for Bulgaria og Romania i tidsrommet , være som følger: (millioner euro i 2004-priser) Bulgaria Romania I løpet av de tre årene skal omfanget og arten av inngrep innenfor rammen av de fastsatte samlede bevilgningene til statene fastsettes på grunnlag av bestemmelsene om utgifter til strukturtiltak som da gjelder. Artikkel I tillegg til reglene om utvikling av landdistriktene som er i kraft på tiltredelsestidspunktet, får bestemmelsene fastsatt i avsnitt I til III i vedlegg VIII anvendelse for Bulgaria og Romania i tidsrommet , og de spesifikke finansielle bestemmelsene fastsatt i avsnitt IV i vedlegg VIII får anvendelse for Bulgaria og Romania gjennom hele programperioden

22 2. Med forbehold for framtidige politiske beslutninger skal forpliktelsesbevilgningene til utvikling av landdistriktene fra Garantiseksjonen i EUGFL til Bulgaria og Romania i treårsperioden være på millioner euro (i 2004-priser). 3. Eventuelle gjennomføringsregler som er nødvendige for anvendelsen av bestemmelsene i vedlegg VIII skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1260/ Rådet skal med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Europaparlamentet, foreta de tilpasninger av bestemmelsene i vedlegg VIII som er nødvendige for å sikre samsvar med reglene om utvikling av landdistriktene. Artikkel 35 Beløpene nevnt i artikkel 30, 31, 32, 33 og 34 skal justeres av Kommisjonen hvert år i tråd prisutviklingen som en del av de årlige tekniske tilpasningene av de finansielle overslaget. AVDELING IV ANDRE BESTEMMELSER Artikkel Dersom det i løpet av et tidsrom på høyst tre år fra tiltredelsen innen en sektor av den økonomiske virksomhet oppstår alvorlige vansker som kan vedvare, eller det oppstår vansker som kan føre til en betydelig forverring av den økonomiske situasjon i et bestemt område, kan en Bulgaria eller Romania be om tillatelse til å treffe beskyttelsestiltak med sikte på å gjenopprette likevekten og tilpasse vedkommende sektor til det felles markeds økonomi. På samme vilkår kan en nåværende medlemsstat be om tillatelse til å treffe beskyttelsestiltak overfor Bulgaria eller Romania eller begge disse stater. 2. Etter anmodning fra vedkommende stat skal Kommisjonen som hastesak straks avgjøre hvilke beskyttelsestiltak den finner nødvendig, og fastsette vilkårene og de nærmere regler for gjennomføringen av dem. Dersom det oppstår alvorlige økonomiske vansker og vedkommende medlemsstat uttrykkelig ber om det, skal Kommisjonen treffe sin beslutning innen fem virkedager etter at den har mottatt anmodningen ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. De tiltak som treffes, skal få anvendelse umiddelbart, skal ta hensyn til alle berørte parters interesser og skal ikke medføre grensekontroll. 3. De tiltak som blir godkjent i henhold til nr. 2, kan avvike fra reglene i EFtraktaten og denne akt i den utstrekning og for det tidsrom som er strengt nødvendig for å nå de mål som er angitt i nr. 1. Det skal i første rekke velges tiltak som minst 22

23 mulig forstyrrer det felles markeds virkemåte. Artikkel 37 Dersom Bulgaria eller Romania har unnlatt å oppfylle forpliktelsene inngått under tiltredelsesforhandlingene, herunder forpliktelser innenfor all sektorpolitikk som berører økonomisk virksomhet som har virkninger over landegrensene, og dermed har skadet eller står i umiddelbar fare for å skade det indre markets virkemåte, kan Kommisjonen inntil utløpet av et tidsrom på inntil tre år etter tiltredelsen, etter begrunnet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ treffe hensiktsmessige tiltak. Disse tiltakene skal stå i forhold til skaden, og det skal i første rekke velges tiltak som minst mulig forstyrrer det indre markeds virkemåte, eventuelt sektorvise beskyttelsestiltak. Slike beskyttelsestiltak skal ikke påberopes som et middel til vilkårlig diskriminering eller som en skjult begrensning av handelen mellom medlemsstatene. På grunnlag av resultater av overvåking kan beskyttelsesklausulen også påberopes før tiltredelsen, og de vedtatte tiltakene skal tre i kraft på tiltredelsestidspunktet, med mindre tiltakene fastsetter et senere tidspunkt. Tiltakene skal ikke opprettholdes lenger enn det som er strengt nødvendig, og skal i alle tilfeller oppheves når den aktuelle forpliktelsen er oppfylt. De kan imidlertid opprettholdes lenger enn tidsrommet angitt i første ledd dersom de aktuelle forpliktelsene ikke er oppfylt. Kommisjonen kan foreta nødvendige tilpasninger av tiltakene som en reaksjon på framskrittene den nye medlemsstaten gjør med hensyn til oppfyllelsen av sine forpliktelser. Kommisjonen skal underrette Rådet i god tid før den opphever beskyttelsestiltakene og skal ta behørig hensyn til eventuelle merknader fra Rådet i den forbindelse. Artikkel 38 Dersom det i Bulgaria eller Romania finnes alvorlige mangler eller overhengende fare for slike mangler i forbindelse med innarbeidingen av, gjennomføringsstatus for eller anvendelsen av rammebeslutninger eller andre aktuelle forpliktelser, samarbeidsdokumenter og beslutninger som har sammenheng med gjensidig anerkjennelse på det strafferettslige området i henhold til EU-traktatens avdeling VI og direktiver og forordninger om gjensidig anerkjennelse på det sivilrettslige området i henhold til EF-traktatens avdeling IV, kan Kommisjonen inntil utløpet av et tidsrom på inntil tre år etter tiltredelsen, etter begrunnet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ etter å ha rådspurt medlemsstatene treffe hensiktsmessige tiltak og angi vilkårene og reglene for gjennomføringen av disse. Disse tiltakene kan bestå i at gjennomføringen av aktuelle bestemmelser og beslutninger som gjelder forholdene mellom Bulgaria eller Romania og en eller flere andre medlemsstater, midlertidig settes ut av kraft, uten at dette berører videreføringen av et nært rettslig samarbeid. På grunnlag av resultater av overvåking kan beskyttelsestiltakene også påberopes før tiltredelsen, og de vedtatte tiltakene skal tre i kraft på tiltredelsestidspunktet, med mindre tiltakene fastsetter et senere tidspunkt. Tiltakene skal ikke opprettholdes lenger enn det som er strengt nødvendig, og skal i alle tilfeller oppheves når manglene er rettet opp. De kan imidlertid opprettholdes lenger enn tidsrommet angitt i første ledd, så lenge disse manglene ikke 23

24 er rettet opp. Etter å ha rådspurt medlemsstatene kan Kommisjonen foreta nødvendige tilpasninger av tiltakene som en reaksjon på framskrittene den nye medlemsstaten gjør når det gjelder å rette opp de påviste manglene. Kommisjonen skal underrette Rådet i god tid før den opphever beskyttelsestiltakene og skal ta behørig hensyn til eventuelle merknader fra Rådet i den forbindelse. Artikkel Dersom det på grunnlag av Kommisjonens vedvarende overvåking av forpliktelsene inngått av Bulgaria og Romania innenfor rammen av tiltredelsesforhandlingene, særlig Kommisjonens overvåkingsrapporter, finnes klare bevis for at forberedelsene til vedtakelsen og gjennomføringen av gjeldende regelverk i Bulgaria eller Romania befinner seg på et stadium som innebærer alvorlig fare for at den ene eller den andre av disse statene åpenbart ikke er forberedt å oppfylle medlemskapskravene innen tiltredelsesdatoen 1. januar 2007 på en rekke viktige områder, kan Rådet enstemmig på grunnlag av en kommisjonsrekommandasjon beslutte at tiltredelsesdatoen for vedkommende stat skal utsettes med ett år til 1. januar Uten hensyn til nr. 1 kan Rådet med kvalifisert flertall på grunnlag av en kommisjonsrekommandasjon treffe beslutningen nevnt i nr. 1 med hensyn til Romania, dersom det er observert alvorlige mangler i Romanias oppfyllelse av noen av forpliktelsene og kravene oppført på listen i vedlegg IX punkt I. 3. Uten hensyn til nr. 1 og uten å berøre artikkel 37 kan Rådet med kvalifisert flertall på grunnlag av en kommisjonsrekommandasjon, og etter en nærmere vurdering av Romanias framskritt innen konkurransepolitikk som skal gjennomføres høsten 2005, treffe beslutningen nevnt i nr. 1 med hensyn til Romania dersom det er observert alvorlige mangler i Romanias oppfyllelse av forpliktelsene inngått innenfor rammen av Europa-avtalen( 1 ) eller i forbindelse med oppfyllelsen av noen av forpliktelsene og kravene oppført på listen i vedlegg IX punkt II. 4. Ved en eventuell beslutning i henhold til nr. 1, 2 eller 3 skal Rådet med kvalifisert flertall umiddelbart vedta slike tilpasninger til denne akt, herunder dens vedlegg og tillegg, som er blitt nødvendige som følge av beslutningen om utsettelse. Artikkel 40 For ikke å hindre det indre marked i å virke etter sin hensikt må gjennomføringen av Bulgarias og Romanias nasjonale regler i overgangsperiodene omhandlet vedlegg VI til VII ikke medføre grensekontroll mellom medlemsstater. Artikkel 41 Dersom overgangsordninger er påkrevd for å lette overgangen fra den ordning som består i Bulgaria og Romania, til den ordning som følger av anvendelsen av den felles landbrukspolitikk på de vilkår som er fastsatt i denne akt, skal disse ordningene vedtas ( 1 ) Europa-avtale om opprettelse av en assosiering mellom De europeiske økonomiske fellesskap og deres medlemsstater på den ene side og Romania på den annen side (EFT L 357 av , s. 2). 24

25 av Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 25 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 1784/2003 av 29. september 2003 om den felles markedsordning for korn( 1 ) eller eventuelt i de tilsvarende artikler i de øvrige forordninger om de felles markedsordninger for landbruket eller aktuelle framgangsmåter fastsatt i gjeldende regelverk. Overgangsordningene nevnt i denne artikkel kan fastsettes i løpet av et tidsrom på tre år fra tiltredelsestidspunktet, og deres anvendelse er begrenset til dette tidsrom. Rådet kan enstemmig etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Europaparlamentet forlenge dette tidsrommet. Overgangsordningene i forbindelse med gjennomføringen av de rettsakter om den felles landbrukspolitikk som ikke er angitt i denne akt, og som er blitt nødvendige som følge av tiltredelsen, skal vedtas av Rådet med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen før tiltredelsestidspunktet, eller vedtas av Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten som kreves for vedtakelse av de aktuelle rettsaktene, når ordningene gjelder rettsakter opprinnelig vedtatt av Kommisjonen. Artikkel 42 Dersom overgangsordninger er påkrevd for å lette overgangen fra den ordning som består i Bulgaria og Romania, til den ordning som følger av anvendelsen av Fellesskapets veterinær-, plantehelse- og næringsmiddeltrygghetsregler, skal disse ordningene vedtas av Kommisjonen etter den aktuelle framgangsmåte fastsatt i gjeldende regelverk. Disse ordningene skal fastsettes i løpet av et tidsrom på tre år fra tiltredelsestidspunktet, og deres anvendelse er begrenset til dette tidsrom. FEMTE DEL BESTEMMELSER OM GJENNOMFØRINGEN AV DENNE AKT AVDELING I INNSETTELSEN AV ORGANER OG KOMITEER Artikkel 43 Europaparlamentet skal foreta den tilpasning av sin forretningsorden som tiltredelsen har gjort nødvendig. Artikkel 44 Rådet skal foreta den tilpasning av sin forretningsorden som tiltredelsen har gjort nødvendig. Artikkel 45 ( 1 ) EUT L 270 av , s

PROTOKOLL. om vilkårene og reglene for opptakelse av Republikken Bulgaria og Romania i Den europeiske union

PROTOKOLL. om vilkårene og reglene for opptakelse av Republikken Bulgaria og Romania i Den europeiske union PROTOKOLL om vilkårene og reglene for opptakelse av Republikken Bulgaria og Romania i Den europeiske union DE HØYE TRAKTATPARTER, SOM TAR I BETRAKTNING at Republikken Bulgaria og Romania blir medlemmer

Detaljer

FØRSTE DEL: PRINSIPPENE... 1 ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE... 4 AVDELING II: ANNEN TILPASNING... 7

FØRSTE DEL: PRINSIPPENE... 1 ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE... 4 AVDELING II: ANNEN TILPASNING... 7 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ISSN 1022-9310 Nr. 47 11. årgang 16.9.2004 Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros,

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no 1 FELLESERKLÆRING OM RATIFISERING I RETT TID AV AVTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 16 norwegischer Vertragstext NO (Normativer Teil) 1 von 21 AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT OM TILTREDELSESVILKÅRENE FOR REPUBLIKKEN BULGARIA OG ROMANIA OG TILPASNINGEN AV DE TRAKTATER

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007 Important legal notice 2007/599/EC: Commission Decision of 27 August 2007 implementing Decision No 574/2007/EC of the European Parliament and of the Council as regards the adoption of strategic guidelines

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 42 norwegische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE Avtalepartene understreker viktigheten av at de nåværende

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM SATELLITTNAVIGASJON MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER OG KONGERIKET NORGE

SAMARBEIDSAVTALE OM SATELLITTNAVIGASJON MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER OG KONGERIKET NORGE SAMARBEIDSAVTALE OM SATELLITTNAVIGASJON MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER OG KONGERIKET NORGE EU/NO/no 1 EU/NO/no 2 DEN EUROPEISKE UNION, heretter også kalt «Unionen», og KONGERIKET BELGIA,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

DEN EUROPEISKE UNION. på den ene side og ISLAND NORGE. på den annen side, heretter kalt «avtalepartene»,

DEN EUROPEISKE UNION. på den ene side og ISLAND NORGE. på den annen side, heretter kalt «avtalepartene», 1 AVTALE MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG ISLAND OG NORGE OM ANVENDELSE AV VISSE BESTEMMELSER I RÅDSBESLUTNING 2008/615/JIS OM EN INTENSIVERING AV DET GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEIDET, SÆRLIG VED BEKJEMPELSE

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) NR 1051/2013 av 22. oktober 2013 om endring av forordning (EF) nr. 562/2006 med sikte på fastsettelse av felles bestemmelser om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 92 norwegische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004 Nr. 16/213 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004 2007/EØS/16/32 av 31. mars 2004 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998. Nr. 42/192 AVSNITT VII. Artikkel 9. Sluttbestemmelser

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998. Nr. 42/192 AVSNITT VII. Artikkel 9. Sluttbestemmelser Nr. 42/192 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave Artikkel 9 Innen utgangen av 1995 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet - en rapport om den erfaring

Detaljer

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007 av 7. desember 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII (Etableringsrett)

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 465/2012. av 22. mai 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 465/2012. av 22. mai 2012 Nr. 6/337 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 465/2012 2017/EØS/6/38 av 22. mai 2012 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og forordning (EF) nr. 987/2009

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008 av 5. november 2008 om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det

Detaljer

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004 Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.6.2008 BESLUTNING nr. 199 2008/EØS/35/17 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998 Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM SATELLITTNAVIGASJON MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER OG KONGERIKET NORGE

SAMARBEIDSAVTALE OM SATELLITTNAVIGASJON MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER OG KONGERIKET NORGE 1636 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Vertragstext in norwegischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 17 SAMARBEIDSAVTALE OM SATELLITTNAVIGASJON MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency

Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency NOR/305R1905.00T OJ L 304/05, p. 1-9 Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA,

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA, REGIONAL KONVENSJON OM FELLES PREFERANSEOPPRINNELSESREGLER FOR EUROPA OG STATENE VED MIDDELHAVET DEN EUROPEISKE UNION, ISLAND, FYRSTEDØMMET LIECHTENSTEIN, KONGERIKET NORGE, DET SVEITSISKE EDSFORBUND, heretter

Detaljer

NOR/305R T OJ L 107/05, p

NOR/305R T OJ L 107/05, p NOR/305R0644.00T OJ L 107/05, p. 18-19 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004. av 10. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004. av 10. mars 2004 Nr. 26/495 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004 2007/EØS/26/50 av 10. mars 2004 om offentlig forvaltnings kvartalsvise finansregnskaper(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

NOR/310R T OJ L 233/10, p. 1-6

NOR/310R T OJ L 233/10, p. 1-6 Nedenfor gjengis Kommisjonsforordning av 2. september 2010 om fastsettelse av retningslinjer for oppgjøret mellom systemansvarlige nettselskaper og en felles framgangsmåte for regulering av overføringstariffer

Detaljer

VEDTAK Nr. 6/2005 AV EF/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 4. oktober 2005

VEDTAK Nr. 6/2005 AV EF/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 4. oktober 2005 VEDTAK Nr. 6/2005 AV EF/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 4. oktober 2005 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

NOR/304R T OJ L 379/05, p

NOR/304R T OJ L 379/05, p NOR/304R2230.00T OJ L 379/05, p. 64-67 Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer