EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/11 EØS-komiteens beslutning nr. 101/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 102/2001 av 26. oktober 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 103/2001 av 26. oktober 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-komiteens beslutning nr. 104/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 105/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 106/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 107/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) Avgjerd i EØS-komiteen nr. 108/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 109/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 110/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 111/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

2 NORSK utgave 2001/EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/ /EØS/60/23 Avgjerd i EØS-komiteen nr. 112/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) Avgjerd i EØS-komiteen nr. 113/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 114/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 116/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 117/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-komiteens beslutning nr. 118/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-komiteens beslutning nr. 119/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-komiteens beslutning nr. 120/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn) EØS-komiteens beslutning nr. 121/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-komiteens beslutning nr. 122/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-komiteens beslutning nr. 123/2001 av 26. oktober 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS Fortsetter på den siste siden

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/ /EØS/60/01 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 54/2001 av 18. mai 2001( 1 ). 2) Nye framgangsmåter skal gjelde med hensyn til grensekontrollstasjoner og rettsakter som omhandler import fra tredjeland som nevnt i den innledende delen til avtalens vedlegg I kapittel I. 3) De nye framgangsmåtene innebærer utarbeiding av en liste over grensekontrollstasjoner i Island og Norge i avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr ) Denne beslutning får ikke anvendelse for Liechtenstein BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I nr. 3 i den innledende delen til avtalens vedlegg I kapittel I gjøres følgende endringer: 1. Bokstav c) og d) oppheves. 2. Bokstav e) blir bokstav c). 3. I ny bokstav c) endres a), b), c) og d) til a) og b). Artikkel 2 I den innledende delen til avtalens vedlegg I kapittel I skal nr. 4 avsnitt B lyde: B. Inspeksjon av grensekontrollstasjoner 1) Inspeksjon av grensekontrollstasjoner skal foretas i nært samarbeid mellom EF-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan. 2) EFTAs overvåkningsorgan skal ha rett til å delta i inspeksjoner foretatt av Kommisjonen i EFs medlemsstater i forbindelse med vedtak som nevnt i nr. 5 bokstav b) første strekpunkt. 3) EF-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan skal utføre felles inspeksjoner med sikte på å utarbeide en felles anbefaling med hensyn til vedtak som nevnt i nr. 5 bokstav b) annet strekpunkt. Ethvert problem som oppstår i denne forbindelse, kan legges fram for EØS-komiteen. Artikkel 3 I den innledende delen til avtalens vedlegg I kapittel I etter nr. 4 skal nytt nr. 5 lyde: 5. Liste over grensekontrollstasjoner a) Listen over grensekontrollstasjoner er oppført i vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39. b) Med hensyn til endringer i denne listen skal EFTA-statene anvende Fellesskapets vedtak om fastsettelse av listen over grensekontrollstasjoner for EFs medlemsstater, ( 1 ) EFT L 165 av , s. 58, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av , s. 1.

4 Nr. 60/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EFs medlemsstater anvende EFTAs overvåkningsorgans vedtak om fastsettelse av grensekontrollstasjoner for EFTA-statene. Ved tillegg til denne listen får nr. 4 avsnitt B punkt 3) anvendelse. c) Skulle det oppstå vanskeligheter i forbindelse med anvendelsen av framgangsmåten fastsatt i bokstav b), vil saken bli lagt fram for EØS-komiteen. Artikkel 4 Nr. 5 i den innledende delen til avtalens vedlegg I kapittel I blir nr. 6. Artikkel 5 Nåværende nr. 6 i den innledende delen til avtalens vedlegg I kapittel I erstattes med følgende: 7. Import fra tredjeland gjennomføringsbestemmelser og lister over virksomheter a) Med hensyn til import fra tredjeland skal EFTAstatene samtidig med EFs medlemsstater treffe tiltak som tilsvarer dem som treffes av EFs medlemsstater på grunnlag av de relevante fellesskapsrettsakter om gjennomføringsbestemmelser og lister over virksomheter. 8. Import fra tredjeland beskyttelsestiltak a) Med hensyn til beskyttelsestiltak ved import fra tredjeland skal EFTA-statene samtidig med EFs medlemsstater treffe tiltak som tilsvarer dem som treffes av EFs medlemsstater på grunnlag av de relevante fellesskapsrettsakter. b) Dersom det oppstår vanskeligheter i forbindelse med anvendelsen av en fellesskapsrettsakt, skal den berørte EFTA-staten straks legge saken fram for EØS-komiteen. c) Anvendelsen av dette nummer berører ikke en EFTA-stats mulighet til å treffe ensidige beskyttelsestiltak i påvente av at det gjøres vedtak som nevnt i bokstav a). d) Dette nummer får anvendelse for Island på de områder som omfattes av rettsaktene omhandlet i nr. 2. e) EØS-komiteen kan ta Fellesskapets vedtak i betraktning. Artikkel 7 I den innledende delen til avtalens vedlegg I kapittel I blir nåværende nr. 7, 8, 9 og 10 henholdsvis nr. 9, 10, 11 og 12. b) Dersom det oppstår vanskeligheter i forbindelse med anvendelsen av en fellesskapsrettsakt, skal den berørte EFTA-staten straks legge saken fram for EØS-komiteen. c) Dette nummer får anvendelse for Island på de områder som omfattes av rettsaktene omhandlet i nr. 2. d) EØS-komiteen kan ta Fellesskapets vedtak i betraktning. e) Forpliktelsen etter bokstav a) gjelder for alle relevante rettsakter som er i kraft til enhver tid, uavhengig av tidspunktet for deres vedtakelse. Artikkel 6 I den innledende delen til avtalens vedlegg I kapittel I etter nytt nr. 7 skal nytt nr. 8 lyde: Artikkel 8 I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 4 (rådsdirektiv 97/78/EF) endres ordene nr. 3 i den innledende delen i tilpasning a) til nr. 8 i den innledende delen. Artikkel 9 I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 5 (rådsdirektiv 91/496/EØF) endres ordene nr. 3 i den innledende delen i tilpasningen til nr. 8 i den innledende delen. Artikkel 10 I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak 97/778/EF) erstattes tilpasningsteksten med vedlegget til denne beslutning. Artikkel 11 I avtalens vedlegg I kapittel I oppheves del 8.2 og 8.3.

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/3 Artikkel 12 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). Artikkel 13 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

6 Nr. 60/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG til EØS-komiteens beslutning nr. 101/2001 I vedlegget tilføyes følgende: Liste over grensekontrollstasjoner Land: Island Akureyri P HC(1,3), NHC(20) Eskifjörður P HC-T(1,3), HC-NT(1,3) Hafnarfjörður P HC-T(1,3), HC-NT(1,3) Ísafjörður P HC-T(1,3), HC-NT(1,3) Keflavík Airport A HC-T(1,2,3), HC-NT(1,2,3) O(19) Reykjavik P HC(1,3), NHC(20) Land: Norge Borg P HC, NHC E(10) Båtsfjord P HC-T(1,3) Hammerfest P HC-T(1,3) Honningsvåg P HC-T(1,3) Kristiansund P HC-T(1,3) Oslo P HC, NHC Oslo A HC, NHC U,E,O Skjervøy P HC-T(1,3) Sortland P HC-T(1,3), HC-NT(1,3) Stavanger P HC-T(1,3), HC-NT(1,3), NHC(20) Storskog R HC-T, HC-NT, NHC U,E,O P HC-T(1,3)

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/ Tromsø P HC-T(1,3) Trondheim P HC (1,3) Vadsø P HC-T(1,3) Ålesund P HC-T(1,3) 1 = Navn 2 = Animo-kode 3 = Type A = Lufthavn F = Jernbane P = Havn R = Veg 4 = Produkter HC = Alle produkter beregnet på konsum NHC = Andre produkter -NT = Ingen krav til temperatur -T = Fryste/kjølte produkter 5 = Levende dyr (se kommisjonsvedtak 94/957/EF av 28. desember 1994) U = Hovdyr: storfe, svin, sau, geit, viltlevende enhovede dyr og enhovede husdyr E = Registrerte dyr av hestefamilien som definert i rådsdirektiv 90/426/EØF O = Andre dyr 4-5 = Spesielle merknader (1) = Kontroll i samsvar med kravene i kommisjonsvedtak 93/352/EØF vedtatt for gjennomføring av artikkel 18 nr. 4 i rådsdirektiv 90/675/EØF (2) = Bare pakkede produkter (3) = Bare fiskerivarer (4) = Bare animalsk protein (5) = Bare ull, hud og skinn (6) = Bare halm og høy (7) = Bare fiskerivarer fra Island og Norge (8) = Bare sæd og embryoer (9) = Bare ull (10) = Islandske ponnier (bare fra april til oktober) (11) = Bare svin fra Kypros (12) = Bare fra Malta (13) = Bare dyr av hestefamilien (14) = Bare tropisk fisk (15) = Bare katter, hunder, gnagere, dyr av harefamilien, levende fisk, krypdyr og andre fugler enn struts (16) = Bare dyr i dyrehager (17) = Bare næringsmidler i bulk (18) = Bare fra Ungarn (19) = Akvakulturdyr (20) = Bare fiskemel

8 Nr. 60/6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2001 av 26. oktober 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) pågår, er det berettiget å forlenge overgangsperioden for Island fram til 30. juni ) Denne beslutning får ikke anvendelse for Liechtenstein BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel /EØS/60/02 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 54/2001 av 18. mai 2001( 1 ). 2) Rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og akvakulturprodukter( 2 ) ble innlemmet i avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 69/98 av 17. juli 1998( 3 ). 3) I EØS-komiteens beslutning nr. 189/99 av 17. desember 1999( 4 ) ble Island innrømmet en overgangsperiode fram til 30. juni 2001 med hensyn til rådsdirektiv 91/67/EØF. 4) Innrømmelsen av en overgangsperiode ble begrunnet med at det var nødvendig med analyser av visse sykdommers egenskaper. Ettersom dette arbeidet fortsatt I avtalens vedlegg I kapittel I del 4.1 nr. 5 (rådsdirektiv 91/67/EØF) endres datoen "30. juni 2001" i artikkel 28d nr. 2 til "30. juni 2002". Artikkel 2 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). Artikkel 3 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 26. oktober For EØS-komiteen E. Bull Formann ( 1 ) EFT L 165 av , s. 58, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 46 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 158 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 74 av , s. 24. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

9 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/7 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 103/ /EØS/60/03 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 61/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2000 av 26. juni 2000 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer, ny bruk av tilsetningsstoffer og nye preparater i fôrvarer( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1887/2000 av 6. september 2000 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2437/2000 av 3. november 2000 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer i fôrvarer( 4 ) skal innlemmes i avtalen. 5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2697/2000 av 27. november 2000 om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer( 5 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg I kapittel II etter nr. 1o (kommisjonsforordning (EF) nr. 654/2000) skal nytt nr. 1p til 1s lyde: 1p R 1353: Kommisjonsforordning (EF) nr av 26. juni 2000 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer, ny bruk av tilsetningsstoffer og nye preparater i fôrvarer (EFT L 155 av , s. 15). 1q R 1887: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1887/2000 av 6. september 2000 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer (EFT L 227 av , s. 13). 1r R 2437: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2437/2000 av 3. november 2000 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 280 av , s. 28). 1s R 2697: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2697/2000 av 27. november 2000 om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 319 av , s. 1). Artikkel 2 Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2000, 1887/2000, 2437/2000 og 2697/2000 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EøS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann ( 1 ) EFT L 238 av , s. 3, og EøS-tillegget til EFT nr. 44 av , s. 3. ( 2 ) EFT L 155 av , s. 15. ( 3 ) EFT L 227 av , s. 13. ( 4 ) EFT L 280 av , s. 28. ( 5 ) EFT L 319 av , s. 1. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

10 Nr. 60/8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 10/2001 av 23. februar 2001( 1 ). 2) Kommisjonsdirektiv 2001/3/EF av 8. januar 2001 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/150/EØF om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul og rådsdirektiv 75/322/EØF om demping av radiostøy fra motorer med elektrisk tenning montert i jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul( 2 ) skal innlemmes i avtalen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 104/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 1 (rådsdirektiv 74/150/EØF) og nr. 7 (75/322/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: L 0003: Kommisjonsdirektiv 2001/3/EF av 8. januar 2001 (EFT L 28 av , s. 1). Artikkel 2 Teksten til kommisjonsdirektiv 2001/3/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel /EØS/60/04 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann ( 1 ) EFT L 117 av , s. 3, og EØS-tillegget til EFT nr. 22 av , s. 2. ( 2 ) EFT L 28 av , s. 1. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

11 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/9 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 105/ /EØS/60/05 av 26. october 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 64/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler( 2 ), rettet ved EFT L 265 av , s. 35, skal innlemmes i avtalen. stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler som kan brukes i næringsmidler( 7 ) og kommisjonsdirektiv 83/463/EØF av 22. juli 1983 om innføring av overgangstiltak for å angi visse ingredienser ved merking av næringsmidler beregnet på salg til den endelige forbruker( 8 ), som er innlemmet i avtalen og dermed skal oppheves i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 54y (europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/3/EØF) skal nytt nr. 54z, 54za og 54zb lyde: 3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler( 3 ), rettet ved EFT L 259 av , s. 33 og EFT L 252 av , s. 23, skal innlemmes i avtalen. 54z. 394 L 0035: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av , s. 3), rettet ved EFT L 265 av , s ) Vitenskapskomiteen for næringsmidler fastsatte i mars 2000 et nytt, redusert akseptabelt daglig inntak (ADI) av cyklamat, som vil bli vurdert med sikte på neste endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler. 5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer( 4 ), rettet ved EFT L 248 av , s. 60, skal innlemmes i avtalen. 6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF opphever med virkning fra 25. mars 1995 rådsdirektiv 64/54/EØF av 5. november 1963 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om konserveringsmidler som kan brukes i næringsmidler beregnet på konsum( 5 ), rådsdirektiv 70/357/EØF av 13. juli 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om antioksidanter som kan brukes i næringsmidler beregnet på konsum( 6 ), rådsdirektiv 74/329/EØF av 18. juni 1974 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om emulgatorer, 54za. Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: Fellesskapsbestemmelsene om E 952 cyklamat skal tre i kraft for Norge fra ikrafttredelsesdatoen for neste endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler med hensyn til E 952 cyklamat. 394 L 0036: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av , s. 13), rettet ved EFT L 259 av , s. 33 og EFT L 252 av , s zb. 395 L 0002: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (EFT L 61 av , s. 1), rettet ved EFT L 248 av , s. 60. ( 1 ) EFT L 238 av , s. 8, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av , s. 8. ( 2 ) EFT L 237 av , s. 3. ( 3 ) EFT L 237 av , s. 13. ( 4 ) EFT L 61 av , s. 1. ( 5 ) EFT L 12 av , s ( 6 ) EFT L 157 av , s. 31. ( 7 ) EFT L 189 av , s. 1. ( 8 ) EFT L 255 av , s. 1.

12 Nr. 60/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Artikkel 2 Avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 2, 5, 8, og 33 oppheves. Artikkel 3 Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF, rettet ved EFT L 265 av , s. 35, 94/36/EF, rettet ved EFT L 259 av , s. 33 og EFT L 252 av , s. 23, og 95/2/EF, rettet ved EFT L 248 av , s. 60, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 4 Denne beslutning trer i kraft 27. oktober 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). Artikkel 5 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 26. oktober For EØS-komiteen E. Bull Formann (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

13 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/11 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 106/ /EØS/60/06 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 64/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/83/EF av 19. desember 1996 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler( 2 ), rettet ved EFT L 104 av , s. 39, skal innlemmes i avtalen. 3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/85/EF av 19. desember 1996 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/72/EF av 15. oktober 1998 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer( 4 ), rettet ved EFT L 307 av , skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel L 0083: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/83/EF av 19. desember 1996 (EFT L 48 av , s. 16), rettet ved EFT L 104 av , s. 39. Artikkel 2 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zb (europaparlamentsog rådsdirektiv 95/2/EF) tilføyes følgende:, endret ved: 396 L 0085: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/85/EF av 19. desember 1996 (EFT L 86 av , s. 4), 398 L 0072: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/72/EF av 15. oktober 1998 (EFT L 295 av , s. 18), rettet ved EFT L 307 av , s. 30. Artikkel 3 Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/83/EF, rettet ved EFT L 104 av s. 39, 96/85/EF og 98/72/EF, rettet ved EFT L 307 av , s. 30, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 4 Denne beslutning trer i kraft 1. november 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54z (europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF) tilføyes følgende:, endret ved: ( 1 ) EFT L 238 av , s. 8, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av , s. 8. ( 2 ) EFT L 48 av , s. 16. ( 3 ) EFT L 86 av , s. 4. ( 4 ) EFT L 295 av , s. 18. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

14 Nr. 60/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Artikkel 5 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann

15 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/13 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 107/ /EØS/60/07 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 64/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler( 2 ), rettet ved EFT L 124 av , s. 66, skal innlemmes i avtalen. 3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF opphever rådsdirektiv 79/112/EØF av 18. desember 1978 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklame for næringsmidler( 3 ), som er innlemmet i avtalen og dermed skal oppheves i avtalen. 4) Kommisjonsdirektiv 94/54/EF( 4 ) og 1999/10/EF( 5 ), rådsdirektiv 96/21/EF( 6 ) og kommisjonsforordning (EF) nr. 330/1999( 7 ), som allerede er innlemmet som endringsrettsakter til direktiv 79/112/EØF, bør føres opp under andre numre i vedlegg II kapittel XII BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 18 (rådsdirektiv 79/112/EØF) gjøres følgende endringer: 1. Teksten før tilpasningen skal lyde: L 0013: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler (EFT L 109 av , s. 29), rettet ved EFT L 124 av , s Teksten til tilpasning a) skal lyde: på islandsk geislað eða meðhöndlað með jónandi geislun, på norsk bestrålt eller behandlet med ioniserende stråling. 3. I tilpasning b) endres artikkel 9 nr. 6 til artikkel 9 nr I tilpasning c) endres artikkel 9a nr. 2 til artikkel 10 nr. 2, og første og siste strekpunkt med angivelsene for henholdsvis Finland og Sverige utgår. 5. I tilpasning d) endres artikkel 10a til artikkel 12. Artikkel 2 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (rådsforordning (EØF) nr. 2092/91) skal nytt strekpunkt lyde: 399 R 0330: Kommisjonsforordning (EF) nr. 330/1999 av 12. februar 1999 (EFT L 40 av , s. 23). Artikkel 3 I avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 54zb (europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF) skal nytt nr. 54zc og 54zd lyde: 54zc. 394 L 0054: Kommisjonsdirektiv 94/54/EF av 18. november 1994 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i rådsdirektiv 79/112/EØF (EFT L 300 av , s. 14), endret ved: (1) EFT L 238 av , s. 8, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av , s. 8. (2) EFT L 109 av , s. 29. (3) EFT L 33 av , s. 1. (4) EFT L 300 av , s. 14. (5) EFT L 69 av , s. 22. (6) EFT L 88 av , s. 5. (7) EFT L 40 av , s. 23.

16 Nr. 60/14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave 396 L 0021: Rådsdirektiv 96/21/EF av 29. mars 1996 (EFT L 88 av , s. 5). 54zd. 399 L 0010: Kommisjonsdirektiv 1999/10/EF av 8. mars 1999 om fastsetjing av unntak frå føresegnene i artikkel 7 i rådsdirektiv 79/112/EØF med omsyn til merking av næringsmiddel (EFT L 69 av , s. 22). Artikkel 4 Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, endret ved EFT L 124 av , s. 66, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 5 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). Artikkel 6 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

17 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/15 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 108/ /EØS/60/08 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg II til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 64/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2000/49/EF av 6. desember 1999 om oppheving av vedtak 1999/356/EF og om særskilde vilkår for import av jordnøtter og visse produkt framstilte av jordnøtter som har opphav i eller er sende frå Egypt( 2 ) skal takast inn i avtala TEKE DENNE AVGJERDA: Artikkel 1 I vedlegg II kapittel XII etter nr. 54zd (kommisjonsdirektiv 1999/10/EF) i avtala skal nytt nr. 54ze lyde: 54ze D 0049: Kommisjonsvedtak 2000/49/EF av 6. desember 1999 om oppheving av vedtak 1999/356/EF og om særskilde vilkår for import av jordnøtter og visse produkt framstilte av jordnøtter som har opphav i eller er sende frå Egypt (TEF L 19 av , s. 46). Artikkel 2 Teksta til kommisjonsvedtak 2000/49/EF på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig. Artikkel 3 Denne avgjerda tek til å gjelde 29. september 2001, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala(*). Artikkel 4 Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Utferda i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann ( 1 ) TEF L 238 av , s. 8, og EØS-tillegget til TEF nr. 44 av , s. 8. ( 2 ) TEF L 19 av , s. 46. (*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

18 Nr. 60/16 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 64/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Kommisjonsdirektiv 2000/51/EF av 26. juli 2000 om endring av direktiv 95/31/EF om fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff som kan nyttast i næringsmiddel( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsdirektiv 2000/63/EF av 5. oktober 2000 om endring av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 av 18. juli 2000 om fastsettelse av tiltak som er nødvendige for vedtakelse av et vurderingsprogram i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96( 4 ) skal innlemmes i avtalen. 5) Kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer( 5 ) og kommisjonsdirektiv 98/86/EF av 11. november 1998 om endring av kommisjonsdirektiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer( 6 ) er tidligere feilaktig innlemmet som endringsrettsakter i avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 46, og bør føres opp under et nytt nummer EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 46a (kommisjonsdirektiv 95/31/EF) skal nytt strekpunkt lyde: L 0051: Kommisjonsdirektiv 2000/51/EF av 26. juli 2000 (EFT L 198 av , s. 41). Artikkel 2 I avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 54ze (kommisjonsvedtak 2000/49/EF) skal nytt nr. 54zf og 54zg lyde: 54zf. 396 L 0077: Kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (EFT L 339 av , s. 1), endret ved: 398 L 0086: Kommisjonsdirektiv 98/86/EF av 11. november 1998 (EFT L 334 av , s. 1), L 0063: Kommisjonsdirektiv 2000/63/EF av 5. oktober 2000 (EFT L 277 av , s. 1). 54zg R 1565: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 av 18. juli 2000 om fastsettelse av tiltak som er nødvendige for vedtakelse av et vurderingsprogram i henhold til europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 2232/96 (EFT L 180 av , s. 8). Artikkel /EØS/60/09 Teksten til kommisjonsdirektiv 2000/51/EF og 2000/63/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. BESLUTTET FØLGENDE: (1) EFT L 238 av , s. 8, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av , s. 8. (2) EFT L 198 av , s. 41. (3) EFT L 277 av , s. 1. (4) EFT L 180 av , s. 8. (5) EFT L 339 av , s. 1. (6) EFT L 334 av , s. 1.

19 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/17 Artikkel 4 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). Artikkel 5 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

20 Nr. 60/18 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 64/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1073/2000 av 19. mai 2000 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1437/2000 av 30. juni 2000 om endring av del C i vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler( 3 ) skal innlemmes i avtalen. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54b (kommisjonsforordning (EØF) nr. 2092/91) skal nye strekpunkter lyde: R 1073: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1073/2000 av 19. mai 2000 (EFT L 119 av , s. 27), R 1437: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1437/2000 av 30. juni 2000 (EFT L 161 av , s. 62), R 2020: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2000 av 25. september 2000 (EFT L 241 av , s. 39). Artikkel 2 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54e (kommisjonsforordning (EØF) nr. 207/93) skal nytt strekpunkt lyde: R 2020: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2000 av 25. september 2000 (EFT L 241 av , s. 39). Artikkel /EØS/60/10 4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2000 av 25. september 2000 om endring av forordning (EØF) nr. 207/93 om fastsettelse av innholdet i vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 og endring av del C i vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler( 4 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1073/2000, 1437/2000 og 2020/2000 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 4 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). ( 1 ) EFT L 238 av , s. 8, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av , s. 8. ( 2 ) EFT L 119 av , s. 27. ( 3 ) EFT L 161 av , s. 62. ( 4 ) EFT L 241 av , s. 39. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

21 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/19 Artikkel 5 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann

22 Nr. 60/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 64/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2000/489/EF av 18. juli 2000 om endring av vedtak 1999/217/EF om vedtakelse av et register over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler( 2 ) skal innlemmes i avtalen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), endret ved: D 0489: Kommisjonsvedtak 2000/489/EF av 18. juli 2000 (EFT L 197 av , s. 53). Artikkel 2 Teksten til kommisjonsvedtak 2000/489/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel /EØS/60/11 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54v (kommisjonsvedtak 1999/217/EF) tilføyes følgende: Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann ( 1 ) EFT L 238 av , s. 8, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av , s. 8. ( 2 ) EFT L 197 av , s. 53. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

23 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/21 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 112/ /EØS/60/12 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg II til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 70/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2364/2000 av 25. oktober 2000 om den fjerde liste over prioriterte stoffer i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 793/93( 2 ) skal takast inn i avtala. 3) Kommisjonsdirektiv 2000/66/EF av 23. oktober 2000 om oppføring av eit aktivt stoff (triasulfuron) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter( 3 ) skal takast inn i avtala. 4) Kommisjonsdirektiv 2000/67/EF av 23. oktober 2000 om oppføring av eit aktivt stoff (esfenvalerat) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter( 4 ) skal takast inn i avtala. 5) Kommisjonsdirektiv 2000/68/EF av 23. oktober 2000 om oppføring av eit aktivt stoff (bentazon) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter( 5 ) skal takast inn i avtala TEKE DENNE AVGJERDA: Artikkel 1 I vedlegg II kapittel XV nr. 12a (rådsdirektiv 91/414/EØF) i avtala skal nye strekpunkt lyde: L 0066: Kommisjonsdirektiv 2000/66/EF av 23. oktober 2000 (TEF L 276 av , s. 35), L 0067: Kommisjonsdirektiv 2000/67/EF av 23. oktober 2000 (TEF L 276 av , s. 38), L 0068: Kommisjonsdirektiv 2000/68/EF av 23. oktober 2000 (TEF L 276 av , s. 41). Artikkel 2 I vedlegg II kapittel XV nr. 12e (rådsforordning (EØF) nr. 793/93) i avtala skal nytt strekpunkt lyde: R 2364: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2364/2000 av 25. oktober 2000 (TEF L 273 av , s. 5). Artikkel 3 Teksta til kommisjonsforordning (EF) nr. 2364/2000 og kommisjonsdirektiv 2000/66/EF, 2000/67/EF og 2000/68/EF på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig. Artikkel 4 Denne avgjerda tek til å gjelde 29. september 2001, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala(*). (1) TEF L 238 av , s. 17, og EØS-tillegget til TEF nr. 44 av , s. 14. (2) TEF L 273 av , s. 5. (3) TEF L 276 av , s. 35. (4) TEF L 276 av , s. 38. (5) TEF L 276 av , s. 41. (*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

24 Nr. 60/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Artikkel 5 Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Utferda i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann

25 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/23 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 113/ /EØS/60/13 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla avtala, særleg artikkel 98, og på følgjande bakgrunn: 1) Vedlegg II til avtala vart endra ved avgjerd i EØSkomiteen nr. 91/2001 av 13. juli 2001( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2001/171/EF av 19. februar 2001 om fastsetjing av vilkåra for eit unntak for glasemballasje med omsyn til dei nivåa for konsentrasjon av tungmetall som er fastsette i direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall( 2 ) skal takast inn i avtala TEKE DENNE AVGJERDA: Artikkel 1 I vedlegg II kapittel XVII etter nr. 7c (kommisjonsvedtak 1999/177/EF) i avtala skal nytt nr. 7d lyde: 7d D 0171: Kommisjonsvedtak 2001/171/EF av 19. februar 2001 om fastsetjing av vilkåra for eit unntak for glasemballasje med omsyn til dei nivåa for konsentrasjon av tungmetall som er fastsette i direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall (TEF L 62 av , s. 20). Artikkel 2 Teksta til kommisjonsvedtak 2001/171/EF på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig. Artikkel 3 Denne avgjerda tek til å gjelde 29. september 2001, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala(*). Artikkel 4 Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Utferda i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann ( 1 ) TEF L 251 av , s. 17, og EØS-tillegget til TEF nr. 47 av , s. 4. ( 2 ) TEF L 62 av , s. 20. (*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

26 Nr. 60/24 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 58/2000 av 28. juni 2000( 1 ). 2) Kommisjonsvedtak 2000/299/EF av 6. april 2000 om opprettelse av en første klassifisering av radio- og teleterminalutstyr og tilhørende identifikatorer( 2 ) skal innlemmes i avtalen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 4zzj D 0299: Kommisjonsvedtak 2000/299/EF av 6. april 2000 om opprettelse av en første klassifisering av radio- og teleterminalutstyr og tilhørende identifikatorer (EFT L 97 av , s. 13). Artikkel 2 Teksten til kommisjonsvedtak 2000/299/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel /EØS/60/14 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4zzi (kommisjonsvedtak 1999/511/EF) skal nytt nr. 4zzj lyde: Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann ( 1 ) EFT L 237 av , s. 74, og EØS-tillegget til EFT nr. 42 av , s. 14. ( 2 ) EFT L 97 av , s. 13. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

27 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/25 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/ /EØS/60/15 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 166/1999 av 26. november 1999( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF av 20. mars 2000 om taubaneanlegg til persontransport( 2 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg II kapittel XXIV etter nr. 1a (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF) skal nytt nr. 1b lyde: 1b L 0009: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF av 20. mars 2000 om taubaneanlegg til persontransport (EFT L 106 av , s. 21). Artikkel 2 Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann ( 1 ) EFT L 61 av , og EØS-tillegget til EFT nr. 11 av , s ( 2 ) EFT L 106 av , s. 21. (*) Forfatningsrettslige krav angitt.

28 Nr. 60/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 31/2000 av 31. mars 2000( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/55/EF av 18. september 2000 om energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør( 2 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg IV etter nr. 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF) skal nytt nr. 15 lyde: EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 116/2001 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) L 0055: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/55/EF av 18. september 2000 om energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør (EFT L 279 av , s. 33). Artikkel 2 Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/55/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). Artikkel /EØS/60/16 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann ( 1 ) EFT L 141 av , s. 55, og EØS-tillegget til EFT nr. 27 av , s. 10. ( 2 ) EFT L 279 av , s. 33. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

29 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/27 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 117/ /EØS/60/17 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 72/2001 av 19. juni 2001( 1 ). 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 89/2001 av 17. januar 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Tilpasningsteksten til avtalens vedlegg VI nr. 2 bør justeres som følge av lovgivningsmessige endringer i Island BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg VI nr. 2 (rådsforordning (EØF) nr. 574/72) gjøres følgende endringer: 1. Nytt strekpunkt før tilpasningen skal lyde: R 0089: Kommisjonsforordning (EF) nr. 89/2001 av 17. januar 2001 (EFT L 14 av , s. 16). 2. I tilpasning b) skal teksten under overskriften P. ISLAND lyde: 1. Sykdom, svangerskap og fødsel: a) Sykdom: Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), Reykjavík b) Svangerskap og fødsel: ( 1 ) EFT L 238 av , s. 21, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av , s. 16. ( 2 ) EFT L 14 av , s. 16. Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), Reykjavík 2. Uførhet, alder og dødsfall (pensjoner): a) Pensjoner i henhold til trygdeloven Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), Reykjavík b) Pensjoner i henhold til lov om plikt til forsikring av pensjonsrettigheter og om pensjonskassers virksomhet: Pensjonskassen som vedkommende har innbetalt avgift til. Kontaktorgan for pensjonskassene er Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), Reykjavík 3. Arbeidsulykker og yrkesskader: a) Naturalytelser og pensjoner i henhold til trygdeloven: Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), Reykjavík b) Pensjoner i henhold til lov om plikt til forsikring av pensjonsrettigheter og om pensjonskassers virksomhet: Pensjonskassen som vedkommende har innbetalt avgift til. Kontaktorgan for pensjonskassene er Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), Reykjavík 4. Arbeidsløshet: Vinnumálastofnun (Arbeidsdirektoratet), Reykjavík 5. Familieytelser: a) Familieytelser unntatt barnetrygd Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), Reykjavík

30 Nr. 60/28 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave b) Barnetrygd og tilleggsbarnetrygd Ríkisskattstjóri (skattedirektøren), Reykjavík. 3. I tilpasning c) under overskriften P. ISLAND skal teksten til nr. 2 (Arbeidsløshet) lyde: Arbeidsløshet: Vinnumálastofnun (Arbeidsdirektoratet), Reykjavík. 4. I tilpasning f) under overskriften P. ISLAND skal teksten til nr. 2 (Arbeidsløshet) lyde: Arbeidsløshet: Vinnumálastofnun (Arbeidsdirektoratet), Reykjavík. 5. I tilpasning m) under overskriften P. ISLAND skal nr. 1 første ledd lyde: Ved anvendelse av forordningens artikkel 13 nr. 2 bokstav d), artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 14 nr. 2 bokstav b), artikkel 14a nr. 1 bokstav a), artikkel 14a nr. 2, artikkel 14a nr. 4, artikkel 14b nr. 1, artikkel 14b nr. 2, artikkel 14b nr. 4, artikkel 14c bokstav a) og artikkel 14e samt gjennomføringsforordningens artikkel 11, artikkel 11a, artikkel 12a nr. 2 bokstav a), artikkel 12a nr. 5 bokstav c), artikkel 12a nr. 7 bokstav a) og artikkel 12b: 6. I tilpasning m) under overskriften P. ISLAND skal nr. 4 andre ledd lyde: Vinnumálastofnun (Arbeidsdirektoratet), Reykjavík. Artikkel 2 Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 89/2001 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). Artikkel 4 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

31 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/29 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 118/ /EØS/60/18 av 28. september 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn: 1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2001 av 13. juli 2001( 1 ). 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/12/EF av 26. februar 2001 om endring av rådsdirektiv 91/440/EØF om utvikling av Fellesskapets jernbaner( 2 ) skal innlemmes i avtalen. 3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/13/EF av 26. februar 2001 om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak( 3 ) skal innlemmes i avtalen. 4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 2001 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering( 4 ) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE: Artikkel 1 I avtalens vedlegg XIII nr. 27 (rådsdirektiv 91/440/EØF) tilføyes følgende:, endret ved: L 0012: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/12/EF av 26. februar 2001 (EFT L 75 av , s. 1). Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med tilpasningen fastsatt i vedlegget til denne beslutning. Artikkel 2 I avtalens vedlegg XIII nr. 42a (rådsdirektiv 95/18/EF) tilføyes følgende:, endret ved: L 0013: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/13/EF av 26. februar 2001 (EFT L 75 av , s. 26). Artikkel 3 I avtalens vedlegg XIII etter nr. 41a (rådsdirektiv 95/19/EF) skal nytt nr. 41b lyde: 41b L 0014: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 2001 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (EFT L 75 av , s.29). Artikkel 4 Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/12/EF, 2001/13/EF og 2001/14/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 5 Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). ( 1 ) EFT L 251 av , s. 19, og EØS-tillegget til EFT nr. 47 av , s. 6. ( 2 ) EFT L 75 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 75 av , s. 26. ( 4 ) EFT L 75 av , s. 29. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

32 Nr. 60/30 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Artikkel 6 Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Utferdiget i Brussel, 28. september For EØS-komiteen E. Bull Formann

33 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/31 VEDLEGG til EØS-komiteens beslutning nr. 118/2001 a) Følgende liste over norske havner skal tilføyes listen over havner i vedlegg I til direktivet: NORGE Narvik Bodø Mosjøen Namsos Trondheim Åndalsnes Bergen Stavanger Kristiansand Brevik Larvik Horten Drammen Oslo Moss b) Følgende kart over norske jernbanelinjer skal tilføyes kartene i vedlegg I til direktivet:.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 37/2001 av 30. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 37/2001 av 30. mars 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 9. årgang 3.10.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30,

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 17/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009 av 24. april 2009 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2003/EØS/29/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 10. årgang 5.6.2003 EØS-komiteens beslutning nr. 21/2003 av

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/22/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 22 8. årgang 26.4.2001 EØS-komiteens beslutning nr. 9/2001

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 52 13. årgang 19.10.2006 2006/EØS/52/01 2006/EØS/52/02 2006/EØS/52/03 2006/EØS/52/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008 av 26. september 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 160/2002. av 6. desember 2002

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 160/2002. av 6. desember 2002 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 160/2002 av 6. desember 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen

Detaljer

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/72/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 72 20. årgang 19.12.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 133/2013 av 8. juli 2013

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2011/EØS/54/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 18. årgang 6.10.2011 EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/42/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 42 7. årgang 21.9.2000 EØS-komiteens beslutning nr. 48/2000

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 om endring av EØSavtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 15. årgang 21.2.2008 Melding til leserne.......................................................

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008 av 25. april 2008 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 33 16. årgang 25.6.2009 2009/EØS/33/01 2009/EØS/33/02 2009/EØS/33/03 2009/EØS/33/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 16/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/61/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 61 22. årgang 8.10.2015 EØS-komiteens beslutning nr. 245/2014 av 13. november

Detaljer

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg IV til NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 12. årgang 24.11.2005 2005/EØS/60/01 2005/EØS/60/02 2005/EØS/60/03 2005/EØS/60/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 13. årgang 23.2.2006 2006/EØS/10/01 2006/EØS/10/02 2006/EØS/10/03 2006/EØS/10/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007. av 6. juli 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007. av 6. juli 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 60/2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 20. årgang 21.3.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/18/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 18 20. årgang 21.3.2013 EØS-komiteens beslutning nr. 205/2012 om endring av

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 13. årgang 30.3.2006 2006/EØS/17/01 2006/EØS/17/02 2006/EØS/17/03 2006/EØS/17/04

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 18/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 7/2002. av 1. februar om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 7/2002. av 1. februar om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 7/2002 av 1. februar 2002 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 169/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003 Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF 2006/EØS/30/12 av 24. september 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2008 av 4. juli 2008( 1 ).

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2008 av 4. juli 2008( 1 ). EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 94/2009 av 8. juli 2009 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 3 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 3 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2017/EØS/3/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 3 24. årgang 12.1.2017 Avgjerd i EØS-komiteen nr. 175/2015 om endring av vedlegg

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 99/2000 av 27. oktober 2000

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 99/2000 av 27. oktober 2000 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 99/2000 av 27. oktober 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 1/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015. av 25. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015. av 25. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015 av 25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/31/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9337 Nr. 31 20. årgang 30.5.2013 Melding til leserne... 1 EØS-komiteens beslutning nr.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 7. årgang 23.11.2000 Del 1 2000/EØS/54/01 2000/EØS/54/02 EØS-komiteens

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29.

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29. Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672 2017/EØS/36/37 av 29. april 2016 om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende

Detaljer

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 7. årgang 21.12.2000 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 7. årgang 21.12.2000 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 7. årgang 21.12.2000 2000/EØS/60/01 EØS-komiteens beslutning nr. 101/99

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 56/2009, 22. oktober 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 56/2009, 22. oktober 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 56/2009, 22. oktober 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 94/2009 av 8. juli 2009 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF)

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) Nr.46/107 BESLUTNING nr. 168 av 11. juni 1998 om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer