P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n"

Transkript

1 P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n

2 O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september Umiddelbrt etter ble det signert en kontrkt mellom den Internsjonle Olympiske Komité (IOC) på den ene siden og Lillehmmer kommune og Norges Olympiske Komité (NOK) på den ndre. I smsvr med kontrktens premisser ble Lillehmmer Olympiske Orgnissjonskomité A/S (LOOC) etblert i november smme år. Avtlen med den Internsjonle Olympiske Komité s t det skulle opprettes en komité, for å plnlegge og gjennomføre lekene. Orgnissjonskomitéen ble eid 51 % v Stten, 24,5 % v NOK og 24,5 % v Lillehmmer kommune. Styret hdde en formell rpportering til IOC. LOOC vr en orgnissjon, som i løpet v fem år skulle plnlegge og gjennomføre lekene og deretter nedlegges. Med ndre ord en typisk tidsbegrenset orgnissjon knyttet til et bestemt formål. Orgnissjonen skulle gjøre oppgven én gng og kun én gng. Orgnissjonen endret krkter den siste perioden til en mer ideell orgnissjon, idet selve gjennomføringen v de mnge test- og treningsrrngementene og selve vinterlekene vr helt vhengige v en særdeles stor frivillig innsts. Ved LOOCs strt ved årsskiftet 1988/89 vr bemnningen en direktør og to til tre dministrtive medrbeidere. I Stortingets grnti overfor Lillehmmer kommune i søkerfsen ble det fstslått t stten skulle forestå utbygging og istndsettelse v veinett, togforbindelser, telekommuniksjon og visse byggeprosjekter, mens Lillehmmer kommune forpliktet seg til å utbygge rener, nlegg og ndre fsiliteter som lå utenfor sttens nsvrsområde. Derved ble selskpet Lillehmmer Olympiske Anlegg (LOA) opprettet. LOA foresto den del v utbyggingen som Lillehmmer kommune sto nsvrlig for. Det ble etblert en etterbrukskomité (EBUK) som skulle rbeide for å sikre etterbruken v nlegg og kompetnse, smt være pådriver for mulighetene rundt et rrngement som de olympiske leker. Denne komitéen ble våren 1989 til etterbruksselskpet Lillehmmer Olympi Vekst A/S (LOV). Med utgngspunkt i spørsmålet Hv er oppgven? ble orgnissjonen bygget opp ut fr fgfunksjoner i en reltivt flt orgnissjonsform. Hovedmålsettingen i denne fsen vr å etblere en pln for å få frem hvilke oppgver funksjonene skulle løse. Se figur 1. Det som krkteriserer en prosjektorgnissjon er: f oppgvens rt f orgnissjonsform f å bringe smmen personer som ikke hr rbeidet smmen tidligere/ulike erfringsbkgrunner. De nevnte punkter må sies til fulle å innfris i LOOC. Smti d i g vr det noe spesielt i forhold til ndre prosjektorgnissjoner, det fntes ingen bsisorgnissjon som kunne etblere prosjektet. Som en illustrsjon på noen v de mnge formelle og uformelle smrbeids- og interessentforhold orgnissjonen skulle forholde seg til, kn ktørkrtet, figur 2, være en god illustrsjon. Det gir uttrykk for hvor mnge ulike interesser og forhold, som LOOC skulle forholde seg til og t hensyn til, under plnleggingen og gjennomføringen v lekene.

3 F i g u r 1 LOOC orgnissjonspln 1989 LOOC 31 medlemmer Lillehmmer Olympiske Orgnissjonskomité Styreutvlg 11 medlemmer Adm. direktør Petter Rønningen Stb Sport Helse/ snitet Kultur Anlegg Mrked Informsjon Teknologi Logistikk Økonomi Administrsjon Sportssjef Kultursjef Teknisksjef Mrkedssjef Informsjonssjef Teknologisjef Logistikksjef Ass. dir Medisinsk hovedns. Adm. sjef

4 F i g u r 2 Eksempler på interessenter Smf. dept. Kultur dept. Stortinget Næringsdept. Kommunldept. Stten Vegdirektortet Næringslivet Sponsorer Offentlige myndigheter Fylker Kommuner Arkitekter LOOC Grunneiere Kulturorg. IOC Miljøbevegelser Skttebetlerne Publikum Nsjonle olympiske komiteer Norges olympiske komité Internsjonle særforbund Medi Nsjonle særforbund Presse Foto NRK Nsjonle/ Internsjonle TV-/rdioselskp Europeiske Kringkstingsunion

5 F i g u r 3 LOOC 1990 LOOC 31 medlemmer Lillehmmer Olympiske Orgnissjonskomité Styreutvlg, 11 medlemmer Adm. direktør Petter Rønningen Plnlegging og kontroll Arrngement Prosjektsstyring Arrngement Arrngementstøtte Informsjon Økonomi og Administrsjon Sport Kultur Helse/snitet Mrkedsføring Logistikk Teknologi Intern og ekstern informsjon Besøk og protokoll RTV- og Pressesenter Økonomi Innkjøp. kontrkter og mterildministrsjon Personl og opplæring Kontordministrsjon

6 V å r e n O p p b y g g i n g s f s e n Oppgvene ble så mnge og komplekse t den flte strukturen måtte brytes opp. Orgnissjonsendringen medførte t flere funksjoner ble smlet inn under områder ledet v direktører. Orgnissjonen vr fortstt en funksjonsorientert orgnissjon med fellesfunksjoner. Se figur 3. LOOC skulle innfri en rekke krv til rpportering i forhold til stten, og det måtte sikres t minst mulig tid og ressurser skulle medgå til etblering v egne systemer og rutiner. Såvel innen det enkelte fgområde som totlt. Fordi orgnissjonen skulle vokse hurtig, vr det også viktig t nye medrbeidere rskt kunne sette seg inn i de dministrtive prosedyrer for å utføre sine funksjoner. Det ble i orgniseringen lgt vekt på tempo, klrhet, regulritet, pålitelighet og effektivitet. Ut fr de krv omverdenen, våre eiere og interessenter stte, smt det som er nevnt i vsnittet over, ble ledelse v prosjektet f vektlgt ut fr følgende prinsipper: f rbeidsdeling (gjennom spesilisering) f nsvr og myndighet f enhetlig rpportering (kun en overordnet) f hierrkisk prinsipp f linjevei Høsten 1990 ble det vedttt v Stortinget t de tre selskpene, som vr blitt opprettet i forbindelse med lekene LOV (Lillehmmer Olympi-Vekst A/S) LOA (Lillehmmer Olympiske Anlegg A/S) LOOC (Lillehmmer Olympiske Orgnissjonskomite A/S) skulle smles i et konsern Lillehmmer OL 94 A/S med en konsernleder. De tre selskpene fortstte som egne A/S, men hdde et felles styre for konsernet. Konsernledelsen hdde den formelle kontkt med deprtement og kommuner/ fylker. Styret i LOOC hdde imidlertid den formelle kontkt med IOC. Fellesfunksjoner ble lgt til konsernstb smt t største bruker-prinsippet ble lgt til grunn for orgnisering v ndre stbs-/støttefunksjoner. Lillehmmer OL 94 AS S t b LOOC LOA LOV Endel dobbeltfunksjoner ble eliminert og flere fellesfunksjoner ble etblert. Orgnissjonen vr fortstt bygget opp etter den hierrkiske modell: f ledere med linjeutoritet f stber med funksjonell utoritet f fellesfunksjoner og delt utoritet H ø s te n p l n l e g g i n g Styret i LOA ble nedlgt og enheten gikk inn som en vnlig linjeenhet i Lillehmmer OL 94. Fellesfunksjonene ble ytterligere smlet under konsernleder, slik t de tre linjeenhetene ble mer rendyrket i forhold til sine oppgver. Styret i LOOC med formell rpportering til IOC ble opprettholdt. LOVs tilknytning til Lillehmmer OL 94 ble løsere, idet etterbruksselskpets virksomhet ble utvidet til også å inkludere de ndre renkommunene i tillegg til Lillehmmer. Se figur 4. Å r s s k i f t e t / p l n l e g g i n g LOV ble i desember 1992 formelt skilt fr Lillehmmer OL 94 og dets oppgve ble definert til drift v nleggene før og etter

7 F i g u r 4 IOC Styret Lillehmmer OL 94 AS Styret LOOC AS Adm. direktør Henrik Andenæs Styret Lillehmmer Olympi Vekst AS Juridisk sjef Arne Alnæs Smfunnskontkt Torill Broch Seeberg Direktør Controller Osmund Uelnd Direktør LOOC Arrngement Petter Rønningen Adm.dir.* Utbygging Bjørn Sund Direktør Mrked/ Utvikling Sigmund Thue Direktør Informsjon Age Enghug Direktør Økonomi/ A d m i n i s t r s j o n Bjørn Brenn Direktør LOV Jonfinn Fløtre Adm.dir. Arrngement Arr. støtte Kringksting Presse/Medi Besøk og protokoll Stb Arener Hller Boliger RTV-senter/ pressesentr Stb Mrkedsprosjekter Mrked Utvikling/Etterbruk Informsjon/PR Presse/ Mediekontkt Design Lillehmmer Olympiske Informsjonssenter Personl/ Orgnissjon Økonomi/ Anskffelser/MA/ Dokumentsjon Prosjektstyring Administrsjon Drift og vedlikehold Forretningsutvikling rener og nlegg * Stedfortreder for Henrik Andenæs lekene. Et nytt selskp, Olympi Utvikling, ble etblert for å ivret utviklingspotensilet i regionen som følge v lekene, smt å rbeide for etterbruk v bl.. systemer og kompetnse, og sikre rrngementer til nleggene. Styret i gmle LOOC ble nedlgt og LOOC ble innfusjonert i Lillehmmer OL 94 AS, som skiftet nvn til LOOC A/S. All virksomhet innenfor nye LOOC AS vr konsentrert om plnle g- ging og gjennomføringen v selve rrngementet. Orgnissjonsendringen g en klrere synliggjøring i forhold til gjennomføringen v t e s t- og t r e n i n g s r r n g e m e n t e n eog selve lekene. Nye orgnissjonsenheter rener vr etblert so m m e- ren 1992 og bemnnet med en ledelse. Den øvrige o r g n i s s j o- nen rettet virksomheten og ressursinnstsen mot renene. Dette vr det første skrittet i rbeidet med å tilpsse orgnis-

8 F i g. 5 Styret OL-president G. Heiberg Adm.dir H. Andenæs Cont., Miljø Kvlitetssikr. O. Uelnd Direktør Juridisk Smf. kontkt Visedm.dir P. Rønningen Arrngement Arr. støtte Pers.ress/ Org. Mrked/ Utv. Utbygging Informsjon Øko./ Adm. I. Flugsrud Direktør S. Strnd Direktør G. N. S ø n d e r s r ø d D i r e k t ø r B. Sund Direktør S. Thue Direktør A. Enghug Direktør B. Brenn Direktør I n n k v r t e r i n g/ Forpleining Sport Trnsport Personl/ Orgnissjon Arener Mrked Pressetlsfunksjon P r o s j e k t s t y r i n g / P l n l e g g i n g Kringksting Sportsrener Sikkerhet/ A k k r e d i t e r i n g Frivillige Hller Mrkedsprosjekter Info/PR Økonomi m.m. Presse/ Medi K u l t u r / K u l t u r- rener Helse/ Snitet Gjennomføringsorg. Boliger m.m. Utviklig Design Administrsjon Besøk og protokoll Dt Pressesenter Telekomm. Arenutrustning Billett

9 Dette vr det første skrittet i rbeidet med å tilpsse orgnissjonen til en mtriseorgnissjon hvor såvel plnleggings- som gjennomføringsoppgvene ble ivrettt. Se figur 5. V i n t e r e n / o g h ø s t e n f o r b e r e d e l s e t i l g j e n n o m f ø r i n g e n Det ble ikke rrngert prøve-ol, men istedet en rekke test- og treningsrrngementer i regi v egne rrngementskomitéer. Dette ble gjort for å skffe rrngementene egne sponsorinntekter utover de sponsorvtlene som vr benyttet til OL-rrngementet. Ulike fgfunksjoner deltok ktivt for å teste sine funksjoner og funksjonærer, smtidig som renledelsene vr medlemmer v komitéene. Forn de fleste testrrngement ble det gjennomført simuleringer på den enkelte ren for å sikre t prosedyrer, rutiner og oppgver vr klrt definert og kjente. Ressurser ble stt inn mot rener og rrngementer, mens oppgvene i bsisorgnissjonen ble redusert i denne perioden. Etter gjennomføringen v rrngementene våren 1993, ble det forettt en evluering v det enkelte rrngement og v helheten, dette dnnet grunnlget for eventuelle j u s t e r i n g e r / e n d r i n g e r. Høsten 1993 ble det også gjennomført simuleringer pr. ren og mellom renene for å sikre t bl.. prosedyrer, retningslinjer og kommuniksjon for normlsitusjoner og krisesitusjoner vr etblert og fungerte etter plnen. J n u r / f e b r u r g j e n n o m fø r i n g e n v l e k e n e Orgnissjonsmodellen vr en mtrise, hvor renene vr hovedenhetene, og fgfunksjonene vr støttefunksjoner for renene.

10 M r s u g u s t v v i k l i n g Funksjoner som skulle ivrets unsett fg vr slg, rpportering, rkivering etc. Orgniseringen tok derfor utgngspunkt i funksjon, og det ble tilstrebet en så flt struktur som mulig. Erfringer fr tidligere rrngører tils t vviklingsperioden burde være så kort som mulig. Plnleggingen v vviklingen strtet derfor llerede i mi 1993,med beskrivelse v oppgver som skulle ivrets etter lekene og hvor nedrigging smt sikring v verdiene på renene spesielt ble vektlgt. Se figur 6. F i g u r 6 Avviklingsorgnissjonen Leder Nestleder Stb Fsiliteter Økonomi Pers. ress./ Org. Arr. Støtte Informsjon Mrked Bemnningsmessig ble orgnissjonen redusert som følger Pr. 31.mrs 228 medrbeidere sluttet Pr. 30.pril 182 medrbeidere sluttet Pr. 31.mi 144 medrbeidere sluttet Pr. 30.juni 110 medrbeidere sluttet Pr. 31.juli 63 medrbeidere sluttet Pr. 31.ugust 61 medrbeidere sluttet

11 P e r s o n l - / o r g n i s s j o n s s e k s j o n e n A n s v r o g r o l l e r Personl-/orgnissjonsseksjonen hdde en strtegisk, pådrivende, koordinerende, dministrtiv og rådgivende rolle i forhold til tiltk på de personlpolitiske områdene. Ansvret for rekruttering, utnyttelse, utøvelse og utvikling v kompetnse lå i linjen. Seksjonen hdde prosjektnsvret for bekledning før og under lekene fr designfsen til utlevering v bekledningen. P e r s o n l p o l i t i s k e p r i n s i p p e r Personlpolitikken vr definert som helhetlig ivretkelse v lle elementer som påvirker menneskene i orgnissjonen. Disse elementene vr: f mål, strtegier f orgnissjon f systemer, prosedyrer f kompetnse f orgnissjonskultur f ledelse S y s t e m e r o g p r o s e d y r e r Systemer og prosedyrer ble etblert for å sikre en resulttorientert rbeidsmetode og for å bidr til å styre kursen K o m p e t n s e Rekrutteringspolitikken hdde som målsetting å rekruttere kompetente og umiddelbrt opertive medrbeidere. Opplærings- og utviklingstiltk vr derfor tilknyttet de oppgver som skulle utføres og bidro til t den enkeltes nsvr, rolle(r) og oppgver ble klrt definert. O r g n i s s j o n s k u l t u r De fem grunnverdiene glede, nturlighet, nærhet, delktighet og fir ply dnnet grunnmuren for det som preget smrbeidet i orgnissjonen. L e d e l s e Personlnsvret vr desentrlisert og ledelse skulle utøves ut fr de etblerte verdiene (= våre lederprinsipper). Grunnlget vr t de rmmebetingelser vi hdde for vårt rbeide skulle være kjent og forstått v lle medrbeidere. M å l, s t r t e g i e r Alle fikk kunnskp om mål og strtegier i forhold til: f OL-sken f orgnissjonen f eget funksjonsområde f egen jobb O r g n i s s j o n Målsettingen vr å h en hensiktsmessig orgnisering sett i relsjon til prosjektets utvikling. P o l i t i k k p å k o m p e t n s e u t v i k l i n g Bkgrunnen for politikken vr t det med LOOCs strmme økonomiske rmmer vr sterkt behov for: f Å utnytte den kompetnse som vr i orgnissjonen f Å tilpsse eksisterende kompetnse til endrede oppgver. M å l Målet vr å utvikle, iverksette og følge opp tiltk innenfor: f orgnissjon f orgnissjonskultur f ledelse f kompetnse f rrngementsopplæring f interninformsjon

12 S t r t e g i e r De strtegiske områdene og målene i dette rbeidet vr: Orgnissjon Å h delttt i orgnissjonsutviklingsrbeid med fokus på etblering v systemer for og vklringer i forhold til nsvr, roller og myndighet. Det ble utrbeidet gjennomføringsstrtegier pr. orgnistoriske enhet og funksjonsbeskrivelse for den enkelte stilling. Det ble rbeidet for å sikre en smidig overgng til renorgnissjon og deretter til vviklingsorgnissjonen. Orgnissjonskultur Å h initiert og sørget for dministrsjon v fellestiltk for å oppnå en orgnissjonskultur preget v grunnverdiene, økonomisk nøkternhet og miljøbevissthet. Verdiene nærhet, delktighet, fir ply, nturlighet og glede skulle også prege orgnissjonen. Den enkelte orgnissjonsenhet gjennomgikk verdiene for å komme frem til hv som skulle vektlegges i deres smrbeid. Det ble rrngert temkvelder for lle medrbeidere som skulle gi den enkelte innsikt i/forståelse for/inspirsjon til rbeidet i orgnissjonen. Sosile smmenkomster, utflukter og renbefringer ble også vektlgt. Ledelse Å bevisstgjøre lederne på hv ledelse vr i vår orgnissjon. Det ble gjennomført fste toppledersmlinger for å sikre enhetlig ledelse. Den enkelte orgnissjonsenhet gjennomførte ledersmlinger for å komme frem til hvordn ledelse i deres enhet skulle utøves. Det ble videre etblert et lederforum hvor lle ledere ble invitert, og hvor tem med utgngspunkt i ledelse i orgnissjon ble ttt opp. Et eget progrm for ledero p p l æ r i n g for lle ledere i g j e n n o m- føringsorgnissjonen ble utrbeidet og gjennomført siste hlvår 1993 for å bidr til en felles ledelse under rrngementet. Kompetnse f Å h bidrtt til kompetnseoverføring i forbindelse med erfringer gjennom trenings-, test- og ndre rrngementer. f Å h sørget for kompetnsutviklingstiltk primært i prosjektstyring og prosjektrbeid. f Å h initiert og dministrert tiltk for medieopplæring. f Å h koordinert øvrige tiltk og d-hoc-opplæring. To kurs i prosjektrbeid ble tilbudt lle nstte fordi mnge hdde liten eller ingen erfring fr prktisk prosjektrbeid. Arrngementsopplæring Det ble i smrbeid med frivilligseksjonen etblert tilbud på språkkurs for lle nstte. Eget progrm for lederopplæring, som nevnt ovenfor, ble utrbeidet og gjennomført for lle ledere i gjennomføringsorgnissjonen høsten Det ble gjennomført simuleringer for hver ren før testrrngement våren/høsten Simuleringer for hovedopersjonssenteret, smt for lle rener og smrbeidende prter, ble gjennomført i desember Hovedmålsettingen vr å sikre kommuniksjons- og beslutningsrutiner, smt å teste de beredskpsrutinene som vr utrbeidet. Dette vr også et tiltk for å sikre smrbeid internt i den enkelte ren, og på tvers i orgnissjonen. Intern informsjon Å h bidrtt ktivt til etblering v riktige informsjonsknler og til riktig interninformsjon. Allmøter for lle medrbeidere ble rrngert med jevne mellomrom. Hovedmålsettingen vr å gi felles informsjon om

13 situsjonen, smt om utfordringene kommende periode. I siste hlvdel v 1993 ble llmøtene spesielt benyttet for å gi inspirsjon og motivsjon for medrbeidere. Det ble etblert et internbld, Olympiposten, og personlmeldinger ble distribuert til lle medrbeidere på dt. M å l g r u p p e r Kompetnseutnyttelse og -utvikling i LOOC hr vært rettet mot en eller flere v følgende tre målgrupper: f Alle LOOCs medrbeidere f Spesielle grupper medrbeidere knyttet til stillingsnivå, orgnissjonsenhet og/eller fgkompetnse f Enkeltpersoner G r u n n l e g g e n d e p r i n s i p p e r All kompetnseutnyttelse og -utvikling hr vært: f Resulttrettet og definert i fktiske behov ( Need to ikke nice to ) f Resulttsikret ved t lle mål og milepæler følges opp og derigjennom sikrer resultter f Lerning by doing fornkret, dvs. være prktisk orientert og knyttet til dglig rbeid f Fornkret i grunnverdiene; delktighet, nturlighet, nærhet, fir ply, glede og våre etiske retningslinjer f Preget v økonomisk bevissthet og nøkternhet f Primært tilknyttet intern kompetnse og ressurser f Preget v våre miljømål og bidrtt til økt miljøbevissthet. B e m n n i n g s - / r e k r u t t e r i n g s - / d e r e k r u t t e r i n g s p o l i t i k k B e m n n i n g s p o l i t i k k En bemnningspolitikk ble etblert, og hdde som mål å sikre en kvlittiv og kvntittiv riktig bemnning på et hvilket som helst tidspunkt i orgnissjonens levetid ved : f At bemnningsplnleggingen ble utført så effektivt som mulig gjennom kontinuerlig vurdering v den kvlittive og kvntittive bemnning f At den rådende bemnningspolitikk/plnlegging hele tiden skulle være i henhold til bemnningsplner i godkjent budsjett f At kompetnsen på tvers v orgnissjonen ble vurdert og t den enkelte medrbeiders potensile/vekstpotensile til å påt seg nye rbeidsoppgver ble spesielt fokusert f At kritiske nøkkelstillinger ble definert for til enhver tid å kunne ersttte disse f At det så lngt som mulig skulle tilstrebes en geogrfisk spredning i rekrutteringen v medrbeidere f At det ved vlg mellom to kndidter, henholdsvis innenfor/ utenfor regionen, ble regionskndidten foretrukket f At lle stillinger ble lyst ut internt. Ekstern utlysning v stillinger ble gjennomført etter behov. Annonsemedi ble vurdert i hvert enkelt tilfelle etter nttt nytteverdi. f At det i enkelte tilfeller unsett stillingsnivå ble benyttet/vurdert hedhunting f At orgnissjonen skulle være konkurrnsedyktig i de mrkeder vi rekrutterte fr, men ikke være lønnsdrivende i rbeidsmrkedet i Opplnd fylke. Gjennom dette vr målsettingen t orgnissjonen skulle få en bemnningsprofil som psset orgnissjonen, og en bemn-

14 ningsplnlegging som ble styrt v ktiviteter/behov og budsjetter. Bemnningsbudsjettet hr som de øvrige budsjett i orgnissjonen vært revidert fem gnger. Endringer ble gjort både når det gjldt det kvntittive som det kvlittive behov for medrbeidere gjennom prosjektets levetid hdde mn vunnet større og sikrere innsikt i de krv som måtte tilfredsstilles for å løse oppgvene. Orgnissjonen etblerte et stillings- og lønnssystem bestående v ni nivåer. Alle stillinger ble under stillings- /krvsnlysen plssert inn i nivå ut fr oppgvenes kompleksitet, nsvr og krv til stillingsinnehver. R e k r u t t e r i n g s p o l i t i k k Rekrutteringspolitikk ble definert som lle tiltk som ble iverkstt fr behovet for ny medrbeider oppsto til den nstte tiltrådte stillingen. Prosessen skulle være profesjonell i den betydning t den skulle være preget v etikk, systemtikk og gode fg-/menneskekunnskper. Utførelsen v denne politikken skulle skje i smsvr med initiert bemnningspolitikk, og veiledende retningslinjer for nsettelser i orgnissjonen slik: f Stillingsnlyse og krvspesifiksjon ble lltid utfylt f Det skulle være konkurrnse rundt lle stillinger i orgnissjonen, det vil si t det til enhver stilling måtte være flere enn én søker f Ved utvelgelse v medrbeidere skulle det fokuseres på f fglig dyktighet f rbeidsinnsts/effektivitet f resulttorientering f smrbeidsevne/fleksibilitet f inititiv f nsvr f lojlitet f umiddelbrt opertive f Innstilling om nsettelse skulle forets på grunnlg v intervju og refernseprofil f Godkjenning v innstilling Fsene i rekrutteringsprosessen kn kort summeres som følger 1. Meldt behov fr enhet til personl-/orgnissjons seksjonen i henhold til budsjett 2. Utrbeidelse v stillingsnlyse/krvspesifiksjon fr leder 3. Utrbeidelse v stillingsnnonse bsert på nlysen v personlkonsulent 4. Beslutning v nnonseringsmedium/medi mellom leder og personlkonsulent 5. Registrering v søknder og bekreftelse på mottk v søknder i personl-/orgnissjonsseksjonen 6. Vurdering v søkermssen v leder og personlkonsulent 7. Innklling v kndidter til førstegngsintervju 8. Intervju v kndidtene smt vurdering for videre intervju forettt v leder og personlkonsulent 9. Innklling v finlekndidter 10. Intervju v finlekndidter og sluttvurdering forettt v leder og personlkonsulent 11. Refernsekontroll forettt v leder og/eller personlkonsulent 12. Innstilling med forslg til lønn utrbeidet v leder 13. Tilbud 14. Aksept 15. Retur v søknder som ikke vr ktuelle I den siste perioden v prosjektet ble kortere engsjementer eller konsulentinnleie mer ktuelt enn fste nsettelser. Dette ut fr de spesifikke oppgver som skulle løses, og fordi en rekrutteringsprosess ville t for lng tid.

15 I rekrutteringsrbeidet ble det kun unntksvis benyttet hjelpeverktøy i tillegg til intervjuer. I spesielle perioder, hvor ntll rekrutteringsoppgver vr stort, ble eksternt rekrutteringsbyrå benyttet for å bidr til hele eller deler v prosessen. Utvelgelsen v kndidter ble bsert på f personlige egenskper f holdninger f verdier f motivsjon Ved nsettelse v medrbeidere til rbeidsgrupper (tem) ble det ttt hensyn til ulike mennesketyper for å sikre en god kjemi og en godt fungerende gruppe. Dette vr for oss viktig, d det vr spesielle oppgver som skulle løses på kort tid under sterk mediefokusering. Fordi prosjektet utviklet seg så rskt, ble fleksibilitet fokusert mye på, d både orgnisering og funksjoner kunne endres i perioden. For å understreke viktigheten v dette, ble fleksibilitet også ttt med som et element i rbeidskontrktene. D e r e k r u t t e r i n g s p o l i t i k k Orgnissjonen hdde som målsetting å etblere et vviklingsprogrm som skulle: f Sikre en ryddig vslutning v LOOC etter lekene f Legge forholdene optimlt til rette for nstte med tnke på ny jobb etter kontrktstidens utløp i LOOC f Gi nstte en mentl forberedelse på den situsjon som oppsto etter lekene f Sikre orgnissjonen mest mulig ro rundt forberedelsene til gjennomføringen v rrngementet For å nå denne målsetting ble det etblert et prosjekt Derekruttering, hvor flere ktiviteter inngikk. Arbeidet med dette prosjektet ble strtet våren Prosjektet hdde følgende delelementer: f Krtlegging v ønsker/behov fr den enkelte medrbeider høsten 1992 f Krtlegging v kompetnse i orgnissjonen. Et smrbeidsprosjekt med Norges Hndelshøyskole (NHH) og Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Krtleggingen foregikk i tre fser, høsten 1992, høsten 1993, smt under gjennomføringen v rrngementet f Erfringsinnhenting fr ndre orgnissjoner som hdde gjennomført nedbemnninger f Utrbeidelse v mediestrtegi som tok sikte på å sikre redksjonell omtle v LOOC-medrbeidernes kompetnse f Relsjonsbygging mot smrbeidsprtnere med tnke på mulig nsettelse v medrbeidere fr LOOC f Nyttiggjøring v kontktnettet til medlemmer v styret, ledelsen og ndre nøkkelpersoner for mrkedsføring v kompetnsen i LOOC f Etblering v fleksible overgngsordninger for nstte som ble tilbudt ny stilling før lekene vr vsluttet

16 f Utrbeidelse v stndrd stillingsbekreftelser med generell informsjon om orgnissjonens krv til medrbeidere, smt spesifisering v den enkeltes oppgver og nsvr og med en spesiell design f Utrbeidelse v en presentsjonsktlog over fgseksjonenes funksjoner og kompetnse med smme design som stillingsbekreftelsene f Gjennomføring v et konstruktivt krrierenlyseprogrm hvor målsettingen vr å bevisstgjøre den enkelte i rbeidet mot ny jobb og effektivisere jobbsøkeprosessen. Eksterne konsulenter utrbeidet og gjennomførte progrmmet med kvlitetssikring fr personl-/orgnissjonsseksjonen f Oppbygging v et kompetnsesenter hvor medrbeidere kunne utrbeide CVer, søknder, h tilgng på viser, tidsskrifter o.l. f Rådgivning i forhold til utrbeidelse v CVer, søknder, vider e krriere o.l., smt muligheter for den enkelte til å gjennomgå TPPA (Thoms Person Profil Anlyse) f Gjennomføring v temmøter med bl.. Olympiutvikling (etblering v egen bedrift), to temmøter med Mnpower og ett med Arbeidsformidlingen P o l i t i k k p å l ø n n s - o g r b e i d s v i l k å r Den overordnede politikk på lønns-/rbeidsvilkår vr å iverksette tiltk for å sikre t LOOC tiltrkk seg og beholdt medrbeidere med den ønskede kompetnse til og med vviklingen v lekene i I tillegg tiltk som g medrbeiderne positiv opplevelse v LOOC som rbeidsgiver. L ø n n s p o l i t i k k LOOC hdde et fleksibelt lønnssystem som tilpsset seg de mrkeder hvor den ønskede kompetnse vr. Lønn og øvrige betingelser vr konkurrnsedyktige på lndsbsis, smtidig som de ikke vr lønnsdrivende i regionen. I 1990 ble Personlforeningen i LOOC dnnet (LOPF), som på vegne v medlemmene skulle forhndle med ledelsen om lønns- og rbeidsforhold. Det ble gjennomført årlige lønnsforhndlinger med LOPF. I tillegg gjennomførte orgnissjonen kontinuerlig endringer og ndre skjevhetsvurderinger v stillings- og lønnsnivå. Lønnssystemet vr inndelt i ni nivåer hvor nivå en til fem ble vurdert som ledende stillinger, og derved definert til ikke å omfttes v Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid. Det ble inngått vtle med LOPF om utbetling v et prosjekttillegg til medrbeidere som sto kontrktstiden ut. Størrelsen på prosjekttillegget vr vhengig v den enkelte medrbeiders nsiennitet og personlige lønn. Tiltket skulle bidr til å beholde medrbeiderne/kompetnsen til over lekene. I forbindelse med overtidsrbeide ut over to timer fikk medrbeiderne utbetlt godtgjørelse for overtidsmt. Stillingsnivå en til tre hdde vtle om tjenestebil, og stillingsnivå en til fire hdde vtle om telefon og viser. LOOC sørget for grtis prkeringsplsser til de nstte ved rbeidsplssen.

17 A r b e i d s t i d LOOC hdde frem til høsten 1993 ordinær rbeidstid kl til kl Med bkgrunn i t orgnissjonen ble renbsert og hvor frivillige funksjonærer (nivå 1-ledere) ktivt deltok i plnleggingsrbeidet, vr det behov for mer fleksible rbeidstidsordninger, d renoppgvene ofte måtte løses på ettermiddgs-/ kvelds-/helgetid. Fr november 1993 ble det etter forhndlinger mellom ledelsen og Personlforeningen innført nye rbeidstidsordninger : f Fleksitid som innebr en kjernetid fr kl til og medrbeiderne justerte sin egen rbeidstid utover dette innenfor en gjennomsnittlig rbeidstid på 37,5 timer pr. uke. f Forskjøvet rbeidstid som innebr individuell skriftlig vtle for hver enkelt dg med forskjøvet rbeidstid, og hvor vtlen ble godkjent v både leder og rbeidstker. En kompenssjon for hver forskjøvet time utover kl på hverdger og ved helgerbeid ble gitt. Arbeidspresset vr i perioder svært stort for enkelte medrbeidere. Administrsjonen vholdt jevnlige møter med A r b e i d s t ilsynet for å diskutere ulike løsningsforslg og for å sikre t orgnissjonen rbeidet innenfor de rmmer Arbeidstilsynet stte. R e i s e r e g u l t i v, d i e t t - o g f l y t t e g o d t g j ø r e l s e Politikken vr t LOOC l seg på sttens stser i sitt reiseregultiv, godtgjørelsen for diett under tjenestereiser og flyttegodtgjørelse ved flytting til Lillehmmer. P o l i ti k k v e d p e r m i s j o n e r LOOCs politikk ved ulike typer permisjoner vr det som er vnlig i offentlige orgnissjoner. S y k e l ø n n Politikken vr t det ble gitt full lønn i inntil ett år ved sykdom. P e r s o n l f o r s i k r i n g e r Nivået på personlforsikringene ble vurdert ut fr hv som vr vnlig ellers i rbeidslivet. Den kollektive pensjonen lå på nivå med hv som vr vnlig for nstte i en offentlig orgnissjon. For de nstte ble det tegnet pensjons-, gruppelivs-, ulykkes-, yrkesskde- og reiseforsikringer. B o l i g p o l i t i k k Boligpolitikken vr t den enkelte medrbeider selv hdde nsvr for å sikre seg bolig i den perioden de vr nstt i LOOC. Gjennomgngshybler ble stilt til disposisjon i en oppstrtingsperiode. Disse hyblene kunne beholdes i inntil tre måneder, slik t mn fikk tid til å finne seg permnent bolig. Noen få medrbeidere hdde bolig med i nsettelseskontrkten. Til disse ble det innleid leiligheter og boliger. For øvrig inngikk ikke LOOC vtler om hus/leiligheter for i neste omgng å leie de ut videre til medrbeidere. LOOC formidlet ledige boliger til nstte som selv hdde inngått vtler med utleiere. Det hr blitt nnonsert i loklvisene etter bolig til medrbeidere, som i neste omgng ble formidlet videre. For de mnge som sto uten bolig like før og under lekene, ble det inngått kontrkter på enkle hybler og hybelleiligheter som LOOC leide ut til husløse medrbeidere. Medrbeiderne betlte tilnærmet mrkedspris for de boliger de leide v LOOC, med unntk v selve OL-perioden hvor prisene på LOOCs boliger ikke økte.

18 B r n e h g e p o l i t i k k På grunn v den lve brnehgedekning i Lillehmmer, inngikk LOOC vtler med fire privte brnehger om kjøp v bedriftsplsser. Foreldre betlte selv norml foreldrebetling bsert på en gjennomsnittspris beregnet ut fr prisen ved de forskjellige brnehgene. LOOC g 50 % søskenmodersjon. Utvelgelse til de ledige plssene ble gjort etter vedttte retningslinjer som i hovedsk bygget på sosile kriterier hvor objektivt behov vr retningsgivende. P e r s o n l l e g e / n d r e h e l s e t i l b u d Politikken vr å sørge for t medrbeiderne ikke ble lenger frværende enn nødvendig ved sykdom. LOOC bidro med å øke den reltivt dårlige legekpsiteten i Lillehmmer ved å inngå vtle med Lillehmmer kommune om etblering v nytt legekontor. Ved dette kontoret vr LOOCs medrbeidere og deres fmilier prioritert. Dette førte til en rsk behndlig v nstte som igjen bidro til å holde sykefrværet nede på et minimum, dvs. mellom 1 og 2 %. Det siste hlve året før lekene, smt etterpå, ble det etblert et kontktnett for å sikre t medrbeidere ved behov kunne få tilgng til profesjonell hjelp fmilierådgiver, psykolog, prest, psykiter i tillegg til lmenmedisinsk ekspertise. Tilbudet ble heldigvis utnyttet bre i svært begrenset grd. Medrbeiderne betlte selv egenndelen ved behndlingene. P o l i t i k k f o r v e l f e r d s - o g m o t i v e ri n g s t i l t k Politikken vr å øke trivselen og motivsjonen til den enkelte medrbeider gjennom forskjellige rrngement, og ndre tilbud og muligheter. Nynstte fikk en velkomstpkke bestående v collegegenser, T-skjorte, krus, pins og fem roser. Av ndre gver kn nevnes årlige julegver og milepæls- og sponsorpins. I tillegg fikk nstte kjøpe offisielle OL-produkter til redusert pris. Det ble lgt vekt på å skpe felles lgånd og godt rbeidsmiljø gjennom ulike rrngement som jule-, vår-, sommer- og høstfester i tillegg til juletrefester og ndre tilstelninger. Flere v rrngementene vr for nstte med fmilie. Mnge v disse rrngementene sto de nstte gjennom sosil- og velferdsutvlget nsvrlig for. Utvlget fikk, etter søknd til LOOC, økonomisk støtte til sine mnge og vrierte tilbud. Ved de ller fleste rrngementene betlte medrbeiderne en egenndel. Et høydepunkt for mnge nstte vr muligheten til å reise til Albertville under vinterlekene i februr Medrbeidere som ikke vr på vnlig tjenestereise, fikk tilbud om en ukes opphold hvor den enkelte betlte en egenndel selv. LOOC bidro etter søknd til det økonomiske fundmentet til bedriftsidrettslgets mnge ktiviteter. Disse tilbudene bidro til økt trivsel og fellesskpsfølelse. Gjennom vtle med ulike sponsorer, fikk nstte rbttkort på NSB, Sttoil og AVIS. O L - b i l l e t t e r t i l n s t t e I billettpolitikken ble de nstte betrktet som en egen kundegruppe. Anstte fikk to billetter i gve til åpningsseremonien og en til vslutningsseremonien. I tillegg fikk de nstte kjøpe en billett til ordinær pris for hvert kvrtl de hdde vært nstt. De vstte billettene til de mest populære øvelsene kunne på lngt nær dekke behovet og ønskene. De som tpte loddtrekningen vlgte ndre lterntive øvelser.

19 P e r s o n l f u n k s j o n e n u n d e r l e k e n e I hver renorgnissjon ble det nstt en personlleder, som dministrtivt rpporterte til renleder og fglig til leder i personl-/orgnissjonsseksjonen. Antll medrbeidere i personlfunksjonen på renene vr vhengig v størrelsen på renen. For å sikre en størst mulig likhet i funksjon og utøvelse v denne, ble det etblert felles funksjonsbeskrivelse for personllederne inkludert ledelse v personlsentrene på hver ren. Videre ble det i jnur 1993 etblert et Personlforum med målsetting å gi nsvrlige for personlfunksjonen et fglig fellesskp for å fremme utviklingen v en felles fglig plttform, utveksling v erfringer smt bidr til økt kompetnse og motivsjon. Gjennom Personlforum skulle mn også sikre en optiml bemnning, ressursutnyttelse, orgnisering og enhetlig utøvelse v personlfunksjonen. Det ble tilstrebet å h en mest mulig lik behndling overfor lle som vr definert som funksjonærer under lekene, dvs. fste nstte, engsjerte, konsulenter og frivillige funksjonærer. Det ble utrbeidet personlpolitiske retningslinjer som vr retningsgivende for smtlige funksjonærer. Likeså ble gver og diplom gitt til lle.

20 B e k l e d n i n g f ø r o g u n d e r l e k e n e B e k l e d n i n g f ø r l e k e n e Målsettingen vr å fremskffe en felles b e k l e d n i n g for lle nstte før lekene ntll 500 personer. Bekledningen skulle være med på å: f Skpe identitet og fellesskpsfølelse for lle nstte f Bidr til å gi vinterlekene på Lillehmmer en visuell profil. Bekledningskonseptet besto v et vinterntrekk bsert på ytterjkke, ytterbukse og genser, norkk som sommerntrekk, smt en representsjonsjkke. Utrbeidelse v produktene strtet høsten Lisensproduktene vr utgngspunktet for design v vinterntrekket og norkken. Produktene ble tilpsset LOOCs bruk og behov. Det ble lget et eget design på representsjonsjkken. De nstte måtte selv kjøpe klærne til en redusert pris på 50% v innkjøpspris. Resten v kostnden ble betlt v LOOC. Vinterntrekk og norkk ble produsert hos lisensprodusenter. Representsjonsjkken ble sendt ut på nbud.

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig 5/2016 srbeid etter revisjoner utført v konsernrevisjonen Ansvrlig /t nr Problemstilling Sttus Ansvrlig Tidsfrist Inngår oppfølging v revisjoner og tilsyn i HF-ets etblerte system for intern styring Problemstilling

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: 30.09.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrsjonsbygget, kntin Til behndling: Sksnr. 007/13-010/13 Eventuelle forfll meldes på telefon 75 60

Detaljer

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016 Hollendergt 1 N-4514 Mndl Tlf: 41 61 25 65 post@fgoppsor.no www.fgoppsor.no Org. No: 971333650 Årsberetning for Fgopplæring Sør år 2016 1. Fgopplæring Sør`s styre og dministrsjon Styret og dministrsjonen

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen FAGARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid 2003; 113: 210 7 Jn Mgne Birkelnd, Olv Molven, Inge Fristd, Morten Berge, Ivr Hoff, Kristin Wlter og Tom Sten Isksen Autorissjon v tnnleger med utdnning fr lnd utenfor

Detaljer

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunene Evenes, Lødingen og Tjeldsund Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) 2013-05-03 Oppdrgsnr.: 5130584 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse

Detaljer

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene VMÄSøYKOMMUNE I0føTEINNKAJ,LING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekst komiteen Møterom heìse/oppvekst 12.70.2015 Tid: 10:00 Representntene innklles herved. Eventuelle forfl-i snrest til tlf. 7B 42 40 02.

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 17. pril2016 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-00145SKON-OBYF: TEATER GATA 1 AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb Sk Forslg til endringer v NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb VEDLEGG 5 NBF hr motttt forslg fr NBF Midt Trøndelg, Disiplinærkomitéen smt t Styret også fremmer et eget forslg til endringer v forbundets

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET''

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET'' V IvrASøYKOMMUNE D{øTETNNKALLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Måsøy Folkebibl-iotek 26.05.20]-6 Tid: 10: 00 Representntene innkl-1es herved. Eventuell-e forfllsnrest til tlf. 41 60 80 11.

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Nsjonlt fond for lokle klimtiltk Skisse til modell Juni 2009 Innhold: Smmendrg...2 1 Innledning...3 1.1 Klimgssutslippene må reduseres... 3 1.2 Mye gjøres, men ikke nok... 3 1.3 Kommunene kn gjøre en ekstrinnsts...

Detaljer

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT Avfllsbehndlin g v 27 rdioisotopiske termoelektriske generto rer (RTGer) fr fyrlykter og montering v solcelle energi. Kontrkt 04-05124 2008-2011 UD nr. RUS-09/055 Fylkesmnnen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 Hovedutvlg teknisk og miljø ehndlet sken den 12.11.20, sksnr. 131/ Behndling: Innstillingen enstemmig vedttt. Vedtk: Kommunestyret vedtr vedlgte

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg Avdelinger for funksjonshemmede, Enhet for Pleie og omsorg, Midtre Guldl kommune Fremdriftspln knyttet til rpport fr tilsyn med kommunle helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming Kontktperson

Detaljer

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Krtlegging v vnnkvlitet ved Forsvrsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrpport Progrm Grunnforurensning 2006-2008 Rpport H RAPPORT Rpport nr.: Oppdrg nr.: Dto: 152030-4 152030 18.12.2009 Oppdrgsnvn: Overvåking

Detaljer

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser Nøtterøy - Bergn BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i ttrktive omgivelser NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET Illustrsjonsfoto - Kundetilpsset hustype

Detaljer

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt "tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1 V MASøYKOIIIMUNE ITøTEINNKALLING Utvl-g : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Møterommet ved oppvekstkontoret 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00 Representnten CI nnklles herved. Eventuelle forfl-l- bes meldt snrest

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB ommune som gir lyst Arsmelding 20fB Årsmeldi for Steigen kommune INNHOLD 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer 3 3 3 j 2.2 Regnskpsmessig resu tot... 2.3 ljtvikling ov driftsinntekter og driftsutgifter

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

Rådmannens. kommentarer

Rådmannens. kommentarer Rådmnnens kommentrer 2.3 UsrrcsnrrrsMoMENTER...'...4 2.5 STATIIGE STYRINGSSIGNALER FOR KOMMT,NEøKONOMIBN.,...,......'... 5 Rmmetilskudd. I 2.10 PERSoNArsrruAsJoN - KosrNADER...'...'..'...I2 2.L2 ÃR 2oo4-

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12. SAKSFRAMLEGG Sksehndler: Audun Mtre Arkiv: M70 Arkivsksnr.: 14/3557 Sign: Dto: Utvlg: Hovedutvlg teknisk 23.10.2014 Formnnskpet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID

Detaljer

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen Areidsinnvndring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for yggenæringen Norsk Ståldg 4 Advokt Kirsti Stoklnd 1 Tem BNL undersøkelse om ruk v utenlndsk reidskrft Kort om regelverket Den seriøse yggenæringen

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

INNHOLD. Sterke krefter

INNHOLD. Sterke krefter 2 3 INNHOLD Sterke krefter 4 7 9 12 16 20 22 28 31 34 38 En rel utfordring Tkk, begge deler Spisser kompetnsen Teknologisprnget Lokker jenter til ingeniørfg Stille etter stormen Fr hvets sølv til sort

Detaljer

Rapport nr. 309/45 ENSILASJEKONSENTRAT I TØRRFÔR TIL OPPDRETTSFISK Fôringsforsøk

Rapport nr. 309/45 ENSILASJEKONSENTRAT I TØRRFÔR TIL OPPDRETTSFISK Fôringsforsøk Rpport nr. 309/45 ENSILASJEKONSENTRAT I TØRRFÔR TIL OPPDRETTSFISK Fôringsforsøk RAPPORT-TITTEL ENSILASJEKONSENTRAT I TØRRFÔR TIL OPPDRETTSFISK Fôringsforsøk RAPPORTNUMMER 309/45 PROSJEKTNUMMER 309 UTGIVER

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

MARKEDET FOR MAT MED SPESIELLE EGENSKAPER I MØRE OG ROMSDAL

MARKEDET FOR MAT MED SPESIELLE EGENSKAPER I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT MA 15-15 Bjørn Tore Nystrnd, Lovise Kvlsund Otterlei og Liv Guri Velle* MARKEDET FOR MAT MED SPESIELLE EGENSKAPER I MØRE OG ROMSDAL - En studie v utfordringer og muligheter i slgsleddet. 2 TITTEL

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

UTENRIKSDEPARTEMENTET

UTENRIKSDEPARTEMENTET UTNRIKSDPARTMNTT UTsmmmm m Øst og vest s H3 B Den norsk-russiske grensen på Nordklotten (etblert i 1826) vr i tsrtiden det eneste sted der Russlnd grenset direkte til en vest europeisk stt, uten noen "buffersone"

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

2í 0Es 20ltt /? 12.2014 1. HOVEDMÅL FOR BIOTBKNOI,OGIRÅDET HEISE. OG OMSORGSDEPARTEMENT DET KONGETIGE

2í 0Es 20ltt /? 12.2014 1. HOVEDMÅL FOR BIOTBKNOI,OGIRÅDET HEISE. OG OMSORGSDEPARTEMENT DET KONGETIGE 2í 0Es 20ltt DET KONGETIGE HEISE. OG OMSORGSDEPARTEMENT Bioteknologirådet Stortingsgt 10 0161 OSLO Deres ref Vår rcf Dto t4/4821 /? 12.2014 Sttsbudsiettet 2O15 - kp. 712 Bioteknolo$rådet - tildeling v

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

VEST-FINNI\,[{RK REGIONRÄ,T)

VEST-FINNI\,[{RK REGIONRÄ,T) kre ltl*,,r,,,',':, VEST-FINNI\,[{RK REGIONRÄ,T) Forrbeid til ny Strtegipln Vest-Finnmrk Regionråd 20 I 5-2 0 19 Rpport Kretiv Indust f mrs 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bokgrunn Avgrensing Metode..., 3 3 3

Detaljer

t I I I a o o I elelol llr repðl!ð^ re6ullpueqrolsuu øl ìsron 6elsu u euolsaue[-

t I I I a o o I elelol llr repðl!ð^ re6ullpueqrolsuu øl ìsron 6elsu u euolsaue[- 6elsu u euolsue[- ìsron 1 I N re6ullpueqrolsuu øl elelol llr repðl!ð^ o o I o I I I I? t I I I I { 4 o ù lltls veileder til lokle lønnsforhndlinger Innhold 1 Kort om forhndlingssystemet i stten 2 Hovedtriffvtlens

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Fakultet for realfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for realfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Msteroppgve i mtemtikkdidktikk Fkultet for relfg Ho/gskolen i Agder - V ren 2007 Integrl og integrsjon Roger Mrkussen Roger Mrkussen Integrl og integrsjon Msteroppgve i mtemtikkdidktikk Høgskolen i Agder

Detaljer

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18 EVALUERINGS- RAPPORT GJELDER 16. Nsjonle seminr om Hydrogeologi og Miljøgeokjemi GÅR TIL Jn Crmer Rolf Tore Ottesen VP-møtet BEHANDLING X X NOTAT UTTALELSE ORIENTERING X ETTER AVTALE PROSJEKT DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER

Detaljer

klimakur 2020: Utslippene skal kuttes drastisk nye tordis-svar - skremmeeffekten

klimakur 2020: Utslippene skal kuttes drastisk nye tordis-svar - skremmeeffekten den vnskelige blnsegngen klimkur 2020: Utslippene skl kuttes drstisk nye tordis-svr - skremmeeffekten tidsskrift fr oljedirektortet Nr 2-2009 2 3 I rmpelyset 4 7 11 14 16 20 28 29 30 32 34 37 38 INNHOLD

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode Bioberegninger - nott 3: Anvendelser v Newton s metode 20. februr 2004 1 Euler-Lotk ligningen L oss tenke oss en populsjon bestående v individer v ulik lder. L n være mksiml lder. L m i være ntll vkom

Detaljer

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg Krvdokument EBA. Kjøkken- Messebygg Høybuktmoen Dokumentnsvrlig: Leder Pln og Strtegi FBU Godkjent v: Crl O Pedersen Revnr: 01 Dto: 31.10.02 Krvdokument Eiendommer, bygg og nlegg EBA serienummer: Etblissement/sted:

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00.

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00. Lopp kommune MØteprotokoll Utvlg: MØtested: Dto: Tid: Kommunestyre Kommunestyresl, Lopp rådhus 23.09.20L4 10:00-L4:00 Fste medlemmer som møtte: Nvn Funksjon Representerer Jn Eirik Jensen LEDER KP Ki Mrtin

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130 Andres Mhre April 13 Løsningsforslg til obligtorisk oppgve i ECON 13 Oppgve 1: E(XY) = E(X(Z X)) Setter inn Y = Z - X E(XY) = E(XZ X ) E(XY) = E(XZ) E(X ) X og Z er uvhengige v hverndre, så Cov(X, Z) =.

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Opplæringslogg. FISKE OG FANGST-faget

Opplæringslogg. FISKE OG FANGST-faget Opplæringslogg FISKE OG FANGST-fget Opplæringslogg for fiske og fngst Denne loggen skl vere eit verktøy for å kvlitetssikre opplæring v fiskrlærlingr i fylgje internsjonle konvensjonr og opplæringslov.

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Prospekt Spikerverket Nydalen. Bygg D. www.spikerverket.no

Prospekt Spikerverket Nydalen. Bygg D. www.spikerverket.no Prospekt Spikerverket ydlen Bygg D www.spikerverket.no IHOLD Spikerverket, boligprosjekt i trdisjonsrikt område... 6-7 Spennende leiligheter i utrdisjonelt bygg... 8-9 Beliggenhet og nærmiljø Å bo i ydlen

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon M, vår 008 Funksjonslære Integrsjon Avdeling for lærerutdnning, Høgskolen i Vestfold. pril 009 1 Arelet under en grf Vi begynner vår diskusjon v integrsjon, på smme måte som vi begynte med derivsjon, ved

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

Sammenhengen mellom takst og avstand i regulerte- uregulerte markeder. Teori og empiri. av Terje Andreas Mathisen

Sammenhengen mellom takst og avstand i regulerte- uregulerte markeder. Teori og empiri. av Terje Andreas Mathisen Smmenhengen mellom tkst og vstnd i regulerte- uregulerte mrkeder. Teori og empiri. v Terje ndres Mthisen Våren 3 Logistikk og trnsport strt It is ommon presumption tht pssenger should py higher fre for

Detaljer

Rutiner for legemiddelhåndtering i bameh^e, skole og skolefritidsordning

Rutiner for legemiddelhåndtering i bameh^e, skole og skolefritidsordning Det kngelige Helse- g msigsdeprtement Det kngelige Kunnskpsdeprtement Se vedlgte dresseliste i LtJ, lyi i k.iif. Deres ref Vår ref 2905324-/BAA Dt ^9..02.2011 Rutiner fr legemiddelhåndtering i bmeh^e,

Detaljer

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter!

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter! Nytt skoleår, nye øker, nye muligheter! Utstyret dere trenger, er som i fjor: Læreok lånes v skolen vinkelmåler, --9 og - -9-treknter, psser, lynt, viskelær, penn, A-rk til innføring og A klddeok. Og en

Detaljer

2. Planbeskrivelsen skal utdype tema hvordan reguleringsplanen skal virke inn på

2. Planbeskrivelsen skal utdype tema hvordan reguleringsplanen skal virke inn på LEI RFJORD KOM M U N E SAM L E T SAKSF RAM STI L LI N G U TARBEI D ELSE AV PLAN OVER FRI LU F TSOM RÅD E I H ELLESVI KA Sksbehndler: Mrtyn Ann Trot Sksnr.:53/16 UtvlgPNU Arkivsk: lll855-41 Arkivkode: RN

Detaljer

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Kirke-, utdnnings- g frskníngskmiteen Strtinget 0026 Osl Vår sk nr: Arkivnr.: 110 Deres ref Dt:30.10.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - NNSPLL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Nrsk Tjenestemnnslg (NTL)

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE.

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. I Hovedformålet med områdereguleringsplnen er å legge til rette for næringsutbygging på Kvernesmo. Smtidig

Detaljer

tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 2-2 011

tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 2-2 011 Knekker krittkoden PLIKTER Å PRODUSERE Gssmåling i Tysklnd Frgesprkende byråkrti tidsskrift fr oljedirektortet Nr 2-2 011 2 3 Innhold 4 Intervjuet: Arveprinsen 9 Prisverdig krittgjennombrudd 12 Reportsjen:

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring Dlsli hytteforening Vår dto: 30.04.2015 Vår ref.: 201102887-14 Arkiv: 312 Deres dto: Deres ref.: Sksbehndler: Ellen Lin Hlten Søknd om Møå, Lødølj, Luv, Styttå, Rån og Mølnå krftverk i Tydl og Selbu kommuner

Detaljer