FØRSTE DEL: PRINSIPPENE... 1 ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE... 4 AVDELING II: ANNEN TILPASNING... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRSTE DEL: PRINSIPPENE... 1 ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE... 4 AVDELING II: ANNEN TILPASNING... 7"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ISSN Nr årgang Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag FØRSTE DEL: PRINSIPPENE ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE AVDELING I: BESTEMMELSER OM ORGANENE Kapittel 1: Europaparlamentet Kapittel 2: Rådet Kapittel 3: Domstolen Kapittel 4: Den økonomiske og sosiale komité Kapittel 5: Regionkomiteen Kapittel 6: Den vitenskapelige og tekniske komité Kapittel 7: Den europeiske sentralbank AVDELING II: ANNEN TILPASNING TREDJE DEL: VARIGE BESTEMMELSER AVDELING I: TILPASNING AV ORGANENES RETTSAKTER AVDELING II: ANDRE BESTEMMELSER FJERDE DEL: MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER AVDELING I: OVERGANGSORDNINGER AVDELING II: ANDRE BESTEMMELSER FEMTE DEL: BESTEMMELSER OM GJENNOMFØRINGEN AV DENNE AKT AVDELING I: INNSETTELSEN AV ORGANER OG KOMITEER AVDELING II: ANVENDELSEN AV ORGANENES RETTSAKTER AVDELING III: SLUTTBESTEMMELSER

2 VEDLEGG Vedlegg II: Liste omhandlet i artikkel 20 i tiltredelseakten Fritt varebytte A. Motokjøretøyer B. Gjødsel C. Kosmetikk D. Måleinstrumenter og emballasje E. Trykkebeholdere F. Textiler og fottøy G. Glass H. Horisontale tiltak og tiltak som gjelder framgangsmåter I. Offentlig innkjøp J. Næringsmidler K. Kjemikalier Fri bevegelighet for personer A. Trygd B. Fri bevegelighet av arbeidstakere C. Gjensidig godkjenning af yrkeskvalifikasjoner I. Alminnelig ordning II. Juridiske yrker III. Medisinske og paramedisinske yrker IV. Arkitekter Adgang til å yte tjenester Selskapsrett A. Selskapsrett B. Regnskapsstandarder C. Industriell eiendomsrett II. Supplerende beskyttelsessertifikater Konkurransepolitikk Landbruk A. Landbruksregelverk B. Veterinært regelverk og plantehelseregelverk I. Veterinært regelverk Transportpolitikk A. Innlandstransport B. Sjøtransport C. Veitransport D. Jernbanetransport E. Transport på innlands vannveier Fortsetter på den siste siden...

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/1 AKT om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag FØRSTE DEL PRINSIPPENE I denne akt forstås med: «opprinnelige traktater», Artikkel 1 Artikkel 2 Bestemmelsene i de opprinnelige traktater og i de rettsakter som er vedtatt av organene og Den europeiske sentralbank før tiltredelsen, skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for de nye medlemsstater og få anvendelse i disse stater på de vilkår som er fastsatt i de nevnte traktater og i denne akt. a) traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap («EF-traktaten») og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap («EAF-traktaten»), slik de er utfylt eller endret ved traktater eller andre akter som er trådt i kraft før tiltredelsen, b) traktaten om Den europeiske union («EU-traktaten»), slik den er utfylt eller endret ved traktater eller andre akter som er trådt i kraft før tiltredelsen, «nåværende medlemsstater», Kongeriket Belgia, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Den franske republikk, Irland, Den italienske republikk, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Portugal, Republikken Finland, Kongeriket Sverige og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, «Unionen», Den europeiske union opprettet ved EUtraktaten, Artikkel 3 1. Bestemmelsene i Schengen-regelverket slik de er integrert i Den europeiske union i protokollen vedlagt traktaten om Den europeiske union og traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap (heretter kalt «Schengen-protokollen»), og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til nevnte bestemmelser, og som er oppført på listen i vedlegg I til denne akt, samt alle andre slike rettsakter som kan bli vedtatt før tiltredelsestidspunktet, skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for de nye medlemsstater og få anvendelse i disse stater. 2. Bestemmelsene i Schengen-regelverket slik de er integrert i Den europeiske union og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til nevnte bestemmelser, og som ikke er nevnt i nr. 1 selv om de fra tiltredelsestidspunktet er bindende for de nye medlemsstater, får ikke anvendelse i en ny medlemsstat før Rådet har truffet en beslutning om dette, etter å ha kontrollert i samsvar med gjeldende framgangsmåter for evaluering i Schengen at vilkårene som er nødvendige for anvendelse av alle berørte deler av regelverket, er oppfylt i den nye medlemsstaten, og etter å ha rådspurt Europaparlamentet. «Fellesskapet», ett eller eventuelt begge Fellesskapene nevnt i første strekpunkt, «nye medlemsstater», Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken, Rådet skal treffe sin beslutning med enstemmighet blant de av dets medlemmer som representerer regjeringene i de medlemsstater der bestemmelsene i dette nummer allerede har fått virkning, og representanten for regjeringen i den medlemsstat som disse bestemmelsene skal få virkning for. Medlemmene av Rådet som representerer regjeringene i Irland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, skal delta i beslutningen i den grad den er forbundet med bestemmelsene i Schengen-regelverket og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til disse, som disse medlemsstater deltar i. «organene», organene opprettet ved de opprinnelige traktater. 3. Avtaler inngått av Rådet i henhold til artikkel 6 i Schengenprotokollen skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for de nye medlemsstater.

4 Nr. 47/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Med hensyn til de overenskomster eller akter innen området justis- og innenrikssaker som er uløselig forbundet med virkeliggjøringen av EU-traktatens mål, forplikter de nye medlemsstater seg til: å tiltre dem som ved tiltredelsestidspunktet er åpnet for undertegning av de nåværende medlemsstater, og dem som er utarbeidet av Rådet i samsvar med EU-traktatens avdeling VI og anbefalt vedtatt av medlemsstatene, å innføre administrative og andre ordninger i likhet med dem som ved tiltredelsestidspunktet er vedtatt av de nåværende medlemsstater eller Rådet for å lette det praktiske samarbeid mellom medlemsstatenes organer og organisasjoner som arbeider med justis- og innenrikssaker. Artikkel 4 Hver av de nye medlemsstater skal fra tiltredelsestidspunktet delta i Den økonomiske og monetære union som medlemsstat med unntak i henhold til EF-traktatens artikkel 122. Artikkel 5 1. De nye medlemsstater tiltrer ved denne akt de beslutninger og avtaler som er vedtatt av representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet. De forplikter seg til fra tiltredelsestidspunktet å tiltre alle andre avtaler inngått av de nåværende medlemsstater som angår Unionens virkemåte, eller som har sammenheng med dens virksomhet. 2. De nye medlemsstater forplikter seg til å tiltre overenskomstene forutsatt i EF-traktatens artikkel 293 og de overenskomster som er uløselig forbundet med virkeliggjøringen av EF-traktatens mål, samt protokollene om Domstolens fortolkning av disse overenskomstene undertegnet av de nåværende medlemsstater; for dette formål forplikter de seg til å innlede forhandlinger med de nåværende medlemsstater for å foreta den nødvendige tilpasning av dem. 3. De nye medlemsstater står i samme stilling som de nåværende medlemsstater med hensyn til erklæringer, resolusjoner eller annen stillingtagen fra Det europeiske råds eller Rådets side og med hensyn til dem som medlemsstatene ved felles overenskomst har vedtatt om Fellesskapet eller Unionen. De vil følgelig overholde de prinsipper og retningslinjer som følger av de nevnte erklæringer, resolusjoner eller annen stillingtagen og treffe de tiltak som kan vise seg nødvendig for å sikre gjennomføringen av dem. Artikkel 6 1. Avtaler eller overenskomster som er inngått eller anvendes midlertidig av Fellesskapet eller i samsvar med EU-traktatens artikkel 24 eller artikkel 38, med en eller flere tredjestater, med en internasjonal organisasjon eller med en borger i en tredjestat, skal i samsvar med vilkårene fastsatt i de opprinnelige traktater og i denne akt være bindende for de nye medlemsstater. 2. De nye medlemsstater forplikter seg til i samsvar med vilkårene fastsatt i denne akt å tiltre de avtaler eller overenskomster som er inngått eller som anvendes midlertidig av de nåværende medlemsstater sammen med Fellesskapet, og de avtaler som er inngått av de nåværende medlemsstater, og som har forbindelse med disse avtalene eller overenskomstene. De nye medlemsstaters tiltredelse til avtaler eller overenskomster nevnt i nr. 6 nedenfor, samt de avtaler med Hviterussland, Kina, Chile, Mercosur og Sveits som er inngått eller undertegnet av Fellesskapet sammen med dets medlemsstater, skal avtales ved inngåelse av en protokoll til slike avtaler eller overenskomster mellom Rådet, som treffer sin avgjørelse med enstemmighet på vegne av medlemsstatene, og berørte tredjestater eller internasjonale organisasjoner. Denne framgangsmåten berører verken Fellesskapets egen myndighet eller fordelingen av myndighet mellom Fellesskapet og medlemsstatene ved inngåelse av slike avtaler i framtiden, eller noen andre endringer som ikke har forbindelse med tiltredelsen. Kommisjonen skal framforhandle disse protokollene på vegne av medlemsstatene på grunnlag av forhandlingsdirektiver godkjent av Rådet, som treffer sin avgjørelse med enstemmighet, og etter samråd med en komité bestående av representanter fra medlemsstatene. Komiteen skal framlegge for Rådet et utkast til protokollene med henblikk på inngåelse. 3. Ved tiltredelsen til avtalene og overenskomstene nevnt i nr. 2 får de nye medlemsstater de samme rettigheter og plikter i henhold nevnte avtaler og overenskomster som de nåværende medlemsstater. 4. De nye medlemsstater tiltrer ved denne akt partnerskapsavtalen mellom medlemmene i gruppen av stater i Afrika, Karibia og Stillehavet på den ene side og Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater på den annen side( 1 ), undertegnet i Cotonou 23. juni De nye medlemsstater forplikter seg til å tiltre, på de vilkår som er fastsatt i denne akt, avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ( 2 ) i samsvar med artikkel 128 i nevnte avtale. ( 1 ) EFT L 317 av , s. 3. ( 2 ) EFT L 1 av , s. 3.

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/3 6. De ny medlemsstater skal fra tiltredelsestidspunktet, i påvente av inngåelsen av de nødvendige protokoller som omhandlet i nr. 2, anvende bestemmelsene i avtaler inngått av de nåværende medlemsstater sammen med Fellesskapet med Algerie, Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Kroatia, Egypt, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Georgia, Israel, Jordan, Kasakhstan, Kirgisistan, Libanon, Mexico, Moldova, Marokko, Romania, Den russiske føderasjonen, San Marino, Sør-Afrika, Sør-Korea, Syria, Tunisia, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan samt bestemmelser i andre avtaler inngått av de nåværende medlemsstatene sammen med Fellesskapet før tiltredelsen. Alle tilpasninger av disse avtaler skal foretas i form av protokoller som inngås med avtalepartene i samsvar med bestemmelsene i nr. 2 annet ledd. Dersom protokollene ikke er inngått ved tiltredelsestidspunktet, skal Fellesskapet og medlemsstatene innenfor rammen av sine respektive myndigheter treffe de nødvendige tiltak for å avklare situasjonen ved tiltredelsen. 9. Fra tiltredelsestidspunktet skal fiskeriavtaler som de nye medlemsstater har inngått med tredjestater, forvaltes av Fellesskapet. Rettigheter og plikter som følger av slike avtaler for de nye medlemsstater, skal ikke berøres i det tidsrom da bestemmelsene i slike avtaler opprettholdes midlertidig. Så snart som mulig og under alle omstendigheter før utløpet av avtalene nevnt i første ledd, skal Rådet med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen i hvert enkelt tilfelle treffe egnede beslutninger med henblikk på å fortsette fiskerivirksomheten som følger av slike avtaler, herunder eventuell forlengelse av visse avtaler i høyst ett år. 10. Med virkning fra tiltredelsestidspunktet skal de nye medlemsstater trekke seg fra alle frihandelsavtaler med tredjestater, herunder Den sentraleuropeiske frihandelsavtale. 7. De nye medlemsstater skal fra tiltredelsestidspunktet anvende de bilaterale tekstilavtaler og -ordninger som Fellesskapet har inngått med tredjestater. De kvantitative restriksjoner som Fellesskapet anvender på import av tekstil- og klesprodukter, skal tilpasses for å ta hensyn til de nye medlemsstaters tiltredelse til Fellesskapet. Med henblikk på dette kan Fellesskapet framforhandle endringer til de bilaterale avtalene og ordningene nevnt ovenfor med de berørte medlemsstater før tiltredelsestidspunktet. Dersom endringene av bilaterale tekstilavtaler og -ordninger ikke er trådt i kraft ved tiltredelsestidspunktet, skal Fellesskapet foreta de nødvendige tilpasninger av sine regler for import av tekstil- og klesprodukter fra tredjestater for å ta hensyn til de nye medlemsstaters tiltredelse til Fellesskapet. 8. De kvantitative restriksjoner som Fellesskapet anvender på import av stål og stålprodukter, skal tilpasses på grunnlag av de nye medlemsstaters import av stålprodukter med opprinnelse i de berørte leverandørstater i løpet av de senere år. Med henblikk på dette skal det før tiltredelsestidspunktet forhandles fram nødvendige endringer av de bilaterale stålavtaler og avtaler som Fellesskapet har inngått med tredjestater. Dersom endringene av bilaterale avtaler og ordninger ikke er trådt i kraft ved tiltredelsestidspunktet, skal bestemmelsene i første ledd gjelde. I det omfang avtaler mellom en eller flere av de nye medlemsstater på den ene side og en eller flere tredjestater på den annen side ikke er forenlige med de forpliktelser som følger av denne akt, skal de nye medlemsstater treffe alle egnede tiltak for å fjerne påviste mangler på samsvar. Dersom en ny medlemsstat støter på vanskeligheter ved tilpasningen av en avtale som er inngått med en eller flere tredjestater før tiltredelse, skal den trekke seg fra avtalen i samsvar med vilkårene i denne. 11. De nye medlemsstater tiltrer ved denne akt og i samsvar med vilkårene fastsatt i den, de interne avtaler de nåværende medlemsstater har inngått for å gjennomføre avtalene eller overenskomstene nevnt i nr. 2, 4 og De nye medlemsstater skal treffe egnede tiltak for om nødvendig å tilpasse sin stilling overfor internasjonale organisasjoner og internasjonale avtaler som Fellesskapet eller andre medlemsstater også er part i, til de rettigheter og forpliktelser som følger av deres tiltredelse til Unionen. De skal særlig på tiltredelsestidspunktet eller tidligst mulig etter dette trekke seg fra internasjonale fiskeriavtaler og - organisasjoner som Fellesskapet også er part i, med mindre deres medlemskap er knyttet til andre saker enn fiskerier. Artikkel 7 Når ikke annet er bestemt i denne akt, kan dens bestemmelser midlertidig settes ut av kraft, endres eller oppheves bare etter den framgangsmåte som er fastsatt i de opprinnelige traktater, og som gjør det mulig å revidere traktatene.

6 Nr. 47/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel 8 Rettsakter som er vedtatt av organene, og som overgangsbestemmelsene fastsatt i denne akt gjelder, skal beholde sin rettslige karakter; særlig skal framgangsmåten for å endre rettsaktene fortsatt gjelde. Artikkel 9 Bestemmelser i denne akt som har til formål eller virkning å oppheve eller endre, på annen måte enn som en overgangsordning, rettsakter vedtatt av organene, skal ha samme rettslige karakter som de bestemmelser som de opphever eller endrer, og være underlagt de samme regler som disse bestemmelsene. Artikkel 10 Ved anvendelsen av de opprinnelige traktater og av rettsakter vedtatt av organene skal unntaksbestemmelsene fastsatt i denne akt gjelde som en overgangsordning. ANNEN DEL TILPASNING AV TRAKTATENE AVDELING I BESTEMMELSER OM ORGANENE KAPITTEL 1 Europaparlamentet Artikkel 11 Med virkning fra begynnelsen av valgperioden skal EF-traktatens artikkel 190 nr. 2 første ledd og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2 første ledd lyde: «Antall representanter som skal velges i hver enkelt medlemsstat, fastsettes slik: Belgia 24 Den tsjekkiske republikken 24 Danmark 14 Tyskland 99 Estland 6 Hellas 24 Spania 54 Frankrike 78 Irland 13 Italia 78 Kypros 6 Latvia 9 Litauen 13 Luxembourg 6 Ungarn 24 Malta 5 Nederland 27 Østerrike 18 Polen 54 Portugal 24 Slovenia 7 Slovakia 14 Finland 14 Sverige 19 Det forente kongerike 78» KAPITTEL 2 Rådet Artikkel Med virkning fra 1. november 2004: a) I EF-traktatens artikkel 205 og i EAF-traktatens artikkel 118 i) skal nr. 2 lyde: «2. Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha følgende vekt: Belgia 12 Den tsjekkiske republikken 12 Danmark 7 Tyskland 29 Estland 4 Hellas 12 Spania 27 Frankrike 29 Irland 7 Italia 29 Kypros 4 Latvia 4 Litauen 7 Luxembourg 4 Ungarn 12 Malta 3 Nederland 13 Østerrike 10 Polen 27 Portugal 12 Slovenia 4 Slovakia 7 Finland 7 Sverige 10 Det forente kongerike 29

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/5 For gyldig beslutning i Rådet kreves minst 232 stemmer med tilslutning fra flertallet av medlemmene når beslutningen etter denne traktat skal treffes etter forslag fra Kommisjonen. I alle andre tilfeller kreves for gyldig beslutning i Rådet 232 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene.» 3. Dersom færre enn ti nye medlemsstater tiltrer Den europeiske union, skal grensen for kvalifisert flertall fastsettes ved rådsbeslutning ved anvendelse av en streng lineær aritmetisk interpolasjon, som avrundes oppover eller nedover til nærmeste stemme, mellom 71 % for et Råd med 300 stemmer og 72,2 % for et EU med 25 medlemsstater. KAPITTEL 3 Domstolen ii) skal nytt nr. 4 lyde: «4. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» b) I EU-traktatens artikkel 23 nr. 2 skal tredje ledd lyde: «Rådsmedlemmenes stemmer skal ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap. For gyldig beslutning kreves minst 232 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» Artikkel Artikkel 9 første ledd i protokollen om vedtektene for Domstolen vedlagt EU-traktaten, EF-traktaten og EAF-traktaten skal lyde: «Den delvise utskiftingen av dommerne hvert tredje år skal gjelde avvekslende 13 og 12 dommere.» 2. Artikkel 48 i protokollen om vedtektene for Domstolen vedlagt EU-traktaten, EF-traktaten og EAF-traktaten skal lyde: «Artikkel 48 Førsteinstansdomstolen skal bestå av 25 dommere.» KAPITTEL 4 Den økonomiske og sosiale komité Artikkel 14 EF-traktatens artikkel 258 annet ledd og EAF-traktatens artikkel 166 annet ledd skal lyde: «Antall medlemmer i komiteen fastsettes slik: c) I EU-traktatens artikkel 34 skal nr. 3 lyde: «3. Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal rådsmedlemmenes stemmer ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap; for gyldig beslutning kreves minst 232 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» 2. Artikkel 3 nr. 1 i protokollen om utvidelse av Den europeiske union vedlagt EU-traktaten og EF-traktaten oppheves. Belgia 12 Den tsjekkiske republikken 12 Danmark 9 Tyskland 24 Estland 7 Hellas 12 Spania 21 Frankrike 24 Irland 9 Italia 24 Kypros 6 Latvia 7 Litauen 9

8 Nr. 47/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Luxembourg 6 Ungarn 12 Malta 5 Nederland 12 Østerrike 12 Polen 21 Portugal 12 Slovenia 7 Slovakia 9 Finland 9 Sverige 12 Det forente kongerike 24» KAPITTEL 5 Regionkomiteen Artikkel 15 EF-traktatens artikkel 263 tredje ledd skal lyde: «Antall medlemmer i komiteen fastsettes slik: Belgia 12 Den tsjekkiske republikken 12 Danmark 9 Tyskland 24 Estland 7 Hellas 12 Spania 21 Frankrike 24 Irland 9 Italia 24 Kypros 6 Latvia 7 Litauen 9 Luxembourg 6 Ungarn 12 Malta 5 Nederland 12 Østerrike 12 Polen 21 Portugal 12 Slovenia 7 Slovakia 9 Finland 9 Sverige 12 Det forente kongerike 24» KAPITTEL 6 Den vitenskapelige og tekniske komité Artikkel 16 EAF-traktatens artikkel 134 nr. 2 første ledd skal lyde: «2. Komiteen skal bestå av 39 medlemmer oppnevnt av Rådet etter samråd med Kommisjonen.» KAPITTEL 7 Den europeiske sentralbank Artikkel 17 I artikkel 49 i protokoll nr. 18 om vedtektene for Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske sentralbank vedlagt traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap skal nytt nr. 3 i artikkel 49 lyde: «49.3 Når en eller flere stater blir medlemmer av Den europeiske union og deres nasjonale sentralbanker blir en del av ESSB, økes ESBs tegnede kapital og grensen for valutareserver som kan overføres til ESB, automatisk. Økningen skal fastsettes ved å multiplisere de respektive gjeldende beløp med forholdet i den utvidede fordelingsnøkkelen for kapitalinnskudd mellom de tiltredende nasjonale sentralbankers vekt og vekten av de nasjonalbanker som allerede er medlemmer av ESSB. Den enkelte sentralbanks vekt i fordelingsnøkkelen for kapitalinnskudd beregnes analogt med artikkel 29.1 og i henhold til artikkel De referanseperioder som skal brukes til de statistiske data, skal være de samme som de som er brukt ved den seneste femårige justering av vektene i henhold til artikkel 29.3.»

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/7 I EF-traktatens artikkel 57 nr. 1 skal nytt ledd lyde: AVDELING II ANNEN TILPASNING Artikkel 18 «Med hensyn til begrensninger i henhold til nasjonal lovgivning i Estland og Ungarn skal den aktuelle dato være 31. desember 1999.» EF-traktatens artikkel 299 nr. 1 skal lyde: Artikkel 19 «1. Denne traktat skal gjelde for Kongeriket Belgia, Den tsjekkiske republikken, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Den franske republikk, Irland, Den italienske republikk, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Polen, Republikken Portugal, Republikken Slovenia, Den slovakiske republikken, Republikken Finland, Kongeriket Sverige og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.» TREDJE DEL VARIGE BESTEMMELSER AVDELING I TILPASNING AV ORGANENES RETTSAKTER Artikkel 20 Rettsaktene oppført på listen i vedlegg II til denne akt skal tilpasses som fastsatt i vedlegget. Artikkel 21 Den tilpasning som tiltredelsen har nødvendiggjort av rettsaktene oppført på listen i vedlegg III til denne akt, skal fastsettes i samsvar med retningslinjene angitt i vedlegget og etter den framgangsmåte og på de vilkår som er fastsatt i artikkel 57. AVDELING II ANDRE BESTEMMELSER Artikkel 22 Tiltakene oppført på listen i vedlegg IV til denne akt skal anvendes på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. Artikkel 23 Rådet kan enstemmig etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Europaparlamentet foreta den tilpasning av bestemmelsene i denne akt om den felles landbrukspolitikk som kan vise seg nødvendig som følge av endringer i Fellesskapets regelverk. Slike tilpasninger kan foretas før tiltredelsestidspunktet.

10 Nr. 47/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende FJERDE DEL MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER AVDELING I OVERGANGSORDNINGER Artikkel 24 Tiltakene oppført på listen i vedlegg V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII og XIV til denne akt får anvendelse for de nye medlemsstater på de vilkår som er fastsatt i disse vedlegg. Artikkel Som unntak fra EF-traktatens artikkel 189 annet ledd og EAF-traktatens artikkel 107 annet ledd og samtidig som det tas hensyn til EF-traktatens artikkel 190 nr. 2 og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2, skal antall seter i Europaparlamentet for de nye medlemsstater for tidsrommet fra tiltredelsestidspunktet til begynnelsen av valgperioden være som følger: Den tsjekkiske republikken 24 Estland 6 Kypros 6 Latvia 9 Litauen 13 Ungarn 24 Malta 5 Polen 54 Slovenia 7 Slovakia 14 Tyskland 10 Estland 3 Hellas 5 Spania 8 Frankrike 10 Irland 3 Italia 10 Kypros 2 Latvia 3 Litauen 3 Luxembourg 2 Ungarn 5 Malta 2 Nederland 5 Østerrike 4 Polen 8 Portugal 5 Slovenia 3 Slovakia 3 Finland 3 Sverige 4 Det forente kongerike Som unntak fra EF-traktatens artikkel 190 nr. 1 og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2, skal representantene i Europaparlamentet for folkene i de nye medlemsstatene for tidsrommet fra tiltredelsestidspunktet til begynnelsen av valgperioden utpekes av den enkelte nye medlemsstats nasjonalforsamling blant dens egne medlemmer i samsvar med den framgangsmåte hver av statene fastsetter. Artikkel Følgende bestemmelser får anvendelse for tidsrommet inntil 31. oktober 2004: a) for så vidt gjelder EF-traktatens artikkel 205 nr. 2 og EAFtraktatens artikkel 118 nr. 2: Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha følgende vekt: Belgia 5 Den tsjekkiske republikken 5 Danmark 3 b) for så vidt gjelder EF-traktatens artikkel 205 nr. 2 annet og tredje ledd og EAF-traktatens artikkel 118 nr. 2 annet og tredje ledd: For gyldig beslutning kreves minst: 88 stemmer når beslutningen etter denne traktat skal treffes etter forslag fra Kommisjonen, 88 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene i alle andre tilfeller. c) for så vidt gjelder EU-traktatens artikkel 23 nr. 2 tredje ledd annet punktum: For gyldig beslutning kreves minst 88 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/9 d) for så vidt gjelder EU-traktatens artikkel 34 nr. 3: Ved de rådsbeslutninger som krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap; beslutningen treffes med minst 88 stemmer avgitt av to tredeler av medlemmene som stemmer for. 2. Dersom færre enn ti nye medlemsstater tiltrer Unionen, skal grensen for kvalifisert flertall for tidsrommet inntil 31. oktober 2004 fastsettes ved rådsbeslutning slik at den ligger nærmest mulig 71,26 % av det samlede antall stemmer. Artikkel Inntektene kalt «toll og andre avgifter i henhold til den felles tolltariff» og omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom om ordningen med Fellesskapenes egne midler( 1 ) eller tilsvarende bestemmelser i en beslutning som trer i stedet for nevnte beslutning, skal omfatte toll beregnet på grunnlag av satsene som framgår av den felles tolltariff og av enhver tollinnrømmelse som kommer inn under den, og som anvendes av Fellesskapet i de nye medlemsstaters handel med tredjeland. 2. For året 2004 skal det harmoniserte merverdiavgiftsgru nnlaget og bruttonasjonalinntektsgrunnlaget som omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) og d) i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom for hver av de nye medlemsstatene tilsvare to tredeler av det årlige grunnlaget. Bruttonasjonalinntektsgrunnlaget for hver av de nye medlemsstatene som skal anvendes ved beregning av finansieringen av korreksjonen av budsjettubalanser til fordel for Det forente kongerike som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i rådsbeslutning 2000/597/EF, skal på samme måte tilsvare to tredeler av det årlige grunnlaget. 3. Med henblikk på å fastsette den fryste satsen for 2004 i henhold til artikkel 2 nr. 4 bokstav b) i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom skal de reduserte merverdiavgiftsgrun nlagene for de nye medlemsstater beregnes på grunnlag av to tredeler av deres ikke-reduserte merverdiavgiftsgrunnlag og to tredeler av deres bruttonasjonalinntekt Artikkel De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett for regnskapsåret 2004 skal tilpasses for å ta hensyn til de nye medlemsstaters tiltredelse ved et endringsbudsjett som skal få virkning fra 1. mai De tolv månedlige tolvdelene av midlene basert på merverdiavgift og bruttonasjonalinntekt som skal betales av de nye medlemsstater i henhold til dette endringsbudsjettet, samt tilpasningen med tilbakevirkende kraft av de månedlige tolvtedelene for tidsrommet fra januar til april 2004 som får anvendelse bare for de nåværende medlemsstater, skal konverteres til åttedeler som innkreves i tidsrommet fra mai til desember På samme måte skal tilpasningene med tilbakevirkende kraft som følger av senere endringsbudsjetter som vedtas i 2004, konverteres til like deler som skal innkreves før utgangen av året. Artikkel 29 Første virkedag i hver måned skal Fellesskapet, som utgift på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett, utbetale til Den tsjekkiske republikken, Kypros, Malta og Slovenia en åttedel i 2004 fra tiltredelsestidspunktet og en tolvdel i 2005 og 2006 av følgende beløp som midlertidig budsjettgodtgjøring: Den tsjekkiske republikken Kypros Malta Slovenia (millioner euro i 1999-priser) ,4 68,9 37,8 29,5 Artikkel ,0 119,2 65,6 66,4 85,1 112,3 62,9 35,5 Første virkedag i hver måned skal Fellesskapet, som utgift på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett, utbetale til Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia en åttedel i 2004 fra tiltredelsestidspunktet og en tolvdel i 2005 og 2006 av følgende beløp som en særlig fast kontantkreditt: Den tsjekkiske republikken Estland Kypros Latvia Litauen Ungarn Malta Polen Slovenia Slovakia (millioner euro i 1999-priser) ,7 15,8 27,7 19,5 34,8 155,3 12,2 442,8 65,4 63,2 91,55 2,9 5,05 3,4 6,3 27,95 27,15 550,0 17,85 11,35 91,55 2,9 5,05 3,4 6,3 27,95 27,15 450,0 17,85 11,35 Ved alle beregninger av fordelingen av strukturfondene for årene skal det tas hensyn til én milliard euro for Polen og 100 millioner euro for Den tsjekkiske republikken, som inngår i den særlige faste kontantkreditten. ( 1 ) EFT L 253 av , s. 42.

12 Nr. 47/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel De nye medlemsstatene oppført på listen nedenfor skal utbetale følgende beløp til Kull- og stålforskningsfondet omhandlet i beslutning 2002/234/EKSF truffet av representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet den 27. februar 2002 om økonomiske konsekvenser av utløpet av EKSF-traktaten og om Kull- og stålforskningsfondet( 1 ): for individuelle spesifikasjoner og unntak som nevnt nedenfor eller som ellers fastsatt i denne traktat. Øvre grenser for tilleggsbevilgninger som hører under postene 1, 2, 3 og 5 i det finansielle overslaget i forbindelse med utvidelsen er fastsatt i vedlegg XV. Det kan imidlertid ikke inngås noen finansielle forpliktelser over 2004-budsjettet for programmer eller berørte organer før den aktuelle nye medlemsstaten har tiltrådt. Den tsjekkiske republikken Estland Latvia Ungarn Polen Slovenia Slovakia (millioner euro i løpende priser) 39,88 2,5 2,69 9,93 92,46 2,36 20,11 2. Nr. 1 får ikke anvendelse på utgifter som hører under Garantiseksjonen i Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket i henhold til artikkel 2 nr. 1, artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 nr. 3 i rådsforordning (EF) nr. 1258/1999 om finansiering av den felles landbrukspolitikk( 8 ); disse utgiftene gir rett til fellesskapsstøtte først fra tiltredelsestidspunktet i samsvar med artikkel 2 i denne akt. 2. Bidragene til Kull- og stålforskningsfondet skal innbetales i fire avdrag fra og med 2006, hver gang på første virkedag i første måned av hvert år, på følgende måte: 2006: 15 % 2007: 20 % 2008: 30 % Nr. 1 i denne artikkel får likevel anvendelse på utgifter til utvikling av landdistriktene som hører under Garantiseksjonen i Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket i samsvar med artikkel 47a i rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket (EUGFL) og om endring og oppheving av visse forordninger( 9 ), med forbehold for vilkårene fastsatt i endringen av nevnte forordning i vedlegg II til denne akt. 2009: 35 %. Artikkel Med mindre annet er fastsatt i denne traktat, skal det ikke inngås noen økonomiske forpliktelser innenfor rammen av Phare-programmet( 2 ), Phare-programmets samarbeid over landegrensene( 3 ), førtiltredelsesmidlene til Kypros og Malta( 4 ), ISPA-programmet( 5 ) og SAPARD-programmet( 6 ) til fordel for de nye medlemsstatene etter 31. desember Fra 1. januar 2004 skal de nye medlemsstater behandles på samme måte som de nåværende medlemsstater med hensyn til utgifter på de tre første postene i det finansielle overslaget som fastsatt i tverrinstitusjonell avtale av 6. mai 1999( 7 ), med forbehold ( 1 ) EFT L 79 av , s. 42. ( 2 ) Forordning (EØF) nr. 3906/89 (EFT L 375 av , s. 11), med endringer. ( 3 ) Forordning (EF) nr. 2760/98 (EFT L 345 av , s. 49), med endringer. ( 4 ) Forordning (EF) nr. 555/2000 (EFT L 68 av , s. 3), med endringer. ( 5 ) Forordning (EF) nr. 1267/1999 (EFT L 161 av , s. 73), med endringer. ( 6 ) Forordning (EF) nr. 1268/1999 (EFT L 161 av , s. 87). ( 7 ) Tverrinstitusjonell avtale av 6. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin og forbedring av budsjettbehandlingen (EFT C 172 av , s. 1). 3. Med forbehold for nr. 1 siste punktum deltar de nye medlemsstater fra 1. januar 2004 i fellesskapsprogrammer og -organisasjoner på samme vilkår som de nåværende medlemsstater med finansiering fra De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett. Vilkårene fastsatt i assosieringsrådsbesl utninger, avtaler og programuttalelser mellom De europeiske fellesskap og de nye medlemsstater som gjelder deres deltakelse i fellesskapsprogrammer og -organisasjoner, skal med virkning fra 1. januar 2004 erstattes av bestemmelsene om de aktuelle programmer og -organisasjoner. 4. Dersom noen av statene nevnt i tiltredelsestraktatens artikkel 1 nr. 1 ikke tiltrer Fellesskapet i løpet av 2004, anses enhver søknad fra den aktuelle stat om finansiering gjennom utgifter som hører under de tre første postene i det finansielle overslaget for 2004 for ugyldig. I så fall skal den aktuelle asso sieringsrådsbeslutning, avtale eller programuttalelse fortsette å gjelde for vedkommende stat i hele ( 8 ) EFT L 160 av , s ( 9 ) EFT L 160 av , s. 80.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/11 5. Dersom tiltak er påkrevet for å lette overgangen fra den ordning som består til den ordning som følger av anvendelsen av denne artikkel, skal Kommisjonen vedta de nødvendige tiltak. til de berørte programmene og prosjektene er avsluttet. Uten hensyn til dette skal prosedyrer for offentlige innkjøp som er igangsatt etter tiltredelsen, gjennomføres i samsvar med de aktuelle fellesskapsdirektiver. Artikkel Anbudsinnbydelser, kontraktinngåelser, gjennomføring og betalinger i forbindelse med bistand før tiltredelsen innenfor rammen av Phare-programmet( 1 ), Phare-programmets samarbeid over landegrensene( 2 ) og førtiltredelsesmidlene til Kypros og Malta( 3 ), skal fra tiltredelsestidspunktet forvaltes av gjennomføringsorganer i de nye medlemsstater. Kommisjonens forhåndskontroll av anbudsinnbydelser og kontraktinngåelser skal fravikes ved en kommisjonsbeslutning om dette truffet etter en positiv vurdering av det utvidede desentraliserte gjennomføringssystem (EDIS) i samsvar med kriteriene og vilkårene fastsatt i vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 1266/1999 om samordning av støtte til søkerstater innenfor rammen av førtiltredelsesstrategien og om endring av forordning (EØF) nr. 3906/89( 4 ). Dersom nevnte kommisjonsbeslutning om å fravike forhåndskontroll ikke er truffet før tiltredelsestidspunktet, skal ingen kontrakter som er undertegnet mellom tiltredelsestidspunktet og tidspunktet for vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen, gi rett til bistand før tiltredelsen. Dersom kommisjonsbeslutningen om å fravike forhåndskontroll unntaksvis utsettes ut over tiltredelsestidspunktet av grunner som ikke kan tilskrives myndighetene i de nye medlemsstater, kan Kommisjonen i behørig begrunnede tilfeller godta at kontrakter som er undertegnet mellom tiltredelsen og tidspunktet for kommisjonsbeslutningen, kan gi rett til bistand før tiltredelsen og at gjennomføringen av bistanden før tiltredelsen kan fortsette i et begrenset tidsrom, med forbehold for Kommisjonens rett til å forhåndskontrollere anbudsinnbydelser og kontraktinngåelser. 2. De samlede budsjettforpliktelser som er inngått før tiltredelsen i henhold til finansieringsordninger før tiltredelsen som nevnt i nr. 1, herunder inngåelse og registrering av etterfølgende enkeltstående rettslige forpliktelser og avtaler om betalinger som er inngått etter tiltredelsen, skal fortsette å omfattes av reglene og forskriftene i finansieringsordningene før tiltredelsen og belastes over de tilsvarende budsjettkapitlene ( 1 ) Forordning (EØF) nr. 3906/89 (EFT L 375 av , s. 11), med endringer. ( 2 ) Forordning (EF) nr. 2760/98 (EFT L 345 av , s. 49), med endringer. ( 3 ) Forordning (EF) nr. 555/2000 (EFT L 68 av , s. 3), med endringer. ( 4 ) EFT L 232 av , s Det siste programplanleggingsarbeidet i forbindelse med bistand før tiltredelsen som nevnt i nr. 1, skal finne sted i løpet av det siste hele kalenderåret før tiltredelsen. Det skal være inngått kontrakter for tiltak innenfor rammen av disse programmene innen de to påfølgende årene, og utbetalinger skal skje i henhold til finansieringserklæringen( 5 ), vanligvis ved utgangen av det tredje året etter forpliktelsen. Det gis ingen forlengelse av tidsrommet for inngåelse av kontrakter. Det kan unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller gis en begrenset forlengelse av varigheten av utbetaling. 4. For å sikre den nødvendige utfasing av finansieringsordningene før tiltredelsen nevnt i nr. 1, og av ISPA-programmet( 6 ), og for å sikre en smidig overgang mellom reglene som gjelder før og etter tiltredelsen, kan Kommisjonen treffe alle de tiltak som er hensiktsmessige for å sikre at det nødvendige vedtektsbestemt ansatte personalet beholdes i de nye medlemsstater i høyst 15 måneder etter tiltredelsen. I dette tidsrommet skal det for tjenestemenn som ansettes i stillinger i de nye medlemsstater før tiltredelsen, og som må bli i tjeneste i disse stater etter tiltredelsestidspunktet, unntaksvis gjelde de samme finansielle og materielle vilkår som Kommisjonen anvendte før tiltredelsen i samsvar med vedlegg X til vedtektene for De europeiske fellesskaps tjenestemenn og de tjenestevilkår som gjelder for De europeiske fellesskaps andre ansatte som fastsatt i rådsforordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68( 7 ). Administrative utgifter, herunder lønn til andre ansatte, som er nødvendige for å forvalte bistanden før tiltredelse, skal for hele 2004 og fram til utgangen av juli 2005, dekkes av posten «støtteutgifter til tiltak» (tidligere budsjettets del B) eller tilsvarende poster i de aktuelle budsjettene før tiltredelse for finansieringsordningene nevnt i nr. 1 og ISPA-programmet. 5. Dersom prosjekter som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999, ikke lenger kan finansieres i henhold til denne ordningen, kan de integreres i programmer for utvikling av landdistriktene og finansieres under Det europeiske utviklingsog garantifond for landbruket. Dersom det blir nødvendig med særlige overgangstiltak i denne forbindelse, skal disse vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfondene( 8 ). ( 5 ) Fastsatt i Phare-retningslinjene (SEK (1999) 1596, ajourført ved C 3303/2). ( 6 ) Forordning (EF) nr. 1267/99 (EFT L 161 av , s. 73), med endringer. ( 7 ) EFT L 56 av , s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF, Euratom) nr. 2265/2002 (EFT L 347 av , s. 1). ( 8 ) EFT L 161 av , s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1447/2001 (EFT L 198 av , s. 1).

14 Nr. 47/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel Mellom tiltredelsestidspunktet og utgangen av 2006 skal Unionen gi midlertidig økonomisk bistand, heretter kalt «overgangsstøtte», til de nye medlemsstater for å utvikle og styrke deres administrative evne til å gjennomføre og håndheve Fellesskapets regelverk og fremme utveksling av god praksis mellom likeverdige parter. 2. Bistanden skal svare til et fortsatt behov for å styrke den institusjonelle kapasiteten på visse områder ved hjelp av tiltak som ikke kan finansieres gjennom strukturfondene, særlig på følgende områder: justis- og innenrikssaker (styrking av rettsvesenet, kontroll ved de ytre grenser, bekjempelse av korrupsjon, styrking av evnen til å håndheve loven), finansiell kontroll, beskyttelse av Fellesskapets økonomiske interesser og bekjempelse av bedrageri, det indre marked, herunder tollunionen, miljø, veterinærtjenester og oppbygging av administrativ kapasitet i forbindelse med næringsmiddeltrygghet, administrasjons- og kontrollstrukturer for landbruket og utvikling av landdistriktene, herunder det integrerte forvaltnings- og kontrollsystem (IACS), atomsikkerhet (styrking av effektiviteten og kompetansen hos myndigheter med ansvar for atomsikkerhet, hos deres tekniske støtteorganisasjoner og hos offentlige organer med ansvar for håndtering av radioaktivt avfall), statistikk, styrking av den offentlige forvaltning i samsvar med behovene som er definert i Kommisjonens alminnelige tilsynsrapport, og som ikke hører under strukturfondene. 3. Bistand innenfor rammen av overgangsstøtten skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 i rådsforordning (EØF) nr. 3906/89 om økonomisk støtte til visse stater i Sentral- og Øst-Europa( 1 ). 4. Programmet skal iverksettes i samsvar med artikkel 53 nr. 1 bokstav a) og b) i finansreglementet for De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett( 2 ). Når det gjelder ( 1 ) EFT L 375 av , s. 11. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 2500/2001 (EFT L 342 av , s. 1). ( 2 ) Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EFT L 248 av , s. 1). vennskapsprosjekter mellom offentlige myndigheter med henblikk på institusjonsoppbygging, skal framgangsmåten for forslagsinnbydelse via nettverket av kontaktpunkter i medlemsstatene fortsette å gjelde slik det er fastsatt i rammeavtalene med de nåværende medlemsstater om bistand før tiltredelsen. Forpliktelsesbevilgningene til overgangsstøtten i 1999-priser skal være 200 millioner euro i 2004, 120 millioner euro i 2005 og 60 millioner euro i De årlige bevilgningene skal godkjennes av budsjettmyndigheten innenfor rammen av det finansielle overslaget. Artikkel Det opprettes en Schengen-støtteordning som et midlertidig instrument for å hjelpe mottakermedlemsstatene, mellom tiltredelsestidspunktet og utgangen av 2006, til å finansiere tiltak på Unionens nye ytre grenser med henblikk på gjennomføringen av Schengen-regelverket og ytre grensekontroll. For å bøte på manglene som er påvist når det gjelder forberedelsen til deltakelsen i Schengen, skal følgende typer tiltak gi rett til finansiering innenfor rammen av Schengen-støtteordningen: investeringer i bygging, renovering eller oppgradering av infrastruktur og tilhørende bygninger ved grenseoverganger, investeringer i alle typer driftsutstyr (f.eks. laboratorieutstyr, deteksjonsutstyr, maskinvare og programvare til Schengen Information System-SIS 2, transportmidler), opplæring av grensevakter, støtte til logistikkostnader og driftskostnader. 2. Følgende beløp skal på tiltredelsestidspunktet gjøres tilgjengelige for mottakermedlemsstatene oppført på listen nedenfor i form av tildeling av faste beløp innenfor rammen av Schengen-støtteordningen: Estland Latvia Litauen Ungarn Polen Slovenia Slovakia (millioner euro i 1999-priser) ,9 23,7 44,78 49,3 93,34 35,64 15,94 22,9 23,7 61,07 49,3 93,33 35,63 15,93 22,9 23,7 29,85 49,3 93,33 35,63 15,93

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/13 3. Mottakermedlemsstatene skal ha ansvar for utvelgelse og gjennomføring av enkelttiltak i samsvar med denne artikkel. De skal også ha ansvar for å samordne bruken av støtteordningen med bistand de mottar fra andre fellesskapsordninger og sikre samsvar med Fellesskapets politikk og tiltak og overholdelse av finansreglementet for De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett. De tildelte faste beløpene skal brukes innen tre år fra den første utbetalingen, og alle ubrukte eller urettmessig brukte midler skal inndrives av Kommisjonen. Mottakermedlemsstatene skal, innen seks måneder etter utløpet av fristen på tre år, framlegge en samlet rapport om den finansielle forvaltningen av de tildelte faste beløpene med dokumentasjon for utgiftene. Mottakerstaten skal utøve dette ansvar uten at det berører Kommisjonens ansvar for gjennomføringen av De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett og i samsvar med bestemmelsene i finansreglementet for desentralisert forvaltning. 4. Kommisjonen beholder retten til å foreta kontroll ved hjelp av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF). Kommisjonen og Revisjonsretten kan også foreta kontroller på stedet etter de framgangsmåter som er aktuelle. 5. Kommisjonen kan vedta alle tekniske bestemmelser som er nødvendige for driften av denne støtteordningen. Artikkel 36 Beløpene nevnt i artikkel 29, 30, 34 og 35 skal justeres hvert år som en del av den tekniske tilpasningen nevnt i nr. 15 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai AVDELING II ANDRE BESTEMMELSER Artikkel Dersom det i løpet av et tidsrom på høyst tre år fra tiltredelsen innen en sektor av den økonomiske virksomhet oppstår alvorlige vansker som kan vedvare, eller det oppstår vansker som kan føre til en betydelig forverring av den økonomiske situasjon i et bestemt område, kan en ny medlemsstat be om tillatelse til å treffe beskyttelsestiltak med sikte på å gjenopprette likevekten og tilpasse vedkommende sektor til det felles markeds økonomi. På samme vilkår kan en nåværende medlemsstat be om tillatelse til å treffe beskyttelsestiltak overfor en eller flere av de nye medlemsstater. 2. Etter anmodning fra vedkommende stat skal Kommisjonen som hastesak straks avgjøre hvilke beskyttelsestiltak den finner nødvendig, og fastsette vilkårene og de nærmere regler for gjennomføringen av dem. Dersom det oppstår alvorlige økonomiske vansker og vedkommende medlemsstat uttrykkelig ber om det, skal Kommisjonen treffe sin beslutning innen fem virkedager etter at den har mottatt anmodningen ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. De tiltak som treffes, skal få anvendelse umiddelbart, skal ta hensyn til alle berørte parters interesser og skal ikke medføre grensekontroll. 3. De tiltak som blir godkjent i henhold til nr. 2, kan avvike fra reglene i EF-traktaten og denne akt i den utstrekning og for det tidsrom som er strengt nødvendig for å nå de mål som er angitt i nr. 1. Det skal i første rekke velges tiltak som minst mulig forstyrrer det felles markeds virkemåte. Artikkel 38 Dersom en ny medlemsstat har unnlatt å oppfylle forpliktelsene inngått under tiltredelsesforhandlingene, herunder forpliktelser innenfor all sektorpolitikk som berører økonomisk virksomhet som har virkninger over landegrensene, og dermed har skadet eller står i umiddelbar fare for å skade det indre markets virkemåte, kan Kommisjonen inntil utløpet av et tidsrom på inntil tre år etter ikrafttredelsen av denne akt, etter begrunnet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ treffe hensiktsmessige tiltak. Disse tiltakene skal stå i forhold til skaden, og det skal i første rekke velges tiltak som minst mulig forstyrrer det indre markeds virkemåte, eventuelt sektorvise beskyttelsestiltak. Slike beskyttelsestiltak skal ikke påberopes som et middel til vilkårlig diskriminering eller som en skjult begrensning av handelen mellom medlemsstatene. På grunnlag av resultater av overvåking kan beskyttelsesklausulen også påberopes før tiltredelsen og tre i kraft på tiltredelsestidspunktet. Tiltakene skal ikke opprettholdes lenger enn det som er strengt nødvendig, og skal i alle tilfeller oppheves når den aktuelle forpliktelsen er oppfylt. De kan imidlertid opprettholdes lenger enn tidsrommet angitt i første ledd dersom de aktuelle forpliktelsene ikke er oppfylt. Kommisjonen kan foreta nødvendige tilpasninger av tiltakene som en reaksjon på framskrittene den nye medlemsstaten gjør med hensyn til oppfyllelsen av sine forpliktelser. Kommisjonen skal underrette Rådet i god tid før den opphever beskyttelsestiltakene og skal ta behørig hensyn til eventuelle merknader fra Rådet i den forbindelse.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF av 23. mai 2007 om opprettelse av fondet for de ytre grenser for perioden 2007 til 2013 innenfor rammen av det alminnelige programmet «Solidaritet og forvaltning

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF. av 11.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF. av 11. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/177 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF 2013/EØS/73/28 av 11. mars 2008 om opprettelse av Det europeiske institutt

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII

Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII Forordningen inntas i sin helhet, jf. 3-4: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

28.3.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSVEDTAK. av 20. desember 2000

28.3.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSVEDTAK. av 20. desember 2000 28.3.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 16/71 RÅDSVEDTAK 2002/EØS/16/13 av 20. desember 2000 om et flerårig program for foretak og entreprenørskap, særlig for små og mellomstore

Detaljer

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006 Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2013 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF 2013/EØS/59/08 av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF. av 5. november 2002. om livsforsikring(*)

Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF. av 5. november 2002. om livsforsikring(*) Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF 2006/EØS/58/39 av 5. november 2002 om livsforsikring(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 34/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF. av 31. mars 2004

Nr. 34/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF. av 31. mars 2004 Nr. 34/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF 2009/EØS/34/22 av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge-

Detaljer

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/64/EF. av 13. november 2007

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/64/EF. av 13. november 2007 Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/64/EF 2014/EØS/10/03 av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om endring

Detaljer

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004

19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF. av 15. desember 2004 19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/235 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF 2008/EØS/35/21 av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger

Detaljer

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562 Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562...1 Innholdsfortegnelse...1 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR...2 VEDTATT DENNE FORORDNING:...6 Avdeling I...6 Alminnelige

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18.

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18. 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/79 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 2012/EØS/35/18 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

25.6.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF. av 31. mars 2004

25.6.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF. av 31. mars 2004 Nr. 34/347 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF 2009/EØS/34/25 av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester(*)

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005 Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF 2008/EØS/35/20 av 9. mars 2005 om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av

Detaljer

RÅDSBESLUTNING. av 19. mai 1998

RÅDSBESLUTNING. av 19. mai 1998 Nr. 51/61 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9. 11. 2000 RÅDSBESLUTNING av 19. mai 1998 om tiltak for finansieringsbistand til nyskapende små og mellomstore bedrifter (SMB) som skaper

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11.

Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008. av 11. Nr. 10/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 295/2008 2014/EØS/10/12 av 11. mars 2008 om statistikk over foretaksstrukturer(*) (omarbeiding) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002 Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF av 21. januar 2002 om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF. av 19. mars 2001

Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF. av 19. mars 2001 Nr. 29/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/17/EF 2004/EØS/29/21 av 19. mars 2001 om sanering og avvikling av forsikringsforetak(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer