NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG"

Transkript

1 STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf eller no Vrrepresentnter som evt. skl møte vil Ë nærmere innklling over telefon. Representntene ordner med skyss på billigste måte. KI. 09:00 - spørsmål må være ordfører i hende innen tirsdg kt. 12:00). Orientering: Budsjettprosessen Drøfting: Evluering v Sltentinget - Hvordn skl Steigen jobbe videre med kommunestruktur-spørsmålet? K1.12:00: Besøk First Lego Legue på Newton-rommet. Kl. 12:30: Lærlingevtle v/guri Flch og Sverre Henriksen. Utvlgsskstype/nr. Arkivsksnr. Tittel SAKSLISTE PS PS PS t ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG lu562 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER. EIERSTRATEGI r4l9l0 NYE TJENESTEAVTALER MELLOM STEIGEN KOMMT]NE OG NORDLAIIDS SYKEIIUSET Postdresse: Rådhuset 828I LEINESFJORD Besøksdresse: læinesford LEINESFJORD Telefon: 90 9'l Telefks:

2 PS 46/t4 r41874 RØYKFRI KOMMUNE (AMU's behndling v sken ettersendes eller deles ut i møtet). Eventuelt. Side 2

3 Sk KOMMUNE STYREVAL GE T O G F"TLKE STINGSVALGET FAST S ETTING AV VALGDAG Sksbehndler: Arkivsksnr.: Elin Brit Gryüøyr 14l588 Arkiv: 014 Sksnr.: 43/74 Utvlg Steigen kommunestyre Møtedto 06.tL.2014 Forslg til vedtk: Sksutredning: Vlgdgen for Kommunestyre- og fflkestingsvlget 2015 er fststt til mndg 14. september Det er imidlertid opp til hvert enkelt kommunestyre å bestemme om det skl holdes vlg også søndg 13. septernber. Steigen kommune bes i brev fr det Kongelige Kommunl- og Moderniseringsdeprtement dtert å t stilling til om kommunen ønsker 2 dgers vlg. Sist Steigen kommune vholdt to dgers vlg vr ved Kommunestyre- og fflkestingsvlget i 201.1, d bre i Leinesfiord krets. Av 148 velgere som stemte i Leinesfiord krets ved dette vlget vr det 53 velgere som vg stemme på søndg. Ved Kommunestyre- og fflkestingsvlget i2013 ble det kun vholdt vlg på mndg også i Leinesfiord krets. Ved dette vlget vr det 141 som vg stemme i kretsen. Sken legges frm uten innstilling. Side 2 v 19

4 Sk INTERI(OMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER. EIERSTRATEGI Sksbehndler: Arkivsksnr.: Roy Hnssen tu562 Arkiv: 037 Sksnr.: 3slr Utvlg Steigen formnnskp Steigen kommunestyre Møtedto t5.t r Forslg til vedtk: 1. Prinsipper for styring v smrbeid: Prinsippene åpenhet, forutsigbrhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et lngsiktig perspektiv legges til grunn for styring v smrbeidene/selskpene i Slten. 2. Finnsieringsmodell: Som hovedprinsipp velges en finnsieringsmodell hvor kostnder fordeles etter innbyggere. 3. Vedtekter og selskpsvtler: Likelydende vedtk i 213 v kommunene er bestemmende dersom selskpsr,tlen eller vedtektene er til behndling i kommunestyrene. 4. Informsjon: På kommunenes hjemmesider skl det være lenker til de interkommunle virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rpporter, meldinger og ndre dokumenter skl være tilgjengelig der. 5. Antll deltkere i representntskpet: Dgens ordning videreføres. 6. Kontktpersoner i kommunene: For IKS 'ene er det rådmnnen som er kontktperson, mens for øwige smrbeid oppnevnes det kontktpersoner innenfor det fglige virkeområde i kommunen til vedkommende. 7. Ilonorr styremedlemmer: Retningslinjer (beskrevet i felles strtegi for smrbeid og eierstyring, side 11) for honorr for styremedlemmer legges til grunn for styreverv i IKS 'ene. 8. Eierstrtegi for hvert enkelt selskp: Kommunene forutsetter t lle selskpene selv utrbeider en konkret eierstrtegi som behndles i styrende orgner og fornkres i eierorgnet. Det forutsettes t forslgene til eierstrtegi oversendes kommunene individuelt for uttlel se. 9. Smrbeide etter kommunelovens $ 27: Smrbeid etter kommunelovens $ 27 brukes i frmtiden ikke mellom kommunene i Slten. Det nbefles t de ulike smrbeidene ($ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bkgrunn i den frmlgte rpport og komme tilbke til Regionrådet med en nbefling for sin egen frmtidige orgnisering. 10. Forholdet mellom Iris Slten og Regionrådet: Vedtektene for Iris endres slik t utviklingsopp gver i frmtiden tilli gger Regionrådet. 11. Iris-fondet: Representntskpet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bkgrunn i den rpport som er frmlgt Regionrådet. Representntskpet nmodes om å vurdere fondets retningslinjer og orgnisering v fondet. 12. Regionrådets rolle: Til tross for t det kn være spørsmål omkring det helt formelle rundt Regionrådets rolle, ønskes Regionrådet som en funksjonell ren for en bredere regionl politisk debtt. Regionrådet ønskes også som ren for felles utviklingsoppgver i Slten. Side 3 v 19

5 Sk Behndling/vedtk i Steigen formnnskp den sk 35/14 Vedtk: Enstemmig som innstilling. Sksutredning: Slten Regionråd hr utrbeidet et utkst til felles strtegi for smrbeid og eierstyring for kommunene i Slten. Arbeidet hr sin bkgrunn i et vedtk i representntskpet i IRIS, men også etter et ønske fr de enkelte kommuner både politisk og dministrtivt. Rådmnnsutvlget i Slten hr på vegne v regionrådet htt nsvr for rbeidet som hr ledet frern til vedlgte dokument. Vibeke Resch-Knudsen hr vært leid inn (etter forutgående nbud) for å utrbeide utkstet. Dokumentet er behndlet i Regionrådets møte v 5. juni 2014 (se utskrift) og er nå oversendt de enkelte kommuner i Slten for behndling. Sken skl igjen behndles i Regionrådets møte november 20l4hvor kommunenes behndling v dokumentet skl gjennomgås. Dokumentene i sken består v selve strtegidokumentet med et tilhørende drøftingsnott som fokuserer på ulike problemstillinger. For t den foreslåtte interkommunle eierstrtegi skl komme til prktisk utførelse er den nødvendig t de 9 kommunene er enige om dokumentet, men ikke minst prktiseringen v innholdet i dokumentet. Derfor må Steigen kommune t stilling til de prinsipielle forhold nevnt i vedlgte drøftingsnott og gi sin uttlelse på disse. Deretter vil Regionrådet i sitt møte november t stilling til de ulike kommunenes innspill. Sksfremlegget er utrbeidet i regi v rådmnnsutvlget i Slten med felles fkt og drøftingsdel, men med åpning for t den enkelte rådmnn bsert på individuell vurdering i kommunene kn gi sin tilråding på selvstendig grunnlg. I forslg til felles strtegi for smrbeid og eierstyring er følgende momenter viktig å vurdere: 1. Prinsipper þr styring v smrbeid; åpenhet, þrutsígbrhet, effektivitet og tj ene s t ep r o dulcj o n i e t I n gs í kt i g p e r s p ektiv. o Rådmnnen slutter seg til de nbeflinger som er frernlgt om prinsipper for smrbeidene. Det skl prktiseres åpenhet (forholdet til innbyggere, medi, nstte og omverdenen for øvngog forholdet til offentlighetsloven). Forutsigbrhet gjennom sin eierstyring. Både for selskpene og smrbeidene, men også overfor innbyggerne. Effektivitet ved å sørge for lvest mulig kostnder til innbyggerne og lnssiktighet som bærebjelke forn kortsiktig vkstning og ressursforvltning. 2. Finnsieringsmodell: Det hr flere gnger vært diskutert finnsiering v de enkelte selskper og smrbeidsordninger. Som et prinsipielt grunnlg hr kommunene i Slten fulgt et <solidritetsprinsipp> hvor kostndene er fordelt etter innbyggertll. Dette hr medført v Bodø kommune, som største kommune, hr ttt et ikke ubetydelig finnsielt nsvr Side 4 v 19

6 Sk 45/14 i smrbeidene. Fr Bodø kommunes side er det stt frem et ønske om å gjøre endringer i retning v å fordele kostnder på nnet grunnlg enn innbyggerntll. Dette vil medføre økte kostnder lor øvnge kommuner. Rådmnnen hr forståelse for t noen kommuner, spesielt de største, ønsker å vurdere de ulike finnsieringsordningene på nytt og viser til forslgene om ulike finnsieringsmodeller for interkommunlt smrbeid. For Steigen kommune vil en finnsieringsmodell hvor det som hovedprinsipp betles et likt grunnbeløp for lle deltkende kommuner og hvor øvige kostnder fordeles etter innbyggertll, bety en betydelig økning i utgiftene til de ulike interkommunle smrbeidsordningene, mens de største kommunene Ër lvere kostnder. Rådmnnen vil derfor tilrâ t det som hovedregel velges en fi nnsieringsmodell hvor kostnder fordeles etter ntll innbyggere. 3. Vedtekter og selsknpsvtler Det foreslås t følgende ordning skl gjelde dersom selskpsvtlen eller vedtektene er til behndling i kommunestyrene: Likelydende vedtk i2l3 v kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som hr et vedtk som wiker fr dette, må behndle vtlen på nytt. Alterntivene blir d enten ä g øre et likelydende vedtk som flertllet hr gjort eller tre ut v smrbeidet. Kommuner over innbyggere hr som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. o Rådmnnens nser det som hensiktsmessig å h noen fønnger for hvordn kommunene skl forholde seg dersom selskpsvtlen eller vedtektene er til behndling i kommunestyrene. Det vil forenkle prosessen på dette området, og være forutsigbrt for selskpene og smrbeidene. Det kn selvsgt diskuteres om kommuner over innbyggere skl h en dobbeltstemme i denne ordningen. Det vil i så fll kun være Bodø kommune som får dobbeltstemme dersom mn går for denne nbeflingen. Rådmnnen vil tilrä t likelydende vedtk i 213 v kommunene er bestemmende dersom selskpsvtlen eller vedtektene er til behndling i kommunestyrene, smt t kommuner over innbyggere ikke hr dobbeltstemme ved behndling v slike endringer i selskpsvtlen eller vedtektsendringer. 4. Inþrmsjon om selskpet: På kommunenes hjemmesider skl det være lenker til de interkommunle virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rpporter, meldinger og ndre dokumenter skl være tilgjengelig der. Rådmnnens tilrår t kommunen på sine hjemmesider lger en kobling til de interkommunle virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rpporter, meldinger og ndre dokumenter skl være tilgjengelig der. 5. Antll deltkere i representntskpet: I dg er ordningen I ntll representnter er likt ntll stemmer. Det foreslås t hver kommune møter med 1 representnt med nødvendige fullmkter Side 5 v 19

7 Sk Rådmnnens ser det som fomuftig å velge en ordning hvor kommunestyrene peker ut en representnt som representerer kommunen som eier i de ulike selskpene. Representnten bør selvsgt hr de nødvendige fullmkter fr sitt respektive kommunestyre. 6. Kontktperson i kommunene Forslget til eierstrtegi legger opp til et tettere dministrtivt smrbeide mellom kommunene og selskpene/smrbeidene. Det er i dg en vrierende grd v smvirke mellom kommunene og selskpene/smrbeidene. De to selskpene Slten Brnn IKS og IRIS Slten IKS hr etblert seg som robuste og selvstendige selskp uten et sterkt behov for jevnlig koordinering med kommunene. De ulike smrbeidsordningene hr etblert seg med kontkter/representnter i kommunene, ofte bsert på fglige smrbeidsrelsjoner. I tillegg kommer kontkten mellom de enkelte rådmenn og smrbeidene. Det er derfor nødvendig å formlisere det dministrtive smrbeidet med de enkelte selskper, uten t kommunene må opprbeide seg fgligkpsitet og kompetnse innenfor de enkelte fgområdene. Rådmnnens ser det som hensiktsmessig å etblere kontkþersoner bsert på selskpenes omfng og størrelse. Rådmnnen foreslår derfor t for IKS 'ene er det rådmnnen som er kontktperson, mens for øvnge smrbeid oppnevnes det kontktpersoner innenfor det fglige virkeområde i kommunen til vedkommende smrbeid. 7. Honorr styremedlemmer: Det foreslås i strtegidokumentet t styregodtgjørelsen skl reflektere styrets nsvr, kompetnse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styreverv i selskper må også vurderes i forhold til det personlige økonomiske og strfferettslige nsvret dette vervet innebærer, ogbør godtgjøres deretter. Styremedlemmenebør fü et fst styrehonorr som skl dekke godtgjørelse til styremøter (ordinære og ekstrordinære) og forberedelser til disse. Detbør differensieres mellom styreleder, nestleder, ordinært styremedlem og vrmedlem, hvor sistnevnte fär honorr for oppmøte. Telefonmøter v konsulterende krkter godtgjøres ikke med møtehonorr. Ev. tpt rbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes etter regning. Sistnevnte i henhold til gjeldende stser i Sttens reiseregultiv. Ved frvær fr mer enn ll3 v st nemøtene i en periode forets det en forholdsvis reduksjon i godtgjørelsen. Vlgkomiteen foreslår stsene på styrehonorret, som en prllell prosess til innstilling på styrerepresentnter. Eventuelle økte stser for honorering kn omftte midlertidige, særskilte hensyn. Slik som for eksempel rbeidsintense perioder. Rådmnnen viser til t det er vnlig prksis å honorere styremedlemmer med styreverv i selskper. Særlig for å reflektere det nsvret mn påtr seg i styrerollen, men også for t mn skl fä kompetente personer tll âpät seg slike Side 6 v 19

8 Sk verv. Det er ingenting ved de overnevnte forslgene som er særlig kontroversielle og rådmnnen foreslår t disse retningslinjene ligger til grunn for styreverv i IKS 'er. For øvnge interkommunle smrbeid bør det vurderes fr smrbeid til smrbeid om det er nturlig t styreverv skl honoreres. 8. Eierstrtegifor hvert enkelt selsknp. En eierstrtegi skl være et uttrykk for hv politikerne som eiere mener t selskpet skl h fokus på. Dette både for å sikre politisk innflytelse og leglitet for sin utvikling. Det er rådmnnens vurdering t det vil være vnskelig (i hvert fll rbeidskrevende) å se t lle kommunene i Slten kommer frem til en felles eierskpsmelding for lle selskpene / smrbeidene. Rådmnnens nbefling: Kommunene forutsetter t lle selskpene selv utrbeider en konkret eierstrtegi som behndles i styrende orgner og fornkres i eierorgnet. Det forutsettes t forslgene til eierstrtegi oversendes kommunene individuelt for uttlelse. 9. Smrbeide etter kommunelovens $ 27 -fremtidíge orgnisering Strtegidokumentet peker på uklrhetene som oppstår ifm $ 27 smrbeider. Noen fremstår som selskper (med egne styrer) og ndre er ikke interkommunle smrbeid etter kommuneloven, men fremstår som det. Videre nbefles det å vurdere hvorvidt smrbeidene som er fornkret i Regionrådet (i tillegg til rua også Slten Friluftsråd, Slten Kultursmrbeide og Felles nsvr) hr en orgnissjonsform som er den mest hensiktsmessige. o Rådmnnen nbefler t $ 27 smrbeide i frmtiden ikke brukes mellom kommunene i Slten. Det nbefles t de ulike smrbeidene (ç 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bkgrunn i den frmlgte rpport og komme tilbke til Regionrådet med en nbefling for sin egen fremtidige orgnisering. 10. Forholdet mellom IRIS Slten og Regionrådet: Dette dreier seg blnt nnet om hvem som skl h utviklingsnsvret i regionen. IRIS, Regionrådet eller kommunene. Det hr bsolutt vært noen fordeler ved nåværende ordning ved t IRIS selv eller vi finnsiering hr drevet frem positive utviklingsoppgver. Smtidig er det klrt t IRIS sin direkte involvering i noen tilfeller hr utfordret både dministrtive og politiske interesser. Dersom dette skl endres må vedtektene i IRIS endres. Rådmnnens er v den oppftning t de felles utviklingsoppgvene for regionen skl ligge hos Regionrådet og t vedtektene i IRIS derfor endres i smsvr med dette. 11. IRIS -fondet: Side 7 v 19

9 Sk %o v utbltet fr de kommersielle selskpene benyttes til fellesprosjekter i Slten, eller betles som utbytte direkte til kommunene. Avsetningen blir stt v til Fond for interkommunlt smrbeid (Iris-fondet), og følgende føringer ligger til grunn for hvordn disse fondsmidlene skl benyttes: Tiltket skl ikke være konfliktskpende geogrfisk eller politisk. Tiltket forutsetter forpliktende smrbeid mellom kommunene. Tiltket er prosjektbsert og skl etter hvert finne nnen finnsiering. Det skl ikke gis rene driftstilskudd. Representntskpet bestemmer rmmen for bruk v utbytte giennom behndling v det årlige budsjett. Enkeltengsjement over kr ,- skl behndles v representntskpet. Engsjement under kr ,- delegeres til styret innenfor budsjettets rírmer. o Rådmnnens nbefler t representntskpet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bkgrunn i den rpport som er fremlgt regionrådet. o Representntskpet nmodes om å vurdere fondets retningslinjer og orgnisering v fondet 12. Regionrådets rolle I dg frmstår Regionrådet som en smkommune for kommunene i Slten. Fylkeskommunen bruker også Regionrådet som høringsinstns. Ønsker kommunene t Regionrådet på denne måten overtr for og ersttter kommunene på ulike områder, eks gjennom â vgi høringsuttlelser? Hv ønsker kommunene i Slten t Regionrådet skl være og hvilke rbeidsoppgver skl de ivret? Rådmnnens ntr t kommunereformen snnsynligvis vil påvirke regionrådets struktur og oppgver i perioden frem tom Uvhengig v denne prosessen børbâñe regionrådet selv og kommunestyrene diskutere de prinsipielle retningslinjer for regionrådets rolle. Hvordn vil vi h det i Slten? Til tross for t det kn være spørsmål omkring det helt formelle rundt Regionrådets rolle, er det rådmnnens vurdering t kommunen ønsker regionrådet som en funksjonell ren for en bredere regionl politisk debtt. Rådmnnen nbefler også t regionrådet er den foretrukne reî for felles utviklingsoppgver for Slten. I 3. Nordlndsmuseet (forholdet til stiftelser). Stiftelser er selveide og således kn mn ikke snkke om en eierstrtegi eller eiermelding for disse. Rådmnnen hr ikke noe forslg til vedtk under dette punktet. Vedlegg: Utskrift fr møteprotokoll Slten Regionråd Nott til drøft ing -Prinsipielle problemstillinger tilknyttet felles strtegi og eierstyring for kommunene i Slten Slten regionråd - felles strtegi for smrbeid og eierstyring Vedtk fr Fuske kommune Side 8 v 19

10 Sk NYE TJENESTEAVTALER MELLOM STEIGEN KOMMUNE OG NORDLANDSSYKEHUSET Sksbehndler: Arkivsksnr.: Siv Johnsen t4l9to Arkiv: G00 Sksnr.: 361t4 4sl14 Utvlg Steigen formnnskp Steigen kommunestyre Møtedto t Forslg til vedtk: Tjenestevtle 12 og 13 mellom Steigen kommune og Nordlndssykehuset godkjennes. Behndling/vedtk i Steigen formnnskp den sk 36/14 Vedtk: Enstemmig som innstilling. Bkgrunn: Steigen kommune og Nordlndssykehuset hr inngått 12 tjenestevtler siden smhndlingsreformen trådte i krft fr , 1 overordnet og I 1 områdevtler. Dette er i hht. til helse og omsorgsloven $ 6-1. I den overordnede smrbeidsvtle pkt. 5-2.leddhr prtene vtlt t det skl inngås en vtle om medisinsk følgetjeneste, ledsgertjeneste ved psienttrnsport og under opphold i helseinstitusjon Utkst til tjenestevtle 13 ivretr dette forholdet. <<Forskrift om prktisk tjeneste ( turnustjeneste ) for lege ved loddtrekning>> dnner grunnlg for tjenestevtle 12. Avtlen skiller mellom hv som er kommunens og helseforetkets forpliktelser i forhold til turnuslegeordning og hvordn smhndling kn skje på en hensiktmessig måte som ivretr begge prter Sksutredning: De nye vtlene hr vært behndlet i OSO, som er det Overordnede Smrbeidsorgn for smhndling mellom helseforetket og kommunene og vedttt følgende: l. OSO viser til forslgene for de nye tjenestevtler knyttet til rekruttering v tumusleger o g 1 eds ging v psient er tll I fr spesili sthels etj enesten. 2. OSO nbefler kommunene og Nordlndssykehuset â g øre vedtk i henhold til de vedlgte forslgene, inkludert endringen vedttt enstemmig i OSO. 3. Forslgene oversendes den enkelte kommune og Nordlndssykehuet for endelig behndling. Side 9 v 19

11 Sk Tjenestevtle 12: Tilsetting v turnusleger Formålet med vtlen er å klrgtrøre helseforetkets og kommunens nsvr når det gielder forvltningen v nye søkndsbsert turnustjeneste for nyutdnnede leger og bidr til en god prosess som kn ivret kommunenes, helseforetkets og turnuslegenes interesser. I følge Helse- og omsorgslovens $ 8-l plikter kommunen å medvirke til undervisning og prktisk opplæring v helsepersonell, herunder videre- og etterutdnning. Deprtementet kn pålegge både kommuner og helseforetk å t imot turnusleger i hht. til forskrift om turnustjeneste. Det nye som hr skjedd er t både kommunen og helseforetkene nsetter sine turnusleger og t tildeling skjer etter søknd. Tidligere ble dette vgjort med en tildelingsordning forvltet v Fylkesmnnen. Dette innebærer t helseforetket er rbeidsgiver for turnuslegene de 12 måneder sykhusturnusen vrer. Kommunen hr rbeidsgivernsvr for de resterende 6 måneders som turnustjenesten vreí.i tillegg hr kommunen nsvr for tumustjenestens innhold, t gjennomføringen er i smsvr med målbeskrivelsen og t tilfredsstillende veiledning etbleres. Turnustjenesten i kommunehelsetjenesten kn ikke påbegynnes før sykehusturnus er godkjent. Forskrift om spesilistgodkjenning v helsepersonell og turnusstillinger for leger $ 12 pålegger kommunene og helseforetkene å h nsvr for nsettelse v turnusstillinger. Forskriften pålegger prtene å smrbeide og å lyse ut stillingen ut smmen, slik t den som tilsettes fr nledning til å gjennomføre en smlet turnustjeneste. Tjenestevtle gør det hensiktsmessig for kommunen å inngå vtle med Nordlndssykehuset om tilsettingsprosedyrene slik som beskrevet i vtlen. Tjenestevtle 13: Ledsgervtlen Formålet med vtlen er å sikre bedre psientbehndling og psientforløp. Avtlen skl klrgiøre kommunens og helseforetkets nsvr og forpliktelser knyttet til psienters behov for ledsger til og fr spesilisthelsetjenester ogleller opphold/innleggelse i sykehus. Avtlen supplerer de bestemmelser for syketrnsportforskriften dekker ( Forskrift om rett til dekning v utgifter ved psienters reise for undersøkelse eller behndling ). Vurdering: Det er br for smrbeidet t flere områder dekkes v forpliktende vtler. Begge vtlene hr vært behndlet i OSO, hvor også kommunene hr en likestillet representsjon sett i forhold til Nordlndssykehuset. Avtlene tydeligg øt virksomhetenes forpliktelser og styrker dermed smrbeidet. Avlene følges opp v dilogmøte med Nordlndssykehuset, hvor en kn t opp konkrete sker. I tillegg hr kommunene mulighet til å påvirke smrbeidet gjennom å fremme sker til OSO. Det er derfor hensiktsmessig å fä på plss de nye vtlene og det innstilles på t vtlene godkjennes. Vedlegg: Tjenestevtle 12 og 13 Side l0 v 19

12 Tjenestevtle nr. 12 om tilsetting v turnusleger Meilom xxxtfi kommune Nordln ssykehuset

13 1. Prter Denne smrbeidsvtle er inngått mellom xxxxxxxx kommune (heretter klt kommunen) og Nordlndssykehuset HF (heretter klt foretket). 2. Bkgrunn Smrbeidsvtlen er inngått i henhold til overordnet smrbeidsvtle pkt. 5. Fr og med20l3 er det innført ny ordning med sølcndsbsert þ,tmustjeneste for nyutdnnende leger. Den nye ordningen innebærer t turnusordningen for nyutdnnede leger gjøres søkndsbsert og turnuslegen søker på turnusstillingen og nsettes i henhold til ordinær nsettelsesprosess som i rbeidslivet for øwig. Stillinger skl lyses ut i Helsedirektortets turnusportl, mens tilsetting skjer loklt. 3. Formål Formålet med denne vtlen er å klrgjøre helseforetkets og kommunenes nsvr når det gjelder forvltningen v ny søkndsbsert turnustjeneste for nyutdnnede leger. Smt bidr til en god prosess som skl ivret kommunenes, helseforetkets o g turnuslegenes interesser. 4.Lover, forskrifter og veiledere 4.1 Forskrifter O FOR Forskrift om spesilistgodkjenning v helsepersonell og turnusstillinger for leger - FOR Forskrift om prktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning - Gjelder i en overgngsperiode til høsten FOR Forskrift om veiledet tjeneste for å ñ dgng til å prktisere som llmermlege med rett til trygderefusjon - r FOR Forskrift om lisens til helsepersonell - Lisensforsk iften (lovdt.no) FOR Forskrift om krv til kuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Yeileder Helsedi ektortet: Ny turnusordning for leger - Informsjon og veiledningsmteriell 1. utgve 5. Roller og nsvr "Ny turnusordning lor leger innebærer nye roller og nsvrsoppgver for både helseforetket og kommunen. Helsedirektorlethr det overordnede nsvr for den nye turnusordningen for leger inkl. det dministrtive og prktiske rbeidet med turnusportlen. Direktortet fstsetter ntllet turnusstillinger i helseforetk og i kommunene og fordeling v disse. Det dministrtive nsvr for behndling v søknder om turnuslisens og utorissjon er delegert til Sttens utorissjonskontor for helsepersonell. 2

14 Fylkesmnnen hr nsvr for å opprette og godkjenne tumusstillinger i kommunehelsetjenesten, bistå helseforetk og kommuner i rbeidet med kobling v turnusstillingene og føre tilsyn med t turnustjenestens innhold og gjennomføring er i smsvr med myndighetenes krv. Helseforetket hr rbeidsgivernsvr for turnuslegen de l2 månedene den er nstt i foretket. Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øwige leger med de rettigheter og plikter som følger v rbeidsforholdet' Det skl oppnevnes personlig veileder for turnuslegen, og helseforetket bør tilpsse tjenesten i vdelingen slik t turnuslegen kn delt i ktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for sykehustjeneste. Kommunen hr rbeidsgivernsvr for tumuslegen de 6 månedene den er nstt i kommunen. Tumuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger med de rettigheter og plikter som følger v rbeidsforholdet. Kommunen er nsvrlþ for t turnustjençstens innhold og gjennomføring er i smsvr med målbeskrivelsen og t tilfredsstillende veiledning etbleres. Kommunen bør tilpsse tjenesten slik t turnuslegen kn delt i ktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for kommunehelsetjeneste. " Jf. FOR Forskrift om veiledet tjeneste for å få dgng til å prktisere som llmennlege med rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (lovdt.no) 6. Tilsettingsprosess i foretket. 6. I Utlysning v turnuslegestillinger Turnuslegestillingene utlyses koblet med helseforetket og kommunehelsetjenesten i Helsedirektortets turnusportl med en felles utlysningsrmonse ihht. Helsedirektortets tidsfrister. HR-vdelingen ved Nordlndssykehuset utrbeider monsen. Turnuslegene tilsettes i en stilting ved helseforetket med en vrighet pä 12 mnd. og i en stilling i en bestemt kommune med 6 mnd. vrighet. Oppstrnidspunkter i turnuslegestilling vil være l. mrs og 1' september. Kobling sykehus - kommune. Foretk/sykehus Bodø - 30 tumusleger Vesterålen - 10 turnusleger Lofoten - 10 turnusleger Kommuner Sltenkommunene Andøy, Bø, Hdsel, Sortlnd og Øksnes Flkstd, Vestvågøy og Vågn. Ved overskudd i Lofoten, tildelcs Øksnes og Hdsel. Prosedyre for dette forutsettes ivrettt v tilsettinqsutvlgene. 6.2 Behndting v søknder i HR- vdelingen og i helseþretket/sykehusene og kommunene Ved hvert sykehus opprettes et innstillingsutvlg som bestå'r v representnter for helseforetket (sykehuset), kommunene og tillitsvlgt fr DNLF. Følgende kriterier legges til grunn: l. Formlkriterier Turnuslisens/utorissjon som lege. Gode norskkunnskper, muntlig og skriftlig. Gode refernser. 2. Kriterier som vektlegges Motivsjon, personlig egnethet, gode smrbeidsevner, smt gode evner til kommuniksjon med psienter og kolleger. Tidligere rbeidserfring i helsesektoren. Erfring fr og interesse for NLSHs rekrutteringssvke fg Lokl tilhørighelkjennskp til lokle forhold. 3

15 Forskning. Internsj onl erfring. 3. Andre forhold Gruppen v tumusleger som skl tilsettes må i tillegg vurderes som et hele i forhold til en blnsert smmensetning mht for eksempel kjønn, etnisitet, studiested. Representnter for in stillingsutvlget kn foret intervjuer og innhenting v refernser. Det nbefles t det lges en lng innstillingsliste med for eksempel 20 kndidter mer enn hv som skl tilsettes d de smme søkerne kn søke stillinger i ndre foretk. HR- vdelingen foretr den formelle tilsettingen ved å sende ut tilbudsbrev innen gitte tidsfrister. Siktemålet er t kommunene skl slutte seg til de innstillinger som er gjort. Det gjøres ved t den kommunle representnten er enig med innstillingen som gjøres. Turnuslegen vil d få smtidig beskjed om tilbud ved x sykehus og x kommune. Ved uenighet, kn kommunen utføre egen tilsetingsprosedyre. Formelt tilsettingsbrev sendes fr den enkelte kommune til tumuslegen så snrt som råd etter t melding fr helseforetket/sykehuset er gitt. Om vikrit oppstår, må prtene selv søke å fi gort nye tilsettinger 6. 3 Fylkesmnnens nsvrsområde Fylkesmnnen hr nsvr for å opprette og godkjenne turnusstillinger i kommunehelsetjenesten, og bistå helseforetk og kommuner i rbeidet med kobling v turnusstillingene. 7. Awik / uenighet Hndtering v wik på inngåtte vtler, retningslinjer og prosedyrer, er nødvendig for å sikre t det etbleres et system for lukking v wik, læring og erfringstilbkeføring. Awik og/eller uenighever ogleller tvist/er håndteres i henhold til prinsipper nedfelt i overordnet smrbeidsvtle mellom xxx kommune og xxxx helseforetk. 8. Iverksetting, revisjon og oppsigelse Avtlen trer i k ft fr xxxx, og gjelder frem til en v prtene sier opp vtlen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven $ 6-5 ndre ledd. Dersom vtlen sies opp, skl ny vtle inngås innen det tidspunkt den oppsgte vtlen løper ut. Prtene er enige om å gjennomgå vtlen årlig og sørge for jevnlig rpportering og evluering. Hver v prtene kn k eve vtlen revidert dersom vesentlige forutsetninger for vtlen endres eller erfringer tilsier behov for dette. Dto og underskrift Sted og dto: Sted og dto: 4

16 Tjenestevtle nr. 13 XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Ãvttre om bruk v ledsdger i forblndelse med reíse titr g fr spesi d I i st h e lseti e'n est e n og ved innleggelse í sykehus (Ledssgerøvtlen) 1

17 1. Prter Denne vtlen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Nordlndssykehuset HF (heretter NLSH). 2. Bkgrunn og vtlens omfng Denne tjenestevtlen er inngått i henhold til overordnet smrbeidsvtle pkt. 5, tredje vsnitt. I tilfelle konflikt mellom denne vtlen og overordnet smrbeidsvtle, skl sistnevnte h forrng. Denne vtlen omftter ledsger både på reise lü/fr ogved opphold/innleggelse i sykehus. Denne vtlen omftter ikke følgetjenester for grvide i den utstrekning dette er regulert i retningslinje til tjenestevtle nr I (Smrbeid om jordmortjenester). Brn på sykehus reguleres hovedskelig v forskriften om bm på sykehus. Behov for ledsger ut over pårørende må orgniseres på smme måte som for voksne i henhold til denne vtlens pkt 8' Den e vtlcn omftter ikke lege som ledsger psient i mbulnse' Denne vtlen omftter ikke tilfeller der psientens pårørende eller lignende er ledsger på reise i den utstrekning dette dekkes v syketrnsportforsk iften (FOR nr. 788). Refusjon :v lønnsgodtgjørelse/overnuttiog for ledsger som fller inn under Syketrnsportforskriftens $ l0 c - 2 setning, blir særskilt omtlt under punkt Formål Formålet med denne tjenestevtlen er å sikre bedre psientbehndling og psientforløp. Avtlen skl klrgjøre kommunens og helseioretkets nsvr og forpliktels"ì kttytt"t til psienters behov for ledsger ved reise til og fr spesilisthelsetjenester og/eller ved opphold/ innleggelse i sykehus' 4. Vedlegg til vtlen prtene er enige om t retningslinjer/prosedyrer/skjem utrbeides og vedlegges vtlen ved ferdigstillelse. Følgende dokumenter er vedlegg til denne vtlen:. Retningslinjer for orgnisering v trnsport og ledsging v psienter som skl til øyeblil{<elig hjelp innleggelse i psykitrisk vdeling NLSH IIF(må utrbeides) Retningslinjer for økonomisk oppgjør mçllom NLSH HF og kommunene ved: o Kommunl ledsgelse v psient tivfr spesilisthelsetjenesten o Kommunl vkt ifm innleggelse v psient ved NLSH HF (må utrbeides) o prosedyre i forbindelse med ledsgçlse v psient til øyeblikkelig hjelp innleggelse i psykitrisk vdeling NLSH HF(må utrbeides). Opp Jørsskjem for kommunl vkt for psient innlgt ved NLSH IIF(må utrbeides) 5. Relevnt lowerk De mest relevnte lovene denne vtlen bserer seg på er: Lov om kommunle helse- og omsorgstjenester m.m', LOV-201l (hotjl) o Lov om spesilisthelsetjenesten m.m., LOV-I (speshtjl) o Lov om psient- og brukerrettigheter, LOV þsrhl) Lov om helsepersonell m.v., LOV (hpl) Denne vtlen supplerer bestemmelse r i syketrnsportþrskriften (FOR nr 788: Forslvift om rett til deløing v utgifier ved psienters reise for undersøkelse eller behndling)' 2

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 60/2013 Saksbehandler: Samhandlingsleder Unni Bente Elde Møtedato: 29.08/2013 Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader IO 70/18 Oslo, 30. novemberi970 KOSTNADSEFFEKTER AV SUBSIDIERING I NORSK RUTEBILNÆRING En økonometrisk nlyse n påstnden um t subsidierte rutebiloelokder er mindre kostndsbevisste enn ikke-subsidierte.

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 19.03.2014 Tid: 12:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 10.04.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

N'IØTEINI{KALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Kl. 09:00 - Spørretime. (Event. spørsmål må være ordfører i hende innen tirsdag 1ó.06 Kl.

N'IØTEINI{KALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Kl. 09:00 - Spørretime. (Event. spørsmål må være ordfører i hende innen tirsdag 1ó.06 Kl. STEIGEN KOMMUNE N'IØTEINI{KALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 18.06.2015 Tid: KI.09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 00 Mtemtikk, sentrlt gitt eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Bokmål Vurderingsveiledning til sentrlt gitt skriftlig eksmen 00 Denne veiledningen

Detaljer