NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG"

Transkript

1 STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf eller no Vrrepresentnter som evt. skl møte vil Ë nærmere innklling over telefon. Representntene ordner med skyss på billigste måte. KI. 09:00 - spørsmål må være ordfører i hende innen tirsdg kt. 12:00). Orientering: Budsjettprosessen Drøfting: Evluering v Sltentinget - Hvordn skl Steigen jobbe videre med kommunestruktur-spørsmålet? K1.12:00: Besøk First Lego Legue på Newton-rommet. Kl. 12:30: Lærlingevtle v/guri Flch og Sverre Henriksen. Utvlgsskstype/nr. Arkivsksnr. Tittel SAKSLISTE PS PS PS t ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG lu562 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER. EIERSTRATEGI r4l9l0 NYE TJENESTEAVTALER MELLOM STEIGEN KOMMT]NE OG NORDLAIIDS SYKEIIUSET Postdresse: Rådhuset 828I LEINESFJORD Besøksdresse: læinesford LEINESFJORD Telefon: 90 9'l Telefks:

2 PS 46/t4 r41874 RØYKFRI KOMMUNE (AMU's behndling v sken ettersendes eller deles ut i møtet). Eventuelt. Side 2

3 Sk KOMMUNE STYREVAL GE T O G F"TLKE STINGSVALGET FAST S ETTING AV VALGDAG Sksbehndler: Arkivsksnr.: Elin Brit Gryüøyr 14l588 Arkiv: 014 Sksnr.: 43/74 Utvlg Steigen kommunestyre Møtedto 06.tL.2014 Forslg til vedtk: Sksutredning: Vlgdgen for Kommunestyre- og fflkestingsvlget 2015 er fststt til mndg 14. september Det er imidlertid opp til hvert enkelt kommunestyre å bestemme om det skl holdes vlg også søndg 13. septernber. Steigen kommune bes i brev fr det Kongelige Kommunl- og Moderniseringsdeprtement dtert å t stilling til om kommunen ønsker 2 dgers vlg. Sist Steigen kommune vholdt to dgers vlg vr ved Kommunestyre- og fflkestingsvlget i 201.1, d bre i Leinesfiord krets. Av 148 velgere som stemte i Leinesfiord krets ved dette vlget vr det 53 velgere som vg stemme på søndg. Ved Kommunestyre- og fflkestingsvlget i2013 ble det kun vholdt vlg på mndg også i Leinesfiord krets. Ved dette vlget vr det 141 som vg stemme i kretsen. Sken legges frm uten innstilling. Side 2 v 19

4 Sk INTERI(OMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER. EIERSTRATEGI Sksbehndler: Arkivsksnr.: Roy Hnssen tu562 Arkiv: 037 Sksnr.: 3slr Utvlg Steigen formnnskp Steigen kommunestyre Møtedto t5.t r Forslg til vedtk: 1. Prinsipper for styring v smrbeid: Prinsippene åpenhet, forutsigbrhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et lngsiktig perspektiv legges til grunn for styring v smrbeidene/selskpene i Slten. 2. Finnsieringsmodell: Som hovedprinsipp velges en finnsieringsmodell hvor kostnder fordeles etter innbyggere. 3. Vedtekter og selskpsvtler: Likelydende vedtk i 213 v kommunene er bestemmende dersom selskpsr,tlen eller vedtektene er til behndling i kommunestyrene. 4. Informsjon: På kommunenes hjemmesider skl det være lenker til de interkommunle virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rpporter, meldinger og ndre dokumenter skl være tilgjengelig der. 5. Antll deltkere i representntskpet: Dgens ordning videreføres. 6. Kontktpersoner i kommunene: For IKS 'ene er det rådmnnen som er kontktperson, mens for øwige smrbeid oppnevnes det kontktpersoner innenfor det fglige virkeområde i kommunen til vedkommende. 7. Ilonorr styremedlemmer: Retningslinjer (beskrevet i felles strtegi for smrbeid og eierstyring, side 11) for honorr for styremedlemmer legges til grunn for styreverv i IKS 'ene. 8. Eierstrtegi for hvert enkelt selskp: Kommunene forutsetter t lle selskpene selv utrbeider en konkret eierstrtegi som behndles i styrende orgner og fornkres i eierorgnet. Det forutsettes t forslgene til eierstrtegi oversendes kommunene individuelt for uttlel se. 9. Smrbeide etter kommunelovens $ 27: Smrbeid etter kommunelovens $ 27 brukes i frmtiden ikke mellom kommunene i Slten. Det nbefles t de ulike smrbeidene ($ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bkgrunn i den frmlgte rpport og komme tilbke til Regionrådet med en nbefling for sin egen frmtidige orgnisering. 10. Forholdet mellom Iris Slten og Regionrådet: Vedtektene for Iris endres slik t utviklingsopp gver i frmtiden tilli gger Regionrådet. 11. Iris-fondet: Representntskpet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bkgrunn i den rpport som er frmlgt Regionrådet. Representntskpet nmodes om å vurdere fondets retningslinjer og orgnisering v fondet. 12. Regionrådets rolle: Til tross for t det kn være spørsmål omkring det helt formelle rundt Regionrådets rolle, ønskes Regionrådet som en funksjonell ren for en bredere regionl politisk debtt. Regionrådet ønskes også som ren for felles utviklingsoppgver i Slten. Side 3 v 19

5 Sk Behndling/vedtk i Steigen formnnskp den sk 35/14 Vedtk: Enstemmig som innstilling. Sksutredning: Slten Regionråd hr utrbeidet et utkst til felles strtegi for smrbeid og eierstyring for kommunene i Slten. Arbeidet hr sin bkgrunn i et vedtk i representntskpet i IRIS, men også etter et ønske fr de enkelte kommuner både politisk og dministrtivt. Rådmnnsutvlget i Slten hr på vegne v regionrådet htt nsvr for rbeidet som hr ledet frern til vedlgte dokument. Vibeke Resch-Knudsen hr vært leid inn (etter forutgående nbud) for å utrbeide utkstet. Dokumentet er behndlet i Regionrådets møte v 5. juni 2014 (se utskrift) og er nå oversendt de enkelte kommuner i Slten for behndling. Sken skl igjen behndles i Regionrådets møte november 20l4hvor kommunenes behndling v dokumentet skl gjennomgås. Dokumentene i sken består v selve strtegidokumentet med et tilhørende drøftingsnott som fokuserer på ulike problemstillinger. For t den foreslåtte interkommunle eierstrtegi skl komme til prktisk utførelse er den nødvendig t de 9 kommunene er enige om dokumentet, men ikke minst prktiseringen v innholdet i dokumentet. Derfor må Steigen kommune t stilling til de prinsipielle forhold nevnt i vedlgte drøftingsnott og gi sin uttlelse på disse. Deretter vil Regionrådet i sitt møte november t stilling til de ulike kommunenes innspill. Sksfremlegget er utrbeidet i regi v rådmnnsutvlget i Slten med felles fkt og drøftingsdel, men med åpning for t den enkelte rådmnn bsert på individuell vurdering i kommunene kn gi sin tilråding på selvstendig grunnlg. I forslg til felles strtegi for smrbeid og eierstyring er følgende momenter viktig å vurdere: 1. Prinsipper þr styring v smrbeid; åpenhet, þrutsígbrhet, effektivitet og tj ene s t ep r o dulcj o n i e t I n gs í kt i g p e r s p ektiv. o Rådmnnen slutter seg til de nbeflinger som er frernlgt om prinsipper for smrbeidene. Det skl prktiseres åpenhet (forholdet til innbyggere, medi, nstte og omverdenen for øvngog forholdet til offentlighetsloven). Forutsigbrhet gjennom sin eierstyring. Både for selskpene og smrbeidene, men også overfor innbyggerne. Effektivitet ved å sørge for lvest mulig kostnder til innbyggerne og lnssiktighet som bærebjelke forn kortsiktig vkstning og ressursforvltning. 2. Finnsieringsmodell: Det hr flere gnger vært diskutert finnsiering v de enkelte selskper og smrbeidsordninger. Som et prinsipielt grunnlg hr kommunene i Slten fulgt et <solidritetsprinsipp> hvor kostndene er fordelt etter innbyggertll. Dette hr medført v Bodø kommune, som største kommune, hr ttt et ikke ubetydelig finnsielt nsvr Side 4 v 19

6 Sk 45/14 i smrbeidene. Fr Bodø kommunes side er det stt frem et ønske om å gjøre endringer i retning v å fordele kostnder på nnet grunnlg enn innbyggerntll. Dette vil medføre økte kostnder lor øvnge kommuner. Rådmnnen hr forståelse for t noen kommuner, spesielt de største, ønsker å vurdere de ulike finnsieringsordningene på nytt og viser til forslgene om ulike finnsieringsmodeller for interkommunlt smrbeid. For Steigen kommune vil en finnsieringsmodell hvor det som hovedprinsipp betles et likt grunnbeløp for lle deltkende kommuner og hvor øvige kostnder fordeles etter innbyggertll, bety en betydelig økning i utgiftene til de ulike interkommunle smrbeidsordningene, mens de største kommunene Ër lvere kostnder. Rådmnnen vil derfor tilrâ t det som hovedregel velges en fi nnsieringsmodell hvor kostnder fordeles etter ntll innbyggere. 3. Vedtekter og selsknpsvtler Det foreslås t følgende ordning skl gjelde dersom selskpsvtlen eller vedtektene er til behndling i kommunestyrene: Likelydende vedtk i2l3 v kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som hr et vedtk som wiker fr dette, må behndle vtlen på nytt. Alterntivene blir d enten ä g øre et likelydende vedtk som flertllet hr gjort eller tre ut v smrbeidet. Kommuner over innbyggere hr som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. o Rådmnnens nser det som hensiktsmessig å h noen fønnger for hvordn kommunene skl forholde seg dersom selskpsvtlen eller vedtektene er til behndling i kommunestyrene. Det vil forenkle prosessen på dette området, og være forutsigbrt for selskpene og smrbeidene. Det kn selvsgt diskuteres om kommuner over innbyggere skl h en dobbeltstemme i denne ordningen. Det vil i så fll kun være Bodø kommune som får dobbeltstemme dersom mn går for denne nbeflingen. Rådmnnen vil tilrä t likelydende vedtk i 213 v kommunene er bestemmende dersom selskpsvtlen eller vedtektene er til behndling i kommunestyrene, smt t kommuner over innbyggere ikke hr dobbeltstemme ved behndling v slike endringer i selskpsvtlen eller vedtektsendringer. 4. Inþrmsjon om selskpet: På kommunenes hjemmesider skl det være lenker til de interkommunle virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rpporter, meldinger og ndre dokumenter skl være tilgjengelig der. Rådmnnens tilrår t kommunen på sine hjemmesider lger en kobling til de interkommunle virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rpporter, meldinger og ndre dokumenter skl være tilgjengelig der. 5. Antll deltkere i representntskpet: I dg er ordningen I ntll representnter er likt ntll stemmer. Det foreslås t hver kommune møter med 1 representnt med nødvendige fullmkter Side 5 v 19

7 Sk Rådmnnens ser det som fomuftig å velge en ordning hvor kommunestyrene peker ut en representnt som representerer kommunen som eier i de ulike selskpene. Representnten bør selvsgt hr de nødvendige fullmkter fr sitt respektive kommunestyre. 6. Kontktperson i kommunene Forslget til eierstrtegi legger opp til et tettere dministrtivt smrbeide mellom kommunene og selskpene/smrbeidene. Det er i dg en vrierende grd v smvirke mellom kommunene og selskpene/smrbeidene. De to selskpene Slten Brnn IKS og IRIS Slten IKS hr etblert seg som robuste og selvstendige selskp uten et sterkt behov for jevnlig koordinering med kommunene. De ulike smrbeidsordningene hr etblert seg med kontkter/representnter i kommunene, ofte bsert på fglige smrbeidsrelsjoner. I tillegg kommer kontkten mellom de enkelte rådmenn og smrbeidene. Det er derfor nødvendig å formlisere det dministrtive smrbeidet med de enkelte selskper, uten t kommunene må opprbeide seg fgligkpsitet og kompetnse innenfor de enkelte fgområdene. Rådmnnens ser det som hensiktsmessig å etblere kontkþersoner bsert på selskpenes omfng og størrelse. Rådmnnen foreslår derfor t for IKS 'ene er det rådmnnen som er kontktperson, mens for øvnge smrbeid oppnevnes det kontktpersoner innenfor det fglige virkeområde i kommunen til vedkommende smrbeid. 7. Honorr styremedlemmer: Det foreslås i strtegidokumentet t styregodtgjørelsen skl reflektere styrets nsvr, kompetnse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styreverv i selskper må også vurderes i forhold til det personlige økonomiske og strfferettslige nsvret dette vervet innebærer, ogbør godtgjøres deretter. Styremedlemmenebør fü et fst styrehonorr som skl dekke godtgjørelse til styremøter (ordinære og ekstrordinære) og forberedelser til disse. Detbør differensieres mellom styreleder, nestleder, ordinært styremedlem og vrmedlem, hvor sistnevnte fär honorr for oppmøte. Telefonmøter v konsulterende krkter godtgjøres ikke med møtehonorr. Ev. tpt rbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes etter regning. Sistnevnte i henhold til gjeldende stser i Sttens reiseregultiv. Ved frvær fr mer enn ll3 v st nemøtene i en periode forets det en forholdsvis reduksjon i godtgjørelsen. Vlgkomiteen foreslår stsene på styrehonorret, som en prllell prosess til innstilling på styrerepresentnter. Eventuelle økte stser for honorering kn omftte midlertidige, særskilte hensyn. Slik som for eksempel rbeidsintense perioder. Rådmnnen viser til t det er vnlig prksis å honorere styremedlemmer med styreverv i selskper. Særlig for å reflektere det nsvret mn påtr seg i styrerollen, men også for t mn skl fä kompetente personer tll âpät seg slike Side 6 v 19

8 Sk verv. Det er ingenting ved de overnevnte forslgene som er særlig kontroversielle og rådmnnen foreslår t disse retningslinjene ligger til grunn for styreverv i IKS 'er. For øvnge interkommunle smrbeid bør det vurderes fr smrbeid til smrbeid om det er nturlig t styreverv skl honoreres. 8. Eierstrtegifor hvert enkelt selsknp. En eierstrtegi skl være et uttrykk for hv politikerne som eiere mener t selskpet skl h fokus på. Dette både for å sikre politisk innflytelse og leglitet for sin utvikling. Det er rådmnnens vurdering t det vil være vnskelig (i hvert fll rbeidskrevende) å se t lle kommunene i Slten kommer frem til en felles eierskpsmelding for lle selskpene / smrbeidene. Rådmnnens nbefling: Kommunene forutsetter t lle selskpene selv utrbeider en konkret eierstrtegi som behndles i styrende orgner og fornkres i eierorgnet. Det forutsettes t forslgene til eierstrtegi oversendes kommunene individuelt for uttlelse. 9. Smrbeide etter kommunelovens $ 27 -fremtidíge orgnisering Strtegidokumentet peker på uklrhetene som oppstår ifm $ 27 smrbeider. Noen fremstår som selskper (med egne styrer) og ndre er ikke interkommunle smrbeid etter kommuneloven, men fremstår som det. Videre nbefles det å vurdere hvorvidt smrbeidene som er fornkret i Regionrådet (i tillegg til rua også Slten Friluftsråd, Slten Kultursmrbeide og Felles nsvr) hr en orgnissjonsform som er den mest hensiktsmessige. o Rådmnnen nbefler t $ 27 smrbeide i frmtiden ikke brukes mellom kommunene i Slten. Det nbefles t de ulike smrbeidene (ç 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bkgrunn i den frmlgte rpport og komme tilbke til Regionrådet med en nbefling for sin egen fremtidige orgnisering. 10. Forholdet mellom IRIS Slten og Regionrådet: Dette dreier seg blnt nnet om hvem som skl h utviklingsnsvret i regionen. IRIS, Regionrådet eller kommunene. Det hr bsolutt vært noen fordeler ved nåværende ordning ved t IRIS selv eller vi finnsiering hr drevet frem positive utviklingsoppgver. Smtidig er det klrt t IRIS sin direkte involvering i noen tilfeller hr utfordret både dministrtive og politiske interesser. Dersom dette skl endres må vedtektene i IRIS endres. Rådmnnens er v den oppftning t de felles utviklingsoppgvene for regionen skl ligge hos Regionrådet og t vedtektene i IRIS derfor endres i smsvr med dette. 11. IRIS -fondet: Side 7 v 19

9 Sk %o v utbltet fr de kommersielle selskpene benyttes til fellesprosjekter i Slten, eller betles som utbytte direkte til kommunene. Avsetningen blir stt v til Fond for interkommunlt smrbeid (Iris-fondet), og følgende føringer ligger til grunn for hvordn disse fondsmidlene skl benyttes: Tiltket skl ikke være konfliktskpende geogrfisk eller politisk. Tiltket forutsetter forpliktende smrbeid mellom kommunene. Tiltket er prosjektbsert og skl etter hvert finne nnen finnsiering. Det skl ikke gis rene driftstilskudd. Representntskpet bestemmer rmmen for bruk v utbytte giennom behndling v det årlige budsjett. Enkeltengsjement over kr ,- skl behndles v representntskpet. Engsjement under kr ,- delegeres til styret innenfor budsjettets rírmer. o Rådmnnens nbefler t representntskpet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bkgrunn i den rpport som er fremlgt regionrådet. o Representntskpet nmodes om å vurdere fondets retningslinjer og orgnisering v fondet 12. Regionrådets rolle I dg frmstår Regionrådet som en smkommune for kommunene i Slten. Fylkeskommunen bruker også Regionrådet som høringsinstns. Ønsker kommunene t Regionrådet på denne måten overtr for og ersttter kommunene på ulike områder, eks gjennom â vgi høringsuttlelser? Hv ønsker kommunene i Slten t Regionrådet skl være og hvilke rbeidsoppgver skl de ivret? Rådmnnens ntr t kommunereformen snnsynligvis vil påvirke regionrådets struktur og oppgver i perioden frem tom Uvhengig v denne prosessen børbâñe regionrådet selv og kommunestyrene diskutere de prinsipielle retningslinjer for regionrådets rolle. Hvordn vil vi h det i Slten? Til tross for t det kn være spørsmål omkring det helt formelle rundt Regionrådets rolle, er det rådmnnens vurdering t kommunen ønsker regionrådet som en funksjonell ren for en bredere regionl politisk debtt. Rådmnnen nbefler også t regionrådet er den foretrukne reî for felles utviklingsoppgver for Slten. I 3. Nordlndsmuseet (forholdet til stiftelser). Stiftelser er selveide og således kn mn ikke snkke om en eierstrtegi eller eiermelding for disse. Rådmnnen hr ikke noe forslg til vedtk under dette punktet. Vedlegg: Utskrift fr møteprotokoll Slten Regionråd Nott til drøft ing -Prinsipielle problemstillinger tilknyttet felles strtegi og eierstyring for kommunene i Slten Slten regionråd - felles strtegi for smrbeid og eierstyring Vedtk fr Fuske kommune Side 8 v 19

10 Sk NYE TJENESTEAVTALER MELLOM STEIGEN KOMMUNE OG NORDLANDSSYKEHUSET Sksbehndler: Arkivsksnr.: Siv Johnsen t4l9to Arkiv: G00 Sksnr.: 361t4 4sl14 Utvlg Steigen formnnskp Steigen kommunestyre Møtedto t Forslg til vedtk: Tjenestevtle 12 og 13 mellom Steigen kommune og Nordlndssykehuset godkjennes. Behndling/vedtk i Steigen formnnskp den sk 36/14 Vedtk: Enstemmig som innstilling. Bkgrunn: Steigen kommune og Nordlndssykehuset hr inngått 12 tjenestevtler siden smhndlingsreformen trådte i krft fr , 1 overordnet og I 1 områdevtler. Dette er i hht. til helse og omsorgsloven $ 6-1. I den overordnede smrbeidsvtle pkt. 5-2.leddhr prtene vtlt t det skl inngås en vtle om medisinsk følgetjeneste, ledsgertjeneste ved psienttrnsport og under opphold i helseinstitusjon Utkst til tjenestevtle 13 ivretr dette forholdet. <<Forskrift om prktisk tjeneste ( turnustjeneste ) for lege ved loddtrekning>> dnner grunnlg for tjenestevtle 12. Avtlen skiller mellom hv som er kommunens og helseforetkets forpliktelser i forhold til turnuslegeordning og hvordn smhndling kn skje på en hensiktmessig måte som ivretr begge prter Sksutredning: De nye vtlene hr vært behndlet i OSO, som er det Overordnede Smrbeidsorgn for smhndling mellom helseforetket og kommunene og vedttt følgende: l. OSO viser til forslgene for de nye tjenestevtler knyttet til rekruttering v tumusleger o g 1 eds ging v psient er tll I fr spesili sthels etj enesten. 2. OSO nbefler kommunene og Nordlndssykehuset â g øre vedtk i henhold til de vedlgte forslgene, inkludert endringen vedttt enstemmig i OSO. 3. Forslgene oversendes den enkelte kommune og Nordlndssykehuet for endelig behndling. Side 9 v 19

11 Sk Tjenestevtle 12: Tilsetting v turnusleger Formålet med vtlen er å klrgtrøre helseforetkets og kommunens nsvr når det gielder forvltningen v nye søkndsbsert turnustjeneste for nyutdnnede leger og bidr til en god prosess som kn ivret kommunenes, helseforetkets og turnuslegenes interesser. I følge Helse- og omsorgslovens $ 8-l plikter kommunen å medvirke til undervisning og prktisk opplæring v helsepersonell, herunder videre- og etterutdnning. Deprtementet kn pålegge både kommuner og helseforetk å t imot turnusleger i hht. til forskrift om turnustjeneste. Det nye som hr skjedd er t både kommunen og helseforetkene nsetter sine turnusleger og t tildeling skjer etter søknd. Tidligere ble dette vgjort med en tildelingsordning forvltet v Fylkesmnnen. Dette innebærer t helseforetket er rbeidsgiver for turnuslegene de 12 måneder sykhusturnusen vrer. Kommunen hr rbeidsgivernsvr for de resterende 6 måneders som turnustjenesten vreí.i tillegg hr kommunen nsvr for tumustjenestens innhold, t gjennomføringen er i smsvr med målbeskrivelsen og t tilfredsstillende veiledning etbleres. Turnustjenesten i kommunehelsetjenesten kn ikke påbegynnes før sykehusturnus er godkjent. Forskrift om spesilistgodkjenning v helsepersonell og turnusstillinger for leger $ 12 pålegger kommunene og helseforetkene å h nsvr for nsettelse v turnusstillinger. Forskriften pålegger prtene å smrbeide og å lyse ut stillingen ut smmen, slik t den som tilsettes fr nledning til å gjennomføre en smlet turnustjeneste. Tjenestevtle gør det hensiktsmessig for kommunen å inngå vtle med Nordlndssykehuset om tilsettingsprosedyrene slik som beskrevet i vtlen. Tjenestevtle 13: Ledsgervtlen Formålet med vtlen er å sikre bedre psientbehndling og psientforløp. Avtlen skl klrgiøre kommunens og helseforetkets nsvr og forpliktelser knyttet til psienters behov for ledsger til og fr spesilisthelsetjenester ogleller opphold/innleggelse i sykehus. Avtlen supplerer de bestemmelser for syketrnsportforskriften dekker ( Forskrift om rett til dekning v utgifter ved psienters reise for undersøkelse eller behndling ). Vurdering: Det er br for smrbeidet t flere områder dekkes v forpliktende vtler. Begge vtlene hr vært behndlet i OSO, hvor også kommunene hr en likestillet representsjon sett i forhold til Nordlndssykehuset. Avtlene tydeligg øt virksomhetenes forpliktelser og styrker dermed smrbeidet. Avlene følges opp v dilogmøte med Nordlndssykehuset, hvor en kn t opp konkrete sker. I tillegg hr kommunene mulighet til å påvirke smrbeidet gjennom å fremme sker til OSO. Det er derfor hensiktsmessig å fä på plss de nye vtlene og det innstilles på t vtlene godkjennes. Vedlegg: Tjenestevtle 12 og 13 Side l0 v 19

12 Tjenestevtle nr. 12 om tilsetting v turnusleger Meilom xxxtfi kommune Nordln ssykehuset

13 1. Prter Denne smrbeidsvtle er inngått mellom xxxxxxxx kommune (heretter klt kommunen) og Nordlndssykehuset HF (heretter klt foretket). 2. Bkgrunn Smrbeidsvtlen er inngått i henhold til overordnet smrbeidsvtle pkt. 5. Fr og med20l3 er det innført ny ordning med sølcndsbsert þ,tmustjeneste for nyutdnnende leger. Den nye ordningen innebærer t turnusordningen for nyutdnnede leger gjøres søkndsbsert og turnuslegen søker på turnusstillingen og nsettes i henhold til ordinær nsettelsesprosess som i rbeidslivet for øwig. Stillinger skl lyses ut i Helsedirektortets turnusportl, mens tilsetting skjer loklt. 3. Formål Formålet med denne vtlen er å klrgjøre helseforetkets og kommunenes nsvr når det gjelder forvltningen v ny søkndsbsert turnustjeneste for nyutdnnede leger. Smt bidr til en god prosess som skl ivret kommunenes, helseforetkets o g turnuslegenes interesser. 4.Lover, forskrifter og veiledere 4.1 Forskrifter O FOR Forskrift om spesilistgodkjenning v helsepersonell og turnusstillinger for leger - FOR Forskrift om prktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning - Gjelder i en overgngsperiode til høsten FOR Forskrift om veiledet tjeneste for å ñ dgng til å prktisere som llmermlege med rett til trygderefusjon - r FOR Forskrift om lisens til helsepersonell - Lisensforsk iften (lovdt.no) FOR Forskrift om krv til kuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Yeileder Helsedi ektortet: Ny turnusordning for leger - Informsjon og veiledningsmteriell 1. utgve 5. Roller og nsvr "Ny turnusordning lor leger innebærer nye roller og nsvrsoppgver for både helseforetket og kommunen. Helsedirektorlethr det overordnede nsvr for den nye turnusordningen for leger inkl. det dministrtive og prktiske rbeidet med turnusportlen. Direktortet fstsetter ntllet turnusstillinger i helseforetk og i kommunene og fordeling v disse. Det dministrtive nsvr for behndling v søknder om turnuslisens og utorissjon er delegert til Sttens utorissjonskontor for helsepersonell. 2

14 Fylkesmnnen hr nsvr for å opprette og godkjenne tumusstillinger i kommunehelsetjenesten, bistå helseforetk og kommuner i rbeidet med kobling v turnusstillingene og føre tilsyn med t turnustjenestens innhold og gjennomføring er i smsvr med myndighetenes krv. Helseforetket hr rbeidsgivernsvr for turnuslegen de l2 månedene den er nstt i foretket. Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øwige leger med de rettigheter og plikter som følger v rbeidsforholdet' Det skl oppnevnes personlig veileder for turnuslegen, og helseforetket bør tilpsse tjenesten i vdelingen slik t turnuslegen kn delt i ktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for sykehustjeneste. Kommunen hr rbeidsgivernsvr for tumuslegen de 6 månedene den er nstt i kommunen. Tumuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger med de rettigheter og plikter som følger v rbeidsforholdet. Kommunen er nsvrlþ for t turnustjençstens innhold og gjennomføring er i smsvr med målbeskrivelsen og t tilfredsstillende veiledning etbleres. Kommunen bør tilpsse tjenesten slik t turnuslegen kn delt i ktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for kommunehelsetjeneste. " Jf. FOR Forskrift om veiledet tjeneste for å få dgng til å prktisere som llmennlege med rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (lovdt.no) 6. Tilsettingsprosess i foretket. 6. I Utlysning v turnuslegestillinger Turnuslegestillingene utlyses koblet med helseforetket og kommunehelsetjenesten i Helsedirektortets turnusportl med en felles utlysningsrmonse ihht. Helsedirektortets tidsfrister. HR-vdelingen ved Nordlndssykehuset utrbeider monsen. Turnuslegene tilsettes i en stilting ved helseforetket med en vrighet pä 12 mnd. og i en stilling i en bestemt kommune med 6 mnd. vrighet. Oppstrnidspunkter i turnuslegestilling vil være l. mrs og 1' september. Kobling sykehus - kommune. Foretk/sykehus Bodø - 30 tumusleger Vesterålen - 10 turnusleger Lofoten - 10 turnusleger Kommuner Sltenkommunene Andøy, Bø, Hdsel, Sortlnd og Øksnes Flkstd, Vestvågøy og Vågn. Ved overskudd i Lofoten, tildelcs Øksnes og Hdsel. Prosedyre for dette forutsettes ivrettt v tilsettinqsutvlgene. 6.2 Behndting v søknder i HR- vdelingen og i helseþretket/sykehusene og kommunene Ved hvert sykehus opprettes et innstillingsutvlg som bestå'r v representnter for helseforetket (sykehuset), kommunene og tillitsvlgt fr DNLF. Følgende kriterier legges til grunn: l. Formlkriterier Turnuslisens/utorissjon som lege. Gode norskkunnskper, muntlig og skriftlig. Gode refernser. 2. Kriterier som vektlegges Motivsjon, personlig egnethet, gode smrbeidsevner, smt gode evner til kommuniksjon med psienter og kolleger. Tidligere rbeidserfring i helsesektoren. Erfring fr og interesse for NLSHs rekrutteringssvke fg Lokl tilhørighelkjennskp til lokle forhold. 3

15 Forskning. Internsj onl erfring. 3. Andre forhold Gruppen v tumusleger som skl tilsettes må i tillegg vurderes som et hele i forhold til en blnsert smmensetning mht for eksempel kjønn, etnisitet, studiested. Representnter for in stillingsutvlget kn foret intervjuer og innhenting v refernser. Det nbefles t det lges en lng innstillingsliste med for eksempel 20 kndidter mer enn hv som skl tilsettes d de smme søkerne kn søke stillinger i ndre foretk. HR- vdelingen foretr den formelle tilsettingen ved å sende ut tilbudsbrev innen gitte tidsfrister. Siktemålet er t kommunene skl slutte seg til de innstillinger som er gjort. Det gjøres ved t den kommunle representnten er enig med innstillingen som gjøres. Turnuslegen vil d få smtidig beskjed om tilbud ved x sykehus og x kommune. Ved uenighet, kn kommunen utføre egen tilsetingsprosedyre. Formelt tilsettingsbrev sendes fr den enkelte kommune til tumuslegen så snrt som råd etter t melding fr helseforetket/sykehuset er gitt. Om vikrit oppstår, må prtene selv søke å fi gort nye tilsettinger 6. 3 Fylkesmnnens nsvrsområde Fylkesmnnen hr nsvr for å opprette og godkjenne turnusstillinger i kommunehelsetjenesten, og bistå helseforetk og kommuner i rbeidet med kobling v turnusstillingene. 7. Awik / uenighet Hndtering v wik på inngåtte vtler, retningslinjer og prosedyrer, er nødvendig for å sikre t det etbleres et system for lukking v wik, læring og erfringstilbkeføring. Awik og/eller uenighever ogleller tvist/er håndteres i henhold til prinsipper nedfelt i overordnet smrbeidsvtle mellom xxx kommune og xxxx helseforetk. 8. Iverksetting, revisjon og oppsigelse Avtlen trer i k ft fr xxxx, og gjelder frem til en v prtene sier opp vtlen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven $ 6-5 ndre ledd. Dersom vtlen sies opp, skl ny vtle inngås innen det tidspunkt den oppsgte vtlen løper ut. Prtene er enige om å gjennomgå vtlen årlig og sørge for jevnlig rpportering og evluering. Hver v prtene kn k eve vtlen revidert dersom vesentlige forutsetninger for vtlen endres eller erfringer tilsier behov for dette. Dto og underskrift Sted og dto: Sted og dto: 4

16 Tjenestevtle nr. 13 XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Ãvttre om bruk v ledsdger i forblndelse med reíse titr g fr spesi d I i st h e lseti e'n est e n og ved innleggelse í sykehus (Ledssgerøvtlen) 1

17 1. Prter Denne vtlen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Nordlndssykehuset HF (heretter NLSH). 2. Bkgrunn og vtlens omfng Denne tjenestevtlen er inngått i henhold til overordnet smrbeidsvtle pkt. 5, tredje vsnitt. I tilfelle konflikt mellom denne vtlen og overordnet smrbeidsvtle, skl sistnevnte h forrng. Denne vtlen omftter ledsger både på reise lü/fr ogved opphold/innleggelse i sykehus. Denne vtlen omftter ikke følgetjenester for grvide i den utstrekning dette er regulert i retningslinje til tjenestevtle nr I (Smrbeid om jordmortjenester). Brn på sykehus reguleres hovedskelig v forskriften om bm på sykehus. Behov for ledsger ut over pårørende må orgniseres på smme måte som for voksne i henhold til denne vtlens pkt 8' Den e vtlcn omftter ikke lege som ledsger psient i mbulnse' Denne vtlen omftter ikke tilfeller der psientens pårørende eller lignende er ledsger på reise i den utstrekning dette dekkes v syketrnsportforsk iften (FOR nr. 788). Refusjon :v lønnsgodtgjørelse/overnuttiog for ledsger som fller inn under Syketrnsportforskriftens $ l0 c - 2 setning, blir særskilt omtlt under punkt Formål Formålet med denne tjenestevtlen er å sikre bedre psientbehndling og psientforløp. Avtlen skl klrgjøre kommunens og helseioretkets nsvr og forpliktels"ì kttytt"t til psienters behov for ledsger ved reise til og fr spesilisthelsetjenester og/eller ved opphold/ innleggelse i sykehus' 4. Vedlegg til vtlen prtene er enige om t retningslinjer/prosedyrer/skjem utrbeides og vedlegges vtlen ved ferdigstillelse. Følgende dokumenter er vedlegg til denne vtlen:. Retningslinjer for orgnisering v trnsport og ledsging v psienter som skl til øyeblil{<elig hjelp innleggelse i psykitrisk vdeling NLSH IIF(må utrbeides) Retningslinjer for økonomisk oppgjør mçllom NLSH HF og kommunene ved: o Kommunl ledsgelse v psient tivfr spesilisthelsetjenesten o Kommunl vkt ifm innleggelse v psient ved NLSH HF (må utrbeides) o prosedyre i forbindelse med ledsgçlse v psient til øyeblikkelig hjelp innleggelse i psykitrisk vdeling NLSH HF(må utrbeides). Opp Jørsskjem for kommunl vkt for psient innlgt ved NLSH IIF(må utrbeides) 5. Relevnt lowerk De mest relevnte lovene denne vtlen bserer seg på er: Lov om kommunle helse- og omsorgstjenester m.m', LOV-201l (hotjl) o Lov om spesilisthelsetjenesten m.m., LOV-I (speshtjl) o Lov om psient- og brukerrettigheter, LOV þsrhl) Lov om helsepersonell m.v., LOV (hpl) Denne vtlen supplerer bestemmelse r i syketrnsportþrskriften (FOR nr 788: Forslvift om rett til deløing v utgifier ved psienters reise for undersøkelse eller behndling)' 2

18 Brev fr Sosil- og helsedirehortet qv 9. juli 2007 som regulerer kostnder ifn sykehusopphold. hltclwww,lrslsqtrlsy clnoludrçgeþqrvtdkussu!qqlelserlhelse-,om ç gstjeqeqtçíantle kpmlrun4t:qnllle_þrbtndelsçtykçhqsopphqlü kqs!n4dçr 6. Brns rett til følge w pårørende til sykehus ved opphold i institusjon Når brn som bor i institusjon legges inn i sykehus hr de en særlig rett tll følge, enten v foreldre eller ndre. Dette gjelder uvhengig v brnets tilstnd for øvrig, og formålet er å skpe trygghel" for brnet. En nstt i institusjonen som følger brnet hr nsvr for äfølge det i foreldrenes sted. Forskrift om brns opphold i helseinstitusjon gjelder i disse situsjonene, og ledsgelse i forbindelse med reise/opphold dekkes etter reglene i forskriften kpittel 3 og syketrnsportforskriften. Hvem som dekker eventuelle ekstr lønnskostnder hos institusjonen brnet kommer fr vil bero på en konkret vurdering, og for eksempel vhenge v om personell som følger brnet gjør det i foreldrenes sted, eller om bistnd fr vedkommende er nødvendig for t sykehuset skl kunne gi brnet forsvrlig behndling mens det er innlgt i sykehuset. 7. Vurdering v behov for ledsger Rett til dekning v utgifter for ledsger skl være begrunnet i helsemessige, medisinske eller behndlingsmessige behov. Behovet skl vurderes i hvert enkclt tilfelle. I denne vurderingen vil blnt ruret følgende forhold bli vektlgt: Psientensforflytningsevne Psientensorienteringsevne Psientens evne til å kommunisere (forstå ogleller gjøre seg forstått) Vurdering v snnsynligheten for t det vil oppstå behov for hjelp under reisen eller innleggelsen. Generell vurdering v hvor belstende reisen ogleller innleggelsen vil være i forhold til psientens generelle og spesielle tilstnd. Vurderingen skl så lngt mulig gjøres i smråd med psienten og evenftrelt psientens pårørende. Vurderingen skl lltid h psientens beste og psientens interesser i fokus. 8. Ledsger ved reise 8.1.Ledsger ved reise til spesilisthelsetjenesten Psienten hr rett til ledsger etter bestemmelsene i syketrnsportforskriften. Lege eller den derure delegerer myndighet til, hr nsvr for å vurdere psientens helsetilstnd i forhold til behov for ledsger ved reise. 8.2.Ledsger ved reise fr spesilisthelsetjenesten (hjemreise) NLSH hr nsvr for å vurdere psientens behov for ledsger i forbindelse med t psient reiser hjem etter innleggelse ved sykehuset. 8.3.Ansvr for å skffe ledsger NLSH hr et helhetlig nsvr for å sørge for t ledsger er tilgjengelig når det er nødvendig for t reisen skl bli forsvrlig. Som regel er det pårørende som ledsger psienten. I de situsjoner der psienten trenger ledsger, og det ikke er pärørende som kn ledsge, må prtene enkeltvis eller i smrbeid bidr til å sikre en forsvrlig ledsgertjeneste. J

19 NLSH er vhengig v hjelp fr kommunene for å kunne få til gode tjenester for den enkelte bruker' I denne vtlen forplikter prtene seg til å smrbeide om å etblere en god ledsgertjeneste' 8.4.Dekning v utgifter til ledsger ved reise NLSH ved Psientreiser hr nsvr for dekning v utgifter for reise for psient og ledsger i henhold til syketrnsportforskriften og denne vtlen. Når psienten v medisinske eller behndlingsmessige grunner hr behov for ledsger, hr ledsger rett til å få dekket nødvendige utgifter forbundet med det ï følge psienten. Hovedregel for dekning er regulert i Syketrnsportforskriften, og psienvledsger sender inn reiseregning til Psientreiser. Ved refusjon v lørmsgodtgjørelse/ overntting for ledsger som fller in under Syketrnsportforskriftens $ 10 c -2. setning hvor kommunen iht pkt 8.3 hr ordnct ledsger, gjelder følgende: - løwtdekkes etter syketrnsportforskriftens stser. tid som tilbringes på hotell/ nnet overnttingssteder uten psient på smme rom regnes ikke som reise-/rbeidstid. - kostgodtgjørelse i h t syketrnsportforskriftens vçd over 12 timers frvær fr hjemmet. - full ã"t "i"g v overniting på NLSH sine vtlehotell. (Dette punkt går utov r syketrnsportforskriftens dekning) 8.5.Oppgiør mellom NLSH væsientreiser og kommunen I utgngspunktet skl billigste rutegående trnsport benyttes både ved reise til og reise fr NLSH' Dersom drosje er medisinsk nødvendig skl denne rekvireres v lege. Kommunlt nstt ledsger får dekket utgifter til billigste rutegående trnsport ved reise uten psienten- Utgifter dekkes v kommunen som får utgiftene refundert fr NLSH. Ledsger skl ikke betle egenndel. 9. Ledsger ved innleggelse i sykehus 9.1.NLSHs nsvr og oppgver NLSH hr nsvr for psienten ved innleggelse i sykehuset og skl i utgngspunktet dekke psientens behov for bistnd. Det gjelder både omsorg, bistnd, mt, medisiner m.m. Ansvflig helsepersonell ved NLSH vgtrør om psienten hr behov for ledsger under innleggelse. I slike tilfeller kn sykehuset be kommunen bistå mçd å finne ledsger' Før vgl'ørelse om t psienten skl h ledsger ved innleggelse ts, skl nsvrlig helsepersonell ved NLSH så lngt mulig diskutere og plnlegge forhold rundt oppholdet, herunder ledsger, med kommunens omsorgstjeneste. Se også tjenestevtle n 3, <Retningslinjerfor innleggelse i sykehus>' NLSH hr nsvr for å utrbeide en pln hvor omfng v tjenester fremgår. Slik pln skl utrbeides i smrbeid med kommunen og psienten/pårørende. Der det er ktuelt skl slik pln inneholde bestemmelser om turnusordning og utskifting v personell. NLSH dekker kommunens kostnder for ledsger etter derure bestemmelsen etter næínere pln mellom kommunen og NLSH. Kostnder skl spesihseres på eget skjem som er vedlegg til denne vtlen. Ved kutte irurleggelser skl spørsmålet om ledsger ved innleggelse vklres så rskt som mulig' 9.2.Kommunens nsvr og oppgver Kommunen skl bistå med å finne ledsger for psient som hr behov for dette og der NLSH ikke kn dekke behovet. Kommunen og NLSH skl smmen utrbeide en pln for innleggelsen, oppholdet og for ledsgers oppgver 4

20 I særskilte tilfeller kn det være ktuelt t kommunen må e kommunle tjenester også under oppholdet, jf órev fr Sosiøl- og helsedirektortet qv 9. juli 2007 og brevfr Hdir dtert l1. Arbeidsgivernsvr og forsikringsordninger endres ikke ved ledsgeroppdrg. 9.3.Ledsgerens rolle og oppgver Prtene skl sikre t ledsgeren bistår psienten og behndlingen på en god måte. Pfene skl blnt nnet sikre ti Ledsgeren skl være til stede for psienten og ivret dcrmes behov for oppfølging i det dglige. Ledsgeren skl så lngt mulig utføre rbeid som ledsgeren ellers gjør for psienten og skl ikke benyttes til behndlingsrettet rbeid inne på sykehuset. Ledsger retter seg etter rutiner og regler for den vdelingen de er på og utfører de oppgver som er vtlt i rbeidsplnen. Ledsgeren hr tushetsplikt om lle forhold som ngår psienten og øwige opplysninger som tilkommer denne under oppholdet på sykehuset 9.4.Betling/oppgiør Etter t ledsgeroppdrget er ufført, sender kommunen refusjonskrv til NLSH for utgifter Følgende utgifter skl dekkes v NLSH: o Lønrtihht vtle for den enkelte innleggelse o Reise og diett NLSH hr nsvr for å ordne overntting for ledsger der det er behov for dette 10. Brukermedvirkning Tjenester som følger v denne tjenestevtlen skl sikre og styrkepsientenes interesser. Brukere skl involveres i utvikling v tjenester etter dçnne vtlen, jfr. også Overordnet smrbeidsvtle pkt Vrighet, revisjon og oppsigelse Avtlen trer i krft fr når den er undersk evet v prtene og gjelder frem til en v prtene sier opp vtlen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven $ 6-5 ndre ledd. Dersom vtlen sies opp, skl ny vtle inngås iruren det tidspunkt den oppsgte vtlen løper ut. Prtene er enige om å gjennomgâ vtlen åilig og sørge for jevnlig rpportering og evluering. Slik gjennomgng skl også omftte vedlegg til denne vtlen. Hver v prtene kn k eve vtlen revidert dersom vesentlige forutsetninger for vtlen endres "11" e f ringer tilsier behov for dette. 5

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: 30.09.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrsjonsbygget, kntin Til behndling: Sksnr. 007/13-010/13 Eventuelle forfll meldes på telefon 75 60

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

To nye tjenesteavtaler mellom Bodø kommune og

To nye tjenesteavtaler mellom Bodø kommune og Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.03.2014 16091/2014 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/8 Råd for funksjonshemmede 22.04.2014 14/5 Eldrerådet 28.04.2014

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb Sk Forslg til endringer v NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb VEDLEGG 5 NBF hr motttt forslg fr NBF Midt Trøndelg, Disiplinærkomitéen smt t Styret også fremmer et eget forslg til endringer v forbundets

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Eldreråd. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Eldreråd. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Eldreråd Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

Arkivreferanse kommune: LEDSAGERAVTALE

Arkivreferanse kommune: LEDSAGERAVTALE Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: LEDSAGERAVTALE Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) mellom og

Detaljer

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81122/2015 2014/5977 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Interkommunale samarbeidsordninger

Detaljer

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg Avdelinger for funksjonshemmede, Enhet for Pleie og omsorg, Midtre Guldl kommune Fremdriftspln knyttet til rpport fr tilsyn med kommunle helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming Kontktperson

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene VMÄSøYKOMMUNE I0føTEINNKAJ,LING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekst komiteen Møterom heìse/oppvekst 12.70.2015 Tid: 10:00 Representntene innklles herved. Eventuelle forfl-i snrest til tlf. 7B 42 40 02.

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 17. pril2016 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-00145SKON-OBYF: TEATER GATA 1 AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET''

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET'' V IvrASøYKOMMUNE D{øTETNNKALLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Måsøy Folkebibl-iotek 26.05.20]-6 Tid: 10: 00 Representntene innkl-1es herved. Eventuell-e forfllsnrest til tlf. 41 60 80 11.

Detaljer

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig 5/2016 srbeid etter revisjoner utført v konsernrevisjonen Ansvrlig /t nr Problemstilling Sttus Ansvrlig Tidsfrist Inngår oppfølging v revisjoner og tilsyn i HF-ets etblerte system for intern styring Problemstilling

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 Hovedutvlg teknisk og miljø ehndlet sken den 12.11.20, sksnr. 131/ Behndling: Innstillingen enstemmig vedttt. Vedtk: Kommunestyret vedtr vedlgte

Detaljer

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunene Evenes, Lødingen og Tjeldsund Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) 2013-05-03 Oppdrgsnr.: 5130584 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

t I I I a o o I elelol llr repðl!ð^ re6ullpueqrolsuu øl ìsron 6elsu u euolsaue[-

t I I I a o o I elelol llr repðl!ð^ re6ullpueqrolsuu øl ìsron 6elsu u euolsaue[- 6elsu u euolsue[- ìsron 1 I N re6ullpueqrolsuu øl elelol llr repðl!ð^ o o I o I I I I? t I I I I { 4 o ù lltls veileder til lokle lønnsforhndlinger Innhold 1 Kort om forhndlingssystemet i stten 2 Hovedtriffvtlens

Detaljer

Tillegg til utkast 1 til felles strategi og eierstyring for kommunene i Salten

Tillegg til utkast 1 til felles strategi og eierstyring for kommunene i Salten Tillegg til utkast 1 til felles strategi og eierstyring for kommunene i Salten For at Saltenkommunene skal kunne vedta eierstrategien som er utarbeidet for felles eierstyring, har jeg trukket frem noen

Detaljer

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016 Hollendergt 1 N-4514 Mndl Tlf: 41 61 25 65 post@fgoppsor.no www.fgoppsor.no Org. No: 971333650 Årsberetning for Fgopplæring Sør år 2016 1. Fgopplæring Sør`s styre og dministrsjon Styret og dministrsjonen

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring Dlsli hytteforening Vår dto: 30.04.2015 Vår ref.: 201102887-14 Arkiv: 312 Deres dto: Deres ref.: Sksbehndler: Ellen Lin Hlten Søknd om Møå, Lødølj, Luv, Styttå, Rån og Mølnå krftverk i Tydl og Selbu kommuner

Detaljer

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen FAGARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid 2003; 113: 210 7 Jn Mgne Birkelnd, Olv Molven, Inge Fristd, Morten Berge, Ivr Hoff, Kristin Wlter og Tom Sten Isksen Autorissjon v tnnleger med utdnning fr lnd utenfor

Detaljer

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12. SAKSFRAMLEGG Sksehndler: Audun Mtre Arkiv: M70 Arkivsksnr.: 14/3557 Sign: Dto: Utvlg: Hovedutvlg teknisk 23.10.2014 Formnnskpet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB ommune som gir lyst Arsmelding 20fB Årsmeldi for Steigen kommune INNHOLD 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer 3 3 3 j 2.2 Regnskpsmessig resu tot... 2.3 ljtvikling ov driftsinntekter og driftsutgifter

Detaljer

Rådmannens. kommentarer

Rådmannens. kommentarer Rådmnnens kommentrer 2.3 UsrrcsnrrrsMoMENTER...'...4 2.5 STATIIGE STYRINGSSIGNALER FOR KOMMT,NEøKONOMIBN.,...,......'... 5 Rmmetilskudd. I 2.10 PERSoNArsrruAsJoN - KosrNADER...'...'..'...I2 2.L2 ÃR 2oo4-

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Nsjonlt fond for lokle klimtiltk Skisse til modell Juni 2009 Innhold: Smmendrg...2 1 Innledning...3 1.1 Klimgssutslippene må reduseres... 3 1.2 Mye gjøres, men ikke nok... 3 1.3 Kommunene kn gjøre en ekstrinnsts...

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

Rutiner for legemiddelhåndtering i bameh^e, skole og skolefritidsordning

Rutiner for legemiddelhåndtering i bameh^e, skole og skolefritidsordning Det kngelige Helse- g msigsdeprtement Det kngelige Kunnskpsdeprtement Se vedlgte dresseliste i LtJ, lyi i k.iif. Deres ref Vår ref 2905324-/BAA Dt ^9..02.2011 Rutiner fr legemiddelhåndtering i bmeh^e,

Detaljer

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00.

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00. Lopp kommune MØteprotokoll Utvlg: MØtested: Dto: Tid: Kommunestyre Kommunestyresl, Lopp rådhus 23.09.20L4 10:00-L4:00 Fste medlemmer som møtte: Nvn Funksjon Representerer Jn Eirik Jensen LEDER KP Ki Mrtin

Detaljer

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT Avfllsbehndlin g v 27 rdioisotopiske termoelektriske generto rer (RTGer) fr fyrlykter og montering v solcelle energi. Kontrkt 04-05124 2008-2011 UD nr. RUS-09/055 Fylkesmnnen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

Kontrolluwalget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt. Leder Edvin Ræstad, medlem Lise Løvdokken Moen, varamedlem Kåre Gåsbakk. o1-o4/20l7

Kontrolluwalget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt. Leder Edvin Ræstad, medlem Lise Løvdokken Moen, varamedlem Kåre Gåsbakk. o1-o4/20l7 Kontrolluwlget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt tvtøte dto/tid Møtested Medlemmerfvrmedlemmer tilstede i møtet Forfll Andre til stede i møtet Sekretrit Behndlet sker Tirsdg 14. februr 2AL7, kl.9.00-12.00 Møterom

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger MO TTATT 2 3 JAN 2015 Helse Stavanger HF Underavtale til delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger Samarbeidsavtale mellom kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Søknad om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvika oq omegn båtforening.

Søknad om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvika oq omegn båtforening. Leirfiord Kommune v/(jell Hedgrd Hugås 8890 Leirfiord Mosjøen 20.06.14 Søknd om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvik oq omegn båtforening. Løkvik og Omegn Båtforening søker med dette om tilltelse til

Detaljer

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt "tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1 V MASøYKOIIIMUNE ITøTEINNKALLING Utvl-g : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Møterommet ved oppvekstkontoret 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00 Representnten CI nnklles herved. Eventuelle forfl-l- bes meldt snrest

Detaljer

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon M, vår 008 Funksjonslære Integrsjon Avdeling for lærerutdnning, Høgskolen i Vestfold. pril 009 1 Arelet under en grf Vi begynner vår diskusjon v integrsjon, på smme måte som vi begynte med derivsjon, ved

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen Loklt gitt eksmen 2013 Prktiske opplysninger til rektor Fg: MATEMATIKK 1TY for yrkesfg Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 30.5.2013 Antll foreredelsesdger: Ingen Forhold som skolen må være oppmerksom på: Eksmenen

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 23. februar 2017.

Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 23. februar 2017. -ìì Godkjent i representntskpets møte 8. juni2017 / Protokoll fr representntskpets møte 16. mrs 2017 Til stede: Representntskpet: Reidr Sndl (leder), Tormod Andressen, Ingrid Fisk, Helle Hmmer, Toril Hovdenk,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015 RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 015 Utdnningsrogrm: Yrkesfg Fgkoder: MAT1, MAT6 Årstrinn: Vg1 Ogveroduksjon: En lokl ogvenemnd lger ogver til ordinær eleveksmen og sommerskolen.

Detaljer

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren RØYKFRI ARBEIDSTID I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Arbeidstakerorganisasjonene og rådmannen er enige om å innføre

Detaljer

Kapittel 3. Potensregning

Kapittel 3. Potensregning Kpittel. Potensregning I potensregning skriver vi tll som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Dette kpitlet hndler blnt nnet om: Betydningen v potenser som hr negtiv eksponent eller

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18 EVALUERINGS- RAPPORT GJELDER 16. Nsjonle seminr om Hydrogeologi og Miljøgeokjemi GÅR TIL Jn Crmer Rolf Tore Ottesen VP-møtet BEHANDLING X X NOTAT UTTALELSE ORIENTERING X ETTER AVTALE PROSJEKT DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER

Detaljer

GENERELT Området er regulert til følgende formål jfr. plan- og bygningsloven 25. Byggeområder: -Område for fritidsbebyggelse

GENERELT Området er regulert til følgende formål jfr. plan- og bygningsloven 25. Byggeområder: -Område for fritidsbebyggelse REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «SVARTLAGSUNDET MM» FROGN KOMMUNE GNR.59, BNR. 1, 17, 49, 50, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 64, 68, 73, 74, 92, 93, 94, 95 OG 172 Pln nr. 059-0800 SAKSBEHANDLING

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Vurderingsrettleiing Vurderingsveiledning Desember 2007

Vurderingsrettleiing Vurderingsveiledning Desember 2007 Vurderingsrettleiing Vurderingsveiledning Desember 007 Mtemtikk sentrlt gitt eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Vurderingsveiledning til sentrlt gitt eksmen i Kunnsksløftet

Detaljer

Kystverket Troms og Finnmark Adm.enhet: Kyst og havbruksseksjonen i region Nord

Kystverket Troms og Finnmark Adm.enhet: Kyst og havbruksseksjonen i region Nord Kystverket Troms og Finnmrk Adm.enhet: Kyst og hvbruksseksjonen i region Nord Postboks 1502 Sksbehndler: Tom Hnsen Telefon: 97589511 6025 ÅLESUND Vår refernse: 16/3205 Deres 2016/5938-2 refernse: Dto:

Detaljer

2í 0Es 20ltt /? 12.2014 1. HOVEDMÅL FOR BIOTBKNOI,OGIRÅDET HEISE. OG OMSORGSDEPARTEMENT DET KONGETIGE

2í 0Es 20ltt /? 12.2014 1. HOVEDMÅL FOR BIOTBKNOI,OGIRÅDET HEISE. OG OMSORGSDEPARTEMENT DET KONGETIGE 2í 0Es 20ltt DET KONGETIGE HEISE. OG OMSORGSDEPARTEMENT Bioteknologirådet Stortingsgt 10 0161 OSLO Deres ref Vår rcf Dto t4/4821 /? 12.2014 Sttsbudsiettet 2O15 - kp. 712 Bioteknolo$rådet - tildeling v

Detaljer