ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ommune som gir lyst Arsmelding 20fB"

Transkript

1 ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

2 Årsmeldi for Steigen kommune INNHOLD 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer j 2.2 Regnskpsmessig resu tot ljtvikling ov driftsinntekter og driftsutgifter 2.4 Netto driftsutgifter fordelt pö tjenesteområdene D riftsi n nte kte r F i no nstro nso ksjo ne r 7 I 5. Sluttkommentr regnskp Helse, miljø og sikkerhet - sykefrovær 6.3 Kompetonseheving. 7. Etisk stndrd i den kommunle forvltningen Sentrldministrsjonen 8.7 Drift og personl. 8.2 Servicekontor inkl. renholdstieneste og frivilligsentrol. 9. Steigen oppvekstsenter - skoler, brnehger og kulturskole Ledelse og orgonisering t Spe si I u nd e ru i sni ng e n 9.4 Vo kse noppl æri n7o Skolene Steige n ku ltu rskole... 27

3 Årsmeldin for Steigen kommune t0.l Økonomiske forhold og drift 10.2 Målsetting for oktivitet 10.4 Utfordringer videre i Oppsumme ring og konklusion :... i orgnisering og drift v kontoret Sosioltjenesten (nsvr 727) 71.4 Rusomsorgen 77.5 F lyktningetjenesten Krt og oppmåling/geodto 72.3 Byggeso ksbehondli n9..., 72.4 Plon- og miljøvernkontoret N æ ri ngsko nto ret

4 Ârsmeldi for Ste n kommune 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer 1.1 lnnledning Steigen kommune legger med dette fr sin årsmelding for 2013.I årsmeldingen oppsummerer vi f,ordårets ktivitet og gir en overs tt over kommunens økonomiske utvikling de siste år. I tillegg vil årsmeldingens generelle del si noe om Steigen kommune som orgnissjon, personl, HMS-rbeid og likestillingsperspektivet. Regnskpet for 2013 viser et merforbruk på 4 mill. kr. Arsken til merforbruket er i hovedsk knyttet til overskridelser på driftsregnskpet. Netto driftsresultt for det enkelte tjenesteområdet vviker mye fr budsjett. Største vvik finner vi på helse og omsorg som hr et merforbruk i forhold til budsjett på 5,4 millioner kroner, sentrldministrsjonen på 2,9 millioner kroner, oppvekst og kultur hr merforbruk på 1,7 millioner kroner, mens Nv hr et mindreforbruk på 2 millioner kroner. PUD hr smlet et mindreforbruk på 2 millioner kroner, Med unntk v årene 2006, 2009 og 2010 hr Steigen kommune vlgt regnskp med merforbruk de siste 10 årene. Dette gir tydelige signler på t det ikke hãr lyktes å holde et forsvrlig driftsnivå i forhold til inntektene. Mindreforbruket i 2009 som g1oräe Oèt mutig å dekke inn tidligere års underskudd, slik t Steigen kommune ble slettet på Robek-listen, kom som et resultt v endringer i regnskpsprinsipper, og ikke som følge v driftsendringer. 2. Regnskpsnlyse Hovedtrekkene i Steigen kommunes økonomiske utvikling i 2013:. Regnskpet for 2013 viser et merforbruk (underskudd) på 3,99 mill. kroner. o Fr 2O12Ii 2013 økle driftsinntektene med 6,6 %, mens driftsutgiftene økle med 4,4 o/0.. o Sktteinngngen vr god i 2013, totlt 47,25 millioner kroner, noe som er 2,6 mill. kroner over budsjett, og 1,67 mill. kroner høyere enn i Eiendomssktten g en nettoinnteklpët7,27 mill. kroner mot 6,53 mill. kroner i2012.8n økning på 0,74 mill' kroner. o Sttlige overføringer økte totlt i Rmmetilskudd ble redusert med 0,42 mill. kroner fr2012 til 105,85 mill. kroner. Andre sttlige overføringer økte med 5,13 mill. kroner iforhold til o Netto rente- og vdrgsutgifter er 0,45 mill. kroner høyere enn budsjettert. I forhold Iú 2012 er netto rente- og vdrgsutgifter redusert med kr. 2 mill. kroner.. Lønnsutgiftene inkl. sosile utgifter hr Ír 2012 til økt med vel 5,1 % eller 8 mill. kroner. 2.1 Driftsregnskpet Regnskpsmessig resultt for 2013 er -3,99 mill. kr, mot -1,82 mill, kr.i 2012en forverring pà2,17 mill. kroner. Tbell 1 viser driftsregnskpet og regulert budsjett for 2013, smt vviket mellom budsjett og regnskp. Regnskp 2013 Regulert budsiett Avvik Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultt (A) Finnsinntekter Finn Resultt eksterne fi (B) Motpost tct Netto driftsresultt (A+B+C) Bruk v vsetninoer Avsetninger resultt Tbell 2 viser driftsregnskpet for 2012 og og prosentvis endring f 2012 til

5 Årsmeldi for Ste n kommune Regnskp 2013 Regnskp 2012 Avvik Sum driftsinntekter ,6 % Sum driftsutqifter ,4T0 Brutto driftsresultt (A) ,2T0 Finnsinntekter ,6 % Finnsutqifter o/o Resultt eksterne fìnnsierinqstrnsksioner (B) B ,0 0/o Motpost vskrivinger ( c) ,0% Netto driftsresultt (A+B+C) ,10/o + Bruk v vsetninger I ,7 Yo Avsetninger ,8Yo Reqnskpsmessiq resultt ,2T0 2.2 Regnskpsmessig resultt Regnskpet for 2013 viser et merforbruk (underskudd) på kr. 3,99 mill. kroner. Figuren nedenfor viser mer- og mindreforbruk i perioden , Figur 1. Regnskpsmessþ resu/ff (mer-/mindreforbruk) Tll i millioner kroner. Løpende kroner I ñt LO ll Utvikling v driftsinntekter og driftsutgifter Figur 2 viser utviklingen i driftsinntekter og -utgifter de siste seks år. Fr 2008 til 2013 hr driftsutgiftene økt med 5,2 mill. kroner mer enn driftsinntektene. Driftsutgiftene hr økl med 31,8 prosent fr 2008 til 2013, mens driftsinntektene hr økt med 27,8 prosent. Differnsen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, brutto driftsresultt, vr i ,5 mill. kroner. Dette vr en økning fr 2012påt4,7 mill. kroner. 4

6 Årsmeldi for S n kommune Figur 2. Utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter Tll i millioner kroner t L I I T LL t3 0 I r Driftsinntekter r Driftsutgifter 2.4 Netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene Figur 3 viser netto drifisutgifter fordelt på tjenesteområdene i Steigen kommune. Som det fremgår v fìguren er Helse og omsorg og Kultur og oppvekst de klrt største sektorene i kommunen med henholdsvis 40 % og 32 olo v netto driftsutgifter for genesteområdene 1-7. Bruk og vsetninger til fond er holdt utenfor i dette oppsettet. Figur 3. Andel v netto driftsresultt pr. tjenesteområde i 2013 Teknisk formål 4% Smferdsel Nv Sentrle 2% t% styringsorg nænng n 4% L7% Driftsinntektene vviker Ír regulert budsjett med 3,59 millioner kroner. De største vvikene knytter seg til rmmetilskudd som vr 3,86 millioner lvere enn budsjettert, dette hr direkte smmenheng med t sktteinntektene ble 2,6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Andre sttlige overføringer ble 3,55 millioner høyere enn budsjettert. Her er det sttstilskudd i forbindelse med bosetting v flyktninger som utgjør det største vviket. Det er overført kr. 2,72 millioner kroner mer enn budsjettert, Boligtilskudd f Husbnken utgjorde kr, 02 millioner kroner mot budsjettert 0,4 millioner. Det er motttt kr 0,1 2 millioner til norskopplæring til fremmed- språklige bm i brnehge og skole. Det er motttt kr.0,74 millioner kroner til prosjektet <Vånes ongd og kr. 0,37 millioner til < Phrins-prosjektet. Dette vr ikke innrbeidet i budsjettet for 2013 og fremkommer derfor som vvik, Prosjekt < Lindrende behndlingr hr motttt 0, 1 B millioner utover budsjett, mens overføring i forbindelse med Preob-plssen på Steigentunet fr Helse-Nord er nesten 0,1 million lvere enn budsjettert. Sttlig tilskudd i forbindelse med veterinærordningen er 0,48 millioner kroner høyere enn budsjettert, dette hr en smmenheng med t Steigen kommune hr motttt hele tilskuddet, slik t vi ikke hr kunnet kreve refusjon frhmrøy kommune som vr budsjettert med 0,33 millioner. Nv hr motttt 0,3 millioner kroner i tilskudd iforbindelse med midler til bekjempelse v brnefttigdom som ikke vr innrbeidet i budsjettet for Ubrukte midler er etter søknd til fylkesmnnen godkjent vstt til fond og vil bli brukt Leieinntekter i forbindelse med næringsreler hr vært feilbudsjettert på rt for sttlige overføringer med kr 1,43 millioner kroner. Dette hr vært betrktet som refusjon v kpitlutgifter, men skl bokføres og rpporteres som leieinntekter. Dette er 5

7 Årsmeldin for Steigen kommune rettet opp i budsjett for Brukerbetlinger ble 0,2 millioner lvere enn budsjettert, mens slgs- og leieinntekter ble 0,52 millioner høyere enn budsjettert. Eiendomssktt ble 0,1 5 millioner høyere enn budsjettert. Driftsutgiftene vviker i forhold til budsjett med 14,9 millioner kroner. Av dette utgjør vskrivninger 6,98 millioner kroner. Lønns- og sosile utgifter Lønnsutgifter eksklusive sosile utgifter er 6,04 millioner kroner høyere enn budsjettert, lønnsøkninger som ikke vr innrbeidet i budsjett for 2013 utgjorde c. 1 million kroner. Sentrldministrsjonen hr et merforbruk på lønnsutgifter på totlt 0,32 millioner kroner. Av dette kn 0,1 forklres ut fr mnglende kompenssjon for lønnsøkninger, mens overskridelser på posten for møtegodtgjørelser 0,17 millioner kroner. Renhold hr en overskridelse i forhold til budsjett på c. 0,11. Service-kontorethrenbesprelsepå0,0Smillionerkroneriforholdtilbudsjett,noesomforklresmedtdetikkehr vært ttt inn vikr ved sykdom med refusjon. Oppvekst og kultur hr en overskridelse på lønnsbudsjettet med 2,04 millioner kroner. Av dette utgjør ikke kompensert lønnsøkning 0,57 millioner kroner. De største overskridelsene finner vi innenfor skolene i Leinesf,ord med 0,78 millioner og på Lskestd med kr. 0,69 millioner. Helse og omsorg hr en overskridelse på lønn i forhold til budsjett pà 4,23 millioner kroner. Av dette utgjør ikke kompensert lønnsøkning 0,14 millioner kroner. En årsk til vviket er lønn til leder for prosjektet <Vårres ong)) som ikke vr lgt inn i budsjettet for Fste tillegg er overskredet i forhold til budsjett med 1,1 million kroner. Arbeidsgodtgjørelse innenfor brnevern hr et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. Legekontoret hr en overskridelse på 0,57 millioner i forhold til budsjett, mens lønn iforbindelse med legevkten på lnnhveteroverskredetmed 0,46 millioner. Lønnsutgifter knyttettil Steigentunet hr en overskridelse eksklusive fste tillegg på 2,92 millioner kroner. Boliger og næring hr en overskridelse på 0,28 millioner i forhold til budsjett. Av dette utglør ikke kompensert lønnsøkning 0,07 millioner kroner. I tillegg er det utbetlt 0,21 millioner i lønn til prosjekt <Su t Nord-Slten> som ikke vr budsiettert. Pln, utvikling og drift hr et mindreforbruk i på 0,46 millioner i forhold til budsjett. Dette forklres med vknse og t det ikke hr vært benyttet vikrer der det hr blitt refundert sykepenger. Smferdselsformål hr ingen vvik i forhold til lønnsbudsjett. Nv hr et merforbruk på 0,25 millioner i forhold til budsjett. Det er utbetlt 0,53 millioner mer i introduksjonsstønd enn det vr budsjettert med. Dette forklres med t det er motttt flere flyktninger enn det som vr budsjettert med for I tillegg er det besprelser knyttet til lønn i dministrsjon ved vknser og ikke inntk v vikrer ved sykelønnsrefusjon med totlt 0,1 9 millioner. Det er også bruk 0,08 millioner mindre til kvlifiseringsstønd enn det vr budsjettert med. Sosil utgifter er 4,2 millioner lvere enn budsjettert beløp, årsken til dette er føringer v premievvik som reduserer utgiftene. Vrer og tjenester It øp u vrer og tjenester vr 4,7 millioner over budsjettert beløp. Utgifter knyttet til edb utgjør lene 1,48 millioner over budsjettert beløp for Steigen kommune inngikk ny vtle vedr. dtløsning etter nbud, og dette medførte stor økning i fste edb-utgifter. Utgifter knyttet til leiebiler utgjorde 0,57 millioner i overskridelser. Posten for mtvrer er overskredet med 0,46 millioner. Dette gjelder både ordningen med skolefrukt som ikke vr budsjettert og innenfor helse og omsorg. Skoleskyss er overskredet med 0,84 millioner kroner, mens utgifter til strøm og bioenergi vr 0,4 millioner under budsjett. Utgifter til nnonsering vr 0,2 millioner over budsjett, og det smme vr utgifter til opplæring. En del v utgiftene til opplæring er det søkt refusjon for gjennom KS. Kjøp v konsulenttjenester og juridisk bistnd er 0,36 millioner over budsjett, en stor del v dette beløpet er knyttet opp mot brnevern. l\øp u ndre tjenester er overskredet med 0,66 millioner. Brnevernet hr kjøpt tjenester lene for 0,46 millioner, mens veterinær ordningen er overskredet med 0,16 i forhold til budsjett. Overføringer til ndre Overføringer til ndre er 1,67 mill. kroner høyere enn budsjettert. Brnevern hr utbetlinger som er 1,2 millioner over budsjett, mens flyktningetjenesten hr utbetlinger som er 0,6 millioner over budsjeü. Det er utbetlt 0,36 millioner mindre i tilskudd fr nærings- og tiltksfond enn det vr budsjettert med. Det er også betlt ut 0,38 millioner mindre i boligtilskudd enn det som vr budsjettert. Det er utbetlt 0,25 millioner mer i bidrg fr sosiltjenesten enn det som vr budsjettert. I tillegg er det overført 0,1 5 millioner til Tysf,ord kommune for sekretærfunksjon på Nord-Slten legevkt. Tilskudd til ndre trossmfunn og tjenesteyting til fellesrådet utgjør totlt kr. 0,1 3 millioner kroner over budsjett. Fordelte utgifter Fordelte utgifter gir en inntekt på 0,23 millioner kroner over det som vr budsjettert. Dette er knyttet opp mot rbeid i forbindelse med de ulike investeringsprosjektene som hr vært gjennomført.i2013. Netto mer- og mindreforbruk per tjenesteområde fremgår v tbell 3. (Eksklusive fìnnstrnsksjoner) o

8 Årsmeldin for Stei en kommune Tbetl 3. Netto driftsutgifter iforhotd tit budsjett for tjenesteomràdene, merforbruk (posrfrve tll) og mindreforbruk (negtive tll). Tll i 1000 kroner. 'l Sentrldmi Oppvekst og kultur Helse oq omsorg Bolig og nænnq Tekniske formål Smferdsel Nv Sum merforbruk på 5988 Mer-/mindreforbruk 2.5 Lønnsutgifter Lønnsutgiftene utgjør en betydelig del v utgiftene til Steigen kommune. Netto lønnsutgifter er summen v lønn, sosile utgifter, reisegod$ørelser og ndre oppgvepliktige godtgjørelser, frhukket sykelønnsrefusjon fr stten. Netto lønnsutgifter steg med 5,3 oloft2012til 2013, eller med I mill. kr. Budsjettert beløp til lønnsøkning 1,75 millioner kroner dekkeibre c. 63,5 % v lønnsøkningen totlt. Dette gjelder lønnsøkninger etter lokle forhndlinger høslen 2012 og 2013, smt senhlt oppgjør våren Figur 4. Netto lønnsutgifrer Tll i millioner kroner. Netto lønn r40 r T I I T T I I I T T T I I I I I ].0 20tL 20L2 20L3 I r Netto lønn Sosile utgifter blir lvere grunnet bokføringen v årets premievvik. Premievviket er en beregnet størrelse som viser forskjellen på betlt pensjonspremie og en beregnet pensjonskostnd. Regnskpet for 2013 viser et positivt premievvik på 4,77'nll. kioner etter utgiftsføring v tidligere års inntektsførte premievvik. Beløp som er inntektsført i 2013 og som må utgiftsføres medl/10 de neste årene utgjør 5,84 mill. kroner. 2.6 Driftsinntekter Sktteinntektene økte med 2,5 mill. kroner fr 2012tn 2013 til 54,86 mill. kroner. Dette tilsvrer en økning på 4,8 prosent' Dette inkludert eiendomssktt. Rmmetilskuddet ble redusert 0,42 mill. kroner fr 2012ït 2013 t l '105,85 mill. kroner. Dette tilsvrer en reduksjon på 0,4 prosent. Andre sttlige overføringer økte med 5,14 millioner kroner, Til smmen gv dette en økning i frie inntekter med 4,71 millioner kroner. Brukerbetlinger ble redusert med 0,1 millioner iforhold ït2012. Slgs- og leieinntekter økte med 0,8 millioner iforhold til Ouertøringer med krv til motytelser økte med 6,65 millioner. Momskompenssjon knyttet til investeringer ble inntektsført sorndriftsinntekter med hele 7,Bl millioner kroner. Av dette beløpet ble den lovmessige ndelen (80 %) tilbkeført til investeringsregnskpet, totl 6,25 millioner kroner. Netto inntekt i driftsregnskpet knyttet til momskompenssjon fr investeringsregnskpet ble d '1,56 millioner kroner' 7

9 ,Ä.rsmeld for Stei kommune Figur 5. Driftsinntekter Tll i millioner kroner 2s s0 r Andre inntekter r sktter I Rmmetilskudd ro 20tL L3 2.7 Finnstrnsksjoner Figur 6 viser utviklingen i finnsinntekter og finnsutgifter de siste seks år. Netto finnsutgifter vr 2 mill. kroner lvere i 2013 iforhold ïii2012. Nefto finnsutgifter i 2013 er 0,45 mill. kroner høyere enn budsjettert, Det skyldes i hovedsk t rente- og vdrgsinntekter er budsjettert med 0,28 millioner for mye, mens renteutgifter og utlån er budsjettert for lvt med 0,17 millioner kroner Figur 6. ljtvikling ifinnsìnntekter og -utgifter Tll i millioner kroner. Løpende kroner. L T TI I I T T L0 20LL 2CI I r Finnsinnt I Finnsutg. 8

10 Årsmeldi for Steigen kommune 3. lnvesteringene Tbelt 4 viser investeringsregnskpet og reguleft budsþtt for 2013 og investeringsregnskpet for Sfeþen kommune gjorde i2013 nye investeringerfor 78,07 mill. kroner. Dette er 4,27 mill. høyere enn budsiett. Tbell4. for Tll i 1000 kroner. Løpende kroner Regnskp 2013 Regulert budsiett Regnskp 2012 Sum investeringer Sum utlån, vdrg, vsetni Finnsierinqsbehov Bruk v lån Slq v nleqqsmidler Tilskudd til investerin0er Motttte vdro refus roner I Annen fìnnsiering Sum finnsiering '16 UdekkeUudisponert 0 0 De største vvikene i investeringsregnskpet vil her bli nærmere kommentert: Renovering v Steigenskolen Lskestd Vr ttt meo pros eltering og plnlegging v skolen med 0,62 millioner kroner som skulle finnsieres med bruk v lån og B0 % tilbkeføring ú momskompenssjon. Det er bre bruk i underknt v 0,1 millioner kroner til prosjektet i løpet v Prosjektet er innrbeidet i budsjett for Utbygging v Steigenbrnehgen Leinesfjord pfñleéging og prosjektering vãr budsjettert med 0,1 millioner kroner. Det er bruk kun 0,03 millioner. Prosjektet er innrbeidet i budsjett for Steigentunet Utbedring v kjølerom etter pålegg fr mttilsynet er utført med totlt 0,65 millioner kroner. lkke innrbeidet i budsjettet for 2013, og er finnsiert med bruk v [ån. Helikopterlndingsplss Det vr innrbeidet utgifter vedr. ny helikopterlndingsplss på Engeløy med totlt 0,3 millioner kroner. Det er ikke iverkstt rbeid, men det er påløpt utgifter i forbindelse med ny helikopterlndingsplss i Leinesf,ord med 0,04 millioner. Slg tomtegrunn Deier solgt tomtegrunn for totlt 0,26 millioner kroner i løpet v lnntektene fr dette er benyttet til finnsiering v egenkpitálinnskuãd hos KLP med kr. 0,06 millioner, utgifter i forbindelse med slg v grunn med totlt 0,08 millioner kroner og sldering v prosjektet <Sentrumspln Leinesflord> med kr. 0,12 millioner kroner. Bommer og belysning Storskjæret Det vr innrbeidet totlt 0,1 2 millioner til dette i budsjettet for 201 3, Det er ikke påløpt utgifter i løpet v Helnessund industriområde Det er påløpt 0,12 millioner mer enn budsiettert beløp for Prosjektet er fìnnsiert med bruk v lån, motttt tilskudd fr Nordlnd fylkeskommune og tilbkeført momskompenssjon. Moloutbygging Nordfold Oet er pâøit utgifter til prosjektet med totlt 0,34 millioner kroner. Det vr budsjettert med finnsiering vi tilskudd og tilbkeført momskompenssjon, men prosjektet er i sin helhet finnsiert ved bruk v lån. Allhus Det er påløpt 0,7 millioner kroner mer enn budsjettert beløp for Det er inntektsført totlt 0,61 millioner i forbindelse med sponsormidler og <Kvdrtksjonen>. Det vr budsjettert med 17 millioner kroner i sponsor-, tippemidler og I

11 Årsmeldi for Ste n kommune r<kvdrtksjon>. D mnge v tilskuddene ikke utbetles før prosjektet er ferdigstilt, ble det vedttt å t opp et byggelån på 17 millioner kroner. Det vr ved utgngen u 2013 benyttet 16,1 millioner v dette byggelånet. Boligbygging Leinesfi ord Prosjektetvrinnrbeidetmed totlt 12 millioneribudsjettetfor20l3. Detble isk 14l13 ikommunestyretbesluttet àl øpe de 2 siste leilighetene for totlt 3,4 millioner. Dette skulle fìnnsieres ved opptk v lån i Husbnken. Det ble ikke vedttt t budsjettet skulle reguleres tilsvrende dette vedtket, og overtgelsen fremkommer derfor som vvik i forhold til opprinnelig budsjett nor Fltøy fyr Det vr innrbeidet utgifter og tilskudd med totlt 0,2 millioner til dette prosjektet. Det er kun påløpt 0,06 millioner i utgifter i løpet v 2013, og dette er finnsiert med tilskudd, Det er i tillegg motttt 0,'15 millioner for tidligere års utgifter som hr vært forskuttert ved bruk v fond. Beløpet er i sin helhet tilbkeført fondet. Hjrløy Det er utførtrbeider for totlt 0,42 millioner kroner, Dette er finnsiert ved bruk v sttstilskudd og tilbkeført momskompenssjon. Resterende beløp v sttstilskudd er vstt til fond og uþjør pr. utgngen u 2013 kr Klokker Påløpt 0,36 millioner kroner i forbindelse med vløp i Leinesllord som vr påbegynt, men ikke sluttført i Finnsiert ved bruk v lån. Kirker Det vr i bevilget 4,1 millioner kroner eksklusive moms til mling v Leines kirke og kirkegård i Nordfold.. Ubenyttet beløp pr. årsvslutning fo 2012 ble overført budsjett for 2013 med 1,285 millioner kroner. I sk 31/13 i kommunestyret ble det gitt en tilleggsbevilgning til rbeidet på Leines kirke med 0,257 millioner kroner. I vedtket om tilleggsbevilgning står det t en skl komme tilbke med finnsiering i første budsjettregulering. Dette hr imidlertid ikke blitt gjort, og netto utgifter i prosjektene er finnsiert med bruk v lån. 4. Blnsen Likviditetsgrd 1 i Steigen kommune hr gått ned til 1,4 i løpet v 2013,fr2,3i2012. Arbeidskpitlen, differnsen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er pà 12,6 mill. kroner, dvs. omløpsmidler er 1,4 gnger høyere enn kortsiktig gjeld. For å sikre god likviditet er det nbeflt å h omløpsmidler som er det dobbelte v kortsiktig gjeld. Steigen kommune hr pr. utgngen v 2013 en likviditet som er under den nbeflte normen. Den mest likvide delen v omløpsmidlene (kortsiktige fordringer og ksse/bnkinnskudd) nbefles videre å være like stor som kortsiktig gjeld. I Steigen kommune utgjør de mest likvide omløpsmidlene 9,8 mill. kroner, mens kortsiktig gjeld utgjør 29,6 millioner kroner. Dvs. t omløpsmidler kun utgjør c.113 v den kortsiktige gjelden. Dette er et tydelig tegn på t likviditeten er dårlig. Egenkpitlenutgjør98,01 mill.kroner. Denlngsiktigegjeldenøktemed72,5millionertil593,06millioneri2013.Avdette uþjør lån til investeringe 223,96 millioner kroner og pensjonsforpliktelser kr.348,33 millioner kroner. Tbell 5. Blnsen Ío 2012o Tll i 1000 kroner. Løpende kroner Anleqqsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eqenkoitl 9B Lnosiktio oield Kortsiktiq qield Sum qield oq eqenkpitl Sluttkommentr regnskp I regnskpsnlysen er det gjort en beskrivelse og tllmessig vist hvordn kommunens økonomi hr utviklet seg de senere år. Steigen kommune hr gjennom mnge år nå htt ublnse mellom utgifisvekst og inntektsvekst. Fr 2003 og frm til og 10

12 Ärsmeldi for Ste n kommune med 2013, er det kun 3 år hvor vi ikke hr lgt frm regnskp i ublnse, eller med medorbruk. Dette er et lvorlig sykdomstegn på kommunens økonomi. Beklgeligvis representerer forårets regnskpsresultt med et merforbruk på c. 4 mill. kr., i så måte ikke noe unntk, Det hr i smme periode vært gjort en rekke endringer, både strukturelle og driftsmessige, for å oppnå en blnsert økonomi. R n så sterk fokus på kommunens økonomi, og å måtte gjennomføre endringer og reduksjoner i kommunens drift er svært ressurskrevende for hele orgnissjonen, både nstte, ledelse og politisk nivå. En sterk medvirkende årsk til kommunens vnskelig økonomi, er den demogrflske utviklingen. Helt frm til siste år hr folketllet blittstdig redusert, og med dette også de sttlige overføringertilkommunen. Dette smmen med en høy økning i lønnsutgifter, og ikke minst pensjonsutgifter, gjør t vi hele tiden kommer på etterskudd med hensyn til å iverksette tiltk, som kunne medføre en mere blnsert økonomisk utvikling. Steigen kommune hr pr. i dg ikke kkumulerte udekkede underskudd. Både merforbruket for 2011 og2012ble dekket inn ved bruk v disposisjonsfondet. I dg utgjør disposisjonsfondet c. 2,3 mill. kr. Det vil ltså ikke være tilstrekkelig til å dekke opp florårets merforbruk. For å unngå å bli oppført i Robek-registeret, må derfor c. 1,7 mill. kr. v fiorårets merforbruk dekkes opp i 2015-budsjettet. Dette under forutsetning v t kommunestyret vedtr å gjøre bruk v disposisjonsfondet i tillegg. Steigen kommune hr lvorlige økonomiske utfordringer forn seg. Vi ser det ikke mulig å unngå t det i tiden frmover må bli krftige reduksjoner i kommunens tjenestetilbud, både i ntll og kvlitet, og v den grunn også vnskelig å unngå stillingsreduksjoner. Det vil bli svært krevende for lle prter, men dessverre tvingende nødvendig. 6, Personlovers kt 6.1 Likestilling, nstte og årsverk. Steigen kommune hr som ndre kommuner, skeiv fordeling v kvinner og menn innen flere yrkesgrupper. lnnen helse/omsorg, brnehge og skole hr vi ei overvekt v kvinner og i teknisk er det overvekt v menn. I mellomlederstillinger er det flere kvinner enn menn, mens det i den dministrtive toppledelsen er mer blnsert med 4 menn og 5 kvinner (se tb nedenfor). Det er stort fokus på å øke ndelen menn inn i skole, brnehge og helse. Totlt utgjør den kvinnelige ndelen nstte i Steigen kommune 81 % og ndelen menn 19%. I 2013 vr det i Steigen kommune 323 nstte fordelt på 239,8 årsverk. Tbellen nedenfor viser en del nøkkeltll for likestilling og kjønnsfordeling i Tbell 1. Noen nøkkeltll personl, kjønnsfordeling, m.m. i Kvinner Menn Totlt Anstte Antllfst nstte 262 ot 323 Antll årsverk 190,2 49,6 239,8 Giennomsnittliq stillinqsprosent 72,6 To 81,3 % 74,3 0/o Rådmnn oq kommunlsiefer Ledere tjenesteområder/personl- og økonomileder Når det gjelder lderssmmensetningen for kommunens nstte i 2013 vr 25,7 0/oi ldersgruppen àr og32,80ki gruppen är, og 20,12 % i gruppen år. Dette er en liten endring fr tidligere år hvor ndelen seniorer øker, Gjennomsnittslderen for de nstte smlet vr 49,5 år i Digrmmet nedenfor viser utviklingen i lderssmmensetningen i rbeidsstokken fr 2005, 2009 og Frmstillingen viser t utviklingen går mot en stdig høyere ndel seniorer og en høyere gjennomsnittslder hos rbeidstkerne. Figur 2.Aldersmmensetning i 2005, 2009 og 2013 i Steigen kommune. Antll nstte og ldersgrupper 11

13 Arsmelding for Stei kommune t [ s1 -Äret -[ s1 2gg5 ZOOS Steigen kommune ønsker t våre nstte står i jobb utover "AFP - lde/' (62 år) og vedtok i 2010 en livsfsepolitikk som skl bidr til dette. Seniorpolitikken viser til en reduksjon i AFP - uttk fr 2009 lil2011fr 5 til 1 person. For 2012 og 2013 viser uttket på AFP en stigende tendens igjen på smme nivå som En forklring kn være t ntllet senior som når AFP-lder øker for hvert år. En nnen forklring er t nstte gir uttrykk for t fitid betyr svært mye, og t økt stress og krv om mer effektivitet i rbeidslivet generelt påvirker vlget om å fortsette som rbeidstker eller ikke. En nnet viktig bidrg for Steigen kommune for å sikre rbeidskrftbehovet er rekruttering gjennom lærlingeordningen. Vi hr fått etblert lærlingeplsser innenfor helsefg og forventer flere inntk på ndre fgområder etter hvert. Det rbeides også med å få etblert ulike strtegier for rekruttering v flere høyskoleutdnnede personer, spesielt innenfor fgene sykepleier og lærer, Hensikten er å sikre tilgng på ny og kvlifisert rbeidskrft fremover. Tbell 1. Fste nsetlelser i Steigen Kommune i løpet v året 2013: Tienesteområde Pln, utvikling, drift (PUD) Stillino Geo-dt nsvrliq Stillinqsstønelse 100 % Helse- oo omsoro Leder Brnevernet 100 % Brnevernskonsulent 100 % H ielpepleiere/helsefg 150 % Svkeoleiere 100 To Boqruppeledere 300 % Ooovekst Styrer brnehge Lærere 100 % 200 Yo Service Leder frivilliqsentrlen 100 % 6.2 Helse, miljø og sikkerhet - sykefrvær Steigen kommune hr som mål å sikre gode og trygge rbeidsplsser. Dette er en utfordring i et smfunn som viser tendênser til mer vold og trusler mot nstte i deres utøvelse v offentlige tjenester. Det er i 2013 stt støne fokus på å sikre nsttes liv og helse innenfor det offentlige grunnet flere fysiske ngrep på offentlig nstte i Norge. Arbeidstilsynet hr htt en viktig rolle i Steigen kommunes rbeid for å motvirke og unngå fre for liv og helse i møte med ulike brukere v våre tjenester. Arbeidstilsynet hr gjennomført tilsyn med etterfølgende pålegg til kommunen om å utføre systemtisk forebyggende rbeid på dette området, Kommunen hr også htt god bistnd fr vår bedriftshelsetjeneste innenfor HMS{iltk. I 2013 hdde Steigen kommune et forbruk på HMS tjenester fr bedriftshelsetjenesten på til smmen kr. 47,510,- kroner. 12

14 Ärsmeldin for St n kommune Steigen kommune er la - bedrift (inkluderende rbeidsliv) som innebærer stor fokus på riktig oppfølging og tilrettelegging for rbeidstkere med redusert funksjonsevne. Sykefrværet i 2013 er på 6,8 %, det smme som i Figuren nedenfor viser utviklingen i det gjennomsnittlige sykefrværet de siste 9 år. Figur 3: Utvikling i sykefrværet i perioden i Steigen kommune. o,o97 Utvikling sykefrvær 0,O7 0,079 0,067 0,o71 0,061 0,068 0,068 0,056 år är Â- 2oos zooø 2is, Af :- 2oos 2;os, io år 201.L âr 2012 år 20L3 Frmstillingen viser en viss vrisjon fr år til år med en topp i 2006 pà 9,7 0/o, Gjennomsnittlig sykefrvær for kommunesektoren vr rundt 9,5 Y" i 2012, og tllene for Steigen kommune må derfor sies å være innenfor kseptbelt nivå for kommunesektoren, Smmenlignet med rbeidslivet generelt ligger kommunesektoren for høyt. Generelt i rbeidslivet viser sttistikk fr2012 et gjennomsnittlig frvær på 6,6 %. Sykefrværsutfordringene drøftes jevnlig i møter mellom politisk/dministrtiv ledelse og hovedtillitsvlgte, i rbeidsmiljøutvlget (AMU). Det er også fokus på sykefrværet i den årlige hndlingsplnen for HMS som utrbeides v AMU i smrbeid med vår bedriftshelsetjeneste HEMIS, smt la-hndlingsplnen i smrbeid med NAV Arbeidslivssenter 6.3 Kompetnseheving. Steigen kommune vsetter c. 1,1 mill. kroner til kompetnseheving hvert år. Midlene er i hovedsk fordelt på de ulike tjenesteområdene, mens ,- kroner v totle opplæringsmidler går til tverrfglige opplæring. Av disse igjen er ,- kroner øremerket kompetnsetiltk for seniorer. OU-fondet forvltes v Kommunenes Sentrlforbund og skl sikre kompetnseheving på ledernivå. Her hr Steigen kommune fått innvilget ,- kroner i til kompetnseheving v Iedere. Kompetnse er viktig i forhold til å opprettholde et kvlittivt godt og riktig tjenestetilbud for innbyggerne i kommunen. Kompetnseheving er også viktig for å rekruttere og beholde nstte i vår orgnissjon. Kompetnseutvikling skper trygghet for nstte i egen rbeidssitusjon og gir smtidig hivsel, personlig utvikling og vnsementsmuligheter. RKK Slten er et interkommunlt smrbeidsorgn for kompetnseheving i kommunene. RKK Slten hr vært en viktig bidrgsyter på kompetnsesiden i Steigen kommune, og i 2013 vr det regishert 288 deltkere fr Steigen på videre utdnninger, kurs og nettverksmrbeid. Til drift v RKK og gjennomførte kompetnsetiltk hr kostndene for Steigen vært ,- kroner i Dette ulgjør 60/o v eierkommunenes totle bidrg i RKK smme år. 13

15 Årsmeldi for Stei en kommune 7. Etisk stndrd i den kommunle forvltningen I kommunelovens $ 1 er det lgt vekt på en forvltning som bygger på en høy etisk stndrd. I siste revisjon v kommuneloven sies det videre i g ledd l: Det skl ogsà redegjøres fortiltk som er iverkstt og tiltk som plnlegges iverkstt for à sikre en høy etisk stndrd i virksomheten. Generelt er det slik t Steigen kommune i sitt vedttte "Arbeidsreglement for nstte" hr egne etiske retningslinjer som lle nstte er forpliktet å følge. Kommunens etiske retningslinjer gjelder for øvrig også for de folkevlgte. Spørsmål om etikk hr både med de holdninger og hndlinger nstte og folkevlgte hr og hvordn mn forvlter/utøver lover, forskrifter og regler i forhold til innbyggere/kolleger. I mtrisen nedenfor hr vi listet opp eksempel på relevnte lover hvor det etiske perspektiv er viktig, og hvor vi hr etblerte rutiner der det gjøres forløpende vurderinger i forhold til etisk stndrd: Aktuell lov Forvltningsloven Generelle vurderinger Forvrlig sksbehndling innen rimelig tid Fortløpende vurdering v hbilitetsspørsmål i behndling v sker både på politisk og dministrtivt nivå Oppfølging v politiske vedtk Offentlighetsloven Generelt sørger dministrsjonen for full åpenhet og innsyn dersom det er sker som er unnttt offentlighet, dvs. hr hjemmel i lov. Stor grd v Lov om off. nskffelse(loa) Personvernloven Annet o meroffentlighet skl være regelen Selv om LOAs primære formål er å sikre t det offentlige foretr kostndseffektive nskffelser, hr den også en klr etisk dimensjon. Steigen kommune hr etblerte og omfttende rutiner for behndling v personopplysninger, Kommunen hr eget personvernombud godkjent v Dttilsynet, Utvikling og bruk v sosile medi kn være utfordrende og som kommunlt nstt må mn være bevisst hvordn mn opptrer på disse. Aktuelle tiltk/hndlinser i 2013 Generelt pålegg om t sksbehndlerne følger de prosedyrer som ligger i sksbehndlersystemet Fortløpende hbilitetsvurderinger ved politisk og dministrtiv behndling forets der hbilitetsspørsmål reises. Periodevis rpportering til kommunestyret om dministrsjonens oppfølging v politiske vedtk. Ukentlig utlegging v postlister på kommunens hjemmeside Fortløpende ekspedering fr servicekontoret journlister og ndre v forespørsler om dokumenter, m.m. Regelen er t lle innkjøp over terskelverdi skl på nbud. Flere nbudsrunder gjennomført i 2013, bl.nnet rett forespørsel om konsulent- /rkitektbistnd ifb. med utbygging Leinesflord brnehge og renovering Lskestd skole. Videre nbudsinnhenting på kommunle qrunnlqsinvesteringer. 2 fste årlige møter med personvernombudet for gjennomgng v kommunens drift på dette området Ledelsesgjennomgng en gng årlig med personvernombudet. Egen fst rbeidsgruppe for personvern etblert i 2010 Gjennom drøftinger i rådmnnens ledertem hr vi utformet retningslinjer for hvordn kommunlt nstte bør opptre på på fcebook, twitter, etc. Retninqsliniene vil bli implemen left fr Krv til rpportering v etisk stndrd kom inn i Kommuneloven fr 2010, men det finnes liten prksis på hvordn dette konkret skl rpporteres i kommunle årsmeldinger. Rpporteringen for 2013 følger smme ml som de foregående år Leinesfiord, den Roy Hnssen Rådmnn lnge J. Albriktsen Kommunlsjef Turid Mrkussen økonomileder 14

16 Årsmeldin for Steigen kommune 8, Sentrldministrsjonen 8.1 Drift og personl Sentrldministrsjonen yter service til de ndre tjenesteområdene i kommunen slik t disse kn utføre sine primære oppgver, smtidig som mn utfører en rekke oppgver rettet mot kommunens innbyggere. Enheten - som omftter de dministrtive og politiske tjenestene i kommunen, herunder rådmnnens stb, servicekontor og økonomivdeling, hr nsvret for plnrbeid, budsjettrbeid, publikumsservice, beredskpsrbeid, HMS, regnskpsføring, innkreving v sktter og vgifter, personl, innkjøp og lt/lkt. Punktvis hr vi nedenfor listet opp en del v rbeidsoppgvene for sentrldministrsjonen i 2013:. Generell økonomisk oppfølging og kontroll.. Sekretærfunksjon for skkyndig nemnd i forbindelse med oppfølging tksering eiendomssktt.. Løpende rbeid med personvernsikkerheurevisjon v håndbøker i smrbeid med kommunens personvernombud o Oppfølging v kommunl beredskp med oppdtering v beredskpsplner, kriseplner, etc.. Sksbehndling ved søknd/tildeling v strtlån. Overordnet oppfølging v rbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i smrbeid med hovedverneombud og personlleder.. Deltkelse i kommunens fste byggekomité, i 2013 hr det vært rbeidet med plnlegging/bygging v llhus, ny brnehge Leinesfjord og renovering v Lskestd skole.. sluttføring v nbudsrbeid ny driftsvtle lt og nytt elektronisk økonomi/personlsystem.. Engsjement i forhold til STH-smrbeidet.. Utrbeidelse v Steigen kommunes eierskpsmelding etter vedtk i kommunestyret.. Sksbehndling for politiske utvlg. Økonomi og bemnning. Sentrldministrsjonen hr nsvr og oppfølging v den delen v driftsbudsjettet som omftter politisk virksomhet, fellesutgifter og div. prosjekt (nsvr ). I tillegg er kommunens utgifter til renhold og vskeri plssert her. Den økonomiske oversikten for 2013 viser en netto utgift på kr ,00 mens netto revidert budsjett vr kr ,00 eks. finnstrnsksjoner, ltså er merforbruk päkr ,00. Kommentr til merforbruket: Merforbruket fordeler seg over flere nsvr, de største er stt opp og kommentert i tbellen nedenfor Ansvr Ansvr 1 00, kommunestyre, formnnskp, utvlg/råd Ansvr 1 19 vlgutgifter Ansvr 150 renhold Ansvr 180 Div. fellesutgifter Ansvr 1 81 Overformynderiet Merforbruk Forbruk netto 112 % eller kr ,00. over budsjett Forbruk netto 120 % eller vel kr over budsiett Kommentert under servicekontoret Forbrukt netto 142 % eller ô kr over budsjett Forbruk netto 159 olo eller k over budsjett. Kommentr til vvik Negtivt wik skyldes overforbruk på godtgjørelse folkevlgte, møtegodtgjørelse, reiseqodtqiørelse oq nnonsering. lnnføring v nye systemer for vlgtelling, m.m som ikke kunne forutsees. De største negtive vvikene er som tidligere på de "vnlige" postene kopiering, Edb, telefon og juridisk bistnd. Forklres med ikke budsjettert økning på ny fstvtle for lt drift (nbud) og omlegging v økonomijpersonlsystem, økte telefon- oq kopiutqifter, m.m. Forklres med ekstrrbeid for overformynderiet i forbindelse med overføring v overformynderiet til fylkesmnnen i Skulle egentlig sl ei2012 men ble forsinket oq dyrere enn nttt Bemn sentrl en inkl. økonom 2013 Rådmnn, kommunlsief + stb 9,6 Arsverk Anstte men eks, servicekontor: Arsverk Anstte Arsverk 11 9,6 11 9,6 11 Anstte 15

17 Årsmeldi for Ste n kommune 8.2 Servicekontor inkl. renholdstjeneste og frivilligsentrl I Steigen kommune er renholdstjenesten og frivilligsentrlen dministrtivt lgt til servicekontoret. Disse er kommentert under i smsvr med budsjettplssering: Frivilligsentrl Steigen kommunestyre vedtok i mrs 2012 å opprette frivilligsentrl - og i kommunestyremøte den 2.mi 2012, ble det vedttt t Steigen kommune skulle stå som eier v sentrlen. Steigen kommune fìkk et tilskudd fr Kulturdeprtementet på kr for 2012 til etblering / oppstrt. I tillegg ble det gitt et kommunlt tilskudd på kr til dette rbeidet. Det ble nedstt et interimsstyre på fire personer som skulle jobbe med denne etbleringen frem til dglig leder vr på plss. Høsten 2012ble stillingen lyst ut, og 1. jnur 2013 tilkådte Aslug Brtholsen som leder. Administrtivt er leder v frivilligsenhlen lgt til servicekontoret Renhold O rg n is sjo n/p e rso n el l/ø ko nom i Avdelingen hr totlt 14 nstte fordelt på 9,8 stillinger (inkludert 30 % stilling som renholder l). Avdelingen hr htt et merforbruk på totlt kr i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsk er en vesentlig økning v posten renholdsmteriell med et overforbruk på kr ,00 noe som skyldes t budsjettet hr ikke vært relistisk justert etter prisøkninger som hr skjedd innenfor området, Det er i tillegg budsjettert med inntekter på husleie med kr som egentlig skl være på pln, utvikling og drift, dvs. t det er dobbelbudsjettert med dette beløpet, men beløpet ble inntektsført på PUD. Renhold er en vdeling med mnge "voksne" nstte. Dette - i kombinsjon med t det er tunge rbeidsområder / oppgver - gir seg utslg i form v et stort sykefrvær. Avdelingen hdde en totl sykefrværsprosent pà 15,4 i dette er både korttids- og lngtidsfrvær. Mnge lngtidssykemeldinger, men også veldig mye korttidsfrvær, noe som medfører mnge egenmeldingsdger som i sin helhet dekkes v kommunen. Sykefrvær på egenmeldinger (0-16 dger) vr pà20,4 %. Dette utgjør over 1årsverk, noe som gjenspeiler seg i de økte lønnskostndene på renhold. Renholdsvdelingen kn som regel ikke unngå å t inn vikr ved sykefrvær, dette pg. strenge krv til renhold både på sykehjem, brnehger og skoler Vskei Vskeriet hr i 2012 htt 2 nstte fordelt på 1,1 stillinger. Avdelingen hr holdt seg innenfor budsjettrmme ne for Servicekontoret Servicekontorelhr i 2012 htt 7 nstte fordelt på 4,6 stillinger (inkludert leder for vdelingen). Avdelingen hr holdt seg innenfor budsjettrmmeneíor Sykefrværet i2012ur pà6,7 ok. Høsten 2U2fikk Steigen kommune tildelt midler fr STH-rådet til oppgrdering v hjemmesiden. Dette skulle være som en del v omdømmebygging inn mot kommunen. Servicekontoret påtok seg jobben med å få denne oppgrderingen på plss. Fokuset hr vært å profìlere kommunen som mer ttrktiv å bo og jobbe i, t brukerne skl h lett tilgng på informsjon om ledige stillinger, ledige tomter / plsser for bosetting. I tillegg hr det vært ønskelig med bedre reiselivsinformsjon, slik t Steigen skl være et ktuelt reisemål for turister / besøkende. Den nye siden skl lnseres våren Publikumstjenester:. Sekretrit / sksforberedelser til formnnskp, kommunestyre, pln- og ressursutvlg, rådet for funksjonshemmede. o Hjemmesiden til kommunen - dglig oppdtering v nyheter, møteinnkllinger/protokoller, ktiviteter og nnen info som ligger på hjemmesid. Sentrlbord for Rådhuset. Utlysning v stillinger, registrere søknder, produsere søkndslister Skjenke- og slgsbevillinger og etblererprøve serverings- og lkoholloven,. Dispenssjon motorferdsel. Administrtive vedtk etter nsjonl forskrift til Lov om motorferdsel i utmrk og vssdrg $ 5 og forberedende sksbehndling etter $ 6 i smme forskrift,. Utleie/oppfølging og fkturering v kommunle boliger o Vnnmålere. Turistinformsjon o Grvemeldinger - behndlet 1 10 søknder i løpet v året o Sksbehndling v lle søknder brnehger, SFO og kulturskolen i Steigen. Kommunle vgifter - oppdtering og utsending v regninger til bonnentene 16

18 Årsmeldin for Steigen kommune Prkeringskort forflytnin gshemmede Ledsgerbevis Utleie kommunehytte ved Allmenningsvnnet Administrering v sommerjobbsøkndene -i2012u del172 søkere til et begrenset ntlljobber innen grøntnlegg, renhold/vskeri, kjøkken og helsetjenesten i Steigen. Betlingsterminl for kommunle regninger Kopiering, lminering Slg v effekter for kommunen, Steigen Sgspill og Historielget Påmelding til rrngementer lntern-tjenester:. Arkiv for kultur- og oppvekst, pln/utvikling/drift og sentrldminisksjon o Postlogging for de smme tjenesteområdene Sentrlbord o Behndling v ll inn- og utgående post. Utleie og regnskp for kommunens leiebiler. Tjenester for ndre etter: o Veiledning / skjemer for Sktteetten Politiske/dministrtive utvlg: Servicekontoret er sekretrit for kommunestyre, formnnskp, pln- og ressursutvlget, prtsmmenstt utvlg og rbeidsmiljøutvlg. I tillegg hr kontoret sekretritsfunksjonen for Rådet for funksjonshemmede. Oversikten viser ntll møter sker behndl eli 2012 Utvlq Kommunestyret Formnnskpet Prtsmmensttutvlg (PSU) Arbeidsmiliøutvlqet (AMU) Pln- oq ressursutvlqet Rådet for funksionshemmede Antllmøter I Antll sker 79 17

19 Årsmeldi for Steigen kommune 9. Steigen oppvekstsenter - skoler, brnehger og kulturskole Ledelse og orgnisering. Steigenbrnehgen Enhet Oppvekstvdelingen Ledelse Fgkoordintor Vegrd Dnielsen nsvrlig skole, brnehge, voksenopplæring og kulturskole. Smordner brnehger Vegrd Dnielsen fr 0'1,10.13, Fgveileder spesilpedgogikk Tove Aspevold. Leder voksenopplæringen Rgnhild N. Dnielsen fr Kontor Kristin Sgnes. Boqen Stvrer Wenche Bierkås fr Leines Leinesfiord Nordfold Engeløy Styrer Ase Kristine Gylseth fr Stvrer Reidun Adolfsen Vikr for stvrer Kroline Asoevold fr 01, Styrer Wenche Bjerkås Steigenskolen Leines Rektor Rndi Oskrsen fr 01.0B.12 LeinesIord Rektor Anne Sofie Skogvold fr ugust. Grethe Nilsen inspektør. Nordfold Rektor Gøril Aqnes fr Lskestd Rektor Elisbeth Dhl. Steiqen kulturskole Rektorvikr Kiell Fredriksen fr Våren 2013 ble det flere lederskift i Oppvekstvdelingen. o Kjell Fredriksen vikr for rektor r Kulturskolen for Torunn Bde Alstd fr ugust o Wenche Bjerkås styrer for Steigenbrnehgene Engeløy og Bogen f Rgnhild N. Dnielsen tilbke som lederfor Voksenopplæringen fr Ase Kristine Gylseth styrer i Steigenbrnehgen Leines etter Kri Anne Løkre Husøy fr Kroline Aspevold gikk inn som vikr for styrer fr Kompetnseutvikling Videreutdnning. Våren 2013 fullførte en rektor lederutdnningen. Fr høsten 2013 deltr 3 lærere ved Steigenskolen Lskestd videreutdnning i norsk. Høsten 2013 hr lle styrere, rektorer, inspektør, leder voksenopplæringen smt oppvekstleder strtet opp på lederutdnningen Veksthus for ledere som er i regi v Steigen kommune. De fleste vil komme til å t eksmen. Etterutdnning. Skolene hr htt fokus og kurs i klsseledelse og vurdering for læring, dette hr vært orgnisert slik t lle lærerne hr delttt. Lærermngel. I Steigenskolen er det også i 2013 mngel på utdnnede lærere i 2013 er lærere uten godkjent utdnning litt over 200/o v det totle ntllet. 9.3 Spesilundervisningen. Omfnget i ressursbruk på spesilundervisning hr øket siden 2012, spesielt med omfttende tiltk til enkelt elever. Spesilundervisningen hr endret seg de siste årene fr å omhndle i stor grd generelle og spesifìkke lærevnsker til også å være sker som er smmenstte og ressurskrevende. Det tverrfglige smrbeidet i Fmiliesenteret hr vært vgjørende for å imøtegå nettopp disse utfordringene. For få i personlet hr spesilpedgogisk kompetnse. Steigen kommune blir betjent v PPT lndre Slten med månedlige besøk med flere fgpersoner. Ordningen tr vre på det ller mest nødvendige skkyndighetsrbeid, men det er ikke nok tid til systemrettet rbeid som veiledning og observsjon. PPT lndre Slten jobber videre med å skffe person i stillingen. 9.4 Voksenopplæring ur det en økning på 9 elever i voksenopplæring, 4 fr Eritre og 5 fr Somli. 1B

20 Arsmeldi for Ste n kommune 9.5 Sttistisk mterile Oversikt nstte i Steigenskolen skolen 0B/09 09/'10 10t11 11t12 12t t14 Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Lærere+dm 4687 Yo 47250/o 4570 o/o 46750/o 49910/o 4838 % Skolessistenter 1310/o 163 o/o 850/o 85% 186 % 186 % SFO-nstte 368 % 356 % 407 To 340 Yo 363 % 363 % Kontorpersonle 175 To 135Yo 135Y0 175 To 175 Yo 175 Yo Totlt 5346o/o 5379 o/o 5197 To 5275T olo 55620/o Elevtll: 08/09 09/10 10t11 11t12 12t13 13t14 Elever i grunnskolen Klsser Oversikt over nstte i Steigenbrnehgen 0B/09 09/10 10t11 11t12 12t13 13t14 Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Førskolelærere 840 olo 985 % 860 % 920 o/o 863 % 630 % Assistenter 1182o/o /o 1816 % 1716 o/o 1766 To 1843 olo Totlt 20220/o 2359 o/o 2676Y0 2636V Yo 24730/o Utvikli i elevtllet i de kretsene r Lskestd I Leins I Leinesfjord r Nordfold Ungdomstrinn L \ KOSTRA-tllfor Steigen Gruppe 5 Steigen Gruppe 5 Steigen Gruppe à Andel brn 6-9 år som hr SFO ,9 39, ,4 Elev pr. skole Korrigert brutto utg. pr. elev Andel elever som får skyss 83,4 58,8 86,4 56,6 80,5 57,4 Driftsutgifter pr. elev mteriell Driftsutgifter pr. brn i brnehge Andel brn 1-5 år med brnehgeplss B ,6 89, ,8 Andel nstte med førskoleutdnning 22,5 29, ,9 19,5 29,7 19

21 ^Årsmeldin for Stei n kommune Økonomiske forhold, Reqnskp Regnskp Resnskp Utqifter lnntekter Netto driftsutq Avvik Kommentr til regnskpet Regnskpstllene for 2013 viser et overforbruk pà c. 2,78 % totlt for kpitel 2. Merforbruket er knyttet i hovedsk til ekstr tiltk for elever og en del på sykefrvær. I 2013 budsjettet vr det ikke gitt økning i midlene til ferievvikling i brnehgene og ikke økning til vikrer på skoler og brnehger. Det vr forutsett et meforbruk på lønn. Det er en inntektssvikt i brnehgene på c ,- 9.6 Skolene Steigenskolen Le inesfjord Steigenskolen Leinesfiord hr 56 elever på brnetrinnet og 90 elever på ungdomstrinnet. I stillingsprosent hr skolen c 25 årsverk til undervisningspersonle. Det er 33 lærere ved skolen, hvorv c 1/3 går i reduserte stillinger. Lærerne fordeler seg slik: 10 lærere på brnetrinnet, derv 7 kontktlærere og 2 temledere og 23 lærere på ungdomstrinnet. Av disse er det 7 kontktlærere og 3 temledere. I løpet v året hr vi htt 2 ssistenter i skolen. 2 nstte deler SFO stillingen. Andre stillinger ved skolen: 50 % tilknyttet Newtonrommet, 80% kontorstilling, 20% dtnsvrlig, 10% leksehjelp, 55% rådgiverstilling, 30% undervisningsinspektør og rektor i 100% stilling. I tillegg kommer 3 renholdere og vktmester. Skolen hr også htt en ssistent på rbeidsutprøving fr NAV hele året. Det jobber til smmen 43 nstte ved skolen, mnge i delstillinger. Skolen hr også vært prksisskole for 2 lærerstudenter. Brnetrinnet er orgnisert med tre lnge og to korte dger for elever på kinn. 20 elever benytter seg v skolefritidsordningen, og 10 elever benytter seg v leksehjelpordningen når det er korte skoledger. Vi hr SFO tilbud til elevene fr kl og fr skoleslutt til kl lle dger. Leinesf,ord SFO hr 3 uker heltidstilbud etter skoleslutt 0m sommeren. "lkke gå forbi!"! Steigenskolen Leinesfiord hr i videreført stsingsområdene fr 2012: skolemiljøet, lesing i lle fg og vurdering for læring. Skolens motto dette året hr vært "lkke gå forbi!". Dette mottoet setter fokus på t lle hr et nsvr for å bry seg, og hndle dersom de ser noe som ikke er ok, eller noen som ikke hr det br på skolen. Personlet hrjobbet med stsingsområdene på pedgogisk verksted gjennom hele året. På grunn v mnge deltidsstillinger hr det vært vnskelig å smle lle lærerne smtidig, og skolen hr derfor fr høsten 2013 lgt fellestid/pedgogisk verksted til en ettermiddgs økt fr kl. I en mndg pr måned. I tillegg hr det vært jobbet med stsingsområdene på plnleggings- og kursdger. Vi hr smrbeidet med Universitetet i Nordlnd som hr htt to kursdger for hele personlet innen "Vurdering for læring" og en hlv dg med temet "Nettvett og digitl dømmekrft". Skolen hr i løpet v høsten 2013 fått lukket vvik etter Fylkesmnnens tilsyn i forhold til elevenes læringsmiljø i 2011, noe som hr vært en lærerik prosess. I denne prosessen hr vi blnt nnet fått på plss et nytt ordensreglement for brnekinnet. Foreldrenes rbeidsutvlg (FAU) hr vært ktive dette året, og hr htt jevnlige smrbeidsmøter med rektor. FAU og skolen hr smrbeidet om tre temmøter for foreldre og forestte: Elevenes læringsmiljø (1.-7. trinn), Digltl vurderingsevne (1.-10 kinn) og presentsjon v Ung-dt resultter (7.-10 trinn). Elevrådet ved skolen hr også vært ktive og engsjerte i De hr htt jevnlige møter der viktige tem innenfor elevmiljøet og hr vært tem. Skolen hr htt et godt smrbeid med fmiliesentret, der rektor hr delttt på møter i tverrfglig ledertem. Både fmiliesenteret og politiet hr bistått både i enkeltsker, i undervisning og på temforeldrem øler pâ skolen. Skolen hr også htt et meget godt smrbeid med kulturskolen et år med mye god medieomtle Fellesprosjektet"Øn, vnnet og brn" vr en vellykket stsing i Klssene ved skolen jobbet med ulik tilnærming til temet, og rbeidet ved skolen vår endte opp i bokutgivelse. Bok "Nturlig Vis i Steigen" inneholder kåserier, eventyr, dikt, fkt, visdomsord, tegninger og fotogrfier som elevene hr lget. Bok ble lget med støtte både fr Agend 21 og Den kulturelle skolesekken, og ble trykket i et opplg på 400 eksemplrer og ble solgt rundt om i Steigen. Steigenskolen Leinesfiord vnt flere priser i Miljøgjengen i klsse vnt Coops nsjonle miljøpris for 2013, og 9. klssen vnt den nsjonle Språkprisen med prosjektet "Ord vi lik!". Våren 2013 kom 10. trinnet til fylkesfinlen i NRKs "KlsseQuiz", og på høsten kom L klssen helt til Skndinvisk finle i First Lego Legue, Det hjelper mye på selvtilliten og skolens omdømme når vi kn vise oss frm på norgeskrtet på en så positiv måtel 20

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

INNHOLD. Sterke krefter

INNHOLD. Sterke krefter 2 3 INNHOLD Sterke krefter 4 7 9 12 16 20 22 28 31 34 38 En rel utfordring Tkk, begge deler Spisser kompetnsen Teknologisprnget Lokker jenter til ingeniørfg Stille etter stormen Fr hvets sølv til sort

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Ånsm lorrc zo t4 LoPPA KoMMuruE

Ånsm lorrc zo t4 LoPPA KoMMuruE o ARSMELDING 21 4 Ånsm lorrc zo t4 LoPPA KoMMuruE INNHOLDSFORTEGNELSE 2. Rådmannens generelle kommentarer 4 3. Hva skjeddei2ol4 - vedtak fra Kommunestyret 6 4. REGNSKAPSANALYSE 2OT7 _ 2OL4 L 5. Sentrale

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader IO 70/18 Oslo, 30. novemberi970 KOSTNADSEFFEKTER AV SUBSIDIERING I NORSK RUTEBILNÆRING En økonometrisk nlyse n påstnden um t subsidierte rutebiloelokder er mindre kostndsbevisste enn ikke-subsidierte.

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 Foto: Inger Toril Holte Breien DOKKA KULTURSTASJON INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 3 1 Forhold

Detaljer

Årsmelding 2011 0538 Nordre Land kommune

Årsmelding 2011 0538 Nordre Land kommune Årsmelding 2011 0538 Nordre Land kommune Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning... 3 2 Kommunalsjefens kommentar... 5 2.1 Innledning... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Investeringsregnskapet... 9

Detaljer

Årsmelding 2010 Bamble kommune

Årsmelding 2010 Bamble kommune Årsmelding Bamble kommune Vannkrig i Uksodden barnehage, litt kaldt, men veldig moro å bli spylt av en ekte brannmann. Foto: Siw Borgen 10/4046-5697/11 25.02.2011 Side 1 av 118 10/4046-5697/11 25.02.2011

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune. Årsberetning 2008

Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune. Årsberetning 2008 Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune Årsberetning 2008 1 Rådmannens kommentarer 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag 4 2.1 Investeringsregnskapet 5 2.2 Driftsregnskapet 5 2.3 Balansen 6

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

SØR-VARANGER KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 SØR-VARANGER KOMMUNE ÅRSMELDING www.sor-varanger.kommune.no Forord I følge kommuneloven 48 skal kommunen hvert år utarbeide en årsmelding. Årsmeldingen og årsregnskapet skal fremmes for kommunestyret senest

Detaljer