FØRSTE DEL: PRINSIPPENE... 1 ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE... 4 AVDELING II: ANNEN TILPASNING... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRSTE DEL: PRINSIPPENE... 1 ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE... 4 AVDELING II: ANNEN TILPASNING... 7"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ISSN Nr årgang Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag FØRSTE DEL: PRINSIPPENE ANNEN DEL: TILPASNING AV TRAKTATENE AVDELING I: BESTEMMELSER OM ORGANENE Kapittel 1: Europaparlamentet Kapittel 2: Rådet Kapittel 3: Domstolen Kapittel 4: Den økonomiske og sosiale komité Kapittel 5: Regionkomiteen Kapittel 6: Den vitenskapelige og tekniske komité Kapittel 7: Den europeiske sentralbank AVDELING II: ANNEN TILPASNING TREDJE DEL: VARIGE BESTEMMELSER AVDELING I: TILPASNING AV ORGANENES RETTSAKTER AVDELING II: ANDRE BESTEMMELSER FJERDE DEL: MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER AVDELING I: OVERGANGSORDNINGER AVDELING II: ANDRE BESTEMMELSER FEMTE DEL: BESTEMMELSER OM GJENNOMFØRINGEN AV DENNE AKT AVDELING I: INNSETTELSEN AV ORGANER OG KOMITEER AVDELING II: ANVENDELSEN AV ORGANENES RETTSAKTER AVDELING III: SLUTTBESTEMMELSER

2 VEDLEGG Vedlegg II: Liste omhandlet i artikkel 20 i tiltredelseakten Fritt varebytte A. Motokjøretøyer B. Gjødsel C. Kosmetikk D. Måleinstrumenter og emballasje E. Trykkebeholdere F. Textiler og fottøy G. Glass H. Horisontale tiltak og tiltak som gjelder framgangsmåter I. Offentlig innkjøp J. Næringsmidler K. Kjemikalier Fri bevegelighet for personer A. Trygd B. Fri bevegelighet av arbeidstakere C. Gjensidig godkjenning af yrkeskvalifikasjoner I. Alminnelig ordning II. Juridiske yrker III. Medisinske og paramedisinske yrker IV. Arkitekter Adgang til å yte tjenester Selskapsrett A. Selskapsrett B. Regnskapsstandarder C. Industriell eiendomsrett II. Supplerende beskyttelsessertifikater Konkurransepolitikk Landbruk A. Landbruksregelverk B. Veterinært regelverk og plantehelseregelverk I. Veterinært regelverk Transportpolitikk A. Innlandstransport B. Sjøtransport C. Veitransport D. Jernbanetransport E. Transport på innlands vannveier Fortsetter på den siste siden...

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/1 AKT om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag FØRSTE DEL PRINSIPPENE I denne akt forstås med: «opprinnelige traktater», Artikkel 1 Artikkel 2 Bestemmelsene i de opprinnelige traktater og i de rettsakter som er vedtatt av organene og Den europeiske sentralbank før tiltredelsen, skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for de nye medlemsstater og få anvendelse i disse stater på de vilkår som er fastsatt i de nevnte traktater og i denne akt. a) traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap («EF-traktaten») og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap («EAF-traktaten»), slik de er utfylt eller endret ved traktater eller andre akter som er trådt i kraft før tiltredelsen, b) traktaten om Den europeiske union («EU-traktaten»), slik den er utfylt eller endret ved traktater eller andre akter som er trådt i kraft før tiltredelsen, «nåværende medlemsstater», Kongeriket Belgia, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Den franske republikk, Irland, Den italienske republikk, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Portugal, Republikken Finland, Kongeriket Sverige og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, «Unionen», Den europeiske union opprettet ved EUtraktaten, Artikkel 3 1. Bestemmelsene i Schengen-regelverket slik de er integrert i Den europeiske union i protokollen vedlagt traktaten om Den europeiske union og traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap (heretter kalt «Schengen-protokollen»), og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til nevnte bestemmelser, og som er oppført på listen i vedlegg I til denne akt, samt alle andre slike rettsakter som kan bli vedtatt før tiltredelsestidspunktet, skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for de nye medlemsstater og få anvendelse i disse stater. 2. Bestemmelsene i Schengen-regelverket slik de er integrert i Den europeiske union og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til nevnte bestemmelser, og som ikke er nevnt i nr. 1 selv om de fra tiltredelsestidspunktet er bindende for de nye medlemsstater, får ikke anvendelse i en ny medlemsstat før Rådet har truffet en beslutning om dette, etter å ha kontrollert i samsvar med gjeldende framgangsmåter for evaluering i Schengen at vilkårene som er nødvendige for anvendelse av alle berørte deler av regelverket, er oppfylt i den nye medlemsstaten, og etter å ha rådspurt Europaparlamentet. «Fellesskapet», ett eller eventuelt begge Fellesskapene nevnt i første strekpunkt, «nye medlemsstater», Den tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken, Rådet skal treffe sin beslutning med enstemmighet blant de av dets medlemmer som representerer regjeringene i de medlemsstater der bestemmelsene i dette nummer allerede har fått virkning, og representanten for regjeringen i den medlemsstat som disse bestemmelsene skal få virkning for. Medlemmene av Rådet som representerer regjeringene i Irland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, skal delta i beslutningen i den grad den er forbundet med bestemmelsene i Schengen-regelverket og i de rettsakter som bygger på eller har tilknytning til disse, som disse medlemsstater deltar i. «organene», organene opprettet ved de opprinnelige traktater. 3. Avtaler inngått av Rådet i henhold til artikkel 6 i Schengenprotokollen skal fra tiltredelsestidspunktet være bindende for de nye medlemsstater.

4 Nr. 47/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Med hensyn til de overenskomster eller akter innen området justis- og innenrikssaker som er uløselig forbundet med virkeliggjøringen av EU-traktatens mål, forplikter de nye medlemsstater seg til: å tiltre dem som ved tiltredelsestidspunktet er åpnet for undertegning av de nåværende medlemsstater, og dem som er utarbeidet av Rådet i samsvar med EU-traktatens avdeling VI og anbefalt vedtatt av medlemsstatene, å innføre administrative og andre ordninger i likhet med dem som ved tiltredelsestidspunktet er vedtatt av de nåværende medlemsstater eller Rådet for å lette det praktiske samarbeid mellom medlemsstatenes organer og organisasjoner som arbeider med justis- og innenrikssaker. Artikkel 4 Hver av de nye medlemsstater skal fra tiltredelsestidspunktet delta i Den økonomiske og monetære union som medlemsstat med unntak i henhold til EF-traktatens artikkel 122. Artikkel 5 1. De nye medlemsstater tiltrer ved denne akt de beslutninger og avtaler som er vedtatt av representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet. De forplikter seg til fra tiltredelsestidspunktet å tiltre alle andre avtaler inngått av de nåværende medlemsstater som angår Unionens virkemåte, eller som har sammenheng med dens virksomhet. 2. De nye medlemsstater forplikter seg til å tiltre overenskomstene forutsatt i EF-traktatens artikkel 293 og de overenskomster som er uløselig forbundet med virkeliggjøringen av EF-traktatens mål, samt protokollene om Domstolens fortolkning av disse overenskomstene undertegnet av de nåværende medlemsstater; for dette formål forplikter de seg til å innlede forhandlinger med de nåværende medlemsstater for å foreta den nødvendige tilpasning av dem. 3. De nye medlemsstater står i samme stilling som de nåværende medlemsstater med hensyn til erklæringer, resolusjoner eller annen stillingtagen fra Det europeiske råds eller Rådets side og med hensyn til dem som medlemsstatene ved felles overenskomst har vedtatt om Fellesskapet eller Unionen. De vil følgelig overholde de prinsipper og retningslinjer som følger av de nevnte erklæringer, resolusjoner eller annen stillingtagen og treffe de tiltak som kan vise seg nødvendig for å sikre gjennomføringen av dem. Artikkel 6 1. Avtaler eller overenskomster som er inngått eller anvendes midlertidig av Fellesskapet eller i samsvar med EU-traktatens artikkel 24 eller artikkel 38, med en eller flere tredjestater, med en internasjonal organisasjon eller med en borger i en tredjestat, skal i samsvar med vilkårene fastsatt i de opprinnelige traktater og i denne akt være bindende for de nye medlemsstater. 2. De nye medlemsstater forplikter seg til i samsvar med vilkårene fastsatt i denne akt å tiltre de avtaler eller overenskomster som er inngått eller som anvendes midlertidig av de nåværende medlemsstater sammen med Fellesskapet, og de avtaler som er inngått av de nåværende medlemsstater, og som har forbindelse med disse avtalene eller overenskomstene. De nye medlemsstaters tiltredelse til avtaler eller overenskomster nevnt i nr. 6 nedenfor, samt de avtaler med Hviterussland, Kina, Chile, Mercosur og Sveits som er inngått eller undertegnet av Fellesskapet sammen med dets medlemsstater, skal avtales ved inngåelse av en protokoll til slike avtaler eller overenskomster mellom Rådet, som treffer sin avgjørelse med enstemmighet på vegne av medlemsstatene, og berørte tredjestater eller internasjonale organisasjoner. Denne framgangsmåten berører verken Fellesskapets egen myndighet eller fordelingen av myndighet mellom Fellesskapet og medlemsstatene ved inngåelse av slike avtaler i framtiden, eller noen andre endringer som ikke har forbindelse med tiltredelsen. Kommisjonen skal framforhandle disse protokollene på vegne av medlemsstatene på grunnlag av forhandlingsdirektiver godkjent av Rådet, som treffer sin avgjørelse med enstemmighet, og etter samråd med en komité bestående av representanter fra medlemsstatene. Komiteen skal framlegge for Rådet et utkast til protokollene med henblikk på inngåelse. 3. Ved tiltredelsen til avtalene og overenskomstene nevnt i nr. 2 får de nye medlemsstater de samme rettigheter og plikter i henhold nevnte avtaler og overenskomster som de nåværende medlemsstater. 4. De nye medlemsstater tiltrer ved denne akt partnerskapsavtalen mellom medlemmene i gruppen av stater i Afrika, Karibia og Stillehavet på den ene side og Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater på den annen side( 1 ), undertegnet i Cotonou 23. juni De nye medlemsstater forplikter seg til å tiltre, på de vilkår som er fastsatt i denne akt, avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ( 2 ) i samsvar med artikkel 128 i nevnte avtale. ( 1 ) EFT L 317 av , s. 3. ( 2 ) EFT L 1 av , s. 3.

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/3 6. De ny medlemsstater skal fra tiltredelsestidspunktet, i påvente av inngåelsen av de nødvendige protokoller som omhandlet i nr. 2, anvende bestemmelsene i avtaler inngått av de nåværende medlemsstater sammen med Fellesskapet med Algerie, Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Kroatia, Egypt, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Georgia, Israel, Jordan, Kasakhstan, Kirgisistan, Libanon, Mexico, Moldova, Marokko, Romania, Den russiske føderasjonen, San Marino, Sør-Afrika, Sør-Korea, Syria, Tunisia, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan samt bestemmelser i andre avtaler inngått av de nåværende medlemsstatene sammen med Fellesskapet før tiltredelsen. Alle tilpasninger av disse avtaler skal foretas i form av protokoller som inngås med avtalepartene i samsvar med bestemmelsene i nr. 2 annet ledd. Dersom protokollene ikke er inngått ved tiltredelsestidspunktet, skal Fellesskapet og medlemsstatene innenfor rammen av sine respektive myndigheter treffe de nødvendige tiltak for å avklare situasjonen ved tiltredelsen. 9. Fra tiltredelsestidspunktet skal fiskeriavtaler som de nye medlemsstater har inngått med tredjestater, forvaltes av Fellesskapet. Rettigheter og plikter som følger av slike avtaler for de nye medlemsstater, skal ikke berøres i det tidsrom da bestemmelsene i slike avtaler opprettholdes midlertidig. Så snart som mulig og under alle omstendigheter før utløpet av avtalene nevnt i første ledd, skal Rådet med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen i hvert enkelt tilfelle treffe egnede beslutninger med henblikk på å fortsette fiskerivirksomheten som følger av slike avtaler, herunder eventuell forlengelse av visse avtaler i høyst ett år. 10. Med virkning fra tiltredelsestidspunktet skal de nye medlemsstater trekke seg fra alle frihandelsavtaler med tredjestater, herunder Den sentraleuropeiske frihandelsavtale. 7. De nye medlemsstater skal fra tiltredelsestidspunktet anvende de bilaterale tekstilavtaler og -ordninger som Fellesskapet har inngått med tredjestater. De kvantitative restriksjoner som Fellesskapet anvender på import av tekstil- og klesprodukter, skal tilpasses for å ta hensyn til de nye medlemsstaters tiltredelse til Fellesskapet. Med henblikk på dette kan Fellesskapet framforhandle endringer til de bilaterale avtalene og ordningene nevnt ovenfor med de berørte medlemsstater før tiltredelsestidspunktet. Dersom endringene av bilaterale tekstilavtaler og -ordninger ikke er trådt i kraft ved tiltredelsestidspunktet, skal Fellesskapet foreta de nødvendige tilpasninger av sine regler for import av tekstil- og klesprodukter fra tredjestater for å ta hensyn til de nye medlemsstaters tiltredelse til Fellesskapet. 8. De kvantitative restriksjoner som Fellesskapet anvender på import av stål og stålprodukter, skal tilpasses på grunnlag av de nye medlemsstaters import av stålprodukter med opprinnelse i de berørte leverandørstater i løpet av de senere år. Med henblikk på dette skal det før tiltredelsestidspunktet forhandles fram nødvendige endringer av de bilaterale stålavtaler og avtaler som Fellesskapet har inngått med tredjestater. Dersom endringene av bilaterale avtaler og ordninger ikke er trådt i kraft ved tiltredelsestidspunktet, skal bestemmelsene i første ledd gjelde. I det omfang avtaler mellom en eller flere av de nye medlemsstater på den ene side og en eller flere tredjestater på den annen side ikke er forenlige med de forpliktelser som følger av denne akt, skal de nye medlemsstater treffe alle egnede tiltak for å fjerne påviste mangler på samsvar. Dersom en ny medlemsstat støter på vanskeligheter ved tilpasningen av en avtale som er inngått med en eller flere tredjestater før tiltredelse, skal den trekke seg fra avtalen i samsvar med vilkårene i denne. 11. De nye medlemsstater tiltrer ved denne akt og i samsvar med vilkårene fastsatt i den, de interne avtaler de nåværende medlemsstater har inngått for å gjennomføre avtalene eller overenskomstene nevnt i nr. 2, 4 og De nye medlemsstater skal treffe egnede tiltak for om nødvendig å tilpasse sin stilling overfor internasjonale organisasjoner og internasjonale avtaler som Fellesskapet eller andre medlemsstater også er part i, til de rettigheter og forpliktelser som følger av deres tiltredelse til Unionen. De skal særlig på tiltredelsestidspunktet eller tidligst mulig etter dette trekke seg fra internasjonale fiskeriavtaler og - organisasjoner som Fellesskapet også er part i, med mindre deres medlemskap er knyttet til andre saker enn fiskerier. Artikkel 7 Når ikke annet er bestemt i denne akt, kan dens bestemmelser midlertidig settes ut av kraft, endres eller oppheves bare etter den framgangsmåte som er fastsatt i de opprinnelige traktater, og som gjør det mulig å revidere traktatene.

6 Nr. 47/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel 8 Rettsakter som er vedtatt av organene, og som overgangsbestemmelsene fastsatt i denne akt gjelder, skal beholde sin rettslige karakter; særlig skal framgangsmåten for å endre rettsaktene fortsatt gjelde. Artikkel 9 Bestemmelser i denne akt som har til formål eller virkning å oppheve eller endre, på annen måte enn som en overgangsordning, rettsakter vedtatt av organene, skal ha samme rettslige karakter som de bestemmelser som de opphever eller endrer, og være underlagt de samme regler som disse bestemmelsene. Artikkel 10 Ved anvendelsen av de opprinnelige traktater og av rettsakter vedtatt av organene skal unntaksbestemmelsene fastsatt i denne akt gjelde som en overgangsordning. ANNEN DEL TILPASNING AV TRAKTATENE AVDELING I BESTEMMELSER OM ORGANENE KAPITTEL 1 Europaparlamentet Artikkel 11 Med virkning fra begynnelsen av valgperioden skal EF-traktatens artikkel 190 nr. 2 første ledd og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2 første ledd lyde: «Antall representanter som skal velges i hver enkelt medlemsstat, fastsettes slik: Belgia 24 Den tsjekkiske republikken 24 Danmark 14 Tyskland 99 Estland 6 Hellas 24 Spania 54 Frankrike 78 Irland 13 Italia 78 Kypros 6 Latvia 9 Litauen 13 Luxembourg 6 Ungarn 24 Malta 5 Nederland 27 Østerrike 18 Polen 54 Portugal 24 Slovenia 7 Slovakia 14 Finland 14 Sverige 19 Det forente kongerike 78» KAPITTEL 2 Rådet Artikkel Med virkning fra 1. november 2004: a) I EF-traktatens artikkel 205 og i EAF-traktatens artikkel 118 i) skal nr. 2 lyde: «2. Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha følgende vekt: Belgia 12 Den tsjekkiske republikken 12 Danmark 7 Tyskland 29 Estland 4 Hellas 12 Spania 27 Frankrike 29 Irland 7 Italia 29 Kypros 4 Latvia 4 Litauen 7 Luxembourg 4 Ungarn 12 Malta 3 Nederland 13 Østerrike 10 Polen 27 Portugal 12 Slovenia 4 Slovakia 7 Finland 7 Sverige 10 Det forente kongerike 29

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/5 For gyldig beslutning i Rådet kreves minst 232 stemmer med tilslutning fra flertallet av medlemmene når beslutningen etter denne traktat skal treffes etter forslag fra Kommisjonen. I alle andre tilfeller kreves for gyldig beslutning i Rådet 232 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene.» 3. Dersom færre enn ti nye medlemsstater tiltrer Den europeiske union, skal grensen for kvalifisert flertall fastsettes ved rådsbeslutning ved anvendelse av en streng lineær aritmetisk interpolasjon, som avrundes oppover eller nedover til nærmeste stemme, mellom 71 % for et Råd med 300 stemmer og 72,2 % for et EU med 25 medlemsstater. KAPITTEL 3 Domstolen ii) skal nytt nr. 4 lyde: «4. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» b) I EU-traktatens artikkel 23 nr. 2 skal tredje ledd lyde: «Rådsmedlemmenes stemmer skal ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap. For gyldig beslutning kreves minst 232 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» Artikkel Artikkel 9 første ledd i protokollen om vedtektene for Domstolen vedlagt EU-traktaten, EF-traktaten og EAF-traktaten skal lyde: «Den delvise utskiftingen av dommerne hvert tredje år skal gjelde avvekslende 13 og 12 dommere.» 2. Artikkel 48 i protokollen om vedtektene for Domstolen vedlagt EU-traktaten, EF-traktaten og EAF-traktaten skal lyde: «Artikkel 48 Førsteinstansdomstolen skal bestå av 25 dommere.» KAPITTEL 4 Den økonomiske og sosiale komité Artikkel 14 EF-traktatens artikkel 258 annet ledd og EAF-traktatens artikkel 166 annet ledd skal lyde: «Antall medlemmer i komiteen fastsettes slik: c) I EU-traktatens artikkel 34 skal nr. 3 lyde: «3. Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal rådsmedlemmenes stemmer ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap; for gyldig beslutning kreves minst 232 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene. Når Rådet treffer beslutning med kvalifisert flertall, kan et medlem av Rådet kreve at det kontrolleres at medlemsstatene som utgjør det kvalifiserte flertall, representerer minst 62 % av Unionens samlede befolkning. Dersom det viser seg at dette vilkår ikke er oppfylt, er den aktuelle beslutningen ikke vedtatt.» 2. Artikkel 3 nr. 1 i protokollen om utvidelse av Den europeiske union vedlagt EU-traktaten og EF-traktaten oppheves. Belgia 12 Den tsjekkiske republikken 12 Danmark 9 Tyskland 24 Estland 7 Hellas 12 Spania 21 Frankrike 24 Irland 9 Italia 24 Kypros 6 Latvia 7 Litauen 9

8 Nr. 47/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Luxembourg 6 Ungarn 12 Malta 5 Nederland 12 Østerrike 12 Polen 21 Portugal 12 Slovenia 7 Slovakia 9 Finland 9 Sverige 12 Det forente kongerike 24» KAPITTEL 5 Regionkomiteen Artikkel 15 EF-traktatens artikkel 263 tredje ledd skal lyde: «Antall medlemmer i komiteen fastsettes slik: Belgia 12 Den tsjekkiske republikken 12 Danmark 9 Tyskland 24 Estland 7 Hellas 12 Spania 21 Frankrike 24 Irland 9 Italia 24 Kypros 6 Latvia 7 Litauen 9 Luxembourg 6 Ungarn 12 Malta 5 Nederland 12 Østerrike 12 Polen 21 Portugal 12 Slovenia 7 Slovakia 9 Finland 9 Sverige 12 Det forente kongerike 24» KAPITTEL 6 Den vitenskapelige og tekniske komité Artikkel 16 EAF-traktatens artikkel 134 nr. 2 første ledd skal lyde: «2. Komiteen skal bestå av 39 medlemmer oppnevnt av Rådet etter samråd med Kommisjonen.» KAPITTEL 7 Den europeiske sentralbank Artikkel 17 I artikkel 49 i protokoll nr. 18 om vedtektene for Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske sentralbank vedlagt traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap skal nytt nr. 3 i artikkel 49 lyde: «49.3 Når en eller flere stater blir medlemmer av Den europeiske union og deres nasjonale sentralbanker blir en del av ESSB, økes ESBs tegnede kapital og grensen for valutareserver som kan overføres til ESB, automatisk. Økningen skal fastsettes ved å multiplisere de respektive gjeldende beløp med forholdet i den utvidede fordelingsnøkkelen for kapitalinnskudd mellom de tiltredende nasjonale sentralbankers vekt og vekten av de nasjonalbanker som allerede er medlemmer av ESSB. Den enkelte sentralbanks vekt i fordelingsnøkkelen for kapitalinnskudd beregnes analogt med artikkel 29.1 og i henhold til artikkel De referanseperioder som skal brukes til de statistiske data, skal være de samme som de som er brukt ved den seneste femårige justering av vektene i henhold til artikkel 29.3.»

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/7 I EF-traktatens artikkel 57 nr. 1 skal nytt ledd lyde: AVDELING II ANNEN TILPASNING Artikkel 18 «Med hensyn til begrensninger i henhold til nasjonal lovgivning i Estland og Ungarn skal den aktuelle dato være 31. desember 1999.» EF-traktatens artikkel 299 nr. 1 skal lyde: Artikkel 19 «1. Denne traktat skal gjelde for Kongeriket Belgia, Den tsjekkiske republikken, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Den franske republikk, Irland, Den italienske republikk, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Polen, Republikken Portugal, Republikken Slovenia, Den slovakiske republikken, Republikken Finland, Kongeriket Sverige og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.» TREDJE DEL VARIGE BESTEMMELSER AVDELING I TILPASNING AV ORGANENES RETTSAKTER Artikkel 20 Rettsaktene oppført på listen i vedlegg II til denne akt skal tilpasses som fastsatt i vedlegget. Artikkel 21 Den tilpasning som tiltredelsen har nødvendiggjort av rettsaktene oppført på listen i vedlegg III til denne akt, skal fastsettes i samsvar med retningslinjene angitt i vedlegget og etter den framgangsmåte og på de vilkår som er fastsatt i artikkel 57. AVDELING II ANDRE BESTEMMELSER Artikkel 22 Tiltakene oppført på listen i vedlegg IV til denne akt skal anvendes på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. Artikkel 23 Rådet kan enstemmig etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Europaparlamentet foreta den tilpasning av bestemmelsene i denne akt om den felles landbrukspolitikk som kan vise seg nødvendig som følge av endringer i Fellesskapets regelverk. Slike tilpasninger kan foretas før tiltredelsestidspunktet.

10 Nr. 47/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende FJERDE DEL MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER AVDELING I OVERGANGSORDNINGER Artikkel 24 Tiltakene oppført på listen i vedlegg V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII og XIV til denne akt får anvendelse for de nye medlemsstater på de vilkår som er fastsatt i disse vedlegg. Artikkel Som unntak fra EF-traktatens artikkel 189 annet ledd og EAF-traktatens artikkel 107 annet ledd og samtidig som det tas hensyn til EF-traktatens artikkel 190 nr. 2 og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2, skal antall seter i Europaparlamentet for de nye medlemsstater for tidsrommet fra tiltredelsestidspunktet til begynnelsen av valgperioden være som følger: Den tsjekkiske republikken 24 Estland 6 Kypros 6 Latvia 9 Litauen 13 Ungarn 24 Malta 5 Polen 54 Slovenia 7 Slovakia 14 Tyskland 10 Estland 3 Hellas 5 Spania 8 Frankrike 10 Irland 3 Italia 10 Kypros 2 Latvia 3 Litauen 3 Luxembourg 2 Ungarn 5 Malta 2 Nederland 5 Østerrike 4 Polen 8 Portugal 5 Slovenia 3 Slovakia 3 Finland 3 Sverige 4 Det forente kongerike Som unntak fra EF-traktatens artikkel 190 nr. 1 og EAF-traktatens artikkel 108 nr. 2, skal representantene i Europaparlamentet for folkene i de nye medlemsstatene for tidsrommet fra tiltredelsestidspunktet til begynnelsen av valgperioden utpekes av den enkelte nye medlemsstats nasjonalforsamling blant dens egne medlemmer i samsvar med den framgangsmåte hver av statene fastsetter. Artikkel Følgende bestemmelser får anvendelse for tidsrommet inntil 31. oktober 2004: a) for så vidt gjelder EF-traktatens artikkel 205 nr. 2 og EAFtraktatens artikkel 118 nr. 2: Når Rådets beslutninger krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha følgende vekt: Belgia 5 Den tsjekkiske republikken 5 Danmark 3 b) for så vidt gjelder EF-traktatens artikkel 205 nr. 2 annet og tredje ledd og EAF-traktatens artikkel 118 nr. 2 annet og tredje ledd: For gyldig beslutning kreves minst: 88 stemmer når beslutningen etter denne traktat skal treffes etter forslag fra Kommisjonen, 88 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene i alle andre tilfeller. c) for så vidt gjelder EU-traktatens artikkel 23 nr. 2 tredje ledd annet punktum: For gyldig beslutning kreves minst 88 stemmer med tilslutning fra minst to tredeler av medlemmene.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/9 d) for så vidt gjelder EU-traktatens artikkel 34 nr. 3: Ved de rådsbeslutninger som krever kvalifisert flertall, skal medlemmenes stemmer ha vekt som fastsatt i artikkel 205 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap; beslutningen treffes med minst 88 stemmer avgitt av to tredeler av medlemmene som stemmer for. 2. Dersom færre enn ti nye medlemsstater tiltrer Unionen, skal grensen for kvalifisert flertall for tidsrommet inntil 31. oktober 2004 fastsettes ved rådsbeslutning slik at den ligger nærmest mulig 71,26 % av det samlede antall stemmer. Artikkel Inntektene kalt «toll og andre avgifter i henhold til den felles tolltariff» og omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom om ordningen med Fellesskapenes egne midler( 1 ) eller tilsvarende bestemmelser i en beslutning som trer i stedet for nevnte beslutning, skal omfatte toll beregnet på grunnlag av satsene som framgår av den felles tolltariff og av enhver tollinnrømmelse som kommer inn under den, og som anvendes av Fellesskapet i de nye medlemsstaters handel med tredjeland. 2. For året 2004 skal det harmoniserte merverdiavgiftsgru nnlaget og bruttonasjonalinntektsgrunnlaget som omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) og d) i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom for hver av de nye medlemsstatene tilsvare to tredeler av det årlige grunnlaget. Bruttonasjonalinntektsgrunnlaget for hver av de nye medlemsstatene som skal anvendes ved beregning av finansieringen av korreksjonen av budsjettubalanser til fordel for Det forente kongerike som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i rådsbeslutning 2000/597/EF, skal på samme måte tilsvare to tredeler av det årlige grunnlaget. 3. Med henblikk på å fastsette den fryste satsen for 2004 i henhold til artikkel 2 nr. 4 bokstav b) i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom skal de reduserte merverdiavgiftsgrun nlagene for de nye medlemsstater beregnes på grunnlag av to tredeler av deres ikke-reduserte merverdiavgiftsgrunnlag og to tredeler av deres bruttonasjonalinntekt Artikkel De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett for regnskapsåret 2004 skal tilpasses for å ta hensyn til de nye medlemsstaters tiltredelse ved et endringsbudsjett som skal få virkning fra 1. mai De tolv månedlige tolvdelene av midlene basert på merverdiavgift og bruttonasjonalinntekt som skal betales av de nye medlemsstater i henhold til dette endringsbudsjettet, samt tilpasningen med tilbakevirkende kraft av de månedlige tolvtedelene for tidsrommet fra januar til april 2004 som får anvendelse bare for de nåværende medlemsstater, skal konverteres til åttedeler som innkreves i tidsrommet fra mai til desember På samme måte skal tilpasningene med tilbakevirkende kraft som følger av senere endringsbudsjetter som vedtas i 2004, konverteres til like deler som skal innkreves før utgangen av året. Artikkel 29 Første virkedag i hver måned skal Fellesskapet, som utgift på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett, utbetale til Den tsjekkiske republikken, Kypros, Malta og Slovenia en åttedel i 2004 fra tiltredelsestidspunktet og en tolvdel i 2005 og 2006 av følgende beløp som midlertidig budsjettgodtgjøring: Den tsjekkiske republikken Kypros Malta Slovenia (millioner euro i 1999-priser) ,4 68,9 37,8 29,5 Artikkel ,0 119,2 65,6 66,4 85,1 112,3 62,9 35,5 Første virkedag i hver måned skal Fellesskapet, som utgift på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett, utbetale til Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia en åttedel i 2004 fra tiltredelsestidspunktet og en tolvdel i 2005 og 2006 av følgende beløp som en særlig fast kontantkreditt: Den tsjekkiske republikken Estland Kypros Latvia Litauen Ungarn Malta Polen Slovenia Slovakia (millioner euro i 1999-priser) ,7 15,8 27,7 19,5 34,8 155,3 12,2 442,8 65,4 63,2 91,55 2,9 5,05 3,4 6,3 27,95 27,15 550,0 17,85 11,35 91,55 2,9 5,05 3,4 6,3 27,95 27,15 450,0 17,85 11,35 Ved alle beregninger av fordelingen av strukturfondene for årene skal det tas hensyn til én milliard euro for Polen og 100 millioner euro for Den tsjekkiske republikken, som inngår i den særlige faste kontantkreditten. ( 1 ) EFT L 253 av , s. 42.

12 Nr. 47/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel De nye medlemsstatene oppført på listen nedenfor skal utbetale følgende beløp til Kull- og stålforskningsfondet omhandlet i beslutning 2002/234/EKSF truffet av representantene for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet den 27. februar 2002 om økonomiske konsekvenser av utløpet av EKSF-traktaten og om Kull- og stålforskningsfondet( 1 ): for individuelle spesifikasjoner og unntak som nevnt nedenfor eller som ellers fastsatt i denne traktat. Øvre grenser for tilleggsbevilgninger som hører under postene 1, 2, 3 og 5 i det finansielle overslaget i forbindelse med utvidelsen er fastsatt i vedlegg XV. Det kan imidlertid ikke inngås noen finansielle forpliktelser over 2004-budsjettet for programmer eller berørte organer før den aktuelle nye medlemsstaten har tiltrådt. Den tsjekkiske republikken Estland Latvia Ungarn Polen Slovenia Slovakia (millioner euro i løpende priser) 39,88 2,5 2,69 9,93 92,46 2,36 20,11 2. Nr. 1 får ikke anvendelse på utgifter som hører under Garantiseksjonen i Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket i henhold til artikkel 2 nr. 1, artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 nr. 3 i rådsforordning (EF) nr. 1258/1999 om finansiering av den felles landbrukspolitikk( 8 ); disse utgiftene gir rett til fellesskapsstøtte først fra tiltredelsestidspunktet i samsvar med artikkel 2 i denne akt. 2. Bidragene til Kull- og stålforskningsfondet skal innbetales i fire avdrag fra og med 2006, hver gang på første virkedag i første måned av hvert år, på følgende måte: 2006: 15 % 2007: 20 % 2008: 30 % Nr. 1 i denne artikkel får likevel anvendelse på utgifter til utvikling av landdistriktene som hører under Garantiseksjonen i Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket i samsvar med artikkel 47a i rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket (EUGFL) og om endring og oppheving av visse forordninger( 9 ), med forbehold for vilkårene fastsatt i endringen av nevnte forordning i vedlegg II til denne akt. 2009: 35 %. Artikkel Med mindre annet er fastsatt i denne traktat, skal det ikke inngås noen økonomiske forpliktelser innenfor rammen av Phare-programmet( 2 ), Phare-programmets samarbeid over landegrensene( 3 ), førtiltredelsesmidlene til Kypros og Malta( 4 ), ISPA-programmet( 5 ) og SAPARD-programmet( 6 ) til fordel for de nye medlemsstatene etter 31. desember Fra 1. januar 2004 skal de nye medlemsstater behandles på samme måte som de nåværende medlemsstater med hensyn til utgifter på de tre første postene i det finansielle overslaget som fastsatt i tverrinstitusjonell avtale av 6. mai 1999( 7 ), med forbehold ( 1 ) EFT L 79 av , s. 42. ( 2 ) Forordning (EØF) nr. 3906/89 (EFT L 375 av , s. 11), med endringer. ( 3 ) Forordning (EF) nr. 2760/98 (EFT L 345 av , s. 49), med endringer. ( 4 ) Forordning (EF) nr. 555/2000 (EFT L 68 av , s. 3), med endringer. ( 5 ) Forordning (EF) nr. 1267/1999 (EFT L 161 av , s. 73), med endringer. ( 6 ) Forordning (EF) nr. 1268/1999 (EFT L 161 av , s. 87). ( 7 ) Tverrinstitusjonell avtale av 6. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin og forbedring av budsjettbehandlingen (EFT C 172 av , s. 1). 3. Med forbehold for nr. 1 siste punktum deltar de nye medlemsstater fra 1. januar 2004 i fellesskapsprogrammer og -organisasjoner på samme vilkår som de nåværende medlemsstater med finansiering fra De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett. Vilkårene fastsatt i assosieringsrådsbesl utninger, avtaler og programuttalelser mellom De europeiske fellesskap og de nye medlemsstater som gjelder deres deltakelse i fellesskapsprogrammer og -organisasjoner, skal med virkning fra 1. januar 2004 erstattes av bestemmelsene om de aktuelle programmer og -organisasjoner. 4. Dersom noen av statene nevnt i tiltredelsestraktatens artikkel 1 nr. 1 ikke tiltrer Fellesskapet i løpet av 2004, anses enhver søknad fra den aktuelle stat om finansiering gjennom utgifter som hører under de tre første postene i det finansielle overslaget for 2004 for ugyldig. I så fall skal den aktuelle asso sieringsrådsbeslutning, avtale eller programuttalelse fortsette å gjelde for vedkommende stat i hele ( 8 ) EFT L 160 av , s ( 9 ) EFT L 160 av , s. 80.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/11 5. Dersom tiltak er påkrevet for å lette overgangen fra den ordning som består til den ordning som følger av anvendelsen av denne artikkel, skal Kommisjonen vedta de nødvendige tiltak. til de berørte programmene og prosjektene er avsluttet. Uten hensyn til dette skal prosedyrer for offentlige innkjøp som er igangsatt etter tiltredelsen, gjennomføres i samsvar med de aktuelle fellesskapsdirektiver. Artikkel Anbudsinnbydelser, kontraktinngåelser, gjennomføring og betalinger i forbindelse med bistand før tiltredelsen innenfor rammen av Phare-programmet( 1 ), Phare-programmets samarbeid over landegrensene( 2 ) og førtiltredelsesmidlene til Kypros og Malta( 3 ), skal fra tiltredelsestidspunktet forvaltes av gjennomføringsorganer i de nye medlemsstater. Kommisjonens forhåndskontroll av anbudsinnbydelser og kontraktinngåelser skal fravikes ved en kommisjonsbeslutning om dette truffet etter en positiv vurdering av det utvidede desentraliserte gjennomføringssystem (EDIS) i samsvar med kriteriene og vilkårene fastsatt i vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 1266/1999 om samordning av støtte til søkerstater innenfor rammen av førtiltredelsesstrategien og om endring av forordning (EØF) nr. 3906/89( 4 ). Dersom nevnte kommisjonsbeslutning om å fravike forhåndskontroll ikke er truffet før tiltredelsestidspunktet, skal ingen kontrakter som er undertegnet mellom tiltredelsestidspunktet og tidspunktet for vedtakelsen av kommisjonsbeslutningen, gi rett til bistand før tiltredelsen. Dersom kommisjonsbeslutningen om å fravike forhåndskontroll unntaksvis utsettes ut over tiltredelsestidspunktet av grunner som ikke kan tilskrives myndighetene i de nye medlemsstater, kan Kommisjonen i behørig begrunnede tilfeller godta at kontrakter som er undertegnet mellom tiltredelsen og tidspunktet for kommisjonsbeslutningen, kan gi rett til bistand før tiltredelsen og at gjennomføringen av bistanden før tiltredelsen kan fortsette i et begrenset tidsrom, med forbehold for Kommisjonens rett til å forhåndskontrollere anbudsinnbydelser og kontraktinngåelser. 2. De samlede budsjettforpliktelser som er inngått før tiltredelsen i henhold til finansieringsordninger før tiltredelsen som nevnt i nr. 1, herunder inngåelse og registrering av etterfølgende enkeltstående rettslige forpliktelser og avtaler om betalinger som er inngått etter tiltredelsen, skal fortsette å omfattes av reglene og forskriftene i finansieringsordningene før tiltredelsen og belastes over de tilsvarende budsjettkapitlene ( 1 ) Forordning (EØF) nr. 3906/89 (EFT L 375 av , s. 11), med endringer. ( 2 ) Forordning (EF) nr. 2760/98 (EFT L 345 av , s. 49), med endringer. ( 3 ) Forordning (EF) nr. 555/2000 (EFT L 68 av , s. 3), med endringer. ( 4 ) EFT L 232 av , s Det siste programplanleggingsarbeidet i forbindelse med bistand før tiltredelsen som nevnt i nr. 1, skal finne sted i løpet av det siste hele kalenderåret før tiltredelsen. Det skal være inngått kontrakter for tiltak innenfor rammen av disse programmene innen de to påfølgende årene, og utbetalinger skal skje i henhold til finansieringserklæringen( 5 ), vanligvis ved utgangen av det tredje året etter forpliktelsen. Det gis ingen forlengelse av tidsrommet for inngåelse av kontrakter. Det kan unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller gis en begrenset forlengelse av varigheten av utbetaling. 4. For å sikre den nødvendige utfasing av finansieringsordningene før tiltredelsen nevnt i nr. 1, og av ISPA-programmet( 6 ), og for å sikre en smidig overgang mellom reglene som gjelder før og etter tiltredelsen, kan Kommisjonen treffe alle de tiltak som er hensiktsmessige for å sikre at det nødvendige vedtektsbestemt ansatte personalet beholdes i de nye medlemsstater i høyst 15 måneder etter tiltredelsen. I dette tidsrommet skal det for tjenestemenn som ansettes i stillinger i de nye medlemsstater før tiltredelsen, og som må bli i tjeneste i disse stater etter tiltredelsestidspunktet, unntaksvis gjelde de samme finansielle og materielle vilkår som Kommisjonen anvendte før tiltredelsen i samsvar med vedlegg X til vedtektene for De europeiske fellesskaps tjenestemenn og de tjenestevilkår som gjelder for De europeiske fellesskaps andre ansatte som fastsatt i rådsforordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68( 7 ). Administrative utgifter, herunder lønn til andre ansatte, som er nødvendige for å forvalte bistanden før tiltredelse, skal for hele 2004 og fram til utgangen av juli 2005, dekkes av posten «støtteutgifter til tiltak» (tidligere budsjettets del B) eller tilsvarende poster i de aktuelle budsjettene før tiltredelse for finansieringsordningene nevnt i nr. 1 og ISPA-programmet. 5. Dersom prosjekter som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999, ikke lenger kan finansieres i henhold til denne ordningen, kan de integreres i programmer for utvikling av landdistriktene og finansieres under Det europeiske utviklingsog garantifond for landbruket. Dersom det blir nødvendig med særlige overgangstiltak i denne forbindelse, skal disse vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfondene( 8 ). ( 5 ) Fastsatt i Phare-retningslinjene (SEK (1999) 1596, ajourført ved C 3303/2). ( 6 ) Forordning (EF) nr. 1267/99 (EFT L 161 av , s. 73), med endringer. ( 7 ) EFT L 56 av , s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF, Euratom) nr. 2265/2002 (EFT L 347 av , s. 1). ( 8 ) EFT L 161 av , s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1447/2001 (EFT L 198 av , s. 1).

14 Nr. 47/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel Mellom tiltredelsestidspunktet og utgangen av 2006 skal Unionen gi midlertidig økonomisk bistand, heretter kalt «overgangsstøtte», til de nye medlemsstater for å utvikle og styrke deres administrative evne til å gjennomføre og håndheve Fellesskapets regelverk og fremme utveksling av god praksis mellom likeverdige parter. 2. Bistanden skal svare til et fortsatt behov for å styrke den institusjonelle kapasiteten på visse områder ved hjelp av tiltak som ikke kan finansieres gjennom strukturfondene, særlig på følgende områder: justis- og innenrikssaker (styrking av rettsvesenet, kontroll ved de ytre grenser, bekjempelse av korrupsjon, styrking av evnen til å håndheve loven), finansiell kontroll, beskyttelse av Fellesskapets økonomiske interesser og bekjempelse av bedrageri, det indre marked, herunder tollunionen, miljø, veterinærtjenester og oppbygging av administrativ kapasitet i forbindelse med næringsmiddeltrygghet, administrasjons- og kontrollstrukturer for landbruket og utvikling av landdistriktene, herunder det integrerte forvaltnings- og kontrollsystem (IACS), atomsikkerhet (styrking av effektiviteten og kompetansen hos myndigheter med ansvar for atomsikkerhet, hos deres tekniske støtteorganisasjoner og hos offentlige organer med ansvar for håndtering av radioaktivt avfall), statistikk, styrking av den offentlige forvaltning i samsvar med behovene som er definert i Kommisjonens alminnelige tilsynsrapport, og som ikke hører under strukturfondene. 3. Bistand innenfor rammen av overgangsstøtten skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 i rådsforordning (EØF) nr. 3906/89 om økonomisk støtte til visse stater i Sentral- og Øst-Europa( 1 ). 4. Programmet skal iverksettes i samsvar med artikkel 53 nr. 1 bokstav a) og b) i finansreglementet for De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett( 2 ). Når det gjelder ( 1 ) EFT L 375 av , s. 11. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 2500/2001 (EFT L 342 av , s. 1). ( 2 ) Forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EFT L 248 av , s. 1). vennskapsprosjekter mellom offentlige myndigheter med henblikk på institusjonsoppbygging, skal framgangsmåten for forslagsinnbydelse via nettverket av kontaktpunkter i medlemsstatene fortsette å gjelde slik det er fastsatt i rammeavtalene med de nåværende medlemsstater om bistand før tiltredelsen. Forpliktelsesbevilgningene til overgangsstøtten i 1999-priser skal være 200 millioner euro i 2004, 120 millioner euro i 2005 og 60 millioner euro i De årlige bevilgningene skal godkjennes av budsjettmyndigheten innenfor rammen av det finansielle overslaget. Artikkel Det opprettes en Schengen-støtteordning som et midlertidig instrument for å hjelpe mottakermedlemsstatene, mellom tiltredelsestidspunktet og utgangen av 2006, til å finansiere tiltak på Unionens nye ytre grenser med henblikk på gjennomføringen av Schengen-regelverket og ytre grensekontroll. For å bøte på manglene som er påvist når det gjelder forberedelsen til deltakelsen i Schengen, skal følgende typer tiltak gi rett til finansiering innenfor rammen av Schengen-støtteordningen: investeringer i bygging, renovering eller oppgradering av infrastruktur og tilhørende bygninger ved grenseoverganger, investeringer i alle typer driftsutstyr (f.eks. laboratorieutstyr, deteksjonsutstyr, maskinvare og programvare til Schengen Information System-SIS 2, transportmidler), opplæring av grensevakter, støtte til logistikkostnader og driftskostnader. 2. Følgende beløp skal på tiltredelsestidspunktet gjøres tilgjengelige for mottakermedlemsstatene oppført på listen nedenfor i form av tildeling av faste beløp innenfor rammen av Schengen-støtteordningen: Estland Latvia Litauen Ungarn Polen Slovenia Slovakia (millioner euro i 1999-priser) ,9 23,7 44,78 49,3 93,34 35,64 15,94 22,9 23,7 61,07 49,3 93,33 35,63 15,93 22,9 23,7 29,85 49,3 93,33 35,63 15,93

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/13 3. Mottakermedlemsstatene skal ha ansvar for utvelgelse og gjennomføring av enkelttiltak i samsvar med denne artikkel. De skal også ha ansvar for å samordne bruken av støtteordningen med bistand de mottar fra andre fellesskapsordninger og sikre samsvar med Fellesskapets politikk og tiltak og overholdelse av finansreglementet for De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett. De tildelte faste beløpene skal brukes innen tre år fra den første utbetalingen, og alle ubrukte eller urettmessig brukte midler skal inndrives av Kommisjonen. Mottakermedlemsstatene skal, innen seks måneder etter utløpet av fristen på tre år, framlegge en samlet rapport om den finansielle forvaltningen av de tildelte faste beløpene med dokumentasjon for utgiftene. Mottakerstaten skal utøve dette ansvar uten at det berører Kommisjonens ansvar for gjennomføringen av De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett og i samsvar med bestemmelsene i finansreglementet for desentralisert forvaltning. 4. Kommisjonen beholder retten til å foreta kontroll ved hjelp av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF). Kommisjonen og Revisjonsretten kan også foreta kontroller på stedet etter de framgangsmåter som er aktuelle. 5. Kommisjonen kan vedta alle tekniske bestemmelser som er nødvendige for driften av denne støtteordningen. Artikkel 36 Beløpene nevnt i artikkel 29, 30, 34 og 35 skal justeres hvert år som en del av den tekniske tilpasningen nevnt i nr. 15 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai AVDELING II ANDRE BESTEMMELSER Artikkel Dersom det i løpet av et tidsrom på høyst tre år fra tiltredelsen innen en sektor av den økonomiske virksomhet oppstår alvorlige vansker som kan vedvare, eller det oppstår vansker som kan føre til en betydelig forverring av den økonomiske situasjon i et bestemt område, kan en ny medlemsstat be om tillatelse til å treffe beskyttelsestiltak med sikte på å gjenopprette likevekten og tilpasse vedkommende sektor til det felles markeds økonomi. På samme vilkår kan en nåværende medlemsstat be om tillatelse til å treffe beskyttelsestiltak overfor en eller flere av de nye medlemsstater. 2. Etter anmodning fra vedkommende stat skal Kommisjonen som hastesak straks avgjøre hvilke beskyttelsestiltak den finner nødvendig, og fastsette vilkårene og de nærmere regler for gjennomføringen av dem. Dersom det oppstår alvorlige økonomiske vansker og vedkommende medlemsstat uttrykkelig ber om det, skal Kommisjonen treffe sin beslutning innen fem virkedager etter at den har mottatt anmodningen ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. De tiltak som treffes, skal få anvendelse umiddelbart, skal ta hensyn til alle berørte parters interesser og skal ikke medføre grensekontroll. 3. De tiltak som blir godkjent i henhold til nr. 2, kan avvike fra reglene i EF-traktaten og denne akt i den utstrekning og for det tidsrom som er strengt nødvendig for å nå de mål som er angitt i nr. 1. Det skal i første rekke velges tiltak som minst mulig forstyrrer det felles markeds virkemåte. Artikkel 38 Dersom en ny medlemsstat har unnlatt å oppfylle forpliktelsene inngått under tiltredelsesforhandlingene, herunder forpliktelser innenfor all sektorpolitikk som berører økonomisk virksomhet som har virkninger over landegrensene, og dermed har skadet eller står i umiddelbar fare for å skade det indre markets virkemåte, kan Kommisjonen inntil utløpet av et tidsrom på inntil tre år etter ikrafttredelsen av denne akt, etter begrunnet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ treffe hensiktsmessige tiltak. Disse tiltakene skal stå i forhold til skaden, og det skal i første rekke velges tiltak som minst mulig forstyrrer det indre markeds virkemåte, eventuelt sektorvise beskyttelsestiltak. Slike beskyttelsestiltak skal ikke påberopes som et middel til vilkårlig diskriminering eller som en skjult begrensning av handelen mellom medlemsstatene. På grunnlag av resultater av overvåking kan beskyttelsesklausulen også påberopes før tiltredelsen og tre i kraft på tiltredelsestidspunktet. Tiltakene skal ikke opprettholdes lenger enn det som er strengt nødvendig, og skal i alle tilfeller oppheves når den aktuelle forpliktelsen er oppfylt. De kan imidlertid opprettholdes lenger enn tidsrommet angitt i første ledd dersom de aktuelle forpliktelsene ikke er oppfylt. Kommisjonen kan foreta nødvendige tilpasninger av tiltakene som en reaksjon på framskrittene den nye medlemsstaten gjør med hensyn til oppfyllelsen av sine forpliktelser. Kommisjonen skal underrette Rådet i god tid før den opphever beskyttelsestiltakene og skal ta behørig hensyn til eventuelle merknader fra Rådet i den forbindelse.

16 Nr. 47/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel 39 Dersom det i en ny medlemsstat finnes alvorlige mangler eller overhengende fare for slike mangler i forbindelse med innarbeidingen av, gjennomføringsstatus for eller anvendelsen av rammebeslutninger eller andre aktuelle forpliktelser, samarbeidsdokumenter og beslutninger som har sammenheng med gjensidig anerkjennelse på det strafferettslige området i henhold til EU-traktatens avdeling VI og direktiver og forordninger om gjensidig anerkjennelse på det sivilrettslige området i henhold til EF-traktatens avdeling IV, kan Kommisjonen inntil utløpet av et tidsrom på inntil tre år etter ikrafttredelsen av denne akt, etter begrunnet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ etter å ha rådspurt medlemsstatene treffe hensiktsmessige tiltak og angi vilkårene og reglene for gjennomføringen av disse. Disse tiltakene kan bestå i at gjennomføringen av aktuelle bestemmelser og beslutninger som gjelder forholdene mellom en ny medlemsstat og en eller flere andre medlemsstater, midlertidig settes ut av kraft, uten at dette berører videreføringen av et nært rettslig samarbeid. På grunnlag av resultater av overvåking kan beskyttelsestiltakene også påberopes før tiltredelsen og tre i kraft på tiltredelsestidspunktet. Tiltakene skal ikke opprettholdes lenger enn det som er strengt nødvendig, og skal i alle tilfeller oppheves når manglene er rettet opp. De kan imidlertid opprettholdes lenger enn tidsrommet angitt i første ledd, så lenge disse manglene ikke er rettet opp. Etter å ha rådspurt medlemsstatene kan Kommisjonen foreta nødvendige tilpasninger av tiltakene som en reaksjon på framskrittene den nye medlemsstaten gjør når det gjelder å rette opp de påviste manglene. Kommisjonen skal underrette Rådet i god tid før den opphever beskyttelsestiltakene og skal ta behørig hensyn til eventuelle merknader fra Rådet i den forbindelse. Artikkel 40 For ikke å hindre det indre marked i å virke etter sin hensikt må gjennomføringen av de nye medlemsstaters nasjonale regler i overgangsperiodene omhandlet vedlegg V til XIV ikke medføre grensekontroll mellom medlemsstater. Artikkel 41 Dersom overgangsordninger er påkrevet for å lette overgangen fra den ordning som består i de nye medlemsstater, til den ordning som følger av anvendelsen av den felles landbrukspolitikk på de vilkår som er fastsatt i denne akt, skal disse ordningene vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 42 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 1260/2001 om den felles markedsordning for sukker( 1 ) eller eventuelt i de tilsvarende artikler i de øvrige forordninger om de felles markedsordninger for landbruket eller aktuelle komitéframgangsmåter fastsatt i gjeldende regelverk. Overgangsordningene nevnt i denne artikkel kan fastsettes i løpet av et tidsrom på tre år fra tiltredelsestidspunktet, og deres anvendelse er begrenset til dette tidsrom. Rådet kan enstemmig etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Europaparlamentet forlenge dette tidsrommet. Overgangsordningene i forbindelse med gjennomføringen av de rettsakter om den felles landbrukspolitikk som ikke er angitt i denne akt, og som er blitt nødvendige som følge av tiltredelsen, skal vedtas av Rådet med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen før tiltredelsestidspunktet, eller vedtas av Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten som kreves for vedtakelse av de aktuelle rettsaktene, når ordningene gjelder rettsakter opprinnelig vedtatt av Kommisjonen. Artikkel 42 Dersom overgangsordninger er påkrevet for å lette overgangen fra den ordning som består i de nye medlemsstater, til den ordning som følger av anvendelsen av Fellesskapets veterinær- og plantehelseregler, skal disse ordningene vedtas av Kommisjonen etter den aktuelle komitéframgangsmåte fastsatt i gjeldende regelverk. Disse ordningene skal fastsettes i løpet av et tidsrom på tre år fra tiltredelsestidspunktet, og deres anvendelse er begrenset til dette tidsrom. FEMTE DEL BESTEMMELSER OM GJENNOMFØRINGEN AV DENNE AKT AVDELING I INNSETTELSEN AV ORGANER OG KOMITEER Artikkel 43 Europaparlamentet skal foreta den tilpasning av sin forretningsorden som tiltredelsen har gjort nødvendig. Artikkel Enhver stat som tiltrer Unionen skal ha rett til at en av dens borgere blir medlem av Kommisjonen. Artikkel 44 Rådet skal foreta den tilpasning av sin forretningsorden som tiltredelsen har gjort nødvendig. ( 1 ) Stjtíð. EB L 178, , bls. 1.

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/15 2. Uten hensyn til EF-traktatens artikkel 213 nr. 1 annet ledd, EF-traktatens artikkel 214 nr. 1 første ledd og EAF-traktatens artikkel 126 første ledd: a) skal det oppnevnes en borger fra hver av de nye medlemsstatene til Kommisjonen fra tiltredelsestidspunktet for den aktuelle stat. De nye medlemmene av Kommisjonen skal oppnevnes av Rådet med kvalifisert flertall og etter felles avtale med Kommisjonens president, b) skal funksjonstiden for de medlemmer av Kommisjonen som oppnevnes i henhold til bokstav a), og de som ble oppnevnt fra 23. januar 2000, opphøre 31. oktober 2004, b) Førsteinstansdomstolen skal med Domstolens samtykke foreta den tilpasning av sin rettergangsordning som tiltredelsen har gjort nødvendig. c) De endrede rettergangsordninger skal godkjennes av Rådet med kvalifisert flertall. 4. For pådømmelsen av saker som var brakt inn for Domstolen og Førsteinstansdomstolen før tiltredelsestidspunktet, og der den muntlige forhandling var påbegynt før dette tidspunkt, skal Domstolen eller Førsteinstansdomstolen i plenum eller avdelingene ha den sammensetning som de hadde før tiltredelsen, og anvende den rettergangsordning som var i kraft på dagen før tiltredelsestidspunktet. c) skal en ny Kommisjon bestående av en borger fra hver medlemsstat tre i funksjon 1. november 2004; funksjonstiden for medlemmene av denne nye Kommisjonen skal opphøre 31. oktober 2009, Artikkel 47 Revisjonsretten skal utvides ved at det oppnevnes ytterligere ti medlemmer med en funksjonstid på seks år. d) endres datoen 1. januar 2005 til datoen 1. januar 2004 i protokollen om utvidelse av Den europeiske union vedlagt EU-traktaten og traktatene om opprettelse av De europeiske fellesskap. 3. Kommisjonen skal foreta den tilpasning av sin forretningsorden som tiltredelsen har gjort nødvendig. Artikkel 48 Den økonomiske og sosiale komité skal utvides ved at det oppnevnes 95 medlemmer som representerer de forskjellige grupper innen det økonomiske og sosiale liv i de nye medlemsstater. Disse medlemmers funksjonstid skal opphøre samtidig med funksjonstiden for de medlemmer som er i tjeneste ved tiltredelsen. Artikkel Det skal oppnevnes fire dommere til Domstolen og fire medlemmer av Førsteinstansdomstolen. 2. a) Funksjonstiden for fem av de dommere i Domstolen som er oppnevnt i samsvar med nr. 1, skal opphøre 6. oktober Disse dommere skal utpekes ved loddtrekning. De andre dommeres funksjonstid skal opphøre 6. oktober Artikkel 49 Regionkomiteen skal utvides ved at det oppnevnes 95 medlemmer som representerer regionale og lokale organer i de nye medlemsstater, som enten skal være valgt til en regional eller lokal myndighet eller er politisk ansvarlige overfor en valgt forsamling. Disse medlemmers funksjonstid skal opphøre samtidig med funksjonstiden for de medlemmer som er i tjeneste ved tiltredelsen. b) Funksjonstiden for fem av de medlemmer av Førsteinstansdomstolen som er oppnevnt i samsvar med nr. 1, skal opphøre 31. august Disse medlemmer skal utpekes ved loddtrekning. De andre medlemmers funksjonstid skal opphøre 31. august a) Domstolen skal foreta den tilpasning av sin rettergangsordning som tiltredelsen har gjort nødvendig. Artikkel Funksjonstiden for de nåværende medlemmer av Den tekniske og vitenskapelige komité i henhold til EAF-traktatens artikkel 134 nr. 2 skal opphøre på ikrafttredelsestidspunktet for denne akt. 2. Ved tiltredelsen skal Rådet oppnevne de nye medlemmer av Den tekniske og vitenskapelige komité etter framgangsmåten fastsatt i EAF-traktatens artikkel 134 nr. 2.

18 Nr. 47/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel 51 Den tilpasning som tiltredelsen har nødvendiggjort av vedtekter og forretningsorden for de komiteer som er opprettet ved de opprinnelige traktater, skal foretas så snart som mulig etter tiltredelsen. Artikkel Funksjonstiden for nye medlemmer i de komiteer, grupper og andre organer som er opprettet ved traktatene og av lovgiveren, og som er oppført i vedlegg XVI, skal opphøre samtidig med funksjonstiden for de medlemmer som er i tjeneste ved tiltredelsen. 2. For de komiteer og grupper som er opprettet av Kommisjonen, og som er oppført i vedlegg XVII, skal de nye medlemmers funksjonstid opphøre samtidig med funksjonstiden for de medlemmer som er i tjeneste ved tiltredelsen. 3. De komiteer som er oppført i vedlegg XVIII, skal fornyes fullstendig ved tiltredelsen. AVDELING II ANVENDELSEN AV ORGANENES RETTSAKTER Artikkel 53 Fra tiltredelsen skal direktiver og vedtak etter EF-traktatens artikkel 249 og EAF-traktatens artikkel 161 anses rettet til de nye medlemsstater for så vidt disse direktiver og vedtak er rettet til alle de nåværende medlemsstater. Med unntak av direktiver og vedtak som trer i kraft i henhold til EF-traktatens artikkel 254 nr. 1 og 2, skal de nevnte direktiver og vedtak anses meddelt de nye medlemsstater ved tiltredelsen. Artikkel 54 De nye medlemsstater skal treffe de tiltak som er nødvendige for at de fra tiltredelsen kan rette seg etter direktiver og vedtak etter EF-traktatens artikkel 249 og etter EAF-traktatens artikkel 161, med mindre det er fastsatt en frist i vedleggene nevnt i artikkel 24 eller i andre bestemmelser i denne akt eller dens vedlegg. Artikkel 55 Etter begrunnet anmodning fra en av de nye medlemsstater kan Rådet enstemmig etter forslag fra Kommisjonen innen 1. mai 2004 treffe tiltak som midlertidig gjør unntak fra rettsakter vedtatt av Fellesskapenes organer mellom 1. november 2002 og undertegningsdagen for tiltredelsestraktaten. Artikkel 56 Med mindre annet er bestemt, skal Rådet med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen vedta de nødvendige tiltak for å gjennomføre bestemmelsene i vedlegg II, III og IV nevnt i artikkel 20, 21 og 22 i denne akt. Artikkel Dersom det før tiltredelsen må foretas tilpasning av organenes rettsakter på grunn av tiltredelsen og det i denne akt eller dens vedlegg ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige tilpasning, skal tilpasningen foretas i samsvar med framgangsmåten i nr. 2. Tilpasningen skal tre i kraft ved tiltredelsen. 2. Med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen skal Rådet eller Kommisjonen, etter som de opprinnelige rettsakter er vedtatt av det ene eller det annet av de to organer, for dette formål utferdige de nødvendige tekster. Artikkel 58 Tekstene til de av fellesskapsorganenes og Den europeiske sentralbanks rettsakter som er vedtatt før tiltredelsen, og som er utarbeidet av Rådet, Kommisjonen eller Den europeiske sentralbank på tsjekkisk, estisk, ungarsk, latvisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk og slovensk, skal fra tiltredelsen ha samme gyldighet som de tekster som er utarbeidet på de nåværende elleve språk. De skal offentliggjøres i Den Europeiske Unions Tidende dersom tekstene på de nåværende språk har vært offentliggjort på denne måten. Artikkel 59 Bestemmelser i lover og forskrifter som har til formål, på de nye medlemsstaters territorium, å sikre helsevern for arbeidstakere og befolkningen i sin alminnelighet mot de farer som skyldes ioniserende stråling, skal av disse stater meldes til Kommisjonen i samsvar med EAF-traktatens artikkel 33 innen tre måneder etter tiltredelsen.

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/17 AVDELING III SLUTTBESTEMMELSER Artikkel 60 Vedlegg I til XVIII og deres tillegg og protokoll 1 til 10 til denne akt utgjør en integrert del av den. Artikkel 61 Den italienske republikks regjering skal sende regjeringene i de nye medlemsstater en bekreftet gjenpart på dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk av traktaten om Den europeiske union, traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap og de traktater som har endret eller utfylt dem, herunder traktaten om Kongeriket Danmarks, Irlands og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands tiltredelse til Det europeiske økonomiske fellesskap og Det europeiske atomenergifellesskap, traktaten om Republikken Hellas tiltredelse til Det europeiske økonomiske fellesskap og Det europeiske atomenergifellesskap, traktaten om Kongeriket Spanias og Republikken Portugals tiltredelse til Det europeiske økonomiske fellesskap og Det europeiske atomenergifellesskap og traktaten om Republikken Østerrikes, Republikken Finlands og Kongeriket Sveriges tiltredelse til Den europeiske union. Tekstene til traktatene utarbeidet på estisk, latvisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tsjekkisk og ungarsk skal vedlegges denne akt. Disse tekstene skal ha samme gyldighet som tekstene til traktatene nevnt i første ledd utarbeidet på de nåværende språk. Artikkel 62 En bekreftet gjenpart av de internasjonale avtaler som er deponert i arkivene til Rådssekretariatet for Den europeiske union skal av generalsekretæren oversendes til de nye medlemsstaters regjeringer.

20 Nr. 47/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG II. Liste omhandlet i artikkel 20 i tiltredelsesakten 1. FRITT VAREBYTTE A. MOTOKJØRETØYER L 0156: Rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere (EFT L 42 av , s. 1), endret ved: L 0091: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF av (EFT L 11 av , s. 25) L 0040: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF av (EFT L 203 av , s. 9) B: Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Danmark, Irland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og tilpasningen av traktatene (EFT L 73 av , s. 14) L 0056: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF av (EFT L 292 av , s. 21) L 0315: Rådsdirektiv 78/315/EØF av (EFT L 81 av , s. 1) L 0547: Rådsdirektiv 78/547/EØF av (EFT L 168 av , s. 39) H: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Hellas og tilpasningen av traktatene (EFT L 291 av , s. 17) L 1267: Rådsdirektiv 80/1267/EØF av (EFT L 375 av , s. 34) I: Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Spania og Republikken Portugal og tilpasningen av traktatene (EFT L 302 av , s. 23) L 0358: Rådsdirektiv 87/358/EØF av (EFT L 192 av , s. 51) L 0403: Rådsdirektiv 87/403/EØF av (EFT L 220 av , s. 44) L 0053: Rådsdirektiv 92/53/EØF av (EFT L 225 av , s. 1) L 0081: Kommisjonsdirektiv 93/81/EØF av (EFT L 264 av , s. 49) N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket Sverige og tilpasningen av traktatene (EFT C 241 av , s. 21) L 0054: Kommisjonsdirektiv 94/54/EF av (EFT L 266 av , s. 1) L 0027: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/27/EF av (EFT L 169 av , s. 1) L 0079: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/79/EF av (EFT L 18 av , s. 7) L 0027: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av (EFT L 233 av , s. 1) L 0014: Kommisjonsdirektiv 98/14/EF av (EFT L 91 av , s. 1) L 0085: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF av (EFT L 42 av , s. 1) L 0092: Kommisjonsdirektiv 2001/92/EF av (EFT L 291 av , s. 24) L 0116: Kommisjonsdirektiv 2001/116/EF av (EFT L 18 av , s. 1) a) I vedlegg VII skal listen i avsnitt 1 lyde: «1 for Tyskland 2 for Frankrike 3 for Italia 4 for Nederland 5 for Sverige 6 for Belgia 7 for Ungarn 8 for Den tsjekkiske republikk 9 for Spania 11 for Det forente kongerike 12 for Østerrike 13 for Luxembourg 17 for Finland 18 for Danmark 20 for Polen 21 for Portugal 23 for Hellas 24 for Irland 26 for Slovenia 27 for Slovakia 29 for Estland 32 for Latvia 36 for Litauen CY for Kypros MT for Malta.»

AKT. om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag

AKT. om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag AKT om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag I samsvar med tiltredelsestraktatens artikkel 2 får denne akt anvendelse

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

PROTOKOLL. om vilkårene og reglene for opptakelse av Republikken Bulgaria og Romania i Den europeiske union

PROTOKOLL. om vilkårene og reglene for opptakelse av Republikken Bulgaria og Romania i Den europeiske union PROTOKOLL om vilkårene og reglene for opptakelse av Republikken Bulgaria og Romania i Den europeiske union DE HØYE TRAKTATPARTER, SOM TAR I BETRAKTNING at Republikken Bulgaria og Romania blir medlemmer

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no 1 FELLESERKLÆRING OM RATIFISERING I RETT TID AV AVTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA,

DEN PALESTINSKE FRIGJØRINGSORGANISASJONEN TIL FORDEL FOR DEN PALESTINSKE SELVSTYREMYNDIGHETEN PÅ VESTBREDDEN OG I GAZA, REGIONAL KONVENSJON OM FELLES PREFERANSEOPPRINNELSESREGLER FOR EUROPA OG STATENE VED MIDDELHAVET DEN EUROPEISKE UNION, ISLAND, FYRSTEDØMMET LIECHTENSTEIN, KONGERIKET NORGE, DET SVEITSISKE EDSFORBUND, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE Avtalepartene understreker viktigheten av at de nåværende

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998. Nr. 42/192 AVSNITT VII. Artikkel 9. Sluttbestemmelser

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998. Nr. 42/192 AVSNITT VII. Artikkel 9. Sluttbestemmelser Nr. 42/192 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave Artikkel 9 Innen utgangen av 1995 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet - en rapport om den erfaring

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 16 norwegischer Vertragstext NO (Normativer Teil) 1 von 21 AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 92 norwegische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på:

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på: Forordning (EF) nr. 561/ 2006 Artikkel 2 1. Denne forordning får anvendelse på: a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte totalvekt, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) NR 1051/2013 av 22. oktober 2013 om endring av forordning (EF) nr. 562/2006 med sikte på fastsettelse av felles bestemmelser om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007 av 7. desember 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII (Etableringsrett)

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007 Important legal notice 2007/599/EC: Commission Decision of 27 August 2007 implementing Decision No 574/2007/EC of the European Parliament and of the Council as regards the adoption of strategic guidelines

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004 Nr. 16/213 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004 2007/EØS/16/32 av 31. mars 2004 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008 av 5. november 2008 om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998 Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT OM TILTREDELSESVILKÅRENE FOR REPUBLIKKEN BULGARIA OG ROMANIA OG TILPASNINGEN AV DE TRAKTATER

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse Nr. 46/361 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF 2001/EØS/46/36 av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks-

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 56/2009, 22. oktober 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 56/2009, 22. oktober 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 56/2009, 22. oktober 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 94/2009 av 8. juli 2009 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010 Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010 2015/EØS/37/16 av 30. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008 Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008 2014/EØS/21/23 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF)

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) Nr.46/107 BESLUTNING nr. 168 av 11. juni 1998 om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

NOR/305R T OJ L 107/05, p

NOR/305R T OJ L 107/05, p NOR/305R0644.00T OJ L 107/05, p. 18-19 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen

Detaljer