Depresjon i allmennpraksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Depresjon i allmennpraksis"

Transkript

1 Depresjon i allmennpraksis Diagnostikk og behandling Eline Kalsnes Jørstad, overlege, FDPS Vårmøtet 2015

2 Hvorfor snakke om depresjon? Folkesykdom Livstidsprevalens 17-20% En av de hyppigste årsaker til sykdom/sykemelding i den vestlige verden Lidelsestrykk Tilbakefall hyppig (gj.snitt x 3 pr individ) Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

3 Depresjon - symptomer Senket stemningsleie (nedstemthet) Redusert energi- og aktivitetsnivå Nedsatt evne til å glede seg Nedsatt interesse for omverdenen Nedsatt konsentrasjon Tretthet og økt trettbarhet Forstyrret søvn Redusert appetitt Svekket selvfølelse og selvtillit Forestillinger om skyld og verdiløshet Ofte ledsaget av ambivalens/usikkerhet og ikke minst angst Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

4 Depresjon med somatiske (melankoliforme) ledsagesymptomer Tap av interesse og lystfølelse Tidlig morgenoppvåkning Morgenforstemning (stemningsleie mest nedsatt om morgenen) Psykomotorisk retardasjon Uro Appetittløshet Vekttap Tap av seksualdrift Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

5 Legeundersøkelse spørsmål: 1) «Har du de siste par uker kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt er håpløst?» 2) «Har du de siste par uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør?» Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

6 Legeundersøkelse forts: Etterspørre somatisk sykdom, ev. bivirkninger av medikamenter, ev. rusmisbruk Undersøke aktuell situasjon og funksjonsnivå Kartlegge sosiale, yrkesmessige og materielle vansker Kartlegge ev. tidligere episoder med depresjon Kartlegge ev. psykiske lidelser i familien Kartlegge personlige ressurser Kartlegge sosial støtte Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

7 - undersøkelse Eksogene faktorer Endogene faktorer - genetikk - sårbarhet Personlighetsvariabler Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

8 Legeundersøkelse forts: Undersøke stressfaktorer 1. Akutte (påkjenninger av sosial, økonomisk, relasjonell, jobbrelatert, somatisk art) 2. Kroniske (kroniske smerter, somatisk sykdom, økonomi/gjeld, dysfunksjonelle og fastlåste relasjoner, vold i relasjoner, rus, arbeidsledighet, tilpasningsvansker) Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

9 Selvmordsrisikovurdering Kartlegge selvmordstanker Ved selvmordstanker spørre om ev. planer Etterspørre ev. tidligere selvmordsforsøk Rusproblematikk? Aktuelle tap? (arbeid, økonomi, relasjoner, status, verdighet) Vurdere tiltak Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

10 Diagnostiske verktøy MADRS (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) Spørreskjema, 10 spørsmål, graderte svar BDI (Beck Depression Inventory) Selvrapportering består av 21 spørsmål, multiple-choice Tar utgangspunkt i pasientens egne tanker Andre (Hamilton rating scale, andre) Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

11 Differensialdiagnose «En dårlig dag på jobben» Krisereaksjon (kortvarig, sammensatte følelser, vekslende, miljøpåvirkelig) Sorg (tap) Følelsesmessig ubalanse ved personlighetsforstyrrelse (PF), særlig ved ustabil PF Dysthymi (kronisk depresjon) Bipolar lidelse Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

12 Den differensialdiagnostiske paletten Depresjon Affektforstyrrelse (PF) Depressive symptomer kan også være ledd i prodromalfase ved begynnende schizofreni (unge, funksjonstap) Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

13 Depresjon inndeling (ICD 10) Mild: 2-3 symptomer Merker endring, ofte bekymret, men opprettholder som regel funksjon Moderat: 4 symptomer Alvorlig: Mange symptomer, plagsomme, markerte Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

14 Behandling 1. Behandlingsrelasjon 2. Dialog 3. Refleksjon 4. Stressreduksjon/psykoedukasjon (undervisning) 5. Tiltak ved psykososial problematikk, behandle komorbid somatisk lidelse 6. Medikasjon 7. Psykoterapi Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

15 Behandling forts: 1. Behandlingsrelasjon Terapeutisk allianse preget av varme, empati, ekthet, tillit 2. Dialog - samtale Komme bak symptomene. Stille åpne spørsmål. Er det noe som trykker? Er det noe som belaster? Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

16 Behandling forts: 3. Refleksjon Etterspørre hvilke tanker pasienten har om sammenhenger, årsaker, utløsende faktorer og vedlikeholdende faktorer 4. Stressreduksjon Avlastning, veiledning, tilrettelegging, aktivere sosialt nettverk, støtte Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

17 Behandling forts: 5. Psykososiale tiltak Initiert av pasient (livsstil, fysisk aktivitet) Ved hjelp av familie/nettverk Initiert av lege/kommunehelsetjeneste Arbeidsgiver/NAV Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

18 Behandling forts: 6. Medikasjon Ved moderat til alvorlig depresjon MADRS > 20 Informer om effekt, bivirkninger. Optimaliser, kontroller og følg opp behandlingen (dose, ev. serumkonsentrasjon, ev. kombinasjoner) Antidepressive legemidler hever stemningsleiet når det er sykelig senket Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

19 Antidepressiva virkningsmekanisme Stimulering av monoaminenes funksjoner, som er antatt nedsatt ved depresjoner (monoaminhypotesen) Andre hypoteser Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

20 Monoaminer Monoaminer (av mono og -amin) er en gruppe substanser som består av et organisk molekyl med et amin, R-NH 2. En rekke ulike monoaminer syntetiseres i kroppen og fungerer som signalsubstanser (for eksempel serotonin) eller hormoner (for eksempel noradrenalin). Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

21 Antidepressiva - grupper 1. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) 2. Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) 3. Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere (Tricykliske antidepressiva TCA) 4. Andre antidepressiva (heterogen gruppe) 5. MAO-hemmere reversible og irreversible Kilde: Norsk legemiddelhåndbok Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

22 1) Selektive serotoninreopptakshemmere Fluoksetin Fontex Citalopram Cipramil Paroksetin Seroxat Sertralin Zoloft Fluvoksamin Fevarin Escitalopram Cipralex Disse har en sterkt hemmende virkning på reopptak av serotonin fra synapsespaltene, og øker dermed konsentrasjonen av serotonin i serotonerge synapser. Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

23 2) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) Venlafaksin Efexor Hemmer reopptak av serotonin og noradrenalin i CNS. Svak hemning av dopaminreopptak. I doser på 150 mg/dag eller mer bedre effekt på noradrenalinreopptaket. (BT-kontroll) Duloksetin Cymbalta Hemmer reopptaket av serotonin og noradrenalin. Hemmer svakt reopptaket av dopamin. Ikke signifikant affinitet for histaminerge, dopaminerge, kolinerge og adrenerge receptorer. Potensering av nedadgående hemmende smerteveier i CNS. Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

24 3) Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere Tricykliske antidepressiva (TCA) Klomipramin Anafranil Trimipramin Surmontil Amitriptylin Sarotex Nortriptylin Noritren Doksepin Sinequan Stimulerer monoaminenes funksjoner ved å hemme reopptak av serotonin og noradrenalin. Mer eller mindre anticholinerg og antihistaminerg virkning. Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

25 4) Andre antidepressiva Receptorantagonister Mirtazapin Remeron Øker noradrenerg og serotoninerg transmisjon, sederende effekt, ingen anticholinerg effekt, kun begrenset effekt på kjerte/kar Mianserin Tolvon Øker noradrenerg transmisjon og hemmer reopptak av noradrenalin Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

26 Andre antidepressiva forts. Noradrenalin og dopaminreopptakshemmere (NDRI) Bupropion Wellbutrin, Zyban Selektiv noradrenalin- og dopaminreopptakshemmer med minimal effekt på serotonin. Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

27 Andre antidepressiva forts. Selektive noradrenalinreopptakshemmere Reboksetin - Edronax Meget selektiv, potent noradrenalinreopptakshemmer. Ingen direkte effekt på serotoninreopptak. Påvirker ikke dopaminreopptak. Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

28 5) Monoaminoksydasehemmere Reversibel, selektiv (MAO hemmere) Moklobemid Aurorix Hemmer nedbrytningen av noradrenalin og serotonin gjennom reversibel hemning av monoaminoksidase, type A Irreversibel, uselektiv Fenelzin Nardil (ikke markedsført) Tranylcypromin Parnate (ikke markedsført) Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

29 Antidepressiva - indikasjon Depresjon Tilbakefallsprofylakse mot depresjon Depresjon ved hjerneorganiske tilstander som slag og Alzheimers sykdom Øvrige indikasjoner: (GAD, panikkangst/sosial fobi, bulimi, PTSD, psykiske og adferdsmessige symptomer hos demente, kroniske smerter, diabetisk nevropati) Kilde: Norsk legemiddelhåndbok Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

30 Informasjon til pasient (ev. pårørende) Ønsket effekt i løpet av 1-2 uker Full effekt etter 4-6 uker Bivirkninger kan være plagsomme, spesielt i startfasen Initial angst/søvnløshet kan kuperes med benzodiazepiner fases ut etter ca 2 uker Gir ikke opphav til egentlig misbruk Brå seponering kan gi ubehag Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

31 Valg av medikasjon SSRI og SNRI mindre toksiske/mindre bivirkninger enn TCA SSRI og SNRI egner seg også til eldre pasienter pga svak anticholinerg effekt (obs polyfarmasi) SSRI og SNRI usikker effekt hos barn og unge Flere i full remisjon med Venlafaksin (SNRI) enn med SSRI Visse holdepunkter for at TCA er bedre enn SSRI ved depresjoner med somatisk syndrom Reboksetin Edronax muligens best egnet ved depresjoner med redusert energi/oppmerksomhet og nedsatt sosial fungering. Forsiktighet ved bipolar depresjon Mirtazapin kan redusere kvalme og seksuelle bivirkninger ved SSRI og SNRI Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

32 Forsiktighetsregler SSRI, SNRI og TCA må ikke gis samtidig med MAO-hemmere eller de første 2 ukene etter bruk av ikke-selektive, irreversible MAO-hemmere Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

33 Kombinasjonsbehandling Kombinasjon av antidepressiva med forskjellig virkningsmekanisme kan forsterke effekten Trijodtyronin og litium kan forsterke den antidepressive effekten Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

34 Behandling forts: 7. Psykoterapi Kognitiv terapi (mye brukt) Psykodynamisk psykoterapi (vanlig, etablert) Mentaliseringsbasert psykoterapi (nyere) Mindfullness Andre/Kombinasjoner Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

35 Behandling forts: Kognitiv terapi (Aaron Beck) Teoretisk fundament: Tanker påvirker følelser og adferd Ved å endre tankene, kan man endre følelsene/adferden Identifiserer grunnantagelser/mønstre/skjema Identifiserer negative tanker Realitetstester negative tanker Arbeider med alternative måter å tenke på Endringsarbeid Øvrige terapiretninger: Se spesiallitteratur Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

36 Henvisning til spesialisthelsetjeneste Milde og ukompliserte moderate depresjoner behandles vanligvis i allmennpraksis. Henvisning ved: Moderate depresjoner som ikke har behandlingsrespons Unge pasienter med fare for funksjonstap Kompliserende faktorer (suicidalitet, rus, PF, ADHD, traumer/ptsd) Tilbakevendende depresjoner Mistanke om bipolar lidelse Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

37 Legeopplysninger i henvisning Beskrivelse av symptomer Beskrivelse av funksjon Somatisk undersøkelse Miljøfaktorer/Livshendelser Somatisk komorbiditet Medikasjon Gjennomført depresjonsbehandling Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

38 Prioriteringsveilederen - frist Depresjon: Lett til moderat: Som hovedregel ikke rett til prioritert helsehjelp Depresjon: Moderat til alvorlig: Som hovedregel rett til prioritert helsehjelp Maksimumsfrist 6 uker (individuelle vurderinger) Depresjon: Moderat med behandlingsresistens: Som hovedregel rett til prioritert helsehjelp Maksimumsfrist 4 uker (individuelle vurderinger) Depresjon: Alvorlig, ev. med psykotiske symptomer: Som hovedregel rett til prioritert helsehjelp Maksimumsfrist 2 uker (individuelle vurderinger) Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

39 Oppfølging etter henvisning Følge opp anvisninger i epikrise Fokus på tilbakefallsprofylakse (stressorer) Intervensjon ved varselsymptomer Tettere oppfølging/støtte i sårbare perioder Levestil (søvn, fysisk aktivitet, arbeid, kosthold, sosialt nettverk, forhold til rusmidler) Psykoedukasjon (veiledning/undervisning) Ikke overse uventet forløp (diagnose? komorbiditet?) Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

40 Spørsmål Takk for oppmerksomheten Eline Kalsnes Jørstad - Vårmøtet

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Detaljer

De sørgendes land. Dagens Medisin melder den 29. april 2010. Sørgende er ikke syke, de er i eksil.

De sørgendes land. Dagens Medisin melder den 29. april 2010. Sørgende er ikke syke, de er i eksil. FAG: SORG De sørgendes land Sørgende er ikke syke, de er i eksil. Foto: Privat Av Henning Herrestad Herrestad er Dr. philos, gestaltterapeut og filosofisk praktiker. Han arbeider som koordinator for sorgtjenesten

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS

MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS Arne Ruset overlege og greinspesialist i alderspsykiatri Alderspsykiatrisk eining Molde sjukehus Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 1 INNHALD:

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

IS-1670 Tipshefte. Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.

IS-1670 Tipshefte. Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet. Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no IS-1670 Tipshefte FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE - et tipshefte for helsepersonell om

Detaljer

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bipolar lidelse og akupunktur Jeg har i flere år jobbet som sykepleier ved psykiatrisk klinikk i Stavanger. I den forbindelse møter jeg mange pasienter

Detaljer

Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka

Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Erfaringskompetanse.no sin oversettelse og tilpasning av Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs, som ble publisert av The Icarus

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer