Nye antikoagulanter bare fryd og gammen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye antikoagulanter bare fryd og gammen?"

Transkript

1 1 Nye antikoagulanter bare fryd og gammen? DM Arena hjerte & kar Oslo 06. mars 2013 Per Wiik Johansen Overlege, dr.med. Seksjonsleder - Seksjon for LMK og -sikkerhet Avdeling for farmakologi OUS, Rikshospitalet

2 Bivirkningsmeldinger 2

3 Warfarin - virkningsmekanisme Vitamin K syklus 3 VKOR GGC

4 Warfarin (Marevan) 4 Fordeler > 50 års erfaring opparbeidet betydelig kompetanse på slik behandling generell indikasjon billig medikament et godt medikament brukt riktig krever god oppfølging tilgjengelig effektmål (INR) raskt svar tilgjengelig antidot (vit. K) relativt lang halveringstid (ca. 40 timer ±) effekt vedvarer lenger ved uteglemt dose Ulemper langsom innsettende effekt LMWH i første fase krever tett oppfølging (INR) for å dosere optimalt svært individualisert behandling ujevn dosering dvs oftest ulik dose fra dag til dag compliance -problematikk betydelig interaksjonsproblematikk (legemidler/kosttilskudd/næringsmidler etc) et medikament som tar mange liv og genererer mange bivirkningsmeldinger oppfølgingen koster mye (INR-måling, personellmessige ressurser på sykehus), fravær fra arbeidsplassen, reisekostnader etc) store totale kostnader

5 Koagulasjonskaskaden nye perorale AK 5

6 6 Nye perorale AK bare fryd og gammen? Nye behandlingsprinsipper (paradigmeskifte) Etterlengtede behandlingsalternativer til warfarin (Marevan) warfarin enerådende i 50 år Markedsføring vinklet mot tre antatte fordeler standard dosering one size fits all fravær av/betydelig mindre interaksjonsproblematikk slipper monitorering Er det så enkelt??? Er det grunn til å helle litt kaldt vann i blodet?

7 Statistikk over bivirkningsrapporter (totaltall, dvs både til RELIS, produsentene og pasientrapporter direkte til Legemiddelverket) : Pradaxa: Xarelto: Eliquis: 23 (78% alvorlige) 3 fatale 6 (50% alvorlige) ingen fatale 3 (100% alvorlige) ingen fatale 2013 (pr 28. februar 2013): Pradaxa: 6 (67% alvorlige) ingen fatale Xarelto: Eliquis: 0 3 (33% alvorlige) ingen fatale NB! Viktig å melde bivirkninger/interaksjoner til RELIS ATC kode 2012 Antall individer B01AE07 - Pradaxa B01AF01 - Xarelto B01AF02 - Eliquis 334 B01AA03 - Marevan

8 8 Statistikk over bivirkningsrapporter Om de rapporterte bivirkninger: Domineres av blødningsbivirkninger mage/tarm (rektalblødninger!) hjerne hematuri blødningsanemi terapisvikt/tromboser (DVT, LE, slag) fokusområde! hittil fått lite på interaksjoner viktig å kartlegge mer her!

9 9 Nye perorale AK bare fryd og gammen? Grunner til å skynde seg langsomt Manglende kunnskap blant legene om klinisk bruk praktisk erfaring med bruk er foreløpig begrenset risiko økt feilbruk i en oppstartsperiode viktig å synliggjøre utarbeidet informasjon på myndighetsnivå for legene informasjonen må nå brukerne nylig utarbeidet og publisert informasjonsskriv fra Helsedirektoratet informasjon vil bli tilpasset ny teknologi (Smarttelefoner, Nettbrett etc) viktig at leger aktivt bruker slik informasjon samt preparatomtaler stadig nye indikasjonsutvidelser vil komme fortløpende viktig å holde seg oppdatert! viktig å bruke disse midlene on-label iht preparatomtale off-label -bruk (hjerteklaffer)

10 10 Nye perorale AK bare fryd og gammen? Grunner til å skynde seg langsomt Ukjente bivirkninger og interaksjoner vil vise seg ved å bredde bruken fra selekterte studiepopulasjoner til bruk i hele befolkningen alle de nye antikoagulantene står på overvåkingslisten bivirknings- og interaksjonsprofilen ikke godt nok kartlagt overraskelser? substrat for CYP3A4 og P-gp stort potensial for interaksjoner multimorbide eldre med redusert nyrefunksjon og betydelig polyfarmasi manglende treff i interaksjonsdatabaser ikke ensbetydende med at interaksjon ikke forekommer kan bero på manglende oppdatering/ukjent falsk trygghet! meld bivirkninger/interaksjoner til RELIS genererer signaler som er med på å trygge pasientsikkerheten under slik behandling

11 11 Distribusjon til og fra vev - interaksjoner P-glykoprotein (Pgp) Pgp er en pumpe som regulerer eksponering av mange legemidler både systemisk (via tarm, nyrer, lever) og lokalt f. eks. i sentralnervesystemet (BBB) Individuelle forskjeller i Pgp-kapasitet (fenotype) som følge av interaksjoner, eventuelt også genetiske variasjoner, er en årsak til at pasienter erfarer ulik effekt eller bivirkning av standarddoser av mange legemidler Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: Hemmere: makrolider, konazoler, HIV-midler, amiodaron, verapamil Indusere: Johannesurt, dexametason, rifampicin

12 12 Metabolisme Cytokrom P450 (CYP)-systemet (prodrug/aktivt per se) (aktiv/inaktiv) Finnes både i lever og tarm - legemiddelmetabolisme starter allerede i tarmveggen, selv om leveren er hovedansvarlig for legemiddelmetabolismen (www.cyp450.no)

13 Farmakogenetikk 13 Miljøfaktorer CYP3A4 Kosthold grapefrukt-/granateplejuice hemmer CYP3A4 Naturmidler/kostholdsprodukter Johannesurt induserer CYP3A4 Legemiddelinteraksjoner Enzymhemming (CYP3A4-hemmere) Enzyminduksjon (CYP3A4-induktorer)

14 CYP-interaksjoner aktuelle kombinasjoner 14 Enzym Hemmere Indusere Blir påvirket av hemmere/indusere (substrater) CYP3A4 Amiodaron (Cordarone) Diltiazem (Cardizem) Erytromycin (Ery-Max) Flukonazol (Diflucan) Grapefruktjuice Indinavir (Crixivan) Itrakonazol (Sporanox) Ketokonazol (Fungoral) Klaritromycin (Klacid) Nelfinavir (Viracept) Ritonavir (Norvir) Verapamil (Isoptin) Bosentan (Tracleer) Fenytoin (Epinat) Johannesurt Karbamazepin (Tegretol) Rifampicin (Rimactan) Alprazolam (Xanor), Atorvastatin (Lipitor), Buspiron (Buspar), Ciklosporin (Sandimmun), Eletriptan (Relpax), Eplerenon (Inspra), Ergotamin (Anervan), Etinylestradiol (P-piller), Felodipin (Plendil), Kabergolin (Cabaser), Karbamazepin (Tegretol), Klonazepam (Rivotril), Klopidogrel (Plavix), Larkanidin (Zanidip), Nifedipin (Adalat), Quetiapin (Seroquel), Risperidon (Risperdal), Sildenafil (Viagra), Simvastatin (Zocor), Solifenacin (Vesicare), Tadalafil (Cialis), Vardenafil (Levitra) CYP2D6 Bupropion (Zyban) Celecoksib (Celebra) Duloksetin (Cymbalta) Fluoksetin (Fontex) Metadon Paroksetin (Seroxat) Terbinafin (Lamisil) [ingen kjente] Amitriptylin (Sarotex), Atomoxetin (Strattera), Haloperidol (Haldol), Klomipramin (Anafranil), Kodein (P. Forte), Metoprolol (SeloZok), Mianserin (Tolvon), Nortriptylin (Noritren), Perfenazin (Trilafon), Risperidon (Risperdal), Tramadol (Nobligan), Venlafaksin (Efexor) CYP2C19 Fluoksetin (Fontex) Fluvoksamin (Fevarin) Omeprazol (Losec) Tiklopidin (Ticlid) Vorikonazol (Vfend) Fenytoin (Epinat) Johannesurt Rifampicin (Rimactan) Amitriptylin (Sarotex), Citalopram (Cipramil), Escitalopram (Cipralex), Diazapam (Valium), Klomipramin (Anafranil), Klopidogrel (Plavix), Moklobemid (Aurorix), Omeprazol (Losec) CYP2C9 Amiodaron (Cordarone Flukonazol (Diflucan) Metronidazol (Flagyl) Bosentan (Tracleer) Johannesurt Rifampicin (Rimactan) Fluvastatin (Lescol), Fenytoin (Epinat), Glimeperid (Amaryl), Glipizid (Mindiab), Losartan (Cozaar), Warfarin (Marevan) CYP1A2 Cimetidin (Tagamet) Ciprofloxacin (Ciproxin) Fluvoksamin (Fevarin) Sigarettrøyk Rifampicin (Rimactan) Duloksetin (Zymbalta), Klozapin (Leponex), Olanzapin (Zyprexa), Propranolol (Inderal), Teofyllin (Theo-Dur), Warfarin (Marevan) Hentet fra

15 15

16 Nye perorale AK bare fryd og gammen? Grunner til å skynde seg langsomt 16 Etterlevelse (compliance) standard dosering uten løpende kontroll økt compliance? hva med dosering x 2 per døgn? relativt kort halveringstid effekten taper seg relativt raskt ved uteglemt(e) dose(r) raskere effekttap enn ved warfarin (Marevan) risiko for terapisvikt og økt tromboserisiko fordel - effekten raskt på igjen ved ny dosering foreløpig ingen analysemetode for å kontrollere compliance (lavt område) legene må informere nøye og forsikre seg om at pasienten har forstått viktigheten av å ta disse legemidlene regelmessig løpende kontroll er et insitament for bedre etterlevelse hvor ofte for NOAK?

17 17 Nye perorale AK bare fryd og gammen? Grunner til å skynde seg langsomt GI-bivirkninger (gastrittplager/gi-blødninger) grunn til bekymring? N Engl J Med 2009; 361:

18 18 Nye perorale AK bare fryd og gammen? Grunner til å skynde seg langsomt Renal eliminasjon i større eller mindre grad obs nyrefunksjonen! obs. - følg angivelsene i preparatomtalene ift dosering ved redusert nyrefunksjon

19 Nye perorale AK bare fryd og gammen? Grunner til å skynde seg langsomt 19 Ingen effektiv og spesifikk antidot ved blødning/overdosering må bruke mer uspesifikke midler som (aktivert) PCC, NovoSeven (eptacog alfa) som antidot + symptomatisk behandling fordel med relativt kort halveringstid av NOAK gir begrensede muligheter der rask hemostase er viktig/ønskelig redusert pasientsikkerhet ved akutt hendelse (blødning)

20 20 Nye perorale AK bare fryd og gammen? Grunner til å skynde seg langsomt Manglende analysemetoder konsentrasjonsbestemmelse av NOAK kan foreløpig ikke utføres i Norge per i dag - INR/aPTT kan benyttes på dabigatran, men svært grov metode i ferd med å etablere nye analysemetoder ved de større sykehusene, men tar noe tid funksjonsassay (koagulasjonsanalyser med kalibrator for det enkelte legemidlet) - finnes kommersielt tilgjengelig kan brukes i ø.hj.-sammenheng kromatografiske metoder som LCMSMS lite egnet til ø.hj.analyser utvikles/settes opp, valideres, settes i rutinedrift krever ressurser referanseområder for disse stoffene foreløpig ikke etablert må etableres gjør optimal og trygg oppfølging vanskeligere, spesielt ift oppfølging ved interaksjons-, overdose- og compliance -problematikk

21 Nye perorale AK bare fryd og gammen? Grunner til å skynde seg langsomt 21 Obs - selve bytteprosessen fra evt Marevan (warfarin) til de nye po AK bytte stabile pasienter på warfarin (Marevan) uten problemer av noe slag bør ikke byttes over til de nye midlene sannsynligvis ingen fordel overgang må skje iht preparatomtalen ulik overgang for de tre preparatene viktig med god informasjon til pasientene slik at de har forstått bytteprosesessen NB! for all del unngå dobbeltbehandling (obs multidose)!!!

22 22 Oppsummering Dabigatran, rivaroksaban og apiksaban virker nye spennende behandlingsalternativer innleder en ny æra viktig at legene er oppdaterte, og at pasientene får adekvat informasjon Utfordringer manglende muligheter for monitorering ingen spesifikk antidot mange potensielle interaksjoner Vi må forvente at det kommer (enda) flere nye midler kompleksiteten i vurdering og valg av terapi vil øke ytterligere Hva nå? vær obs på bivirkninger/interaksjoner alle bivirkninger bør meldes: - signalgenerering og tryggere pasientbehandling

23 23 Konklusjon I en startfase bør man med disse høyrisikomidlene legge opp til en strategi der man skynder seg langsomt potensielt mange skjær i sjøen (dosering, interaksjoner, monitorering, etterlevelse, antidot etc) Bruk preparatomtaler og informasjonen fra Helsedirektoratet og Legemiddelverket aktivt Lærer disse nye midlene å kjenne på godt og vondt gradvis implementering gir en god læringsprosess Øke utbreddingen suksessivt - veien blir til mens vi går og det viktigste er å sette pasientsikkerheten i høysetet

24 24

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale. Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er.

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 3 2012 1. mars 2012 100. årgang Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 82 2000 for en helg? 14 Tema: Psykisk helse 24 Ti minutter er nok 34 Dø når

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Refusjonsrapport Xarelto (rivaroksaban) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi.

Refusjonsrapport Xarelto (rivaroksaban) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsrapport Xarelto (rivaroksaban) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi. OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for

Detaljer

Dosering: Warfarin Orion absorberes raskt og fullstendig. Den samme dosen kan derfor administreres oralt, parenteralt eller intravenøst.

Dosering: Warfarin Orion absorberes raskt og fullstendig. Den samme dosen kan derfor administreres oralt, parenteralt eller intravenøst. 1. LEGEMIDLETS NAVN Warfarin Orion 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 2,5 mg warfarinnatrium. Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 51,4 mg/tablett For

Detaljer

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål 1 Arterielle tromber (høye skjærekrefter): Platerike Venøse (og atriale) tromber: Fibrinrike Arterielle tromber (høye skjærekrefter):

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Legemidler. Kristine Lundereng Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket i Levanger

Legemidler. Kristine Lundereng Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket i Levanger Legemidler Kristine Lundereng Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket i Levanger Reseptekspedisjon Et lite sykehusapotek Nytte / Effekt LEGEMIDLER Bivirkning / Kostnad Legemiddel, naturlegemiddel, helsekost..

Detaljer

Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter

Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter Per Morten Sandset Oslo universitetssykehus/universitetet i Oslo Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Avdeling for blodsykdommer

Detaljer

Forprosjekt Oppstartsveiledning

Forprosjekt Oppstartsveiledning Rapport fra Forprosjekt Oppstartsveiledning Behov Målgruppe Målsetting Løsning Studier har vist at 30-50 % av forskrevet medisin ikke brukes som tilsiktet, og at et udekket informasjons- og oppfølgingsbehov

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel

Detaljer

Nr. 2 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn. Ny klaff uten åpen hjertekirurgi side 4-7 TEMA: Legemidler til barn side 8-24

Nr. 2 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn. Ny klaff uten åpen hjertekirurgi side 4-7 TEMA: Legemidler til barn side 8-24 Nr. 2 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn Ny klaff uten åpen hjertekirurgi side 4-7 TEMA: Legemidler til barn side 8-24 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no Ny vår nye muligheter Mange

Detaljer

START OG STOPP versjon 2*

START OG STOPP versjon 2* START OG STOPP versjon 2* Screeningverktøy for forskrivning av legemidler til eldre Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff, Olav Spigset, Aina Langørgen, Anne Gerd

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Iscover 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel (som hydrogensulfat).

Detaljer

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden.

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plavix 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg klopidogrel (som hydrogensulfat) Hjelpestoffer: Hver filmdrasjerte

Detaljer

Knuse-/ delelisten OUS 2013

Knuse-/ delelisten OUS 2013 Vedlegg til: Tabletter og kapsler deling, åpning og knusing Knuse-/ delelisten OUS 2013 Listen er sortert alfabetisk etter produktnavn. Som hovedregel skal alle tabletter og kapsler svelges hele. Før avvik

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Erivedge 150 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver harde kapsel inneholder 150 mg vismodegib.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Erivedge 150 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver harde kapsel inneholder 150 mg vismodegib. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 4 2012 22. mars 2012 100. årgang Oversett Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 Turnusklemma 40 Eks`en på dødsleiet 88 Tett på Liv Signe Navarsete 100 NYHET Nyhet: ZOELY P-pillen med

Detaljer

Antidepressiva. Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr

Antidepressiva. Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr Antidepressiva Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr Depresjon hos barn Før 1976 trodde ikke at det fantes Epidemiologisk undersøkelse hvor en spurte barn, mange svarte at de følte seg miserable og at

Detaljer