Statens legemiddelverks rolle i kliniske studier og hva skal det søkes om?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens legemiddelverks rolle i kliniske studier og hva skal det søkes om?"

Transkript

1 Statens legemiddelverks rolle i kliniske studier og hva skal det søkes om? Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Statens legemiddelverk

2 AGENDA Regelverket Søknader og rapporter til Legemiddelverket Søknaden til SLV hva må sendes inn Hva legger vi vekt på i vurderingen/hva ser ut til åvære vanskelig Eksempler Litt tall

3 Regelverk Direktiv 2001/20/EC og 2005/28/EC Ny høring på 2001/20/EC Er innarbeidet i forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker i Norge 30. oktober 2009 Tilhørende retningslinjer (Eudralex Volum 10) GCP/CPMP/ICH/95 Helsinkideklarasjonen EU guidelines som tar for seg spesifikke terapiområder Helseforskningsloven

4 Forskrift om klinisk utprøving vs Helseforskningsloven For legemiddelutprøvinger: der det er konflikt er det utprøvingsforskriften som gjelder (helseforskningloven 2) Samordning der det var mulig samtykkebestemmelser Bruk av begrep (sponsor/prosjektansvarlig) beholder begrep som er innarbeidet I klinisk utprøving

5 EU direktiv 2001/20/EC & 2005/28/EC For åharmonisere krav til klinisk utprøving i EU/EØS krav om åfølge GCP &GMP Beskytte forsøkspersonene og spes utsatte grupper Øke myndighetenes innsyn Harmonisere bivirkningsrapportering i klinisk utprøving Legge til rette for samtidig start av multisenterstudier Harmonisere regler for tilvirkning og import av legemidler til klinisk utprøving Spesifisere krav til GCP inspeksjoner og GCP inspektører

6 Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: Implementerer teksten i EU direktivene Nylig revidert Generelle bestemmelser Beskyttelse av forsøkspersonene Etikkomiteen Statens legemiddelverk Regler under utprøvingen Tilsyn og inspeksjon Meldeplikt ved medisinske hendelser Dokumentasjon og sluttrapport

7 Forskriften Samtykkebestemmelser Pasientinformasjonen ( 2 2) krav til innhold flyttet til veilederen Forsøkspersoner fra 16 år: ( 2 8) Selvstendig nektelseskompetanse Samtykke fra 16 år i tillegg til foresatte Samtykke på vegne av barn ( 2 8) begge foreldre (foreldre) Barneloven, kap 5/ pasientrettigshetsloven kap 4 Forskning på pasienter med redusert el manglende samtykkekompetanse ( 2 9) legal representaive = nærmeste pårørende

8 Forskriften Søknaden til Legemiddelverket ( 4 1) Info om innholdet i søknaden finnes i veilederen Info om innholdet i protokollen og evt. tilleggsopplysninger finnes i veilederen Innhold følger GCP Merking av studielegemidlene ( 4 4) Informasjon om innhold på etikett flyttet til veileder Følger annex 13 til GMP Utlevering av legemidler ( 4 5) Fra apotek eller det enkelte utprøvingssted Krever at GMP og GCP følges. Sponsors ansvar Tilvirkning og import i egen forskrift

9 Forskriften Vesentlige endringer ( 5 1) 35 dager saksbehandlingstid Sikkerhetsrapportering (kap 7) Bare til SLV ikke til REK Årsrapporteringsskjema krever ikke sign fra hovedutprøver Sletting av biologisk materiale ( 2 3) Pasientdata og biologisk materiale som er innsamlet frem til tilbakekallelse kan ikke kreves slettet Avviker fra 16 i Helseforskningsloven

10 Hva skal søkes godkjent? Enhver systematisk studie av legemidler i den hensikt å skaffe til veie eller etterprøve kunnskap om legemidlenes effekter eller påvirkning av : fysiologisk funksjon, interaksjon, bivirkninger, opptak og fordeling, metabolisme og utskillelse eller for å studere deres terapeutiske verdi. Forskriften omfatter ikke tilfeller av utprøvende behandling på enkeltpasienter / ikkeintervensjonsstudier

11 Søkepliktig? Eksempel 1 Hovedhensikten med studien er ikke undersøke selve legemidlet, og vi har derfor kommet frem til at dette er en ikkeintervensjonsstudie, selv om dere velger å registrere AE/ADR og selv om dere bruker MSTCQ. Studien skal derfor ikke søkes Legemiddelverket.

12 Søkepliktig? Eksempel 2 Propofol infusjon + Ultiva (remifentanil) infusjon eller Propofol infusjon + Rapifen(alfentanil) infusjon Randomisering Postoperativ smerte måles med hjelp av VAS skala MÅ SØKES

13 Hvorfor søke Legemiddelverket?

14 Hvorfor søke om godkjenning hos Legemiddelverket? Ivareta forsøkspersonenes sikkerhet Nytte for firmaene/utprøvere? Kvalitetssikring av norske studier Alle firmaer/utprøvere må forholde seg til regelverket Internasjonale retningslinjer Lik kvalitet på kliniske utprøvinger

15 Hva må legges ved søknaden?

16 Hva må legges ved søknaden? Følgebrev tidligere studier i Norge Søknadsskjema (EudraCT skjema) Kopi av e post med EudraCT nr Protokoll Pasientinformasjon Etikett (merkingsforslag) Kopi av søknad til REK CV signert og < 2år Dokumentasjon for utprøvingspreparatene (og placebo) KUN ELEKTRONISK aspx

17 Hvilken dokumentasjon skal sendes inn når? Preklinikk: Alltid ved 1. gangs utprøving av nytt virkestoff Dose endring Endring i behandlingstid (lengre) Ny pasientgruppe/indikasjon Viktige endringer Farmasøytisk: Nytt preparat Ny formulering Ny styrke Placebo Ny produsent

18 Hvilken dokumentasjon skal sendes inn når? Klinikk: Alltid: Alle tidligere kliniske studier Protokoll

19 EudraCT EU-database for alle kliniske studier Bare for myndigheter Gjøre barnestudier tilgjengelig for allmennheten og unngå for mange studier Sponsor Myndigheter barn

20 EudraCT EudraCT-nummer Studietittel Sponsor (den som er ansvarlig) IMP - handelsnavn IMP navn ATC-kode MedDRA kode Medical Condition

21 Saksbehandlingstid Legemiddelverket Søknad valideres 3-5 d Saksbehandlingen starter D-30 Sponsor svarer ca d-45 D-60 endelig vurdering

22 Saksbehandling Protokollen Hypotese/formål Gir studien svar på hypotesen? Populasjon/seleksjonskriterier Hovedparameter endepunkter Målemetoder Studiedesign Klinisk relevante forskjeller Sikkerhet (innhente og rapportere både AE og ADR Statistisk begrunnet pasientantall Plan for bearbeiding av resultatene

23 Saksbehandling Protokollen Er den valgte studiepopulasjon relevant? Kommer aktuelle studie på riktig tid i forhold til utvikling av legemidlet? Riktig dosevalg? Lengde på studien? Pasientgruppe? Evt. interaksjoner annen samtidig behandling Er det adekvat kontrollgruppe: placebo/ sammenlikningspreparat?

24 Saksbehandling - Pasientinformasjonen/samtykkeskjema Mal for pasientinformasjon Hvem som står bak utprøvingen og hvem har ansvaret Problemstilling hvorfor gjør vi denne studien Mulig risiko og ubehag (bivirkninger) OBS se SPC Hvilke legemidler inngår er det på godkjent indikasjon? Annen samtidig behandling Alternativer til behandlingen i forsøket Evt seponering av tidligere behandling Evt. oppfølgingsbehandling

25 Saksbehandling - Pasientinformasjonen/samtykkeskjema Gravid/ammende (sikker prevensjon) Forsikring Innsyn i journal fra myndigheter Oppbevaring av opplysninger (15 år) Kontaktperson navn og tlf Frivillig /Rett til å trekke seg ikke trekke data som er samlet inn Skriftlig samtykke fra pasienten & bekreftelse fra den som har ledet informasjonsprosessen

26 Etikett navn, adresse og telefonnummer hovedkontakt for informasjon om produktet, utprøvingen og avblinding, farmasøytisk legemiddelform, administrasjonsmåte, dosering, og for åpne studier legemidlenes navn eller kodebetegnelse og styrke/potens, batch nummer og/eller id nummer, for å identifisere innholdet og pakkeprosedyren, studiekode, forsøkspersonenes identifikasjonsnummer/studienummer, navn på hovedutprøver, teknisk bruksanvisning (ved behov, det kan ev. refereres til brosjyre eller et annet forklarende dokument som er beregnet på forsøkspersonen, eller annen bruker), oppbevaringsbetingelser, og utløpsdatoen i klartekst (måned/år). Anvendes innen / Utløpsdato «Til klinisk utprøving» «Oppbevares utilgjengelig for barn», (unntak når produktet brukes ikke tas med hjem)

27

28 Endringer i utprøvingen Hva er en vesentlig endring? EudraCT skjema Notification of Amendment Form Protokollen? Pasientinformasjon? Kun sikkerhetsoppdateringer Endring i utprøvingspreparatet (IMP) Må jeg vente på svar? Saksbehandlingstid 35 dager

29 Rapporteringskrav: Første pasient inn Andre rapporter: SUSAR enkeltrapporter Årsrapporter eget SLV skjema Linelisting Se retningslinjer for innsamling og rapportering av bivirkninger ENTR/CT 3 End og trial 90 dager Norge Resten av verden Sluttrapport 1 år

30 Statistikk

31 Fordeling på faser

32 Saksbehandlingstider nye saker

33 Saksbehandlingstider oppfølgingssaker

34

35 Forkortelser: AE Adverse Event ADR Adverse Drug Reaction (bivirkning) CA - Competent Authority CT - Clinical Trial CPMP (kalles CHMP i dag) = Committee for Medicinal Products for Human Use EC European Community ICH - International Conference on Harmonization GCP - Good Clinical Practice GMP Good Manufacturing Practice MS - Member State MT Markedsføringstillatelse NEM - De nasjonale forskningsetiske komiteer NIMP Non Investigational Product IMP Investigational Medicinal Product IMPD - Investigational Medicinal Product Dossier REK Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk SAE Serious Adverse Event SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions SPC Summary og Product Characteristics (Preparatomtalen) IB Investigator s Brochure

GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011

GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011 GCP-kurs St Olavs hospital 31 mars 2011 Lover og regler, inkludert GCP Randi Riise Director Quality Assurance LINK Medical Research AS Dette må vi forholde oss til: Helsinkideklarasjonen Utprøvningsdirektivet

Detaljer

Veiledning til utfylling av meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr

Veiledning til utfylling av meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr Veiledning til utfylling av meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr Dette er ment som en generell forklaring til utfylling av meldeskjemaet for klinisk utprøving av medisinsk utstyr og til

Detaljer

Regelverk Per Farup Forskningssjef / overlege, SI Professor, DMF, NTNU Per Farup

Regelverk Per Farup Forskningssjef / overlege, SI Professor, DMF, NTNU Per Farup KLMED 8007 2009 Regelverk Forskningssjef / overlege, SI Professor, DMF, NTNU Klinisk forskning - Lover Slik var det før 1. juli 2009 Personopplysningsloven Helseregisterloven Helsepersonelloven Biobankloven

Detaljer

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Stein A. Evensen Leder REK Sør-Øst D 2007-13 Røros oktober 2013 Hva er post-marketing studier? Studier som gjøres etter at det er gitt markedsføringstillatelse

Detaljer

Veiledning for medlemmer i regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Veiledning for medlemmer i regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Veiledning for medlemmer i regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Styringskomiteen for bioetikk Veiledning for medlemmer i regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

Legemiddelstudier på barn

Legemiddelstudier på barn Legemiddelstudier på barn Ansgar Berg Seksjonsoverlege, Prof. dr med Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus Røros 15 oktober 2013 Nødvendigheten av å inkludere barn i kliniske utprøvninger Barn

Detaljer

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2003 Side 2199 2356 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 20. november 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Sept. 29. Deleg.

Detaljer

Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter. (hovedskjema)

Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter. (hovedskjema) Prosjektnummer REK: 2.2006.830 Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter. (hovedskjema) Øst-Norge: Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 60 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Instruks Forskningsinstruks Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig

Detaljer

åge wifstad institutt for samfunnsmedisin, universitetet i tromsø

åge wifstad institutt for samfunnsmedisin, universitetet i tromsø Dyre piller åge wifstad institutt for samfunnsmedisin, universitetet i tromsø Om lag to tredeler av utgiftene til legemidler i Norge betales av det offentlige. Det er derfor viktig å vite hva som styrer

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 25. februar 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 25. februar 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 25. februar 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Britt Ingjerd Nesheim

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen og Ernst Omenaas Utgitt av Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet Den norske lægeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Vår ref.: 07.4.179 Deres Ref.:OB/- Dato: 12.10.07 Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Metforminbehandling av gravide PCOS kvinner og for tidlig fødsel Hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS , Retningslinjene finnes også på Barneklinikkens område på intranett Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. ANSVARSFORHOLD...4 3. INNKJØP...4 Rekvisisjon...5 Legemidler (gul rekvisisjon)...5

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem Markus Hoel Lie

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 27. februar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 27. februar 2012 ÅRSRAPPORT 2011 27. februar 2012 INNHOLD: 1 Økonomisk rapportering... 3 2 Overordnede utfordringer og prioriteringer... 4 3 MÅL, STYRINGSPARAMETRE OG OPPDRAG... 4 3.1 Hovedmål: Tilgang til sikre og effektive

Detaljer

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL).

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). PROSJEKTLEDER: Overlege dr. med Bjørn-Yngvar Nordvåg, St Olavs Hospital HF Versjon 31.10.12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 2 Bakgrunn

Detaljer