Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter"

Transkript

1 Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter Per Morten Sandset Oslo universitetssykehus/universitetet i Oslo Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Avdeling for blodsykdommer

2 Conflicts of Interest Nasjonal koordinator og hovedutprøver: Studier på dyp venetrombose og lungeembolisme Boehringer Ingelheim dabigatran (Recover/Remedy) Bayer rivaroksaban (Einstein DVT/PE/Extention) BMS/Pfizer apiksaban (Amplify og Amplify Extention) Daichi-Sankyo edoksaban (Hokusai-studien) Enkelte foredrag betalt av legemiddelindustri Bayer, Boehringer-Ingelheim, Nycomed, Pfizer Intellektuell interessekonflikt Arbeidet med forbedring av warfarinbehandling i 30 år

3 Antikoagulasjonsbehandling i Norge > pasienter bruker antikoagulasjonsbehandling i terapidoser (de fleste warfarin) Betydelig antall får forebyggende behandling Forebygger minst blodpropper (5%) Hindrer ukjent antall alvorlige senfølger/dødsfall Forårsaker minst klinisk relevante blødninger (2-3%) de fleste milde Direkte årsak til dødsfall

4 Årlige bivirkningsrapporter fra SLV Dødsfall på blodfortynnende og blodplatehemmende legemidler i 2010: - Warfarin: 37 tilfeller - Acetylsalisylsyre: 4 tilfeller VG Nett

5 Antikoagulasjonsbehandling i mer enn 50 år synonymt med heparin og warfarin Heparin sukkermolekyler ekstrahert fra grisetarm høyrenset ufraksjonert eller spaltet i sekvenser med lavere molekylvekt Må gis intravenøst eller subkutant Warfarin hindrer resirkulering av K-vitamin i kroppen hindrer derved produksjonen av funksjonelle koagulasjonsproteiner (II, VII, XI, X) Tas peroralt men krever nøye monitorering og det er mange interaksjoner

6 Antikoagulasjonsbehandling med warfarin risiko for residiv og blødning Residiv Blødning /1000 per år 1/100 fatale? 0.5-2/1000/år Risiko for posttrombotisk syndrom 1-5/1000/år fatale? 2-3/100/år alvorlige?

7 Stort udekket behov («unmet need») for nye antikoagulantia Peroral (eller sjelden subkutan administrasjon) Helst administrasjon én gang per dag Forutsigbart dose-respons forhold Ikke behov for monitorering Hurtig på og av respons Akutt trombose akutt kirurgi blødning Få eller ingen bivirkninger Levertoksisitet rebound effekt ved seponering Sikkerhetsprofil Interaksjon med kost, naturelegemidler, legemidler

8 Trinn Inititiering Koagulasjonskaskaden TF/VII(a) Legemiddel IX Propagering Amplifisering IXa Va VIIIa Xa X Rivaroksaban Apiksaban Edoksaban II Trombin generering IIa Dabigatran Fibrinogen Fibrin

9 Nye perorale antikoagulantia (NOAK) virkning absorpsjon eliminasjon Apiksaban (Eliquis) Rivaroksaban (Xarelto) Dabigatran etexilate (Pradaxa) Koagulasjonsvirkning Faktor Xa Faktor Xa Trombin Molekylvekt Prodrug Nei Nei Ja Biotilgjengelighet (%) ~50 ~ Tid til peak (timer) Metabolisme (%) Renal eliminasjon (%) ~25 66* >80 *50% er metabolisert i lever

10 Nye perorale antikoagulantia (NOAK) halveringstid «rebound» effekt Apiksaban (Eliquis) Rivaroksaban (Xarelto) Dabigatran etexilate (Pradaxa) Koagulasjonsvirkning Faktor Xa Faktor Xa Trombin T1/2 (timer) GFR>80 ml/min T1/2 (timer) GFR T1/2 (timer) GFR T1/2 (timer) GFR<30 ml/min Beregnet varighet av antikoagulasjonseffekt (døgn) (GRF-avhengig)

11 Nye perorale antikoagulantia (NOAK) Apiksaban (Eliquis) Rivaroksaban (Xarelto) Dabigatran etexilate (Pradaxa) Koagulasjonsvirkning Faktor Xa Faktor Xa Trombin CYP metabolisme CYP3A4/5 CYP3A4 og CYP2J2 Ingen P-glykoprotein (Pgp) Er substrat Er substrat Er substrat Proteinbinding (%) Antidot Ingen Ingen Ingen

12 Nye perorale antikoagulantia (NOAK) godkjente indikasjoner per mars 2013 Eliquis Xarelto Pradaxa Virkningsmekanisme Faktor Xa Faktor Xa Trombin Atrieflimmer Ja Ja Ja Postoperativ tromboseprofylakse ved kne- og hoftekirurgi Ja Ja Ja Dyp venetrombose - akutt Nei Ja Nei Lungeembolisme - akutt Nei Ja Nei Venøs trombose - sekundærprofylakse Nei Ja Nei Tromboseprofylakse - indremed. pas. Nei Nei Nei Tromboseprofylakse hos kreftpasienter Nei Nei Nei Mekanisk hjerteventil Nei Nei Nei Profylakse og behandling av gravide Nei Nei Nei

13 Uavklarte spørsmål Pasientmedvirkning («compliance»)? Behovet for å måle behandlingseffekt? Hvordan håndtere akutt kirurgi/inngrep? Hvordan håndtere elektiv kirurgi/inngrep? Hva gjør vi ved akutt blodpropp der det er aktuelt med blodproppløsende behandling? Hvordan forebygge og håndtere blødninger? Behovet for antidot?

14 Behov for monitorering av nye perorale antikoagulantia Behandling skal normalt ikke monitoreres IKKE indikasjon for monitorering utenfor sykehus Mulighet for monitorering Globale koagulasjonstester (APTT og INR) kan trolig si noe om medikamentene finnes i blodet men i praksis ubrukelige til å monitorere behandlingen Finnes spesifikke tester for å måle plasmakonsentrasjonen (etableres ved OUS) Monitorering kan være aktuelt ved Intoksikasjoner - blødning trombose kirurgi

15 Komité utnevnt av legemiddelkomitéen ved OUS: - Geir Stray Andreassen (ortoped) - Bjørn Bendz (kardiolog) - Jorun Berge (farmasøyt) - Sigrun Halvorsen (kardiolog) - Carola Henriksson (klinisk kjemi) - Anne Flem Jacobsen (gynekolog) - Per Wik Johansen (klinisk farmakolog) - Steinar Madsen (Legemiddelverket) - David Russell (nevrolog) - Per Morten Sandset (leder - hematolog) - Hanne Stenberg-Nilsen (farmasøyt)

16 Nye perorale antikoagulantia (NOAK) generelle tiltak når kirurgi er aktuelt Apiksaban (Eliquis) Rivaroksaban (Xarelto) Dabigatran (Pradaxa) Mål Hb, trombocytter, kreatinin, ALAT, bilirubin, GFR, APTT, INR Mål Hb, trombocytter, kreatinin, ALAT, bilirubin, GFR, APTT, INR Mål Hb, trombocytter, kreatinin, ALAT, bilirubin, GFR, APTT, INR Identifiser tid fra siste dose Identifiser tid fra siste dose Identifiser tid fra siste dose Usikker nytte av APTT og INR, høy konsentrasjon kan foreligge selv ved normal APTT og INR Usikker nytte av APTT og INR, høy konsentrasjon kan foreligge selv ved normal APTT og INR Er APTT og INR forhøyet, vurdér PCC. Normal APTT tyder på ingen eller lav konsentrasjon

17 Nye perorale antikoagulantia (NOAK) akutt (ø.hjelp) kirurgi Apiksaban (Eliquis) Rivaroksaban (Xarelto) Dabigatran (Pradaxa) Generelle tiltak før kirurgi Generelle tiltak før kirurgi Generelle tiltak før kirurgi Operasjonen bør utsettes, helst én halveringstid. Usikker nytte av APTT og INR Operasjonen bør utsettes, helst én halveringstid. Usikker nytte av APTT og INR Operasjonen bør utsettes, helst én halveringstid (avhengig av nyrefunksjon) eller til APTT er normalisert Vurdér PCC Vurdér PCC Vurdér PCC

18 Nye perorale antikoagulantia (NOAK) elektiv kirurgi større inngrep Apiksaban (Eliquis) Rivaroksaban (Xarelto) Dabigatran (Pradaxa) Seponer 2 døgn før inngrepet Start postop dag 1-3 avh. av hemostase og indikasjon for antikoagulasjon; vurdér suppl. profylaksedose med LMV heparin inntil behandling med apiksaban kan starte Seponer 2 døgn før inngrepet Start postop dag 1-3 avh. av hemostase og indikasjon for antikoagulasjon; vurdér suppl. profylaksedose med LMV heparin inntil behandling med rivaroksaban kan starte Seponer 2 døgn før inngrep ved GFR >50 ml/min; 4 døgn før ved GFR ml/min Start postop dag 1-3 avh. av hemostase og indikasjon for antikoagulasjon; vurdér suppl. profylaksedose med LMV heparin inntil behandling med dabigatran kan starte

19 Nye perorale antikoagulantia (NOAK) elektiv kirurgi mindre inngrep Apiksaban (Eliquis) Rivaroksaban (Xarelto) Dabigatran (Pradaxa) Seponer 24 t før inngrepet Seponer 24 t før inngrepet Seponer 24 t før inngrepet ved GFR >50 ml/min; 2 døgn før ved GFR ml/min Apiksaban kan vanligvis starte dagen etter operasjon Rivaroksaban kan vanligvis starte dagen etter operasjon Dabigatran kan vanligvis starte dagen etter operasjon

20 Nye perorale antikoagulantia (NOAK) akutt hjerneinfarkt og trombolyse Apiksaban (Eliquis) og rivaroksaban (Xarelto) Dabigatran (Pradaxa) Individuell vurdering basert på tid fra siste dose Begrenset nytte av APTT og INR Dersom det er <6 timer siden siste tablettinntak, bør ikke trombolyse gis; vurdér i stedet mekanisk trombektomi Individuell vurdering basert på tid fra siste dose og nyrefuksjon Trombolyse kan gis dersom APTT og INR er normale Dersom APTT eller INR er økt eller det er <(6) 8 timer siden siste tablettinntak, bør ikke trombolyse gis; vurdér i stedet mekanisk trombektomi

21 Noen viktige anamnestiske poeng Hvilket medikament? NB renal eller hepatisk eliminasjon? Hvilken dose? Tidspunkt for siste dose? Halveringstid (T 1/2 ) aldersavhengig Nyrefunksjon (normal/nedsatt)? Kreatinin clearance < >50 ml/min? Blødningens alvorlighetsgrad / tidspunkt for ev operasjon / behov for hurtig reversering

22 Reversibilitet av nye antikoagulantia Foreløpig ingen antidot Kort halveringstid T1/2 (7-17 timer) Farmakologisk regel etter fem halveringstider (T 1/2 ) er effekten borte, må evt seponere timer

23 Håndtering av blødninger Generelle tiltak Seponere dabigatran forbigående el. permanent Blodtransfusjon (RBC, plater, plasma) etter gjeldende retningslinjer Ved alvorlig blødning - vurdér Protrombinkomplekskonsentrat E/kg Aktivert protrombinkomplekskonsentrat E/kg Rekombinant faktor VIIa 90 µg/kg Antidoter er under utvikling

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål 1 Arterielle tromber (høye skjærekrefter): Platerike Venøse (og atriale) tromber: Fibrinrike Arterielle tromber (høye skjærekrefter):

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Foto: Tom Wang/shutterstock.com Høstmøteboken Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Et smart alternativ Vasking og sterilisering av instrumentsett koster både tid og penger D-RAD SMART PACK Single-Use

Detaljer

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 4 2012 22. mars 2012 100. årgang Oversett Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 Turnusklemma 40 Eks`en på dødsleiet 88 Tett på Liv Signe Navarsete 100 NYHET Nyhet: ZOELY P-pillen med

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* * i gruppen kombinasjonsp-piller Viktig å huske om p-piller og blodpropp For å minimere risiko for alvorlige bivirkninger anbefales p-piller

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Håndtering av blødninger ved antikoagulasjon. Pål Andrè Holme, Overlege, dr. med Avdeling for blodsykdommer OUS, Rikshospitalet

Håndtering av blødninger ved antikoagulasjon. Pål Andrè Holme, Overlege, dr. med Avdeling for blodsykdommer OUS, Rikshospitalet Håndtering av blødninger ved antikoagulasjon Pål Andrè Holme, Overlege, dr. med Avdeling for blodsykdommer OUS, Rikshospitalet INR og blødningsrisiko INR Risiko/48t 2-2.9 1/4000 3-4.4 1/2000 4.5-6.9 1/500

Detaljer

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2011 Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8 Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Husk Høstmøtet! s. 22 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose. s. 8. Interstitielle pneumonier s. 14. HbA1c som diagnosticum s. 22. ACP 2013 s.

Indremedisineren. Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose. s. 8. Interstitielle pneumonier s. 14. HbA1c som diagnosticum s. 22. ACP 2013 s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2013 Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose s. 8 Interstitielle pneumonier s. 14 HbA1c som diagnosticum s. 22 www.indremedisineren.no

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010 NefrologiskForumNr22010 Årgang16,nr2November2010 1 Innhold Redaktørens spalte..3 Formannsnytt..4 Selvopplevd livskvalitet når dialysepasienten blir nyretransplantert Ingrid Os, Ole Kristian Furulund,

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer