EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1."

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN Nr årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester) /EØS/5/ /EØS/5/ /EØS/5/ /EØS/5/ /EØS/5/ /EØS/5/07 EØS-komiteens beslutning nr. 154/2014 av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)... 3 EØS-komiteens beslutning nr. 155/2014 av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)... 4 EØS-komiteens beslutning nr. 156/2014 av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)... 6 EØS-komiteens beslutning nr. 157/2014 av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter... 8 EØS-komiteens beslutning nr. 158/2014 av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter... 9 EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EU-ORGANER 1. Kommisjonen

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 153/ /EØS/5/01 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av vedlegg X til EØS-avtalen (Generelle tjenester) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØSavtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene( 1 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 2) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/52/EU av 20. desember 2012 om fastsettelse av tiltak for å lette anerkjennelsen av resepter utstedt i en annen medlemsstat( 2 ) skal innlemmes i EØSavtalen. 3) Vedlegg X til EØS-avtalen bør derfor endres TRUFFET DENNE BESLUTNING: Artikkel 1 I EØS-avtalens vedlegg X, etter nr. 1c (kommisjonsbeslutning 2011/130/EU), skal nye nr. 2 og 2a lyde: L 0024: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene (EUT L 88 av , s. 45). Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: Uten at det berører framtidige beslutninger i EØS-komiteen, bør det bemerkes at følgende rettsakter ikke er innlemmet i EØS-avtalen: a) Rådsforordning (EF) nr. 859/2003 av 14. mai 2003 om utvidelse av bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til å omfatte borgere i tredjestater som ikke allerede er omfattet av disse bestemmelser utelukkende på grunn av sin nasjonalitet, b) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1231/2010 av 24. november 2010 om utvidelse av forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til å omfatte borgere i tredjestater som ikke allerede er omfattet av disse forordningene utelukkende på grunn av sin nasjonalitet. Alle henvisninger til disse rettsaktene får derfor ikke anvendelse for EFTA-statene. 2a L 0052: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/52/EU av 20. desember 2012 om fastsettelse av tiltak for å lette anerkjennelsen av resepter utstedt i en annen medlemsstat (EUT L 356 av , s. 68). Artikkel 2 Teksten til direktiv 2011/24/EU og gjennomføringsdirektiv 2012/52/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. ( 1 ) EUT L 88 av , s. 45. ( 2 ) EUT L 356 av , s. 68.

3 Nr. 5/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 10. juli 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt( 3 ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel 9. juli For EØS-komiteen Kurt Jäger Formann ( ) Forfatningsrettslige krav angitt.

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/3 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 154/ /EØS/5/02 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Artikkel 29 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010( 1 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres TRUFFET DENNE BESLUTNING: Artikkel 1 I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 41c (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 913/2010) tilføyes følgende:, endret ved: R 1316: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 (EUT L 348 av , s. 129). Artikkel 2 Teksten til forordning (EU) nr. 1316/2013 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 10. juli 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt( 2* ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel 9. juli For EØS-komiteen Kurt Jäger Formann ( 1 ) EUT L 348 av , s ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

5 Nr. 5/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 155/ /EØS/5/03 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØSavtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/288/EU av 13. juni 2013 om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet i Den europeiske union( 1 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres TRUFFET DENNE BESLUTNING: Artikkel 1 I EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10fd (kommisjonsbeslutning 2011/30/EU) tilføyes følgende:, endret ved: D 0288: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/288/EU av 13. juni 2013 (EUT L 163 av , s. 26). Artikkel 2 Teksten til gjennomføringsbeslutning 2013/288/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØStillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 10. juli 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt( 2* ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel 9. juli For EØS-komiteen Kurt Jäger Formann ( 1 ) EUT L 163 av , s. 26. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/5 Felleserklæring fra EFTA-statene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 155/2014 av 9. juli 2014 om innlemming av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/288/EU i EØS-avtalen Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/288/EU av 13. juni 2013 omhandler likeverdighet for tredjestater. Innlemmingen av denne beslutning berører ikke virkeområdet for EØS-avtalen.

7 Nr. 5/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 156/ /EØS/5/04 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU av 11. juni 2013 om De forente staters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF( 1 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/281/EU av 11. juni 2013 om likeverdigheten av De forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF( 2 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 3) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres TRUFFET DENNE BESLUTNING: Artikkel 1 I EØS-avtalens vedlegg XXII, etter nr. 10fd (kommisjonsbeslutning 2011/30/EU), skal nye nr. 10fe og 10ff lyde: 10fe D 0280: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU av 11. juni 2013 om De forente staters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF (EUT L 161 av , s. 4). 10ff D 0281: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/281/EU av 11. juni 2013 om likeverdigheten av De forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF (EUT L 161 av , s. 8). Artikkel 2 Teksten til gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU og 2013/281/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 10. juli 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt( 3* ). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel 9. juli For EØS-komiteen Kurt Jäger Formann ( 1 ) EUT L 161 av , s. 4. ( 2 ) EUT L 161 av , s. 8. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/7 Felleserklæring fra EFTA-statene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 156/2014 av 9. juli 2014 om innlemming av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU og 2013/281/EU i EØS-avtalen Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU av 11. juni 2013 om De forente staters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/281/EU av 11. juni 2013 om likeverdigheten av De forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF omhandler forholdet til tredjestater. Innlemmingen av disse beslutningene berører ikke virkeområdet for EØS-avtalen.

9 Nr. 5/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 157/ /EØS/5/05 av 9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØSavtalen, særlig artikkel 86 og 98, og på følgende bakgrunn: 1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010( 1 ). 2) Protokoll 31 til EØS-avtalen bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2014 TRUFFET DENNE BESLUTNING: Artikkel 1 I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 2 nr. 5 tilføyes følgende: R 1316: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 av , s. 129). EFTA-statene skal bare delta i telekommunikasjonsdelen av Ordningen for et sammenkoplet Europa. Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til programmet. Artikkel 2 Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt( 2* ). Den får anvendelse fra 1. januar 2014 Artikkel 3 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel 9. juli For EØS-komiteen Kurt Jäger Formann ( 1 ) EUT L 348 av , s ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/9 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/ /EØS/5/06 av 9. juli 2014 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98, og på følgende bakgrunn: 1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1381/2013 av 17. desember 2013 om innføring av et program for rettigheter, likestilling og borgerskap for perioden ( 1 ). 2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2014 TRUFFET DENNE BESLUTNING: Artikkel 1 I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 5 gjøres følgende endringer: 1. I nr. 5 tilføyes ordene, i programmet nevnt i fjortende strekpunkt fra 1. januar 2014 etter i programmet nevnt i trettende strekpunkt fra 1. januar I nr. 8 tilføyes følgende: R 1381: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1381/2013 av 17. desember 2013 om innføring av et program for rettigheter, likestilling og borgerskap for perioden (EUT L 354 av , s. 62). Liechtenstein skal bare delta i den virksomheten som kan følge av budsjettpostene Kostnad for å støtte rettigheter og borgerskap og Fremming av likebehandling og likestilling. Norge skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til programmet. Artikkel 2 Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt( 2* ). Den får anvendelse fra 1. januar Artikkel 3 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel 9. juli For EØS-komiteen Kurt Jäger Formann ( 1 ) EUT L 354 av , s. 62. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

11 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/ /EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØSavtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) EØS-avtalens artikkel 128 fastsetter at enhver europeisk stat som blir medlem av Den europeiske union skal søke om å bli part i EØS-avtalen, og at vilkårene for tiltredelse skal fastsettes i en avtale mellom avtalepartene og søkerstaten. 2) Etter at utvidelsesforhandlingene var fullført, søkte Republikken Kroatia ( den nye avtaleparten ) om å bli part i EØS-avtalen. 3) Avtalen om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde( 1 ) ( EØS-utvidelsesavtalen ) ble undertegnet 11. april ) I henhold til artikkel 1 nr. 2 i EØS-utvidelsesavtalen skal EØS-avtalens bestemmelser, endret ved beslutninger i EØS-komiteen vedtatt før 30. juni 2011, fra den dagen EØS-utvidelsesavtalen trer i kraft være bindende for den nye avtaleparten på de samme vilkår som for de nåværende avtalepartene, og på de vilkår som er fastsatt i EØS-utvidelsesavtalen. 5) Siden 30. juni 2011 er et antall EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen ved beslutninger i EØSkomiteen. 6) For å sikre en ensartet EØS-avtale og rettslig sikkerhet for enkeltpersoner og markedsdeltakere, må det tydeliggjøres at de EU-rettsaktene som det vises til i eller som omfattes av ovennevnte beslutninger er bindende for den nye avtaleparten fra den dagen EØS-utvidelsesavtalen trer i kraft. 7) I henhold til artikkel 3 nr. 5 i EØS-utvidelsesavtalen vil tilpasning av EU-rettsakter som er innlemmet i EØS-avtalen før EØS-utvidelsesavtalens ikrafttredelse, som er nødvendig som følge av den nye avtalepartens deltakelse og som ikke er omhandlet i EØS-utvidelsesavtalen, bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i EØS-avtalen. 8) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i EØS-utvidelsesavtalen vil eventuelle ordninger med relevans for EØS-avtalen omhandlet i eller innført i medhold av akten om tiltredelses vilkårene for Republikken Kroatia og tilpasningen av traktaten om Den europeiske union, traktaten om Den europeiske unions virkemåte og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap( 2 ) ( tiltredelsesakten av 9. desember 2011 ), som ikke er gjenspeilet i EØS-utvidelsesavtalen, bli behandlet etter framgangsmåtene fastsatt i EØS-avtalen. 9) I henhold til protokoll 44 til EØS-avtalen om beskyttelsesmekanismer i forbindelse med utvidelse av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, som er innlemmet i EØS-avtalen ved EØSutvidelsesavtalens artikkel 2 nr. 2, får beslutningsprosessen som er fastsatt i EØS-avtalen anvendelse også på beslutninger truffet av Europakommisjonen ved anvendelse av artikkel 38 i tiltredelsesakten av 9. desember ) EØS-avtalens vedlegg og protokoller bør derfor endres. 11) Endringene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av rådsforordning (EØF) 1576/89( 3 ) fastsatt i tiltredelsesakten av 9. desember 2011 skal gjøres til del av EØS-avtalen. ( 1 ) EUT 170 av , s. 18, og EØS-tillegget nr. 58 av , s. 1. ( 2 ) EUT L 112 av , s. 21. ( 3 ) EUT L 39 av , s. 16.

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/11 12) Kommisjonsforordning (EU) nr. 481/2013 av 24. mai 2013 om tilpasning av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 med hensyn til antall prøver som skal tas og analyseres av Kroatia i forbindelse med kombinasjoner av produkter og pesticider( 4 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 13) Rådsforordning (EU) nr. 517/2013 av 13. mai 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk, transportpolitikk, energi, beskatning, statistikk, transeuropeiske nett, rettsvesen og grunnleggende rettigheter, rettferdighet, frihet og sikkerhet, miljø, tollunion, forbindelse med tredjestater, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt institusjoner som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 5 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 14) Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, etableringsrett og adgang til å yte tjenester, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk, fiskerier, transportpolitikk, energi, beskatning, statistikk, sosialpolitikk og sysselsetting, miljø, tollunion, forbindelse med tredjestater samt utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, som følge av Kroatias tiltredelse( 6 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 15) Kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2013 av 10. juli 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til modellen til pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildrer( 7 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 16) Rådsdirektiv 2013/15/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området fritt varebytte som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 8 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 17) Rådsdirektiv 2013/16/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området offentlige innkjøp som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 9 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 18) Rådsdirektiv 2013/17/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området miljø som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 10 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 19) Rådsdirektiv 2013/18/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 11 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 20) Rådsdirektiv 2013/20/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 12 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 21) Rådsdirektiv 2013/21/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av rådsdirektiv 67/548/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF på området miljø som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 13 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 22) Rådsdirektiv 2013/22/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området transportpolitikk som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 14 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 23) Rådsdirektiv 2013/23/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området finansielle tjenester som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 15 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 24) Rådsdirektiv 2013/24/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området selskapsrett som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 16 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. ( 4 ) EUT L 139 av , s. 5. ( 5 ) EUT L 158 av , s. 1. ( 6 ) EUT L 158 av , s. 74. ( 7 ) EUT L 190 av , s. 35. ( 8 ) EUT L 158 av , s ( 9 ) EUT L 158 av , s ( 10 ) EUT L 158 av , s ( 11 ) EUT L 158 av , s ( 12 ) EUT L 158 av , s ( 13 ) EUT L 158 av , s ( 14 ) EUT L 158 av , s ( 15 ) EUT L 158 av , s ( 16 ) EUT L 158 av , s. 365.

13 Nr. 5/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25) Rådsdirektiv 2013/25/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området etableringsrett og adgang til å yte tjenester som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 17 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 26) Rådsdirektiv 2013/26/EU 8. februar 2013 om tilpasning av visse direktiver på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk som følge av Republikken Kroatias tiltredelse( 18 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 27) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/290/EU av 14. juni 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES på grunn av tilmeldinga av Kroatia( 19 ) skal innlemmes i avtalen. 28) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/291/EU av 14. juni 2013 om fastsettelse av overgangstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, og som er innført til Kroatia fra tredjestater før 1. juli 2013( 20 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 29) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/346/EU av 28. juni 2013 om godkjenning av planen framlagt av Kroatia for godkjenning av virksomheter med sikte på handel innenfor Unionen med fjørfe og rugeegg i henhold til rådsdirektiv 2009/158/EF( 21 ) skal innlemmes i EØS-avtalen. 30) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/347/EU av 28. juni 2013 om godkjenning av beredskapsplaner framlagt av Kroatia for bekjempelse av visse dyresykdommer( 22 ) skal innlemmes i EØS-avtalen 31) Ettersom EØS-avtalen utvider det indre marked til også å omfatte EFTA-statene, må denne beslutning, for at det indre marked skal fungere godt, få anvendelse og tre i kraft uten unødig opphold. 32) Ettersom EØS-utvidelsesavtalen ennå ikke har trådt i kraft, men anvendes midlertidig, vil denne beslutning også anvendes midlertidig i påvente av at EØS-utvidelsesavtalen skal tre i kraft TRUFFET DENNE BESLUTNING: Artikkel 1 EØS-komitébeslutninger vedtatt etter 30. juni 2011 skal være bindende for den nye avtaleparten. Artikkel 2 Teksten til EØS-komitébeslutningene nevnt i artikkel 1 skal utarbeides og gis gyldighet av avtalepartene på kroatisk. Artikkel 3 I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXVII nr. 9 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008) skal nytt strekpunkt lyde: J003: Akten om tiltredelsesvilkårene for Republikken Kroatia og tilpasningen av traktaten om Den europeiske union, traktaten om Den europeiske unions virkeområde og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap, vedtatt 9. desember 2011 (EUT L 112 av , s. 21). Artikkel 4 Overgangsordningene omhandlet i vedlegg I til denne beslutning innlemmes i og gjøres til del av EØSavtalen. ( 17 ) EUT L 158 av , s ( 18 ) EUT L 158 av , s ( 19 ) EUT L 164 av , s. 22. ( 20 ) EUT L 164 av , s. 25. ( 21 ) EUT L 183 av , s. 12. ( 22 ) EUT L 183 av , s. 13.

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/13 Artikkel 5 1. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg II til denne beslutning: R 0517: Rådsforordning (EU) nr. 517/2013 av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 1). 2. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg III til denne beslutning: R 0519: Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013 (EUT L 158 av , s. 74). 3. Dersom et strekpunkt omhandlet i ovennevnte numre er det første under det aktuelle nummeret, tilføyes, endret ved: foran strekpunktet. Artikkel 6 1. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg som er nevnt i vedlegg IV til denne beslutning: L 0015: Rådsdirektiv 2013/15/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 172). 2. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg V til denne beslutning: L 0016: Rådsdirektiv 2013/16/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 184). 3. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg VI til denne beslutning: L 0017: Rådsdirektiv 2013/17/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 193). 4. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg VII til denne beslutning: L 0018: Rådsdirektiv 2013/18/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 230). 5. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg VIII til denne beslutning: L 0020: Rådsdirektiv 2013/20/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 234). 6. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg IX til denne beslutning: L 0021: Rådsdirektiv 2013/21/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 240). 7. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg X til denne beslutning: L 0022: Rådsdirektiv 2013/22/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 356). 8. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg XI til denne beslutning: L 0023: Rådsdirektiv 2013/23/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 362). 9. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg XII til denne beslutning: L 0024: Rådsdirektiv 2013/24/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 365).

15 Nr. 5/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg XIII til denne beslutning: L 0025: Rådsdirektiv 2013/25/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 368). 11. Følgende strekpunkt tilføyes i de numre i EØS-avtalens vedlegg og protokoller som er nevnt i vedlegg XIV til denne beslutning: L 0026: Rådsdirektiv 2013/26/EU av 13. mai 2013 (EUT L 158 av , s. 376). 12. Dersom strekpunktet omhandlet i ovennevnte numre er det første under det aktuelle nummeret, tilføyes, endret ved: foran strekpunktet. 13. Andre tilpasninger som er nødvendige som følge av rettsaktene som innlemmes gjennom ovennevnte numre, er angitt i del II i de respektive vedlegg til denne beslutning. Artikkel 7 1. I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak 2009/821/EF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0290: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/290/EU av 14. juni 2013 (EUT L 164 av , s. 22). 2. I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 74 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012) skal nytt strekpunkt lyde: R 0481: Kommisjonsforordning (EU) nr. 481/2013 av 24. mai 2013 (EUT L 139 av , s. 5). 3. Dersom strekpunktet omhandlet i ovennevnte numre er det første under det aktuelle nummeret, tilføyes, endret ved: foran strekpunktet. Artikkel 8 I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I gjøres følgende endringer: 1. I del 1.2 nr. 121 (kommisjonsvedtak 2003/803/EF) tilføyes følgende: Overgangsordningene i følgende rettsakt får anvendelse: R 0656: Kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2013 av 10. juli 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til modellen til pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildrer (EUT L 190 av , s. 35). 2. I del 6.1 nr. 17 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004), under overskriften om overgangsbestemmelsene, skal nytt strekpunkt lyde: D 0291: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/291/EU av 14. juni 2013 om fastsettelse av overgangstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, og som er innført til Kroatia fra tredjestater før 1. juli 2013 (EUT L 164 av , s. 25). 3. I del 4.2 under overskriften RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL, etter nr. 58 (kommisjonsvedtak 2007/17/EF), skal nytt nr. 59 lyde: D 0346: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/346/EU av 28. juni 2013 om godkjenning av planen framlagt av Kroatia for godkjenning av virksomheter med sikte på handel innenfor Unionen med fjørfe og rugeegg i henhold til rådsdirektiv 2009/158/EF (EUT L 183 av , s. 12). Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.

16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/15 4. I del 3.2 under overskriften RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL, etter nr. 48 (kommisjonsbeslutning 2011/111/EU), skal nytt nr. 49 lyde: D 0347: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/347/EU av 28. juni 2013 om godkjenning av beredskapsplaner framlagt av Kroatia for bekjempelse av visse dyresykdommer (EUT L 183 av , s. 13). Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island. Artikkel 9 Teksten til forordning (EU) nr. 481/2013, (EU) nr. 517/2013, (EU) nr. 519/2013 og (EU) nr. 68/2014 samt direktiv 2013/15/EU, 2013/16/EU, 2013/17/EU, 2013/18/EU, 2013/20/EU, 2013/21/EU, 2013/22/EU, 2013/23/EU, 2013/24/EU, 2013/25/EU og 2013/26/EU og gjennomføringsbeslutning 2013/290/EU og 2013/291/EU på islandsk og norsk, og til forordning (EU) nr. 656/2013 og gjennomføringsbeslutning 2013/346/EU og 2013/347/EU på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 10 Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt( 23* ), eller den dagen EØS-utvidelsesavtalen trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. Inntil EØS-utvidelsesavtalen trer i kraft, skal beslutningen anvendes foreløpig fra den dagen den vedtas. Eventuelle forfatningsrettslige krav angitt av en avtalepart angående enhver av EØS-komiteens beslutninger nevnt i artikkel 1, berøres ikke av denne beslutning. Artikkel 11 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel 9. juli For EØS-komiteen Kurt Jäger Formann ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

17 Nr. 5/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 OVERGANGSORDNINGENE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 4 I EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) gjøres følgende endringer: I nr. 25a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009) tilføyes følgende ledd: Overgangsordningene fastsatt i vedleggene til tiltredelsesakten av 9. desember 2011 for Kroatia (vedlegg V, kapittel 7, nr. 2) får anvendelse. I EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) gjøres følgende endringer: 1) I nr. 1f (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF) tilføyes følgende ledd: Overgangsordningene fastsatt i vedleggene til tiltredelsesakten av 9. desember 2011 for Kroatia (vedlegg V, kapittel 10, avsnitt V, nr. 3) får anvendelse. 2) I nr. 14c (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF) tilføyes følgende ledd: Overgangsordningene fastsatt i vedleggene til tiltredelsesakten av 9. desember 2011 for Kroatia (vedlegg V, kapittel 10, avsnitt II) får anvendelse. I EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin gjøres følgende endringer: I tillegg 1, før tilpasningsteksten i nr. 8 (rådsforordning (EF) nr. 1234/2007), tilføyes følgende ledd: Overgangsordningene fastsatt i vedleggene til tiltredelsesakten av 9. desember 2011 for Kroatia (vedlegg V, kapittel 4, nr. 3) får anvendelse.

18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/17 VEDLEGG II til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 5 NR. 1 Strekpunktet omhandlet i artikkel 5 nr. 1 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg og protokoller: I vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold): A. I kapittel I (Veterinære forhold): Del 1.1 nr. 7b (rådsforordning (EF) nr. 21/2004), Del 1.1 nr. 7c (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000), Del 1.1 nr. 10 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003), Del 1.1 nr. 11 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004), Del 1.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004), Del 6.1 nr. 17 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004), Del 7.1 nr. 8b (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003), Del 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001); B. I kapittel II (Fôrvarer): Nr. 31j (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004); I vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering): A. I kapittel I (Kjøretøyer): Nr. 45zy (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009); B. I kapittel XI (Tekstiler): Nr. 4d (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011); C. I kapittel XII (Næringsmidler): Nr. 54zzzi (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004); D. I kapittel XV (Farlige stoffer): Nr. 12zc (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006), Nr. 12zze (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008); I vedlegg VI (Trygd): Nr. 1 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004); I vedlegg XIII (Transport): Nr. 1 (rådsforordning (EØF) nr. 1108/70), Nr. 5 (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU), Nr. 19a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009), Nr. 21 (rådsforordning (EØF) nr. 3821/85), Nr. 25a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009), Nr. 32a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009), Nr. 39 (rådsforordning (EØF) nr. 1192/69);

19 Nr. 5/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I vedlegg XX (Miljø): Nr. 1ea (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009); I vedlegg XXI (Statistikk): Nr. 1 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008), Nr. 7f (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 70/2012), Nr. 7h (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 437/2003), Nr. 18i (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003), Nr. 19d (rådsforordning (EF) nr. 2223/96), Nr. 19dc (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2002), Nr. 19o (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 501/2004), Nr. 19q (rådsforordning (EF) nr. 1222/2004), Nr. 19t (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1161/2005), Nr. 19x (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007), Nr. 25 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1921/2006), Nr. 25a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 218/2009), Nr. 25b (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 217/2009), Nr. 25c (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2009); I vedlegg XXII (Selskapsrett): Nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001); I protokoll 26 om myndighet og oppgaver for EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med statsstøtte: Artikkel 2 nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 659/1999).

20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/19 VEDLEGG III til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 5 NR. 2 Strekpunktet omhandlet i artikkel 5 nr. 2 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg og protokoller: I vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) kapittel I (Veterinære forhold): Del 1.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak 2009/821/EF), Del 1.2 nr. 115 (kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004), Del 1.2 nr. 141 (kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004), Del 2.2 og 4.2 henholdsvis nr. 33 og 85 (kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008), Del 4.2 nr. 86 (kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008), Del 6.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak 98/536/EF), Del 7.2 nr. 14 (kommisjonsvedtak 98/179/EF), Del 7.2 nr. 49 (kommisjonsvedtak 2007/453/EF), Del 9.2 nr. 4 (kommisjonsvedtak 2006/778/EF); I vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering): A. I kapittel I (Kjøretøyer): Nr. 45zr (kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007), Nr. 45zu (kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008), Nr. 45zze (kommisjonsforordning (EU) nr. 1008/2010), Nr. 45zzh (kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2011), Nr. 45zzl (kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011), Nr. 45zzm (kommisjonsforordning (EU) nr. 406/2010); B. I kapittel XV (Farlige stoffer): Nr. 12l (kommisjonsvedtak 2000/657/EF), Nr. 12zze (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008); I vedlegg X (Generelle tjenester): Nr. 1b (kommisjonsvedtak 2009/767/EF); I vedlegg XIII (Transport): Nr. 37da (kommisjonsvedtak 2007/756/EF), Nr. 42gb (kommisjonsforordning (EU) nr. 36/2010); I vedlegg XX (Miljø): Nr. 32cb (kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007); I vedlegg XXI (Statistikk): Nr. 1k (kommisjonsforordning (EF) nr. 250/2009), Nr. 1l (kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009),

21 Nr. 5/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4ca (kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2005), Nr. 7bb (kommisjonsvedtak 2008/861/EF), Nr. 7i (kommisjonsforordning (EF) nr. 1358/2003), Nr. 18wb (kommisjonsforordning (EU) nr. 88/2011), Nr. 19s (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005); I vedlegg XXII (Selskapsrett): Nr. 10fd (kommisjonsbeslutning 2011/30/EU); I protokoll 21 om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak: Artikkel 3 nr. 1 underpunkt 2 (kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004), Artikkel 3 nr. 1 underpunkt 4 (kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2004); I protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin: Tillegg 1 nr. 11 (kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2009).

22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/21 VEDLEGG IV til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 1 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 1 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering): A. I kapittel I (Kjøretøyer): Nr. 2 (rådsdirektiv 70/157/EØF), Nr. 4 (rådsdirektiv 70/221/EØF), Nr. 8 (rådsdirektiv 70/388/EØF), Nr. 10 (rådsdirektiv 71/320/EØF), Nr. 11 (rådsdirektiv 72/245/EØF), Nr. 14 (rådsdirektiv 74/61/EØF), Nr. 16 (rådsdirektiv 74/408/EØF), Nr. 17 (rådsdirektiv 74/483/EØF), Nr. 19 (rådsdirektiv 76/114/EØF), Nr. 22 (rådsdirektiv 76/757/EØF), Nr. 23 (rådsdirektiv 76/758/EØF), Nr. 24 (rådsdirektiv 76/759/EØF), Nr. 25 (rådsdirektiv 76/760/EØF), Nr. 26 (rådsdirektiv 76/761/EØF), Nr. 27 (rådsdirektiv 76/762/EØF), Nr. 29 (rådsdirektiv 77/538/EØF), Nr. 30 (rådsdirektiv 77/539/EØF), Nr. 31 (rådsdirektiv 77/540/EØF), Nr. 32 (rådsdirektiv 77/541/EØF), Nr. 36 (rådsdirektiv 78/318/EØF), Nr. 39 (rådsdirektiv 78/932/EØF), Nr. 45r (europaparlaments- og rådsdirektiv 94/20/EF), Nr. 45t (europaparlaments- og rådsdirektiv 95/28/EF), Nr. 45y (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF), Nr. 45za (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF), Nr. 45zc (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF), Nr. 45zx (europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF), Nr. 45zzs (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF), Nr. 45zzt (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF); B. Kapittel II (Jordbruks- og skogbrukstraktorer): Nr. 11 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/57/EF), Nr. 13 (rådsdirektiv 78/764/EØF), Nr. 17 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/75/EF), Nr. 20 (rådsdirektiv 86/298/EØF),

23 Nr. 5/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 22 (rådsdirektiv 87/402/EØF), Nr. 23 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF), Nr. 28 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF), Nr. 29 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF), Nr. 31 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/64/EF); C. Kapittel XIX (Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer): Nr. 3e (europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF).

24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/23 VEDLEGG V til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 2 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 2 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp): Nr. 2 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF), Nr. 4 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF), Nr. 5c (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF).

25 Nr. 5/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG VI til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 3 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 3 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø): Nr. 21ar (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/81/EF).

26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/25 VEDLEGG VII til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 4 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 4 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg IV (Energi): Nr. 41 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF).

27 Nr. 5/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG VIII til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 DEL I LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 5 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 5 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg: I vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) kapittel I (Veterinære forhold): Del 1.1 nr. 4 (rådsdirektiv 97/78/EF), Del 3.1 nr. 1a (rådsdirektiv 2003/85/EF), Del 3.1 nr. 9a (rådsdirektiv 2000/75/EF), Del 4.1 nr. 1 (rådsdirektiv 64/432/EØF), Del 4.1 nr. 2 (rådsdirektiv 91/68/EØF), Del 5.1 nr. 6a (rådsdirektiv 2002/99/EF), Del 7.1 nr. 2 (rådsdirektiv 96/23/EF), Del 7.1 nr. 8a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF), Del 8.1 nr. 2 (rådsdirektiv 2009/156/EF); I vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) kapittel XII (Næringsmidler): Nr. 18 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF), Nr. 47 (rådsdirektiv 89/108/EØF). DEL II ANDRE TILPASNINGER SOM FØLGE AV TILTREDELSEN I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 4 (rådsdirektiv 97/78/EF) skal teksten i tilpasning b) lyde: 29. Republikken Islands territorium. 30. Kongeriket Norges territorium, unntatt Svalbard.

28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/27 VEDLEGG IX til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 6 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 6 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) kapittel XV (Farlige stoffer): Nr. 1 (rådsdirektiv 67/548/EØF), Nr. 12r (europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF).

29 Nr. 5/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG X til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 7 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 7 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport): Nr. 13 (rådsdirektiv 92/106/EØF), Nr. 18a (europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EF), Nr. 24c (rådsdirektiv 1999/37/EF), Nr. 24f (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF), Nr. 36a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF), Nr. 46a (rådsdirektiv 91/672/EØF), Nr. 47a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF).

30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/29 VEDLEGG XI til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 8 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 8 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester): Nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF).

31 Nr. 5/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG XII til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 9 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 9 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett): Nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF), Nr. 2 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU), Nr. 3 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU), Nr. 4 (fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF), Nr. 4 (fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF) annet strekpunkt (sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF), Nr. 9 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/102/EF).

32 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/31 VEDLEGG XIII til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 10 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 10 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner): Nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF), Nr. 2 (rådsdirektiv 77/249/EØF), Nr. 2a (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/5/EF), Nr. 4 (rådsdirektiv 74/557/EØF).

33 Nr. 5/32 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG XIV til EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 9. juli 2014 LISTE OMHANDLET I BESLUTNINGENS ARTIKKEL 6 NR. 11 Strekpunktet omhandlet i artikkel 6 nr. 11 skal tilføyes på følgende steder i EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) kapittel XII (Næringsmidler): Nr. 54w (kommisjonsdirektiv 1999/21/EF), Nr. 54zzzv (kommisjonsdirektiv 2006/141/EF).

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30,

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 17/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/61/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 61 22. årgang 8.10.2015 EØS-komiteens beslutning nr. 245/2014 av 13. november

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 52 13. årgang 19.10.2006 2006/EØS/52/01 2006/EØS/52/02 2006/EØS/52/03 2006/EØS/52/04

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 37/2001 av 30. mars 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2011/EØS/54/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 18. årgang 6.10.2011 EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009 av 24. april 2009 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008 av 26. september 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/72/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 72 20. årgang 19.12.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 133/2013 av 8. juli 2013

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/22/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 22 8. årgang 26.4.2001 EØS-komiteens beslutning nr. 9/2001

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 9. årgang 3.10.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015. av 25. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015. av 25. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015 av 25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 33 16. årgang 25.6.2009 2009/EØS/33/01 2009/EØS/33/02 2009/EØS/33/03 2009/EØS/33/04

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007. av 6. juli 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007. av 6. juli 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 12. årgang 24.11.2005 2005/EØS/60/01 2005/EØS/60/02 2005/EØS/60/03 2005/EØS/60/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 205/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 205/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 205/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 16/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007 av 7. desember 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII (Etableringsrett)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT OM TILTREDELSESVILKÅRENE FOR REPUBLIKKEN BULGARIA OG ROMANIA OG TILPASNINGEN AV DE TRAKTATER

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 8. årgang 6.12.2001 2001/EØS/60/01 2001/EØS/60/02 2001/EØS/60/03 2001/EØS/60/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 13. årgang 23.2.2006 2006/EØS/10/01 2006/EØS/10/02 2006/EØS/10/03 2006/EØS/10/04

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 15. årgang 21.2.2008 Melding til leserne.......................................................

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

Nr. 13/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2016 2017/EØS/13/06 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 174/2017. av 22. september 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 174/2017. av 22. september 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 174/2017 av 22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012 2017/EØS/51/64 av 4. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003 Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/13 av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 206/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 206/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 206/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 26/768 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 670/2011

Nr. 26/768 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 670/2011 Nr. 26/768 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 670/2011 av 12. juli 2011 om endring av rådsforordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008 av 25. april 2008 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/42/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 42 7. årgang 21.9.2000 EØS-komiteens beslutning nr. 48/2000

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 42 norwegische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT

Detaljer

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 16 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2003/EØS/29/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 10. årgang 5.6.2003 EØS-komiteens beslutning nr. 21/2003 av

Detaljer

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29.

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29. Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672 2017/EØS/36/37 av 29. april 2016 om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 3 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 3 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2017/EØS/3/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 3 24. årgang 12.1.2017 Avgjerd i EØS-komiteen nr. 175/2015 om endring av vedlegg

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer