ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ommune som gir lyst Arsmelding 20fB"

Transkript

1 ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

2 Årsmeldi for Steigen kommune INNHOLD 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer j 2.2 Regnskpsmessig resu tot ljtvikling ov driftsinntekter og driftsutgifter 2.4 Netto driftsutgifter fordelt pö tjenesteområdene D riftsi n nte kte r F i no nstro nso ksjo ne r 7 I 5. Sluttkommentr regnskp Helse, miljø og sikkerhet - sykefrovær 6.3 Kompetonseheving. 7. Etisk stndrd i den kommunle forvltningen Sentrldministrsjonen 8.7 Drift og personl. 8.2 Servicekontor inkl. renholdstieneste og frivilligsentrol. 9. Steigen oppvekstsenter - skoler, brnehger og kulturskole Ledelse og orgonisering t Spe si I u nd e ru i sni ng e n 9.4 Vo kse noppl æri n7o Skolene Steige n ku ltu rskole... 27

3 Årsmeldin for Steigen kommune t0.l Økonomiske forhold og drift 10.2 Målsetting for oktivitet 10.4 Utfordringer videre i Oppsumme ring og konklusion :... i orgnisering og drift v kontoret Sosioltjenesten (nsvr 727) 71.4 Rusomsorgen 77.5 F lyktningetjenesten Krt og oppmåling/geodto 72.3 Byggeso ksbehondli n9..., 72.4 Plon- og miljøvernkontoret N æ ri ngsko nto ret

4 Ârsmeldi for Ste n kommune 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer 1.1 lnnledning Steigen kommune legger med dette fr sin årsmelding for 2013.I årsmeldingen oppsummerer vi f,ordårets ktivitet og gir en overs tt over kommunens økonomiske utvikling de siste år. I tillegg vil årsmeldingens generelle del si noe om Steigen kommune som orgnissjon, personl, HMS-rbeid og likestillingsperspektivet. Regnskpet for 2013 viser et merforbruk på 4 mill. kr. Arsken til merforbruket er i hovedsk knyttet til overskridelser på driftsregnskpet. Netto driftsresultt for det enkelte tjenesteområdet vviker mye fr budsjett. Største vvik finner vi på helse og omsorg som hr et merforbruk i forhold til budsjett på 5,4 millioner kroner, sentrldministrsjonen på 2,9 millioner kroner, oppvekst og kultur hr merforbruk på 1,7 millioner kroner, mens Nv hr et mindreforbruk på 2 millioner kroner. PUD hr smlet et mindreforbruk på 2 millioner kroner, Med unntk v årene 2006, 2009 og 2010 hr Steigen kommune vlgt regnskp med merforbruk de siste 10 årene. Dette gir tydelige signler på t det ikke hãr lyktes å holde et forsvrlig driftsnivå i forhold til inntektene. Mindreforbruket i 2009 som g1oräe Oèt mutig å dekke inn tidligere års underskudd, slik t Steigen kommune ble slettet på Robek-listen, kom som et resultt v endringer i regnskpsprinsipper, og ikke som følge v driftsendringer. 2. Regnskpsnlyse Hovedtrekkene i Steigen kommunes økonomiske utvikling i 2013:. Regnskpet for 2013 viser et merforbruk (underskudd) på 3,99 mill. kroner. o Fr 2O12Ii 2013 økle driftsinntektene med 6,6 %, mens driftsutgiftene økle med 4,4 o/0.. o Sktteinngngen vr god i 2013, totlt 47,25 millioner kroner, noe som er 2,6 mill. kroner over budsjett, og 1,67 mill. kroner høyere enn i Eiendomssktten g en nettoinnteklpët7,27 mill. kroner mot 6,53 mill. kroner i2012.8n økning på 0,74 mill' kroner. o Sttlige overføringer økte totlt i Rmmetilskudd ble redusert med 0,42 mill. kroner fr2012 til 105,85 mill. kroner. Andre sttlige overføringer økte med 5,13 mill. kroner iforhold til o Netto rente- og vdrgsutgifter er 0,45 mill. kroner høyere enn budsjettert. I forhold Iú 2012 er netto rente- og vdrgsutgifter redusert med kr. 2 mill. kroner.. Lønnsutgiftene inkl. sosile utgifter hr Ír 2012 til økt med vel 5,1 % eller 8 mill. kroner. 2.1 Driftsregnskpet Regnskpsmessig resultt for 2013 er -3,99 mill. kr, mot -1,82 mill, kr.i 2012en forverring pà2,17 mill. kroner. Tbell 1 viser driftsregnskpet og regulert budsjett for 2013, smt vviket mellom budsjett og regnskp. Regnskp 2013 Regulert budsiett Avvik Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultt (A) Finnsinntekter Finn Resultt eksterne fi (B) Motpost tct Netto driftsresultt (A+B+C) Bruk v vsetninoer Avsetninger resultt Tbell 2 viser driftsregnskpet for 2012 og og prosentvis endring f 2012 til

5 Årsmeldi for Ste n kommune Regnskp 2013 Regnskp 2012 Avvik Sum driftsinntekter ,6 % Sum driftsutqifter ,4T0 Brutto driftsresultt (A) ,2T0 Finnsinntekter ,6 % Finnsutqifter o/o Resultt eksterne fìnnsierinqstrnsksioner (B) B ,0 0/o Motpost vskrivinger ( c) ,0% Netto driftsresultt (A+B+C) ,10/o + Bruk v vsetninger I ,7 Yo Avsetninger ,8Yo Reqnskpsmessiq resultt ,2T0 2.2 Regnskpsmessig resultt Regnskpet for 2013 viser et merforbruk (underskudd) på kr. 3,99 mill. kroner. Figuren nedenfor viser mer- og mindreforbruk i perioden , Figur 1. Regnskpsmessþ resu/ff (mer-/mindreforbruk) Tll i millioner kroner. Løpende kroner I ñt LO ll Utvikling v driftsinntekter og driftsutgifter Figur 2 viser utviklingen i driftsinntekter og -utgifter de siste seks år. Fr 2008 til 2013 hr driftsutgiftene økt med 5,2 mill. kroner mer enn driftsinntektene. Driftsutgiftene hr økl med 31,8 prosent fr 2008 til 2013, mens driftsinntektene hr økt med 27,8 prosent. Differnsen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, brutto driftsresultt, vr i ,5 mill. kroner. Dette vr en økning fr 2012påt4,7 mill. kroner. 4

6 Årsmeldi for S n kommune Figur 2. Utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter Tll i millioner kroner t L I I T LL t3 0 I r Driftsinntekter r Driftsutgifter 2.4 Netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene Figur 3 viser netto drifisutgifter fordelt på tjenesteområdene i Steigen kommune. Som det fremgår v fìguren er Helse og omsorg og Kultur og oppvekst de klrt største sektorene i kommunen med henholdsvis 40 % og 32 olo v netto driftsutgifter for genesteområdene 1-7. Bruk og vsetninger til fond er holdt utenfor i dette oppsettet. Figur 3. Andel v netto driftsresultt pr. tjenesteområde i 2013 Teknisk formål 4% Smferdsel Nv Sentrle 2% t% styringsorg nænng n 4% L7% Driftsinntektene vviker Ír regulert budsjett med 3,59 millioner kroner. De største vvikene knytter seg til rmmetilskudd som vr 3,86 millioner lvere enn budsjettert, dette hr direkte smmenheng med t sktteinntektene ble 2,6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Andre sttlige overføringer ble 3,55 millioner høyere enn budsjettert. Her er det sttstilskudd i forbindelse med bosetting v flyktninger som utgjør det største vviket. Det er overført kr. 2,72 millioner kroner mer enn budsjettert, Boligtilskudd f Husbnken utgjorde kr, 02 millioner kroner mot budsjettert 0,4 millioner. Det er motttt kr 0,1 2 millioner til norskopplæring til fremmed- språklige bm i brnehge og skole. Det er motttt kr.0,74 millioner kroner til prosjektet <Vånes ongd og kr. 0,37 millioner til < Phrins-prosjektet. Dette vr ikke innrbeidet i budsjettet for 2013 og fremkommer derfor som vvik, Prosjekt < Lindrende behndlingr hr motttt 0, 1 B millioner utover budsjett, mens overføring i forbindelse med Preob-plssen på Steigentunet fr Helse-Nord er nesten 0,1 million lvere enn budsjettert. Sttlig tilskudd i forbindelse med veterinærordningen er 0,48 millioner kroner høyere enn budsjettert, dette hr en smmenheng med t Steigen kommune hr motttt hele tilskuddet, slik t vi ikke hr kunnet kreve refusjon frhmrøy kommune som vr budsjettert med 0,33 millioner. Nv hr motttt 0,3 millioner kroner i tilskudd iforbindelse med midler til bekjempelse v brnefttigdom som ikke vr innrbeidet i budsjettet for Ubrukte midler er etter søknd til fylkesmnnen godkjent vstt til fond og vil bli brukt Leieinntekter i forbindelse med næringsreler hr vært feilbudsjettert på rt for sttlige overføringer med kr 1,43 millioner kroner. Dette hr vært betrktet som refusjon v kpitlutgifter, men skl bokføres og rpporteres som leieinntekter. Dette er 5

7 Årsmeldin for Steigen kommune rettet opp i budsjett for Brukerbetlinger ble 0,2 millioner lvere enn budsjettert, mens slgs- og leieinntekter ble 0,52 millioner høyere enn budsjettert. Eiendomssktt ble 0,1 5 millioner høyere enn budsjettert. Driftsutgiftene vviker i forhold til budsjett med 14,9 millioner kroner. Av dette utgjør vskrivninger 6,98 millioner kroner. Lønns- og sosile utgifter Lønnsutgifter eksklusive sosile utgifter er 6,04 millioner kroner høyere enn budsjettert, lønnsøkninger som ikke vr innrbeidet i budsjett for 2013 utgjorde c. 1 million kroner. Sentrldministrsjonen hr et merforbruk på lønnsutgifter på totlt 0,32 millioner kroner. Av dette kn 0,1 forklres ut fr mnglende kompenssjon for lønnsøkninger, mens overskridelser på posten for møtegodtgjørelser 0,17 millioner kroner. Renhold hr en overskridelse i forhold til budsjett på c. 0,11. Service-kontorethrenbesprelsepå0,0Smillionerkroneriforholdtilbudsjett,noesomforklresmedtdetikkehr vært ttt inn vikr ved sykdom med refusjon. Oppvekst og kultur hr en overskridelse på lønnsbudsjettet med 2,04 millioner kroner. Av dette utgjør ikke kompensert lønnsøkning 0,57 millioner kroner. De største overskridelsene finner vi innenfor skolene i Leinesf,ord med 0,78 millioner og på Lskestd med kr. 0,69 millioner. Helse og omsorg hr en overskridelse på lønn i forhold til budsjett pà 4,23 millioner kroner. Av dette utgjør ikke kompensert lønnsøkning 0,14 millioner kroner. En årsk til vviket er lønn til leder for prosjektet <Vårres ong)) som ikke vr lgt inn i budsjettet for Fste tillegg er overskredet i forhold til budsjett med 1,1 million kroner. Arbeidsgodtgjørelse innenfor brnevern hr et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. Legekontoret hr en overskridelse på 0,57 millioner i forhold til budsjett, mens lønn iforbindelse med legevkten på lnnhveteroverskredetmed 0,46 millioner. Lønnsutgifter knyttettil Steigentunet hr en overskridelse eksklusive fste tillegg på 2,92 millioner kroner. Boliger og næring hr en overskridelse på 0,28 millioner i forhold til budsjett. Av dette utglør ikke kompensert lønnsøkning 0,07 millioner kroner. I tillegg er det utbetlt 0,21 millioner i lønn til prosjekt <Su t Nord-Slten> som ikke vr budsiettert. Pln, utvikling og drift hr et mindreforbruk i på 0,46 millioner i forhold til budsjett. Dette forklres med vknse og t det ikke hr vært benyttet vikrer der det hr blitt refundert sykepenger. Smferdselsformål hr ingen vvik i forhold til lønnsbudsjett. Nv hr et merforbruk på 0,25 millioner i forhold til budsjett. Det er utbetlt 0,53 millioner mer i introduksjonsstønd enn det vr budsjettert med. Dette forklres med t det er motttt flere flyktninger enn det som vr budsjettert med for I tillegg er det besprelser knyttet til lønn i dministrsjon ved vknser og ikke inntk v vikrer ved sykelønnsrefusjon med totlt 0,1 9 millioner. Det er også bruk 0,08 millioner mindre til kvlifiseringsstønd enn det vr budsjettert med. Sosil utgifter er 4,2 millioner lvere enn budsjettert beløp, årsken til dette er føringer v premievvik som reduserer utgiftene. Vrer og tjenester It øp u vrer og tjenester vr 4,7 millioner over budsjettert beløp. Utgifter knyttet til edb utgjør lene 1,48 millioner over budsjettert beløp for Steigen kommune inngikk ny vtle vedr. dtløsning etter nbud, og dette medførte stor økning i fste edb-utgifter. Utgifter knyttet til leiebiler utgjorde 0,57 millioner i overskridelser. Posten for mtvrer er overskredet med 0,46 millioner. Dette gjelder både ordningen med skolefrukt som ikke vr budsjettert og innenfor helse og omsorg. Skoleskyss er overskredet med 0,84 millioner kroner, mens utgifter til strøm og bioenergi vr 0,4 millioner under budsjett. Utgifter til nnonsering vr 0,2 millioner over budsjett, og det smme vr utgifter til opplæring. En del v utgiftene til opplæring er det søkt refusjon for gjennom KS. Kjøp v konsulenttjenester og juridisk bistnd er 0,36 millioner over budsjett, en stor del v dette beløpet er knyttet opp mot brnevern. l\øp u ndre tjenester er overskredet med 0,66 millioner. Brnevernet hr kjøpt tjenester lene for 0,46 millioner, mens veterinær ordningen er overskredet med 0,16 i forhold til budsjett. Overføringer til ndre Overføringer til ndre er 1,67 mill. kroner høyere enn budsjettert. Brnevern hr utbetlinger som er 1,2 millioner over budsjett, mens flyktningetjenesten hr utbetlinger som er 0,6 millioner over budsjeü. Det er utbetlt 0,36 millioner mindre i tilskudd fr nærings- og tiltksfond enn det vr budsjettert med. Det er også betlt ut 0,38 millioner mindre i boligtilskudd enn det som vr budsjettert. Det er utbetlt 0,25 millioner mer i bidrg fr sosiltjenesten enn det som vr budsjettert. I tillegg er det overført 0,1 5 millioner til Tysf,ord kommune for sekretærfunksjon på Nord-Slten legevkt. Tilskudd til ndre trossmfunn og tjenesteyting til fellesrådet utgjør totlt kr. 0,1 3 millioner kroner over budsjett. Fordelte utgifter Fordelte utgifter gir en inntekt på 0,23 millioner kroner over det som vr budsjettert. Dette er knyttet opp mot rbeid i forbindelse med de ulike investeringsprosjektene som hr vært gjennomført.i2013. Netto mer- og mindreforbruk per tjenesteområde fremgår v tbell 3. (Eksklusive fìnnstrnsksjoner) o

8 Årsmeldin for Stei en kommune Tbetl 3. Netto driftsutgifter iforhotd tit budsjett for tjenesteomràdene, merforbruk (posrfrve tll) og mindreforbruk (negtive tll). Tll i 1000 kroner. 'l Sentrldmi Oppvekst og kultur Helse oq omsorg Bolig og nænnq Tekniske formål Smferdsel Nv Sum merforbruk på 5988 Mer-/mindreforbruk 2.5 Lønnsutgifter Lønnsutgiftene utgjør en betydelig del v utgiftene til Steigen kommune. Netto lønnsutgifter er summen v lønn, sosile utgifter, reisegod$ørelser og ndre oppgvepliktige godtgjørelser, frhukket sykelønnsrefusjon fr stten. Netto lønnsutgifter steg med 5,3 oloft2012til 2013, eller med I mill. kr. Budsjettert beløp til lønnsøkning 1,75 millioner kroner dekkeibre c. 63,5 % v lønnsøkningen totlt. Dette gjelder lønnsøkninger etter lokle forhndlinger høslen 2012 og 2013, smt senhlt oppgjør våren Figur 4. Netto lønnsutgifrer Tll i millioner kroner. Netto lønn r40 r T I I T T I I I T T T I I I I I ].0 20tL 20L2 20L3 I r Netto lønn Sosile utgifter blir lvere grunnet bokføringen v årets premievvik. Premievviket er en beregnet størrelse som viser forskjellen på betlt pensjonspremie og en beregnet pensjonskostnd. Regnskpet for 2013 viser et positivt premievvik på 4,77'nll. kioner etter utgiftsføring v tidligere års inntektsførte premievvik. Beløp som er inntektsført i 2013 og som må utgiftsføres medl/10 de neste årene utgjør 5,84 mill. kroner. 2.6 Driftsinntekter Sktteinntektene økte med 2,5 mill. kroner fr 2012tn 2013 til 54,86 mill. kroner. Dette tilsvrer en økning på 4,8 prosent' Dette inkludert eiendomssktt. Rmmetilskuddet ble redusert 0,42 mill. kroner fr 2012ït 2013 t l '105,85 mill. kroner. Dette tilsvrer en reduksjon på 0,4 prosent. Andre sttlige overføringer økte med 5,14 millioner kroner, Til smmen gv dette en økning i frie inntekter med 4,71 millioner kroner. Brukerbetlinger ble redusert med 0,1 millioner iforhold ït2012. Slgs- og leieinntekter økte med 0,8 millioner iforhold til Ouertøringer med krv til motytelser økte med 6,65 millioner. Momskompenssjon knyttet til investeringer ble inntektsført sorndriftsinntekter med hele 7,Bl millioner kroner. Av dette beløpet ble den lovmessige ndelen (80 %) tilbkeført til investeringsregnskpet, totl 6,25 millioner kroner. Netto inntekt i driftsregnskpet knyttet til momskompenssjon fr investeringsregnskpet ble d '1,56 millioner kroner' 7

9 ,Ä.rsmeld for Stei kommune Figur 5. Driftsinntekter Tll i millioner kroner 2s s0 r Andre inntekter r sktter I Rmmetilskudd ro 20tL L3 2.7 Finnstrnsksjoner Figur 6 viser utviklingen i finnsinntekter og finnsutgifter de siste seks år. Netto finnsutgifter vr 2 mill. kroner lvere i 2013 iforhold ïii2012. Nefto finnsutgifter i 2013 er 0,45 mill. kroner høyere enn budsjettert, Det skyldes i hovedsk t rente- og vdrgsinntekter er budsjettert med 0,28 millioner for mye, mens renteutgifter og utlån er budsjettert for lvt med 0,17 millioner kroner Figur 6. ljtvikling ifinnsìnntekter og -utgifter Tll i millioner kroner. Løpende kroner. L T TI I I T T L0 20LL 2CI I r Finnsinnt I Finnsutg. 8

10 Årsmeldi for Steigen kommune 3. lnvesteringene Tbelt 4 viser investeringsregnskpet og reguleft budsþtt for 2013 og investeringsregnskpet for Sfeþen kommune gjorde i2013 nye investeringerfor 78,07 mill. kroner. Dette er 4,27 mill. høyere enn budsiett. Tbell4. for Tll i 1000 kroner. Løpende kroner Regnskp 2013 Regulert budsiett Regnskp 2012 Sum investeringer Sum utlån, vdrg, vsetni Finnsierinqsbehov Bruk v lån Slq v nleqqsmidler Tilskudd til investerin0er Motttte vdro refus roner I Annen fìnnsiering Sum finnsiering '16 UdekkeUudisponert 0 0 De største vvikene i investeringsregnskpet vil her bli nærmere kommentert: Renovering v Steigenskolen Lskestd Vr ttt meo pros eltering og plnlegging v skolen med 0,62 millioner kroner som skulle finnsieres med bruk v lån og B0 % tilbkeføring ú momskompenssjon. Det er bre bruk i underknt v 0,1 millioner kroner til prosjektet i løpet v Prosjektet er innrbeidet i budsjett for Utbygging v Steigenbrnehgen Leinesfjord pfñleéging og prosjektering vãr budsjettert med 0,1 millioner kroner. Det er bruk kun 0,03 millioner. Prosjektet er innrbeidet i budsjett for Steigentunet Utbedring v kjølerom etter pålegg fr mttilsynet er utført med totlt 0,65 millioner kroner. lkke innrbeidet i budsjettet for 2013, og er finnsiert med bruk v [ån. Helikopterlndingsplss Det vr innrbeidet utgifter vedr. ny helikopterlndingsplss på Engeløy med totlt 0,3 millioner kroner. Det er ikke iverkstt rbeid, men det er påløpt utgifter i forbindelse med ny helikopterlndingsplss i Leinesf,ord med 0,04 millioner. Slg tomtegrunn Deier solgt tomtegrunn for totlt 0,26 millioner kroner i løpet v lnntektene fr dette er benyttet til finnsiering v egenkpitálinnskuãd hos KLP med kr. 0,06 millioner, utgifter i forbindelse med slg v grunn med totlt 0,08 millioner kroner og sldering v prosjektet <Sentrumspln Leinesflord> med kr. 0,12 millioner kroner. Bommer og belysning Storskjæret Det vr innrbeidet totlt 0,1 2 millioner til dette i budsjettet for 201 3, Det er ikke påløpt utgifter i løpet v Helnessund industriområde Det er påløpt 0,12 millioner mer enn budsiettert beløp for Prosjektet er fìnnsiert med bruk v lån, motttt tilskudd fr Nordlnd fylkeskommune og tilbkeført momskompenssjon. Moloutbygging Nordfold Oet er pâøit utgifter til prosjektet med totlt 0,34 millioner kroner. Det vr budsjettert med finnsiering vi tilskudd og tilbkeført momskompenssjon, men prosjektet er i sin helhet finnsiert ved bruk v lån. Allhus Det er påløpt 0,7 millioner kroner mer enn budsjettert beløp for Det er inntektsført totlt 0,61 millioner i forbindelse med sponsormidler og <Kvdrtksjonen>. Det vr budsjettert med 17 millioner kroner i sponsor-, tippemidler og I

11 Årsmeldi for Ste n kommune r<kvdrtksjon>. D mnge v tilskuddene ikke utbetles før prosjektet er ferdigstilt, ble det vedttt å t opp et byggelån på 17 millioner kroner. Det vr ved utgngen u 2013 benyttet 16,1 millioner v dette byggelånet. Boligbygging Leinesfi ord Prosjektetvrinnrbeidetmed totlt 12 millioneribudsjettetfor20l3. Detble isk 14l13 ikommunestyretbesluttet àl øpe de 2 siste leilighetene for totlt 3,4 millioner. Dette skulle fìnnsieres ved opptk v lån i Husbnken. Det ble ikke vedttt t budsjettet skulle reguleres tilsvrende dette vedtket, og overtgelsen fremkommer derfor som vvik i forhold til opprinnelig budsjett nor Fltøy fyr Det vr innrbeidet utgifter og tilskudd med totlt 0,2 millioner til dette prosjektet. Det er kun påløpt 0,06 millioner i utgifter i løpet v 2013, og dette er finnsiert med tilskudd, Det er i tillegg motttt 0,'15 millioner for tidligere års utgifter som hr vært forskuttert ved bruk v fond. Beløpet er i sin helhet tilbkeført fondet. Hjrløy Det er utførtrbeider for totlt 0,42 millioner kroner, Dette er finnsiert ved bruk v sttstilskudd og tilbkeført momskompenssjon. Resterende beløp v sttstilskudd er vstt til fond og uþjør pr. utgngen u 2013 kr Klokker Påløpt 0,36 millioner kroner i forbindelse med vløp i Leinesllord som vr påbegynt, men ikke sluttført i Finnsiert ved bruk v lån. Kirker Det vr i bevilget 4,1 millioner kroner eksklusive moms til mling v Leines kirke og kirkegård i Nordfold.. Ubenyttet beløp pr. årsvslutning fo 2012 ble overført budsjett for 2013 med 1,285 millioner kroner. I sk 31/13 i kommunestyret ble det gitt en tilleggsbevilgning til rbeidet på Leines kirke med 0,257 millioner kroner. I vedtket om tilleggsbevilgning står det t en skl komme tilbke med finnsiering i første budsjettregulering. Dette hr imidlertid ikke blitt gjort, og netto utgifter i prosjektene er finnsiert med bruk v lån. 4. Blnsen Likviditetsgrd 1 i Steigen kommune hr gått ned til 1,4 i løpet v 2013,fr2,3i2012. Arbeidskpitlen, differnsen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er pà 12,6 mill. kroner, dvs. omløpsmidler er 1,4 gnger høyere enn kortsiktig gjeld. For å sikre god likviditet er det nbeflt å h omløpsmidler som er det dobbelte v kortsiktig gjeld. Steigen kommune hr pr. utgngen v 2013 en likviditet som er under den nbeflte normen. Den mest likvide delen v omløpsmidlene (kortsiktige fordringer og ksse/bnkinnskudd) nbefles videre å være like stor som kortsiktig gjeld. I Steigen kommune utgjør de mest likvide omløpsmidlene 9,8 mill. kroner, mens kortsiktig gjeld utgjør 29,6 millioner kroner. Dvs. t omløpsmidler kun utgjør c.113 v den kortsiktige gjelden. Dette er et tydelig tegn på t likviditeten er dårlig. Egenkpitlenutgjør98,01 mill.kroner. Denlngsiktigegjeldenøktemed72,5millionertil593,06millioneri2013.Avdette uþjør lån til investeringe 223,96 millioner kroner og pensjonsforpliktelser kr.348,33 millioner kroner. Tbell 5. Blnsen Ío 2012o Tll i 1000 kroner. Løpende kroner Anleqqsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eqenkoitl 9B Lnosiktio oield Kortsiktiq qield Sum qield oq eqenkpitl Sluttkommentr regnskp I regnskpsnlysen er det gjort en beskrivelse og tllmessig vist hvordn kommunens økonomi hr utviklet seg de senere år. Steigen kommune hr gjennom mnge år nå htt ublnse mellom utgifisvekst og inntektsvekst. Fr 2003 og frm til og 10

12 Ärsmeldi for Ste n kommune med 2013, er det kun 3 år hvor vi ikke hr lgt frm regnskp i ublnse, eller med medorbruk. Dette er et lvorlig sykdomstegn på kommunens økonomi. Beklgeligvis representerer forårets regnskpsresultt med et merforbruk på c. 4 mill. kr., i så måte ikke noe unntk, Det hr i smme periode vært gjort en rekke endringer, både strukturelle og driftsmessige, for å oppnå en blnsert økonomi. R n så sterk fokus på kommunens økonomi, og å måtte gjennomføre endringer og reduksjoner i kommunens drift er svært ressurskrevende for hele orgnissjonen, både nstte, ledelse og politisk nivå. En sterk medvirkende årsk til kommunens vnskelig økonomi, er den demogrflske utviklingen. Helt frm til siste år hr folketllet blittstdig redusert, og med dette også de sttlige overføringertilkommunen. Dette smmen med en høy økning i lønnsutgifter, og ikke minst pensjonsutgifter, gjør t vi hele tiden kommer på etterskudd med hensyn til å iverksette tiltk, som kunne medføre en mere blnsert økonomisk utvikling. Steigen kommune hr pr. i dg ikke kkumulerte udekkede underskudd. Både merforbruket for 2011 og2012ble dekket inn ved bruk v disposisjonsfondet. I dg utgjør disposisjonsfondet c. 2,3 mill. kr. Det vil ltså ikke være tilstrekkelig til å dekke opp florårets merforbruk. For å unngå å bli oppført i Robek-registeret, må derfor c. 1,7 mill. kr. v fiorårets merforbruk dekkes opp i 2015-budsjettet. Dette under forutsetning v t kommunestyret vedtr å gjøre bruk v disposisjonsfondet i tillegg. Steigen kommune hr lvorlige økonomiske utfordringer forn seg. Vi ser det ikke mulig å unngå t det i tiden frmover må bli krftige reduksjoner i kommunens tjenestetilbud, både i ntll og kvlitet, og v den grunn også vnskelig å unngå stillingsreduksjoner. Det vil bli svært krevende for lle prter, men dessverre tvingende nødvendig. 6, Personlovers kt 6.1 Likestilling, nstte og årsverk. Steigen kommune hr som ndre kommuner, skeiv fordeling v kvinner og menn innen flere yrkesgrupper. lnnen helse/omsorg, brnehge og skole hr vi ei overvekt v kvinner og i teknisk er det overvekt v menn. I mellomlederstillinger er det flere kvinner enn menn, mens det i den dministrtive toppledelsen er mer blnsert med 4 menn og 5 kvinner (se tb nedenfor). Det er stort fokus på å øke ndelen menn inn i skole, brnehge og helse. Totlt utgjør den kvinnelige ndelen nstte i Steigen kommune 81 % og ndelen menn 19%. I 2013 vr det i Steigen kommune 323 nstte fordelt på 239,8 årsverk. Tbellen nedenfor viser en del nøkkeltll for likestilling og kjønnsfordeling i Tbell 1. Noen nøkkeltll personl, kjønnsfordeling, m.m. i Kvinner Menn Totlt Anstte Antllfst nstte 262 ot 323 Antll årsverk 190,2 49,6 239,8 Giennomsnittliq stillinqsprosent 72,6 To 81,3 % 74,3 0/o Rådmnn oq kommunlsiefer Ledere tjenesteområder/personl- og økonomileder Når det gjelder lderssmmensetningen for kommunens nstte i 2013 vr 25,7 0/oi ldersgruppen àr og32,80ki gruppen är, og 20,12 % i gruppen år. Dette er en liten endring fr tidligere år hvor ndelen seniorer øker, Gjennomsnittslderen for de nstte smlet vr 49,5 år i Digrmmet nedenfor viser utviklingen i lderssmmensetningen i rbeidsstokken fr 2005, 2009 og Frmstillingen viser t utviklingen går mot en stdig høyere ndel seniorer og en høyere gjennomsnittslder hos rbeidstkerne. Figur 2.Aldersmmensetning i 2005, 2009 og 2013 i Steigen kommune. Antll nstte og ldersgrupper 11

13 Arsmelding for Stei kommune t [ s1 -Äret -[ s1 2gg5 ZOOS Steigen kommune ønsker t våre nstte står i jobb utover "AFP - lde/' (62 år) og vedtok i 2010 en livsfsepolitikk som skl bidr til dette. Seniorpolitikken viser til en reduksjon i AFP - uttk fr 2009 lil2011fr 5 til 1 person. For 2012 og 2013 viser uttket på AFP en stigende tendens igjen på smme nivå som En forklring kn være t ntllet senior som når AFP-lder øker for hvert år. En nnen forklring er t nstte gir uttrykk for t fitid betyr svært mye, og t økt stress og krv om mer effektivitet i rbeidslivet generelt påvirker vlget om å fortsette som rbeidstker eller ikke. En nnet viktig bidrg for Steigen kommune for å sikre rbeidskrftbehovet er rekruttering gjennom lærlingeordningen. Vi hr fått etblert lærlingeplsser innenfor helsefg og forventer flere inntk på ndre fgområder etter hvert. Det rbeides også med å få etblert ulike strtegier for rekruttering v flere høyskoleutdnnede personer, spesielt innenfor fgene sykepleier og lærer, Hensikten er å sikre tilgng på ny og kvlifisert rbeidskrft fremover. Tbell 1. Fste nsetlelser i Steigen Kommune i løpet v året 2013: Tienesteområde Pln, utvikling, drift (PUD) Stillino Geo-dt nsvrliq Stillinqsstønelse 100 % Helse- oo omsoro Leder Brnevernet 100 % Brnevernskonsulent 100 % H ielpepleiere/helsefg 150 % Svkeoleiere 100 To Boqruppeledere 300 % Ooovekst Styrer brnehge Lærere 100 % 200 Yo Service Leder frivilliqsentrlen 100 % 6.2 Helse, miljø og sikkerhet - sykefrvær Steigen kommune hr som mål å sikre gode og trygge rbeidsplsser. Dette er en utfordring i et smfunn som viser tendênser til mer vold og trusler mot nstte i deres utøvelse v offentlige tjenester. Det er i 2013 stt støne fokus på å sikre nsttes liv og helse innenfor det offentlige grunnet flere fysiske ngrep på offentlig nstte i Norge. Arbeidstilsynet hr htt en viktig rolle i Steigen kommunes rbeid for å motvirke og unngå fre for liv og helse i møte med ulike brukere v våre tjenester. Arbeidstilsynet hr gjennomført tilsyn med etterfølgende pålegg til kommunen om å utføre systemtisk forebyggende rbeid på dette området, Kommunen hr også htt god bistnd fr vår bedriftshelsetjeneste innenfor HMS{iltk. I 2013 hdde Steigen kommune et forbruk på HMS tjenester fr bedriftshelsetjenesten på til smmen kr. 47,510,- kroner. 12

14 Ärsmeldin for St n kommune Steigen kommune er la - bedrift (inkluderende rbeidsliv) som innebærer stor fokus på riktig oppfølging og tilrettelegging for rbeidstkere med redusert funksjonsevne. Sykefrværet i 2013 er på 6,8 %, det smme som i Figuren nedenfor viser utviklingen i det gjennomsnittlige sykefrværet de siste 9 år. Figur 3: Utvikling i sykefrværet i perioden i Steigen kommune. o,o97 Utvikling sykefrvær 0,O7 0,079 0,067 0,o71 0,061 0,068 0,068 0,056 år är Â- 2oos zooø 2is, Af :- 2oos 2;os, io år 201.L âr 2012 år 20L3 Frmstillingen viser en viss vrisjon fr år til år med en topp i 2006 pà 9,7 0/o, Gjennomsnittlig sykefrvær for kommunesektoren vr rundt 9,5 Y" i 2012, og tllene for Steigen kommune må derfor sies å være innenfor kseptbelt nivå for kommunesektoren, Smmenlignet med rbeidslivet generelt ligger kommunesektoren for høyt. Generelt i rbeidslivet viser sttistikk fr2012 et gjennomsnittlig frvær på 6,6 %. Sykefrværsutfordringene drøftes jevnlig i møter mellom politisk/dministrtiv ledelse og hovedtillitsvlgte, i rbeidsmiljøutvlget (AMU). Det er også fokus på sykefrværet i den årlige hndlingsplnen for HMS som utrbeides v AMU i smrbeid med vår bedriftshelsetjeneste HEMIS, smt la-hndlingsplnen i smrbeid med NAV Arbeidslivssenter 6.3 Kompetnseheving. Steigen kommune vsetter c. 1,1 mill. kroner til kompetnseheving hvert år. Midlene er i hovedsk fordelt på de ulike tjenesteområdene, mens ,- kroner v totle opplæringsmidler går til tverrfglige opplæring. Av disse igjen er ,- kroner øremerket kompetnsetiltk for seniorer. OU-fondet forvltes v Kommunenes Sentrlforbund og skl sikre kompetnseheving på ledernivå. Her hr Steigen kommune fått innvilget ,- kroner i til kompetnseheving v Iedere. Kompetnse er viktig i forhold til å opprettholde et kvlittivt godt og riktig tjenestetilbud for innbyggerne i kommunen. Kompetnseheving er også viktig for å rekruttere og beholde nstte i vår orgnissjon. Kompetnseutvikling skper trygghet for nstte i egen rbeidssitusjon og gir smtidig hivsel, personlig utvikling og vnsementsmuligheter. RKK Slten er et interkommunlt smrbeidsorgn for kompetnseheving i kommunene. RKK Slten hr vært en viktig bidrgsyter på kompetnsesiden i Steigen kommune, og i 2013 vr det regishert 288 deltkere fr Steigen på videre utdnninger, kurs og nettverksmrbeid. Til drift v RKK og gjennomførte kompetnsetiltk hr kostndene for Steigen vært ,- kroner i Dette ulgjør 60/o v eierkommunenes totle bidrg i RKK smme år. 13

15 Årsmeldi for Stei en kommune 7. Etisk stndrd i den kommunle forvltningen I kommunelovens $ 1 er det lgt vekt på en forvltning som bygger på en høy etisk stndrd. I siste revisjon v kommuneloven sies det videre i g ledd l: Det skl ogsà redegjøres fortiltk som er iverkstt og tiltk som plnlegges iverkstt for à sikre en høy etisk stndrd i virksomheten. Generelt er det slik t Steigen kommune i sitt vedttte "Arbeidsreglement for nstte" hr egne etiske retningslinjer som lle nstte er forpliktet å følge. Kommunens etiske retningslinjer gjelder for øvrig også for de folkevlgte. Spørsmål om etikk hr både med de holdninger og hndlinger nstte og folkevlgte hr og hvordn mn forvlter/utøver lover, forskrifter og regler i forhold til innbyggere/kolleger. I mtrisen nedenfor hr vi listet opp eksempel på relevnte lover hvor det etiske perspektiv er viktig, og hvor vi hr etblerte rutiner der det gjøres forløpende vurderinger i forhold til etisk stndrd: Aktuell lov Forvltningsloven Generelle vurderinger Forvrlig sksbehndling innen rimelig tid Fortløpende vurdering v hbilitetsspørsmål i behndling v sker både på politisk og dministrtivt nivå Oppfølging v politiske vedtk Offentlighetsloven Generelt sørger dministrsjonen for full åpenhet og innsyn dersom det er sker som er unnttt offentlighet, dvs. hr hjemmel i lov. Stor grd v Lov om off. nskffelse(loa) Personvernloven Annet o meroffentlighet skl være regelen Selv om LOAs primære formål er å sikre t det offentlige foretr kostndseffektive nskffelser, hr den også en klr etisk dimensjon. Steigen kommune hr etblerte og omfttende rutiner for behndling v personopplysninger, Kommunen hr eget personvernombud godkjent v Dttilsynet, Utvikling og bruk v sosile medi kn være utfordrende og som kommunlt nstt må mn være bevisst hvordn mn opptrer på disse. Aktuelle tiltk/hndlinser i 2013 Generelt pålegg om t sksbehndlerne følger de prosedyrer som ligger i sksbehndlersystemet Fortløpende hbilitetsvurderinger ved politisk og dministrtiv behndling forets der hbilitetsspørsmål reises. Periodevis rpportering til kommunestyret om dministrsjonens oppfølging v politiske vedtk. Ukentlig utlegging v postlister på kommunens hjemmeside Fortløpende ekspedering fr servicekontoret journlister og ndre v forespørsler om dokumenter, m.m. Regelen er t lle innkjøp over terskelverdi skl på nbud. Flere nbudsrunder gjennomført i 2013, bl.nnet rett forespørsel om konsulent- /rkitektbistnd ifb. med utbygging Leinesflord brnehge og renovering Lskestd skole. Videre nbudsinnhenting på kommunle qrunnlqsinvesteringer. 2 fste årlige møter med personvernombudet for gjennomgng v kommunens drift på dette området Ledelsesgjennomgng en gng årlig med personvernombudet. Egen fst rbeidsgruppe for personvern etblert i 2010 Gjennom drøftinger i rådmnnens ledertem hr vi utformet retningslinjer for hvordn kommunlt nstte bør opptre på på fcebook, twitter, etc. Retninqsliniene vil bli implemen left fr Krv til rpportering v etisk stndrd kom inn i Kommuneloven fr 2010, men det finnes liten prksis på hvordn dette konkret skl rpporteres i kommunle årsmeldinger. Rpporteringen for 2013 følger smme ml som de foregående år Leinesfiord, den Roy Hnssen Rådmnn lnge J. Albriktsen Kommunlsjef Turid Mrkussen økonomileder 14

16 Årsmeldin for Steigen kommune 8, Sentrldministrsjonen 8.1 Drift og personl Sentrldministrsjonen yter service til de ndre tjenesteområdene i kommunen slik t disse kn utføre sine primære oppgver, smtidig som mn utfører en rekke oppgver rettet mot kommunens innbyggere. Enheten - som omftter de dministrtive og politiske tjenestene i kommunen, herunder rådmnnens stb, servicekontor og økonomivdeling, hr nsvret for plnrbeid, budsjettrbeid, publikumsservice, beredskpsrbeid, HMS, regnskpsføring, innkreving v sktter og vgifter, personl, innkjøp og lt/lkt. Punktvis hr vi nedenfor listet opp en del v rbeidsoppgvene for sentrldministrsjonen i 2013:. Generell økonomisk oppfølging og kontroll.. Sekretærfunksjon for skkyndig nemnd i forbindelse med oppfølging tksering eiendomssktt.. Løpende rbeid med personvernsikkerheurevisjon v håndbøker i smrbeid med kommunens personvernombud o Oppfølging v kommunl beredskp med oppdtering v beredskpsplner, kriseplner, etc.. Sksbehndling ved søknd/tildeling v strtlån. Overordnet oppfølging v rbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i smrbeid med hovedverneombud og personlleder.. Deltkelse i kommunens fste byggekomité, i 2013 hr det vært rbeidet med plnlegging/bygging v llhus, ny brnehge Leinesfjord og renovering v Lskestd skole.. sluttføring v nbudsrbeid ny driftsvtle lt og nytt elektronisk økonomi/personlsystem.. Engsjement i forhold til STH-smrbeidet.. Utrbeidelse v Steigen kommunes eierskpsmelding etter vedtk i kommunestyret.. Sksbehndling for politiske utvlg. Økonomi og bemnning. Sentrldministrsjonen hr nsvr og oppfølging v den delen v driftsbudsjettet som omftter politisk virksomhet, fellesutgifter og div. prosjekt (nsvr ). I tillegg er kommunens utgifter til renhold og vskeri plssert her. Den økonomiske oversikten for 2013 viser en netto utgift på kr ,00 mens netto revidert budsjett vr kr ,00 eks. finnstrnsksjoner, ltså er merforbruk päkr ,00. Kommentr til merforbruket: Merforbruket fordeler seg over flere nsvr, de største er stt opp og kommentert i tbellen nedenfor Ansvr Ansvr 1 00, kommunestyre, formnnskp, utvlg/råd Ansvr 1 19 vlgutgifter Ansvr 150 renhold Ansvr 180 Div. fellesutgifter Ansvr 1 81 Overformynderiet Merforbruk Forbruk netto 112 % eller kr ,00. over budsjett Forbruk netto 120 % eller vel kr over budsiett Kommentert under servicekontoret Forbrukt netto 142 % eller ô kr over budsjett Forbruk netto 159 olo eller k over budsjett. Kommentr til vvik Negtivt wik skyldes overforbruk på godtgjørelse folkevlgte, møtegodtgjørelse, reiseqodtqiørelse oq nnonsering. lnnføring v nye systemer for vlgtelling, m.m som ikke kunne forutsees. De største negtive vvikene er som tidligere på de "vnlige" postene kopiering, Edb, telefon og juridisk bistnd. Forklres med ikke budsjettert økning på ny fstvtle for lt drift (nbud) og omlegging v økonomijpersonlsystem, økte telefon- oq kopiutqifter, m.m. Forklres med ekstrrbeid for overformynderiet i forbindelse med overføring v overformynderiet til fylkesmnnen i Skulle egentlig sl ei2012 men ble forsinket oq dyrere enn nttt Bemn sentrl en inkl. økonom 2013 Rådmnn, kommunlsief + stb 9,6 Arsverk Anstte men eks, servicekontor: Arsverk Anstte Arsverk 11 9,6 11 9,6 11 Anstte 15

17 Årsmeldi for Ste n kommune 8.2 Servicekontor inkl. renholdstjeneste og frivilligsentrl I Steigen kommune er renholdstjenesten og frivilligsentrlen dministrtivt lgt til servicekontoret. Disse er kommentert under i smsvr med budsjettplssering: Frivilligsentrl Steigen kommunestyre vedtok i mrs 2012 å opprette frivilligsentrl - og i kommunestyremøte den 2.mi 2012, ble det vedttt t Steigen kommune skulle stå som eier v sentrlen. Steigen kommune fìkk et tilskudd fr Kulturdeprtementet på kr for 2012 til etblering / oppstrt. I tillegg ble det gitt et kommunlt tilskudd på kr til dette rbeidet. Det ble nedstt et interimsstyre på fire personer som skulle jobbe med denne etbleringen frem til dglig leder vr på plss. Høsten 2012ble stillingen lyst ut, og 1. jnur 2013 tilkådte Aslug Brtholsen som leder. Administrtivt er leder v frivilligsenhlen lgt til servicekontoret Renhold O rg n is sjo n/p e rso n el l/ø ko nom i Avdelingen hr totlt 14 nstte fordelt på 9,8 stillinger (inkludert 30 % stilling som renholder l). Avdelingen hr htt et merforbruk på totlt kr i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsk er en vesentlig økning v posten renholdsmteriell med et overforbruk på kr ,00 noe som skyldes t budsjettet hr ikke vært relistisk justert etter prisøkninger som hr skjedd innenfor området, Det er i tillegg budsjettert med inntekter på husleie med kr som egentlig skl være på pln, utvikling og drift, dvs. t det er dobbelbudsjettert med dette beløpet, men beløpet ble inntektsført på PUD. Renhold er en vdeling med mnge "voksne" nstte. Dette - i kombinsjon med t det er tunge rbeidsområder / oppgver - gir seg utslg i form v et stort sykefrvær. Avdelingen hdde en totl sykefrværsprosent pà 15,4 i dette er både korttids- og lngtidsfrvær. Mnge lngtidssykemeldinger, men også veldig mye korttidsfrvær, noe som medfører mnge egenmeldingsdger som i sin helhet dekkes v kommunen. Sykefrvær på egenmeldinger (0-16 dger) vr pà20,4 %. Dette utgjør over 1årsverk, noe som gjenspeiler seg i de økte lønnskostndene på renhold. Renholdsvdelingen kn som regel ikke unngå å t inn vikr ved sykefrvær, dette pg. strenge krv til renhold både på sykehjem, brnehger og skoler Vskei Vskeriet hr i 2012 htt 2 nstte fordelt på 1,1 stillinger. Avdelingen hr holdt seg innenfor budsjettrmme ne for Servicekontoret Servicekontorelhr i 2012 htt 7 nstte fordelt på 4,6 stillinger (inkludert leder for vdelingen). Avdelingen hr holdt seg innenfor budsjettrmmeneíor Sykefrværet i2012ur pà6,7 ok. Høsten 2U2fikk Steigen kommune tildelt midler fr STH-rådet til oppgrdering v hjemmesiden. Dette skulle være som en del v omdømmebygging inn mot kommunen. Servicekontoret påtok seg jobben med å få denne oppgrderingen på plss. Fokuset hr vært å profìlere kommunen som mer ttrktiv å bo og jobbe i, t brukerne skl h lett tilgng på informsjon om ledige stillinger, ledige tomter / plsser for bosetting. I tillegg hr det vært ønskelig med bedre reiselivsinformsjon, slik t Steigen skl være et ktuelt reisemål for turister / besøkende. Den nye siden skl lnseres våren Publikumstjenester:. Sekretrit / sksforberedelser til formnnskp, kommunestyre, pln- og ressursutvlg, rådet for funksjonshemmede. o Hjemmesiden til kommunen - dglig oppdtering v nyheter, møteinnkllinger/protokoller, ktiviteter og nnen info som ligger på hjemmesid. Sentrlbord for Rådhuset. Utlysning v stillinger, registrere søknder, produsere søkndslister Skjenke- og slgsbevillinger og etblererprøve serverings- og lkoholloven,. Dispenssjon motorferdsel. Administrtive vedtk etter nsjonl forskrift til Lov om motorferdsel i utmrk og vssdrg $ 5 og forberedende sksbehndling etter $ 6 i smme forskrift,. Utleie/oppfølging og fkturering v kommunle boliger o Vnnmålere. Turistinformsjon o Grvemeldinger - behndlet 1 10 søknder i løpet v året o Sksbehndling v lle søknder brnehger, SFO og kulturskolen i Steigen. Kommunle vgifter - oppdtering og utsending v regninger til bonnentene 16

18 Årsmeldin for Steigen kommune Prkeringskort forflytnin gshemmede Ledsgerbevis Utleie kommunehytte ved Allmenningsvnnet Administrering v sommerjobbsøkndene -i2012u del172 søkere til et begrenset ntlljobber innen grøntnlegg, renhold/vskeri, kjøkken og helsetjenesten i Steigen. Betlingsterminl for kommunle regninger Kopiering, lminering Slg v effekter for kommunen, Steigen Sgspill og Historielget Påmelding til rrngementer lntern-tjenester:. Arkiv for kultur- og oppvekst, pln/utvikling/drift og sentrldminisksjon o Postlogging for de smme tjenesteområdene Sentrlbord o Behndling v ll inn- og utgående post. Utleie og regnskp for kommunens leiebiler. Tjenester for ndre etter: o Veiledning / skjemer for Sktteetten Politiske/dministrtive utvlg: Servicekontoret er sekretrit for kommunestyre, formnnskp, pln- og ressursutvlget, prtsmmenstt utvlg og rbeidsmiljøutvlg. I tillegg hr kontoret sekretritsfunksjonen for Rådet for funksjonshemmede. Oversikten viser ntll møter sker behndl eli 2012 Utvlq Kommunestyret Formnnskpet Prtsmmensttutvlg (PSU) Arbeidsmiliøutvlqet (AMU) Pln- oq ressursutvlqet Rådet for funksionshemmede Antllmøter I Antll sker 79 17

19 Årsmeldi for Steigen kommune 9. Steigen oppvekstsenter - skoler, brnehger og kulturskole Ledelse og orgnisering. Steigenbrnehgen Enhet Oppvekstvdelingen Ledelse Fgkoordintor Vegrd Dnielsen nsvrlig skole, brnehge, voksenopplæring og kulturskole. Smordner brnehger Vegrd Dnielsen fr 0'1,10.13, Fgveileder spesilpedgogikk Tove Aspevold. Leder voksenopplæringen Rgnhild N. Dnielsen fr Kontor Kristin Sgnes. Boqen Stvrer Wenche Bierkås fr Leines Leinesfiord Nordfold Engeløy Styrer Ase Kristine Gylseth fr Stvrer Reidun Adolfsen Vikr for stvrer Kroline Asoevold fr 01, Styrer Wenche Bjerkås Steigenskolen Leines Rektor Rndi Oskrsen fr 01.0B.12 LeinesIord Rektor Anne Sofie Skogvold fr ugust. Grethe Nilsen inspektør. Nordfold Rektor Gøril Aqnes fr Lskestd Rektor Elisbeth Dhl. Steiqen kulturskole Rektorvikr Kiell Fredriksen fr Våren 2013 ble det flere lederskift i Oppvekstvdelingen. o Kjell Fredriksen vikr for rektor r Kulturskolen for Torunn Bde Alstd fr ugust o Wenche Bjerkås styrer for Steigenbrnehgene Engeløy og Bogen f Rgnhild N. Dnielsen tilbke som lederfor Voksenopplæringen fr Ase Kristine Gylseth styrer i Steigenbrnehgen Leines etter Kri Anne Løkre Husøy fr Kroline Aspevold gikk inn som vikr for styrer fr Kompetnseutvikling Videreutdnning. Våren 2013 fullførte en rektor lederutdnningen. Fr høsten 2013 deltr 3 lærere ved Steigenskolen Lskestd videreutdnning i norsk. Høsten 2013 hr lle styrere, rektorer, inspektør, leder voksenopplæringen smt oppvekstleder strtet opp på lederutdnningen Veksthus for ledere som er i regi v Steigen kommune. De fleste vil komme til å t eksmen. Etterutdnning. Skolene hr htt fokus og kurs i klsseledelse og vurdering for læring, dette hr vært orgnisert slik t lle lærerne hr delttt. Lærermngel. I Steigenskolen er det også i 2013 mngel på utdnnede lærere i 2013 er lærere uten godkjent utdnning litt over 200/o v det totle ntllet. 9.3 Spesilundervisningen. Omfnget i ressursbruk på spesilundervisning hr øket siden 2012, spesielt med omfttende tiltk til enkelt elever. Spesilundervisningen hr endret seg de siste årene fr å omhndle i stor grd generelle og spesifìkke lærevnsker til også å være sker som er smmenstte og ressurskrevende. Det tverrfglige smrbeidet i Fmiliesenteret hr vært vgjørende for å imøtegå nettopp disse utfordringene. For få i personlet hr spesilpedgogisk kompetnse. Steigen kommune blir betjent v PPT lndre Slten med månedlige besøk med flere fgpersoner. Ordningen tr vre på det ller mest nødvendige skkyndighetsrbeid, men det er ikke nok tid til systemrettet rbeid som veiledning og observsjon. PPT lndre Slten jobber videre med å skffe person i stillingen. 9.4 Voksenopplæring ur det en økning på 9 elever i voksenopplæring, 4 fr Eritre og 5 fr Somli. 1B

20 Arsmeldi for Ste n kommune 9.5 Sttistisk mterile Oversikt nstte i Steigenskolen skolen 0B/09 09/'10 10t11 11t12 12t t14 Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Lærere+dm 4687 Yo 47250/o 4570 o/o 46750/o 49910/o 4838 % Skolessistenter 1310/o 163 o/o 850/o 85% 186 % 186 % SFO-nstte 368 % 356 % 407 To 340 Yo 363 % 363 % Kontorpersonle 175 To 135Yo 135Y0 175 To 175 Yo 175 Yo Totlt 5346o/o 5379 o/o 5197 To 5275T olo 55620/o Elevtll: 08/09 09/10 10t11 11t12 12t13 13t14 Elever i grunnskolen Klsser Oversikt over nstte i Steigenbrnehgen 0B/09 09/10 10t11 11t12 12t13 13t14 Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Arsverk Førskolelærere 840 olo 985 % 860 % 920 o/o 863 % 630 % Assistenter 1182o/o /o 1816 % 1716 o/o 1766 To 1843 olo Totlt 20220/o 2359 o/o 2676Y0 2636V Yo 24730/o Utvikli i elevtllet i de kretsene r Lskestd I Leins I Leinesfjord r Nordfold Ungdomstrinn L \ KOSTRA-tllfor Steigen Gruppe 5 Steigen Gruppe 5 Steigen Gruppe à Andel brn 6-9 år som hr SFO ,9 39, ,4 Elev pr. skole Korrigert brutto utg. pr. elev Andel elever som får skyss 83,4 58,8 86,4 56,6 80,5 57,4 Driftsutgifter pr. elev mteriell Driftsutgifter pr. brn i brnehge Andel brn 1-5 år med brnehgeplss B ,6 89, ,8 Andel nstte med førskoleutdnning 22,5 29, ,9 19,5 29,7 19

21 ^Årsmeldin for Stei n kommune Økonomiske forhold, Reqnskp Regnskp Resnskp Utqifter lnntekter Netto driftsutq Avvik Kommentr til regnskpet Regnskpstllene for 2013 viser et overforbruk pà c. 2,78 % totlt for kpitel 2. Merforbruket er knyttet i hovedsk til ekstr tiltk for elever og en del på sykefrvær. I 2013 budsjettet vr det ikke gitt økning i midlene til ferievvikling i brnehgene og ikke økning til vikrer på skoler og brnehger. Det vr forutsett et meforbruk på lønn. Det er en inntektssvikt i brnehgene på c ,- 9.6 Skolene Steigenskolen Le inesfjord Steigenskolen Leinesfiord hr 56 elever på brnetrinnet og 90 elever på ungdomstrinnet. I stillingsprosent hr skolen c 25 årsverk til undervisningspersonle. Det er 33 lærere ved skolen, hvorv c 1/3 går i reduserte stillinger. Lærerne fordeler seg slik: 10 lærere på brnetrinnet, derv 7 kontktlærere og 2 temledere og 23 lærere på ungdomstrinnet. Av disse er det 7 kontktlærere og 3 temledere. I løpet v året hr vi htt 2 ssistenter i skolen. 2 nstte deler SFO stillingen. Andre stillinger ved skolen: 50 % tilknyttet Newtonrommet, 80% kontorstilling, 20% dtnsvrlig, 10% leksehjelp, 55% rådgiverstilling, 30% undervisningsinspektør og rektor i 100% stilling. I tillegg kommer 3 renholdere og vktmester. Skolen hr også htt en ssistent på rbeidsutprøving fr NAV hele året. Det jobber til smmen 43 nstte ved skolen, mnge i delstillinger. Skolen hr også vært prksisskole for 2 lærerstudenter. Brnetrinnet er orgnisert med tre lnge og to korte dger for elever på kinn. 20 elever benytter seg v skolefritidsordningen, og 10 elever benytter seg v leksehjelpordningen når det er korte skoledger. Vi hr SFO tilbud til elevene fr kl og fr skoleslutt til kl lle dger. Leinesf,ord SFO hr 3 uker heltidstilbud etter skoleslutt 0m sommeren. "lkke gå forbi!"! Steigenskolen Leinesfiord hr i videreført stsingsområdene fr 2012: skolemiljøet, lesing i lle fg og vurdering for læring. Skolens motto dette året hr vært "lkke gå forbi!". Dette mottoet setter fokus på t lle hr et nsvr for å bry seg, og hndle dersom de ser noe som ikke er ok, eller noen som ikke hr det br på skolen. Personlet hrjobbet med stsingsområdene på pedgogisk verksted gjennom hele året. På grunn v mnge deltidsstillinger hr det vært vnskelig å smle lle lærerne smtidig, og skolen hr derfor fr høsten 2013 lgt fellestid/pedgogisk verksted til en ettermiddgs økt fr kl. I en mndg pr måned. I tillegg hr det vært jobbet med stsingsområdene på plnleggings- og kursdger. Vi hr smrbeidet med Universitetet i Nordlnd som hr htt to kursdger for hele personlet innen "Vurdering for læring" og en hlv dg med temet "Nettvett og digitl dømmekrft". Skolen hr i løpet v høsten 2013 fått lukket vvik etter Fylkesmnnens tilsyn i forhold til elevenes læringsmiljø i 2011, noe som hr vært en lærerik prosess. I denne prosessen hr vi blnt nnet fått på plss et nytt ordensreglement for brnekinnet. Foreldrenes rbeidsutvlg (FAU) hr vært ktive dette året, og hr htt jevnlige smrbeidsmøter med rektor. FAU og skolen hr smrbeidet om tre temmøter for foreldre og forestte: Elevenes læringsmiljø (1.-7. trinn), Digltl vurderingsevne (1.-10 kinn) og presentsjon v Ung-dt resultter (7.-10 trinn). Elevrådet ved skolen hr også vært ktive og engsjerte i De hr htt jevnlige møter der viktige tem innenfor elevmiljøet og hr vært tem. Skolen hr htt et godt smrbeid med fmiliesentret, der rektor hr delttt på møter i tverrfglig ledertem. Både fmiliesenteret og politiet hr bistått både i enkeltsker, i undervisning og på temforeldrem øler pâ skolen. Skolen hr også htt et meget godt smrbeid med kulturskolen et år med mye god medieomtle Fellesprosjektet"Øn, vnnet og brn" vr en vellykket stsing i Klssene ved skolen jobbet med ulik tilnærming til temet, og rbeidet ved skolen vår endte opp i bokutgivelse. Bok "Nturlig Vis i Steigen" inneholder kåserier, eventyr, dikt, fkt, visdomsord, tegninger og fotogrfier som elevene hr lget. Bok ble lget med støtte både fr Agend 21 og Den kulturelle skolesekken, og ble trykket i et opplg på 400 eksemplrer og ble solgt rundt om i Steigen. Steigenskolen Leinesfiord vnt flere priser i Miljøgjengen i klsse vnt Coops nsjonle miljøpris for 2013, og 9. klssen vnt den nsjonle Språkprisen med prosjektet "Ord vi lik!". Våren 2013 kom 10. trinnet til fylkesfinlen i NRKs "KlsseQuiz", og på høsten kom L klssen helt til Skndinvisk finle i First Lego Legue, Det hjelper mye på selvtilliten og skolens omdømme når vi kn vise oss frm på norgeskrtet på en så positiv måtel 20

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: 30.09.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrsjonsbygget, kntin Til behndling: Sksnr. 007/13-010/13 Eventuelle forfll meldes på telefon 75 60

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET''

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET'' V IvrASøYKOMMUNE D{øTETNNKALLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Måsøy Folkebibl-iotek 26.05.20]-6 Tid: 10: 00 Representntene innkl-1es herved. Eventuell-e forfllsnrest til tlf. 41 60 80 11.

Detaljer

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig 5/2016 srbeid etter revisjoner utført v konsernrevisjonen Ansvrlig /t nr Problemstilling Sttus Ansvrlig Tidsfrist Inngår oppfølging v revisjoner og tilsyn i HF-ets etblerte system for intern styring Problemstilling

Detaljer

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb

Sak Forslag til endringer av NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb Sk Forslg til endringer v NBFs vedtekter og Vedtektsnorm klubb VEDLEGG 5 NBF hr motttt forslg fr NBF Midt Trøndelg, Disiplinærkomitéen smt t Styret også fremmer et eget forslg til endringer v forbundets

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg

Kontaktperson for gjennomføring er May-Rita Karlsen assisterende enhetsleder Enhet for Pleie og omsorg Avdelinger for funksjonshemmede, Enhet for Pleie og omsorg, Midtre Guldl kommune Fremdriftspln knyttet til rpport fr tilsyn med kommunle helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming Kontktperson

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016

Årsberetning for Fagopplæring Sør år 2016 Hollendergt 1 N-4514 Mndl Tlf: 41 61 25 65 post@fgoppsor.no www.fgoppsor.no Org. No: 971333650 Årsberetning for Fgopplæring Sør år 2016 1. Fgopplæring Sør`s styre og dministrsjon Styret og dministrsjonen

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 17. pril2016 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-00145SKON-OBYF: TEATER GATA 1 AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunene Evenes, Lødingen og Tjeldsund Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse Brnnsmrbeid - Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (ELT brnnvesen) 2013-05-03 Oppdrgsnr.: 5130584 Overordnet risiko- og sårbrhetsnlyse

Detaljer

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene VMÄSøYKOMMUNE I0føTEINNKAJ,LING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekst komiteen Møterom heìse/oppvekst 12.70.2015 Tid: 10:00 Representntene innklles herved. Eventuelle forfl-i snrest til tlf. 7B 42 40 02.

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18

EVALUERINGS- RAPPORT NOTAT SAMMENDRAG X X Helge Hugdahl 18 EVALUERINGS- RAPPORT GJELDER 16. Nsjonle seminr om Hydrogeologi og Miljøgeokjemi GÅR TIL Jn Crmer Rolf Tore Ottesen VP-møtet BEHANDLING X X NOTAT UTTALELSE ORIENTERING X ETTER AVTALE PROSJEKT DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt "tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1 V MASøYKOIIIMUNE ITøTEINNKALLING Utvl-g : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Møterommet ved oppvekstkontoret 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00 Representnten CI nnklles herved. Eventuelle forfl-l- bes meldt snrest

Detaljer

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Nsjonlt fond for lokle klimtiltk Skisse til modell Juni 2009 Innhold: Smmendrg...2 1 Innledning...3 1.1 Klimgssutslippene må reduseres... 3 1.2 Mye gjøres, men ikke nok... 3 1.3 Kommunene kn gjøre en ekstrinnsts...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rådmannens. kommentarer

Rådmannens. kommentarer Rådmnnens kommentrer 2.3 UsrrcsnrrrsMoMENTER...'...4 2.5 STATIIGE STYRINGSSIGNALER FOR KOMMT,NEøKONOMIBN.,...,......'... 5 Rmmetilskudd. I 2.10 PERSoNArsrruAsJoN - KosrNADER...'...'..'...I2 2.L2 ÃR 2oo4-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen

Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS: erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen FAGARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid 2003; 113: 210 7 Jn Mgne Birkelnd, Olv Molven, Inge Fristd, Morten Berge, Ivr Hoff, Kristin Wlter og Tom Sten Isksen Autorissjon v tnnleger med utdnning fr lnd utenfor

Detaljer

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00.

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00. Lopp kommune MØteprotokoll Utvlg: MØtested: Dto: Tid: Kommunestyre Kommunestyresl, Lopp rådhus 23.09.20L4 10:00-L4:00 Fste medlemmer som møtte: Nvn Funksjon Representerer Jn Eirik Jensen LEDER KP Ki Mrtin

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Kontrolluwalget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt. Leder Edvin Ræstad, medlem Lise Løvdokken Moen, varamedlem Kåre Gåsbakk. o1-o4/20l7

Kontrolluwalget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt. Leder Edvin Ræstad, medlem Lise Løvdokken Moen, varamedlem Kåre Gåsbakk. o1-o4/20l7 Kontrolluwlget i Ål kommune MøTEPROTOKOtt tvtøte dto/tid Møtested Medlemmerfvrmedlemmer tilstede i møtet Forfll Andre til stede i møtet Sekretrit Behndlet sker Tirsdg 14. februr 2AL7, kl.9.00-12.00 Møterom

Detaljer

Spørsmål nr til skriftlig besvarelse til næringsministeren fra stortingsrepresentant Trond Giske

Spørsmål nr til skriftlig besvarelse til næringsministeren fra stortingsrepresentant Trond Giske Spørsmål nr. 1030 til skriftlig besvrelse til næringsministeren fr stortingsrepresentnt Trond Giske Jeg viser til brev fr Stortingets president dtert 27. pril 2017 med spørsmål til skriftlig besvrelse

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2017-2020 Steigen Kommune 22. november 2016 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Inndekning av merforbruk...

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Perspektiver Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke funksjoner for god studieteknikk. Du kn blnt nnet mrkere nøkkelord og lge notter mens du lytter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 Hovedutvlg teknisk og miljø ehndlet sken den 12.11.20, sksnr. 131/ Behndling: Innstillingen enstemmig vedttt. Vedtk: Kommunestyret vedtr vedlgte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130 Andres Mhre April 13 Løsningsforslg til obligtorisk oppgve i ECON 13 Oppgve 1: E(XY) = E(X(Z X)) Setter inn Y = Z - X E(XY) = E(XZ X ) E(XY) = E(XZ) E(X ) X og Z er uvhengige v hverndre, så Cov(X, Z) =.

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER I FOLKEHELSE-, KULTUR- OG MILJØAVDELINGEN. Forvaltningsrevisjon - mai 2014

TILSKUDDSMIDLER I FOLKEHELSE-, KULTUR- OG MILJØAVDELINGEN. Forvaltningsrevisjon - mai 2014 TILSKUDDSMIDLER I FOLKEHELSE-, KULTUR- OG MILJØAVDELINGEN Forvltningsrevisjon - mi 2014 Tidligere undersøkelser fr fylkesrevisjonen i Nordlnd F yl ke s ko m m u n e n s ku n sts m I i n g (2013) R m me

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Kirke-, utdnnings- g frskníngskmiteen Strtinget 0026 Osl Vår sk nr: Arkivnr.: 110 Deres ref Dt:30.10.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - NNSPLL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Nrsk Tjenestemnnslg (NTL)

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12. SAKSFRAMLEGG Sksehndler: Audun Mtre Arkiv: M70 Arkivsksnr.: 14/3557 Sign: Dto: Utvlg: Hovedutvlg teknisk 23.10.2014 Formnnskpet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Steigen kommune - Kyst som gir lyst

Steigen kommune - Kyst som gir lyst Steigen kommune - Kyst som gir lyst Årsmelding 2013 INNHOLD 1. Rådmannens generelle regnskapskommentarer... 3 1.1 Innledning... 3 2. Regnskapsanalyse... 3 2.1 Driftsregnskapet... 3 2.2 Regnskapsmessig

Detaljer

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2 Del 2 Alle oppgver føres inn på eget rk. Vis tydelig hvordn du hr kommet frem til svret. Oppgve 1 Figuren viser sidefltene til et prisme. Grunnflten og toppflten mngler. ) Hvilken form må grunn- og toppflten

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT Avfllsbehndlin g v 27 rdioisotopiske termoelektriske generto rer (RTGer) fr fyrlykter og montering v solcelle energi. Kontrkt 04-05124 2008-2011 UD nr. RUS-09/055 Fylkesmnnen

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring Dlsli hytteforening Vår dto: 30.04.2015 Vår ref.: 201102887-14 Arkiv: 312 Deres dto: Deres ref.: Sksbehndler: Ellen Lin Hlten Søknd om Møå, Lødølj, Luv, Styttå, Rån og Mølnå krftverk i Tydl og Selbu kommuner

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon EuroADAD Europen Adolesent Assessment Dilogue norsk testversjon Al S. Friedmn, Arlene Terrs & Dvid Öerg 2001 Versjon 1.0 Norsk oversettelse og tilrettelegging 2003 ved Astrid Brndserg-Dhl, Grethe Luritzen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka Kpittel 4 Kombintorikk og snnsynlighet Løsninger til oppgver i bok 4.4 Oppgve 4.2 løst ved multipliksjonsprinsippet: multipliksjon v de ulike vlgmulighetene v forretter, hovedretter og desserter gir uttrykket

Detaljer

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015 RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 015 Utdnningsrogrm: Yrkesfg Fgkoder: MAT1, MAT6 Årstrinn: Vg1 Ogveroduksjon: En lokl ogvenemnd lger ogver til ordinær eleveksmen og sommerskolen.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer