FØRSTE DEL: PRINSIPPENE... 1 ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE... 4 AVDELING II: ANNEN TILPASNING... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRSTE DEL: PRINSIPPENE... 1 ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE... 4 AVDELING II: ANNEN TILPASNING... 7"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ISSN Nr årgang Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag FØRSTE DEL: PRINSIPPENE ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE AVDELING I: BESTEMMELSER OM ORGANENE Kapittel 1: Europaparlamentet Kapittel 2: Rådet Kapittel 3: Domstolen Kapittel 4: Den økonomiske og sosiale komité Kapittel 5: Regionkomiteen Kapittel 6: Den vitenskapelige og tekniske komité Kapittel 7: Den europeiske sentralbank AVDELING II: ANNEN TILPASNING TREDJE DEL: VARIGE BESTEMMELSER AVDELING I: TILPASNING AV ORGANENES RETTSAKTER AVDELING II: ANDRE BESTEMMELSER FJERDE DEL: MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER AVDELING I: OVERGANGSORDNINGER AVDELING II: ANDRE BESTEMMELSER FEMTE DEL: BESTEMMELSER OM GJENNOMFØRINGEN AV DENNE AKT AVDELING I: INNSETTELSEN AV ORGANER OG KOMITEER AVDELING II: ANVENDELSEN AV ORGANENES RETTSAKTER AVDELING III: SLUTTBESTEMMELSER

2 VEDLEGG Vedlegg II: Liste omhandlet i artikkel 20 i tiltredelseakten Fritt varebytte A. Motokjøretøyer B. Gjødsel C. Kosmetikk D. Måleinstrumenter og emballasje E. Trykkebeholdere F. Textiler og fottøy G. Glass H. Horisontale tiltak og tiltak som gjelder framgangsmåter I. Offentlig innkjøp J. Næringsmidler K. Kjemikalier Fri bevegelighet for personer A. Trygd B. Fri bevegelighet av arbeidstakere C. Gjensidig godkjenning af yrkeskvalifikasjoner I. Alminnelig ordning II. Juridiske yrker III. Medisinske og paramedisinske yrker IV. Arkitekter Adgang til å yte tjenester Selskapsrett A. Selskapsrett B. Regnskapsstandarder C. Industriell eiendomsrett II. Supplerende beskyttelsessertifikater Konkurransepolitikk Landbruk A. Landbruksregelverk B. Veterinært regelverk og plantehelseregelverk I. Veterinært regelverk Transportpolitikk A. Innlandstransport B. Sjøtransport C. Veitransport D. Jernbanetransport E. Transport på innlands vannveier Fortsetter på den siste siden...

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/1 AKT om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag FØRSTE DEL PRINSIPPENE I denne akt forstås med: «opprinnelige traktater», Artikkel 1 Artikkel 2 Bestemmelsene i de opprinnelige traktater og i de rettsakter som er vedtatt av organene og Den europeiske sentralbank før tiltredelsen, skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for de nye medlemsstater og få anvendelse i disse stater på de vilkår som er fastsatt i de nevnte traktater og i denne akt. a) traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap («EF-traktaten») og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap («EAF-traktaten»), slik de er utfylt eller endret ved traktater eller andre akter som er trådt i kraft før tiltredelsen, b) traktaten om Den europeiske union («EU-traktaten»), slik den er utfylt eller endret ved traktater eller andre akter som er trådt i kraft før tiltredelsen, «nåværende medlemsstater», Kongeriket Belgia, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Den franske republikk, Irland, Den italienske republikk, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Portugal, Republikken Finland, Kongeriket Sverige og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, «Unionen», Den europeiske union opprettet ved EUtraktaten, Artikkel 3 1. Bestemmelsene i Schengen-regelverket slik de er integrert i Den europeiske union i protokollen vedlagt traktaten om Den europeiske union og traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap (heretter kalt «Schengen-protokollen»), og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til nevnte bestemmelser, og som er oppført på listen i vedlegg I til denne akt, samt alle andre slike rettsakter som kan bli vedtatt før tiltredelsestidspunktet, skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for de nye medlemsstater og få anvendelse i disse stater. 2. Bestemmelsene i Schengen-regelverket slik de er integrert i Den europeiske union og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til nevnte bestemmelser, og som ikke er nevnt i nr. 1 selv om de fra tiltredelsestidspunktet er bindende for de nye medlemsstater, får ikke anvendelse i en ny medlemsstat før Rådet har truffet en beslutning om dette, etter å ha kontrollert i samsvar med gjeldende framgangsmåter for evaluering i Schengen at vilkårene som er nødvendige for anvendelse av alle berørte deler av regelverket, er oppfylt i den nye medlemsstaten, og etter å ha rådspurt Europaparlamentet. «Fellesskapet», ett eller eventuelt begge Fellesskapene nevnt i første strekpunkt, «nye medlemsstater», Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken, Rådet skal treffe sin beslutning med enstemmighet blant de av dets medlemmer som representerer regjeringene i de medlemsstater der bestemmelsene i dette nummer allerede har fått virkning, og representanten for regjeringen i den medlemsstat som disse bestemmelsene skal få virkning for. Medlemmene av Rådet som representerer regjeringene i Irland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, skal delta i beslutningen i den grad den er forbundet med bestemmelsene i Schengen-regelverket og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til disse, som disse medlemsstater deltar i. «organene», organene opprettet ved de opprinnelige traktater. 3. Avtaler inngått av Rådet i henhold til artikkel 6 i Schengenprotokollen skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for de nye medlemsstater.

4 Nr. 47/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Med hensyn til de overenskomster eller akter innen området justis- og innenrikssaker som er uløselig forbundet med virkeliggjøringen av EU-traktatens mål, forplikter de nye medlemsstater seg til: å tiltre dem som ved tiltredelsestidspunktet er åpnet for undertegning av de nåværende medlemsstater, og dem som er utarbeidet av Rådet i samsvar med EU-traktatens avdeling VI og anbefalt vedtatt av medlemsstatene, å innføre administrative og andre ordninger i likhet med dem som ved tiltredelsestidspunktet er vedtatt av de nåværende medlemsstater eller Rådet for å lette det praktiske samarbeid mellom medlemsstatenes organer og organisasjoner som arbeider med justis- og innenrikssaker. Artikkel 4 Hver av de nye medlemsstater skal fra tiltredelsestidspunktet delta i Den økonomiske og monetære union som medlemsstat med unntak i henhold til EF-traktatens artikkel 122. Artikkel 5 1. De nye medlemsstater tiltrer ved denne akt de beslutninger og avtaler som er vedtatt av representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet. De forplikter seg til fra tiltredelsestidspunktet å tiltre alle andre avtaler inngått av de nåværende medlemsstater som angår Unionens virkemåte, eller som har sammenheng med dens virksomhet. 2. De nye medlemsstater forplikter seg til å tiltre overenskomstene forutsatt i EF-traktatens artikkel 293 og de overenskomster som er uløselig forbundet med virkeliggjøringen av EF-traktatens mål, samt protokollene om Domstolens fortolkning av disse overenskomstene undertegnet av de nåværende medlemsstater; for dette formål forplikter de seg til å innlede forhandlinger med de nåværende medlemsstater for å foreta den nødvendige tilpasning av dem. 3. De nye medlemsstater står i samme stilling som de nåværende medlemsstater med hensyn til erklæringer, resolusjoner eller annen stillingtagen fra Det europeiske råds eller Rådets side og med hensyn til dem som medlemsstatene ved felles overenskomst har vedtatt om Fellesskapet eller Unionen. De vil følgelig overholde de prinsipper og retningslinjer som følger av de nevnte erklæringer, resolusjoner eller annen stillingtagen og treffe de tiltak som kan vise seg nødvendig for å sikre gjennomføringen av dem. Artikkel 6 1. Avtaler eller overenskomster som er inngått eller anvendes midlertidig av Fellesskapet eller i samsvar med EU-traktatens artikkel 24 eller artikkel 38, med en eller flere tredjestater, med en internasjonal organisasjon eller med en borger i en tredjestat, skal i samsvar med vilkårene fastsatt i de opprinnelige traktater og i denne akt være bindende for de nye medlemsstater. 2. De nye medlemsstater forplikter seg til i samsvar med vilkårene fastsatt i denne akt å tiltre de avtaler eller overenskomster som er inngått eller som anvendes midlertidig av de nåværende medlemsstater sammen med Fellesskapet, og de avtaler som er inngått av de nåværende medlemsstater, og som har forbindelse med disse avtalene eller overenskomstene. De nye medlemsstaters tiltredelse til avtaler eller overenskomster nevnt i nr. 6 nedenfor, samt de avtaler med Hviterussland, Kina, Chile, Mercosur og Sveits som er inngått eller undertegnet av Fellesskapet sammen med dets medlemsstater, skal avtales ved inngåelse av en protokoll til slike avtaler eller overenskomster mellom Rådet, som treffer sin avgjørelse med enstemmighet på vegne av medlemsstatene, og berørte tredjestater eller internasjonale organisasjoner. Denne framgangsmåten berører verken Fellesskapets egen myndighet eller fordelingen av myndighet mellom Fellesskapet og medlemsstatene ved inngåelse av slike avtaler i framtiden, eller noen andre endringer som ikke har forbindelse med tiltredelsen. Kommisjonen skal framforhandle disse protokollene på vegne av medlemsstatene på grunnlag av forhandlingsdirektiver godkjent av Rådet, som treffer sin avgjørelse med enstemmighet, og etter samråd med en komité bestående av representanter fra medlemsstatene. Komiteen skal framlegge for Rådet et utkast til protokollene med henblikk på inngåelse. 3. Ved tiltredelsen til avtalene og overenskomstene nevnt i nr. 2 får de nye medlemsstater de samme rettigheter og plikter i henhold nevnte avtaler og overenskomster som de nåværende medlemsstater. 4. De nye medlemsstater tiltrer ved denne akt partnerskapsavtalen mellom medlemmene i gruppen av stater i Afrika, Karibia og Stillehavet på den ene side og Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater på den annen side( 1 ), undertegnet i Cotonou 23. juni De nye medlemsstater forplikter seg til å tiltre, på de vilkår som er fastsatt i denne akt, avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ( 2 ) i samsvar med artikkel 128 i nevnte avtale. ( 1 ) EFT L 317 av , s. 3. ( 2 ) EFT L 1 av , s. 3.

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/3 6. De ny medlemsstater skal fra tiltredelsestidspunktet, i påvente av inngåelsen av de nødvendige protokoller som omhandlet i nr. 2, anvende bestemmelsene i avtaler inngått av de nåværende medlemsstater sammen med Fellesskapet med Algerie, Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Kroatia, Egypt, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Georgia, Israel, Jordan, Kasakhstan, Kirgisistan, Libanon, Mexico, Moldova, Marokko, Romania, Den russiske føderasjonen, San Marino, Sør-Afrika, Sør-Korea, Syria, Tunisia, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan samt bestemmelser i andre avtaler inngått av de nåværende medlemsstatene sammen med Fellesskapet før tiltredelsen. Alle tilpasninger av disse avtaler skal foretas i form av protokoller som inngås med avtalepartene i samsvar med bestemmelsene i nr. 2 annet ledd. Dersom protokollene ikke er inngått ved tiltredelsestidspunktet, skal Fellesskapet og medlemsstatene innenfor rammen av sine respektive myndigheter treffe de nødvendige tiltak for å avklare situasjonen ved tiltredelsen. 9. Fra tiltredelsestidspunktet skal fiskeriavtaler som de nye medlemsstater har inngått med tredjestater, forvaltes av Fellesskapet. Rettigheter og plikter som følger av slike avtaler for de nye medlemsstater, skal ikke berøres i det tidsrom da bestemmelsene i slike avtaler opprettholdes midlertidig. Så snart som mulig og under alle omstendigheter før utløpet av avtalene nevnt i første ledd, skal Rådet med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen i hvert enkelt tilfelle treffe egnede beslutninger med henblikk på å fortsette fiskerivirksomheten som følger av slike avtaler, herunder eventuell forlengelse av visse avtaler i høyst ett år. 10. Med virkning fra tiltredelsestidspunktet skal de nye medlemsstater trekke seg fra alle frihandelsavtaler med tredjestater, herunder Den sentraleuropeiske frihandelsavtale. 7. De nye medlemsstater skal fra tiltredelsestidspunktet anvende de bilaterale tekstilavtaler og -ordninger som Fellesskapet har inngått med tredjestater. De kvantitative restriksjoner som Fellesskapet anvender på import av tekstil- og klesprodukter, skal tilpasses for å ta hensyn til de nye medlemsstaters tiltredelse til Fellesskapet. Med henblikk på dette kan Fellesskapet framforhandle endringer til de bilaterale avtalene og ordningene nevnt ovenfor med de berørte medlemsstater før tiltredelsestidspunktet. Dersom endringene av bilaterale tekstilavtaler og -ordninger ikke er trådt i kraft ved tiltredelsestidspunktet, skal Fellesskapet foreta de nødvendige tilpasninger av sine regler for import av tekstil- og klesprodukter fra tredjestater for å ta hensyn til de nye medlemsstaters tiltredelse til Fellesskapet. 8. De kvantitative restriksjoner som Fellesskapet anvender på import av stål og stålprodukter, skal tilpasses på grunnlag av de nye medlemsstaters import av stålprodukter med opprinnelse i de berørte leverandørstater i løpet av de senere år. Med henblikk på dette skal det før tiltredelsestidspunktet forhandles fram nødvendige endringer av de bilaterale stålavtaler og avtaler som Fellesskapet har inngått med tredjestater. Dersom endringene av bilaterale avtaler og ordninger ikke er trådt i kraft ved tiltredelsestidspunktet, skal bestemmelsene i første ledd gjelde. I det omfang avtaler mellom en eller flere av de nye medlemsstater på den ene side og en eller flere tredjestater på den annen side ikke er forenlige med de forpliktelser som følger av denne akt, skal de nye medlemsstater treffe alle egnede tiltak for å fjerne påviste mangler på samsvar. Dersom en ny medlemsstat støter på vanskeligheter ved tilpasningen av en avtale som er inngått med en eller flere tredjestater før tiltredelse, skal den trekke seg fra avtalen i samsvar med vilkårene i denne. 11. De nye medlemsstater tiltrer ved denne akt og i samsvar med vilkårene fastsatt i den, de interne avtaler de nåværende medlemsstater har inngått for å gjennomføre avtalene eller overenskomstene nevnt i nr. 2, 4 og De nye medlemsstater skal treffe egnede tiltak for om nødvendig å tilpasse sin stilling overfor internasjonale organisasjoner og internasjonale avtaler som Fellesskapet eller andre medlemsstater også er part i, til de rettigheter og forpliktelser som følger av deres tiltredelse til Unionen. De skal særlig på tiltredelsestidspunktet eller tidligst mulig etter dette trekke seg fra internasjonale fiskeriavtaler og - organisasjoner som Fellesskapet også er part i, med mindre deres medlemskap er knyttet til andre saker enn fiskerier. Artikkel 7 Når ikke annet er bestemt i denne akt, kan dens bestemmelser midlertidig settes ut av kraft, endres eller oppheves bare etter den framgangsmåte som er fastsatt i de opprinnelige traktater, og som gjør det mulig å revidere traktatene.

6 Nr. 47/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel 8 Rettsakter som er vedtatt av organene, og som overgangsbestemmelsene fastsatt i denne akt gjelder, skal beholde sin rettslige karakter; særlig skal framgangsmåten for å endre rettsaktene fortsatt gjelde. Artikkel 9 Bestemmelser i denne akt som har til formål eller virkning å oppheve eller endre, på annen måte enn som en overgangsordning, rettsakter vedtatt av organene, skal ha samme rettslige karakter som de bestemmelser som de opphever eller endrer, og være underlagt de samme regler som disse bestemmelsene. Artikkel 10 Ved anvendelsen av de opprinnelige traktater og av rettsakter vedtatt av organene skal unntaksbestemmelsene fastsatt i denne akt gjelde som en overgangsordning. ANNEN DEL TILPASNING AV TRAKTATENE AVDELING I BESTEMMELSER OM ORGANENE KAPITTEL 1 Europaparlamentet Artikkel 11 Med virkning fra begynnelsen av valgperioden skal EF-traktatens artikkel 190 nr. 2 første ledd og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2 første ledd lyde: «Antall representanter som skal velges i hver enkelt medlemsstat, fastsettes slik: Belgia 24 Den tsjekkiske republikken 24 Danmark 14 Tyskland 99 Estland 6 Hellas 24 Spania 54 Frankrike 78 Irland 13 Italia 78 Kypros 6 Latvia 9 Litauen 13 Luxembourg 6 Ungarn 24 Malta 5 Nederland 27 Østerrike 18 Polen 54 Portugal 24 Slovenia 7 Slovakia 14 Finland 14 Sverige 19 Det forente kongerike 78» KAPITTEL 2 Rådet Artikkel Med virkning fra 1. november 2004: a) I EF-traktatens artikkel 205 og i EAF-traktatens artikkel 118 i) skal nr. 2 lyde: «2. Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha følgende vekt: Belgia 12 Den tsjekkiske republikken 12 Danmark 7 Tyskland 29 Estland 4 Hellas 12 Spania 27 Frankrike 29 Irland 7 Italia 29 Kypros 4 Latvia 4 Litauen 7 Luxembourg 4 Ungarn 12 Malta 3 Nederland 13 Østerrike 10 Polen 27 Portugal 12 Slovenia 4 Slovakia 7 Finland 7 Sverige 10 Det forente kongerike 29

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/5 For gyldig beslutning i Rådet kreves minst 232 stemmer med tilslutning fra flertallet av medlemmene når beslutningen etter denne traktat skal treffes etter forslag fra Kommisjonen. I alle andre tilfeller kreves for gyldig beslutning i Rådet 232 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene.» 3. Dersom færre enn ti nye medlemsstater tiltrer Den europeiske union, skal grensen for kvalifisert flertall fastsettes ved rådsbeslutning ved anvendelse av en streng lineær aritmetisk interpolasjon, som avrundes oppover eller nedover til nærmeste stemme, mellom 71 % for et Råd med 300 stemmer og 72,2 % for et EU med 25 medlemsstater. KAPITTEL 3 Domstolen ii) skal nytt nr. 4 lyde: «4. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» b) I EU-traktatens artikkel 23 nr. 2 skal tredje ledd lyde: «Rådsmedlemmenes stemmer skal ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap. For gyldig beslutning kreves minst 232 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» Artikkel Artikkel 9 første ledd i protokollen om vedtektene for Domstolen vedlagt EU-traktaten, EF-traktaten og EAF-traktaten skal lyde: «Den delvise utskiftingen av dommerne hvert tredje år skal gjelde avvekslende 13 og 12 dommere.» 2. Artikkel 48 i protokollen om vedtektene for Domstolen vedlagt EU-traktaten, EF-traktaten og EAF-traktaten skal lyde: «Artikkel 48 Førsteinstansdomstolen skal bestå av 25 dommere.» KAPITTEL 4 Den økonomiske og sosiale komité Artikkel 14 EF-traktatens artikkel 258 annet ledd og EAF-traktatens artikkel 166 annet ledd skal lyde: «Antall medlemmer i komiteen fastsettes slik: c) I EU-traktatens artikkel 34 skal nr. 3 lyde: «3. Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal rådsmedlemmenes stemmer ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap; for gyldig beslutning kreves minst 232 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» 2. Artikkel 3 nr. 1 i protokollen om utvidelse av Den europeiske union vedlagt EU-traktaten og EF-traktaten oppheves. Belgia 12 Den tsjekkiske republikken 12 Danmark 9 Tyskland 24 Estland 7 Hellas 12 Spania 21 Frankrike 24 Irland 9 Italia 24 Kypros 6 Latvia 7 Litauen 9

8 Nr. 47/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Luxembourg 6 Ungarn 12 Malta 5 Nederland 12 Østerrike 12 Polen 21 Portugal 12 Slovenia 7 Slovakia 9 Finland 9 Sverige 12 Det forente kongerike 24» KAPITTEL 5 Regionkomiteen Artikkel 15 EF-traktatens artikkel 263 tredje ledd skal lyde: «Antall medlemmer i komiteen fastsettes slik: Belgia 12 Den tsjekkiske republikken 12 Danmark 9 Tyskland 24 Estland 7 Hellas 12 Spania 21 Frankrike 24 Irland 9 Italia 24 Kypros 6 Latvia 7 Litauen 9 Luxembourg 6 Ungarn 12 Malta 5 Nederland 12 Østerrike 12 Polen 21 Portugal 12 Slovenia 7 Slovakia 9 Finland 9 Sverige 12 Det forente kongerike 24» KAPITTEL 6 Den vitenskapelige og tekniske komité Artikkel 16 EAF-traktatens artikkel 134 nr. 2 første ledd skal lyde: «2. Komiteen skal bestå av 39 medlemmer oppnevnt av Rådet etter samråd med Kommisjonen.» KAPITTEL 7 Den europeiske sentralbank Artikkel 17 I artikkel 49 i protokoll nr. 18 om vedtektene for Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske sentralbank vedlagt traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap skal nytt nr. 3 i artikkel 49 lyde: «49.3 Når en eller flere stater blir medlemmer av Den europeiske union og deres nasjonale sentralbanker blir en del av ESSB, økes ESBs tegnede kapital og grensen for valutareserver som kan overføres til ESB, automatisk. Økningen skal fastsettes ved å multiplisere de respektive gjeldende beløp med forholdet i den utvidede fordelingsnøkkelen for kapitalinnskudd mellom de tiltredende nasjonale sentralbankers vekt og vekten av de nasjonalbanker som allerede er medlemmer av ESSB. Den enkelte sentralbanks vekt i fordelingsnøkkelen for kapitalinnskudd beregnes analogt med artikkel 29.1 og i henhold til artikkel De referanseperioder som skal brukes til de statistiske data, skal være de samme som de som er brukt ved den seneste femårige justering av vektene i henhold til artikkel 29.3.»

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/7 I EF-traktatens artikkel 57 nr. 1 skal nytt ledd lyde: AVDELING II ANNEN TILPASNING Artikkel 18 «Med hensyn til begrensninger i henhold til nasjonal lovgivning i Estland og Ungarn skal den aktuelle dato være 31. desember 1999.» EF-traktatens artikkel 299 nr. 1 skal lyde: Artikkel 19 «1. Denne traktat skal gjelde for Kongeriket Belgia, Den tsjekkiske republikken, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Den franske republikk, Irland, Den italienske republikk, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Polen, Republikken Portugal, Republikken Slovenia, Den slovakiske republikken, Republikken Finland, Kongeriket Sverige og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.» TREDJE DEL VARIGE BESTEMMELSER AVDELING I TILPASNING AV ORGANENES RETTSAKTER Artikkel 20 Rettsaktene oppført på listen i vedlegg II til denne akt skal tilpasses som fastsatt i vedlegget. Artikkel 21 Den tilpasning som tiltredelsen har nødvendiggjort av rettsaktene oppført på listen i vedlegg III til denne akt, skal fastsettes i samsvar med retningslinjene angitt i vedlegget og etter den framgangsmåte og på de vilkår som er fastsatt i artikkel 57. AVDELING II ANDRE BESTEMMELSER Artikkel 22 Tiltakene oppført på listen i vedlegg IV til denne akt skal anvendes på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. Artikkel 23 Rådet kan enstemmig etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Europaparlamentet foreta den tilpasning av bestemmelsene i denne akt om den felles landbrukspolitikk som kan vise seg nødvendig som følge av endringer i Fellesskapets regelverk. Slike tilpasninger kan foretas før tiltredelsestidspunktet.

10 Nr. 47/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende FJERDE DEL MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER AVDELING I OVERGANGSORDNINGER Artikkel 24 Tiltakene oppført på listen i vedlegg V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII og XIV til denne akt får anvendelse for de nye medlemsstater på de vilkår som er fastsatt i disse vedlegg. Artikkel Som unntak fra EF-traktatens artikkel 189 annet ledd og EAF-traktatens artikkel 107 annet ledd og samtidig som det tas hensyn til EF-traktatens artikkel 190 nr. 2 og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2, skal antall seter i Europaparlamentet for de nye medlemsstater for tidsrommet fra tiltredelsestidspunktet til begynnelsen av valgperioden være som følger: Den tsjekkiske republikken 24 Estland 6 Kypros 6 Latvia 9 Litauen 13 Ungarn 24 Malta 5 Polen 54 Slovenia 7 Slovakia 14 Tyskland 10 Estland 3 Hellas 5 Spania 8 Frankrike 10 Irland 3 Italia 10 Kypros 2 Latvia 3 Litauen 3 Luxembourg 2 Ungarn 5 Malta 2 Nederland 5 Østerrike 4 Polen 8 Portugal 5 Slovenia 3 Slovakia 3 Finland 3 Sverige 4 Det forente kongerike Som unntak fra EF-traktatens artikkel 190 nr. 1 og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2, skal representantene i Europaparlamentet for folkene i de nye medlemsstatene for tidsrommet fra tiltredelsestidspunktet til begynnelsen av valgperioden utpekes av den enkelte nye medlemsstats nasjonalforsamling blant dens egne medlemmer i samsvar med den framgangsmåte hver av statene fastsetter. Artikkel Følgende bestemmelser får anvendelse for tidsrommet inntil 31. oktober 2004: a) for så vidt gjelder EF-traktatens artikkel 205 nr. 2 og EAFtraktatens artikkel 118 nr. 2: Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha følgende vekt: Belgia 5 Den tsjekkiske republikken 5 Danmark 3 b) for så vidt gjelder EF-traktatens artikkel 205 nr. 2 annet og tredje ledd og EAF-traktatens artikkel 118 nr. 2 annet og tredje ledd: For gyldig beslutning kreves minst: 88 stemmer når beslutningen etter denne traktat skal treffes etter forslag fra Kommisjonen, 88 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene i alle andre tilfeller. c) for så vidt gjelder EU-traktatens artikkel 23 nr. 2 tredje ledd annet punktum: For gyldig beslutning kreves minst 88 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/9 d) for så vidt gjelder EU-traktatens artikkel 34 nr. 3: Ved de rådsbeslutninger som krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap; beslutningen treffes med minst 88 stemmer avgitt av to tredeler av medlemmene som stemmer for. 2. Dersom færre enn ti nye medlemsstater tiltrer Unionen, skal grensen for kvalifisert flertall for tidsrommet inntil 31. oktober 2004 fastsettes ved rådsbeslutning slik at den ligger nærmest mulig 71,26 % av det samlede antall stemmer. Artikkel Inntektene kalt «toll og andre avgifter i henhold til den felles tolltariff» og omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom om ordningen med Fellesskapenes egne midler( 1 ) eller tilsvarende bestemmelser i en beslutning som trer i stedet for nevnte beslutning, skal omfatte toll beregnet på grunnlag av satsene som framgår av den felles tolltariff og av enhver tollinnrømmelse som kommer inn under den, og som anvendes av Fellesskapet i de nye medlemsstaters handel med tredjeland. 2. For året 2004 skal det harmoniserte merverdiavgiftsgru nnlaget og bruttonasjonalinntektsgrunnlaget som omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) og d) i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom for hver av de nye medlemsstatene tilsvare to tredeler av det årlige grunnlaget. Bruttonasjonalinntektsgrunnlaget for hver av de nye medlemsstatene som skal anvendes ved beregning av finansieringen av korreksjonen av budsjettubalanser til fordel for Det forente kongerike som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i rådsbeslutning 2000/597/EF, skal på samme måte tilsvare to tredeler av det årlige grunnlaget. 3. Med henblikk på å fastsette den fryste satsen for 2004 i henhold til artikkel 2 nr. 4 bokstav b) i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom skal de reduserte merverdiavgiftsgrun nlagene for de nye medlemsstater beregnes på grunnlag av to tredeler av deres ikke-reduserte merverdiavgiftsgrunnlag og to tredeler av deres bruttonasjonalinntekt Artikkel De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett for regnskapsåret 2004 skal tilpasses for å ta hensyn til de nye medlemsstaters tiltredelse ved et endringsbudsjett som skal få virkning fra 1. mai De tolv månedlige tolvdelene av midlene basert på merverdiavgift og bruttonasjonalinntekt som skal betales av de nye medlemsstater i henhold til dette endringsbudsjettet, samt tilpasningen med tilbakevirkende kraft av de månedlige tolvtedelene for tidsrommet fra januar til april 2004 som får anvendelse bare for de nåværende medlemsstater, skal konverteres til åttedeler som innkreves i tidsrommet fra mai til desember På samme måte skal tilpasningene med tilbakevirkende kraft som følger av senere endringsbudsjetter som vedtas i 2004, konverteres til like deler som skal innkreves før utgangen av året. Artikkel 29 Første virkedag i hver måned skal Fellesskapet, som utgift på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett, utbetale til Den tsjekkiske republikken, Kypros, Malta og Slovenia en åttedel i 2004 fra tiltredelsestidspunktet og en tolvdel i 2005 og 2006 av følgende beløp som midlertidig budsjettgodtgjøring: Den tsjekkiske republikken Kypros Malta Slovenia (millioner euro i 1999-priser) ,4 68,9 37,8 29,5 Artikkel ,0 119,2 65,6 66,4 85,1 112,3 62,9 35,5 Første virkedag i hver måned skal Fellesskapet, som utgift på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett, utbetale til Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia en åttedel i 2004 fra tiltredelsestidspunktet og en tolvdel i 2005 og 2006 av følgende beløp som en særlig fast kontantkreditt: Den tsjekkiske republikken Estland Kypros Latvia Litauen Ungarn Malta Polen Slovenia Slovakia (millioner euro i 1999-priser) ,7 15,8 27,7 19,5 34,8 155,3 12,2 442,8 65,4 63,2 91,55 2,9 5,05 3,4 6,3 27,95 27,15 550,0 17,85 11,35 91,55 2,9 5,05 3,4 6,3 27,95 27,15 450,0 17,85 11,35 Ved alle beregninger av fordelingen av strukturfondene for årene skal det tas hensyn til én milliard euro for Polen og 100 millioner euro for Den tsjekkiske republikken, som inngår i den særlige faste kontantkreditten. ( 1 ) EFT L 253 av , s. 42.

12 Nr. 47/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel De nye medlemsstatene oppført på listen nedenfor skal utbetale følgende beløp til Kull- og stålforskningsfondet omhandlet i beslutning 2002/234/EKSF truffet av representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet den 27. februar 2002 om økonomiske konsekvenser av utløpet av EKSF-traktaten og om Kull- og stålforskningsfondet( 1 ): for individuelle spesifikasjoner og unntak som nevnt nedenfor eller som ellers fastsatt i denne traktat. Øvre grenser for tilleggsbevilgninger som hører under postene 1, 2, 3 og 5 i det finansielle overslaget i forbindelse med utvidelsen er fastsatt i vedlegg XV. Det kan imidlertid ikke inngås noen finansielle forpliktelser over 2004-budsjettet for programmer eller berørte organer før den aktuelle nye medlemsstaten har tiltrådt. Den tsjekkiske republikken Estland Latvia Ungarn Polen Slovenia Slovakia (millioner euro i løpende priser) 39,88 2,5 2,69 9,93 92,46 2,36 20,11 2. Nr. 1 får ikke anvendelse på utgifter som hører under Garantiseksjonen i Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket i henhold til artikkel 2 nr. 1, artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 nr. 3 i rådsforordning (EF) nr. 1258/1999 om finansiering av den felles landbrukspolitikk( 8 ); disse utgiftene gir rett til fellesskapsstøtte først fra tiltredelsestidspunktet i samsvar med artikkel 2 i denne akt. 2. Bidragene til Kull- og stålforskningsfondet skal innbetales i fire avdrag fra og med 2006, hver gang på første virkedag i første måned av hvert år, på følgende måte: 2006: 15 % 2007: 20 % 2008: 30 % Nr. 1 i denne artikkel får likevel anvendelse på utgifter til utvikling av landdistriktene som hører under Garantiseksjonen i Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket i samsvar med artikkel 47a i rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket (EUGFL) og om endring og oppheving av visse forordninger( 9 ), med forbehold for vilkårene fastsatt i endringen av nevnte forordning i vedlegg II til denne akt. 2009: 35 %. Artikkel Med mindre annet er fastsatt i denne traktat, skal det ikke inngås noen økonomiske forpliktelser innenfor rammen av Phare-programmet( 2 ), Phare-programmets samarbeid over landegrensene( 3 ), førtiltredelsesmidlene til Kypros og Malta( 4 ), ISPA-programmet( 5 ) og SAPARD-programmet( 6 ) til fordel for de nye medlemsstatene etter 31. desember Fra 1. januar 2004 skal de nye medlemsstater behandles på samme måte som de nåværende medlemsstater med hensyn til utgifter på de tre første postene i det finansielle overslaget som fastsatt i tverrinstitusjonell avtale av 6. mai 1999( 7 ), med forbehold ( 1 ) EFT L 79 av , s. 42. ( 2 ) Forordning (EØF) nr. 3906/89 (EFT L 375 av , s. 11), med endringer. ( 3 ) Forordning (EF) nr. 2760/98 (EFT L 345 av , s. 49), med endringer. ( 4 ) Forordning (EF) nr. 555/2000 (EFT L 68 av , s. 3), med endringer. ( 5 ) Forordning (EF) nr. 1267/1999 (EFT L 161 av , s. 73), med endringer. ( 6 ) Forordning (EF) nr. 1268/1999 (EFT L 161 av , s. 87). ( 7 ) Tverrinstitusjonell avtale av 6. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin og forbedring av budsjettbehandlingen (EFT C 172 av , s. 1). 3. Med forbehold for nr. 1 siste punktum deltar de nye medlemsstater fra 1. januar 2004 i fellesskapsprogrammer og -organisasjoner på samme vilkår som de nåværende medlemsstater med finansiering fra De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett. Vilkårene fastsatt i assosieringsrådsbesl utninger, avtaler og programuttalelser mellom De europeiske fellesskap og de nye medlemsstater som gjelder deres deltakelse i fellesskapsprogrammer og -organisasjoner, skal med virkning fra 1. januar 2004 erstattes av bestemmelsene om de aktuelle programmer og -organisasjoner. 4. Dersom noen av statene nevnt i tiltredelsestraktatens artikkel 1 nr. 1 ikke tiltrer Fellesskapet i løpet av 2004, anses enhver søknad fra den aktuelle stat om finansiering gjennom utgifter som hører under de tre første postene i det finansielle overslaget for 2004 for ugyldig. I så fall skal den aktuelle asso sieringsrådsbeslutning, avtale eller programuttalelse fortsette å gjelde for vedkommende stat i hele ( 8 ) EFT L 160 av , s ( 9 ) EFT L 160 av , s. 80.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/11 5. Dersom tiltak er påkrevet for å lette overgangen fra den ordning som består til den ordning som følger av anvendelsen av denne artikkel, skal Kommisjonen vedta de nødvendige tiltak. til de berørte programmene og prosjektene er avsluttet. Uten hensyn til dette skal prosedyrer for offentlige innkjøp som er igangsatt etter tiltredelsen, gjennomføres i samsvar med de aktuelle fellesskapsdirektiver. Artikkel Anbudsinnbydelser, kontraktinngåelser, gjennomføring og betalinger i forbindelse med bistand før tiltredelsen innenfor rammen av Phare-programmet( 1 ), Phare-programmets samarbeid over landegrensene( 2 ) og førtiltredelsesmidlene til Kypros og Malta( 3 ), skal fra tiltredelsestidspunktet forvaltes av gjennomføringsorganer i de nye medlemsstater. Kommisjonens forhåndskontroll av anbudsinnbydelser og kontraktinngåelser skal fravikes ved en kommisjonsbeslutning om dette truffet etter en positiv vurdering av det utvidede desentraliserte gjennomføringssystem (EDIS) i samsvar med kriteriene og vilkårene fastsatt i vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 1266/1999 om samordning av støtte til søkerstater innenfor rammen av førtiltredelsesstrategien og om endring av forordning (EØF) nr. 3906/89( 4 ). Dersom nevnte kommisjonsbeslutning om å fravike forhåndskontroll ikke er truffet før tiltredelsestidspunktet, skal ingen kontrakter som er undertegnet mellom tiltredelsestidspunktet og tidspunktet for vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen, gi rett til bistand før tiltredelsen. Dersom kommisjonsbeslutningen om å fravike forhåndskontroll unntaksvis utsettes ut over tiltredelsestidspunktet av grunner som ikke kan tilskrives myndighetene i de nye medlemsstater, kan Kommisjonen i behørig begrunnede tilfeller godta at kontrakter som er undertegnet mellom tiltredelsen og tidspunktet for kommisjonsbeslutningen, kan gi rett til bistand før tiltredelsen og at gjennomføringen av bistanden før tiltredelsen kan fortsette i et begrenset tidsrom, med forbehold for Kommisjonens rett til å forhåndskontrollere anbudsinnbydelser og kontraktinngåelser. 2. De samlede budsjettforpliktelser som er inngått før tiltredelsen i henhold til finansieringsordninger før tiltredelsen som nevnt i nr. 1, herunder inngåelse og registrering av etterfølgende enkeltstående rettslige forpliktelser og avtaler om betalinger som er inngått etter tiltredelsen, skal fortsette å omfattes av reglene og forskriftene i finansieringsordningene før tiltredelsen og belastes over de tilsvarende budsjettkapitlene ( 1 ) Forordning (EØF) nr. 3906/89 (EFT L 375 av , s. 11), med endringer. ( 2 ) Forordning (EF) nr. 2760/98 (EFT L 345 av , s. 49), med endringer. ( 3 ) Forordning (EF) nr. 555/2000 (EFT L 68 av , s. 3), med endringer. ( 4 ) EFT L 232 av , s Det siste programplanleggingsarbeidet i forbindelse med bistand før tiltredelsen som nevnt i nr. 1, skal finne sted i løpet av det siste hele kalenderåret før tiltredelsen. Det skal være inngått kontrakter for tiltak innenfor rammen av disse programmene innen de to påfølgende årene, og utbetalinger skal skje i henhold til finansieringserklæringen( 5 ), vanligvis ved utgangen av det tredje året etter forpliktelsen. Det gis ingen forlengelse av tidsrommet for inngåelse av kontrakter. Det kan unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller gis en begrenset forlengelse av varigheten av utbetaling. 4. For å sikre den nødvendige utfasing av finansieringsordningene før tiltredelsen nevnt i nr. 1, og av ISPA-programmet( 6 ), og for å sikre en smidig overgang mellom reglene som gjelder før og etter tiltredelsen, kan Kommisjonen treffe alle de tiltak som er hensiktsmessige for å sikre at det nødvendige vedtektsbestemt ansatte personalet beholdes i de nye medlemsstater i høyst 15 måneder etter tiltredelsen. I dette tidsrommet skal det for tjenestemenn som ansettes i stillinger i de nye medlemsstater før tiltredelsen, og som må bli i tjeneste i disse stater etter tiltredelsestidspunktet, unntaksvis gjelde de samme finansielle og materielle vilkår som Kommisjonen anvendte før tiltredelsen i samsvar med vedlegg X til vedtektene for De europeiske fellesskaps tjenestemenn og de tjenestevilkår som gjelder for De europeiske fellesskaps andre ansatte som fastsatt i rådsforordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68( 7 ). Administrative utgifter, herunder lønn til andre ansatte, som er nødvendige for å forvalte bistanden før tiltredelse, skal for hele 2004 og fram til utgangen av juli 2005, dekkes av posten «støtteutgifter til tiltak» (tidligere budsjettets del B) eller tilsvarende poster i de aktuelle budsjettene før tiltredelse for finansieringsordningene nevnt i nr. 1 og ISPA-programmet. 5. Dersom prosjekter som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999, ikke lenger kan finansieres i henhold til denne ordningen, kan de integreres i programmer for utvikling av landdistriktene og finansieres under Det europeiske utviklingsog garantifond for landbruket. Dersom det blir nødvendig med særlige overgangstiltak i denne forbindelse, skal disse vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfondene( 8 ). ( 5 ) Fastsatt i Phare-retningslinjene (SEK (1999) 1596, ajourført ved C 3303/2). ( 6 ) Forordning (EF) nr. 1267/99 (EFT L 161 av , s. 73), med endringer. ( 7 ) EFT L 56 av , s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF, Euratom) nr. 2265/2002 (EFT L 347 av , s. 1). ( 8 ) EFT L 161 av , s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1447/2001 (EFT L 198 av , s. 1).

14 Nr. 47/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel Mellom tiltredelsestidspunktet og utgangen av 2006 skal Unionen gi midlertidig økonomisk bistand, heretter kalt «overgangsstøtte», til de nye medlemsstater for å utvikle og styrke deres administrative evne til å gjennomføre og håndheve Fellesskapets regelverk og fremme utveksling av god praksis mellom likeverdige parter. 2. Bistanden skal svare til et fortsatt behov for å styrke den institusjonelle kapasiteten på visse områder ved hjelp av tiltak som ikke kan finansieres gjennom strukturfondene, særlig på følgende områder: justis- og innenrikssaker (styrking av rettsvesenet, kontroll ved de ytre grenser, bekjempelse av korrupsjon, styrking av evnen til å håndheve loven), finansiell kontroll, beskyttelse av Fellesskapets økonomiske interesser og bekjempelse av bedrageri, det indre marked, herunder tollunionen, miljø, veterinærtjenester og oppbygging av administrativ kapasitet i forbindelse med næringsmiddeltrygghet, administrasjons- og kontrollstrukturer for landbruket og utvikling av landdistriktene, herunder det integrerte forvaltnings- og kontrollsystem (IACS), atomsikkerhet (styrking av effektiviteten og kompetansen hos myndigheter med ansvar for atomsikkerhet, hos deres tekniske støtteorganisasjoner og hos offentlige organer med ansvar for håndtering av radioaktivt avfall), statistikk, styrking av den offentlige forvaltning i samsvar med behovene som er definert i Kommisjonens alminnelige tilsynsrapport, og som ikke hører under strukturfondene. 3. Bistand innenfor rammen av overgangsstøtten skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 i rådsforordning (EØF) nr. 3906/89 om økonomisk støtte til visse stater i Sentral- og Øst-Europa( 1 ). 4. Programmet skal iverksettes i samsvar med artikkel 53 nr. 1 bokstav a) og b) i finansreglementet for De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett( 2 ). Når det gjelder ( 1 ) EFT L 375 av , s. 11. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 2500/2001 (EFT L 342 av , s. 1). ( 2 ) Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EFT L 248 av , s. 1). vennskapsprosjekter mellom offentlige myndigheter med henblikk på institusjonsoppbygging, skal framgangsmåten for forslagsinnbydelse via nettverket av kontaktpunkter i medlemsstatene fortsette å gjelde slik det er fastsatt i rammeavtalene med de nåværende medlemsstater om bistand før tiltredelsen. Forpliktelsesbevilgningene til overgangsstøtten i 1999-priser skal være 200 millioner euro i 2004, 120 millioner euro i 2005 og 60 millioner euro i De årlige bevilgningene skal godkjennes av budsjettmyndigheten innenfor rammen av det finansielle overslaget. Artikkel Det opprettes en Schengen-støtteordning som et midlertidig instrument for å hjelpe mottakermedlemsstatene, mellom tiltredelsestidspunktet og utgangen av 2006, til å finansiere tiltak på Unionens nye ytre grenser med henblikk på gjennomføringen av Schengen-regelverket og ytre grensekontroll. For å bøte på manglene som er påvist når det gjelder forberedelsen til deltakelsen i Schengen, skal følgende typer tiltak gi rett til finansiering innenfor rammen av Schengen-støtteordningen: investeringer i bygging, renovering eller oppgradering av infrastruktur og tilhørende bygninger ved grenseoverganger, investeringer i alle typer driftsutstyr (f.eks. laboratorieutstyr, deteksjonsutstyr, maskinvare og programvare til Schengen Information System-SIS 2, transportmidler), opplæring av grensevakter, støtte til logistikkostnader og driftskostnader. 2. Følgende beløp skal på tiltredelsestidspunktet gjøres tilgjengelige for mottakermedlemsstatene oppført på listen nedenfor i form av tildeling av faste beløp innenfor rammen av Schengen-støtteordningen: Estland Latvia Litauen Ungarn Polen Slovenia Slovakia (millioner euro i 1999-priser) ,9 23,7 44,78 49,3 93,34 35,64 15,94 22,9 23,7 61,07 49,3 93,33 35,63 15,93 22,9 23,7 29,85 49,3 93,33 35,63 15,93

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/13 3. Mottakermedlemsstatene skal ha ansvar for utvelgelse og gjennomføring av enkelttiltak i samsvar med denne artikkel. De skal også ha ansvar for å samordne bruken av støtteordningen med bistand de mottar fra andre fellesskapsordninger og sikre samsvar med Fellesskapets politikk og tiltak og overholdelse av finansreglementet for De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett. De tildelte faste beløpene skal brukes innen tre år fra den første utbetalingen, og alle ubrukte eller urettmessig brukte midler skal inndrives av Kommisjonen. Mottakermedlemsstatene skal, innen seks måneder etter utløpet av fristen på tre år, framlegge en samlet rapport om den finansielle forvaltningen av de tildelte faste beløpene med dokumentasjon for utgiftene. Mottakerstaten skal utøve dette ansvar uten at det berører Kommisjonens ansvar for gjennomføringen av De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett og i samsvar med bestemmelsene i finansreglementet for desentralisert forvaltning. 4. Kommisjonen beholder retten til å foreta kontroll ved hjelp av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF). Kommisjonen og Revisjonsretten kan også foreta kontroller på stedet etter de framgangsmåter som er aktuelle. 5. Kommisjonen kan vedta alle tekniske bestemmelser som er nødvendige for driften av denne støtteordningen. Artikkel 36 Beløpene nevnt i artikkel 29, 30, 34 og 35 skal justeres hvert år som en del av den tekniske tilpasningen nevnt i nr. 15 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai AVDELING II ANDRE BESTEMMELSER Artikkel Dersom det i løpet av et tidsrom på høyst tre år fra tiltredelsen innen en sektor av den økonomiske virksomhet oppstår alvorlige vansker som kan vedvare, eller det oppstår vansker som kan føre til en betydelig forverring av den økonomiske situasjon i et bestemt område, kan en ny medlemsstat be om tillatelse til å treffe beskyttelsestiltak med sikte på å gjenopprette likevekten og tilpasse vedkommende sektor til det felles markeds økonomi. På samme vilkår kan en nåværende medlemsstat be om tillatelse til å treffe beskyttelsestiltak overfor en eller flere av de nye medlemsstater. 2. Etter anmodning fra vedkommende stat skal Kommisjonen som hastesak straks avgjøre hvilke beskyttelsestiltak den finner nødvendig, og fastsette vilkårene og de nærmere regler for gjennomføringen av dem. Dersom det oppstår alvorlige økonomiske vansker og vedkommende medlemsstat uttrykkelig ber om det, skal Kommisjonen treffe sin beslutning innen fem virkedager etter at den har mottatt anmodningen ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. De tiltak som treffes, skal få anvendelse umiddelbart, skal ta hensyn til alle berørte parters interesser og skal ikke medføre grensekontroll. 3. De tiltak som blir godkjent i henhold til nr. 2, kan avvike fra reglene i EF-traktaten og denne akt i den utstrekning og for det tidsrom som er strengt nødvendig for å nå de mål som er angitt i nr. 1. Det skal i første rekke velges tiltak som minst mulig forstyrrer det felles markeds virkemåte. Artikkel 38 Dersom en ny medlemsstat har unnlatt å oppfylle forpliktelsene inngått under tiltredelsesforhandlingene, herunder forpliktelser innenfor all sektorpolitikk som berører økonomisk virksomhet som har virkninger over landegrensene, og dermed har skadet eller står i umiddelbar fare for å skade det indre markets virkemåte, kan Kommisjonen inntil utløpet av et tidsrom på inntil tre år etter ikrafttredelsen av denne akt, etter begrunnet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ treffe hensiktsmessige tiltak. Disse tiltakene skal stå i forhold til skaden, og det skal i første rekke velges tiltak som minst mulig forstyrrer det indre markeds virkemåte, eventuelt sektorvise beskyttelsestiltak. Slike beskyttelsestiltak skal ikke påberopes som et middel til vilkårlig diskriminering eller som en skjult begrensning av handelen mellom medlemsstatene. På grunnlag av resultater av overvåking kan beskyttelsesklausulen også påberopes før tiltredelsen og tre i kraft på tiltredelsestidspunktet. Tiltakene skal ikke opprettholdes lenger enn det som er strengt nødvendig, og skal i alle tilfeller oppheves når den aktuelle forpliktelsen er oppfylt. De kan imidlertid opprettholdes lenger enn tidsrommet angitt i første ledd dersom de aktuelle forpliktelsene ikke er oppfylt. Kommisjonen kan foreta nødvendige tilpasninger av tiltakene som en reaksjon på framskrittene den nye medlemsstaten gjør med hensyn til oppfyllelsen av sine forpliktelser. Kommisjonen skal underrette Rådet i god tid før den opphever beskyttelsestiltakene og skal ta behørig hensyn til eventuelle merknader fra Rådet i den forbindelse.

AKT. om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag

AKT. om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag AKT om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag I samsvar med tiltredelsestraktatens artikkel 2 får denne akt anvendelse

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA,

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA, REGIONAL KONVENSJON OM FELLES PREFERANSEOPPRINNELSESREGLER FOR EUROPA OG STATENE VED MIDDELHAVET DEN EUROPEISKE UNION, ISLAND, FYRSTEDØMMET LIECHTENSTEIN, KONGERIKET NORGE, DET SVEITSISKE EDSFORBUND, heretter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 16 norwegischer Vertragstext NO (Normativer Teil) 1 von 21 AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 92 norwegische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998. Nr. 42/192 AVSNITT VII. Artikkel 9. Sluttbestemmelser

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998. Nr. 42/192 AVSNITT VII. Artikkel 9. Sluttbestemmelser Nr. 42/192 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave Artikkel 9 Innen utgangen av 1995 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet - en rapport om den erfaring

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007 av 7. desember 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII (Etableringsrett)

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007 Important legal notice 2007/599/EC: Commission Decision of 27 August 2007 implementing Decision No 574/2007/EC of the European Parliament and of the Council as regards the adoption of strategic guidelines

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008 Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008 2014/EØS/21/23 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT OM TILTREDELSESVILKÅRENE FOR REPUBLIKKEN BULGARIA OG ROMANIA OG TILPASNINGEN AV DE TRAKTATER

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

RÅDSBESLUTNING. av 14. juni 1993

RÅDSBESLUTNING. av 14. juni 1993 30.7.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/00 57 RÅDSBESLUTNING av 14. juni 1993 om et flerårig program for fellesskapstiltak for å styrke de prioriterte områdene og for å sikre

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007 Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007 2011/EØS/35/74 av 2. februar 2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM SATELLITTNAVIGASJON MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER OG KONGERIKET NORGE

SAMARBEIDSAVTALE OM SATELLITTNAVIGASJON MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER OG KONGERIKET NORGE SAMARBEIDSAVTALE OM SATELLITTNAVIGASJON MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER OG KONGERIKET NORGE EU/NO/no 1 EU/NO/no 2 DEN EUROPEISKE UNION, heretter også kalt «Unionen», og KONGERIKET BELGIA,

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 42 norwegische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005 Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF 2008/EØS/35/20 av 9. mars 2005 om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000 Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001 Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.10.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - S-Erklärung Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 13 FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004 Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.6.2008 BESLUTNING nr. 199 2008/EØS/35/17 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6.

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6. Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005 2009/EØS/10/27 av 6. juli 2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11.

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11. Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008 2014/EØS/56/38 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og

Detaljer

NOR/306R1791.00T OJ L 363/2006, s. 1-80

NOR/306R1791.00T OJ L 363/2006, s. 1-80 NOR/306R1791.00T OJ L 363/2006, s. 1-80 COUNCIL REGULATION (EC) No. 1791/2006 of 20 November 2006 adapting certain Regulations and Decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003. av 10. februar 2003

Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003. av 10. februar 2003 Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003 2005/EØS/49/49 av 10. februar 2003 om vedtakelse av spesifikasjonen for ad hoc-modulen for 2004 om organiseringen

Detaljer