Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/13 Avgjerd i EØS-komiteen nr. 90/2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) Avgjerd i EØS-komiteen nr. 91/2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-komiteens beslutning nr. 92/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 93/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 94/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avgjerd i EØS-komiteen nr. 95/2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-komiteens beslutning nr. 96/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 97/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 98/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 99/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 100/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 101/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 om endring av vedlegg IV til EØS-avtala (Energi)

2 2005/EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/18 EØS-komiteens beslutning nr. 103/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) EØS-komiteens beslutning nr. 104/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) EØS-komiteens beslutning nr. 105/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) EØS-komiteens beslutning nr. 106/2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler) EØS-komiteens beslutning nr. 107/2005 om endring av enkelte vedlegg og protokoll 31 til EØS-avtalen Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 3. Domstolen Fortsetter på de siste side...

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 90/2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) 2005/EØS/60/01 med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg I til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 51/2005 av 29. april 2005( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2004/850/EF av 3. desember 2004 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane( 2 ), skal takast inn i avtala. 3) Denne avgjerda gjeld ikkje for Liechtenstein TEKE DENNE AVGJERDA: I vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 66 (kommisjonsvedtak 2002/308/EF) i avtala skal nytt strekpunkt lyde: D 0850: Kommisjonsvedtak 2004/850/EF av 3. desember 2004 (EUT L 368 av , s. 28). Teksta til vedtak 2004/850/EF på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske union, skal verte gyldig. Denne avgjerda tek til å gjelde 9. juli 2005, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØStillegget til Tidend for Den europeiske union. Utferda i Brussel, 8. juli ( 1 ) TEU L 239 av , s. 22, og EØS-tillegget til TEU nr. 46 av , s. 15. ( 2 ) TEU L 368 av , s. 28. ( * ) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

4 Nr. 60/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 91/ /EØS/60/02 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg I til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 51/2005 av 29. april 2005( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1471/2004 av 18. august 2004 om endring av vedlegg XI til europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til import av hjortekjøttprodukter fra Canada og De forente stater( 2 ), skal takast inn i avtala. 3) Kommisjonsvedtak 2004/693/EF av 8. oktober 2004 om endring av vedtak 2004/233/EF med omsyn til lista over laboratorium som er godkjende for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr( 3 ), skal takast inn i avtala. 4) Kommisjonsvedtak 2004/700/EF av 13. oktober 2004 om endring av vedtak 2004/280/EF om fastsetjing av overgangsføresegner for marknadsføring av visse produkt av animalsk opphav som er framstilte i Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia( 4 ), skal takast inn i avtala. 5) Kommisjonsvedtak 2004/762/EF av 12. november 2004 om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger av dyr fra og innenfor en restriksjonssone i Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av Blue Tongue i Spania( 5 ), skal takast inn i avtala. 6) Kommisjonsvedtak 2004/775/EF av 18. november 2004 om unntak for Slovakia i medhald av artikkel 3 nr. 2 i rådsdirektiv 92/102/EØF om identifikasjon og registrering av dyr( 6 ), skal takast inn i avtala. ( 1 ) TEU L 239 av , s. 22, og EØS-tillegget til TEU nr. 46 av , s. 15. ( 2 ) TEU L 271 av , s. 24. ( 3 ) TEU L 315 av , s. 47. ( 4 ) TEU L 318 av , s. 21. ( 5 ) TEU L 337 av , s. 70. ( 6 ) TEU L 342 av , s ) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1993/2004 av 19. november 2004 om endring av europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til Portugal( 7 ), skal takast inn i avtala. 8) Kommisjonsvedtak 2004/832/EF av 3. desember 2004 om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin i dei nordlege delane av Vogesane i Frankrike( 8 ), skal takast inn i avtala. 9) Kommisjonsvedtak 2004/835/EF av 3. desember 2004 om godkjenning av planar for godkjenning av verksemder med sikte på handel med fjørfe og rugeegg innanfor Fellesskapet( 9 ), skal takast inn i avtala. 10) Kommisjonsvedtak 2004/898/EF av 23. desember 2004 om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger av dyr fra og innenfor en restriksjonssone i Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av Blue Tongue i Spania( 10 ), skal takast inn i avtala. 11) Forordning (EF) nr. 1993/2004 opphevar kommisjonsvedtak 2000/345/EF( 11 ), 2000/371/EF( 12 ) og 2000/372/EF( 13 ), som var tekne inn i avtala og som vart oppheva ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 51/2005( 14 ). 12) Vedtak 2004/835/EF opphevar kommisjonsvedtak 92/139/EØF( 15 ), 92/140/EØF( 16 ), 92/141/EØF( 17 ), 92/281/EØF( 18 ), 92/282/EØF( 19 ), 92/283/EØF( 20 ), 92/342/EØF( 21 ), 92/344/EØF( 22 ), 92/345/EØF( 23 ), 92/379/EØF( 24 ), 92/480/EØF( 25 ), 94/964/EF( 26 ) og 95/141/EF( 27 ), som er tekne inn i avtala og difor må opphevast i avtala. ( 7 ) TEU L 344 av , s. 12. ( 8 ) TEU L 359 av , s. 62. ( 9 ) TEU L 360 av , s. 28. ( 10 ) TEU L 379 av , s ( 11 ) TEF L 121 av , s. 9. ( 12 ) TEF L 134 av , s. 34. ( 13 ) TEF L 134 av , s. 35. ( 14 ) TEU 239 av , s. 22, og EØS-tillegget til EUT nr. 46 av , s. 15. ( 15 ) TEF L 58 av , s. 27. ( 16 ) TEF L 58 av , s. 28. ( 17 ) TEF L 58 av , s. 29. ( 18 ) TEF L 150 av , s. 23. ( 19 ) TEF L 150 av , s. 24. ( 20 ) TEF L 150 av , s. 25. ( 21 ) TEF L 188 av , s. 39. ( 22 ) TEF L 188 av , s. 41. ( 23 ) TEF L 188 av , s. 42. ( 24 ) TEF L 198 av , s. 53. ( 25 ) TEF L 284 av , s. 27. ( 26 ) TEF L 371 av , s. 30. ( 27 ) TEF L 92 av , s. 25.

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/3 13) Denne avgjerda gjeld ikkje for Island og Liechtenstein TEKE DENNE AVGJERDA: Vedlegg I kapittel I i avtala vert endra slik det er fastsett i vedlegget til denne avgjerda. Teksta til forordning (EF) nr. 1471/2004 og 1993/2004 og vedtak 2004/693/EF, 2004/700/EF, 2004/762/EF, 2004/775/EF, 2004/832/EF, 2004/835/EF og 2004/898/EF på norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske union, skal verte gyldig. Denne avgjerda tek til å gjelde 9. juli 2005, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØStillegget til Tidend for Den europeiske union. Utferda i Brussel, 8. juli ( * ) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

6 Nr. 60/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG til avgjerd i EØS-komiteen nr. 91/2005 I vedlegg I kapittel I i avgjerda vert det gjort følgjande endringar: 1. I del 1.2 etter nr. 19 (kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004) skal nytt nr. 120 lyde: D 0775: Kommisjonsvedtak 2004/775/EF av 18. februar 2004 om unntak for Slovakia i medhald av artikkel 3 nr. 2 i rådsdirektiv 92/102/EØF om identifikasjon og registrering av dyr (EUT L 342 av , s. 29). 2. I del 3.2 nr. 30 (kommisjonsvedtak 2003/828/EF) skal nye strekpunkt lyde: D 0762: Kommisjonsvedtak 2004/762/EF av 12. november 2004 (EUT L 337 av , s. 70), D 0898: Kommisjonsvedtak 2004/898/EF av 23. desember 2004 (EUT L 379 av , s. 105). 3. I del 3.2 under overskrifta RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA BEHØRIG HENSYN TIL etter nr. 27 (kommisjonsvedtak 2004/435/EF) skal nytt nr. 28 lyde: D 0832: Kommisjonsvedtak 2004/832/EF av 3. desember 2004 om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin i dei nordlege delane av Vogesane i Frankrike (EUT L 359 av , s. 62). 4. I del 6.2 nr. 48 (kommisjonsvedtak 2004/280/EF) vert følgjande lagd til:, endret ved: D 0700: Kommisjonsvedtak 2004/700/EF av 13. oktober 2004 (EUT L 318 av , s. 21). 5. I del 4.2 nr. 76 (kommisjonsvedtak 2004/233/EF) skal nytt strekpunkt lyde: D 0693: Kommisjonsvedtak 2004/693/EF av 8. oktober 2004 (EUT L 315 av , s. 47). 6. I del 4.2 under overskrifta RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA BEHØRIG HENSYN TIL etter nr. 56 (kommisjonsvedtak 2003/904/EF) skal nytt nr. 57 lyde: D 0835: Kommisjonsvedtak 2004/835/EF av 3. desember 2004 om godkjenning av planar for godkjenning av verksemder med sikte på handel med fjørfe og rugeegg innanfor Fellesskapet (EUT L 360 av , s. 28). 7. I del 4.2 under overskrifta RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA BEHØRIG HENSYN TIL vert teksta i nr. 5 (kommisjonsvedtak 92/139/EØF), nr. 6 (kommisjonsvedtak 92/140/EØF), nr. 7 (kommisjonsvedtak 92/141/EØF), nr. 8 (kommisjonsvedtak 92/281/EØF), nr. 9 (kommisjonsvedtak 92/282/EØF), nr. 10 (kommisjonsvedtak 92/283/EØF), nr. 11 (kommisjonsvedtak 92/342/EØF), nr. 12 (kommisjonsvedtak 92/344/EØF), nr. 13 (kommisjonsvedtak 92/345/EØF), nr. 14 (kommisjonsvedtak 92/379/EØF), nr. 15 (kommisjonsvedtak 92/480/EØF), nr. 26 (kommisjonsvedtak 94/964/EF) og nr. 36 (kommisjonsvedtak 95/141/EF) oppheva. 8. I del 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001) skal nye strekpunkt lyde: R 1471: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1471/2004 av 18. august 2004 (EUT L 271 av , s. 24), R 1993: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1993/2004 av 19. november 2004 (EUT L 344 av , s. 12).

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/5 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/ /EØS/60/03 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 51/2005 av 29. april 2005( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF( 2 ), skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsvedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 opprettelse av et standardpass for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet( 3 ), skal innlemmes i avtalen. 4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 592/2004 av 30. mars 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til lister over stater og territorier( 4 ), skal innlemmes i avtalen. 5) Kommisjonsvedtak 2004/301/EF av 30. mars 2004 om unntak fra vedtak 2003/803/EF og 2004/203/EF med hensyn til formatet på sertifikater og pass som skal anvendes ved ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, og om endring av vedtak 2004/203/EF( 5 ), skal innlemmes i avtalen 6) Kommisjonsvedtak 2004/539/EF av 1. juli 2004 om innføring av eit overgangstiltak for gjennomføring av forordning (EF) nr. 998/2003 om krava til dyrehelse som skal nyttast på ikkje-kommersiell flytting av kjæledyr( 6 ), skal innlemmes i avtalen. 7) Kommisjonsvedtak 2004/557/EF av 2. juli 2004 om fastsetjing av eit unntak frå overgangsordninga som vart innførd ved artikkel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 for transitt av kjæledyr gjennom territoriet til Sverige mellom øya Bornholm og dei andre delane av territoriet til Danmark( 7 ), skal innlemmes i avtalen. 8) Kommisjonsvedtak 2004/595/EF av 29. juli 2004 om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for import til Fellesskapet av hunder, katter og ildrer beregnet på handel( 8 ), skal innlemmes i avtalen. 9) Rådsvedtak 2004/650/EF av 13. september 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 om krava til dyrehelse som skal nyttast på ikkje-kommersiell flytting av kjæledyr, for å ta omsyn til tilmeldinga av Malta( 9 ), skal innlemmes i avtalen. 10) Kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 1. desember 2004 om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra tredjestater til Fellesskapet( 10 ), skal innlemmes i avtalen. 11) Kommisjonsvedtak 2004/839/EF av 3. desember 2004 om fastsetjing av vilkår for ikkje-kommersiell flytting av hundekvalpar og kattungar frå tredjestatar til Fellesskapet( 11 ), skal innlemmes i avtalen. 12) Kommisjonsvedtak 2005/91/EF av 2. februar 2005 om fastsetjing av ein frist for kor lang tid det skal ta før rabiesvaksinasjonen vert rekna som gyldig( 12 ), skal innlemmes i avtalen. 13) Forenklede framgangsmåter bør innføres for visse rettsakter som omhandler ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. 14) Vedtak 2004/595/EF opphever kommisjonsvedtak 94/273/EØF( 13 ), som er innlemmet i avtalen og følgelig skal oppheves i avtalen. 15) Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechtenstein BESLUTTET FØLGENDE: Avtalens vedlegg I kapittel I endres som angitt i vedlegget til denne beslutning. ( 1 ) EUT L 239 av , s. 22, og EØS-tillegget til EUT nr. 46 av , s. 15. ( 2 ) EUT L 146 av , s. 1. ( 3 ) EUT L 312 av , s. 1. ( 4 ) EUT L 94 av , s. 7. ( 5 ) EUT L 98 av , s. 55. ( 6 ) EUT L 237 av , s. 21. ( 7 ) EUT L 249 av , s. 18. ( 8 ) EUT L 266 av , s. 11. ( 9 ) EUT L 298 av , s. 22. ( 10 ) EUT L 358 av , s. 12. ( 11 ) EUT L 361 av , s. 40. ( 12 ) EUT L 31 av , s. 61. ( 13 ) EFT L 117 av , s. 37.

8 Nr. 60/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Teksten til forordning (EF) nr. 998/2003 og 592/2004 samt vedtak 2003/803/EF, 2004/301/EF, 2004/539/EF, 2004/557/EF, 2004/595/EF, 2004/650/EF, 2004/824/EF, 2004/839/EF og 2005/91/EF på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/7 I vedlegg I kapittel I gjøres følgende endringer: VEDLEGG til EØS-komiteens beslutning nr. 92/ I del 1.1 etter nr. 9 (rådsdirektiv 96/93/EF) skal ny overskrift og nytt nr. 10 lyde: Forflytning av kjæledyr R 0998: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF (EUT L 146 av , s. 1), endret ved: R 0592: Kommisjonsforordning (EF) nr. 592/2004 av 30. mars 2004 (EUT L 94 av , s. 7), D 0539: Kommisjonsforordning 2004/539/EF av 1. juli 2004 (EUT L 237 av , s. 21), D 0650: Rådsforordning 2004/650/EF av 13. september 2004 (EUT L 298 av , s. 22). Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: a) I artikkel 6 nr. 1 første ledd tilføyes Norge etter Sverige. b) I vedlegg II del A tilføyes Norge. c) I vedlegg II del B utgår Norge. 2. Etter nr. 12 i den innledende delen skal nytt nr. 13 lyde: 13. Ikke-kommersiell flytting av kjæledyr Liste over land/territorier og vernetiltak a) EFTA-statene skal samtidig med medlemsstatene treffe tiltak som tilsvarer dem som er truffet av medlemsstatene på grunnlag av de relevante fellesskapsrettsakter, med hensyn til listen over land og territorier samt vernetiltak. b) Dersom det oppstår vanskeligheter i forbindelse med anvendelsen av en fellesskapsrettsakt, skal de berørte EFTA-stater umiddelbart underrette EØS-komiteen om dette. c) EØS-komiteen kan merke seg Fellesskapsvedtak. d) Forpliktelsen i bokstav a) får anvendelse for alle relevante rettsakter som er i kraft på ethvert gitt tidspunkt, uavhengig av når de ble vedtatt. 3. I del 1.2 etter nr. 120 (kommisjonsvedtak 2004/77/EF) skal nytt nr lyde: D 0803: Kommisjonsvedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 om opprettelse av et standardpass for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet (EUT L 312 av , s. 1). Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: a) På forsiden av standardpasset erstattes Den europeiske union med Den europeiske union/norge. b) Bildet av det norske flagg kan benyttes i tillegg til EU-flagget på forsiden av standardpasset D 0301: Kommisjonsvedtak 2004/301/EF av 30. mars 2004 om unntak fra vedtak 2003/803/EF og 2004/203/EF med hensyn til formatet på sertifikater og pass som skal anvendes ved ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, og om endring av vedtak 2004/203/EF (EUT L 98 av , s. 55). Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: I artikkel 1 tilføyes Norge etter Irland D 0595: Kommisjonsvedtak 2004/595/EF av 29. juli 2004 om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for import til Fellesskapet av hunder, katter og ildrer beregnet på handel (EUT L 266 av , s. 11). Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: I artikkel 1 og i veiledningen til sertifikatet i vedlegget til vedtaket, tilføyes Norge etter Irland D 0824: Kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 1. desember 2004 om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra tredjestater til Fellesskapet (EUT L 358 av , s. 12). Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: I artikkel 2 og i vedlegget til vedtaket tilføyes Norge etter Sverige.

10 Nr. 60/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende D 0839: Kommisjonsvedtak 2004/839/EF av 3. desember 2004 om fastsetjing av vilkår for ikkje-kommersiell flytting av hundekvalpar og kattungar frå tredjestatar til Fellesskapet (EUT L 361 av , s. 40) D 0091: Kommisjonsvedtak 2005/91/EF av 2. februar 2005 om fastsetjing av ein frist for kor lang tid det skal ta før rabiesvaksinasjonen vert rekna som gyldig (EUT L 31 av , s. 61). 4. I del 1.2 under overskriften RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA BEHØRIG HENSYN TIL, etter nr. 17 (kommisjonsvedtak 2004/590/EF), skal nytt nr. 18 lyde: D 0557: Kommisjonsvedtak 2004/557/EF av 2. juli 2004 om fastsetjing av eit unntak frå overgangsordninga som vart innførd ved artikkel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 for transitt av kjæledyr gjennom territoriet til Sverige mellom øya Bornholm og dei andre delane av territoriet til Danmark (EUT L 249 av , s. 18). 5. I tilpasningsteksten i del 4.1 nr. 9 (rådsdirektiv 92/65/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: R 0998: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 (EUT L 146 av , s. 1). 6. I del 4.1 nr. 9 (rådsdirektiv 92/65/EØF) gjøres følgende endringer: 6.1 Før nåværende tilpasning a) tilføyes følgende tilpasningstekst: a) i artikkel 10 nr. 3 første ledd tilføyes Norge etter Sverige. 6.2 Nåværende tilpasning a) og b) blir henholdsvis tilpasning b) og c). 7. I del 4.2 oppheves teksten i nr. 20 (kommisjonsvedtak 94/273/EØF).

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/9 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/ /EØS/60/04 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 51/2005 av 29. april 2005( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004 av 16. april 2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk( 2 ), skal innlemmes i avtalen. 3) Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechtenstein BESLUTTET FØLGENDE: I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 etter nr. 126 (kommisjonsvedtak 2005/91/EF) skal nytt nr. 127 lyde: R 0745: Kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004 av 16. april 2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk (EUT L 122 av , s. 1). Forordningens bestemmelser får for denne avtales formål anvendelse med følgende tilpasning: a) I artikkel 2 tilføyes følgende: Kjøtt fra vilt og produkter av slikt kjøtt som innføres til Norge fra Svalbard, såfremt mengden ikke overstiger 5 kilo per person. b) I merknaden i vedlegg II erstattes Den europeiske union av Den europeiske union og Norge. c) I artikkel 1 nr. 4, i fotnoten til merknaden i vedlegg II og i meldingen i vedlegg III utgår Norge. Teksten til forordning (EF) nr. 745/2004 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli ( 1 ) EUT L 239 av , s. 22, og EØS-tillegget til EUT nr. 46 av , s. 15. ( 2 ) EUT L 122 av , s. 1. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

12 Nr. 60/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 94/ /EØS/60/05 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 52/2005 av 29. april 2005( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om permanente og midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstoffer og om godkjenning av nye bruksområder for tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer( 2 ), skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsdirektiv 2004/116/EF av 23. desember 2004 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF med hensyn til oppføring av Candida guilliermondii( 3 ), skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: I avtalens vedlegg I kapittel II gjøres følgende endringer: 1. Etter nr. 1zzd (kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004) skal nytt nr. 1zze lyde: 1zze R 2148: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om permanente og midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstoffer og om godkjenning av nye bruksområder for tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer (EUT L 370 av , s. 24). 2. I nr. 15 (rådsdirektiv 82/471/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: L 0116: Kommisjonsdirektiv 2004/116/EF av 23. desember 2004 (EUT L 379 av , s. 81). Teksten til forordning (EF) nr. 2184/2004 og direktiv 2004/116/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØStillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli ( 1 ) EUT L 239 av , s. 24, og EØS-tillegget til EUT nr. 46 av , s. 17. ( 2 ) EUT L 370 av , s. 24. ( 3 ) EUT L 379 av , s. 81. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/11 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 95/ /EØS/60/06 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg I til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 30/2005 av 11. mars 2005( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2004/842/EF av 1. desember 2004 om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortsliste for plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter( 2 ), skal takast inn i avtala. 3) Kommisjonsvedtak 2004/893/EF av 20. desember 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Secale cereale som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF( 3 ), skal takast inn i avtala. 4) Kommisjonsvedtak 2004/894/EF av 20. desember 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Triticum aestivum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF( 4 ), skal takast inn i avtala. 5) Kommisjonsvedtak 2005/5/EF av 27. desember 2004 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og økslingsmateriale av visse planteartar til jordbruksføremål og visse grønsakartar og vinstokkar som er nemnde i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF, for åra ( 5 ), skal takast inn i avtala TEKE DENNE AVGJERDA: I vedlegg I kapittel III del 2 etter nr. 35 (kommisjonsvedtak 2004/371/EF) i avtala skal nytt nr lyde: D 0842: Kommisjonsvedtak 2004/842/EF av 1. desember 2004 om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortsliste for plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter (EUT L 362 av , s. 21). Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: Henvisninger til andre rettsakter i vedtaket skal anses som relevante i den utstrekning og i den form disse rettsaktene er innlemmet i avtalen D 0893: Kommisjonsvedtak 2004/893/EF av 20. desember 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Secale cereale som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF (EUT L 375 av , s. 31) D 0894: Kommisjonsvedtak 2004/894/EF av 20. desember 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Triticum aestivum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF (EUT L 375 av , s. 33) D 0005: Kommisjonsvedtak 2005/5/EF av 27. desember 2004 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og økslingsmateriale av visse planteartar til jordbruksføremål og visse grønsakartar og vinstokkar som er nemnde i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF, for åra (EUT L 2 av , s. 12). Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: Henvisninger til andre rettsakter i vedtaket skal anses som relevante i den utstrekning og i den form disse rettsaktene er innlemmet i avtalen. Teksta til vedtak 2004/842/EF, 2004/893/EF, 2004/894/EF og 2005/5/EF på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske union, skal verte gyldig. ( 1 ) TEU L 198 av , s. 18, og EØS-tillegget til TEU nr. 38 av , s. 12. ( 2 ) TEU L 362 av , s. 21. ( 3 ) TEU L 375 av , s. 31. ( 4 ) TEU L 375 av , s. 33. ( 5 ) TEU L 2 av , s. 12.

14 Nr. 60/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Denne avgjerda tek til å gjelde 9. juli 2005, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØStillegget til Tidend for Den europeiske union. Utferda i Brussel, 8. juli ( * ) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/13 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 96/ /EØS/60/07 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 77/2005 av 10. juni 2005( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 37/2005 av 12. januar 2005 om temperaturkontroll i forbindelse med transport, oppbevaring og lagring av dypfryste næringsmidler beregnet på konsum( 2 ), skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsdirektiv 2005/5/EF av 26. januar 2005 om endring av direktiv 2002/26/EF med omsyn til prøvetakings- og analysemetodar for offentleg kontroll av innhaldet av okratoksin A i visse næringsmiddel( 3 ), skal innlemmes i avtalen. 4) Kommisjonsdirektiv 2005/10/EF av 4. februar 2005 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av benzo(a)pyren i næringsmidler( 4 ), skal innlemmes i avtalen. 5) Kommisjonsrekommandasjon 2005/108/EF av 4. februar 2005 om ytterligere undersøkelser av innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler( 5 ), skal innlemmes i avtalen. 6) Forordning (EF) nr. 37/2005 opphever kommisjonsdirektiv 92/1/EØF( 6 ), som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: I avtalens vedlegg II kapittel XII gjøres følgende endringer: 1. I nr. 54zx (kommisjonsdirektiv 2002/26/EF) skal nytt strekpunkt lyde: L 0005: Kommisjonsdirektiv 2005/5/EF av 26. januar 2005 (EUT L 27 av , s. 38). 2. Etter nr. 54zzq (kommisjonsforordning (EF) nr. 1452/2003) skal nytt nr. 54zzr og 54zzs lyde: 54zzr R 0037: Kommisjonsforordning (EF) nr. 37/2005 av 12. januar 2005 om temperaturkontroll i forbindelse med transport, oppbevaring og lagring av dypfryste næringsmidler beregnet på konsum (EUT L 10 av , s. 18). 54zzs L 0010: Kommisjonsdirektiv 2005/10/EF av 4. februar 2005 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av benzo(a)pyren i næringsmidler (EUT L 34 av , s. 15). 3. Etter nr. 59 (C/345/93/s. 3: Kommisjonsmelding) skal nytt nr. 60 lyde: H 0108: Kommisjonsrekommandasjon 2005/108/EF av 4. februar 2005 om ytterligere undersøkelser av innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler (EUT L 34 av , s. 43). 4. Teksten i nr. 54c (kommisjonsdirektiv 92/1/EØF) oppheves. Teksten til forordning (EF) nr. 37/2005, direktiv 2005/5/EF og 2005/10/EF samt rekommandasjon 2005/108/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen ( 1 ) EUT L 268 av , s. 7, og EØS-tillegget til EUT nr. 52 av , s. 3. har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel ( 2 ) EUT L 10 av , s nr. 1( * ). ( 3 ) EUT L 27 av , s. 38. ( 4 ) EUT L 34 av , s. 15. ( 5 ) EUT L 34 av , s. 43. ( 6 ) EFT L 34 av , s. 28. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

16 Nr. 60/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli 2005.

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/15 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 97/ /EØS/60/08 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 77/2005 av 10. juni 2005( 1 ). 1. I nr. 54zj (kommisjonsdirektiv 2001/22/EF) skal nytt strekpunkt lyde: L 0004: Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 (EUT L 19 av , s. 50). 2. I nr. 54zn (kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001) skal nye strekpunkter lyde R 0078: Kommisjonsforordning (EF) nr. 78/2005 av 19. januar 2005 (EUT L 16 av , s. 43), 2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF( 2 ), skal innlemmes i avtalen R 0123: Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2005 av 26. januar 2005 (EUT L 25 av , s. 3). 3. Etter nr. 54zzs (kommisjonsdirektiv 2005/10/EF) skal nytt nr. 54zzt lyde: 3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 78/2005 av 19. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til tungmetaller( 3 ), skal innlemmes i avtalen. 4) Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 om endring av direktiv 2001/22/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler( 4 ), skal innlemmes i avtalen. 54zzt R 1935: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av , s. 4). 4. Teksten i nr. 24 (kommisjonsdirektiv 80/590/EØF) og nr. 48 (rådsdirektiv 89/109/EØF) oppheves. 5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2005 av 26. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til okratoksin A( 5 ), skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Teksten til forordning (EF) nr. 1935/2004, 78/2005 og 123/2005 samt direktiv 2005/4/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. I avtalens vedlegg II kapittel XII gjøres følgende endringer: ( 1 ) EUT L 268 av , s. 7, og EØS-tillegget til EUT nr. 52 av , s. 3. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). ( 2 ) EUT L 338 av , s. 4. ( 3 ) EUT L 16 av , s. 43. ( 4 ) EUT L 19 av , s. 50. ( 5 ) EUT L 25 av , s. 3. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

18 Nr. 60/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli 2005.

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 98/ /EØS/60/09 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 60/2005 av 29. april 2005( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2232/2004 av 23. desember 2004 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til altrenogest, beklometasondipropionat, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitansesquioleat og toltrazuril( 2 ), skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: I avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 14 (rådsforordning (EØF) nr. 2377/90) skal nytt strekpunkt lyde: R 2232: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2232/2004 av 23. desember 2004 (EUT L 379 av , s. 71). Teksten til forordning (EF) nr. 2232/2004 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli ( 1 ) EUT L 239 av , s. 40, og EØS-tillegget til EUT nr. 46 av , s. 25. ( 2 ) EUT L 379 av , s. 71. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

20 Nr. 60/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 99/ /EØS/60/10 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 60/2005 av 29. april 2005( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 75/2005 av 18. januar 2005 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til moksidektin, rettkjedede alkylbenzensulfonsyrer med alkylkjedelengde mellom C 9 og C 13, som inneholder mindre enn 2,5 % med kjeder som er lengre enn C 13 og acetylisovaleryltylosin( 2 ), skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: I avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 14 (rådsforordning (EØF) nr. 2377/90) skal nytt strekpunkt lyde: R 0075: Kommisjonsforordning (EF) nr. 75/2005 av 18. januar 2005 (EUT L 15 av , s. 3). Teksten til forordning (EF) nr. 75/2005 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli ( 1 ) EUT L 239 av , s. 40, og EØS-tillegget til EUT nr. 46 av , s. 25. ( 2 ) EUT L 15 av , s. 3. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

21 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/19 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 100/ /EØS/60/11 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 63/2005 av 29. april 2005( 1 ). 2) Kommisjonsdirektiv 2005/9/EF av 28. januar 2005 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter med henblikk på tilpasning av vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling( 2 ), skal innlemmes i avtalen L 0009: Kommisjonsdirektiv 2005/9/EF av 28. januar 2005 (EUT L 27 av , s. 46). Teksten til direktiv 2005/9/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). BESLUTTET FØLGENDE: I avtalens vedlegg II kapittel XVI nr. 1 (rådsdirektiv 76/768/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli ( 1 ) EUT L 239 av , s. 46, og EØS-tillegget til EUT nr. 46 av , s. 28. ( 2 ) EUT L 27 av , s. 46. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

22 Nr. 60/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/ /EØS/60/12 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 100/2004 av 9. juli 2004( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2005/53/EF av 25. januar 2005 om anvendelse av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF på radioutstyr beregnet på deltakelse i det automatiske identifikasjonssystem (AIS)( 2 ), skal innlemmes i avtalen. 3) Vedtak 2005/53/EF opphever med virkning fra 26. juli 2005 kommisjonsvedtak 2003/213/EF( 3 ), som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: I avtalens vedlegg II kapittel XVIII gjøres følgende endringer: 1. Etter nr. 4zzm (kommisjonsvedtak 2004/71/EF) skal nytt nr. 4zzn lyde: 4zzn D 0053: Kommisjonsvedtak 2005/53/EF av 25. januar 2005 om anvendelse av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF på radioutstyr beregnet på deltakelse i det automatiske identifikasjonssystem (AIS) (EUT L 22 av , s. 14). 2. Teksten i nr. 4zzl (kommisjonsvedtak 2003/213/EF) oppheves med virkning fra 26. juli Teksten til vedtak 2005/53/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli ( 1 ) EUT L 376 av , s. 25, og EØS-tillegget til EUT nr. 65 av , s. 18. ( 2 ) EUT L 22 av , s. 14. ( 3 ) EUT L 81 av , s. 46. ( * ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

23 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/21 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 102/ /EØS/60/13 om endring av vedlegg IV til EØS-avtala (Energi) med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg IV til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 43/2005 av 11. mars 2005( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF av 27. september 2001 om fremjing av elektrisitet som er produsert frå fornybare energikjelder i den indre elektrisitetsmarknaden( 2 ), skal takast inn i avtala TEKE DENNE AVGJERDA: I vedlegg IV nr. 18 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2422/2001) i avtala skal nytt nr. 19 lyde: c) i artikkel 3 nr. 2 annet strekpunkt endres Fellesskapet til EFTA-statene, d) protokoll 1 nr. 8 får ikke anvendelse på artikkel 3 nr. 4 annet strekpunkt, e) I artikkel 4 nr. 1 endres artikkel 87 og 88 i traktaten til artikkel 61 og 62 i EØS-avtala. Ordene artikkel 6 og 174 i traktaten endres til artikkel 73 i EØS-avtala. f) I vedlegget tilføyes følgende: Island 5,58 99,90 99,50( 7 ) Norge 110,95 96,30 90,00( 8 ) ( 7 ) En forutsetning for tallet for Island er at evnen til samtrafikk med andre elektrisitetssystemer forblir uendret. Videre må tallet for 2010 beregnes ut fra en langsiktig modell som bygger på nedbørsmengder og klimatiske faktorer, på grunn av den store rollen som klimatiske faktorer spiller for produksjonen av elektrisitet fra vannressurser, for etterspørselen etter elektrisitet og for de detaljerte overføringstallene. ( 8 ) Dersom Norge skal kunne nå dette målet på 90 prosent, må elektrisitetsforbruket øke med høyst 1 prosent i året. Dette tilsvarer omtrent 6-7 TWh ny produksjonskapasitet for elektrisitet fra fornybare energikilder fra 1997 til De store variasjonene i norsk vannkraftproduksjon kan gjøre det nødvendig for Norge å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig vannkraftproduksjon når det rapporteres om i hvor stor grad Norge har lykkes med å nå det veiledende målet L 0077: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF av 27. september 2001 om fremjing av elektrisitet som er produsert frå fornybare energikjelder i den indre elektrisitetsmarknaden (EUT L 283 av , s. 33). Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: Teksta til direktiv 2001/77/EF på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske union, skal verte gyldig. a) dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein, b) datoen 27. oktober 2002 i artikkel 3 nr. 2 og datoen 27. oktober 2003 i artikkel 3 nr. 3, artikkel 5 nr. 1 og artikkel 6 nr. 2 endres til seks måneder etter at EØS-komitébeslutning nr. 102/2005 trer i kraft, Denne avgjerda tek til å gjelde 9. juli 2005, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala( * ). ( 1 ) TEU L 198, , s. 45, og EØS-tillegget til TEU nr. 38 av , s. 26. ( 2 ) TEF L 283 av , s. 33. Direktivet endra ved tiltredelsesakten av ( * ) Forfatningsrettslege krav oppgjevne.

24 Nr. 60/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske union. Utferda i Brussel, 8. juli 2005.

25 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/23 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 103/ /EØS/60/14 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 39/2005 av 11. mars 2005( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 460/2004 av 10. mars 2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet( 2 ) har som formål å styrke Fellesskapets, medlemsstatenes og dermed også næringslivets evne til å forebygge, håndtere og løse problemer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet. 3) Virksomheten til Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet kan berøre problemer tilknyttet nett- og informasjonssikkerheten i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 4) Forordning (EF) nr. 460/2004 skal derfor innlemmes i avtalen for å sikre EFTA-statene full deltakelse i Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet BESLUTTET FØLGENDE: Avtalens vedlegg XI endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning. Teksten til forordning (EF) nr. 460/2004 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( * ). Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. Utferdiget i Brussel, 8. juli ( 1 ) EUT L 198 av , s. 36, og EØS-tillegget til EUT nr. 38 av , s. 21. ( 2 ) EUT L 77 av , s. 1. ( * ) Forfatningsrettslige krav angitt.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 13. årgang 23.2.2006 2006/EØS/10/01 2006/EØS/10/02 2006/EØS/10/03 2006/EØS/10/04

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 9. årgang 3.10.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2003/EØS/29/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 10. årgang 5.6.2003 EØS-komiteens beslutning nr. 21/2003 av

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009 av 24. april 2009 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30,

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 17/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 37/2001 av 30. mars 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 8. årgang 6.12.2001 2001/EØS/60/01 2001/EØS/60/02 2001/EØS/60/03 2001/EØS/60/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008 av 25. april 2008 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007. av 6. juli 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007. av 6. juli 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 33 16. årgang 25.6.2009 2009/EØS/33/01 2009/EØS/33/02 2009/EØS/33/03 2009/EØS/33/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 52 13. årgang 19.10.2006 2006/EØS/52/01 2006/EØS/52/02 2006/EØS/52/03 2006/EØS/52/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2011/EØS/54/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 18. årgang 6.10.2011 EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/72/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 72 20. årgang 19.12.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 133/2013 av 8. juli 2013

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 15. årgang 21.2.2008 Melding til leserne.......................................................

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 13. årgang 30.3.2006 2006/EØS/17/01 2006/EØS/17/02 2006/EØS/17/03 2006/EØS/17/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008 av 26. september 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/22/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 22 8. årgang 26.4.2001 EØS-komiteens beslutning nr. 9/2001

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/42/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 42 7. årgang 21.9.2000 EØS-komiteens beslutning nr. 48/2000

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/61/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 61 22. årgang 8.10.2015 EØS-komiteens beslutning nr. 245/2014 av 13. november

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2008 av 4. juli 2008( 1 ).

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2008 av 4. juli 2008( 1 ). EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 94/2009 av 8. juli 2009 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 146/2003 av 7. november 2003 om endring

EØS-komiteens beslutning nr. 146/2003 av 7. november 2003 om endring NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 7 11. årgang 2004/EØS/7/01 2004/EØS/7/02 2004/EØS/7/03 2004/EØS/7/04 2004/EØS/7/05

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998 Nr. 29/59 RÅDSDIREKTIV 98/96/EF 2004/EØS/29/04 av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/31/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9337 Nr. 31 20. årgang 30.5.2013 Melding til leserne... 1 EØS-komiteens beslutning nr.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/921 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE [meld under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin 27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/95 RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF 2015/EØS/49/16 av 15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin (kodifisert utgåve)(*) RÅDET FOR DEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999 2001/EØS/26/08 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/18/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 18 20. årgang 21.3.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 205/2012 om endring av

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 16/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003 Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/13 av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010 Nr. 76/601 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/73 av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter [meddelt

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 197/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 18/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

Nr. 47/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 807/2001. av 25. april 2001

Nr. 47/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 807/2001. av 25. april 2001 Nr. 47/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.9.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

NOR/305R T OJ L 107/05, p

NOR/305R T OJ L 107/05, p NOR/305R0644.00T OJ L 107/05, p. 18-19 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 12 12. årgang 10.3.2005 2005/EØS/12/01 2005/EØS/12/02 2005/EØS/12/03 2005/EØS/12/04

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015. av 25. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015. av 25. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015 av 25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer