GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011"

Transkript

1 GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011 Lover og regler, inkludert GCP Randi Riise Director Quality Assurance LINK Medical Research AS

2 Dette må vi forholde oss til: Helsinkideklarasjonen Utprøvningsdirektivet m/oppdateringer (EU) Legemiddelloven Forskrift om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker ved veiledning Forskningsetikkloven Helseforskningsloven Personopplysningsloven Offentleglova Forvaltningsloven Pasientrettighetsloven Helseregisterloven Menneskerettsloven ICH guidelines

3 Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (Helseforskningsloven) LOVENS VIRKEOMRÅDE: Medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskning) på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. HELSEFORSKNING: Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom.

4 Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (Helseforskningsloven) HUMANT BIOLOGISK MATERIALE: Organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker. HELSEOPPLYSNINGER: Opplysninger og vurderinger om helseforhold eller som er av betydning for helseforhold, og som kan knyttes til enkeltperson.

5 Helseforskningsloven: Krav til Forskningsansvarlig Mulig delegering av oppgaver Institusjonens løpende oversikt over forskningsprosjekter Intern forsvarlighetsvurdering Vurdering fra REK Biobank og Biobankansvarlig Håndtering og lagring av data Prosjektleder Internkontroll Kvalitetssystem Interne revisjoner

6 Legemiddelloven: Et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt.

7 Dokumentasjon: Kvalitet Sikkerhet Effekt Favourable benefit/risk profile

8 Dokumentasjon Nytt legemiddel i USA ca. 6 sider ca 60 sider ca 600 sider ca sider ca sider ca sider

9 Lancet, 16. desember 1961: Sir, Congenital anomalies are present in approximately 1,5% of babies. In recent months I have observed that the incidence of multiple severe anomalies in babies delivered of women who were given the drug thalidomid during pregnancy, as an antiemetic or a sedative, to be almost 20%. These abnormalities are present in the bones and the musculature of the gut. Bony development seems to be affected in a very striking manner, resulting in failure of development of long bones. Have any of your readers seen similar abnormalities in babies delivered of women who have taken this drug during pregnancy? Hearstville, New South Wales W.G. McBride

10 Aftermath of thalidomide The house and the public suddenly woke up to the fact that any drug manufacturer could market any product however inadequately tested, however dangerous without having to satisfy any independent body as to efficacy and safety. Kenneth Robinson, Minister of Health, 1963

11 International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH) Quality Safety Efficacy FDA PhRMA EMEA EFPIA MHLW JPMA

12 ICH guidelines Efficacy Good Clinical Practice: Consolidated guideline (E6) Definitions and standards for expedited reporting (E2A) Structure and content of clinical study reports (E3) General considerations for clinical trials (E8) Statistical principles for clinical trials (E9) Timing of Pre-clinical Studies in Relation to Clinical Trials (M3) Dose-Response Information to Support Drug Registration (E4) Therapy guidelines

13 Good Clinical Practice 1.24: A standard for the design, conduct, performance, monitoring, auditing, recording, analyses, and reporting of clinical trials that provides assurance that the data and reported results are credible and accurate, and that the rights, integrity, and confidentiality of trial subjects are protected. ICH E6

14 Good Clinical Practice Principles 2.3: The rights, safety and well-being of the trial subjects are the most important considerations and should prevail over interests of science and society.

15 Good Clinical Practice Hovedelementer Utpøver Sponsor Essensielle dokumenter Kvalitetssystem

16 Good Clinical Practice Utprøver må være kvalifisert ha tilstrekkelige ressurser overholde protokoll kommunisere med etikkomiteen håndtere legemiddel i utprøvningen registrere og rapportere data nøyaktig ha det medisinske og etiske ansvar for den enkelte pasient

17 Good Clinical Practice Sponsor må ha medisinsk ekspertise ha statistisk ekspertise ta ansvar for håndtering og bearbeiding av data produsere, pakke og merke legmiddel til utprøvningen foreta løpende vurdering av data monitorere (kvalitetskontroll) auditere (kvalitetssikring, revisjon) kommunisere med myndigheter

18 Good Clinical Practice Essential documents 1.23: Documents which individually and collectively permit evaluation of the conduct of a study and the quality of the data produced (see 8. Essential Documents for the Conduct of a Clinical trial). ICH E6

19 Good Clinical Practice Arkivering hos sponsor Komplette CRF (original) Monitoreringsrapporter Før studiestart Under studien Studieavslutning Audit-/inspeksjonssertifikater Randomiseringslister Tekniske opplysninger om legemiddelet

20 Good Clinical Practice Arkivering hos utprøver Komplette CRF (kopi) Signerte samtykkeerklæringer Kildedokumenter Journaldata Studiespesifikke data Identifikasjonsliste, forsøkspersoner Personidentifiserbare dokumenter skal aldri finnes hos sponsor

21 Good Clinical Practice SOPer 1.55: Standard Operating Procedures: Detailed, written instructions to achieve uniformity to a specific function. ICH E6

22 Good Clinical Practice SOPer SOPer skal fortelle HVEM som gjør HVA, NÅR og HVORDAN. SOPer skal beskrive prosesser, ikke dokumenter. SOPer skal beskrive virkeligheten, ikke den ideelle verden. SOPer skal plassere ansvar.

23 Good Clinical Practice Hovedprinsipper: Etisk vurdering og informert samtykke Plassering av ansvar og delegering av oppgaver Utprøvingssted Sponsor Audit trail Verifisering av data

24 Good Clinical Practice Informert samtykke Samtykkeerklæring Bekrefter at forsøkspersonen er informert og at vedkommende gir sitt frivillige samtykke til å delta i studien Dateres og signeres av forsøkspersonen og den som var ansvarlig for informasjonsprosessen Forsøkspersonen skal ha kopi NB: Sårbare individer Samtykke ved stedfortreder Versjonskontroll!

25 Good Clinical Practice Hovedprinsipper: Plassering av ansvar og delegering av oppgaver: Ansvar er definert og kan ikke delegeres. Oppgaver kan delegeres. Delegering av viktige oppgaver skal dokumenteres (og oppdateres). Kvalifikasjoner skal dokumenteres.

26 Good Clinical Practice Ansvar Steering committee Safety committee Coordinating investigator Investigator Subinvestigator Study coordinator Study nurse Study pharmacist ICH E6

27 Good Clinical Practice Audit Trail 1.9: Documentation that allows reconstruction of the course of events. ICH E6

28 What is not documented has not been done.

29 Good Clinical Practice Essential documents 1.23: Documents which individually and collectively permit evaluation of the conduct of a study and the quality of the data produced (see 8. Essential Documents for the Conduct of a Clinical trial). ICH E6

30 Good Clinical Practice B E G R E N S N I N G E R

31 Good Clinical Practice Begrensninger:

32 Good Clinical Practice Monitor Protokoll Kvalitetssystem Utprøver

33 Good Clinical Practice Begrensninger: GCP er ikke et mål i seg selv. GCP kan ikke gjøre en dårlig idé bedre. GCP kan ikke erstatte en intelligent plan.

34 Good Clinical Practice Ask right questions Answer with appropriate studies ICH E8

35 GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011 FØR STUDIESTART: PLANLEGGING AV EN KLINISK STUDIE Randi Riise Director Quality Assurance LINK Medical AS

36 Før studiestart Protokoll Vurdering av senter Godkjennelser Praktiske forberedelser Opplæring og informasjon

37 Protokoll Hypotese/formål Populasjon/seleksjonskriterier Hovedparameter (primært endepunkt) Målemetoder Effekt Sikkerhet Studiedesign Klinisk relevant forskjell Statistisk begrunnet pasientantall Plan for bearbeiding av resultater

38 Populasjon/seleksjonskriterier Standardisering vs klinisk relevans Protocol waiver???

39 Protokoll Hypotese/formål Populasjon/seleksjonskriterier Hovedparameter (primært endepunkt) Målemetoder Effekt Sikkerhet Studiedesign Klinisk relevant forskjell Statistisk begrunnet pasientantall Plan for bearbeiding av resultater

40 Clinical Trials The investigator should report all serious adverse events (SAEs) to sponsor immediately, except for those SAEs that the protocol or other documents identifies as not needing immediate reporting

41 Protokoll Hypotese/formål Populasjon/seleksjonskriterier Hovedparameter (primært endepunkt) Målemetoder Effekt Sikkerhet Studiedesign Klinisk relevant forskjell Statistisk begrunnet pasientantall Plan for bearbeiding av resultater

42 Målemetoder: The methods used to make the measurements of the endpoints, both sub-objective and objective should be validated and meet appropriate standards for accuracy, precision, reproducibility, reliability and responsiveness ICH E8

43 Endpoints Hard endpoints Soft endpoints Mortality Frequency of apoplexia Frequency of MI Time to tumour recidiv Moderate BP reduction ** Improved sleep ** Improved quality of life

44 Protokoll Hypotese/formål Populasjon/seleksjonskriterier Hovedparameter (primært endepunkt) Målemetoder Effekt Sikkerhet Studiedesign Klinisk relevant forskjell Statistisk begrunnet pasientantall Plan for bearbeiding av resultater

45 Plan for bearbeiding av resultater Hvilke data skal analyseres, og hvordan? Interimanalyser? Hvordan skal data rapporteres? Hvordan håndteres: Ubalanse mellom grupper Bivirkninger Data fra pasienter som ikke fullfører

46 Systemer for datahåndtering Basiskrav SOPer for bruk av systemet Tilgangskontroll Autorisasjon av personale Back-up av data Opprettholdelse av blinding Sporbarhet av data (Data audit trail ) Mulighet til å sammenligne originale observasjoner med bearbeidede data

47 Tekniske hjelpemidler Laboratorier Datautstyr Journalsystemer Måleutstyr Kjøleskap Fryser Sentrifuge Spesifikasjoner Kvalitetsdokumentasjon Sikkerhet Prosedyrer Brukerveiledninger Ansvarsforhold Vedlikehold Service Personvern

48 Godkjennelser REK medisinsk og helsefaglig forskning Helseopplysninger Humant biologisk materiale NB forskningsbiobanker Statens legemiddelverk Forskning med legemidler NB definisjonen på legemiddel Statens helsetilsyn Forskning på medisinsk utstyr Bioteknologinemnda

49 Legemiddelstudier som ikke vurderes av Legemiddelverket (men av REK!) Ikke-intervensjonsstudier Legemiddel foreskrives i samsvar med godkjente betingelser Terapeutisk strategi bestemmes ikke av studieprotokoll Foreskrivning klart atskilt fra inklusjon i studien Ingen tilleggsprosedyrer for diagnostisering eller oppfølging Epidemiologiske metoder for analyse av data Utprøvinger der en substans eller et legemiddel inngår uten at hensikten er å studere dets egenskaper som legemiddel.

50 Statens legemiddelverk Søknaden Søknaden skal være elektronisk CD eller minnepinne og inneholde Protokoll EuraCT skjema med nummer IMPD (Investigational Medicinal Product Dossier) IB (Investigators Brochure) Kopi av REK søknad (evt. godkjennelse) Tilleggsopplysninger NB Følgebrev! NB! Protokollendringer!

51 Tilleggsopplysninger hovedutprøvers faglige kvalifikasjoner plan for eventuell seponering av tidligere behandling oppfølging av forsøkspersonene etter utprøvingen plan for informasjon til berørt personell beredskap ved komplikasjoner plan for legemiddelhåndtering redegjørelse for hvordan særskilt fortegnelse over forsøkspersoner og forsøkspersonskjema føres for hver forsøksperson som inngår i studien forsikring av forsøkspersoner merking av legemiddelpakningen utprøvingens plass i legemiddelprodusentens samlede plan for utviklingen av angjeldende produkt.

52 Søknaden til SLV 60 d

53 Sosial og Helsedirektoratet Guidelines on Notification for Clinical Investigation of Medical Devices in Norway, October, dagers behandlingstid Melding sendes etter at godkjenningen foreligger fra REK Meldingen skal inneholde informasjon om produsenten utstyret forutsetninger for utprøvningen om selve utprøvningen Protokoll etc.

54 Planlegging Ressurser Utstyr Personale Lokaler Avtaler med andre avdelinger Tid! Rutiner Håndtering av legemidler/utstyr AE/SAE/SUSAR rapportering Rekruttering Realistiske rekrutteringsmål! Skriftlige avtaler Økonomi Oppgavefordeling

55 Good Clinical Practice Ved studiestart Godkjent protokoll, CRF, informert samtykke Signert kontrakt Godkjennelse fra myndigheter Godkjennelse fra etikkomite Legemiddel på plass på senter Delegering av oppgaver dokumentert Essential documents innhentet Essential documents levert

56 KLINISK STUDIETEAM Farmasøyt Studiesykepleier Henvisende kolleger Teknikere/laboranter UTPRØVER Monitor Co-utprøvere Legesekretær

57 KLINISK STUDIETEAM Dokumentasjon av kvalifikasjoner Dokumentasjon av oppgavefordeling Dokumentasjon av opplæring Oppdatering underveis Informasjon!

58 HOVEDBUDSKAP Bruk tid på planleggingen!

59 Better to think before than to sink after!

60 Medisinsk forskning; REK og lovverket Hilde Eikemo Rådgiver, PhD

61 I denne presentasjonen Kort introduksjon av REK og komiteens mandat Nasjonale lover og internasjonal regulering Hva vurderer REK i en søknad? Tips ved utfylling av søknadsskjema

62 REK Forvaltningsorgan fra Hjemlet i Forskningsetikkloven 7 regionale komiteer, 1 nasjonal komité (klageinstans) REKs mandat: 1. Forhåndsgodkjenne medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter 2. Innvilge fritak fra taushetsplikt for annen type forskning 3. Forhåndsgodkjenne opprettelsen av forskningsbiobanker Samfunnets vaktbikkjer ; basert på allmennmoral Bredt sammensatt komité

63 REK Midt Norge Sven Erik Gisvold (leder), NTNU (Medisin) Vara: Olav Sletvold, NTNU Siri Forsmo (nestleder), NTNU (Medisin) Vara: Roar Johnsen, NTNU Kjellrun T. Englund, NTNU (Psykologi) Vara: Leif E. O. Kennair, NTNU Per Holger Broch, Helse Midt Norge (Sykehuseier/Helsemyndighet) Vara: Wenche Frogn Sælleg Marte Jystad, FFO (Pasientforening) Vara: Tore Knut Meland, Norsk pasientforening Anne Guttormsen Vinsnes, Norsk Sykepleierforbund (Sykepleie) Vara: Svanhild Jenssen, Norsk Sykepleierforbund Bjørn Myskja, NTNU (Etikk) Vara: Siri Granum Carson, NTNU Sverre Erik Jebens, Strasbourg (Jus) Vara: Bjørn Oddmar Berg, NTNU Endre Lysø, Nord Trøndelag fylkeskommune (Lekrepresentant) Vara: Ingjerd Tuset

64 Relevant lovverk 1. Helseforskningsloven 2. Forskningsetikkloven (gir REK mandat til ågodkjenne forskningsprosjekt) 3. Helseregisterloven (regulerer bruk av sentrale helseregistre til forskning, opprettelse av andre registre enn forskningsregistre) 4. Legemiddelloven (regulerer legemiddelutprøving) 5. Personopplysningsloven (regulerer innhenting og oppbevaring av personopplysninger til annen type forskning) 6. Helsepersonelloven (regulerer bruk av pasientopplysninger; bl.a. taushetsplikt for helsepersonell) 7. Bioteknologiloven (regulerer bl.a. genterapi, assistert befruktning, fosterdiagnostikk mm.)

65 Internasjonal regulering Helsinkideklarasjonen (etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker og menneskelig materiale) Oviedo konvensjonen (Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin) EU direktiver; om klinisk utprøving av legemidler (2001/20/EF) og personverndirektivet (95/46/EF) Vancouverkonvensjonen (retningslinjer for publisering) CONSORT (retningslinjer for publisering av randomiserte kliniske studier)

66 Helseforskningsloven (Hfl.) Danner rammen for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger Overfører myndighet fra Helsedirektoratet og Datatilsynet til REK en postkasse Nylenna utvalget: NOU 2005:1 HOD: Ot.prp. nr. 74 ( ) Hfl. trådte i kraft

67 Hfl kap. 1: Lovens formål og virkeområde 1: Formål: fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning 2: Virkeområde: medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger. Gjelder også for studentoppgaver, pilotstudier og utprøvende behandling.

68 Hfl. kap 2: Krav til organisering og utøvelse 5:Forsvarlighetskrav (nytte risiko, proporsjonalitetsprinsippet) 6: Organisering: prosjektleder, forskningsansvarlig, forskningsprotokoll, internkontroll m.m. 7: Forskerens taushetsplikt

69 Hfl. kap. 4: Samtykke 13: Hovedregel om samtykke fra deltakerne Samtykke skal være informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart 14: Bredt samtykke 16: Samtykke kan når som helst trekkes tilbake 17 og 18: Samtykkekompetanse?

70 Samtykkekompetanse 12 år: stedfortredende samtykke (av begge foreldre dersom felles foreldreansvar) år: foreldre må samtykke til deltakelse, men barnet har økende grad av medbestemmelse ut fra alder og modenhet (skal bli hørt men ikke ansvarliggjøres). Foreldre trenger ikke gjøres kjent med opplysningene om barnet dersom det er barnets ønske (eks. rusmiddelforskning) år: samtykkekompetent med unntak av legemsinngrep og/eller legemiddelutprøving 18 år : samtykkekompetent NB! Nektelseskompetanse uansett alder!

71 Kumulative vilkår i tillegg til samtykke ved forskning på personer uten samtykkekompetanse: 1. Ubetydelig risiko og ulempe for deltakeren 2. Deltakeren har ikke motsatt seg forskningen 3. Direkte nytte for den aktuelle deltakeren eller andre i samme situasjon mht. lidelse, skade eller tilstand 4. I tillegg: tilsvarende forskning kan ikke gjennomføres på personer som er samtykkekompetente.

72 Hfl. kap. 6: Humant biologisk materiale Forskningsbiobanker Spesifikk forskningsbiobank - Knyttet til et konkret prosjekt - Søkes om i prosjektsøknaden Generell forskningsbiobank - Ikke tilknyttet et konkret prosjekt - Lagring og ny bruk når opprinnelig formål er oppfylt - Må søkes om separat Forskningsansvarlig skal utpeke en ansvarshavende person.

73 Hfl. kap. 7: Forskning på helseopplysninger Personidentifiserbare Avidentifiserte Pseudonyme Anonyme (ikke helseopplysninger)

74 Hfl. kap. 7: Forskning på helseopplysninger (II) Skal ikke inkludere flere opplysninger enn nødvendig Grad av personidentifikasjon skal ikke være større enn nødvendig 35: REK kan gi fritak fra taushetsplikt Overføring av opplysninger til utlandet? Lagre eller ikke lagre grunnlagsdata? NB! Kan ikke bruke helseopplysninger man har tilgang til i behandlingsøyemed, til forskning.

75 Hfl. kap. 8: Åpenhet og innsyn i forskningen Forskningsdeltaker har rett til innsyn i helseopplysninger om seg selv Opplysningene skal presenteres tilpasset den enkeltes evner og behov Prosjekter sendt til REK er offentlige (søknad, protokoll, alle vedlegg)

76 Hfl. kap. 9: Tilsyn Statens helsetilsyn fører tilsyn med forskning og forvaltning av forskningsbiobanker Datatilsynet fører tilsyn med bruken av helseopplysninger

77 Hvordan jobber REK? 10 møter i året => 10 søknadsfrister/år saker pr møte Ekspertuttalelser innhentes ved behov Inviterer prosjektledelsen ved behov Konsensus tilstrebes. Dissens kan protokollføres. Rådgivning før, under og etter prosjektbehandling.

78 Hva vurderer REK spesielt? 1. Forsvarlighet 2. Risiko nytte 3. Informasjonsskriv; uavhengighet, tilstrekkelig og adekvat informasjon, rett til åtrekke seg 4. Rekruttering 5. Forskningsspørsmål, valg av design/metode, endepunkter m.m. (Dårlig forskning dårlig etikk ) 6. Publiseringsplan

79 Innenfor eller utenfor mandat? Innenfor Forskning på helse og sykdom (tolkes vidt) Klinisk forskning, epidemiologi, psykisk helse, tannhelse Utenfor Kvalitetssikring (lokalt, ingen ekstra intervensjon, retrospektiv us., prøve praksis mot standard) Forskning på annet enn helse og sykdom Gråsoner Utviklingsarbeid (ny kunnskap?, justere instrumenter?) Utprøvende behandling (systematisk med f.eks. randomisering, flere pasienter?) Idrettsforskning Levekårsundersøkelser Forskning på arbeidsmiljø Helsetjenesteforskning m.m.

80

81

82 Kontaktinformasjon: Hilde Eikemo tlf. (735) rek

83 GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011 CRF (Case report form) Randi Riise Director Quality Assurance LINK Medical Research AS

84 Hva er en CRF? CRF = Case Report Form A printed, optical, or electronic document designed to record all of the protocol required information to be reported to the sponsor on each trial subject, ref. ICH- GCP (1.11)definisjon Skjema for pasientregistrering En CRF pr. pasient Gjenspeiler besøksdatoer, undersøkelser, behandlinger, kliniske observasjoner, samtidig behandling, uønskede medisinske hendelser(adverse events) og medisinsk historie

85 CRF tilleggsdokumenter CRF completion guidelines Medical history Aes DCFer Hvem som kan føre og gjøre rettelser i CRF skal være dokumentert i Log for delegering av oppgaver

86 Føring av CRF The Investigator should ensure the accuracy, completeness, legibility, and timelines of the data reported to sponsor in the CRFs and in all required report ref. ICH GCP (punkt 4.9)

87 Rettelser i CRF Sponsors should have written procedures to assure that corrections or changes to CRFs made by sponsor`s designated representatives are documented, necessary, and are endorsed by the Investigator. The Investigator should retain records of the corrections or changes

88 Hvordan fører vi/gjør rettelser i CRF? Rettelser i CRF foretas slik: CFR CRF 10 sept 2008 AB

89 Rettelser i CRF Alle opplysninger i CRF må gjenspeile kildedata Skriv på engelsk - ingen diagnoser på latin Ingen forkortelser Bruk skilleark mellom sidene Hvem kan gjøre endringer / rettelser? autorisert på delegeringslog kvalifisert

90 Rettelser i CRF Ofte brukes gjennomslagsark Bruk arkivbestandig blå/ svart penn ikke tusj Skriv tydelig! Bruk aldri korrekturlakk Opprinnelig nedtegnelse skal alltid være synlig Rettelser må ha en enkel linje gjennom med dato og signatur / initialer ved siden av Alle bokser må krysses av / fylles ut, ingen felt skal stå tomme

91 Elektronisk versus papir CRF Eliminering av dobbel data entry Edit sjekker for å forhindre feil Lager elektroniske CRF dokumenter for file Fordelen er: - tid -og kostnadsbesparende - færre queries - Eliminerer trykking, forsendelse av CRFer - Sparer arkivplass Tidligere systemer inneholdt mange barnesykdommer Papir CRF lønner seg ved få pasienter pr. senter, få visitter, få centre, enkle studier, liten tid til oppstart, i fase 4. EDC vil være fremtidens data håndteringsverktøy.

92 Eksempler på feil i CRF Korreksjoner ikke signert/ datert Feilaktige data CRF / kildedokument Manglende utfyllinger Feilaktige enheter Data for feil pasient Manglende signatur Manglende konsistens mellom deler av CRF

93 DCF`er / Queries DCF = Data Clarification Form Datamanagement har ikke lov å tenke - stiller derfor mange rare spørsmål Veldig ressurskrevende Gjør det riktig første gang! DCF må signeres av den samme som signerer CRF

94 DATAFLYT I EN KLINISK STUDIE Sykehistorie (journal) Kliniske målinger og observasjoner CRF Åpen database Lukket database Statistisk analyse CRA DM Stat Prøvesvar MW Andre Kildedata Publisering Studierapport

95 Kvalitetssjekker Uleselig skrift Feil enheter Logiske feil (datasjekk) Mangel på konsekvens AE feilført Felt som ikke er fylt ut Pasienter som ikke er fulgt opp Feil i overføring av data (fra kildedata) Utydelige diagnoser/tilstander (ICD10/WHO/MedDra)

96 Datahåndtering og statistikk Protokoll CRF design Database, dataentringsapplikasjon og valideringsprogram Datakvalitetssikring Verifisering (dobbel entring) Validering ->Queries Koding av medisinske termer Lab-data validering (forskjellige sentre,forskjellige units og referanseområde) Ferdig database til statistisk bearbeidelse (SAS) Statistisk rapport/klinisk rapport Tabeller/Figurer/plot

97 Good CRF Practice Tips: Test CRF (bruk tid) og forstå hva som er ønsket Fyll ut CRF ved hvert pasientbesøk, ikke vent Ikke stol på hukommelsen Fyll ut alle felt Skriv tydelig -Husk: Datoformat Desimaler Enheter Vær konsekvent på alle angivelser Interne kontroller gir færre feil Ufullstendige CRFer er et stort problem for alle parter

98 Pasientregnskap Vurdert for deltagelse Forespurt om deltagelse Avgitt samtykke Id - kode liste Screening Inklusjon Randomisering Avsluttede pasienter Drop-outs underveis begrunnes/dokumenteres Protokoll avvik/brudd Eksklusjonskriterier AE/SAE Tilbaketrekking av samtykke Utprøvers vurdering

99

100 GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011 Uønskede hendelser Hvordan registrerer og rapporterer vi AE og SAE? Randi Riise Director Quality Assurance LINK Medical AS

101 Rapportering av bivirkninger Hva er poenget?

102 Clinical Safety There is no such thing as a safe drug

103 Legemiddelloven: Et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt.

104 Lancet, 16. desember 1961: Sir, Congenital anomalies are present in approximately 1,5% of babies. In recent months I have observed that the incidence of multiple severe anomalies in babies delivered of women who were given the drug thalidomid during pregnancy., as an antiemetic or a sedative to be almost 20%. These abnormalities are present in the bones and the musculature of the gut. Bony development seems to be affected in a very striking manner, resulting in failure of development of long bones. Have any of your readers seen similar abnormalities in babies delivered of women who have taken this drug during pregnancy? Hearstville, New South Wales W.G. McBride

105 Abonnementsnyheter fra Statens legemiddelverk [11/18/2009] Thalidomide Celgene - graviditetsforebyggende program På grunn av thalidomids fosterskadelige effekt og risikoen for andre bivirkninger er det utarbeidet viktig sikkerhetsinformasjon i form av et opplæringsmateriell. Dette inkluderer et graviditetsforebyggende program, fordi selv én enkelt dose med thalidomid kan føre til alvorlige misdannelser eller død hos et foster.

106 Clinical development: Phase I Phase II Phase III healthy volunteers patients patients Total exposure prior to MA: Postmarketing Large number of patients

107 Consequences Mibefradil (calsium antagonist) Withdrawn due to interactions inducing arrhythmias Alosetron (serotonin antagonist) Temporary withdrawn due to bowel perforations and ischemic colitis Cerivastatin (statin) Withdrawn due to serious muscle damage Triggered re-evaluation of all statins Thioridazin (antipsychotic agent) Restricted use due to QT-prolongation/sudden deaths

108 Consequences Vioxx (COX-2 inhibitor) Suspended due to increased cardiovascular risk Raptiva (monoclonal antibody) Suspended due to progressive multifocal leukoencephalopathy Tarceva (HER1 tyrosin kinase inhibitor) Warnings due to bowel perforations and skin reactions

109 Spontaneous reporting of interactions: Johannesurt (Hypericum perforatum), naturlegemiddel against depression Cyclosporin (reduced blood concentration) HIV-drugs (reduced blood concentration) Warfarin (reduced INR) P-pills (bleedings) SSRI (serotonerg syndrome)

110 Clinical safety terminology: Adverse Event (AE) Adverse Drug Reaction (ADR) Serious Adverse Event (SAE) Serious Adverse Drug Reaction (SADR) Unexpected ADR SUSAR NB! Medical history!

111 Adverse Event (AE) An untoward medical occurence in a patient or clinical investigation subject administered a pharmaceutical product and which does not necessarily have a causal relationship with this treatment. An AE can therefore be any unfavourable and unintended sign (including an abnormal laboratry finding), symptom, or disease temporally associated with the use of a medicinal (investigational) product, whether or not related to the medicinal (investigational) product.

112 Adverse Drug Reaction (ADR) In the pre-approval clinical experience with a new medicinal product or its new usages: all noxious and unintended responses to a medicinal product related to any dose should be considered adverse drug reactions. "responses to a medicinal products" - a causal relationship between the product and an adverse event is at least a reasonable possibility, i.e., the relationship cannot be ruled out. Regarding marketed medicinal products: a response to a drug which is noxious and unintended and which occurs at doses normally used in man for prophylaxis, diagnosis, or therapy of disease or for modification of physiological function.

113 Serious Adverse Event (SAE) or Serious Adverse Drug Reaction (Serious ADR): Any untoward medical occurrence that at any dose Results in death Is life-threatening Requires inpatient hospitalization or prolongation of hospitalization Results in persistent or significant disability/incapacity Is a congenital anomaly/birth defect

114 Receiving and handling of safety reports Evaluation of Seriousness Causality Expectedness/listedness Medical review and approval (if applicable)

115 Unexpected Adverse Drug Reaction: An adverse reaction, the nature or severity is not consistent with the applicable product information (e.g., Investigator s Brochure for an unapproved investigational product or package insert/summary of product characteristics for an approved product). Suspected Unexpected Adverse Drug Reaction (SUSAR)

116 Uønskede hendelser og bivirkninger Uønskede hendelser SAE AE SUSAR Bivirkning ADR Uønsket hendelse (AE/SAE) - ingen klar årsakssammenheng Bivirkning (ADR/SUSAR) - årsakssammenheng

117 Clinical Trials Fatal or life-threatening SUSARs should be transmitted to Competent Authorities and EMEA within 7 calendar days All other SUSARs and other safety issues qualifying for expedited reporting should be transmitted within 15 calendar days As a general rule treatment codes should be broken by Sponsor before reporting a SUSAR

118 Clinical Trials The investigator should report all serious adverse events (SAEs) to sponsor immediately, except for those SAEs that the protocol or other documents identifies as not needing immediate reporting

119 Clinical safety Expedited reports from investigator to sponsor: All SAEs Expedited reports from sponsor to Health Authorities/ECs: Single cases of serious, unexpected ADRs Other observations that may influence the benefit/risk assessment

120 Clinical safety Expedited reporting of Serious Adverse Events Investigator Sponsor Continuous safety surveillance Sponsor

121 Pharmacovigilance Detektere Vurdere Forstå Forhindre

122 Til nytte for hvem?

123 GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011 KILDEDATA og JOURNALFØRING Randi Riise Director QA LINK Medical AS

124 Good Clinical Practice Hovedprinsipper: Verifisering av data: Når, hvor mye, av hvem og hvordan? Hva er et kildedokument? CRF som kildedokument? Avvik? Konsekvenser av avvik?

125 Good Clinical Practice Source data verification Monitor's Responsibilities (m) Checking the accuracy and completeness of the CRF entries, source documents and other trial-related records against each other. The monitor specifically should verify that: (i) The data required by the protocol are reported accurately on the CRFs and are consistent with the source documents. ICH E6

126 Good Clinical Practice Source data verification Kildedokumentet er det stedet hvor informasjonen først er registrert.

127 Good Clinical Practice Source data verification Kan CRF et være kildedokument?

128 Läkemedelsverket (Sverige):

129 Source data verification Kildedata i pasientjournalen: Entydig referanse til den aktuelle studien Pasientnummer i studien (Bekreftelse på innhentet informert samtykke) Informasjon om medisinsk historie og seleksjonskriterier Tidspunkt for første og siste studiedose Hovedparameter Datoer for besøk Samtidige legemidler og andre behandlinger Adverse Events (uønskede medisinske hendelser) Tidspunkt for studieavslutning Data som er viktige for pasientens videre behandling!

130 Forskrift om pasientjournal 8. (Krav til journalens innhold) Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige: a) Tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere og kontakte pasienten, blant annet pasientens navn, adresse, bostedskommune, fødselsnummer, telefonnummer, sivilstand og yrke. d) Når og hvordan helsehjelp er gitt, for eksempel i forbindelse med ordinær konsultasjon, telefonkontakt, sykebesøk eller opphold i helseinstitusjon. Dato for innleggelse og utskriving. e) Bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens sykehistorie, og opplysninger om pågående behandling. Beskrivelse av pasientens tilstand, herunder status ved innleggelse og utskriving. f) Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling, pleie og annen oppfølgning som settes i verk og resultatet av dette. Plan eller avtale om videre oppfølgning.

131 Verifisering av data 1.21 Direct Access Permission to examine, analyse, verify, and reproduce any records and reports that are important to evaluation of a clinical trial. Any party (e.g., domestic and foreign regulatory authorities, sponsor's, monitors and auditors) with direct access should take all reasonable precautions within the constraints of the applicable regulatory requirement(s) to maintain the confidentiality of subjects' identities and sponsor's proprietary information

132 Good Clinical Practice Source data verification Hva med elektroniske journaler? (Hva med elektroniske CRF?)

133 Kildedata Pasientjournalen (lege/ sykepleienotat) Lab-utskrifter Pasientdagbok QoL eller andre evalueringsskjemaer Røntgenbilder CT, MR undersøkelser EKG Utskrifter fra måleutstyr Apotekrekvisisjoner Arbeidsskjemaer (work-sheets) CRF Annet?

134 Avvik Feil må alltid rettes opp av senteret. Hvis det er vedvarende feil og manglende systemer ved senteret må man vurdere å stoppe inklusjonen til alt er i orden. Sponsor kan evt. lukke senter hvis datakvalitet og pasientsikkerhet ikke ivaretas tilfredstillende. Avvik dokumenteres i MVR og i FU- letter.

135 Studiespesifikk SDV-plan Hva er kildedata i studien Hvor oppbevares disse Hvilke pasientjournaler finnes Sykehusjournal Avdelingsjournal Sykepleierjournal Hvilke data skal gjenfinnes i journal(ene) For hvilke data er CRF kildedokument Hvordan foregår verifiseringen (e-journal)

136 Forskning på St. Olav regelverket i praksis Øyvind Røset

137 Hvem er jeg Infosikkerhetskoordinator og personvernombud ved St. Olav Direktørstaben, fagavdelingen Teknisk bakgrunn Ansvar: infosikkerhets-prosedyrene på St. Olav

138 Tema St. Olavs interne prosedyrer Forskjellige typer forskningsprosjekter Kvalitetssikring vs forskning Personvern / Internkontroll REK fra mitt ståsted NSD og St. Olav

139 St. Olavs interne prosedyrer Helseforskningsloven forenkler men setter større krav til internkontroll. Kravet til internkontroll skal oppfylles av databehandlingsansvarlig > delegeres Prosedyrene i EQS (kvalitetssystemet) er et rammeverk som skal gjøre det mulig å ivareta internkontroll, men det er opp til aktørene i de forskjellige rollene å sørge for at det faktisk gjennomføres.

140 St. Olavs interne prosedyrer Hovedbildet administrative prosesser Interne forskningsprosjekter St. Olav er behandlingsansvarlig Egen prosjektleder Eksterne forskningsprosjekter Ekstern behandlingsansvarlig Lokal koordinator Vi utleverer data til ekstern virksomhet Samarbeidsprosjekter / multisenterstudier ekstern eller intern behandlingsansvarlig Lokal koordinator/ prosjektleder

141 Kvalitetssikring vs forskning Et vanskelig skille, til tross for forskriften REK gjør slike vurderinger Forskningsprosjekter egen lov og veileder Enklere publisering Ryddige forhold (pga ny lov) Kvalitetsprosjekter/registre Ikke egen lov (HPL og HRL, men det finnes håndbok) Ikke like annerkjent ved publisering Flere vurderinger å ta Samtykke? Bredt? Informasjon? Konsesjon? Framtidig endret bruk?

142 Personvern / Internkontroll Personvern settes i høysetet da lovverket (HFL) bestemmer at POL/POF gjelder der ikke HFL sier noe. Skal ha forskningsansvarlig og prosjektleder forskningsprotokoll Krav til virksomheten: Mål Oversikt Dokumenter/rutiner Avviksoppfølging Overvåking av internkontrollen Prosjektleder har ansvar for daglig oppfølging av infosikkerheten

143 REK fra mitt ståsted Ny HFL: fullmakter til regionale komitéer Resultat: Enklere hverdag for forskerne REK Midt: På lag med forskerne Fremmer forskning på en god måte Opptatt av personvernet til den enkelte Andre REK: Varierende vurderinger

144 NSD og St. Olav Før: Konsesjon, alt. tilråding fra PVO NSD: Avtale om rolle som PVO for forskning Ny lov endrer kravet Fremdeles registrerte prosjekter hos NSD

145 GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011 Monitorering Hva og hvorfor? Hva ser en monitor etter? Kildedataverifisering Randi Riise Director Quality Assurance LINK Medical AS

146

147 Monitorering - hensikt og omfang Beskyttelse av forsøkspersoner Datakvalitet Overholdelse av regelverk Før, under og etter Monitoreringsplan og monitoreringsrapporter

148 Hovedfokus: Pasientsikkerhet Kvalitet Fremdrift

149 Rutinemonitorering Pasientflyt Samtykkeprosess IMP (Investigational Medicinal Product) Ressurser Overholdelse av protokoll Investigator s File CRF og kildedokumenter Tekniske hjelpemidler AE/SAE

150 Pasientflyt Pasienter identifisert som aktuelle til studien Pasienter vurdert ut fra journal Pasienter informert om studien Pasienter med avgitt samtykke Pasienter screenet for deltagelse Pasienter inkludert Pasienter randomisert Pasienter tatt ut/avbrutt underveis Pasienter fullført

151 Samtykkeprosess Versjonskontroll Innhentet før studiespesifikke prosedyrer Riktig datering Egenhendig datering Lesbare navn Autorisert og kvalifisert leder av prosessen Nytt samtykke ved ny informasjon

152 IMP (Investigational Medicinal Product) IMP randomisering/allokering IMP oppbevaring IMP makro regnskap IMP mikro regnskap IMP destruksjon Evt prøvelager Antall Merking Oppbevaring

153 Ressurser Tid Tilgjengelighet Lokaler Utstyr Medarbeidere Tid Tilgjengelighet Roller Oppgaver Kvalifikasjoner Dokumentert delegering

154 Overholdelse av protokoll Seleksjonskriterier Inklusjon Eksklusjon Tidsvinduer Kontroller Undersøkelser Samtidig behandling Legemidler Annen behandling Standardisering av prosedyrer Implementering av protokollendringer

155 Hvordan håndteres avvik? FILENOTE??????????

156 Investigator s File Investigator s Brochure Safety-rapporter Myndighet Etikkomité Screening log List of subjects Samtykker Delegering av oppgaver SAE Lab-referanser Utstyr

157 CRF og kildedokumenter CRF Lesbart Komplett Konsistent Dokumenterte rettelser Kildedokumenter Omfang Lokalisering Datering Signering Verifisering av CRF mot kildedokumenter NB: Skriftlig plan

158 Good Clinical Practice Source data verification Hva med elektroniske journaler? (Hva med elektroniske CRF?)

159 Tekniske hjelpemidler Laboratorier Datautstyr Journalsystemer Måleutstyr Kjøleskap Fryser Sentrifuge Spesifikasjoner Kvalitetsdokumentasjon Sikkerhet Prosedyrer Brukerveiledninger Ansvarsforhold Vedlikehold Service Personvern

160 AE/SAE Klassifisering (NB: alvorlig vs alvorlig ) Komplett rapportering (CRF vs kildedokumenter) Kryssjekk med samtidig medikasjon Kryssjekk med evt pleiejournal Manglende effekt? Endret alvorlighetsgrad? Oppfølging tidligere rapporter

161 Monitoring Extent and Nature of Monitoring The sponsor should ensure that the trials are adequately monitored. The sponsor should determine the appropriate extent and nature of monitoring. The determination of the extent and nature of monitoring should be based on considerations such as the objective, purpose, design, complexity, blinding, size, and endpoints of the trial. In general there is a need for on-site monitoring, before, during, and after the trial; however in exceptional circumstances the sponsor may determine that central monitoring in conjunction with procedures such as investigators training and meetings, and extensive written guidance can assure appropriate conduct of the trial in accordance with GCP. Statistically controlled sampling may be an acceptable method for selecting the data to be verified.

162 If you don t have the time to do it right, when will you have the time to do it over?

163 GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011 Studieslutt Avslutning og arkivering Randi Riise Director Quality Assurance LINK Medical AS

164 Avsluttende oppgaver Informasjon Legemiddelregnskap Dokumenthåndtering

165 Informasjon Legemiddelverket REK Melding om avslutning i Norge Melding om avslutning totalt Sluttrapport Sluttmelding Opphør, nedleggelse, overdragelse eller destruksjon av forskningsbiobank Forsøkspersoner Hva fikk de? Videre behandling? Medhjelpere

166 Legemiddelregnskap Det store regnskapet Så mye fikk jeg Så mye har jeg igjen Så mye ga jeg bort Det lille regnskapet Dokumenterer hvor det jeg ga bort ble av Regnskap for hver pasient Dokumentasjon av destruksjon (evt retur) Dokumentasjon av oppbevaringsbetingelser Dokumentasjon av korrekt bruk Kun pasienter inkludert i studien

167 Arkivering - felles dokumenter Investigator s Brochure Protokoll, amendments, CRF, pasientinfo Kontrakter Godkjennelser fra SLK/REK Utprøvers kvalifikasjoner Dokumentasjon av målemetoder/måleutstyr Medikamentregnskap og rutiner for kodebrudd Kontaktrapporter / Korrespondanse Alvorlige medisinske hendelser Ansvarsfordeling/signaturer Sluttrapport

168 Arkivering hos utprøver Komplette CRF (kopi) Signerte samtykkeerklæringer Kildedokumenter Journaldata Studiespesifikke data Identifikasjonsliste, forsøkspersoner Dokumenter i henhold til nasjonale krav Interimrapporter Sluttrapporter Bivirkningsmeldinger

169 Arkivering Hvor lenge? Avhengig av formål Hvor? Avhengig av formål? Fjernarkivering? Alt materiale skal være tilgjengelig for eventuell inspeksjon

170 Good Clinical Practice Essential documents 1.23: Documents which individually and collectively permit evaluation of the conduct of a study and the quality of the data produced (see 8. Essential Documents for the Conduct of a Clinical trial). ICH E6

171 Kvalitetsrevisjon: GCP audit A systematic and independent examination of trial related activities and documents to determine whether the evaluated trial related activities were conducted, and the data were recorded, analyzed and accurately reported according to the protocol, sponsor s SOPs, GCP and the applicable regulatory requirements.

172 Kvalitetsrevisjon: GCP inspeksjon En handling fra en regulatorisk myndighet med gjennomgang av dokumenter, fasiliteter, journaler (nedtegnelser), ordninger for kvalitetssikring, og hvilke som helst hjelpemiddel som myndighetene anser som relatert til utprøvingen, og som kan være lokalisert på utprøvingsstedet, hos sponsor, og/eller hos CRO, eller ved andre virksomheter som myndighetene finner grunn til å inspisere.

Medisinsk forskning; REK og lovverket

Medisinsk forskning; REK og lovverket Medisinsk forskning; REK og lovverket Hilde Eikemo Rådgiver, PhD I denne presentasjonen Kort introduksjon av REK og komiteens mandat Nasjonale lover og internasjonal regulering Hva vurderer REK i en søknad?

Detaljer

Innføring i Good Clinical Practice (GCP) og hva er spesielt hos barn?

Innføring i Good Clinical Practice (GCP) og hva er spesielt hos barn? Innføring i Good Clinical Practice (GCP) og hva er spesielt hos barn? Martha Colban, Avdelingsleder Avdeling for klinisk forskningsstøtte Virksomhetsområde forskningsstøtte Oslo universitetssykehus HF

Detaljer

Elektroniske pasientjournaler

Elektroniske pasientjournaler Elektroniske pasientjournaler - til glede og besvær Oslo 6. desember 2007 Pål Magnus Nordby CRA Manager AstraZeneca AS Agenda Bakgrunn Journalinnsyn i praksis FDA part 11 Regulering av klinisk utprøving

Detaljer

Statens legemiddelverks rolle i kliniske studier og hva skal det søkes om?

Statens legemiddelverks rolle i kliniske studier og hva skal det søkes om? Statens legemiddelverks rolle i kliniske studier og hva skal det søkes om? Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Statens legemiddelverk AGENDA Regelverket Søknader og rapporter til

Detaljer

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning UNH1 Medisinsk og helsefaglig forskning Ny helseforskningslov 010710 Sameline Grimsgaard Leder Klinisk forskningssenter Anne Husebekk Fag- og forskningssjef, UNN Professor, UiT virksomhet som utføres med

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Hvilken rolle har REK (NEM), Personvernombudene, Datatilsynet og Helsetilsynet i henhold til klinisk oppdragsforskning og helseforskningsloven?

Hvilken rolle har REK (NEM), Personvernombudene, Datatilsynet og Helsetilsynet i henhold til klinisk oppdragsforskning og helseforskningsloven? Jacob C Hølen Hvilken rolle har REK (NEM), Personvernombudene, Datatilsynet og Helsetilsynet i henhold til klinisk oppdragsforskning og helseforskningsloven? Sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske

Detaljer

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman GE Healthcare - Medical Diagnostics QA R&D GCP & Pharmacovigilance 4 GCP/PV Auditors i Oslo Ansvarlig for GCP audits i Europa,

Detaljer

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Sverre Engelschiøn Oslo, 30. mars 2011 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Forskrift om klinisk utprøving: Hva betyr begrepene og hva er annerledes enn helseforskningsloven

Forskrift om klinisk utprøving: Hva betyr begrepene og hva er annerledes enn helseforskningsloven Forskrift om klinisk utprøving: Hva betyr begrepene og hva er annerledes enn helseforskningsloven Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Statens legemiddelverk Hensynet til forsøkspersonenes

Detaljer

Ny lovgivning Forskningsetikkloven og helseforskningsloven

Ny lovgivning Forskningsetikkloven og helseforskningsloven Ny lovgivning Forskningsetikkloven og helseforskningsloven Regional forskningskonferanse 23.04.07 Sigmund.Simonsen@ntnu.no Stipendiat, ISM, NTNU - advokat Har tenkt å si litt om To lover på trappene: Forskningsetikkloven

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 62 Versjon: 0 Retningslinjer Intern godkjenning for Medisinsk og Helsefaglig forskning, og Kvalitetssikring Virksomhetsomfattende Utarbeidet av: Stab FoU Godkjent

Detaljer

Noe om forskningsetikk

Noe om forskningsetikk Noe om forskningsetikk Dag Bruusgaard Professor emeritus Institutt for helse og samfunn Avdeling for allmennmedisin Leder av Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag Tidl. fastlege

Detaljer

Heidi Glosli Vårseminaret 2. juni 2015. Klinisk legemiddelforskning - i spesialisthelsetjenesten

Heidi Glosli Vårseminaret 2. juni 2015. Klinisk legemiddelforskning - i spesialisthelsetjenesten Heidi Glosli Vårseminaret 2. juni 2015 Klinisk legemiddelforskning - i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget

Detaljer

Hensikten med SOP-en (Standard Operating Procedure/retningslinje) er å beskrive hvordan legemiddelhåndtering i kliniske studier bør gjennomføres.

Hensikten med SOP-en (Standard Operating Procedure/retningslinje) er å beskrive hvordan legemiddelhåndtering i kliniske studier bør gjennomføres. 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Procedure/retningslinje) er å beskrive hvordan legemiddelhåndtering i kliniske studier bør gjennomføres. Retningslinjen skal sikre at legemiddelhåndtering

Detaljer

Regelverk Per Farup Forskningssjef / overlege, SI Professor, DMF, NTNU Per Farup

Regelverk Per Farup Forskningssjef / overlege, SI Professor, DMF, NTNU Per Farup KLMED 8007 2009 Regelverk Forskningssjef / overlege, SI Professor, DMF, NTNU Klinisk forskning - Lover Slik var det før 1. juli 2009 Personopplysningsloven Helseregisterloven Helsepersonelloven Biobankloven

Detaljer

hva betyr loven for den enkelte forsker?

hva betyr loven for den enkelte forsker? Helseforskningsloven --- hva betyr loven for den enkelte forsker? Karin C. Lødrup Carlsen Professor dr med Forskningsleder OUS/UiO Kvinne- og barneklinikken Daglig leder av ORAACLE, (Oslo Research group

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Godkjenning av prosjekter og kliniske utprøvinger på barn hvordan er SLV s rolle?

Godkjenning av prosjekter og kliniske utprøvinger på barn hvordan er SLV s rolle? Godkjenning av prosjekter og kliniske utprøvinger på barn hvordan er SLV s rolle? Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Statens legemiddelverk AGENDA Regelverket Søknader til Legemiddelverket

Detaljer

Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk. Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk. Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Sagt om doktorgradsprogrammet: Forskerutdanning som en

Detaljer

Heidi Glosli Etterutdanning for Barnesykepleiere 20. oktober 2015. Legemiddelutprøving på barn

Heidi Glosli Etterutdanning for Barnesykepleiere 20. oktober 2015. Legemiddelutprøving på barn Heidi Glosli Etterutdanning for Barnesykepleiere 20. oktober 2015 Legemiddelutprøving på barn Bruk av legemidler utenfor godkjenning til barn og ungdom på sykehus Arna Teigens masteroppgave 2 sengeposter

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall

Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall Grunnkurs D, Våruka 2016 Professor Elin O. Rosvold Uetisk forskning og forskningsjuks Historier om uetisk forskning Helsinkideklarasjonen Lover som regulerer

Detaljer

Forskningsdefinisjoner (vedlegg til styrende dokument nr 60, 61 og 62) Utarbeidet av: Stab FoU Ajour pr: 24.06.2010

Forskningsdefinisjoner (vedlegg til styrende dokument nr 60, 61 og 62) Utarbeidet av: Stab FoU Ajour pr: 24.06.2010 Forskningsdefinisjoner (vedlegg til styrende dokument nr 60, 61 og 62) Utarbeidet av: Stab FoU Ajour pr: 24.06.2010 Anonyme helse- og personopplysninger: Opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige

Detaljer

Veiledning til utfylling av meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr

Veiledning til utfylling av meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr Veiledning til utfylling av meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr Dette er ment som en generell forklaring til utfylling av meldeskjemaet for klinisk utprøving av medisinsk utstyr og til

Detaljer

Helseforskningslovens krav til forsvarlighet og samtykke

Helseforskningslovens krav til forsvarlighet og samtykke Helseforskningslovens krav til forsvarlighet og samtykke Sigmund Simonsen Førsteamanuensis, dr. philos. (jus) Luftkrigsskolen/NTNU/UiS Medlem NEM - Tema - Utgangspunktet Den regionale komiteen for medisinsk

Detaljer

NorCRIN. Norwegian Clinical Research Infrastructure Network. Norsk Biotekforum, 26. november 2013

NorCRIN. Norwegian Clinical Research Infrastructure Network. Norsk Biotekforum, 26. november 2013 NorCRIN Norwegian Clinical Research Infrastructure Network Norsk Biotekforum, 26. november 2013 Sigrun K. Sæther NorCRIN nettverkskoordinator St. Olavs Hospital, Trondheim Bestilling Fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Forskning og kvalitetssikring to sider av samme sak? Georg Høyer Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø

Forskning og kvalitetssikring to sider av samme sak? Georg Høyer Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø Forskning og kvalitetssikring to sider av samme sak? Georg Høyer Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø HVORFOR HAR DETTE INTERESSE? Ulike rammevilkår for forskning og kvalitetsarbeid Ulike

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Noen utfordringer. Knut W. Ruyter

Noen utfordringer. Knut W. Ruyter Noen utfordringer Knut W. Ruyter Noen utfordringer Forskning på pasientmateriale Bruk av sårbare pasientgrupper Placebo og krav til sammenligning Screening Forskning på pasientmateriale Registre Journaler

Detaljer

Vitenskapelig og etisk vurdering av design og kontrollgruppe

Vitenskapelig og etisk vurdering av design og kontrollgruppe Vitenskapelig og etisk vurdering av design og kontrollgruppe Stein A. Evensen Tidl leder REK Sør-Øst D Soria Moria 29 august 2013 Hva karakteriserer legemiddelstudier? At de oftest kommer fra legemiddelindustrien

Detaljer

Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier. Siri Mork Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet Farmasidagene 2013

Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier. Siri Mork Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet Farmasidagene 2013 Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier Siri Mork Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet Farmasidagene 2013 Apotekets rolle Utprøver har ansvaret for legemiddelhåndteringen Utprøver delegerer oppgaven

Detaljer

Forskningsetikk, REK og helseforskningsloven

Forskningsetikk, REK og helseforskningsloven Forskningsetikk, REK og helseforskningsloven Jakob Elster Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, sør-øst NITO, 17. September 2015 Oversikt I. Bakgrunn om helseforskningsloven

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Kontaktpersoner (PRS adminstratorer) ved Oslo universitetssykehus HF:

Kontaktpersoner (PRS adminstratorer) ved Oslo universitetssykehus HF: Hvordan registrere studie i ClinicalTrials.gov? 1. ClinicalTrials.gov bruker Protocol Registration System (PRS) for å registrere studier. Det er to typer brukerkontoer/måter å registrere studier på via:

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Til 1: Formål Bestemmelsen slår fast forskriftens formål. Formålet er å fremme forsvarlig organisering

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 26. august 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK midt. 26. august 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK midt 26. august 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Til dagsorden Referat

Detaljer

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven INTERNT BAKGRUNNSNOTAT I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven Bakgrunn En rekke forskningsprosjekter ved fakultetet håndterer

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling?

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank Oslo universitetssykehus Aktuelle temaer Fra etikk til juss

Detaljer

Rettslig regulering av helseregistre. Dana Jaedicke juridisk rådgiver E-post: dij@datatilsynet.no

Rettslig regulering av helseregistre. Dana Jaedicke juridisk rådgiver E-post: dij@datatilsynet.no Rettslig regulering av helseregistre Dana Jaedicke juridisk rådgiver E-post: dij@datatilsynet.no Innhold Mål og strategier Verdier Holdninger Vurderingstemaer 20.03.2014 Side 2 Datatilsynets strategi i

Detaljer

Compassionate use ---og kliniske studier. Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving

Compassionate use ---og kliniske studier. Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Compassionate use ---og kliniske studier Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Compassionate use - grenseområder Compassionate use: Til en gruppe pasienter Til pasienter som har

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Stein A. Evensen Leder REK Sør-Øst D 2007-13 Røros oktober 2013 Hva er post-marketing studier? Studier som gjøres etter at det er gitt markedsføringstillatelse

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Kvalitetssikring i helsetjenesten. Grenseoppganger mellom

Kvalitetssikring i helsetjenesten. Grenseoppganger mellom Kvalitetssikring i helsetjenesten Grenseoppganger mellom forskning og kvalitetssikring St Olavs forskningskonferanse, Rica Hell hotell, 16 november 2011 Rolf W. Gråwe forskningsleder temaer Forståelse,

Detaljer

R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G

R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G Kjønn som va riabel i all medisinsk fo rs k n i n g B a kgru n n Det er i økende grad blitt klart

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 24. November 2008 HDS - Bergen

Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 24. November 2008 HDS - Bergen Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 24. November 2008 HDS - Bergen Kavli senter er et samarbeidsprosjekt mellom Kavlifondet, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 60 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Instruks Forskningsinstruks Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig

Detaljer

Forskningsprosedyre. Prosedyre. Oslo universitetssykehus HF

Forskningsprosedyre. Prosedyre. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 61 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Prosedyre Forskningsprosedyre Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig

Detaljer

Spesielle godkjenningsprosedyrer i EU

Spesielle godkjenningsprosedyrer i EU Spesielle godkjenningsprosedyrer i EU Rådgivningsmuligheter og forpliktelser sett fra industriens synspunkt Elisabeth Hagen Regulatory Advice Management as 13 November 2008 Norsk Biotekforum, Oslo Innhold

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

Kliniske studier hos barn i et Europeisk perspektiv Ansgar Berg

Kliniske studier hos barn i et Europeisk perspektiv Ansgar Berg Kliniske studier hos barn i et Europeisk perspektiv Ansgar Berg Forskningslege/ Professor Klinisk Forskningspost- Barn Haukeland Universitetssykehus Helse-Bergen HF 2 Pediatric Regulation Pediatric Plans

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

MØTEPLASS KLINISKE STUDIER. Forsikringsforhold. Knut T Smerud for Norsk Biotekforum Oslo,16.9.2009 SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

MØTEPLASS KLINISKE STUDIER. Forsikringsforhold. Knut T Smerud for Norsk Biotekforum Oslo,16.9.2009 SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP MØTEPLASS KLINISKE STUDIER Forsikringsforhold Knut T Smerud for Norsk Biotekforum Oslo,16.9.2009 1 Program 09:00 Velkommen og presentasjon av case (K Smerud, SMERUD) Del 1: Produktansvarsforsikring 09:45

Detaljer

Utfylt skjema sendes til personvernombudet for virksomheten. 1 INFORMASJON OM SØKEREN 2 PROSJEKTETS NAVN/TITTEL

Utfylt skjema sendes til personvernombudet for virksomheten. 1 INFORMASJON OM SØKEREN 2 PROSJEKTETS NAVN/TITTEL Meldeskjema - for forsknings-/kvalitetsstudier og annen aktivitet som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

GCP-forum 11/11/2010 Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving

GCP-forum 11/11/2010 Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Status for legemiddelstudier på barn (i Norge) GCP-forum 11/11/2010 Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Den europeiske forordningen 1901/2006 - Legemidler til barn Intensjon: Bedre

Detaljer

Forskrift om unntak fra krav om godkjenning for overføring av hele eller deler av en biobank til utlandet m.m.

Forskrift om unntak fra krav om godkjenning for overføring av hele eller deler av en biobank til utlandet m.m. Helsedepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 03/03589 HRA/INR Vår ref.: 03/44 Dato:01.12.03 Forskrift om unntak fra krav om godkjenning for overføring av hele eller deler av en biobank til

Detaljer

Kontaktpersoner (PRS adminstratorer) ved Oslo universitetssykehus HF:

Kontaktpersoner (PRS adminstratorer) ved Oslo universitetssykehus HF: Hvordan registrere studie i ClinicalTrials.gov? 1. ClinicalTrials.gov bruker Protocol Registration System (PRS) for å registrere studier. Det er to typer brukerkontoer/måter å registrere studier på via:

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SYKEHUSUNTAK FOR LEGEMIDLER TIL AVANSERT TERAPI

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SYKEHUSUNTAK FOR LEGEMIDLER TIL AVANSERT TERAPI RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SYKEHUSUNTAK FOR LEGEMIDLER TIL AVANSERT TERAPI Målgruppe: Enheter som tilvirker eller benytter legemidler til avansert-terapi Gjelder for perioden: 2012-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON PROFESSOR DR. MED RICARDO LAURINI FELLES TEORETISK UNDERVISNING I FORSKNINGSMETODIKK FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON Idé -> Hypotese Skriv ned problemstillingen/ hypotesen.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Kompetansesenter for personvern og sikkerhet

Kompetansesenter for personvern og sikkerhet Sykehusene og internkontrollansvaret i legemiddelstudier Helge Grimnes Personvernrådgiver Kompetansesenter for personvern og sikkerhet Oslo universitetssykehus HF Kompetansesenter for personvern og sikkerhet

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

7. Omfatter prosjektet bruk av identifiserbare/avidentifiserte personopplysninger slik Ja som helseopplysninger, inkludert kodede opplysninger?

7. Omfatter prosjektet bruk av identifiserbare/avidentifiserte personopplysninger slik Ja som helseopplysninger, inkludert kodede opplysninger? Prosjektnr. SI: Fylles ut av SI ved 1. gangs registrering Registreringsskjema for: Ved førstegangsregistrering: Ved endrings- årlig statusmelding: 1. Prosjektets tittel All forskning Utviklings- kvalitetsprosjekter

Detaljer

SPØRSMÅL OFTE STILT OM BIOBANKER

SPØRSMÅL OFTE STILT OM BIOBANKER SPØRSMÅL OFTE STILT OM BIOBANKER Spørsmål: Hva er en biobank? Svar: En biobank er en samling humant biologisk materiale. Med humant biologisk materiale forstås organer, deler av organer, celler og vev

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Harald Bergrem Nyreseksjonen, Med Divisjon New patients in RRT in Norway by initial treatment mode 600 550 500 450 400 350 300 250

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Helseforskningsloven konsekvenser for ansvarsdeling mellom UNN og UiT

Helseforskningsloven konsekvenser for ansvarsdeling mellom UNN og UiT Helseforskningsloven konsekvenser for ansvarsdeling mellom UNN og UiT Anne Husebekk Fag- og forskningssjef, UNN Professor, UiT 2003 2005 2007 2009 Formål; Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig

Detaljer

Er det felles forståelse om hvem som har ansvar/myndighet i forhold til industriinitierte kliniske studier?

Er det felles forståelse om hvem som har ansvar/myndighet i forhold til industriinitierte kliniske studier? Er det felles forståelse om hvem som har ansvar/myndighet i forhold til industriinitierte kliniske studier? Steinar Østerbø Thoresen Professor dr med Head of Medical and Scientific Affairs GSK Norway Presentasjon

Detaljer

Klinikk/avdeling hvor prosjektet gjennomføres: Arne Westgaard

Klinikk/avdeling hvor prosjektet gjennomføres: Arne Westgaard Meldeskjema 1 for forsknings-/kvalitetsstudier og annen aktivitet som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0).

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel om å delta i en forskningsstudie for å prøve ut effekten av et internettbasert

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Retningslinjer for melding om klinisk utprøvning av legemidler på dyr

Retningslinjer for melding om klinisk utprøvning av legemidler på dyr Retningslinjer for melding om klinisk utprøvning av legemidler på dyr 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder for enhver systematisk feltstudie av et legemiddel, dersom den utføres på dyr som oppholder

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Akutt- og langtids-effekter av å delta i Nordsjørittet på mosjonistnivå NEEDED-studien (North Sea Race Endurance Exercise Study) 2013-14 Studiefase 2: Nordsjørittet

Detaljer

Godkjenning av farmakogenetiske undersøkelser i forskning

Godkjenning av farmakogenetiske undersøkelser i forskning Sosial- og helsedirektoratet Pb 8054 Dep 0031 Oslo Deres ref.: 03/2591 T/TS/AFO Vår ref.: 03/43-002 Dato: 10.10.2003 Godkjenning av farmakogenetiske undersøkelser i forskning Bioteknologinemnda viser til

Detaljer

God distribusjonspraksis (GDP)

God distribusjonspraksis (GDP) God distribusjonspraksis (GDP) Oppdatert regelverk, forventninger ved inspeksjon. Audny Stenbråten legemiddelinspektør Statens legemiddelverk GDP regelverk Det er for tiden to organisasjoner som jobber

Detaljer

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling Oslo universitetssykehus Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling I det følgende finnes infoskriv og samtykke som vil anvendes for ECRI og behandling av opplysninger deltakere: Teksten som

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer