MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011"

Transkript

1 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211

2 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i I denne rapport har vi i kommentarene satt fokus på endringene fra 1996 til 211, som uttrykk for de langsiktige og strukturelle endringer i markedet. I vedleggs form er resultatene fra undersøkelsen i 211 gjengitt i krysstabeller. Disse er egnet for å finne fram til ulike markedssegmenter og den vekt de bør tillegges i næringens markedsarbeid. Undersøkelsen gir omfattende og systematisk kunnskap om drosjemarkedet av stor verdi for næringen selv, men også myndigheter med ansvar for utforming av et allment tilgjengelig drosjetilbud til alle befolkningsgrupper og spesielt til de grupper som er avhengig av et godt tilbud på taxitjenester. Opplegg, analyser og dokumentasjon er utført av Norges Taxiforbund ved utredningssjef Jørn Berthelsen. Rapporten er gitt en utforming som tar hensyn til at den skal kunne tjene som oppslagsverk for andre som vil sette seg inn i nærmere detaljer i drosjemarkedet. Resultatene fra undersøkelsen bekrefter hovedtrekkene i etablert kunnskap. Vi har fått med noen sentrale virkninger av pågående finanskrise, som har gitt utslag i trafikknedgang de siste år. Undersøkelsen viser hvilke delmarkeder som påvirkes mest av den generelle utvikling i samfunnsøkonomien. Og den avslører at en stor del av befolkningen opplever avhengighet til næringens tilbud når de etterspør transportjenester. Vi håper leseren har utbytte av dette notat om markedet for taxitjenester I Norge. Oslo, november 211 Side 2

3 INNHOLD Forord... 2 Om rapporten... 4 Reisevaneundersøkelsene 1996 og Telefonintervjuer vs passasjerintervjuer... 4 Annen statistikk om taximarkedet... 5 Transportarbeidet i taxinæringen... 5 Vekting av datamaterialet i reisevaneundersøkelsen... 7 Trafikkens tidsfordeling... 8 Hele landet... 8 Storbyområder... 9 Mindre byer og tettsteder... 1 Andre områder Reiselengder og passasjerbelegg Taxibrren Taxibrrens Kjønn Taxibrrens alder Taxibrrens yrke Taxibrrens inntekt Taxibrrens lokaltilhørighet Avhengighet til et taxitilbud Taxibruk Reiseformål Brukshyppighet og antall brre... 2 Bestillingsform Betaling og belastning Valg mellom konkurrerende sentraler Taxinæringens fortrinn og forbedringspotensiale Taxinæringens omdømme er godt Vedlegg 1: Årstrafikken 211 fordelt på dag og tid på døgnet Vedlegg 2 Turer fordelt etter turlengde og antall passasjerer Vedlegg 3: Taxibrrens kjønn Vedlegg 4: Taxibrrens alder Vedlegg 5: Taxibrrens yrke Vedlegg 5: Taxibrrens Inntekt Vedlegg 6: Taxibrrens Lokaltilhørighet og avhengighet til Taxi Vedlegg 7: Taxibrrens Reiseformål Vedlegg 8: Bestillingsform Vedlegg 9: Betaling og Belastning Vedlegg 1: Taxikundenes bruksfrekvens Vedlegg 11: Valg av sentral ved konkurranse Vedlegg 12: Positivt med taxi som transportmiddel... 6 Vedlegg 13: Forbedringspotensiale i taxinæringen Vedlegg 14: Sentia undersøkelse av taxinæringens omdømme Vedlegg 15: Benyttet spørreskjema Side 3

4 OM RAPPORTEN REISEVANEUNDERSØKELSENE 1996 OG 211 Norges Taxiforbund gjennomførte i 1996 en landsomfattende undersøkelse basert på intervjuskjema fra passasjerer. Skjemaene ble delt ut og samlet inn i bilen av sjåførene. I alt sendte vi ut ca 5 skjemaer hver til 474 drosjeeiere. Av 23.7 utsendte kom 4931 skjemaer tilbake i utfyllt stand, noe som ga 2,8 prosent svar. Svarene ble vektet etter den samlede trafikks fordeling over døgnet og dagene og analyseresultetene ble presentert i egen utredningsrapport. Det var den gang den mest omfattende analyse som var gjort av drosjemarkedet i Norge. Når vi i 21/211 ønsket å gjøre en tilsvarende undersøkelse av det norske taximarkedet tok vi utgangspunkt i erfaringene med undersøkelsen i Vi reduserte antallet skjemaer pr bil til 15, for å gjøre oppgaven overkommelig. I alt 45 eiere fikk tilsendt skjema, dvs ialt 675 skjema ustendt. I retur kom det samlet 945 skjemaer fra like mange drosjeturer, dvs 14 prosent svar. Vektingen av svarene skjedde etter samme metode som i 1996, dvs etter den samlede taxitrafikks fordeling over døgnet og n. Sentralenes turstatistikk er av langt bedre kvalitet i dag enn i Selv om vi, for deler av næringen, har måttet gjøre anslag på trafikken, tilsier den økte kvalitet på turstatistikkene at langt på vei blir de to undersøkelsene sammenlignbare. Det er kun gjort mindre endringer i spørsmålene fra Tilbringertransport til fly er nå adskilt fra transport til andre transportmidler som båt, buss og tog. Vi har åpnet for SMS og internett som ny bestillingsform. Etablering av konkurrerende sentraler i storbyområdene ga behov for eget spørsmål knyttet til valg av sentral. Færre intervjuede passasjerer tilsier en grovere geografisk inndeling i analysene enn vi brukte i Materialet er denne gang inndelt i store byområder, byer og tettsteder og andre områder. Sammenligning av resultatene er hovedsaklig gjort for totaltallene for hele landet. Intervjuene er gjennomført november 21 september 211, med tyngdepunktet i mars/april 211. TELEFONINTERVJUER VS PASSASJERINTERVJUER På oppdrag for Norges Taxiforbund gjennomførte Sentio AS i januar telefonintervju i befolkningen (den del som hadde brukt drosje minst én gang siste år) med spørsmål knyttet til næringens omdømme. Resultatene fra denne undersøkelsen er tidligere omtalt i TAXI nr 1/ prosent av respondentene i Sentios undersøkelse brukte taxi sjeldnere enn én gang i måneden. Vår reisevaneundersøkelse viste at 92 prosent av turene skjedde med passasjerer som brukte taxi minst én gang i måneden eller oftere. 92 prosent av turene transporterte nær 33 prosent av brrne. En stor andel av brrne er sporadiske brre (2/3 brr taxi sjeldnere enn én gang i måneden). I vår undersøkelse er resultatene angitt i forhold til antall turer, ikke brre direkte. Resultatene må derfor leses i dette perspektiv. Både i denne og i Sentio s undersøkelse er de som aldri benytter taxi holdt utenfor beregningene. Mellom 4 og 5. personerpå landsbasis aldri brr taxi (dvs sjeldnere enn én gang i året). De fleste av disse er skolebarn/ungdom som ikke har behov for drosje til/fra skolen. Sentio brre NT reisevane brre NT reisevane turer Daglig bruk,8 %,2 % 7,3 % Ukentlig bruk 6,6 % 5,8 % 44,8 % Månedlig bruk 23,1 % 26,8 % 39,8 % Sjeldnere 69,5 % 67,3 % 8,1 % Totalt 1% 1 % 1 % Side 4

5 ANNEN STATISTIKK OM TAXIMARKEDET Norges Taxiforbund har i flere år fulgt utviklingen i taximarkedet gjennom ulike statistikker og sporadiske delanalyser. Gjennom løpende indekser måles kostnads- og takstutviklingen i næringen. I samarbeid med SSB og OfV, har vi god oversikt over den samlede kjøretøyparken og utviklingen i trafikkulykker med taxi. Trafikkutviklingen måles først og fremst ved antall omsatte turer. Avanserte logistikk- og administrasjonssystemer ved sentralene gir også oppgaver over tidutnyttelsen (tilmeldte, ledige og opptatte biltimer) og omsetning i bilene (spesielt med fokus på kredittkjøring). Kjørelengder mm har den enkelte løyvehaver god kontroll på. I varierende grad tilflyter statistikk fra sentralene til Norges Taxiforbund. De senere år har Statistisk Sentralbyrå (SSB) utarbeidet en kvartalvis statistikk for drosjetrafikken. Kvaliteten på denne statistikken har gradvis bedret seg, bl a gjennom de muligheter SSB har ved å følge rapporteringen til mva-registeret. Feilkilder i statistikken finnes fortsatt, men både forbund og SSB arbeider systematisk med å redusere betydningen av disse. Omleggingen av arbeidet har gitt noen utslag de siste årene, selv om hovedtrekkene i markedsutviklingen fanges opp. TRANSPORTARBEIDET I TAXINÆRINGEN Fra en jevn vekst i drosjetrafikken gjennom hele 199-tallet, viser utviklingen etter århundreskiftet en reduksjon i det samlede antall turer. NT anslo at det samlede antall turer i 1996 var nær 42 millioner. Statistikken forbundet utarbeidet i årene 21-5 viste en jevn nedgang fra ca 4 millioner turer til i underkant av 37 millioner turer. 5 Millioner turer - hele næringen 1996 NT / SSB Statistisk Sentralbyrå (SSB) har fra og med 27 utarbeidet kvartalsvise statistikker for transportarbeidet i taxinæringen. Datagrunnlaget er oppgaver fra taxisentralene og et utvalg av enkelteiere sammenholdt med oppgaver til mva-registeret oa. Nedgangen i samlet trafikk har fortsatt etter 28, og det er tydelig at finanskrisen påvirker etterspørselen etter drosjetjenester. Datagrunnlaget er idag langt bedre og mer omfattende enn i tidligere statistikker. Omfanget av anslag på urapportert trafikk er mindre idag enn tidligere. Turstatistikken fra de store sentralene har vært pålitelig gjennom flere år, mens systematisk rapportering om omsetning og tidsforbruk først er etablert gjennom SSB statistikk. På landsbasis har vi følgende utvikling for årene 27-21, sammenlignet med anslagene i NTs markedsundersøkelse 1996: Side 5

6 Antall turer (1.) Omsetning 1 (mill kr) 1. km m/passasjer 1. passkm Km Pr tur Pass Pr tur ,4 1, ,32 1,8 1 I 24 ble det innført merverdiavgift på persontransport. Satsen på denne er 8 prosent i 211. Omsetningstallene i SSBs statistikk er eksklusive merverdiavgift. Nedgangen i antall turer er kompensert med økte turlengder og kostnadsrelatert takstpolitikk. Den registrerte økning i omsetningen tilsvarer en årlig vekst på 4,25 prosent pr år. I SSB statistikken for 21 har vi foretatt en marginal korrigering av antall turer i enkelte fylker, basert på kunnskap om noen feil knyttet til rapporteringen fra enkeltsentraler. Det gir oss følgende oversikt : Oms. Omsetning Turer i alt Km i Km Km m/pass næring m/pass pr tur Mill kr Pr tur Hele landet 232, ,24 Østfold 199, ,96 Akershus 279, ,18 Oslo 224, ,92 Hedmark 28, ,34 Oppland 265, ,75 Buskerud 216, ,63 Vestfold 249, ,59 Telemark 238, ,1 Aust-Agder 26, ,93 Vest- Agder 243, ,99 Rogaland 227, ,75 Hordaland 236, ,22 Sogn og Fjordane 26, ,16 Møre og Romsdal 224, ,49 Sør-Trøndelag 25, ,7 Nord-Trøndelag 284, ,9 Nordland 178, ,51 Troms 192, ,92 Finnmark 262, ,2 I analysen fra 1996 fant vi ut at man med passasjerintervjuer fikk et anslag på reiselengden som lå ca 15 prosent over den faktiske reiselengde. Årsaken var dels feilmargin ved det menneskelige skjønn for avstand, og dels at selve utvalgsmetoden ga lavere svarprosent på korte enn på lengre turer. Med en tilsvarende korrigering av datamaterialet i reisevaneundersøkelsen 211, oppnådde vi en vektet gjennomsnittlig reiselengde på 1,3 km, som samsvarer meget godt med SSB statistikk. Som estimat på reiselengde vil registrert kjørelengde med passasjer tilsvare betalte km som taksameteret registrerer. Ved langkjøring vil betalte km kunne inkludere returkjøring til stasjoneringssted etter endt oppdrag, Side 6

7 iflg takstsystemet som ble benyttet fram til Derfor vil den faktiske gjennomsnittlige reiselengde i drosje være noe kortere enn de registrerte 1,3 km. Med samme målemetode som i 1996, kan vi like fullt registrere at det har skjedd en utvikling i markedet mot lengre reiselengder pr tur (nær 28 prosent fra 8,6 km til 1,32 km). Det er bl a en naturlig konsekvens av at tettstedene vokser i utstrekning. VEKTING AV DATAMATERIALET I REISEVANEUNDERSØKELSEN I 1996 vektet vi passasjerintervjuene i forhold til landsdel og områdetype, i tillegg til vekting etter når turen ble foretatt (dag og når på døgnet). Utvalget var da nær 5. passasjerintervjuer. I 211 har vi i underkant av 1. svarskjemaer, slik at vi er mer varsomme hvor langt vi deler opp materialet både mht vekting og delresultater. For 211 har vi valgt å dele opp materialet i store byområder, byer og tettsteder og andre områder. Vektingen mellom disse til totaltall for hele landet er dels basert på SSB fylkestall for antall turer og dels på turstatistikker direkte fra sentraler. Av turer i 21, har vi kommet fram til følgende fordeling mellom områdetyper: Store byområder turer (66%) anslag % 48% av folketall 211 Byer og tettsteder turer (2%) anslag % 18% av folketall 211 Andre områder turer (14%) anslag % 34% av folketall 211 Selv om anslagene for 1996 har store feilmarginer, viser tallene her at drosjenæringen har hatt forskjellig utvikling i ulike typer områder. Når andre områder (les distrikt) har økt sin andel av den samlede taxitrafikk, har det sammenheng med nedbygging av øvrig kollektivtrafikk i slike områder, samt styrking av dette i byer og tettsteder. For hver områdetype har vi innhentet turstatistikk for dager og perioder på døgnet fra utvalgte deler av drosjenæringen. Svarene fra enkeltturene i undersøkelsen er vektet etter områdetype, dag og når på døgnet (tre-timersintervall) turen foregikk. For nærmere definisjon av trafikkområdene vises til Vedlegg 1, der vi også har angitt trafikkens fordeling på dag og perioder av døgnet i tabellform for de ulike områdetyper og for prisregulert/uregulerte områder. Side 7

8 1 ture 1 turer TRAFIKKENS TIDSFORDELING De siste år har det vært markert nedgang i taxitrafikken. Årsaken er knyttet til finanskrisen, som har medført at husholdningene er avventende i sitt forbruk. Det har tydelig skjedd en vridning av husholdningenes etterspørsel på fritid, ved at man sparer inn på utelivet i nærområdene for å øke ferieaktivitetene til utlandet. Ser vi på trafikkens fordeling over døgnet og dagene, viser den nedgang i alle perioder, men mye tyder på at nedgangen synes størst på kveldstid. Dvs perioder med dominans av reiser knyttet til uteliv, hvilket bekrefter en antakelse om endret forbruksmønster. HELE LANDET 8 Taxiturer hele landet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 8 Taxiturer hele landet Kl -3 Kl 3-6 Kl 6-9 Kl 9-12 KL Kl Kl Kl Side 8

9 1 turer 1 turer STORBYOMRÅDER 25 Taxiturer i storbyområder Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag I storbyområder ser vi en jevn nedgang for alle dager. Men trafikkfordelingen over døgnet viser kraftigere nedgang på dagtid enn på kveldstid. En årsak er at styrkingen av annen kollektivtrafikk i storbyområdene, har redusert bruk av drosje i tjeneste, samt at større grupper enn tidligere får dekket sitt transportbehov på dagtid med rutegående transport. Økt frekvens på trikk, bane og buss i Oslo er eksempel på styrking av rutetilbudet i byene. Bedømt etter virkningene på taximarkedet har styrking av rutetilbudene skjedd primært i områder/perioder med sterkest trafikkgrunnlag. 25 Taxiturer i storbyområder Kl -3 Kl 3-6 Kl 6-9 Kl 9-12 KL Kl Kl Kl Side 9

10 1 turer 1 turer MINDRE BYER OG TETTSTEDER 25 Taxiturer i mindre byer og tettsteder Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag I mindre byer og tettsteder er det nedgang i trafikken for alle dager, med størst nedgang på fredager. Også for slike områder er det størst nedgang midt på dagen, men også markert nedgang på kveldstid. Muligens kan vi her måle en effekt av at det skjer en regionalisering av utelivet, ved at man fra mindre byer og tettsteder trekker inn mot de regionale storbyområdene for helgenes uteliv. Det kan forklare at nedgangen i trafikk ikke var like markant for helgetrafikken i storbyområdene. 25 Taxiturer i mindre byer og tettsteder Kl -3 Kl 3-6 Kl 6-9 Kl 9-12 KL Kl Kl Kl Side 1

11 1 turer 1 turer ANDRE OMRÅDER For områder utenom byer og tettsteder kan drosjene vise til en jevn oppgang i trafikken målt ved antall turer. Denne økning er fordelt jevnt på alle dager og ulike perioder på døgnet Taxiturer i andre områder Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Taxiturer i andre områder Kl -3 Kl 3-6 Kl 6-9 Kl 9-12 KL Kl Kl Kl For alle typer områder er det store variasjoner i endring i trafikkens fordeling over tid. Lokale forhold kan påvirke trafikkmønsteret. Men med den grove inndeling vi har foretatt ser vi at det er markert forskjell på utviklingen i byer, tettssteder og distriktene. For distriktene har det mange steder vært nedbygging av det kollektive rutetilbud og drosjenes tilbud som et (det eneste) alment tilgjengelig tilbud får økt verdi for lokalsamfunnet. I Vedlegg 1 er antall turer fordelt på dag og døgnets timer angitt, også for prisregulert og uregulerte områder. Side 11

12 Prosent REISELENGDER OG PASSASJERBELEGG Den gjennomsnittlige reiselengde pr passasjer er økt fra 8,4 i 1996 til 1,32 km i 211. Gjennomsnittsbelegget er økt fra 1,64 til 1,8 passasjerer pr tur i Millioner taxiturer Inntil 2,5 km 2,5-5 km 5-7,5 km 7,5-1 km 1-15 km 15-2 km 2-25 km 25-5 km over 5 km Endringen i reiselengder fra 1996 har sammenheng med at mange av de korteste turene er falt fra. Det har skjedd en økning i antall turer mellom 5 og 7,5 km, samt turer mellom 25 og 5 km. Noe av forklaringen på nedgangen i antall turer mellom 7,5 og 2 km skyldes overgangen fra Fornebu til Gardermoen i Taxitrafikken til og fra den gamle hovedflyplassen var av slikt omfang at endringen slår merkbart ut, selv på totalstatistikken for hele landet. Men endret fordeling av antall turer etter reiseavstand forteller også noe om samfunnsutviklingen, der by- og tettstedsområdene brer seg utover med stadig større avstander. Drosjeturer mellom sentrum og nye bolig- /næringsområder ute i periferien øker. Samtidig styrkes rutetilbudene, spesielt i de sentrumsnære områder, og etterspørselen etter de helt korte drosjeturer synker Turer fordelt på lengde og områdetype Storbyomr Mindr by/tettsted Annet Inntil 2,5 km 2,5-5 km 5-7,5 km 7,5-1 km 1-15 km 15-2 km 2-25 km 25-5 km over 5 km Relativ fordeling av turlengdene varierer sterkt mellom typer av områder. For storbyområdene er gjennomsnittlig reiselengde 1, km. For mindre byer og tettsteder er reiselengden 7,7 km i snitt, mens den i distrikter (andre områder) er 15,7 km. Det vises til Vedlegg 2 for mer detaljer om reiselengder og gjennomsniittsbelegget i drosjene. Side 12

13 Prosent Prosent Av figuren over framkommer det at en stor andel av turene (ca 1/5) i distriktene er mellom 25 og 5 km. Dette er drosjetransport i områder der mange reisemål, som skole, handel og helsetjenester er lokalisert i store regionsenter. I byer og tettsteder er slike reisemål lokalisert i nærområdet og reiselengdene blir følgelig langt kortere. I byområdene dominerer de korte reisene. I storbyområder er 2/3 av turene under gjennomsnittsturen på 1 km. 7 prosent av turene i mindre byer og tettsteder er under 7,5 km Turer etter passasjertall 1996 (1,64) 211 (1,8) Turer etter passasjertall 211 Storbyomr (1,84) By/Tettsted (1.75) Annet (1,67) Flere Flere Økningen i gjennomsnittsbelegget fra 1996 til 211 har skjedd ved at flere reiser sammen i grupper med flere enn 4 personer. Samtidig har andelen som reiser alene vist økning. Flest reiser alene i mindre byer og tettsteder, mens det er relativt mange som reiser to i følge utenfor byer og tettsteder(distriktene). Det er i slike områder samordning av pasientreiser merkes mest bl a fordi slik samordning har størst praktisk betydning for reiser over lengre avstander. TAXIBRUKEREN Taxibrren beskrives her med demografiske data som kjønn, alder, yrke og inntekt. I vår undersøkelse har vi også med spørsmål om tilknytning til området der turen foregikk. Dette med tanke på om taxi er tilbud til tilreisende og lokalbefolkningen. Vi har også spørsmål om (opplevd) avhengighet til taxitilbudet pga uførhet. Når flere reiser sammen, var det kun én som besvarte spørsmålene. Dersom det er skjevheter (f eks etter kjønn) i hvem som da besvarte skjemaet, kan det ligge en liten feilkilde på dette trinn i utvalgstrekkingen. Vi antar imidlertid at dette er en marginal feilkilde. TAXIBRUKERENS KJØNN 211 En liten overvekt av taxibrrne er menn. Andelen menn var 56,1 i 1996 og 51,6 prosent i 211. For kvinner er det en økning fra 43,9 til 48,4 prosent av alle taxibrre. 48 % 52 % Kjønnsandelen varierer mellom dager og ulike tidsrom på døgnet. Se detaljene i Vedlegg 3. Kvinneandelen er høyest på dagtid og før midnatt. Mannsandelen er størst på natten og mellom kl 18 og 21. Menn Kvinner Mannlige brre har større andel i yngre aldersklasser enn kvinner. Kvinnene har derimot høyere andel i de høyeste aldersklasser og blant pensjonister. Inntektsprofilen for mannlige og kvinnlige taxibrre gjenspeiler de generelle inntektsforskjeller mellom kjønnene i samfunnet. Side 13

14 Det er grunn til å merke seg at kvinnelige taxibrre har langt høyere opplevelse av avhengighet til taxitilbudet enn menn (27,4 mot 14, prosent). Det reflekterer antakelig forskjell i alder og det faktum at menn generelt har bedre tilgang på alternative transportmidler (som familiens bil). Kjønnenes fordeling på reiseformål viser forskjeller i hvordan taxireiser inngår i hverdagen. Menn har sterkere konsentrasjon omkring reiser til/fra og i arbeid, samt på fritiden. Kvinner har betydelig høyere andel av sin taxibruk rettet mot handling og pasientreiser.. Kombinasjonen av alder og kjønn vises bl a i form av at kvinner har langt høyere andel (25 mot 13 prosent) av sine reiser finansiert av det offentlige (helseforetak og kommune), mens menn har en stor del (38 mot 2 prosent) betalt av arbeidsgiver. At kvinner i stor grad reiser sammen med andre, kan delvis også forklares med høy andel i pasientreiser hvor transport av flere samordnes av Pasientreiser ANS Mann Kvinne Kvinner er i større grad enn menn å regne som faste brre av taxi, ved at de kvinnelige brre benytter seg av tilbudet mer regelmessig. Daglige brre er i hovedsak faste oppdrag i skolebarnkjøring. Kjønnsandelen i skolebarntransport synes mer tilfeldig å være høyest for menn Mann Kvinne Daglig gang hver ganger/ ganger/ 14 dag 1 gang pr måned 1-2 ganger pr halvår 1 gang I året Sjeldnere Det vises til Vedlegg 3 for flere detaljer om kjønnenes bruksmønster av taxitjenester.

15 Snitt reiselengde (km) Prosent TAXIBRUKERENS ALDER < 1 år > 7 år Taxinæringen har flest brre i etablert alder, med stor vekt på aldersgruppene fra 3 til 59 år. Figuren viser også at mye av trafikknedgangen fra 1996 til 211, er knyttet til bortfall i de yngre av dissealdersklasser (2-4 år). Aldersklassene over 4 år viser økt bruk av taxi i samme periode. Selv om det over tid er stor variasjon i antall personer innen de forskjellige aldersklasser, viser figuren over at bortfallet av reiser i de yngre aldersklasser er dramatisk. Mens antall personer i aldersklassen 2-29 år i den samlede befolkning er redusert med 12,4 % fra 1996, er antall taxiturer med samme aldersklasse redusert med 47,6 %. Det er flere forhold som kan forklare denne utvikling: Yngre aldersklasser er spesielt rammet av finanskrisen, noe som påvirker deres forbruksmønster o Høye boligpriser over flere år rammer aldersgrupper som er under etablering spesielt. Yngre aldersgrupper benytter drosje over kortere avstand enn andre, bl a fordi de har et mer sentrumsorientert aktivitetsmønster der rutetilbudet er spesielt styrket senere år. Se figur under. Yngre aldersgrupper kan i mindre grad enn andre grupper overvelte utgiftene ved taxireiser på andre (arbeidsgiver eller det offentlige) ,3 8,7 8,6 8 1,3 13,6 1,5 12,2 Km/tur 4 2 < 1 år > 7 år Side 15

16 Snitt taxiturer pr år For å belyse forskjell i aldergruppenes økonomi og dets påvirkning på reisevanene, kan vi sammenligne betalingsform og belastning i aldergruppene 2-29 år med aldergruppen 6-69 år, og med snittet for alle aldersgrupper. Betaling 2-29 år Kontant Betalingskort TT-kort Rekvisisjon Betaling 6-69 år Kontant Betalingskort TT-kort Rekvisisjon Kontant Betalingskort TT-kort Rekvisisjon Betaling 63 prosent i aldergruppen 2-29 år betaler med bank-/kredittkort og 3 prosent kontant. For aldergruppen 6-69 år utgjør summen av TT-kort og rekvisisjon 43 prosent. Belastning 2-29 år Privat lomme Arb giver Offentlig Belastning 6-69 år Privat lomme Arb giver Offentlig Belastning Privat lomme Arb giver Offentlig For gruppen 2-29 år belastes 81 prosent av turene privat lommebok. Tilsvarende for gruppen 6-69 år er 5 prosent. For 6-69 år betaler det offentlige hele 35 prosent av turene. Arbeidsgiver dekker betydelige deler av turer med aldersgrupper som ikke er vist her. For 4-49 år dekker arbeidsgiver 55 prosent av taxiturene. Reiseformålet varier betydelig mellom aldersgruppene. Det vises her til detaljer i Vedlegg 4. For gruppene 2-39 år utgjør fritid/fornøylsesformål over 1/3 av turene. Arbeidsrelaterte reiser (reiser til/fra arbeid, i arbeid/tjeneste) har rundt 4 prosent av reisene for aldersgruppene 4-59 år. Pasientreiser utgjør 27 prosent for gruppen 6-69 år og over 4 prosent for gruppen over 7 år. Våre anslag på brukshyppighet for de ulike aldersgrupper, viser at faste brre er særlig konsentrert om de yngste aldersklasser (Dette er skolebarn i regelmessig transport til/fra skole) < 1 år > 7 år Turer/år Side 16

17 Prosent Turer pr år Prosent TAXIBRUKERENS YRKE Det er små endringer i fordelingen yrksgrupper blant taxibrrne fra 1996 til 211. Den dominerende gruppen er lønnsmottakere som representerer godt over halvparten av turene. Gruppen pensjonister/trygdede øker sin andel, mens andelen skolebarn/studenter reduseres noe Elev/student Lønnsmott. Selvst nær.dr. Hjemmevær Pensj, trygd Arb.ledig Det er små forskjeller i bruk mellom yrkesgruppene. Unntaket er de få i gruppen Hjemmeværende som har et forbruk av drosjetjenester (sannsynligvis i mangel på tilgang til familiens bil)) For nærmere detaljer om taxibrrens yrke vises til Vedlegg Turer pr år TAXIBRUKERENS INNTEKT Pga inflasjonen er det vanskelig å sammenligne fordelingen av taxibrrne på inntektsklasser i 1996 og 211. For begge år gjelder at fordelingen gjenspeiler inntektsfordelingen i samfunnet, med vekt på de midlere inntektsklasser. I 211 hadde mer enn en tredjedel av taxibrrne en årsinntekt mellom 2 og 4. kr/år. Se nærmere i Vedlegg 5 om taxibrrens inntektsnivå i forhold til bruk av taxi. Ser vi på forskjeller i brn av taxi mellom de ulike inntektsklasser, fremkommer at høyeste inntektsklasse skiller seg ut med lengre turer, lavere passasjerbelegg pr tur og flere antall turer pr år enn øvrige inntektsklasser. Det er dog stor variasjon i disse variable innenfor de enkelte inntektsklasser, slik at man skal være noe varsom med bastante konklusjoner om inntektens innflytelse på taxibrn Side 17

18 Prosent avhenhgige TAXIBRUKERENS LOKALTILHØRIGHET Større byområder Lokalt tilhør Besøkende Mindre by /tettsted Lokalt tilhør Besøkende Andre områder Lokalt tilhør Besøkende For alle områder registrerte vi at taxibrre med lokal tilhørighet sto for 76,4 prosent av taxiturene. Tilsvarende i 1996 var 73,8 prosent, slik at det har skjedd liten endring i dette forholdet. Når det for andre områder (distrikt) er registrert liten andel besøkende, skyldes det i første rekke at drosjene i slike områder har en større rolle for lokalbefolkningen pga redusert rutetilbud. Andelen besøkende blant taxibrrne, kan dog for typiske turistområder være betydelig i deler av året (eks Hemsedal og Trysil). Jfr Vedlegg 6. AVHENGIGHET TIL ET TAXITILBUD Vi stillte spørsmål om avhengighet til taxitilbudet pga uførhet el. Svarene uttrykker subjektiv opplevd avhengighet over en bred skala fra avhengighet pga fysyisk uførhet til mangel på alternative transporttilbud. Samlet oppga 21,7 prosent av respondentene at de opplevde slik avhengighet. Det er en økning fra 16,8 prosent i Anvendt på hele befolkningen (fratrukket de som ikke brr taxi), blir anslaget at opplevd avhengighet til taxitilbud gjelder nær én million innbyggere i 211 (994.3 personer). Anslaget i 1996 var 4. personer. Mao er behovet mer enn fordobblet i løpet av 15 år. (Jfr Vedlegg 6) Større byområder Ikke avhengig Avhengig Mindre by /tettsted Ikke avhengig Avhengig Andre områder Ikke avhengig Avhengig < 1 år > 7 år Figurene viser at den opplevde avhengighet til taxi har både en geografisk og en aldersmessig dimensjon. Vi kan si at det er en sammenheng med alternative transporttilbud og helse (rørlighet/uførhet). Begge år ble ca 6 prosent av disse turene betalt av det offentlige.

19 Prosen av taxiturenet TAXIBRUK Taxibrn beskrives her med turens reiseformål, brukshyppighet, bestillingsform, valg av betalingsform og hvem som til syvende og sist belastes for taxituren. REISEFORMÅL Under spørsmålet om reiseformål hadde vi i 1996 alternativet til/fra andre fly, tog, båt som samlet for tilbringertransport til andre transportmidler. I 211 har vi delt dette i to, ved at til/fra fly er et eget alternativ, mens tilbringer til andre transportmidler er samlet som ett alternativ. Samlet utgjør slik tilbringertransport rundt 12 prosent for begge år For arbeidsrelaterte reiser ser vi at den relative andel med reiser til og fra arbeid er på samme nivå i 211 som i Derimot registrerer vi en økning i den relative betydning for reiser i arbeid/tjeneste. Økningen her henger sammen med at den andel av taximarkedet som belastets arbeidsgiver er økende (fra 25 til 28,5 prosent). Bruk av taxi i arbeid framstår som alternativ til tjenestebil eller bruk av egen bil i arbeid. Disse alternativene er bl a særs arealkrevende (parkeringsplasser) og taxinæringens tilbud på dette området bidrar til å dempe presset fra personbilismen i bykjernene. I mange tilfelle er taxiløsninger kostnadsbesparende for næringslivet som kun har sporadiske behov for transport. Store deler av næringslivets egen bilpark viser lav utnyttelsesgrad, slik at et gjennomtenkt tilbud fra taxinæringen blir fort lønnsomt samtidig som det møter beredskapsbehovet næringslivet ofte vektlegger. Av figuren fremgår en kraftig nedgang i besøksreiser. Samtidig øker fritids-/fornøyelsesreiser tilsvarende. Enten dette er uttrykk for endringer i fritidsmønsteret eller at besøk hos venner/familie er blitt mindre fornøyelse enn tidligere, blir effekten i taximarkedet en form for status quo. Det er også grunn til å merke seg den økte andel av reiser med legebesøk som reiseformål. Antall pasientreiser øker i takt med reformene og sentraliseringen i helsevesenet. Utgifter til pasienttransport må sees i det lyset. Flere detaljer omkring reiseformål finnes i Vedlegg 7. Side 19

20 Prosent av taxiturene BRUKSHYPPIGHET OG ANTALL BRUKERE I denne rapporten har vi brukt begrepet taxibrr litt upresist. For hver tur har vi benyttet én passasjer som respondent. Denne passasjeren/personen kan imidlertid foreta flere taxiturer i en periode. Slik sett opptrer han som flere passasjerer eller taxikunder, til tross for at han er samme og kun én taxibrr. På samme tur kan det i tillegg være flere passasjerer (og taxibrre). I grove trekk har vi i denne undersøkelsen benyttet taxikunden eller taxituren som enhet, fordi det er målet for produksjonen i næringen. Når vi tar hensyn til den enkelte kundes bruksfrekvens kan vi imidlertid også få et uttrykk for antall taxibrre. Den sammenhengen skal vi se nærmere på i dette avsnittet. Detaljert oversikt over taxikundens bruksfrekvens finnes i Vedlegg 1. 3 Taxiturer Daglig 3-4-gr pr 1-2 gr pr 1 g hver 14 dag 1 g i mnd 1-2 gr pr halvår 1 i året Sjeldnere Vi ser at det er relativt små forskyvninger i fordelingen av taxikundenes brukshyppighet. Daglige brre representerer fremdeles rundt 7 prosent av turene, mens det er en relativ økning av turer med ntlige brre. Størst endring representerer brre med 1 tur i måneden. Økningen har sammenheng med reduksjon i gruppen med 1-2 reiser pr år. Med visse antakelser har vi beregnet markedsgrunnlaget i form av antall brre av taxinæringen. Beregningen er gjengitt i tabellen nedenfor. Bruksfrevens 1 Turer pr år 1 Turer Prosent og brr Brre Prosent Daglig ,3 3 8,2 3-4-ganger pr , ,7 1-2 ganger pr , ,1 1 gang hver 14. dag , ,5 1 gang i måneden , ,3 1-2 ganger pr halvår ,6 1, ,6 1 gang i året 494 1, ,8 Sjeldnere 662 2,, ,9 Total , Ut fra beregningene ser vi at brre som reiser minst 1 g pr måned utgjør 33 prosent av brrne og står for 92 prosent av turene. Med 4,9 millioner innbyggere kan samtidig anslås at mellom 4 og 5. nordmenn aldri benytter taxi. Aldri eller sjeldent er begreper som her flyter over i hverandre. Side 2

21 Prosent av taxiturene Prosent av taxibrrne Taxibrre Daglig 3-4-gr pr 1-2 gr pr 1 g hver 14 dag 1 g i mnd 1-2 gr pr halvår 1 i året Sjeldnere Ser vi på endringene i brukshyppighet har det skjedd en reduksjon i brre som oppgir bruk 1-2 ganger i halvåret. Disse har flyttet seg enten til å bli hyppigere (månedlige) brre eller mer sporadiske brre. Dette harmonerer med det som foran er fremkommet med stor etterspørselsvikt, spesielt i aldersgruppen 2-29 år. Resultatet er at gjennomsnittlig årlige antall taxiturer pr brr er redusert fra 9,5 til 7,3 turer pr år. Taxiturer Daglig 3-4-gr pr 1-2 gr pr 1 g hver 14 dag 1 g i mnd 1-2 gr pr halvår Større byomr. Mindre by/tettsted Andre områder 1 i året Sjeldnere De forskjellige typer trafikkområder har noe forskjellig brrprofil i sitt marked, slik figuren viser. I distriktene utgjør turer med faste brre noe større del av markedet enn i byer og tettsteder og mye større enn i storbyområdene. Mindre byer og tettsteder har høyest andel av turene knyttet opp mot regelmessige (ntlige) brre. Side 21

22 BESTILLINGSFORM Valg av bestillingsform avhenger selvsagt av tilbudet. Holdeplasser med egen fysisk telefon er i ferd med å bli historie i Norge. Den erstattes av virtuelle telefoner med eget bestillingsnummer hvor telenettet ruter oppringninger til nærmeste drosje i forhold til holdeplassen. Siden 1996 har det skjedd en rivende utvikling også på annen kommunikasjonteknologi, uten at nye kommunikasjonsformer som SMS og Internett hittil har fått noen betydning i forhold til drosjemarkedet. Det utelukker ikke at det i fremtiden vil bli et marked for andre enn de etablerte bestillingsformer. Ulike varianter av såkallte apper for bestilling via smart-telefoner, er i ferd med å dukke opp. Teknikken må imidlertid plasseres i en sammenheng hvor de ulike aktørene i bestillingsprosessen koples sammen. Den delen av teknologiintroduksjonen gjenstår Forh best Praiet på gata Pasient reiser Fast oppdr Avtalt m fører Ringte sentral 211 Pasientreiser SMS, internett Fast oppdrag Avtalt m fører Ringte sentral Forhånds bestillt Møtte holdepl Ringte holdepl Praiet på gata Møtte holdepl Ringte holdepl Samlet skjer bestillingene i stadig større grad knyttet til taxi-/formidlingssentralene. Direkte bestillinger ute i felten (telefon til eller oppmøte på holdeplass, samt praiing på gata) er redusert fra 47,4 prosent av turene i 1996 til 27,1 prosent i 211. Nyetableringen Pasientreiser AS, som står for bestilling av reiser til/fra helseforetakene tar imot bestilling for 9,5 prosent av reisene (og antakelig også en del av de 1,5 prosentene som er oppført som forhåndsbestillt). De telefonbaserte bestillingsformer betyr mer i distriktene enn i byområder. Bestilling via telefon til taxisentralen betyr mest i mindre byer og tettsteder (47 prosent), mens andelen er på samme nivå (ca 41 prosent) i storbyområdene og distriktene. I distriktene er imidlertid andelen av bestillinger som går via Pasientreiser AS betydelig høyere (26 prosent) enn i andre områder. Det skyldes den store andel denne type reiser utgjør av trafikken i distriktene. Forhåndsbestillingene har sin største andel av trafikken på søndager og på natt/tidlig morgen. De faste oppdrag er i hovedsak skolekjøring, samt rutelignende oppdrag innenfor pasienttransport eller mannskapstransport for næringslivet. De faste oppdrag har størst andel av trafikken i morgenrushet (kl 6-9) på hverdager. Nærmere detaljer om valg av bestillingsform framgår av Vedlegg 8. Side 22

23 1 taxiturer BETALING OG BELASTNING I 1996 ble nær tre fjerdedeler av alle turer gjort opp kontant. I 211 er denne andelen redusert til en fjerdedel. Motstykket er andelen av turene som gjøres opp med betalings-/kredittkort som har økt fra 12 prosent til halvparten av alle turene. Kort sagt viser figurene at det har skjedd en revolusjon på betalingsmarkedet de siste 15 år, og taxinæringen har fulgt denne utviklingen Rekvisisj TT-kort Betaling skort Rekvisisj TT-kort Kontant 211 Kontant Betaling skort Omfanget av rekvisisjoner og egenandels-/tt-kort forteller også noe om hvem som til syvende og sist belastes for taxituren. Figuren under viser at spesielt arbeidsgivers belastning av taxiturene har økt, samtidg som andel belastning på passasjerens egen lommebok er gått noe ned. Det offentlige betaler nå ca 1/5 av turene Helsefor komm el Helsefor komm el Privat lommebok Arbeidsgiver Privat lommebok Arbeidsgiver Figuren under viser alle taxiturer fordelt på reiseformål og hvem som belastes turen. Se nærmere Vedlegg Offentlig Arb giv Privat Side 23

24 VALG MELLOM KONKURRERENDE SENTRALER Det er etablert konkurranse mellom ulike taxisentraler i større byer med omkringliggende kommuner. I disse områdene er taxinæringen unntatt den maksimalprisregulering den øvrige del av landets drosjer er underlagt, gjennom forskrift fra Konkurransetilsynet. I 1996 var det ikke konkurranse i norsk taxinæring. Da var det kun én sentral i hvert kjøreområde. Nå kan publikum velge mellom flere drosjesentraler, ved bestilling på telefon eller ved å velge bil på den enkelte holdeplass. I undersøkelsen 211 hadde vi derfor et spørsmål om hva som var utslagsgivende for valg av sentral. Svarene var selvsagt avhengig av at man faktisk var i et område med flere konkurrerende sentraler (dvs i uregulert område). I områder uten konkurranse, svarte 55 prosent av respondentene at det kun var én sentral i det området. Kunnskapen om manglende valgmulighet var relativt utbredt i regulerte områder. I uregulerte områder var det under 5 prosent som (feilaktig) mente det kun var én sentral i området. I slike områder ser det således ut til at det er etablert kunnskap om at det er konkurranse i taxinæringen lokalt. Vi har derfor konsentrert analysene om motivene for valg av sentral i områder med konkurranse (uregulerte områder). Se Vedlegg 11. Miljøvennlig 1 % Pris 3 % Komfort 1 % Kun én sentral her 5 % Vet ikke 5 % Valg mellom taxisentraler Tilfeldig valg 22 % Ser an sjåføren 4 % Tlf nr tilgjengelig 11 % 1. bil i køen 15 % Sentralens service 12 % Sentralens rykte 21 % Tatt i betraktning det fokus konkurranse, og spesielt konkurranse på pris, har for reguleringen av taxinæringen, viser figuren at det er påfallende hvor lite slike forhold betyr i valget av sentral. Tar vi med Vet ikke-gruppen, ser vi at for rundt 4 prosent av turene velges sentral helt tilfeldig eller ut fra øyeblikkets tilbud (1. bil i køen). For ca en tredjedel av turene er sentralens omdømme (service og rykte) den vesentlige valgfaktor. Legger vi til det å ha god markedsføring av telefonnummer, er sentralens samlede profil utslagsgivende for ca 45 prosent av turene. Faktorer som sjåførens opptreden/framtoning, pris, miljøvennlighet og komfort er i liten grad utslagsgivende for valg mellom konkurrerende sentraler. Det kan skyldes at det for disse faktorer skiller for lite mellom sentralene, til at det påvirker valget. Små forskjeller i bilparken, er antakelig forklaringen på lav score for komfort-faktoren, muligens også for miljøfaktoren. For pris er det imidlertid observert store forskjeller mellom sentraler. Derfor kan det overraske noen at denne faktor betyr lite for kundenes valg av sentral. Side 24

25 TAXINÆRINGENS FORTRINN OG FORBEDRINGSPOTENSIALE Foran har vi sett på faktorer som påvirker valget mellom konkurrerende taxisentraler. Mer overordnet er valget av transportmiddelet taxi for den enkelte reisen. Både i 1996 og 211 spurte vi om positive kjennetegn ved taxi. Positive kjennetegn ved taxi Rask og effektiv Dør til dør Usikker på veien Lett å bestille Tilgjengelig Prisen Andre betaler Bagasjeplass Trygghet Komfort Service Unngå promille Uten alternativ Andre grunner Det er få relative endringer i synet på taxiproduktets egenskaper. Den dominerende faktor er taxi som et raskt og effektivt transportmiddel som frakter deg helt fram (fra dør til dør). Tidsaspektet er den dominerende faktor som slår ut i brn av taxi. Forskjellen fra 1996 er at styrken av ønsket om å forbedre tidsbrn ved taxi er noe redusert. Dvs at kundemassen opplever unødig ventetid ved bruk av taxi, som bedret. Forbedringspotensiale for taxi Sjåførens service Trafikkadferd Bilstandard Ventetid på bil Holdeplassen Takster/Pris Prisinformasjon Sentralens Ventetid i tlf Salg Markedsfør. Annet/Uspesifis Side 25

26 Det er foretatt noen mindre endringer i svaralternativene for de to undersøkelsene. For avkryssing av positive egenskaper har vi i 211 slått sammen Usikker på veien og Lett å bestille til samlebegrepet Tilgjengelighet. Under spørsmål om forbedringspotensiale har vi føyd til Prisinformasjon som eget alternativ. Det ble i 1996 tolket inn under Takster/pris. Se spørreskjema i Vedlegg 15. For begge undersøkelsene var andelen ubesvart markert større for spørsmålet om forbedringspotensiale enn for de øvrige spørsmål. For mange av de ubesvarte var det i margen tilføyd kommentaren alt bra eller lignende. Andelen ubesvart sank imidlertid fra 23 prosent i 1996 til 12,3 prosent i 211. Mao har passasjerene et mer bevisst forhold til taxinæringen og dens tjenester i dag enn tidligere. I større grad pekes det på forbedringspotensiale. Dog slik at det er den diffuse faktoren Annet/uspesifisert som viser den største økning. Ved siden av at det ut fra figuren tyder på at misnøyen med ventetid på telefon og på bil er redusert, synes det som om det er en stigende fokus på sjåførens service. Den direkte menneskelige kontakt under tjenesteproduksjonen får økt betydning. Når ønsket om bedre takster/priser synes å være redusert i styrke, må det sees i sammenheng med at prisinformasjon er angitt som eget svaralternativ. Samlet sett er styrken av ønsket forbedring på takst og prisinformasjon uendret. Merk også at undersøkelsen ble gjennomført før større endringer i takstsystemene og standardisert prisinformasjon på/i bilene ble gjennomført Av figuren om styrken av de positive kjennetegn ved taxi fremgår det at faktoren trygghet er økt i styrke, mens taxivalg knyttet til alkoholinntak (unngå promille) er tilsvarende svekket. Denne endring har sammenheng med endret alderssammensetning blant taxipassasjerene, ved at de yngre aldersgrupper (særlig 2-29 år) er redusert, mens de eldre aldersgrupper har økt sin relative andel. Det er en stor gruppe blant de eldre som opplever utrygghet ved annen kollektivreise, og velger taxi som et trygt alternativ for sine reiser. Av regionale forskjeller merker vi oss at det i distriktene er relativt flere som peker på at taxi er eneste transportalternativ enn i andre områder. Dette bekrefter at taxi i mange distrikter er eneste alment tilgjengelige transporttilbud, og således en viktig del av det samlede kollektivtrafikktilbudet. Se nærmere om passasjerenes vurdering av taxi s positive egenskaper og næringens forbedringspotensiale i vedleggene 12 og 13. TAXINÆRINGENS OMDØMME ER GODT Sentia s survey om taxinæringens omdømme er omtalt foran, og svarene fordelt på ulike brrgrupper er gjengitt i Vedlegg 14. Figuren under oppsummerer reslutatene med at omdømmet på næringen er godt, og best hos de grupper som brr næringens tjenester mest. Dagl/Ukentl bruk Dårlig Svært godt Dårlig Månedlig bruk Svært dårlig Svært godt Sjeldnere Svært dårlig Dårlig Svært godt Både og Både og Både og Godt Godt Godt Side 26

27 VEDLEGG 1: ÅRSTRAFIKKEN 211 FORDELT PÅ UKEDAG OG TID PÅ DØGNET 1. turer Hele landet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SUM Kl Kl Kl Kl KL Kl Kl Kl SUM Regulerte områder Andel av total: 4,63 % Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SUM Kl Kl Kl Kl KL Kl Kl Kl SUM Uregulerte områder Andel av total: 59,37 % Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SUM Kl Kl Kl Kl KL Kl Kl Kl SUM Side 27

28 Storbyområder Andel total: 66,26 % Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SUM Kl Kl Kl Kl KL Kl Kl Kl SUM Oslo og det meste av Akershus, Nedre Glommen, Drammen, Tønsberg-regionen,Grenland, Kristiansand, Nord-Jæren, Bergen, Trondheim, Ålesund, Bodø og Tromsø Mindre by Andel total: 19,74 % Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SUM Kl Kl Kl Kl KL Kl Kl Kl SUM Resten av Akershus, byer og tettsteder mellom 5 og 4. innbyggere Andre områder Andel total: 14, % Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SUM Kl Kl Kl Kl KL Kl Kl Kl SUM Mindre tettsteder og distrikter med spredt bosetting Side 28

29 VEDLEGG 2 TURER FORDELT ETTER TURLENGDE OG ANTALL PASSASJERER ,5 turer (snitt 1,3 km) 22,5 21,7 14,2 15,4 4,3 3,1 8,9, ,2 23,9 5,5 4,9 2, Flere turer (snitt 1,8 pass) ,8 Regulert (11, km) 22,8 25,8 13,1 1,7 4 2,3 11,7, ,9 6,2 2,9 1, Flere Regulert (1,69 pass) Uregulert (9,9 km) 62,6 22,4 18,9 18,6 15 6,9 4,5 3, , ,3 2, Flere Uregulert (1,87 pass) Side 29

30 ,1 7 Storbyomr (9,8 km) 62, ,4 17,2 13, ,5 7, ,5 1 5,2 6,2 2, Flere 6 Storbyomr (1,84 pass) Mindre by/tettsted (7,7 km) 8 72,2 14,3 24,9 3,8 11, ,7 3,1, ,9 2,9 1,5 3, Flere Mindre by/tettsted (1.75 pass) Andre områder (15,7 km) 22 19,1 15,4 14,1 12,1 7,4 4,6 3,6 1, ,4 31,5 1,8 3,9, Flere Andre omr (1,67 pass) Side 3

31 VEDLEGG 3: TAXIBRUKERENS KJØNN Prosentvis fordeling: Mann Kvinne taxibrre 51,4 48,4 1 Trafikkområder Mann Kvinne Større byområder 53,2 46,8 1 Mindre by/tettsted 46,6 53,4 1 Andre områder 51, 49, 1 Konkurranseregulering Mann Kvinne Regulert 47,8 52,2 1 Uregulert 54,2 45,8 1 Ukedag Mann Kvinne Mandag 46,9 53,1 1 Tirsdag 58,7 41,3 1 Onsdag 51,9 48,1 1 Torsdag 54,8 45,2 1 Fredag 47, 53, 1 Lørdag 6,2 39,8 1 Søndag 41,4 58,6 1 Tidsrom Mann Kvinne Kl -3 58,2 41,8 1 Kl ,6 35,4 1 Kl ,6 5,4 1 Kl ,8 54,2 1 Kl ,2 55,8 1 Kl ,6 43,4 1 Kl ,1 34,9 1 Kl ,3 56, Alder Mann Kvinne Under 1 år 1,3,4, år 1,9 4, 2, år 17,6 12,4 15, år 23,2 19,9 21, år 21,9 21,2 21, år 19,1 14,8 17, 6-69 år 9,2 13,7 11,3 7 år og mer 5,9 13,7 9,7 SUM Yrke Mann Kvinne Skoleelev/Student 7,1 7,8 7,4 Lønnsmottaker 62,7 53,7 58,3 Selvst. næringsdriv. 15, 3,4 9,4 Hjemmeværende,1 3,3 1,7 Pensjonist/trygdet 14,6 3,8 22,4 Arbeidsledig,6,9,8 SUM Inntekt Mann Kvinne Under kr 2. 13,9 27,4 2, kr 26,2 45,3 35, kr 29,4 19, 24,3 Mer enn 6. kr 3,5 8,3 19,6 SUM Avhengig pga uførhet Mann Kvinne Nei 86, 72,6 79,6 Ja 14, 27,4 2,4 SUM Lokal tilhørighet Mann Kvinne Ja 72,8 79, 75,8 Nei 27,2 21, 24,2 SUM Reiseformål Mann Kvinne arbeid 18,6 14, 16,4 I arbeid/(tjeneste 15,1 8,1 11,7 Besøk slekt/venner 6,5 7,1 6,8 Handling el 3,7 11,9 7,7 fly 12,4 6,6 9,6 skole 2,9 4,8 3,9 Legebesøk el 9,4 17,9 13,5 Fritid, fornøyelse 25,3 2,1 22,8 tog, båt el 2,6 1,9 2,3 Andre reiseformål 3,3 7,6 5,4 SUM Side 31

32 Antall passasjerer Mann Kvinne 1 62,4 64,7 63,5 2 27,2 19,7 23,5 3 6,2 5, 5,6 4 3,9 5,8 4,8 5 el flere,4 4,8 2,5 SUM Gj sn ant pass Menn 1,53 Gj sn ant pass Kvinner 2,1 Gj sn ant pass 1,8 Reiselengde Mann Kvinne Inntil 2,5 km 7, 12,8 9,8 2,5-5 km 22, 22,8 22,4 5-7,5 km 16,4 27,9 22, 7,5-1 km 14,7 13,7 14, km 2,9 9,8 15, km 5,5 2,9 4, km 3, 2,3 2, km 9,7 7,8 8,8 Over 5 km,6,3 SUM Gj sn reiselengde Menn Gj sn reiselengde Kvinner Gj sn reiselengde 11,1 km 9,2 km 1,2 km Belastning Mann Kvinne Privat lommebok 48,7 55,4 51,9 Arbeidsgiver 38,3 19,6 29,3 Helseforetak, 13, 25,1 18,8 kommune SUM Bestillingsform Mann Kvinne Ringte sentralen 47,6 36,1 42,1 Ringte holdeplass 3,3 2,8 3,1 Møtte på holdeplass 22,3 19,7 21, Praiet på gaten 4,1 3,6 3,9 Forhåndsbestilt 6,4 14,5 1,3 SMS, Internett el 2,5,8 1,7 Pasientreiser 6,2 12,1 9,1 Fast oppdrag 3, 4,8 3,9 Avtalt med fører 4,5 5,7 5,1 SUM Betalingsform Mann Kvinne Kontant 22,9 26,7 24,7 Betalingskort 61,5 4,6 51,4 TT-kort 3,3 9,4 6,2 Rekvisisjon 12,3 23,3 17,7 SUM Brukshyppighet Mann Kvinne Daglig 8, 6,4 7,2 3-4 ganger/ 15,5 18,7 17,1 1-2 ganger/ 26, 3,3 28,1 1 gang hver 14 dag 25,4 18,9 22,3 1 gang pr måned 15,3 2,6 17,9 1-2 ganger pr halvår 5,8 2,9 4,4 1 gang i året 2,5 1,3 Sjeldnere 1,5 2,1 1,8 SUM Side 32

33 VEDLEGG 4: TAXIBRUKERENS ALDER Prosentvis fordeling: < 1 år >= 7 taxibrre,8 2,8 14,7 21,6 2,8 16,9 11,7 1,7 1 do ,2 3,8 24,6 26,7 16,6 11, 6,6 9,5 1 Trafikkområder < 1 år >= 7 Større byområder,7 1,5 16,3 22,7 22,5 17,7 1,1 8,4 1 Mindre by/tettsted,9 6,3 8,3 2,9 23,1 18,4 12,1 1, 1 Andre områder 1,2 3,9 16, 17,3 9,5 11,3 18,2 22,6 1 Konkurranseregul. < 1 år >= 7 Regulert,8 5,8 13,9 18,2 16,2 16,6 13,8 14,6 1 Uregulert,8,7 15,2 23,9 23,9 17,2 1,2 8,1 1 Ukedag < 1 år >= 7 Mandag 1,7 4,6 11,7 14,6 18,9 2,9 12,4 15,3 1 Tirsdag 2,4 3,7 12, 22,8 21,3 18,5 1,6 8,7 1 Onsdag 4,6 9,4 2,3 28,9 14,5 9,5 12,7 1 Torsdag 1,8 4, 6,7 21,3 13,4 19,6 18,9 14,4 1 Fredag 1,7 12,7 32,8 11,9 19,1 11,8 9,9 1 Lørdag,4 22,7 18,7 3, 1, 1,3 7,9 1 Søndag,6 3,2 17,6 23,4 15,5 7, 5,7 1 Tidsrom < 1 år >= 7 Kl -3,1 39,9 23,9 29,3,4 6,4 1 Kl ,1 17,6 22,6 32,6 1,1 1 Kl 6-9 3,6 1,5 1,6 24,5 15,4 16,7 9,4 9,2 1 Kl ,7 8,4 2,7 17,3 16,8 15,2 19,9 1 Kl ,1 4, 5,7 18,5 19,1 17,9 15,2 18,4 1 Kl 15-18,9 1,9 15,3 2,1 19,7 21,1 6,8 14,1 1 Kl ,2 12,9 21,9 27,9 14, 15,5 6,6 1 Kl ,1 27,5 2,9 21,5 17,7,3 1 Kjønn < 1 år >= 7 Mann 78,8 33,4 6,3 55,4 52,4 58, 41,7 31,6 51,6 Kvinne 21,2 66,6 39,7 44,6 47,6 42, 58,3 68,4 48,4 SUM Side 33

34 Yrke < 1 år >= 7 Skoleelev/student 1 91,1 2,7 2,9 1,3 7,3 Lønnsmottaker 2,6 71,4 78,3 76, 6,8 27,9 56,8 Selvst. næringsdriv 3,9 3,3 12, 13,4 1,7 1,7 9, Hjemmeværende 2,5,5 2,5 2, 7,8,7 2, Pensjonist, trygdet 2,8 3,5 8,1 25,9 53,6 99,3 24,1 Arbeidsledig/-søker 1,3,8 1,2,7,7 SUM Inntekt < 1 år >= 7 Under kr 2. 85,4 86,2 23,3 4,9 7,8 18,6 34, 49,2 21, kr 14,6 51,8 39, 3,8 2, 34,5 5, 35, kr 13,8 18,5 38,5 33,2 26,5 7,3 23,8 Over 6. kr 6,4 17,6 28,2 34,9 24,2,8 19,3 SUM Avh. pga uførhet < 1 år >= 7 Nei 58, 52,7 98,1 89,3 91,1 72,7 59,6 41,4 78,3 Ja 42, 47,3 1,9 1,7 8,9 27,3 4,4 58,6 21,7 SUM Lokaltilhørighet < 1 år >= 7 Ja 1 79,8 84,1 82,9 56,7 75,6 8,1 85, 76,4 Nei 2,2 15,9 17,1 43,3 24,4 19,9 15, 23,6 SUM Reiseformål < 1 år >= 7 arbeid 4, 11,4 27, 2,5 22,5 3,1,8 16,1 I arbeid / Tjeneste 14,7 5, 11,5 21,2 16,1 8,3 11,4 Besøk slekt/venner 2,5 2,2 6,1 4,2 2, 3,2 9,4 6,9 Handling el 2,6 3, 1, 8,2 18,4 29,3 7,9 fly 3,2 8,1 12,9 15,9 13,2 2, 9,4 skole 64,8 8,4 3,3 1,5,2,4 3,7 Legebesøk el 2,5 9,3 3,7 3,7 8, 17,5 27,5 41,3 14, Fritid, fornøyelse 3,9 35,6 34,4 24,6 12,8 14,8 8,9 22,7 tog, båt el 7, 1,6 3,2,9 2,2 Andre formål 8, 3,1 4,2 3,7 11,6 8,2 5,6 SUM Antall passasjerer < 1 år >= ,3 64,1 52,7 58,9 58,1 78,8 7,5 65,1 63,2 2 47,8 32,2 37,7 21,6 23,7 16, 18,7 24,5 23,9 3 7,3 1,5 7,5 1, 6,3 2,9 3,3 5,5 4 1,6 2,2 7,9 3,7 1,8 1, 5,4 4,9 5 el flere 2,3 1,5 8,1,4,9 1,7 2,5 SUM Gj.snitt (ant pass) 1,94 1,56 1,59 1,72 2,7 1,3 1,62 1,55 1,8 Side 34

35 Reiselengde < 1 år >= 7 Inntil 2,5 km 11,8 8, 14, 5,7 6,1 12,8 11,8 9,5 2,5-5 km 24,8 39,1 27,3 17,1 15, 19,9 16,6 22,5 5-7,5 km 25,2 28, 17,3 18, 24,6 21,8 19, 3,7 21,7 7,5-1 km 26,3 13,3 11,7 16,8 21,8 9, 1,5 9,5 14, km 28,1 8,6 17,6 13,6 14, 19,8 21,2 6, 15, km 2,5 4,1 7,6 6,1 2,5 4, 4, km 1,8,7 2,7 2,1 5, 3,2 6,8 3, km 2,4 9,2 5,6 3,4 7,2 16,9 1,8 11,8 8,9 over 5 km,3 2,8,4 SUM Gj.snitt (km) 13,3 8,7 8,6 8, 1,3 13,6 1,5 12,2 1,3 Bestillingsform < 1 år >= 7 Ringte sentralen 23,9 61,4 47,1 4,2 42, 3,2 34,8 42,6 Ringte holdeplass,8 3,5 4,8 2,3 6,6 3, Møtte på holdepl 2,4 24,3 28, 17,8 24,8 4,3 2,4 Praiet på gaten 3,8 11,2 8,2,7,4 3,7 Forhåndsbestillt 12,8 2,7 8,9 13,4 9,5 11,2 2, 1,5 SMS, Internett el,6 1,7 1,3 5,2 1,6 Pasientereiser 2,4 9,3 2,,5 4,7 13,1 23,1 26,1 9,5 Fast oppdrag 79,6 5,2 3,8 1,1 1,1 2,4 1,7 3,8 Avtalt med fører,9 1,9 5,9 8,6 8,2 6,6 4,9 SUM Betalingsform < 1 år >= 7 Kontant 13,9 3,1 22,1 23,2 24,5 24,9 36,5 25,4 Betalingskort 17,8 6,4 63,1 7,7 57,7 55,8 32, 4,9 5,6 TT-kort 8,7 1,2 2,4 2, 3,1 13,5 24,7 6,1 Rekvisisjon 82,2 7,9 5,6 4,8 17,1 16,6 29,6 33,9 18, SUM Belastning < 1 år >= 7 Privat lommebok 29,1 81,4 62,4 36,7 43,6 49,9 47,7 52,2 Arbeidsgiver 2,3 13,9 3,8 54,8 39, 15,4 28,5 Helse, kommune 1 68,7 4,6 6,8 8,4 17,4 34,7 52,3 19,2 SUM Brukshyppighet < 1 år >= 7 Daglig 79,6 48,9 1,1 6,9 5,4 4,6 8, 7,5 7,3 3-4-ganger pr 22,9 9,7 21, 17,9 15,3 2,3 14,5 16,8 1-2 ganger pr 14,2 28,4 22,2 22,8 31,3 38,4 38,6 28, 1 gang hver 14. dag 6,4 27,6 3,7 22,5 23,9 5,8 18,2 22,2 1 gang i måneden 2,4 3,9 21,4 14,4 26,6 2, 1,7 8,6 17,6 1-2 gang pr halvår 3, 3,5 2,3 3,9 14,5 4,9 4,6 1 gang i året 7,9 3, 1,5 Sjeldnere 3,8,8 1,3 2,5 1, 2,3 4,7 2, SUM Side 35

36 VEDLEGG 5: TAXIBRUKERENS YRKE Prosentvis fordeling: Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig taxibrre 7,3 56,8 9, 2, 24,1,7 1 do ,9 54,8 8,3 3,6 18,9 1,6 1 Trafikkområder Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Større byområder 6,2 64, 9,9,9 18,5,4 1 Mindre by/tettsted 8,4 46, 11,4 1,9 3,5 1,8 1 Andre områder 1,8 37,7 1,8 7,5 41,7,5 1 Konkurranseregul. Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Regulert 1,8 4,2 8,6 3,5 36,,9 1 Uregulert 4,9 68,1 9,4 1, 16,,6 1 Ukedag Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Mandag 7,2 49,5 6,3 1,2 34,5 1,3 1 Tirsdag 6,2 65,5 6,2 2, 18,8 1,2 1 Onsdag 7,5 61,9 6,,7 21,7 2,2 1 Torsdag 7,9 51,2 1,3 1,1 29,5 1 Fredag 3,5 49,7 1,7 3,7 32,,5 1 Lørdag 9,6 53,4 12,5 3,8 2,6 1 Søndag 1,3 69,4 1,9 1,2 8,2 1 Tidsrom Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Kl -3 11,2 69,3 13,7 5,7 1 Kl ,1 7,7 15,8,2,2 1 Kl ,6 51,4 8,4 1,5 22,4,7 1 Kl ,9 52,1 4,4 1, 37,8 1,6 1 Kl ,8 52,1 3,,5 36,4 1,2 1 Kl ,6 52, 8,7 2,3 32,4 1 Kl ,1 45,1 24,2 4,3 21,9 1,4 1 Kl ,1 74,3 6,2 8,5 6,9 1 Kjønn Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Mann 49, 55,5 82,7 4,5 33,5 4,6 51,6 Kvinne 51, 44,5 17,3 95,5 66,5 59,4 48,4 SUM Side 36

37 Alder Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Under 1 år 11,3, år 34,9,1 1,2 3,4 2, år 41,5 18,4 5,4 3,7 1,7 26,6 14, år 8,6 29,8 28,8 26,9 3,1 23, 21, år 3,7 27,8 3,7 7, 34,8 2, år 18,1 2,1 16,8 18,1 15,6 16, år 5,7 13,8 45,5 25,9 11,7 7 år eller mer 3,6 44,1 1,7 SUM Inntekt Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Under kr 2. 9, 2, 1,4 87,9 48,9 61,1 21, kr 6,6 4,2 7,3 12,1 47,9 38,9 35, kr 3,5 31,6 51,3 1,6 23,8 Over 6. kr 26,2 4, 1,5 19,3 SUM Avh. pga uførhet Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Nei 77,2 92,8 98,8 64,1 37,7 9,2 78,3 Ja 22,8 7,2 1,2 35,9 62,3 9,8 21,7 SUM Lokaltilhørighet Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Ja 86,9 7,4 75,9 89,4 86,2 8,3 76,4 Nei 13,1 29,6 24,1 1,6 13,8 19,7 23,6 SUM Reiseformål Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig arbeid 2,1 25,3 13,8,9 11,9 16,1 I arbeid / Tjeneste 2,4 16,8 16,9,8 11,4 Besøk slekt/venner 12,7 5,8 2,2 3, 7,8 6,9 Handling el 2,3 2,5 4,4 8,8 23,8 7,9 fly 1,8 14, 1,6 1,4 9,4 skole 38,1 1,6 3,7 Legebesøk el 7,3 5, 13, 41,9 38,5 14, Fritid, fornøyelse 18, 24,2 43,5 11,4 13,7 26,6 22,7 tog, båt el 1,6 1,3 3,3 1,1 15,6 2,2 Andre formål 4,6 3,3 5,4 36,8 8,6 7,4 5,6 SUM Antall passasjerer Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig 1 52,2 62, 63,5 16,3 72,8 74,6 63,2 2 28,6 23,4 24,6 83,7 19,3 23,9 3 14,2 5,3 2,2 4,5 25,4 5,5 4 4,2 5,5 9,7 2,7 4,9 5 el flere,9 3,9,7 2,5 SUM Gj.snitt (ant pass) 1,77 2,1 1,58 1,84 1,4 1,51 1,8 Side 37

38 Reiselengde Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Inntil 2,5 km 6,8 9,8 7,2 7,3 1,6 9,8 9,5 2,5-5 km 29,5 21,7 24,1 8,2 23,2 9,4 22,5 5-7,5 km 25,5 2,3 19,5 38,3 23,4 24,6 21,7 7,5-1 km 9,9 16,7 8,7 26,9 1,5 25, 14, km 2, 15,8 22,4 7,9 11,4 15, km 3,6 1, 3,4 5,3 4, km,7 2,9 1, 7,3 4,5 15,6 3, km 7,6 9,1 7,1,6 9,8 15,6 8,9 over 5 km,1 1,2,4 SUM Gj.snitt (km) 8,6 1,3 1,4 8,6 1,9 12,3 1,3 Bestillingsform Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Ringte sentralen 44,8 41, 53,7 44,2 41,7 29,4 42,6 Ringte holdeplass 2,9 2,8 4,4 3, Møtte på holdepl 8,6 27,4 33,9 14,8 2,8 26,5 2,4 Praiet på gaten 6, 5,3 3,3 3,7 Forhåndsbestillt 6,7 11, 4,8 7,9 12,8 15,5 1,5 SMS, Internett el 2,6,6 1,6 Pasientereiser 5,9 2,5 3,9 28,6 9,5 Fast oppdrag 27,2 2,4 1,8 3,8 Avtalt med fører,7 5, 1,6 33,1 5, 4,9 SUM Betalingsform Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Kontant 25,9 2,1 3,5 5,1 33,2 36,3 25,4 Betalingskort 32,2 68,9 68,5 44,8 7,1 35,1 5,6 TT-kort 3,3 1,3 21,1 6,1 Rekvisisjon 38,6 9,6 1, 5,1 38,6 28,6 18, SUM Belastning Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Privat lommebok 56,3 47,9 77,2 94,9 47,7 71,3 52,2 Arbeidsgiver 4, 46,1 22,8 28,5 Helse, kommune 39,7 6, 5,1 52,3 28,7 19,2 SUM Brukshyppighet Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Daglig 28,5 6,1 5, 3,7 5,2 7,3 3-4-ganger pr 15,5 16,6 11,3 4,5 2,9 15,6 16,8 1-2 ganger pr 15,5 23,9 31,7 46,8 38,4 36,5 28, 1 gang hver 14. dag 11,9 24,5 26,5 41,4 16,2 4,6 22,2 1 gang i måneden 22, 21,7 14,2 3,6 9,6 17,6 1-2 gang pr halvår 5,2 3,7 8,1 5,4 4,6 1 gang i året 2, 1,3 1,5 Sjeldnere 1,4 1,5 3,3 2,8 7,4 2, SUM Side 38

39 VEDLEGG 5: TAXIBRUKERENS INNTEKT Prosentvis fordeling: < kr kr kr > 6. kr taxibrre 21,4 35,5 23,8 19,3 1 do ,2 4,1 8,7 1 Trafikkområder < kr kr kr > 6. kr Større byområder 13,9 36,2 26,1 23,8 1 Mindre by/tettsted 3, 35,1 24, 1,9 1 Andre områder 46,7 32,5 11,7 9,1 1 Konkurranseregul. < kr kr kr > 6. kr Regulert 34,7 35,4 2,3 9,6 1 Uregulert 12,6 35,6 26,1 25,7 1 Ukedag < kr kr kr > 6. kr Mandag 25,6 25,1 26,2 23,1 1 Tirsdag 14,2 25, 3,3 3,4 1 Onsdag 25,1 23,5 2,2 31,2 1 Torsdag 19,7 34,2 16,3 29,8 1 Fredag 28,6 42,2 18,2 11, 1 Lørdag 23,2 39,2 31,9 5,7 1 Søndag 12,1 59,9 24,7 3,3 1 Tidsrom < kr kr kr > 6. kr Kl -3 14, 46,6 24,8 14,6 1 Kl ,2 25,3 32,8 18,7 1 Kl 6-9 3,8 3,4 19,5 19,2 1 Kl ,4 37,3 17,8 17,4 1 Kl , 35,7 21,3 21, 1 Kl , 36,8 26,8 17,4 1 Kl ,1 34,3 3,6 26, 1 Kl ,2 3,5 28, 22,3 1 Kjønn < kr kr kr > 6. kr Mann 34,5 37,6 61,7 79,3 51,6 Kvinne 65,5 62,4 38,3 2,7 48,4 SUM Side 39

40 Alder < kr kr kr > 6. kr Under 1 år 3,7,4, år 11,5 1,7 2, år 17,7 23,8 12,7 5,4 14, år 4,9 23,4 34,5 19,5 21, år 7,8 18,6 3, 31,4 2, år 13,7 8,9 17,6 28,6 16, år 18,5 11,3 3,6 14,6 11,7 7 år eller mer 22,2 13,6,4 1,7 SUM Yrke < kr kr kr > 6. kr Elev/student 33,2 1,5 1,1 7,9 Lønnsmottaker 5,4 64,5 75,7 77,5 57, Selvst nær.driv.,6 2, 21,6 2,8 1, Hjemmeværende 6,8,6 1,6 Pensjon/trygdet 51,6 3,5 1,6 1,7 22,6 Arbeidsledig 2,3,9,8 SUM Avh. pga uførhet < kr kr kr > 6. kr Nei 52,4 78,4 9,9 96,3 78,3 Ja 47,6 21,6 9,1 3,7 21,7 SUM Lokaltilhørighet < kr kr kr > 6. kr Ja 9,3 82,8 65,9 59,6 76,4 Nei 9,7 17,2 34,1 4,4 23,6 SUM Reiseformål < kr kr kr > 6. kr arbeid 2,5 16,5 17,6 34,6 16,1 I arbeid / Tjeneste 1,4 4,9 18,5 24,5 11,4 Besøk slekt/venner 7, 11,3 4,8 1,2 6,9 Handling el 14,6 12,1 1,,8 7,9 fly 2, 2,7 12,8 22,1 9,4 skole 12,2 1, 2,9 3,7 Legebesøk el 26,1 17,2 4,7 1,9 14, Fritid, fornøyelse 19,2 26,6 32,1 1,4 22,7 tog, båt el 4,1 1,9 3,2,7 2,2 Andre formål 11, 5,7 2,4 3,8 5,6 SUM Antall passasjerer < kr kr kr > 6. kr 1 62,3 58,7 6,5 78,2 63,2 2 26,8 26,6 27,2 12,3 23,9 3 6,8 6,4 1,9 3,8 5,5 4 3,5 2,3 8,5 5,6 4,9 5 el flere,6 6, 1,9, 2,5 SUM Gj.snitt (ant pass) 1,55 2,33 1,65 1,37 1,81 Side 4

41 Reiselengde < kr kr kr > 6. kr Inntil 2,5 km 7,5 11,1 12,6 8,2 9,5 2,5-5 km 26,4 25,1 27,3 1,4 22,5 5-7,5 km 27,4 24,9 15,3 19,5 21,7 7,5-1 km 1,8 15,2 15,9 1, 14, km 14,8 12,9 14, 23,6 15, km 2,6 2,2 6,2 7,2 4, km 2,4 2,8 4,3 3,6 3, km 7,7 5,6 4,4 17,1 8,9 over 5 km,5,2,3,4 SUM Gj.snitt (km) 9,5 8,9 9,2 13,6 1, Bestillingsform < kr kr kr > 6. kr Ringte sentralen 42,4 44,3 43,2 31,1 42,6 Ringte holdeplass 2, 3,3 1,5 5,3 3, Møtte på holdepl 5,9 18,2 27,6 39,7 2,4 Praiet på gaten 1,7 3,2 9, 2, 3,7 Forhåndsbestillt 1,7 13,2 9,2 8,7 1,5 SMS, Internett el 1,1 3,2 1,2 1,6 Pasientereiser 16,6 11,9 3,2 1,3 9,5 Fast oppdrag 11,8 3,4 1,3 3,8 Avtalt med fører 8,9 1,3 3,1 9,6 4,9 SUM Betalingsform < kr kr kr > 6. kr Kontant 37,8 33,3 18,7 3,7 25,4 Betalingskort 18,5 34,7 72,3 92,6 5,6 TT-kort 11,1 9,1 4, 6,1 Rekvisisjon 32,6 22,9 5, 3,7 18, SUM Belastning < kr kr kr > 6. kr Privat lommebok 59,5 6,1 55,9 21,7 52,2 Arbeidsgiver,3 16,1 39,4 76,1 28,5 Helse, kommune 4,1 23,8 4,7 2,1 19,2 SUM Brukshyppighet < kr kr kr > 6. kr Daglig 1,5 5,6 4,6 1,5 7,3 3-4-ganger pr 12,6 14,3 2,5 25,1 16,8 1-2 ganger pr 39,3 24,3 21,1 29,2 28, 1 gang hver 14. dag 17,1 24,3 24,7 19,5 22,2 1 gang i måneden 15,8 19,5 23,5 9,9 17,6 1-2 gang pr halvår 3,9 4,4 3,4 5,2 4,6 1 gang i året 4,4 1,5 Sjeldnere,7 3,2 2,2,5 2, SUM Side 41

42 VEDLEGG 6: TAXIBRUKERENS LOKALTILHØRIGHET OG AVHENGIGHET TIL TAXI Prosentvis fordeling: Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig taxibrre 76,4 23,6 78,3 21,7 1 do ,8 26,2 83,2 16,8 1 Trafikkområder Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Større byområder 74,7 25,3 82,7 17,3 1 Mindre by/tettsted 72,4 27,6 75,5 24,5 1 Andre områder 89,9 1,1 61,4 38,6 1 Konkurranseregul. Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Regulert 81,9 18,1 69,9 3,1 1 Uregulert 72,6 27,4 84, 16, 1 Ukedag Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Mandag 76,5 23,5 67,5 32,5 1 Tirsdag 61,2 38,8 78,1 21,9 1 Onsdag 64, 36, 8,3 19,7 1 Torsdag 77,3 22,7 71,2 28,8 1 Fredag 81,5 18,5 71,9 28,1 1 Lørdag 9, 1, 86,4 13,6 1 Søndag 83,5 16,5 95,9 4,1 1 Tidsrom Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Kl -3 75,3 24,7 1, 1 Kl ,9 4,1 96,7 3,3 1 Kl ,6 23,4 67,5 32,5 1 Kl ,5 2,5 72,8 27,2 1 Kl ,1 35,9 7, 3, 1 Kl ,7 27,3 73, 27, 1 Kl ,7 14,3 77,5 22,5 1 Kl ,4 21,6 88, 12, 1 Kjønn Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Mann 49,6 58, 55,8 35,2 51,6 Kvinne 5,4 42, 44,2 64,8 48,4 SUM Alder Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Under 1 år 1,1,6 1,6, år 2,9 2,4 1,9 6,1 2, år 16,1 9,9 18,4 1,3 14, år 23,5 15,6 24,7 1,7 21, år 15,4 38,1 24,2 8,6 2, år 16,8 17,5 15,7 21,2 16, år 12,2 9,8 8,9 21,7 11,7 7 år eller mer 11,9 6,8 5,7 28,9 1,7 SUM Side 42

43 Yrke Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Elev/student 8,3 4,1 7,2 7,7 7,9 Lønnsmottaker 52,3 71,2 67,3 18,9 57, Selvst nær.driv. 9, 9,2 11,4,5 1, Hjemmeværende 2,3,9 1,6 3,3 1,6 Pensjon/trygdet 27,3 14, 11,6 69,3 22,6 Arbeidsledig,8,6,8,3,8 SUM Inntekt Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Under kr 2. 25,5 8,6 14,2 49,2 21, kr 38,7 25,3 35,1 36,9 35, kr 2,7 33,7 27,3 1,4 23,8 Over 6. kr 15,1 32,4 23,4 3,4 19,3 SUM Avh. pga uførhet Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Nei. Ikke avhengig 74,8 89,4 1 78,3 Ja, avhengig / ufør 25,2 1,6 1 21,7 SUM Lokaltilhørighet Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Ja, lokalt bosatt 1 73, 88,5 76,4 Nei, besøkende 1 27, 11,5 23,6 SUM Reiseformål Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig arbeid 15,9 16,7 18,4 8, 16,1 I arbeid / Tjeneste 6,7 26,9 13,9 2,8 11,4 Besøk slekt/venner 7,2 6, 7,1 6,4 6,9 Handling el 1,2,4 6,3 13,6 7,9 fly 7,4 15,7 11,9,4 9,4 skole 4,2 2,1 2,7 7,4 3,7 Legebesøk el 15, 1,8 6,2 42,2 14, Fritid, fornøyelse 24,4 17,2 26,2 1,2 22,7 tog, båt el 2,5 1,2 2,5 1,2 2,2 Andre formål 6,3 3,1 4,9 8, 5,6 SUM Antall passasjerer Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig 1 64,3 59,5 6,5 72,8 63,2 2 23, 26,9 24,7 21,3 23,9 3 6,2 3,2 6,4 2,3 5,5 4 5,9 1,9 5,8 1,7 4,9 5 el flere,6 8,6 2,6 2, 2,5 SUM Gj.snitt (ant pass) 1,57 2,52 1,91 1,39 1,81 Side 43

44 Reiselengde Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Inntil 2,5 km 9,8 8,4 9,9 8,1 9,5 2,5-5 km 23,5 19,3 22,1 23,9 22,5 5-7,5 km 23,9 14,9 22,1 2,6 21,7 7,5-1 km 11,7 22,4 14,2 14,5 14, km 15,5 14,9 16,1 12,8 15, km 3,4 7,2 3,9 5,8 4, km 3, 3,7 3,2 2,9 3, km 8,9 8,6 8,3 1,9 8,9 over 5 km,2,7,3,6,4 SUM Gj.snitt (km) 1,1 11,1 1,1 11, 1,3 Bestillingsform Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Ringte sentralen 44,1 37,6 43,9 37,8 42,6 Ringte holdeplass 3, 2,9 2,7 3,9 3, Møtte på holdepl 17,4 3,1 25,6 1,8 2,4 Praiet på gaten 3,5 4,4 4,7,3 3,7 Forhåndsbestillt 9,5 13,7 1,8 9,6 1,5 SMS, Internett el 1,8,9 1,9,7 1,6 Pasientereiser 9,9 8,3 3,7 3,4 9,5 Fast oppdrag 4,7,7 1,9 1,6 3,8 Avtalt med fører 5,9 1,5 4,8 5,1 4,9 SUM Betalingsform Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Kontant 28,6 14,8 26,3 22,2 25,4 Betalingskort 46,1 65,1 61,3 12, 5,6 TT-kort 7,4 1,7 2,6 18,7 6,1 Rekvisisjon 17,8 18,5 9,9 47,2 18, SUM Belastning Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Privat lommebok 59,3 29,4 56,6 36,6 52,2 Arbeidsgiver 18,7 6,4 35,2 4,7 28,5 Helse, kommune 22, 1,2 8,3 58,7 19,2 SUM Brukshyppighet Lokal Besøkende Ikke avhengig Avhengig Daglig 7,4 7, 5,5 14, 7,3 3-4-ganger pr 16,9 16,5 13,7 28, 16,8 1-2 ganger pr 3,1 21,2 27, 31,7 28, 1 gang hver 14. dag 22,5 21,2 24,4 14,3 22,2 1 gang i måneden 15,9 23, 2,5 7, 17,6 1-2 gang pr halvår 4,1 6, 4,6 4,3 4,6 1 gang i året 1,8,4 1,9 1,5 Sjeldnere 1,1 4,7 2,3,7 2, SUM Side 44

45 VEDLEGG 7: TAXIBRUKERENS REISEFORMÅL Prosentvis fordeling: Ukedag Tidsrom Kjønn arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål taxibrre 16,1 11,4 6,9 7,9 9,4 3,7 14, 22,7 2,2 5,6 1 do ,2 8,9 11,4 7,3 12,7 3,5 12,6 16,4 11, 1 Trafikkområder arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Større byområder 17,4 13,3 7, 6,9 1, 3,2 9,3 25,6 1,7 5,6 1 Mindre by/tettsted 16,5 9,1 7,3 11,7 11,9 6,3 16,4 17,3,8 2,7 1 Andre områder 9,5 5,9 6,1 7,2 2,6 2,7 33,3 16,8 6,3 9,6 1 Konk.regul. arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Regulert 11,5 7,7 7,1 9,9 6,9 5,5 22,2 2,3 3,3 5,8 1 Uregulert 19,3 14, 6,8 6,6 11,1 2,5 8,5 24,4 1,4 5,4 1 arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Mandag 16,6 16,3 1,4 9,7 9,4 5,8 26, 7,9,3 6,6 1 Tirsdag 23,2 23,1 2,1 2, 11,1 7,4 2,8 8,,3 1,8 1 Onsdag 21,4 18, 6,2 12, 15,1 5,7 9,2 2,6 2,8 6,8 1 Torsdag 21,2 11,8 4,9 8,2 14,2 5,6 16,6 11, 2,5 4, 1 Fredag 11,8 8,2 3,5 7,1 6,1 1,4 22,2 3,8 1, 7,8 1 Lørdag 1,1,6 12,3 12, 3,4,7 52,1 3, 5,8 1 Søndag 8, 1,9 2,2 3,9 6,2 48, 5,9 5,8 1 arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Kl -3 3,3 15,4,8,5 67,1 6,4 6,6 1 Kl ,4 2,7 7,2 2,4 1,4 49, 2,8 2, 1 Kl ,8 12,4 2,6 1,7 8,3 16,1 2,1 6,1 5, 1 Kl ,5 14,7 2,8 17,2 5,4 1,1 22,9 7,7 2,2 4,5 1 Kl ,7 17,4 4,1 14,3 15,1 3,5 23,6 4,7 1,2 6,3 1 Kl ,5 15,8 15, 8,5 7,4 5,9 17,4 14,1 2,4 1 Kl ,9 1,1 6,6 4,4 13,4 4,6 33,1 6, 4,9 1 Kl ,5 7,7 5,1 4,1 8,2 38,7,9 12,8 1 arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Mann 58,6 66,4 49,6 25,2 66,7 39,4 36,1 57,3 59,1 32, 51,6 Kvinne 41,4 33,6 5,4 74,8 33,3 6,6 63,9 42,7 4,9 68, 48,4 SUM Side 45

46 Avh. pga uførhet tog, båt Antall passasjerer tog, båt Alder arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Under 1 år 1, 14,3 1,2, år,7 1, 6,5 1,9,5 2, år 1,3 6,3 42,7 4,8 5,1 13,2 3,9 23, 47, 21, 14, år 36,2 21,7 19, 8,2 18,7 9, 5,7 32,7 15,8 12,2 21, år 26,4 38,6 12,5 2,5 28,7 1, 11,9 22,5 3,3 15,5 2, år 23,6 23,9 4,9 17,5 28,8 2, 21, 9,5 6,9 11,2 16, år 2,2 8,5 5,4 27,1 16,4 22,8 7,6 24,2 11,7 7 år eller mer,5 14,6 39,8 2,3 31,6 4,2 15,8 1,7 SUM Yrke arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Elev/student 1, 1,5 13,4 2,1 1,4 74,9 3,8 5,8 35,6 6, 7,9 Lønnsmottaker 89,3 83,5 47,7 18, 84,6 25,1 2,3 6,5 33,9 33,9 57, Selvst nær.driv. 7,7 13,3 2,9 5, 1,3 17,3 13,5 8,7 1, Hjemmeværende 8,7 2,2 1,9 1, 13,3 1,6 Pensjon/trygdet 1,4 1,6 27,3 72,6 3,7 72, 14,5 11,8 37,1 22,6 Arbeidsledig,5 2,,9 5,2 1,,8 SUM Inntekt arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Under kr 2. 3,1 2,7 21,8 39,9 4,9 71,2 42,5 17,8 35,6 41,3 21, kr 34, 15,7 58,4 54,9 1,9 9,8 46,4 4,7 27,5 35,8 35, kr 24,3 39,3 16,5 3,1 35,1 19,1 8,4 32,9 31,3 1, 23,8 Over 6. kr 38,6 42,3 3,2 2,1 49,1 2,7 8,6 5,6 12,9 19,3 SUM arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid Andre formål Nei. Ikke avhengig 89,2 94,8 8, 62,7 99,2 56,9 34,6 9,3 88,2 68,9 78,3 Ja, avhengig / ufør 1,8 5,2 2, 37,3,8 43,1 65,4 9,7 11,8 31,1 21,7 SUM Lokaltilhørig arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Ja, lokalt bosatt 75,5 44,5 79,7 98,7 6,4 86,5 81,8 82,1 86,5 87, 76,4 Nei, besøkende 24,5 55,5 2,3 1,3 39,6 13,5 18,2 17,9 13,5 13, 23,6 SUM arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid Andre formål 1 82,7 67,4 43,8 85,1 72,5 6,5 69,8 39,8 76,1 5,4 63,2 2 12,9 24,9 41,5 11,7 14,4 3,2 24,2 3, 13,5 4,2 23,9 3 1,3 6, 13,3 3,3 8,3 2,7 3,5 7, 1,4 4,2 5,5 4 2,5,7 1,5 4, 4,9 2,2 14,3 4,2 4,9 5 el flere,5,9,8 1,7,3 8,9 1, 2,5 SUM Gj.snitt (ant pass) 1,25 1,53 1,72 1,18 1,47 1,66 1,39 3,4 1,34 1,66 1,8 Side 46

47 Reiselengde arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Inntil 2,5 km 6,5 3,1 1,4 23,9 7,5 8,9 7, 16, 8,1 9,5 2,5-5 km 21,5 22, 29,1 27,6 1,9 25,9 12,9 29,7 3,1 2,7 22,5 5-7,5 km 25,2 2,7 2,5 36,5 16,7 29,3 15,4 16, 6,3 43,1 21,7 7,5-1 km 14,9 12,5 18,6 5,1 5,9 17,9 12, 2,3 5,1 19,1 14, km 13,7 17,2 22,8 4,9 29,6 7,4 16,6 1,8 47,5 6,6 15, km 6,5 5,9 3, 3,2 8,8 3,3,9 4, km 3,2 5,5 3,9 1,5 2,9 1,4 6,9 1,4 3, km 8,4 12,6,7,5 23,4 9,3 18,2 2,4 11, 1,5 8,9 over 5 km,5 2,1,4 SUM Gj.snitt (km) 1,1 12,9 8,7 5,3 15, 8,5 15,5 7,4 11,1 6,6 1,3 Bestillingsform arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Ringte sentralen 4,8 44,7 72,2 55,3 36,8 15,8 21,3 47,5 61,3 42,4 42,6 Ringte holdeplass 2,4 3, 5, 7,5 6,7 4, 1,4 3,6 3, Møtte på holdepl 31,7 31,1 7,7 14,2 29,7 1,1 4, 22,2 18,7 17, 2,4 Praiet på gaten 1,7,5 1,5,5 2,8,7 11,4 7,8 3,7 Forhåndsbestillt 8,5 8,8 8,1 15,8 2,3 12,7 6,8 12,1 11, 1,5 SMS, Internett el,7 3,2 2,7 1,8 3,7 2, 1,6 Pasientereiser 65,2 6,7 9,5 Fast oppdrag 4,3 3,6 54,6,3 1,5 3,8 Avtalt med fører 9,8 5,1 2,8 5,3 2,3 1,7 3,5 8,9 12, 4,9 SUM Betalingsform arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Kontant 24, 5,5 48, 52,8 14,8 5,7 14,8 29,7 44,8 35,3 25,4 Betalingskort 65,4 85,3 46,8 18,7 84,2 23,6 6,5 55,9 42,8 4,4 5,6 TT-kort 3,2 5,2 25,1 6,5 5,7 6,3 11,8 8,1 6,1 Rekvisisjon 7,4 9,2 3,4 1, 64,2 73, 8,1,6 16,2 18, SUM Belastning arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Privat lommebok 36,1 4,6 92,5 83,4 36,4 31,9 17,9 88,1 77,2 72,5 52,2 Arbeidsgiver 58,5 89,5 3,3 63,5 1,7,7 8,8 5,6 7,4 28,5 Helse, kommune 5,4 6, 4,2 16,6,1 66,5 81,4 3,1 17,2 2,1 19,2 SUM Brukshyppighet arbeid I arbeid Besøk Handle fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Daglig 12,8 1,3 1, 6,8 6,1 53,2 3,4 1,6 1,5 7,3 3-4-ganger pr 18,8 2,8 4,5 17,1 12,4 32,2 22,7 14,2 22, 9, 16,8 1-2 ganger pr 22,8 28,8 23,9 42,8 27,8 8,7 37,7 22,8 46,4 28, 1 gang hver 14. dag 33,7 18,8 24,2 15,9 2,2 3,1 9,5 29,2 11,5 26,3 22,2 1 gang i måneden 1,9 13,2 22,8 13,7 25,3 12, 27,1 53, 5,2 17,6 1-2 gang pr halvår 1, 5,4 5,4 2,2 7,3 8, 3,6 1,6 4,6 1 gang i året 16,8 2,3 1,5 Sjeldnere 2,8 1,5 1,5,8 2,8 4,4 1,3 13,5 1, 2, SUM Side 47

48 VEDLEGG 8: BESTILLINGSFORM Prosentvis fordeling: Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører taxibrre 42,6 3, 2,4 3,7 1,5 1,6 9,5 3,8 4,9 1 do ,7 14,9 29,3 3,2 1, , 2,6 1 Trafikkområder Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Større byområder 41,4 3,4 24,9 4,8 9,7 2,4 4,9 3,1 5,3 1 Mindre by/tettsted 47, 3, 17,8 1,4 12,9 13,3 3,1 1,4 1 Andre områder 41,8,6 3, 1,9 11, 26,2 7,7 7,7 1 Konk.regul. Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Regulert 46,9 1,7 1,1 1,4 11,5 18,3 5,8 4,4 1 Uregulert 39,6 3,8 27,5 5,3 9,9 2,7 3,5 2,3 5,2 1 Ukedag Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Mandag 38,9 2,3 2, 1,4 6,8 1,2 18,5 2,9 7,8 1 Tirsdag 37,,8 24,7 5, 6,8 1, 14,2 7,1 3,5 1 Onsdag 36,7 4,3 23,1,4 1,9 2,2 8,7 5,3 8,5 1 Torsdag 38,2 3,4 24,5 1,1 15,4 1,9 4,4 2, 1 Fredag 48,3 2,2 16,2 2,6 7,3,8 13,1 4,9 4,5 1 Lørdag 59,4 7,3 16, 3,7 6,,9,9 5,7 1 Søndag 37,4 18,9 13,6 22,1 5,9 2,1 1 Tidsrom Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Kl -3 41,9 3, 21,8 16,5 16,6,1 1 Kl ,4 19,9 5,7 17,5 11,,4 2, 12,2 1 Kl ,1 5,7 12,7 3,6 13,9,4 14,7 16,6 4,4 1 Kl ,4 2,2 17,8,9 11,3,5 15,8 1,9 5,2 1 Kl ,4 5, 13,1 2,2 11,5 2,2 16,7 2,5 4,4 1 Kl ,9 18,6,9 6,6 1,8 1,1 4,1 5,9 1 Kl ,1 2,9 34,1,6 6,3,8 2,9 1,2 1 Kl ,3 2,7 38,2 2,1 9,8 1 Kjønn Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Mann 58,5 55,8 54,6 55,4 32,1 77,9 35,4 4,2 45,7 51,6 Kvinne 41,5 44,2 45,4 44,6 67,9 22,1 64,6 59,8 54,3 48,4 SUM Side 48

49 Alder Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Under 1 år 1,8 17,4, år 1,6 2,8 3,4 2,7 37,4 2, år 21,1 3,9 14,7 44, 3,7 5,6 3,1 2,8 14, år 23,9 25,8 25,7 47,5 18,2 23,2 1,2 22, 8,5 21, år 19,6 33,4 28,5 4, 26,6 16,4 1,3 5,8 24,9 2, år 16,7 12,9 14,8 1,6 15,3 54,8 23,3 5,1 29,7 16, år 8,3 14,2 12,4 28,3 7,4 19,7 11,7 7 år eller mer 8,8 24, 2,2 2,4 29,4 4,9 14,4 1,7 SUM Yrke Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Elev/student 7,7 3,1 11,8 4,7 4,5 52,8 1, 7,9 Lønnsmottaker 54,6 55,9 76,2 8,2 59,3 91, 15, 35,6 58, 57, Selvst nær.driv. 11,4 8,4 15, 8, 4,1 2,9 1, Hjemmeværende 2,1 1,5 1,5 13,6 1,6 Pensjon/trygdet 23,7 35,7 3,3 29,3 9, 78,3 11,6 24,5 22,6 Arbeidsledig,5 1, 1,1 2,2,8 SUM Inntekt Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Under kr 2. 22,1 14,1 5,7 9,2 21,1 4,5 63,3 38,4 21, kr 38,3 39,8 29,4 28,2 43,3 27,5 48,1 3,6 9,6 35, kr 25, 11,7 3, 53, 2,2 55,6 8,7 15, 23,8 Over 6. kr 14,6 34,3 34,9 9,6 15,4 16,9 2,8 6,2 36,9 19,3 SUM Avh. pga Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m uførhet sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Nei. Ikke avhengig 8,7 71,4 98,1 98,4 8,2 91, 3,7 38,9 77,4 78,3 Ja, avhengig / ufør 19,3 28,6 1,9 1,6 19,8 9, 69,3 61,1 22,6 21,7 SUM Lokaltilhørig Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Ja, lokalt bosatt 79,1 77,1 65,2 72, 69,3 87,3 79,5 95,3 92,9 76,4 Nei, besøkende 2,9 22,9 34,8 28, 3,7 12,7 2,5 4,7 7,1 23,6 SUM Reiseformål Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører arbeid 15,4 13,2 25, 7,4 13, 7,1 18,5 32,5 16,1 I arbeid / Tjeneste 12, 11,4 17,4 1,6 9,5 22,9 11,1 11,9 11,4 Besøk slekt/venner 11,8 11,7 2,6 2,7 5,4 11,8 3,9 6,9 Handling el 1,3 2,1 5,5 11,9 9, 8,5 7,9 fly 8,1 21,3 13,6 1,3 18,1 21,3 4,5 9,4 skole 1,4 5, 1,8 2,8 4,5 54, 3,7 Legebesøk el 7, 2,8 2,7 9,1 96,1 1, 4,9 14, Fritid, fornøyelse 25,3 1,6 24,7 69,6 26,2 28, 16,1 22,7 tog, båt el 3,1 2, 2,3 4, 2,2 Andre formål 5,5 6,7 4,6 11,7 3,9 15,5 13,7 5,6 SUM Antall Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m passasjerer sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører 1 61,6 69,1 73,1 25,8 5,6 72, 75,9 43,3 74,5 63,2 2 25,9 1,2 19,4 4,2 22,1 28, 2,8 33,3 23,3 23,9 3 8,2 2,7,9 7,8,4 6,9 2,2 5,5 4 3,6 5,7 34, 2,4 2,5 13,2 4,9 5 el flere,8,8 17,1,4 3,2 2,5 SUM Gj.snitt (ant pass) 1,56 1,52 1,42 2,42 4,1 1,28 1,31 2,1 1,28 1,8 Side 49

50 Reiselengde Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Inntil 2,5 km 8,1 26,1 14,1 42,1 4,5 1,8 4,4 9,5 2,5-5 km 32,6 19,8 21,3 32,2 1,1 9, 6,2 12,8 4,3 22,5 5-7,5 km 21,5 29,8 24,8 7,8 16,7 16,4 14,9 35,5 32,1 21,7 7,5-1 km 12,8 13,8 15, 13,3 22,1 1,4 13,7 19,7 4,9 14, km 13,1 3,9 19,5 4,5 16,9 51,5 21,3 12,4 8,5 15, km 4,3 6,7,4 5,3 7,1 1,5 1,4 9, 4, km 2,1 1,4 7,8 5,6 8,6 1,4 3,8 3, km 5,4 3,4 15,9 2,6 12,5 36,2 8,9 over 5 km,7 2,3 1,2,4 SUM Gj.snitt (km) 8,7 5,9 7,8 4,1 14, 11,7 17,4 1,2 19,8 1,3 Betalingsform Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Kontant 35,8 35,7 2,4 15,7 17,5 2,7 5,8 3,4 29,9 25,4 Betalingskort 51,2 42,5 79, 84,3 38,6 79,3 8,9 52,3 5,6 TT-kort 7,9 21,9,4 11, 3, 14, 6,1 Rekvisisjon 5,,2 32,9 94,2 84,6 3,9 18, SUM Belastning Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Privat lommebok 67,7 66,9 53,9 89,6 4,2 48,6 1,1 4,8 35,8 52,2 Arbeidsgiver 23,8 17,5 45,1 1,4 43,6 51,4 1,1 51,2 28,5 Helse, kommune 8,5 15,5 1,1 16,2 98,9 85,1 13, 19,2 SUM Brukshyppighet Ringte Ringte Møtte Praiet Forhånd SMS, Pasient Fast Avtalt m sentral holdepl holdepl på gaten bestillt Internet reiser oppdrag fører Daglig 4,6 17, 3,2 1,3 9,8 3, 61,6 1,8 7,3 3-4-ganger pr 14,2 26,7 14,8 39,2 21,2 14,6 21,8 17,5 6,7 16,8 1-2 ganger pr 29,6 26, 2,6 11,1 31,2 11,8 41,6 19,8 37,5 28, 1 gang hver 14. dag 24,5 5,7 35,4 24, 6,8 35,5 12, 1,1 2,4 22,2 1 gang i måneden 19,2 24,5 15,2 9,4 27,3 35, 8,6 19,7 17,6 1-2 gang pr halvår 3,4 7,8 9,,9 3,2 8,6 4,9 4,6 1 gang i året 2,7 3,4 1,5 Sjeldnere 1,8 3, 6, 2,7 1, 2, SUM Side 5

51 VEDLEGG 9: BETALING OG BELASTNING Prosentvis fordeling: Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant taxibrre 25,4 5,6 6,1 18, 52,2 28,5 19,2 1 do ,2 11,9 4,1 1,8 58,1 25,3 16,6 1 Trafikkområder Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Større byområder 18,5 62,1 7,4 11,9 52,7 33,3 14, 1 Mindre by/tettsted 37,7 33,3 3, 26, 54, 23,6 22,4 1 Andre områder 4,2 2,3 4, 35,5 47,5 12,9 39,6 1 Konkurranseregul. Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Regulert 32, 34, 4, 3,1 52,4 18,2 29,4 1 Uregulert 2,9 61,9 7,5 9,7 52,1 35,6 12,3 1 Ukedag Tidsrom Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Mandag 21,8 45,2 4,7 28,3 38,7 32,7 28,7 1 Tirsdag 7,4 62,7 6,6 23,3 23,7 5,2 26,2 1 Onsdag 21, 59, 2,8 17,1 37,5 45, 17,5 1 Torsdag 25,1 47,3 8,2 19,5 39,9 34,6 25,5 1 Fredag 21,7 51,2 4,8 22,3 58,7 16, 25,3 1 Lørdag 41,2 47,7 1,1,9 89,1 4,4 6,5 1 Søndag 41,8 39,2 5,1 13,9 79,6 18,4 2, 1 Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Kl -3 29,5 52,9 17,6 78,4 21,5,1 1 Kl ,8 64,7 2,5 75,2 24,4,3 1 Kl , 46,5 2,6 34,9 34,2 29,9 35,9 1 Kl , 39,3 8, 2,7 46,5 25, 28,5 1 Kl ,2 44, 1,1 24,7 35,4 35,1 29,5 1 Kl ,7 52,6 5,7 19, 43,5 32,3 24,2 1 Kl ,5 65,6 13,8 4,2 62,9 29,5 7,6 1 Kl ,2 6, 3,8 74,2 25,8 1 Kjønn Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Mann 47,8 61,8 27,2 36,1 48,4 67,6 35,6 51,6 Kvinne 52,2 38,2 72,8 63,9 51,6 32,4 64,4 48,4 SUM Alder Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Under 1 år,3 3,8 4,3, år 1,5,4 4, 11, 1,6,2 1, 2, år 17,4 18,3 2,8 4,6 22,9 7,1 3,5 14, år 18,9 3,2 8,5 5,8 25,9 23,3 7,7 21, år 19, 23,7 6,7 19,8 14,6 39,9 9,1 2, år 16,4 18,7 8,6 15,6 14,2 23,1 15,3 16, år 11,4 7,4 25,9 19,2 11,1 6,3 21, 11,7 SUM Side 51

52 Yrke Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Skoleelev/student 7,4 4,6 4, 15,7 7,9 1, 15,1 7,3 Lønnsmottaker 45,1 77,4 12, 3,4 52, 91,8 17,7 56,8 Selvst. næringsdriv 1,9 12,2,5 13,4 7,2 9, Hjemmeværende 4, 1,8,6 3,6,5 2, Pensjonist, trygdet 31,6 3,4 84, 51,7 22,1 65,6 24,1 Arbeidsledig/-søker 1,1,5 1,2 1, 1,1,7 SUM Inntekt Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Under kr 2. 32,3 7,7 36,3 41, 24,7,2 46,3 21, kr 47,1 24, 49,2 47,8 41,4 19,1 45,5 35, kr 17,7 33,5 14,5 7,1 25,8 31,4 6, 23,8 Over 6. kr 2,9 34,8 4,1 8,1 49,2 2,2 19,3 SUM Avh. pga uførhet Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Nei 81, 94,9 33,2 43, 84,8 96,4 33,7 78,3 Ja 19, 5,1 66,8 57, 15,2 3,6 66,3 21,7 SUM Lokaltilhørighet Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Ja 86,2 69,6 93,6 75,7 86,7 5, 87,4 76,4 Nei 13,8 3,4 6,4 24,3 13,3 5, 12,6 23,6 SUM Reiseformål Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant arbeid 15,2 2,8 8,5 6,6 11,1 33, 4,5 16,1 I arbeid / Tjeneste 2,5 19,3 5,9 1, 35,9 3,5 11,4 Besøk slekt/venner 13,1 6,4 5,9 12,3,8 1,5 6,9 Handling el 16,5 2,9 32,8 1,5 12,7 6,8 7,9 fly 5,5 15,6,5 6,5 2,8, 9,4 skole,8 1,7 4, 13,3 2,3,2 12,8 3,7 Legebesøk el 8,2 1,8 13,3 56,9 4,8,4 59,3 14, Fritid, fornøyelse 26,6 25,1 23,8 1,2 38,4 7, 3,6 22,7 tog, båt el 3,9 1,8 4,3,1 3,2,4 2, 2,2 Andre formål 7,8 4,4 7,5 5, 7,7 1,5 5,8 5,6 SUM Antall passasjerer Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant 1 65,7 63,6 67,9 56,8 58,7 71,4 63, 63,2 2 22,2 24,6 24,7 24,5 26,5 16,3 28,3 23,9 3 7,9 5,1 4,4 3,5 6,1 5,1 4,6 5,5 4 4, 5,9 1,5 4,7 7,7 1,1 3,3 4,9 5 el flere,2,8 1,4 1,5 1,1 6,2,7 2,5 SUM Gj.snitt (ant pass) 1,51 1,56 1,44 2,99 1,66 2,21 1,56 1,8 Side 52

53 Reiselengde Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Inntil 2,5 km 11,8 9,5 2,8 2,4 13,6 3,8 6,7 9,5 2,5-5 km 25, 24,3 31,1 11,3 29,8 16,1 12,3 22,5 5-7,5 km 32,2 17,6 2,3 19, 25, 15,4 22,5 21,7 7,5-1 km 9,7 14,3 11,1 21,5 11,7 19,2 13,8 14, km 12,6 17,2 12,9 14,9 12,5 2,7 15,3 15, km 3,1 4,1 1,1 7,5 2,1 6,3 7,2 4, km 1,3 3,5 1,9 5, 1,5 4,3 5,9 3, km 4,1 9,3,7 17,2 3,7 14, 15,3 8,9 over 5 km,3,1 1,2,1,2 1,2,4 SUM Gj.snitt (km) 8,1 1,5 6, 14,3 7,6 13, 13,6 1,3 Bestillingsform Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Ringte sentralen 6,1 43,1 55,6 11,9 55,3 35,5 18,7 42,6 Ringte holdeplass 4,2 2,5 1,7 3,8 1,8 2,4 3, Møtte på holdepl 16,4 31,9 1,4,2 21,1 32,3 1,1 2,4 Praiet på gaten 2,3 6,2 6,4 1,4 3,7 Forhåndsbestillt 7,2 8, 19,1 19,3 8,1 16,1 8,8 1,5 SMS, Internett el 1,3 2,5 1,5 2,9 1,6 Pasientereiser 2,2 49,9,2 49, 9,5 Fast oppdrag,5,7 1,9 17,7,3 1,3 16,6 3,8 Avtalt med fører 5,8 5, 11,2 1,1 3,3 8,8 3,3 4,9 SUM Betalingsform Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Kontant 1 45,7 2,5 4,1 25,4 Betalingskort 1 48,2 87,4 2,3 5,6 TT-kort, egenadnel 1 5,3,2 16,9 6,1 Rekvisisjon 1,8 9,9 76,7 18, SUM Belastning Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Privat lommebok 94,1 49,8 45,3 2,3 1 52,2 Arbeidsgiver 2,8 49,3 1,1 15,7 1 28,5 Helsefor ommune 3,1,9 53,6 82,1 1 19,2 SUM Brukshyppighet Betaling kort TT-kort Rekvisisj Privat lomme Arbeids giver Helsefor kommune Kontant Daglig 3,2 5, 15,4 16,9 2,9 8,4 17,8 7,3 3-4-ganger pr 9,8 17,4 28,8 21,1 14,2 18,4 21,6 16,8 1-2 ganger pr 29,5 27,5 25,6 28,2 29,1 23,7 31,3 28, 1 gang hver 14. dag 23,8 26,6 14,6 1,3 24,9 25,5 1, 22,2 1 gang i måneden 22,7 16,3 11,8 15,9 19,3 2,2 9,1 17,6 1-2 gang pr halvår 4,3 4,9 1,7 5, 5,2 2,6 5,8 4,6 1 gang i året 4,6 1,8 2,2 1,7 1,5 Sjeldnere 2,1 2,3 1,9,9 2,2 1,1 2,8 2, SUM Side 53

54 VEDLEGG 1: TAXIKUNDENES BRUKSFREKVENS Prosentvis fordeling: 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig taxibrre 7,3 16,8 28, 22,2 17,6 4,6 1,5 2, 1 do ,9 15,2 27,8 25,1 13, 9,,7 2,4 1 Trafikkområder 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Større byområder 7, 18,6 26,6 22,4 17, 4,7 1,8 2, 1 Mindre by/tettsted 9,6 11,7 26,8 25,1 18,4 5,9 1,6,9 1 Andre områder 5,9 15,7 36,5 17,2 19,3 1,9 3,5 1 Konkurranseregul. 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Regulert 8,1 14,6 33,4 2,6 16,9 3,5,8 2,1 1 Uregulert 6,8 18,3 24,3 23,3 18,1 5,2 2, 1,9 1 Ukedag Tidsrom 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Mandag 7,4 23,2 3, 21,7 11,7 2,4 3,5 1 Tirsdag 12,6 19,3 28,3 17,4 14,5 6,1,7 1, 1 Onsdag 15, 1,5 22,5 29,6 12,5 8,4 1,5 1 Torsdag 6,9 21,3 25,2 23,2 11,6 7,9 1,5 2,3 1 Fredag 2,5 19, 38,7 21, 14,4 2,5 1,9 1 Lørdag 5,3 1,6 34,7 26, 17,8 2,1 3,5 1 Søndag 1,9 13,3 12,5 15,5 45, 2,2 9, g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Kl -3 15,6 16,1 21,6 3,3 6,4 1,1 1 Kl 3-6 3,2 3,9 26,9 24, 38, 2,4 1,6 1 Kl ,9 14,7 26, 18,3 16,7 5,2 1,1 1 Kl ,9 17,6 37,9 16, 16,7 5,5,5 1,9 1 Kl ,7 21,5 27,7 18,9 12,7 2,9 3,6 1 Kl ,9 24,7 17,5 28,6 9,5 1,3 1,8 1,8 1 Kl ,4 14,1 4,3 25, 4,7 1,2 5,2 1 Kl 21-24,3 11,4 3,6 33,7 24, 1 Kjønn 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Mann 57,1 46,9 47,8 59, 44,2 67,7 1, 42,9 51,6 Kvinne 42,9 53,1 52,2 41, 55,8 32,3 57,1 48,4 SUM Alder 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Under 1 år 8,9 1,, år 18,6 3,8 1,4,8,6 5,3 2, år 2,3 8,5 14,9 18,2 17,8 9,8 78,3 6, 14, år 2,3 27, 17,1 29,9 17,6 16,8 14,5 21, år 15,5 22,1 16,9 21,1 31,4 1,3 26,1 2, år 1,7 15,4 18,9 18,2 19,3 14,4 8,9 16, år 12,7 14, 16, 3, 7,1 37,2 13,7 11,7 SUM Side 54

55 Yrke 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Skoleelev/student 28,3 6,7 4, 3,9 9,1 8,4 5,3 7,3 Lønnsmottaker 47,2 56, 48,4 62,6 69,9 46,6 78,3 42,6 56,8 Selvst. næringsdriv 6,1 6, 1,2 1,8 7,3 16,1 14,8 9, Hjemmeværende 1,,5 3,3 3,7,4 2, Pensjonist, trygdet 17,2 3, 33,1 17,6 13,2 28,9 21,7 34,6 24,1 Arbeidsledig/-søker,7 1, 1,3 2,7,7 SUM Inntekt 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Under kr 2. 3,7 15,4 3,4 16,7 19, 19,9 8,2 21, kr 27, 29, 31,1 39,4 38,9 37,2 1 59, 35, kr 14,8 27,9 18,1 26,8 31,4 19,2 27,5 23,8 Over 6. kr 27,5 27,7 2,3 17,1 1,7 23,7 5,3 19,3 SUM Avh. pga uførhet 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Nei 58,5 63,9 75,4 86, 91,3 79,5 1 92, 78,3 Ja 41,5 36,1 24,6 14, 8,7 2,5 8, 21,7 SUM Lokaltilhørighet 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Ja 77,3 76,8 82,1 77,5 69, 69, 93,5 44,1 76,4 Nei 22,7 23,2 17,9 22,5 31, 31, 6,5 55,9 23,6 SUM Reiseformål 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig arbeid 28,2 18, 13,1 24,4 1, 3,5 16,1 I arbeid / Tjeneste 16, 14,1 11,8 9,7 8,6 13,6 15,8 11,4 Besøk slekt/venner,9 1,8 5,9 7,5 9, 8,2 78,3 5,1 6,9 Handling el 7,4 8, 12,1 5,7 6,1 3,9 5,9 7,9 fly 7,8 6,9 9,3 8,5 13,5 15,1 3,8 9,4 skole 27, 7,1 1,2,5 5,3 3,7 Legebesøk el 6,5 18,9 18,9 6, 9,6 24,7 21,7 31,4 14, Fritid, fornøyelse 5,1 19,2 18,5 29,9 35, 18,1 15,2 22,7 tog, båt el 2,9 1,1 6,6 14,8 2,2 Andre formål 1,1 3, 9,2 6,6 1,7 12,9 2,7 5,6 SUM Antall passasjerer 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig 1 67,3 72,8 64,7 66,8 54,7 44,8 21,7 52,9 63,2 2 19,2 18,2 27,2 23,4 18,6 34,9 78,3 31,6 23,9 3 3,9 1,7 3,7 6,4 11,7 4,2 11,8 5,5 4 7, 6,9 4,1 3,4 3,4 16,2 4,9 5 el flere 2,6,3,4 11,5 3,8 2,5 SUM Gj.snitt (ant pass) 1,74 1,44 1,49 1,46 3,4 1,92 1,78 1,74 1,8 Side 55

56 Reiselengde 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Inntil 2,5 km 17,4 14, 8, 6,1 11, 3,8 9,2 9,5 2,5-5 km 16,8 27,2 21,8 26, 17,3 25,9 3,8 22,5 5-7,5 km 24,6 2,9 25,7 22,3 17, 23,2 1,7 21,7 7,5-1 km 7,9 13,6 11,1 2,9 16,9 3,7 23,6 14, km 12,4 1, 15,3 13,9 18,3 22,3 78,2 15, km 4,7 4,9 6,6 3,2 2,6 2, 4, km 2,4 2,3 1,2 2,3 3,9 13,5 15,4 9,5 3, km 13,8 7, 9,9 4,9 13, 5,5 12,2 8,9 over 5 km,3,4 6,5 3,9,4 SUM Gj.snitt (km) 1,8 8,8 1,6 9,1 11,8 11, 18,3 11,8 1,3 Bestillingsform 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Ringte sentralen 26,8 35,8 44,9 47, 46,5 31,5 78,3 39,1 42,6 Ringte holdeplass 6,9 4,7 2,8,8 4,1 3, Møtte på holdepl 8,9 17,9 15,1 32,6 17,7 34,8 3,3 2,4 Praiet på gaten,7 8,7 1,5 4, 2, 7,3 11,3 3,7 Forhåndsbestillt 14, 13,3 11,7 3,2 16,4 2, 14,5 1,5 SMS, Internett el 1,4,7 2,6 3,2 1,1 1,6 Pasientereiser 3,9 12,3 14,2 5,1 4,7 18, 21,7 4,8 9,5 Fast oppdrag 31,6 3,9 2,7,2 3,8 Avtalt med fører 7,2 1,9 6,5 4,5 5,5 5,3 4,9 SUM Betalingsform 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Kontant 11,1 14,8 26,7 27,2 32,8 23,7 78,3 27,3 25,4 Betalingskort 34,7 52,2 49,7 6,5 46,9 54,2 58,8 5,6 TT-kort, egenadnel 12,8 1,4 5,6 4, 4,1 2,2 5,9 6,1 Rekvisisjon 41,5 22,5 18,1 8,3 16,2 19,8 21,7 8, 18, SUM Belastning 3-4-g pr 1 g hver 14. dag 1 gang i mnd halvår 1 g i året Sjeldent Daglig Privat lommebok 2,6 44, 54,3 58,6 57,2 59,2 78,3 57,4 52,2 Arbeidsgiver 32,8 31,3 24,2 32,8 32,8 16,2 15,9 28,5 Helsefor ommune 46,6 24,7 21,5 8,6 9,9 24,6 21,7 26,7 19,2 SUM Side 56

57 VEDLEGG 11: VALG AV SENTRAL VED KONKURRANSE Prosentvis fordeling Traf.områder Mindre Regulert Uregulert Storby/-omr by/tettsted Andre omr turer Tilfeldig valg 12,9 21,5 2,1 16,7 1, 18,1 1.ste bil i køen 3,2 14,7 13,1 6, 1,2 1,1 Sentralens rykte 3,5 21,1 19,6 3,3 2,4 14,1 Ser an sjåføren 1,3 3,6 3,8,6,3 2,7 Pris,6 3,5 3,5 2,4 Miljøvennlig,9 1,3 1,2 1,8 1,2 Komfort 1,9 1,5 1,9 1,1 1,7 1,7 Sentralens service 13,9 12,3 12,7 15,7 9,8 12,9 Tlf-nr tilgjengelig 3,3 1,9 1,7 1,4 3,2 7,9 Kun én sentral her 54,6 4,6 8,1 51,2 67,6 24,5 Vet ikke 3,8 4,8 5,2 2,2 3,7 4,4 SUM Sentralvalg Ureg. områder Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ureg område Tilfeldig valg 17,5 22,2 29,2 21,4 22,6 17,4 18,7 21,5 1.ste bil i køen 21,2 16,3 18,2 14,9 8,1 12, 13,4 14,7 Sentralens rykte 19,7 14,1 14,5 26,3 22,2 33, 17,6 21,1 Ser an sjåføren 4,5,8 9, 3,2 5,5 3,2 3,6 Pris 3,8 2,3 4,6 1,1 9,5 4,4 3,5 Miljøvennlig 1,9 1,2 6,2 1,3 Komfort 6, 1,2 2,5 1,7 1,5 Sentralens service 8,8 12,1 7,7 11,2 17, 9,1 19,7 12,3 Tlf-nr tilgjengelig 1,1 16,8 6,6 1,9 3,8 6,5 22,4 1,9 Kun én sentral her 6,4 3,6 3, 4,7 8,7 5,2,6 4,6 Vet ikke 1,5 7,2 5,8 8,2 4,8 SUM Sentralvalg Ureg. områder Kl -3 Kl 3-6 Kl 6-9 Kl 9-12 Kl Kl Kl Kl Ureg. område Tilfeldig valg 4,6 1, 17,2 17, 23,8 22,2 15,9 15,4 21,5 1.ste bil i køen 7, 5,1 1,4 2,2 13,6 12,6 16,9 31,5 14,7 Sentralens rykte 25,2 23,2 18,2 17,9 16,7 12,2 33, 3, 21,1 Ser an sjåføren 11,9 2,9 2,9 3,4 4,3 5, 3,4 3,6 Pris 15,8 6, 2,4 3,2 3,7 2,3 3,5 Miljøvennlig 5,9 3,1 1,3 Komfort 3,8 3,8 3,2 1, 1,3 1,5 Sentralens service 13,6 2,6 9,8 13, 12,3 8, 21,5 2,8 12,3 Tlf-nr tilgjengelig 13,6 8,8 13,9 8,2 12,6 16,2 4,6 5,7 1,9 Kun én sentral her,6 8,5 2,2 5,1 12,6 6,2 4,6 Vet ikke 9,3 7,1 8,2 5,1 1,9 2,9 4,8 SUM Side 57

58 Sentralvalg Kjønn Avhengig av taxi Lokaltilhørig Ureg. Ureg. områder Mann Kvinne Nei Ja Ja Nei område Tilfeldig valg 21,4 21,9 23,1 13,1 18,6 29,4 21,5 1.ste bil i køen 17, 12,2 17, 2,6 12,3 21,1 14,7 Sentralens rykte 2,2 22,5 19,8 27,9 24,7 11,7 21,1 Ser an sjåføren 3,4 3, 3,9 2,5 4,2 2,1 3,6 Pris 3,8 3,3 4,,8 3,7 3, 3,5 Miljøvennlig 3, 1,6 1,9 1,3 Komfort 2,1 1, 1,3 2,7 1,6 1,5 1,5 Sentralens service 9,7 15,5 11,9 14,3 12,6 11,6 12,3 Tlf-nr tilgjengelig 12,9 8, 1, 15,5 12,2 7,4 1,9 Kun én sentral her 2,7 7, 3,3 11,3 4,5 5, 4,6 Vet ikke 6,9 2,5 3,9 9,3 3,9 7,3 4,8 SUM Sentralvalg Ureg. områder Alder < 1 år >= 7 Ureg. område Tilfeldig valg 75,4 31,6 25,6 19,6 18,2 4,3 21,9 21,5 1.ste bil i køen 9,2 16,5 15,9 15,7 27,5 14,7 Sentralens rykte 2,8 16,9 18,2 23,2 35,5 24,6 21,1 Ser an sjåføren 2,5 9, 1,3 8,3 3,6 Pris 5,2 4,8 5,6 1,3 3,5 Miljøvennlig 28,6 1,4 3,9 1,3 Komfort 2,2 1,8 2,7 1,3 1,5 Sentralens service 9,5 8,8 15,1 18,3 15,8 4,7 12,3 Tlf-nr tilgjengelig 15,1 1,4 6,6 1,5 7,7 24,8 1,9 Kun én sentral her 12,1 3,4 3, 3,8 5,6 7,5 8,1 4,6 Vet ikke 59,3 24,6 3,9 5,4 4,5 3,3 1,7 6,2 4,8 SUM Sentralvalg Ureg. områder Yrke Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Ureg. område Tilfeldig valg 25,9 22,6 27,8 15,7 13,3 21,5 1.ste bil i køen 18,9 18,5 5,6 12, 2,1 18, 14,7 Sentralens rykte 28,6 17,8 28, 28,8 29,2 21,1 Ser an sjåføren 2,6 9,7 6,2 3,6 Pris 4,6 4,8 3,5 Miljøvennlig 4,2 1,7 1,3 Komfort 2,1,6 1,5 Sentralens service 13,2 11,3 13,2 22,7 12,3 Tlf-nr tilgjengelig 3,7 9,4 13,6 17,8 18,3 1,9 Kun én sentral her 1,8 3,6 2,8 25,7 9,9 4,6 Vet ikke 12,3 3,8 1,2 7,2 59,4 4,8 SUM Side 58

59 Sentralvalg Ureg. områder Inntekt i 1. kr/år < kr > 6 Privat lomme Belastning Arbeids giver Helsefor kommun Ureg. område Tilfeldig valg 9,6 17,2 28,2 25,7 22,8 23,1 11,4 21,5 1.ste bil i køen 11,6 12,4 15,2 19,6 11,5 23,4 2,9 14,7 Sentralens rykte 28,4 19,3 2,9 24, 27,3 15,2 12, 21,1 Ser an sjåføren 4,2 1,2 5,3 4,6 4,3 3,9 3,6 Pris 4,2 3,9 3,6 2,5 4,3 2,7 2,6 3,5 Miljøvennlig 3,5,9 2,2 1,7 1,3 Komfort 2,1,3 2, 2,3,9 2,9 1,5 Sentralens service 4,5 21,6 6,1 7,1 1,4 12,6 19,5 12,3 Tlf-nr tilgjengelig 17,8 8,9 9,9 1,9 1,5 9,7 16,4 1,9 Kun én sentral her 9,2 5,8 4, 1,3 4,6 2,1 11,7 4,6 Vet ikke 8,6 5,8 3,9 2,1 1,1 4,4 21,8 4,8 SUM Sentralvalg Ureg. områder arbeid I arbeid Besøk Handle Reiseformål fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Tilfeldig valg 27,3 21,7 26,3 3,9 12,9 22,4 23,5 24, 23,9 21,5 1.ste bil i køen 21,6 23, 2,4 19, 27,2 1,4 1, 13,8 2,3 14,7 Sentralens rykte 16,1 8,3 17,6 32,4 21,2 8,8 21,7 26,2 3,4 41,9 21,1 Ser an sjåføren 3,5 3,7 3,5 2,4 2,5 6,7 13,1 3,6 Pris 3,6 4,3 2,4 1,7 16,5 5, 15,9 3,5 Miljøvennlig 4,8 1,5 8,8 1,3 Komfort 4,4 1,1 1,6,4 1,6 1,5 Sentralens service 6,1 15,9 2,2 11, 2,3 13,3 16,2 13,4 9,2 12,3 Tlf-nr tilgjengelig 6,7 7,8 3,9 11,5 14,7 1,3 14,3 8, 11,7 1,9 Kun én sentral her 2,2 2,3 14,7 14,3 1,6 8,8 6,1 1,8 1,9 4,6 Vet ikke 3,7 1,5 3,9 24,5 17,2,5 13,4 4,8 SUM Ureg. omr Sentralvalg Ureg. områder Daglig 3-4-g pr Brukshyppighet 1 g hver 1 gang i 14. dag mnd halvår 1 g i året Sjeldent Ureg. område Tilfeldig valg 1,9 22,3 14,1 32,6 22,9 25,7 41,6 21,5 1.ste bil i køen 8,9 8,2 16,5 2,4 16,9 13,7 14,7 Sentralens rykte 2, 3,5 19,2 14,1 19, 37,9 4,5 21,1 Ser an sjåføren 17,5 2,,7 5, 4,2 3,6 Pris 8,1 6,3,7 5,2 1,3 3,6 3,5 Miljøvennlig 3, 1,2 3,9 1,3 Komfort 3,4 2,4,4 3,1 3,8 1,5 Sentralens service 18,1 6,6 2,9 5,7 17,5 3,3 7,1 12,3 Tlf-nr tilgjengelig 5, 15,8 1,3 9,3 2,4 1 1,9 Kun én sentral her 7,4 4,7 6,3 4,1 3,3 2,9 4,6 Vet ikke 11,6 1,9 1,5 2,7 2,5 6,8 1,8 4,8 SUM Side 59

60 VEDLEGG 12: POSITIVT MED TAXI SOM TRANSPORTMIDDEL Prosentvis fordeling Traf.områder Regulert Uregulert Storby/-omr Mindre by Andre omr turer Rask og effektiv 28,9 4,5 37,6 4,1 2,8 35,8 Kommer helt fram 15,7 18,8 18, 16,4 16,6 17,5 Tilgjengelig 5,3 7, 7,4 4,6 3,4 6,3 Rimelig 1,8 1,4 1,3 5,1 1,6 Andre betaler 2,6 3,5 3,7,8 3,8 3,1 Plass til bagasje,6,4,4,8,8,5 Trygt 15,3 7,8 1,4 15,4 6,6 1,8 Komfortabelt 3,4 5,3 5,2 2,8 4,1 4,6 Service 4,8 1,6 1,7 6,5 3,6 2,9 Har drukket alkohol 4,3 6,2 6,4 4,2 2,6 5,4 Eneste alternativ 12,3 6,5 6,7 6,8 21,6 8,8 Andre grunner 4,9 1,1 1,2 1,6 11, 2,7 SUM Positivt om taxi Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag turer Rask og effektiv 33,1 41,1 51, 35,6 37,5 26,4 23,7 35,8 Kommer helt fram 19,3 21,9 1,9 23,7 13,8 12,7 21,4 17,5 Tilgjengelig 12,6 3,4 2,8 6,6 5,1 5,2 9,6 6,3 Rimelig 1,4 1,3 1,3 2,5 4,2 1,6 Andre betaler 2,4 5,1 3,7 7, 3, 3,1 Plass til bagasje,5,6,5 1,1,6,5 Trygt 9,7 7,3 1,4 7,9 17,8 17,3 3,1 1,8 Komfortabelt 2,3 4,9 7,6 4,6 3, 6,7 2,8 4,6 Service 3,3 2,3 2,2 2,2 3,5 6,3 2,9 Har drukket alkohol,2 3,,8 3,2 12,5 2,7 5,4 Eneste alternativ 1,9 6,1 8,4 1,5 4,9 4,8 18,2 8,8 Andre grunner 4,5 3,1 1, 1,2 4,7 3,2,6 2,7 SUM Positivt om taxi Kl -3 Kl 3-6 Kl 6-9 Kl 9-12 Kl Kl Kl Kl turer Rask og effektiv 21,2 31,5 38,5 35,7 4,7 34,5 39,3 41,3 35,8 Kommer helt fram 16,6 16,4 19,7 16,4 2,7 17,4 22,9 7,3 17,5 Tilgjengelig 12,8 1,3 8,5 5,1 7,3 5,8 4,1 2,1 6,3 Rimelig,4,6,3 4,3 1,6 6,9 1,6 Andre betaler 1,2 6,3 6,4 3,2 2,6 1,8 3,1 Plass til bagasje 1,1,5,9,6,5 Trygt 9,1 3,9 6,8 14,7 1,2 9,8 11,8 17,8 1,8 Komfortabelt 15,4 2,1 6, 3,6 3,9 3,2 7,5 4,6 Service 3,8 2,8 3,7 2, 3,4 6,9 1,7 2,9 Har drukket alkohol 22,3 18,2 1,1 1,7 3,5 1,3 6,3 5,4 Eneste alternativ 18, 6,8 1,2 7,6 9,3 9, 4,7 2,3 8,8 Andre grunner 1, 2,9 1,5 1,9 5,3 2,4 6,9 2,7 SUM Side 6

61 Kjønn Avhengig av taxi Lokaltilhørig Positivt om taxi turer Mann Kvinne Nei Ja Ja Nei Rask og effektiv 42,6 28,6 41,8 14,2 31,1 51, 35,8 Kommer helt fram 14,1 2,5 15,3 25,6 18,1 15,5 17,5 Tilgjengelig 5,9 7, 6,4 5,8 6,2 6,5 6,3 Rimelig 2,4,8 1,7 1,3 2,1 1,6 Andre betaler 2,8 3,2 2,9 4, 3,6 1,8 3,1 Plass til bagasje,3,5,2 1,5,4,7,5 Trygt 7,7 14,5 9, 17,4 13, 3,8 1,8 Komfortabelt 2,9 6,5 4,3 5,6 4,2 5,8 4,6 Service 3,3 2,2 2,1 5,7 3,3 1,7 2,9 Har drukket alkohol 9,4,7 6,6 1,2 6,7 1,2 5,4 Eneste alternativ 6,9 11,5 7,4 14,1 8,3 1,6 8,8 Andre grunner 1,6 3,9 2,4 3,6 3, 1,6 2,7 SUM Positivt om taxi Alder < 1 år >= 7 turer Rask og effektiv 21,4 36,5 39,2 41,6 43,3 32,8 14,2 35,8 Kommer helt fram 24,8 4,4 17,5 13,1 13,8 16,8 34,6 19,1 17,5 Tilgjengelig 14,7 6,1 8,3 3,7 9, 2,2 5,8 6,3 Rimelig 3,2 3,6 1,2,2,5 1,6 Andre betaler 15,7 1,2 3, 2,8 3,9 1,4 2, 3,8 3,1 Plass til bagasje,6,4 1,4 1,6,5 Trygt 26, 4,1 9,1 8,9 8, 9,7 4,5 31,8 1,8 Komfortabelt,8 6,7 3,9 7,9 1,7 6,1 4,6 Service 1,5,7 1,7 5,3 3, 3,3 3,8 2,9 Har drukket alkohol 15,4 9,6 4,7,7 5,4 Eneste alternativ 33,5 25,7 6,6 4,6 12, 5,6 9,7 12,3 8,8 Andre grunner 18,,6 1,4 2, 2, 7,8 1, 2,7 SUM Positivt om taxi Yrke Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig turer Rask og effektiv 3,2 43,6 46,6 7,2 17,8 23, 35,8 Kommer helt fram 15,6 14,6 9, 25,9 27,2 26,6 17,5 Tilgjengelig 7,5 6,7 5,1 5,9 11,9 6,3 Rimelig 2,3 1,,8 1,6 Andre betaler 7,1 2,7,6 3,5 28,7 3,1 Plass til bagasje,3 1,4,5 Trygt 4,3 8,7 8,9 8,2 19, 1,8 Komfortabelt 1,8 5,5 3,3,6 4,3 4,6 Service,6 1,8 8,7 7, 3,7 2,9 Har drukket alkohol 12, 4,5 14,8 14,6 1,6 5,4 Eneste alternativ 15,8 7,9,9 12,7 9,8 8,8 Andre grunner 5,2 1,7 1,2 36,5 2,1 2,7 SUM Side 61

62 Positivt om taxi Inntekt i 1. kr/år < > 6 Privat lomme Belastning Arbeids giver Helsefor kommun turer Rask og effektiv 17,1 32,7 41,3 59,4 32,2 54, 18,6 35,8 Kommer helt fram 2,7 17,3 16, 15,2 18,6 12,8 21,4 17,5 Tilgjengelig 5,6 4,1 8,8 7,9 7,1 6,4 3,8 6,3 Rimelig 1,1,5 1,4,7 2,5 1, 1,6 Andre betaler 2,2 4,4 1,5 3,8,1 3,5 1,8 3,1 Plass til bagasje,9,5,4,4,3,6,8,5 Trygt 14,9 12,1 1,1 2,6 13, 3,7 15,6 1,8 Komfortabelt 3,2 3,8 5, 2,7 6,2 2,6 3,1 4,6 Service 4,6 2,1 4,,5 3,4 2,1 2,9 2,9 Har drukket alkohol 7,4 6,9 7,9 9,8 1,2 5,4 Eneste alternativ 14,5 14,2 2,1 4,9 4,7 1,9 17, 8,8 Andre grunner 7,8 1,4 1,6 1,8 2,2 1,3 5,9 2,7 SUM Positivt om taxi arbeid I arbeid Besøk Handle Reiseformål fly skole Legebesøk Fritid tog, båt Andre formål Rask og effektiv 48,4 57,3 27,2 15,1 58,9 25,5 21,5 25,8 71,3 26,5 35,8 Kommer helt fram 13,6 15,9 27,5 23,5 9,7 16, 21,8 13,2 22,4 29,7 17,5 Tilgjengelig 6, 7,3 2,8 1,5 6,7 2,9 5,5 8,2 1,6 6,3 Rimelig 1,8 4,4 1,2 1,1 2,9 1, 1,6 Andre betaler 2,9 4,8,6 2,7,6 7,8 1, 5,1 3,1 Plass til bagasje,7 3,4,9,4,5 turer Trygt 6,8 5, 6,3 28,4 2,1 8,5 14,1 16,5 1,2 3,4 1,8 Komfortabelt 3,9 1,9 5,4 3,9 13,9 2, 5,4 3,8 4,6 Service 4,8 4, 2, 5,,1 2,1 2,2 1,7 6,7 2,9 Har drukket alkohol 2,1 19,6 15,8 2,2 5,4 Eneste alternativ 7,1 2,1 2,4 5,7 5,9 25,7 16,6 9,9 13,1 8,8 Andre grunner 2,6 1, 1,7 1,9 11,5 4,8,5 12, 2,7 SUM Positivt om taxi Daglig 3-4-g pr Brukshyppighet 1 g hver 1 gang i 14. dag mnd halvår 1 g i året Sjeldent turer Rask og effektiv 42,7 36,8 29, 35,4 42,3 36,7 15,4 56,5 35,8 Kommer helt fram 13,1 19,4 2,5 1,5 17,4 35,5 27,2 17,5 Tilgjengelig 3,9 1,3 7,4 5,5 4, 5,7 6,3 Rimelig 1,4 1,9 3,1 2,4 1,6 Andre betaler 5,4 4,2 2,2 2,9 2,3 5,7 6,2 3,1 Plass til bagasje,9 1,,4 1,6,5 Trygt 13, 9,8 13,6 12,7 6,9 4,7 6,5 5,1 1,8 Komfortabelt 2,7 7,4 5,5 4,2 3, 4,6 Service 1, 2,5 3,9 4,5 1,8 2,9 Har drukket alkohol 2,7 3,5 9,9 3,6 78,2 5,4 Eneste alternativ 16,9 7,1 6,1 8,1 15,3 3,7 2,1 8,8 Andre grunner 3,3 3,1 3,5 1,6 2,3 3,9 2,7 SUM Side 62

63 VEDLEGG 13: FORBEDRINGSPOTENSIALE I TAXINÆRINGEN Prosentvis fordeling Forbedringspotensiale Mindre Regulert Uregulert Storby/-omr by/tettsted Andre omr turer Sjåførens service 6,8 13, 14,6,7 4,1 1,6 Adferd i trafikken,5 7,5 6,8,4,9 4,8 Bilenes standard 1,3 1,4 1,3 1,4 2, 1,4 Ventetid på bil 1,3 12, 11,7 11,8 8,3 11,3 Holdeplassene 5,2 4,5 4,8 4,9 4,5 4,8 Takster/pris 11,3 16,7 15,5 14,9 9,2 14,6 Prisinformasjon 5,1 6,5 6,3 7,1 1,7 6, Service fra sentralen 7,8 7,9 9,2 7,1 1,2 7,9 Ventetid i tlf 25,1 14,1 15,8 34,5 4,3 18,3 Salg/markedsføring 2, 5,6 4,7 1,9 5,5 4,2 Annet 24,7 1,7 9,3 15,4 58,4 16, SUM Forbedringspotensiale Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag turer Sjåførens service 13,2 4,4 6,1 13, 9,8 18,2 8,1 1,6 Adferd i trafikken 5,7 6,9 5,4 8,1 3,8 2,7 4,8 Bilenes standard,4 1,9 2,2 1,8 2,3,7 1,4 Ventetid på bil 8,5 12, 16,6 9,5 11,9 13,9 5,7 11,3 Holdeplassene 3,6 5,4 4,3 4, 9, 4,9 4,8 Takster/pris 1,6 17,4 23,6 16,8 12,8 7,9 14,5 14,6 Prisinformasjon 4,1 1,7 4,8 1,3 4,1 9,6 8,4 6, Service fra sentralen 11, 3,7 1,2 5,9 4,4 8, 15, 7,9 Ventetid i tlf 2,8 21,5 9,3 2,2 16,5 16,8 24,7 18,3 Salg/markedsføring 1,8 1,7 4,4 6,9 3,9 3,9 7,5 4,2 Annet 2,4 14,5 13,2 12,4 21,5 13,4 16,1 16, SUM Forbedringspotensiale Kl -3 Kl 3-6 Kl 6-9 Kl 9-12 Kl Kl Kl Kl turer Sjåførens service 13,3 14, 7,2 8, 1,5 9,4 18,5 8,6 1,6 Adferd i trafikken 3,8 5, 5,8 6, 3,2 5,2 8,4 4,8 Bilenes standard,9,5,7 4,4 1,5 1,2 1,4 Ventetid på bil 17,2 4,2 11,2 4,9 12,3 13,8 16,9 1,3 11,3 Holdeplassene 3,4 4,2 3,1 3,4 6, 5,1 1,4 3,1 4,8 Takster/pris 2,8 3,3 9,3 14,4 15,6 2,1 1,3 17,9 14,6 Prisinformasjon 19,6 8,5 3,2 5,1 8, 2,2 6,9 6, Service fra sentralen 15,7 1,5 7,7 11,1 5,9 11,1 1,5 3,9 7,9 Ventetid i tlf 16,3 16,6 24,6 2,5 2, 11,8 2,3 13,7 18,3 Salg/markedsføring 1,4 2,4 2, 5,6 3,3 1, 5,3 2,5 4,2 Annet 11, 11,8 2,6 18,8 13,8 15,3 9,5 24,8 16, SUM Side 63

64 Adferd i trafikken 4,8 5,2 5,5 2,1 4,3 6,5 4,8 Bilenes standard 1,6 1,2 1,2 2, 1,5 1, 1,4 Ventetid på bil 9,6 12,5 1,9 13,2 12, 9,2 11,3 Holdeplassene 4,5 5,4 5,1 3,6 3,8 8, 4,8 Takster/pris 15,9 13,7 16,7 6,9 13,4 18,6 14,6 Prisinformasjon 5, 7,3 6,4 4,2 5,4 8, 6, Service fra sentralen 6,5 9,8 7,6 9, 7,8 8, 7,9 Ventetid i tlf 17,5 19,3 16,7 24,2 18,7 16,9 18,3 Salg/markedsføring 3,2 5,8 3,4 7,4 5, 1,6 4,2 Annet 17,1 13, 15,5 18, 16, 16, 16, SUM Alder < 1 år >= 7 turer Sjåførens service 7,1 11,5 11,4 1,1 17,3 9,2 1,6 Adferd i trafikken 4,8 8,5 5,5 3,6,6 4, 4,8 Bilenes standard 2,5 1,3 1,3 2,4,7 1,4 Ventetid på bil 14,3 11,2 1,1 11,2 9,3 14,2 15,3 11,3 Holdeplassene 9,8 3,6 5,2 5,7 2,7,9 4,8 Takster/pris 3,5 2,3 17,7 2, 11,5 6,5 6,2 14,6 Prisinformasjon 1,5 1,6 6,8 5,8 5,4 3,7 2,1 6, Service fra sentralen 2,3 24,8 3, 8,7 7, 7,5 8, 1,5 7,9 Ventetid i tlf 14,7 31,2 18,8 15,1 14,7 23,9 21,2 14,5 18,3 Salg/markedsføring 8,6 1, 1,3 3,4 9,6 4,1 1,7 4,2 Annet 56,3 24,8 13,4 14,2 14,6 12,2 19,4 25,8 16, SUM Forbedringspotensiale Mann Kvinne Nei Ja Ja Nei Kjønn Avhengig av taxi Lokaltilhørig turer Sjåførens service 14,4 6,9 11, 9,4 12, 6,2 1,6 Forbedringspotensiale Forbedringspotensiale Elev/stud Lønnsmott S nær.driv Hj.vær Pensj, trygd Arb ledig Yrke turer Sjåførens service 4,7 9, 26, 11,3 1,6 Adferd i trafikken 4,7 6,,8 5,6 3,1 15,6 4,8 Bilenes standard 1,3 1, 2,4 1,4 Ventetid på bil 1,1 11,8 11,8 11,9 11,3 Holdeplassene 3,9 5,6 5,5 2,6 17,3 4,8 Takster/pris 1,7 19,4 8,5 6,3 7,6 14,6 Prisinformasjon 7,6 7,7 4,6 2, 7,4 6, Service fra sentralen 11,4 6,4 5,8 5,6 11,8 7,9 Ventetid i tlf 19,9 15, 26,1 36,2 21,1 22,2 18,3 Salg/markedsføring,7 4,4 7,1 11,9 4,2 Annet 26,3 13,4 9,9 46,4 19,2 25,5 16, SUM Side 64

65 Inntekt i 1. kr/år < kr > 6 Privat lomme Belastning Arbeids giver Helsefor kommun turer Sjåførens service 1,4 9,4 1,9 14,9 12,6 8,4 8,1 1,6 Adferd i trafikken 1,9 4,6 6,5 6,1 2,4 1, 4,2 4,8 Bilenes standard 1,1 1,4 3,5,8 1,9 2,5 1,4 Ventetid på bil 12,2 11,2 3,5 18,9 1,3 1,7 15,6 11,3 Holdeplassene 3,5 6,8 6,7 3,2 5,2 5,8 1,9 4,8 Takster/pris 8,2 18,2 11,8 21, 14, 19,7 8,7 14,6 Prisinformasjon 5, 5, 8,1 5,3 7,1 5,5 3, 6, Service fra sentralen 6, 1,2 7,8 5,9 8,4 3,1 13,8 7,9 Ventetid i tlf 19,4 18,4 25,9 11,1 2,1 15,6 17, 18,3 Salg/markedsføring 5,5 3,6 3,8 1,9 3,4 5,4 5,1 4,2 Annet 26,7 11,1 15,1 8,2 15,8 13,8 2,3 16, SUM arbeid I arbeid Besøk Handle Reiseformål fly skole Fritid tog, båt Andre formål Sjåførens service 1, 9, 2,8 11,4 4,3 6,1 9,9 16,9 18,4 11,6 1,6 Adferd i trafikken 1,2 8,8 1,8 1,9 4,3 3,6 2,9 1,3 17,2 4,4 4,8 Bilenes standard 2,9 1,7 1,5 1, 1,4,3 4,8 1,4 Ventetid på bil 8,5 13,9 1,1 5,1 11,5 15, 11, 12,4 6,5 18,3 11,3 Holdeplassene 4,7 6,8 1,8 5,4 1, 3,6 8,7 6,3 4,8 Takster/pris 19,9 19,6 28,3 16,7 21,8 8,9 12,4 5,9 4,5 7, 14,6 Prisinformasjon 6,2 2,8 9,6 8,9 11, 1,4 8, 6,2 1,1 6, Service fra sentral 4,1 3, 16,5 5,1 5,9 16,4 8,5 1,6 8,9 7,9 Ventetid i tlf 15,1 21, 19,5 27,7 15,4 24,1 17,4 2, 12,2 18,3 Salg/markedsfør 3,7 2,4,8 8,8 15,7 1,4 5,8 1,2 1,7 4,2 turer Annet 14,7 11,1 8,7 7,6 8,2 24,5 25,6 14,7 4,9 3,2 16, SUM Forbedringspotensiale Forbedringspotensiale Legebesøk Forbedringspotensiale Daglig 3-4-g pr Brukshyppighet 1 g hver 1 gang i 14. dag mnd halvår 1 g i året Sjeldent turer Sjåførens service 8,2 7,6 12,2 9,1 12,1 2,2 16,7 1,6 Adferd i trafikken 7,3 4,6 5,8 3,8 2,8 6,7 4,8 Bilenes standard 4,3,7 2,,6 1,1 2,3 1,4 Ventetid på bil 2,4 1,6 8,6 13,2 11,9 7,2 16,4 5,8 11,3 Holdeplassene 3,6 3, 9, 4,2,8 2,2 14,3 4,8 Takster/pris 1,8 18, 7,5 17,3 15, 24,9 83,6 17,6 14,6 Prisinformasjon,6 6,3 4,6 5,7 12,6 3,5 3,1 6, Service fra sentralen 9,5 15,7 5,6 5,4 6,5 7,5 1,4 7,9 Ventetid i tlf 3,7 13,8 23, 17,6 14,7 15,3 6, 18,3 Salg/markedsføring 5,4 4,2 5,7 4,2 2,4 3,7 4,2 Annet 15,6 12,7 17,3 17,1 19, 1,5 19,5 16, SUM Side 65

66 VEDLEGG 14: SENTIA UNDERSØKELSE AV TAXINÆRINGENS OMDØMME Hvilket inntrykk har du av taxinæringene der du bor? Svært godt Godt Både og Dårlig Svært dårlig Hele utvalget (1 tlf-intervju) 16,5 % 42,1 % 32,5 % 5,8 % 3,1 % Kjønn Svært godt Godt Både og Dårlig Svært dårlig Mann 17,9 % 38,9 % 34,1 % 5,2 % 3,8 % Kvinne 15,1 % 45,3 % 31, % 6,2 % 2,4 % Alder Svært godt Godt Både og Dårlig Svært dårlig 3 år eller yngre 17,6 % 4,6 % 3,7 % 7, % 4,1 % år 15,5 % 45,2 % 32,1 % 5,4 % 1,8 % år 1,7 % 46,1 % 33,1 % 6,7 % 3,4 % 5-59 år 12,3 % 43,5 % 36,4 % 5,8 % 1,9 % 6 år eller mer 22,9 % 38, % 31,8 % 4,3 % 3,1 % Utdanning Svært godt Godt Både og Dårlig Svært dårlig 9 år grunnskole 28,7 % 34,4 % 3,3 % 4,1 % 2,5 % Vid gående skole 16,6 % 44,5 % 3,3 % 6,1 % 2,6 % Univ/Høysk 1-3 år 14,7 % 41,5 % 37,1 % 4, % 2,7 % Univ/Høysk 4 år + 12,3 % 42,3 % 33,6 % 8,3 % 3,6 % Hust Inntekt Svært godt Godt Både og Dårlig Svært dårlig Under 2' 18, % 36, % 42, % 2, % 2, % 21-4' 2,3 % 41,5 % 32,2 % 2,5 % 3,4 % 41-6' 19, % 4,2 % 3,5 % 6,3 % 4, % ,7 % 44,8 % 36,4 % 5,5 % 3,6 % 81-1' 19,3 % 4,3 % 3,3 % 8,4 % 1,7 % Over 1' 9,9 % 45,1 % 35,2 % 6,3 % 3,5 % Bosted Svært godt Godt Både og Dårlig Svært dårlig Oslo 1,7 % 34,7 % 4,5 % 9,9 % 4,1 % By > 5. innb 9,9 % 42,8 % 37,9 % 7,4 % 2,1 % By 5-5. innb 22,7 % 44,2 % 29, % 3, % 1,1 % Tettsted 19,7 % 46,4 % 26,8 % 4,9 % 2,2 % Landsbygd 16,7 % 39,7 % 29,9 % 5,7 % 8, % Landsdel Svært godt Godt Både og Dårlig Svært dårlig Nord-Norge 19,4 % 41,8 % 31,6 % 5,1 % 2, % Midt-Norge 16,7 % 47,1 % 26,1 % 7,2 % 2,9 % Vestlandet 17,2 % 4,2 % 33,8 % 5,9 % 2,9 % Østlandet 16,9 % 43,9 % 33,7 % 3,5 % 2, % Sørl. m Telemrk 17,6 % 42,9 % 25,3 % 6,6 % 7,7 % Oslo 1,7 % 34,7 % 4,5 % 9,9 % 4,1 % Drosjebruk Svært godt Godt Både og Dårlig Svært dårlig Daglig/Ukentlig 25,4 % 39,4 % 25,4 % 7, %, % Månedlig 16,5 % 38,1 % 33, % 7,3 % 5, % Sjeldnere 16, % 45,3 % 3,8 % 5,5 % 2,4 % Side 66

67 VEDLEGG 15: BENYTTET SPØRRESKJEMA Side 67

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NORGES TAXIFORBUND. Utredningsrapport. Markedet for taxi i Norge

NORGES TAXIFORBUND. Utredningsrapport. Markedet for taxi i Norge NORGES TAXIFORBUND Utredningsrapport Markedet for taxi i Norge Innholdsfortegnelse INNLEDNING...2 OM UNDERSØKELSEN...2 Utsending av spørreskjema...2 Innkomne skjemaer...2 OM DENNE RAPPORTEN...3 TRANSPORTARBEIDET

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Bergen 20. januar 2015 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Tromsø 20. november 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi et tilbud de som ikke

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene 1 Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager August 2003 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Om utvalget 4 Oppsummering 6 Resultater

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 RISIKO I TAXITRAFIKK 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 Notatet tar for seg statistikken for trafikkulykker med personskade der taxi er involvert. Datagrunnlaget er utarbeidet av Statistisk

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner,

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer