SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR"

Transkript

1 SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

2 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA Tur mobil SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på Enhetens årsplan- som er en generell plan - avdelingens arbeidsplan skal være konkret og fortelle hvordan vi tenker og arbeider på ENGLEBARNA. VI SOM JOBBER PÅ ENGLEBARNA : HILDE STOKSTAD, PRDAGOGISK LEDER MED SONEANSVAR 100 % LENE ANETTE HAAKENSTAD, PEDAGOGISK LEDER 70 % ANNE GRETE HASLE, PEDAGOGISK LEDER 30 % CHRISTIAN WINTHER, BARNE OG UNGDOMSARBEIDER 100 % ANNE SOLHAUG, BARNE -OG UNGDOMSARBEIDER 100 % Vi har i år lærling - til og med midt i mars Vi har også tatt i mot to studenter i tre uker og som kommer igjen på nyåret 2014 og skal da være i fire uker. Fra Rammeplanen side 16; «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.» Barn i dag bruker mye av sin barndom i barnehagen. Vi skal gi dem gode opplevelser og mange erfaringer. Vi vil at barna skal bli trygge, omsorgsfulle og selvstendige. Barn skal være med å påvirke sin hverdag slik at barnehagedagen blir mest mulig meningsfylt for dem. Barn skal bruke mest mulig tid på det som opptar dem her og nå. Vi skal se, lytte og tolke barnas ønsker og behov. Klarer vi ikke å oppfylle ønskene med en gang, skriver vi ned dette i en bok og følger dette opp senere. Det er engasjerte og tilstedeværende voksne som skal ha ansvar for barnas tid i barnehagen.

3 MÅL FOR ENHETEN Jeg er nysgjerrig, erfaringsrik, og stolt, tror på meg selv og utfolder meg sammen med andre Gjennom det daglige i barnehagen organisering, tilrettelegging og aktiviteter sammen med barna ønsker vi å gi dem trygghet til å stole på seg selv og ta initiativ. PEDAGOGISK GRUNNSYN Barnehagen er til for barna. Vi jobber ut i fra at alle er verdifulle og viktige for fellesskapet. Vi skal vise respekt og toleranse for at vi alle er forskjellige og har ulike behov. Barndommen har egenverdi. Vi vil at alle barn skal ha like muligheter uavhengig av alder, modning, kjønn og kulturell bakgrunn. Barnets ønsker og drømmer er utgangspunktet for pedagogisk praksis. Alle har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor vi voksne har ansvar for å være aktive lyttere - både til det barna sier verbalt og det de uttrykker med kroppsspråk, mimikk og å være gode rollemodeller for dem. DEN VOKSNES VÆREMÅTE Anerkjennende tydelige - inspirerende - improviserende Vi voksne på ENGLEBARNA ønsker gjennom vår væremåte å være gode rollemodeller for barna. Det vil si at vi skal være tilstede sammen med dem, lytte til det de formidler verbalt og/eller med kroppsspråk/ mimikk. Vi skal forklare sammenhenger og begrunne det vi gjør. Vi skal være på jakt etter barnas initiativ, ønsker og drømmer. Vi skal være tilstede i dialog med barna være nysgjerrige og undrende sammen med dem. Vi ønsker å gi barna gode og positive opplevelser hver dag i barnehagen sammen med andre barn og voksne. Vi er tilstedeværende, engasjerte, tydelige og ansvarlige voksne som skaper mening i hverdagen sammen med barna. De voksne er ansvarlige for å skape gode relasjoner. DANNING Fra Rammeplanen side 18; «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

4 Danning er nyere og vidt begrep i Rammeplan for barnehagen. Danning er en prosess som varer hele livet. Danning innebærer samspill, opplevelse, utvikling, erfaring og oppdragelse. Danning i barnehagen handler om relasjoner mellom alle som er der - barna og de voksne. Danning handler blant annet om om hvordan vi skal være sammen med andre på en positiv måte. Dette er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse som er viktig i dannelsesprosessen - Hvordan vi møter hverandre, snakker sammen og handler sammen. Gjennom hele dagen i barnehagen skal vi ha omsorg for hverandre- gi tillit - dele med hverandre snakke hyggelig med hverandre kunne si i fra når vi ikke er enige ta hensyn til hverandre- oppmuntre og hjelpe hverandre. Vi sier HEI når vi møtes og HADET når vi går. Voksne er viktige rollemodeller for barna og for hverandre. Måten vi møter, veileder og ivaretar barna og hverandre på er viktig i denne prosessen. VENNSKAP Venner er viktig for barna. Dette er ofte tema i samtaler og veiledning med barna. Vi vil fortsette med å fokus på dette. Vennskap mot mobbing. BARNS MEDVIRKNING Barnets perspektiv, interesser og opplevelsesverden er retningsgivende for innholdet i barnehagen. Barna kan ha mange og ulike ønsker på en gang. Det vi ikke klarer å innfri med en gang tar vi med oss i ønskeboka. På ENGLEBARNA legger vi vekt på : Hvert enkelt barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor ut i fra egne premisser. Vi lytter og anerkjenner / respekterer det barnet formidler. Dette innebærer at vi skal være observante på barnas uttrykk både verbalt og kroppslig hva de liker og ikke liker. Barna skal oppleve at det de formidler er viktig og gjennom å gi dem valg ha innflytelse på egen hverdag. Vi legger til rette for lek og aktiviteter som barna velger vi introduserer også nye aktiviteter, gjøremål og leker. Barna er med på daglige gjøremål som for eksempel handle, skjære

5 frukt, dekke bord, feie gulv, rydde og ellers det som gjøres på avdelingen, i barnehagen ute og inne. Legger til rette for god tid til lek. Barna velger sanger og også innhold i samlingen. Leker og materiell tilgjengelig for barna. Ta utgangspunkt i det barna kan mestrer og bygge videre på dette. OMSORG, LEK OG LÆRING Fra Rammeplanen side 21; «En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene tilrette for allsidig utvikling. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barnas oppfatning av seg selv.» OMSORG er et omfattende og vidt begrep. Det rommer mye og er mangfoldig. Det innebærer alt fra å få dekt sine grunnleggende behov slik som mat, hvile og aktivitet - til det å få utfordringer og noe å strekke seg etter. I god omsorg ligger også veiledning - det å få forklaringer som man kan forstå og akseptere. LEK Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Vi skal være tilstede i barnas lek. Deltagende når det er nødvendig bidra med materiell, ny informasjon slik at leken kan vedvare over tid. Det er satt av tid og rom til lek. Gjennom leken gjør barna seg erfaringer og tilegner seg kunnskap sammen med andre. Barna viser engasjement og kompetanse i leken dette skal vi bygge videre på. LÆRING - Læring er en prosess som skal skje på barnets egne premisser. Vi skal ta utgangspunkt i det barna KAN og bygge videre på dette. Ved å legge tilrette på barnets premisser og å gi positive tilbakemeldinger ønsker vi å gi barna mestringsfølelse og tro på seg selv. Barna lærer sammen med andre barn og voksne gjennom hele Barnehagedagen. LIKESTILLING Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt. Barna skal oppmuntres til og ha mulighet for å delta i lek og aktiviteter de selv ønsker uavhengig av kjønn.

6 PLAN FOR FASTE AKTIVITETER Fra Rammeplanen side 22; «Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære» Som det kommer frem velger vi ofte å dele barnegruppa. Noen ganger deler vi gruppa etter alder og andre ganger er det mer hensiktsmessig å dele gruppa etter hva barna er interessert i. Når vi deler barnegruppa er det enklere å se hvert enkelt barn for seg, lytte til det barna har å fortelle og kunne legge tilrette for lek og aktiviteter som passer. Det blir også roligere og lettere for barna å konsentrere seg om leken eller aktiviteten de er opptatt av. Vi har en plan for faste aktiviteter. Vi ønsker å ha en fleksibel dagsrytme og plan over uka. Barna skal ha innflytelse over egen dag og utfordringen vår er å finne ut hva barna er opptatt av og interessert i. Dette skal vi ta utgangspunkt i og bringe det inn i de forskjellige aktivitetene. Barna er med på å skrive ned/ planlegge innholdet i de forskjellige aktivitetene på ukeplan. eget ark. Kommunikasjon, språk og tekst småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Barn lærer språk med hele seg. I hverdagen Konkretiserer Bevisste, anerkjennende og nærværende voksne som bruker språket variert, og setter navn på det vi gjør gjennom hele barnehagedagen. Vi lytter til det barna har å fortelle. Voksne som bruker begreper bevisst eks. I garderoben navn på kroppsdeler klær farger osv. - først / sist Brukerbilder og konkreter God tid til lek Gjennom bevegelse, sanger, rim og regler. Dramatisering av eventyr. Lage egne fortellinger/ eventyr Lese bøker, spille spill PC og Ipad på avdelingen Språkgrupper på forskjellige nivåer. Bibliotekbesøk for glede, inspirasjon og informasjon.

7 IKT Vi har PC og IPAD på Englebarna som barna kan bruke. PCèn og IPADèn brukes til forskjellige pedagogiske spill opplesningsbøker osv. Vi bruker disse når vi har språkgrupper og ellers når det passer. De ligger tilgjengelige på sonen hele tiden. Her er det mye fint samhandling, omsorg, lek og læring barna imellom. RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER Fra Rammeplanen side 39; «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Etter Rammeplanen for barnehager jobber vi med de 7 fagområdene. Dagen i barnehagen og tema/ emne vil berøre mange av fagområdene. Noen av fagområdene trer tydeligere frem og blir mer aktuelle og synlige enn andre i perioder. I løpet av året skal vi sørge for å jobbe med alle fagområdene. Vi er opptatt av gode HER OG NÅ opplevelser, og å bygge oppunder barnas naturlige nysgjerrighet, og samtidig ha tid og rom for undring. Det betyr at vi også vil måtte endre fokus. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Er gjennomgående. KROPP. BEVEGELSE OG HELSE Måltid- lage mat samtaler rundt mat og det vi spiser. Rutiner Gode relasjoner vennskap fellesskap - gjensidighet Bruke kroppen i lek og aktivteter. Turer og opplevelser i nærmiljø, skog og park. Tid og rom for fin/grovmotorisk lek og aktiviteter både ute og inne. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Oppleve gleden av å være kreativ i lek og aktiviteter. Ha muligheten til å uttrykke seg med og bruke forskjellig formingsmateriell og enkle verktøy.

8 Bli kjent med vår kulturarv gjennom eventyr, sanger, dikt, rim og regler. Besøke byen med skulpturer, museum og bygninger. Oppleve gleden ved gode illustrasjoner fra barnebøker. Være med på å skape lek ut i fra temaer. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Ved å hjelpe hverandre, vise hensyn, dele med hverandre og å passe på hverandre. Bygge oppunder barnas naturlige nysgjerrighet og undring i felles opplevelse. Markere høytider. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Oppleve årstider og forandringene som skjer i naturen. Se at nytt liv spirer og høste det som naturen gir. Ta vare på naturen. Ta del i kildesortering. Bruke forskjellige hjelpemidler redskaper PC, kjøkkenmaskin, hammer, kniv, saks osv. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Turer i nærmiljøet og de forskjellige mulighetene som ligger her. Lekeplasser og turområder er i nærmiljøet. I nærmiljøet er det mye Trafikk og butikker av alle salg handlesenter, bilforetninger, skoler, kirke og stadion for å nevne noe. Vi har også landlige områder med jorder, enger, litt skog og lekeplasser. Dette benytter vi oss av -og veien til og fra målet er alltid en del av turen her ligger «her og nå» opplevelsene. Vi samarbeider på avdelingen og i barnehagen. Barnehagen er et demokratisk samfunn. ANTALL, ROM OG FORM Ved daglig aktivitet bruke grunnleggende begreper, telle antall barn, dekke bord, sortere når vi rydder. Spiller spill - Vi teller, sorterer og klassifiserer på turer steiner, blader, kongler og ellers det vi måtte finne på vår vei. Gjennom eventyr, ellinger, sanger, dikt, rim og regler Se på former rundt oss ute og inne.

9 PLANLEGGING OG DOKUMENTASJON Planlegging og dokumentasjon skal inneholde ulike synspunkter, både fra barn og voksne. Det skal danne grunnlag for videre arbeid. Det skal være en informasjon om hva barna gjør, opplever og lærer i barnehagen. Ved at vi som voksne er til stede og fanger opp barns interesser og ønsker. Dette tar vi videre og lager små og store prosjekt av. Barna er med på å planlegge sin hverdag. (se barns medvirkning) Voksne skal reflektere over dette på sonemøter. Ut i fra denne refleksjon skal vi lage opplegg og aktiviteter som gjenspeiler barnas fokus og interesser / ønsker / drømmer Vi skal benytte ulike innfallsvinkler så hvert enkelt barn blir sett og hørt. Det kan være gjennom samtale, observasjon, bilder, deltagelse i lek og se og tolke barnas kroppsspråk og uttrykk. Når vi har hatt en aktivitet spør vi barna om hva de vil gjøre mer/mindre av? Vi lager nye planer ut i fra deres utsagn og handlinger. Være lydhøre for deres tanker og hva de sier. Barnemøte - Vi skriver ned hva de vil gjøre neste gang vi skal ha grupper. Barn er med på å bestemme turen ut i fra gitte rammer. Vi stiller dem spørsmål om hva de har vil/ har lyst til. Ser hva barna har skrevet i «ønskeboka». Barnas tegninger/ malerier blir hengt opp. La barna være med å henge opp bilder og skrive tekst til. Viser bilde av hva barna gjør. Permene til barna med barnas egne arbeider. Dagen i dag ( dagsrapporten ) skrevet sammen med barna. Det er pedagogisk dokumentasjon når det vi har dokumentert blir gjenstand for dialog og refleksjon, og når dokumentasjon fører til videre utvikling av de pedagogiske prosessene. Barnas interesser er grunnlaget for planlegging av aktiviteter. Voksne som er lydhøre for hva barna er opptatt av og interessert i og som følger opp barnas initiativ ( spor ).

10 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE EGEN PLAN FORELDRESAMARBEID Fra Rammeplanen side 18; «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» Vi ønsker et nært og tett samarbeid med dere foreldre med tanke på barnas trivsel og utvikling. Den daglige kontakten i bringe og hente situasjonen er viktig for både for barnet, oss i barnehagen og for dere foreldre. Dette for utveksling av informasjon og å fortelle noe om dagens begivenheter. Det er viktig for oss at dere er trygge på at barna deres har det bra i barnehagen. Vi trenger tilbakemeldinger både på det vi gjør bra og det vi kan bli bedre på. Vi innbyr til 2 foreldremøter og tilbyr 2 foreldresamtaler i løpet av året. I tillegg avtaler vi samtaler etter behov. DAGEN I DAG ( dagsrapporten ) henger på skapet i garderoben den er fin for samtale med barna om barnehagedagen. Der henger det også annen informasjon. Ta dere tid til å lese der.

11 HUSKELISTE TIL FORELDRENE :-) Tar kontakt med oss når barnet kommer i barnehagen. Tar kontakt med oss når barnet skal hjem. At personalet får beskjed om begivenheter eller opplevelser som har betydning for barnet ditt. Viktig at barnet har riktig klær etter været. Barnet trenger skift i hylla. Husk å navne klærne. Det er viktig at barnet er hjemme når det er sykt eller i dårlig form. Vi trenger beskjed hvis barnet tar seg fri en dag. Les planer og oppslag på tavla. Det er viktig at barnehagens åpningstider blir overholdt. Dersom det er noe dere lurer på er det viktig at dere tar kontakt med oss. Ta med tøy hjem hver fredag tom hylle. Vi håper dere setter av tid til barnehagens og FAU`s arrangementer. VANNFLASKE til barnet med navn dere vasker denne.

12 TIL SPØRSMÅL, NOTATER OG TILBAKEMELDINGER...

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer