SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter."

Transkript

1 Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 De som ikke fikk følge med på frammarsjen (ikke fikk oppleve oppreisningen) (Fors fra forrige nr) Fylkesagronom Chr Kvarberg, Gjøvik Bonde Jens J Finsad, LØrenskog Frk Olga Venger, LØrenskog Skolebesyrer Bralie, ~i1lesrøm (død under okkupasjonell)~ Ekspedisj onssj ef Sigva Heggsad, Oslo (ikkje NSi)' Bonde Marin Hovland, Ullensvang Herman Harris Aall i Ullevål Hageby Kapein Flarald Lund, Ullensvang Da foregangsmannen og veeranen Dyrlege Nils Wånerhiun, dr Herman Harris Skånevik Aall eer e 3-årig brual Førsebejen Hans Lervig, fenlselsopphold kom u frå Oslo polii Akebergveien, 1716 år gammel Frikirkeforsander Nils O regne man med en syk og Ravnaa (ikkje NS), Ye- nedbøye mann, som eer leren, Nordland gens mening bare hadde me- Handelsbesyrer ge kor id igjen å leve Syk Marin Skogsholm (døde var han også, alvorlig syk like før freden,) Yeren, Og han skulle eer den dom Nordland han fikk egenlig ha Skulesyrar O K Skuggevik, innesperre i samfulle 15 år OG Nr 14-5 årg Lørdag 14 April 1956 Løssalg 50 øre Kulurpersonlighe og Ad-v Schjød veeran - gjennem hele si liv medkjemper for voldgif i inernasjonale konfliker Ny bok: «Fra åndløs Vi besøker dr Oyl i Tingvoll, Romsdal Men nedbø'ye? Nei, de (Da hans yngse sønn ble dra han ikke! inn i «oppgjøre» ble Skuggevik sengeliggende, da sønnen fikk Jeg husker ham fra den-: sin dom, døde faren, 87 år gam- gang Slom om de var i dag! mel) Selvsag så han all elendig Enkefru Mari Asgård, As- heen, forso de,sold klage i kard, Romsdal var opprør ove:r de uskyldig Løynan O r Bævre, drepe, overoohhndlingen Surnadal mange hadde få i fengsle- Skipper Pe,r Kamsvåg, ne, over de sinssvake domme- SraiUmnes, Romsdal, 94 år na osv Men dee hadde soff il soffløs ånd» i}i")~'~':/~???'))i';'~" o;: svenskene "--- ~- ~~;~\~!O$'\, '" ~ ~"' 64*" --~ Av høyeseresadvoka Folk og Land skrev i forr!)delle 10vspØrs:11ål De er oppdragsgiverne som gjelllom lsin nr ganske kor om høyeseresadvoka Annæus SchjØds redningens ramme opp Soffe ALBERT WESENER spørsmålssillin::; har rukke u angrep på de svenske '«nsi- var for sor il å få med al' som ue for Offenlig och\ n- de kunne være ønskelig å få ernaionell Ra>~ j; Verdens Vi gjengir her arikkelen in en ualelse om Deril har vel Gang sraks før påske (24 exenso eer Verdens Gang også pengemidlene vær begrenmars) o De faller naurlig å be- se Formenlig av samme grunn Na har også advoka Alber handle advoka 'SchjØds ar- må vi i uredningen savne sam- Wiesener len av vår lands ikke - som i e yringsfri menligndnger med andre 'Okkumes årvåkne og skarpskod- samfunn ikke bør så uimo- pere lands krigsoppgjør En un de juriser, a seg av den sag - i re hovedavsm: dersøkeise av spørsmåle i hvilsamme SchjrØd og gi ham l Hans nedrakking av de ken grad visse juridiske seierher- ' reprilllsip'per går igjen som e inen overhalng som V anar svenske Jurser ernasjonal fenomen i de for J:an len,ge vil huske, og dee 2 De som savnes i ured- skjellige lands OPjPgjør'i hadde har Wiesener gjor samme ningen unekelig vær av ineresse organ (5 april) 3 Li om de som sår der Men ilbake il domspraksis: Kanskje $ulle resoppgf~ø'p:es fol"lsvarere enke seg li om før l Nedrakkingen de rører for mege ved savne her Vi kunne gjøre de anke- sine innledningsberakninger' eer den som bealer for ua- eksperimen a den norske renevner advoka SchiØd a ikke 1elsen? gjering for egen regning - f eks bare for dem som har dela i Videre hevder han a skrife for noen usener av de fra NSoppgjøre, men også for uenfor- er merke av forfaerens «per- folk på ~~lidarisk b~ls konfisående, kan deu ha sine van!- sonlige polii-sike innsilling» De skere nll111~ner - Ville aveske skeligheer å vurdere oppgjøre skal fin ne3e il å merke slik de svenske msiu en llieggseffekiv Men, sier han de er For min del har jeg eer o gan- ualelse ang domsolenes prakarbefdes 'j(uredningen~) kva- gers lesning av den juridiske u- sis i de s~edfundne op~jøre lie de kommer an på, og in- redningen ikke den fjernese Tanken er ikke så umulg Er e anne anelse om de respekive forfa- de ikke så a en norsk regjering - nærmere besem Ny(gaards- Man vener sa små eer den- eres P'<>lllSke syn ne forplikende innledningen a Advokaen kommer inn på a volds - har konsuler de sam nå skal blanke våpen rekkes, for de gode forhold mellom: Norge ~e reslærde eller noen av dem nå har <;;:luislings akor a mål og Sverige ikke må skades Saklig Ør? Så er man jo gammel kunav seg il saklig å bloleggel den kriikk kan ikke skade, mener d~ Og ee~ loven om oppdrasvikende kvalie d de :svenlske han Og når de gjelder den ges suggesive kraf, som advoreslærdes argumenasjon Man svenske uredningen, sier han a ka SchiØd bekjenner seg il, seer seg il ree for den ånds- denne heller ikke kan skade _ sk~le de vær: håp om e for opplevelse de ville være å få en nemlig av den mosae grunn, regjerngen POSV svar kvaliesfekning i disse spørs- ide den ikke er saklig Så for- Rikignok ville e represena- mål Men dessvf~te Man får en såvid er de vans}l:elig å skjøn- iv domsmaeri,ale by svenskene hel annen foresilling;, Periode- ne hva som egenlig skulle see på adskillig merkelig lesning, om vis har man følelsen av å over- vond mellom broderfolkene de ble lag frem Men hvordan være en ampl~r og ubalanser De måe da være den arik- skiulle de svenske herrer bli i sluggeroppvisning i en mindre kelen som advoka SchjØd sel\' sand il å danne seg e rikig bil-

2 Oyl i Tingvoll, Romsdal Men nedbøye? Nei, de var li ~; ;~;~:~~cv;~~";:~;;~ f~; de~~~~~:f~~~-';~ll~; ~~;; me re&ærde eller noen av dem (Da hans yngse sønn ble dra han ikke! nå har ~!Uislings akor a' mål og Sverige ikke må skades Saklig før? Så er man jo gammel kuna v seg il saklig å blolegg~ den kriikk kan ikke skade, mener d,e Og ee~ loven om oppdra inn i «oppgjøre~ Sifelsen norsk ble Okkupasjonshisorie, Skuggevik 2014 sengeliggende, da sønnen flkk Jeg hiusker ham f~ den-: svikende kvalie li de isvenlske han Og når de gjelder den ges suggesve kraf, som advoreslærdes: argumenasjon Man svenske uredningen, sier han a ka SchjØd bekjenner seg il, sin dom, døde faren, 87 år gam- gang Slom om de var i dag! mel) J- Selvsag så han all ele ndig seer seg il ree for den ånds- denne heller ikke kan skade _ sk~le de vær håp om e for Enkefru Mari Asgård, As- heen, forso de sorm klage \ opplevelse de ville være å få en nemlig av den mosae grunn, regjermgen posiiv svar kard, Romsdal var opprør over de uskyldig kvalieareknng i disse, spørs- ide den ikke er saklig Så for- Rikignok ville e represena- LØynan O Bævre, drepe, over behandlingen i, mål Men dessvf~rre" Man får en såvid er de van$elig å skjøll- iv domsmae~e by svenskene hel annen foresilling, Periode- ne hva som egenlig skulle see på adskillig merkelig lesning, om Surnadal mange hadde få i fengslevis har man følelsen av å over- vond mellom broderfolkene de ble lag frem, Men hvordan' Skipper Pelr Kamsvåg, ne, over de sinssvake domme- være en' amp!:lt og ubalanser De måe da være den arik- sk1u1le,de svenske herrer bli i SraiUmnes, Romsdal, 94 år ne osv Men dee, hadde Sluggeroppvisning i en mindre kelen som: advoka' SchJØd seliv sand il å danne seg e rikig bil- (Han ble neke sykepleierske, nobel ar of self defence har skreve For han neker seg de aven av de møl'kese Sider enda de var h a Dl som hadde hans anker ikke id il å De svirrer i lufen med in- ine sin iver eer å nedvurdere ved de nforske resoppgjør - kose ihennes Udannnelse En dvele lenge ved Nei, han var Professor dr Herman Harris AaU~ vekiver og insinuasjoner mo de professor Sundberg og hans med- nemlig de kapiel som heer begang en dame fra Krisiansund den samme enusiasiske ver- svenske reslærde Vi får høre arbeidere gir han seg endog il visbedømmelsen sorparen av besøke ham, - døren so åpen densreformaor som før, ukue- som jeg begyne på for over fra en annen verden, som a de er e «endensskrif~ sven- å siere slengspark fra e svensk do~ene sår de :ba:e en sanda ih'lll nærme ~eg huse, høre lig i sn ro p'å a fremskris- 40 år siden Og de har a omsyre alle mine anke- skene har lage - e uprege privabrev Anonym Angivelig d~l"dlrade om a de fmnes godhun en eneale mne f~a suen: vilj' il' nln kull mege av min id og mine bygninger De b il a jeg «!prosedyreinnlegg fra den ene er de e fremredende svensk g~or a ilale har vær S~g be- «A de ar pengene m1ne, de en Ol'" seseire,par i saken~ A «hesehoven sik- jurishold han sierer Men ved- Vss al som er nødvendg for greier jeg å bære, enda jeg ær- lover sløvheen og dlumheen krefer Da jeg var bloende - som selv hadde vær,en ker frem gjennom de mange kommende rer ikke frem fellelse - således a han visse, llg har jen dem, men a de ar og ondskapen De anker som ung, var jeg nemlig rasjonal viler - beseme meg for å sprekker i den vienskapelige F;1egan fekning kan advoka a Norge hele iden var i krig fra meg fedrelande er mer enn oppok ham mes var disse: 1s log rodde ikke på e liv nå andre vilere -- så man- bygning» Og videre a de hele SchjØds arikkeli Vanskelig kal- i lovens forsand, a han Sikljøne jeg kan bære~ En uke eer dø- Hva kan vi _ du og jeg _ eer døden Men s, å hadde ' ge som mulig av disse innen el' bygge på «grunnleggende les Og nylig har vi opplevd lig- a hans ~reden var uilbørlig de Per Kamsvåg) "'jø f A hj l k jeg en afen en mekig OPP- hele menneskeheen Men uvienihe av norske forhold~ nende arikler i andre ajvlser fra ogressndig, a han forso a Malermesell' Johannes Dahl, g re or ~ e pe menn es e- l l åj ki k å d å 'k~ d d li ' Advokaen blir eer hvler var- andre norske advokaer som man den innebar bisand il fienden 'Halden heen, slik siuasjonen,er l eve se p en r eg r p l,e a en van ger o ens mere i røyen Uredningen er også kunne ha, vene bedre av OSV Fru HjØrdis MJØlkalid, Ha- dag? Hvor Uggen oppgavene, mli hjemsed, e budskap Fors side 4 prege av «oppdrages,suggesi- Fenoomene er påfallende, og Som regel har ilalebenekfjelldal, Nordland hvor er de min innsa,s kan ve kraf»,, forkynner han De må~denne kjeeriske anke melder e e slik forse Men dee, F,idjov Sørensen, _:_ være il nye? vel oppfaes slik a han beskyl- seg r:ing,side: De må ydeligvis fremgår sjelden av dommene For _ der de svenske professorer for å være vanskelig a forsvare de ikke e Øyeblikk ca' han blij; rodd Lensmann Joh Jacobsen, Han døde ikke, slik myn- Kom m U n,-s m, ; en, U S A ha Wpasse sine salldpuniker orske resoppgjøre saklig på slike benekelser:, Så inn:ly- Vega digheene hadde vene Aall sende har forholdene forone Lærer Friz Robersen, Vega rakk seg sille llbake og ar- 2 De som 8Bvne8 seg for de i disse sager dessverre OdfØ,rer Frodrik,SVerdrup, belde en foregnelse ugi av saenes regjering og frihe i sor usrekning lie habile un- Bindal går DppSøke v ham på «Senaes Underkomie for håndboken finne: man eg- Skjærer man gjennom ned-loppgjør Og endelig savner han derreædal~kk re rhøydesere har 'ross l e væ en verse Dylrlege H lbelsby, BrØnnøy- hans av dlokumener og bø,ker indr,e sikkerhe~ oppgis an- ninger SDm viserforbjnde'l- rak!ingen og inn l de reelle en gjennomgåelse av den norske d ol, i j ~und overfyle værel$e i en hmg_ alle av innskrevne med- sene fra Polibyråe i Kreml innihold av advoka SchiØds kri- domspraksis For å a de sise BO~ bed Te ~ ør~ lik~or~ ~''' ikk, så går denne særlig u på førs, så er de jo mege i den h=~ ørm;;: n ~ : ed e Fru Tora Reppen, Brønnøy- gelig villa) i UllevM Hageby lemmer \ i kommunisparie hel ned il de lokale seller a de er forskjellige ing han berakning a e resoppgjør ~""'Y; ærver ~ges sa de e~: er- SUilld (var gif med uskif- De var e vakker bilde sop il Men de er e i og dekkorganisasjoner i USA, savner i den svenske urednin- forrinsvis presenerer seg gjen- lneds anse fne,ard+nsyde anks klisr~!!'jen ningsform A Reppen) mø e oss ' di a v ri:al A~ e mn ganger så sor an a l l'sympa- s l'k l som man k' Jenner d e f ra gen nom domspraksis v k il ra ve """ ~' e i~ eer Fru lærer Alre, Birkenes Solen flomme inn fra vindu- isører, alså ca av alle land uen dekk organi- Advokaen savner kunnskaper Men de svenske prof'elssorer ogl' rlgims =\l'~pag ",~resse- l~ om mo ver og 'Hull - KJøpm Al:b Olsen, Lillesand e og kase e varm lys- en befolkning på 140 millio- sasjoner (eller fronorgansa- hos de svenske professorer om kan vel ikke re~es for dee ~ ninger hos de anklagede å pre- Kap P C T 'ndeb'erg, skj'æl' over hans fine ansik'ner sioner SOlO alnerikanerne fakske forhold i Norge Han har hold seg l de de er bl summere hva disse il enhver id ul ", savner videre en sammenligning spur om, nemlig il de på u- ' 'Lillesand med de milde, klare ØYne og Mere enn en halv million kaue,r dem) med e flerau med andre okkupere lands res- redningens s 9 refererle prinsi- har må e forså Dee er så Kjøpm Olaf Olsen, Grimsad de vakre hode med kransen personer har direke eller in- av godroend~ og vclmene'n " bli il a de ilale har for Fors side 2 av hvi hår Smilende kom direke væ: innenfor pari- de mennesker, som ikke fof- så Og vips ~ så kaller man han OSS i møe - li for- es sirkler Halvparen av sår hva de søer, ville de bevisbedømmelse Regelen om Ve fe rd s _ umle ved å bli rukke u paries medlemmer er i New parie være «en isdler og ngen elsker live så høy a vil skal komme de anklagede b yd li k h d som en gammel mann gj Ør 11e an sin ankeverden York,', nes 'sørse andel har u e e, g se,: e er e il,gode, hjelper dessverre de - Hva har De særlig hold California Analle gir imid- overfor dommere som ildce en- Hva er Saayagraha? Sofokles gang, r å renge ;"' il vipå med i 'alle disse år eer a lerid ikke noe korrek inn- M" " S aen ~" Ve du de? Hlvem: :er EkMierinal FUl~- De fikk ilbake friheen? rykk av paries innflyelse mnes em over var - lene På disse Slkanser har for seva? spør vi Der eiksiser,er fremdeles en Morensson Egnund 'W" øvrig også forsvarersviken vær Hvem er CecU Slugden? Han begynner med å for- «Moskva-dominer ani-ame, De er nå komme derhen a Endelicr!" sor Hvem er Habib Bourguiba? elle a han i mere enn en, rikansk, halv miliær sam- Ein komie har a opp ar- 11' ~ lf Når ad'voka SchjØd savner beide for å få reis en min- hver W msa ermg a, e e on Ulykkesrygdene for indusriar- kunnskaper hos de svenske resse svar side 4 menneskealder, da han så mensvergeise mo Samband- ' koser 3000 kroner Bare i Oslo beidere, sjømenn og fiskere er de som sin plik og opwga,ve nesem over dikerpresen h d" 'd be'd lærde om de fakiske fm-hold i 'lj er alle på søkere 2000, i e e un er revsjon, l e man ar l er de 4 ~ å vurdere verdenjspoliikken, var Morensson Egnund ililande over med å slå de re rygdelover sam,- Fors s hadde måe legge il side loo-årsda,gen for hans fødsel' men i en lov om en alminnelig Lives rikdom besår i å' En vel anvend dag brin- nese år Den skal reises på yrkesskaderygd leve som om man aldri de ing som ineressere ham ger en lykkelig søvn Slik hj'emgå, rden hans på Einabu Om voonskap og kjærlighe bør man ikke ale llle- skulle dø - og i å nye mes og som lå hans hjere Erverv al hva du kan, bringer også e vel anvend, øyeblikke som om de vare evig - Jeg har nu, siden jeg kom Tokke-ubyggingen gi al hva du kan ferdig resaurer aller nærmes liv en lykkelig død - Ves-Agder vil dkke dela spar alj ~hv9i du/ kan og - Akershus Sloskirke er sriar ge, og hels sake Remy de Gourmon u, forseer han, a opp Leonardo da Vinei \, Grundvig - Tyskland: Krupp jene John Wesley - iflyruen BodØ-Tromsø er igjen e vienskapelig ar:~id, fjor 2,7 milliard D-mark () :- fullegne for lange ider: " "", ~~

3 LØr~a' 1 april 1956 FOLK OG LAND -----~ ~~~~ Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, ASV":::::~~:::~-ebon -~ Skarp lys over Norges miliære rolle i sormakskrigen Redakør Olav Røgeberg ~ommer oss il hjelp Vellykke Jessheim-uløe Vi må graulere Arhur ham på Jessheimmøe ville Lodding og Forbunde med de ha funne grunn il å a o ilselningen 4 ",nril Pro- mål aven p''''''''"ende dom Var gamle venn redakør og fo:rsøme heller ikke å peke ~,, over Olav RØgeberg har i eer- på a han under lagmannsres- gramme var prima og ll- egen dårskap Men nok om De som ikke fikk følge med på frammarsjen JUSTUS VERJCULTOR: Den norske kapiulasjon ved Forsvares Overkommando den lo, juni 1940 og KrigsfØringsprobleme sulb specie veriais - ifølge foreliggende kjensgjerninger pg ualelser fm kompeen hold, Ugi ved FORBUNDET FOR SOSAL OPPRESNNG Anmeld av ALEXANDER LANGE, krigsårene Vl" seg som en saken «fikk aes for a han i Sluningen umerke, God og de OgSå BjØrnson ble lønmege Uer og farlig ly ~_ sin embesgjernin~ sor se vel hundre mennesker fra ne med langva,rig bifall sander av o l-l ' _ hadde handle Sak~g og korrek», hele Romerike og il dels len- Hans foredrag, likeledes mipp armg og u Hva han ellers gjorde de som J 'evhing pa o de nolil'ske l l ' ger hadde rukke sammen nlser Blehrs foredrag, vil bli (ikke fikk oppleve opp- Alle som ren nasjonalromanisk rives i Norges naur, 1" p n var grunn age for dommen i; en oppreve id Sadig lover ham, ier,arbeider-avisa il hyggelig samvær, Vi mer- nærmere referer i Folk og relsnmgen) hq,r ro på folkes levedykighe ross al, og som gjerne vekk fi:nner han anledni11g med, ke o~ f eks, fra :Aurskog Land, Fors, fra side 1 hødde ville gjøre de forsvarsbered mo hvem,som hels, il å gripe pennen fordi Ø- Eer fødselsragarikkelen å en buss med 20 delagere Bon' '- kanskje også med live som innsas har verge de under bergisene ikk d~mme hører,denne Quislings foruen flere privabiler Slik BONDE ANDERS HA<'SKJOLD de Dars A, Landsnes, krigen, - må!underiden gripes av vemod under lesningen e u en serk hjelper Øyensynhg il de forjen- de ' Bl d Forenese, Ryfylke øke~de mosand får fors e- e menn, Når slik kan skje il gj~res o an e mø- glede på ny sine ilhørere Fru Ellen Schniler B av Jusus Vericulors ovennevne bok, dee fremragende e S farlige spill mo hu- og med i e blad, hvis redaksjolljs- ende sas ogsa flere som id- m d di i' ' ergen og vanskelig mosigelige arbeid aven fagmann og sannhesmanie og ole"'a' 'e mellom sekreær, Harald Langhelle uen ligere ikke har vær NS, For- ave myn kg a e k, bå,re fram GJ,er Daae, bonde og ordfører søker (vericulor)!, L J ' en s er og u uehg ro på l Ma f' d er kl ar O, pavls kapiulasjonens beydning landsmenn lov og dom ble henree under bundes 'opplysningsarbeide de nor k S JOl' en, Hordaland og rekkevidde, og inngående belys påsanden om forsa o,,okkupa,<;jonen, er i sannhe sløv- for ressaens gjeno pb _, s e folks sunne m- (Knek under fengselsopphol- norsk sali kr' fø ', Na Ss er de Arbelder-Avi- heen og likegyldigheen overfor ', o p yg smker, bare de vinner id de på Eikelund og Knappen g,lg rmg eer 10/6 1940, Dessuen mneholder sa i Trondheim de gjelder, nazislederne beenkelig sor,» m~g har sannellg fa~ vmd i il å områ seg 1945,) b~ken, me~e meressan maeriale il bedømmelse av for Blade er 0'1 bekjen rf'1i- RedakØr Røgeberg er fra Sell,ene, log, de er ærllg og re- «Verdens Gang» ok han Lærar Jakob Bakke, Lindås, hlsonen l 9, april srum en rekke vesenlir;e og lie kjene ger aven av norsk arbeider- naurens side e elskelig log dellg ;orjen, imidleriq fa på, forsåvid Hordaland aksy~ker som semenerer fremsillingen, presses be;o" menn, Ole 01- sjarmerende menneske, og MNlSTER EVNn,BLEDR som blade uremessig for- Fru Helga Solheim, Lindås; Venculor har eer hensilling fra sine nærmese påsang, som ubesridelig regnes han har allid regne seg som \ seer med å kalle oss nazi- Hordaland rørende valg å skrive under psydohym De er en erfaren blan vår samfunns kvjur- en vers igjennom liberal som var den ene av møes ser, for de v:ar vi ikke og ForreningsfØrer og løynan norsk yrkesoffiser som nøye kjenner de ing han skriver om, person1ligheer Hva gal bar mann Vi ve derfor ikke hva re foredragsholdere, er ifø- de er vi ikke, Vi ilhøre in- Falch Hansen, Seigen fra innsiden, gjennom langvarig og beydningsfull, jene så Øisan~ gjor? Jo, i anled- slags ond ånd som er løpe ge kalenderen 715, de lar seg e ysk pari, Vi var med-' Førsefullmekig i posverke se sam omfaende s1judier av lieraur i emne, Boken ni~g a: a ~en kjene Trond- amokk med ham Med hvil- ikke neke, me~ fremgangen lemmer av; NS, To høys for- Anon Flaksad, Narvik er sreng saklig, b å de vienskapelig anlag o g leselig for hems-mgemør Torbjørn Eg-, ken re s~mple~ han en med de arbede som han skjellige ing, Agen Johan Siversen, fdlk uen særlige foruseninger gen den 31 mars gikk bor! NS-mann av ypenj Eggen sammen med bonde Anders Særlig behandle han hvor- Narvik, Av fomrde fremgår a bokens hovedformål er å drøfe og runde,, de 50, formase som nazis? De er ond sin- Hafskjold og forblundssekre- for V l' ler 'kk gi opp krave om, Handelsresende Arild Andre- spørsmåle om hvorvid norsk sal'g l k ng ' fø rmg ' med ree Arbeder-AVsa seg il å skri- ne og uverdig Med hvilken ær Helge GrØnsad har den rev" h f' assen, Narvk kan hevdes å være gj' enoppa k ' l ' o d SJ on, vor or "( uen å Hel M ' ', e er apl u asjonen Den ve ba e pen ' og hedrende om re Våger han seg il å kom- vesenhge del av æren, for, sk u l e hk vel' en 'l l høyre eller V ge ar m Lisheim, dokumenere urednm' g h e r om som V encu ' l or har gi beggen, kl' V skal for, alle ilfel-me rekkende med en ulyk- har i høy grad vedlikehold vens i re, sam er maeriale il G oss/høyanger 'K', grunner han - 11 Ød ven d' 19 h e en a,v ved henvisning il a ' den E l ers syd gjeng de her, slik kelig henree norsk journa- ungdommens friske sinn og b r rosserer l'lslan Velesen h k d kl'kk b a leserne selv k d l' f kk ' 'd,' l' h På H e ysning av vår innsas i ok- Plorsgrunn ers en e l Lar søk å krliminalisere visse norske pai an vuv ere S ra 10 uppasjons l en l V a l e l am" amar-,', '- ' sa ken,' f b' d E ø i, ld h d roupasjonsårene, ( 12, mars 56, Han la" bevl'ss- noer for :flolkerelshg legal forhold under okkupasjonen or m else med ggen? Hvis m e uo an seg, bun e -", de er' meningen a re dak- av sundens alvor, il e ma- - Jeg er så heldig å ha fl- løs en Uk: og fik~ ikke se «Den ~g, Va e erronser res~ppara semple hederlige norske' ngeniør TorbjØrn Eggen "UK ;jonssekreær Haraid Lang- nuskrip full av høyidelig re barn, uale Hafskjold, norska Ra~suP,pgorelsell»,) l{vm11e,r og menn som k l' l g s f o l' l' e der e, eksamen ved NTH, bygningslin- hell k h d 'D l h Barna mine kjenner meg de Fru HedVk Zippel, Oslo VerlClulors 62 siders arbeid er bunnsolid og hiar e åpen, L e unne ai vær re de JUS, enne gang s o an seg, F i ' " Jen, i 1~29 og ok senere ogs!' burde RØ bh' d løs d bl' k l ve a jeg ingen landssviker' ru, Lena Renså, Eldmonon, blkk for moparens argumener, morfaeren skal a de merkanl udannino' Eggen va ge erg a sag e, e m e aveegan Alber K d før krigen ansa i ~orebrand o; like u, R,Øgeberg og hans me- fekning og fengende humor var Men barnebarna og e- JiQsefine a~ an: ~ som ~n spesiell umerkelse a arbeide for iden ikke omvar sjef for Norske Folks ves- ningsfeiler kan ikke forsa Applausen som fulge må ha erslekel1, hvla: vhle de hos ' ran, augesund ales l den norske presse, så drepende for legenden om den ~a~dsavdeling i Bergen,Under blande'koren~ på denne må- varme hans hjere mere enn våre eerkommere bli sag F1ronsøser Ruh ~ris;ian- forsae krigføring som de er ng'en v han fylkesmann i e uen å bli krev 'l 11oe~ annen offenlig hyldes om oss hvis de som har døm sen, Haugesund ngen som vil see seg inn i disse spørsmål kan unnjiae se hadde handle saklig og kor- sak viser hvilke mekige is- Eller hva skal vi si om høv- m~n de ~ dessverre om r~k», og,,søk iå ~dvarea be folk- fje l som fremdeles er i drif dingen il Alulesad, pra, SelV f} folkeregisere er,v i beklager mege a de i formngens meresser; overfor y's- mell k:" de anfør~ vi er «landssvi- nge nulllllller var komme med i skerne u fra e hel norsk syn om nors e hjerer Slk kere" De: ren denne foregnelse 8 bergerisere TorbjØrn Eggen har allid ha kan de ikke forsee, De ERLNG BTØRNSON ' ges en mege sozn ikke har vær NS og som serke sosiale og L"maniære in- er neopp derfor vi har Folk som ross sine 88 år den 19, omfa:end1~~' opprenskning før for Øvrig lever i bese velgående, eresser, den bedrøvelige ar- og Land, Våre oppdragsgive- 'l h ld l vi blr fer 19 med disse ing, De fal oss ikke inn a de frembe'd SS lø h e s peno 'd ei orgamse,re ' re ilsreber f d apl'l, O en ' a e så flam- De e var k' Jernepun k'" ell 1 dlf' e es mnes så usle menneske!' han i 1933 ArbeidsfYlkinv:en i _,,, en 0,:n a en,e mende og oppløfende a! Hafskjolds iforedrag~ Langva i vår land a de driver gjøn ~ ' '-,_'_''!_L_, Nord-Trøndelag og fikk den a~ e l regn-, OSS fikk råde? De snakker så å skaffe seg boken Den vil hevde sin plass i bokhyllen "'or es under lagmannsressak skap, gj ennom de lange og kraf- Vi ber leserne sende oss 1',, en a 'Ød d å id 194 pen om a :U skar være glem all eerid han l sm embesgjerning «sor RØgebergs meoder l denne en e rene sen O: flere navner,,følgende sia fra den foreløbig foriede og fremragende gransker E, Mas eng vil forklare hvorfor den sreng vederhefige Vericulor nødvendigvis må være il grel\!l)el$e for norske «hisori~ere» for iden: Sendemann El, Mas eng har i «1905 og 1940», s, 202, anfør bl a,: «De passe yers dårlig for den yske ledelsen, a den våren 1940 måe forea en operasjon i

4 x-_ _ _~ U""'OU lands avdeling i Bergen Under blande korene på denne må- varme hans hjeremere enn om oss hv de som har døm sen, H ajugesun d ngen som vii see seg inn i disse spørsmål kan unnjae krigen v han fylkesmann j e uen å bli kreve il regn- noeljo annen offenhg hyldes oss fikk r e? De snakker så å skaffe seg boken Den vil hevde sin plass i bokhyllen fior Nord-Trøndelag Sifelsen norsk og Okkupasjonshisorie, fikk den a gjennom de lange og kra:f-,, V ber leserne sende oss all eerid skap, pen om alal skar være glem es under lagmannsressaken a od i d Ødende årene siden 1940 ' ' ere n~vner,følgende Sa fra; den foreløbg foriede og fremragende han i siu embesgjerning «sor Røg~bergS ~e er en~e Eller hva skal vi si om høv- m,en de r dessverre om gransker E Mas eng vil forklare hvorfor den sreng vese hadde handle saklig Og kor- sak vl,ser hvlke mekge ~s- d,'il Alu:lesad pra Selv,1i folkeregisere er V beklager meg~d~ i f~r: derhefige Vericulor nødvendigvis l}ll være il gremmel$e rek», og søk å <<ivarp-a befolk- fjell som fremdeles er i dnf mgen, de anførl'l" vi er «landssvi- rge nummer var, e me,1, k h 'lp f id mngens ' meressej: overfor Y's- mellom " ' norske hjerer ' Slk kere, De r;'; renges en mege deme foregnelse 8 bergensere for nors e «18 onajere» or en: skerne u fra e ilel norsk syn ' " ERLNG BJØRNSON som kke har vær NS og som TorbjØrn Eggen har allid ha kan de ikke fors:e De omfaende', opprenskning før for Øvrig lever i,bese velgående serke sosiale og l!"maniære in- er neopp derfor V har Folk som ross sine 88 år den 19, vi bur ferdig med disse ing De fal oss ikke inn a de fremeresser den bedrøvelige ar- og Land Våre oppdragsgive- april, hold en ale så flam- Dee var 'kjernepunkei 1 deles finnes så usle ~en~er beidsløshesperiode organisere re ilsreber en omfaende mende og oppløfende a Hafskjolds oredrag Langva i vår land a de drver gjøn h an 1933 A be'd fk', med en dødslise Skammen ram- l rs y mgen l opprenskning a,v falivianne de, vil komme n å gå ord rig bifall fulge Trøndelag som ok fa på bu" mer dem selv, ikke vare døde reisninglsarh~ide ' å R enne bu, og Når RØgeberg ' skriver som han om de over hele lande! Eer foredragene fikk vi sammen med avdelingssjef Gun- gjør, viser de bare hvor kre- Fram i minne siger menn maøk, med sang og nye nar L Nilsen Drganisere han vende vår arbeide er Para- som Gladsone log Bismarck innlegg F\lrbundssekre'ær kampanjen i 1934 for mer indu- doksål nok er RØgeberg der- når man har den lykke å hø- Helge GrønSad Via!" som allsrireisning i Trondheim, som for komme OSS il hja!p', re bondepoliikeren fra Au- id mege frisk pa leveren, En lysning re faruf Sendemann E~ Mas eng har i «1905 og 1940», s 202, anfør bl a; «De passe yers dårlig for den yske ledesen, a den våren 1940 måe forea, en operasjon i Norden og il denne avse krefer, som den neopp' da høylig ilrenge anneseds Norge hadde, imidlerid ha de i sin mak ved forsvarsfonberedelser og klare erklæringer å bringe England il å avså fra, ilak i Skandinavia» ~~~:-~;:$',~,'- ----,- «Naionen» for 26/4 55 har sendemannen' anfør bl a: «Endog vineren 1940 f~rsae Tyskla,nd å oppfordre Norge il høyere forsvarsberedskap» remi:la van~'~eå ne serk og billslunidng an e nænngshos s y- sorslagen il hjelp Hans lesad Den bjørnsonske kraf akuell og' fengende,, Alle dro drivende De skrife de uga: meoder har overbevis, oss og inspirasjon forneker seg hjem syrke log oppmunre «E sørre og rikere Trondheim», om a Folk og Land har en ikke Underlig å enke på a il forsa arbeide or ressom u~,de~sreke de muligbieer loppgave å løse sørre enn hva avspore de dommere i 1945 ga saens! gjelloppbygning, og Fra Afenposen nr 161 gjenbyen hadde' - og ha~ - som in- folk' fles har vær oppmerk- dikersønnen 10 år Vi ror Folk og Land fikk med seg gir vi følgende inse~a: Så kommer Vericulor med kjedeligheer il opinionsfa- dusriby og som dlsrb~jons- og å nok a hvis disse hadde hør over 20 nye abonnener Underegnede som selv ~ke på brikånene, de såkale hisorikere igjen: rafikksenrum for hele Trønde- somme p - noen måe har vær ramme av «De alminnelige syn i Norge på hendelsene 8-9 april lag og Nord-Norge, var e av de resoppgjølre fikk iforledeli førse posiive ilak for en plan- Dee nummer av blade gikk dag il:send i posen e «Sær- kom s~m bekjen il u:ykk ~ s~oring~s prinsipielleog en-, messig og målbeviss innsas for i rykken irsdag den 10 april En av våre, rykk!» lav en avis med }>resen- semmlge!o p P dra g il regjermgen l Elverums-møe 9/4 å bygge u og effekivisere røn- asjon av re svenske professo- 40 om å SØke å komme il en min nel:1 g ordn~ng med, dersk næringsliv, Vi er usolg Krisian Velesen rer, som eer sigende sklulle ha Tysklan~ Av debaen fremgikk a Soringe ville a Ny- TorbliØrn Eggen var også den forea en nøyral bedømmelse gaardsvoldregj eringen _ forserke i med re kohslulaive som ok iniiaive il dannelsen på nr 1, 3, 7 og 9, sam sær kr 'ø Jeg be ' av Merkanile ingeniørers gruppe rykke i Porsgrunn ble før il sise hvilesed f:c,edag 16 mars av seme e er meg ~gsoppf or gj" re k ly"" :- bok en - sasråder - skulle ordne dee, med, sike på en ordning av NF i Oslo og Bergen og var Folk og Land Han var en av siferne av NS-age' i sin hjemby den «Den norskl råsuwgorelselll», som i Danrrnark, og a den skulle ha fullmak i samsv:ar med i sudieiden akiv medlem i J!7' mai 1933, og fas so han il sin døende dag Dee men ved forespørsel hos en rek- Grunnlovens 17 innil Soringe påny råde sammen Sudenersamfunne, der han var skape respek omkring ham Velesen oppnådde så- ke bokhandlere både i Drammen Subsidiær regne man med muligheen av regjeringens syremedlem i 1927 og 1929 Forlovede ledes å bli gjenmnvajg i Porsgrunn SijØmannsfor- og Oslo var den ikke ~il,~gs overgang il Sverige Noe 3 alernaiv ble ikke nevn~ Frk Beri Fanebus, p Oslo, ening, hvor han ble usø i maidagene 1945 i forremngene uen påj biesll- ' Dee var mer enn hva vår og Birger Olsen, Niedal ling" «Quislings regjeringsdannelse var en hindring for gj enl R b k En ~od venn og kamera er med ham gå bor En Denne boken må vel inneholde gam olerere e venn Sraks øge rykke ~rg unne han grei og jensvillig mann, hjemme og ue, enen de ak uel s o fl' f or nors k e l esere _ nomrørelsen av de prmslplelle oppdrag i iden 9-13 april ui i Dagblade, hvor han R, nu var!under samvær på f Je li e, e l er veen gl 'kk l l og kan da Afenposen eller no- Fors side 4 e V SJ O nr en av leseme svare meg på med- uforsonlig paos prakla- kjene og kjære sed,er i Langesundsq,qka, - Jeg for den ikke er leere ilgjenmere: e brev il red Fanebus minnes"en srofe fra Terje Viken: «Han gjorde viss gelig for publikum? hvor- lag, ber jeg Dem godhesfull fra den svenske borgermese- ine menneske men, hverken på land eller sjø» -_ Varmlandsuren G J opplyse, a jeg ikke er forfakan er il arikkelen Ja,sløvheen og likegyldigjhe- ren, Erik Bendz nevner han: Den sore delage,lse på hans, sise ferd, mange fra en overfor norske nazjjsleder~ p r k ane er dessverre ubred, slik Dagbla- - erson gen an Jag de som oppråide vers i maidagene 1911>" beviser den Til dee svarer :Afenposen mommende pinsehelg) de skrev i en ledende arikkel i forså anna an a en revlgår (3 april) Nå opplever vi og- sion av «resoppgjøre» ar lae Gunnar Velesen akke for del~elsen sympai befolkningen hadde for ham' og hans eer nøkern og korrek: rask bli fullegne, de er,"eivind Blehr d f b o En av Oslos sørre boklhandl~re er or es a være om seg JO De semmer så a en landssviker, som var e;n rangande nodvendighe svarer a de som regel er eer- før j o heller Skriv il Kringspørselen som besemmer om lebon, eller ring Red En god, voon idøm mange ål's fengsel, får an- _ :Jag anser de vara en man ar en bok på lager eller erkjennende fødselsdagsomp verl>dig skamflack for N!1rge Velesen var fød i Hedrum i 1885 Al 14 å gammel sakk med bilde i e ellers høy anse 'b f' ikke Den bok de her er ale om l: år i blad; Al"beider-Avisa i Trond- ocu/ en sv e as nlng or han il sjøs og seile både med seilskuer og seanskip Han har man ha på lager ialli vedkommende bokhandel Hvis Mere Harmann Hvem har heim feire på denne måe for mosåndsrorelsen ok syrmanns- og skippereksamen og var skipper p\å SS noen dager siden ingeniør Tor-- Hawa av Porsgrunn før han sare sin impo1'c og eksporforrening i 1916 Han var en av de eldse nålevende med- den for iden ikke kan ~affes bjørn Eggen, Quislings fylkes- fle l O m ve n ne r øyeblikkelig er de imidlerid en Herr redakør! ansvare mann d Nord-Trøndelag Blade kuran sak å besille den gjen- F og L nr 13 ha!" De en lemmer av Porsgrunds Sjømannsforiming fremheve hans «allid sore su- _ Bonde AsbjØrn Grefegreff Sin forrening nom en hvilke~ so~ hels bok- arikkel beile «Mere Har- "---- siale og humaniære ineresse» 'i Fe skal overa ny gård ved drev han frem gjennom mange vaskelige år slik a den i dag handel og levermgsiden er gan- for a vår jordbruk gis så Ra ufass Eiendommen er på, 22'5 er en av landes sørse i sin bransje For få år siden kjøpe må J dyrke mark, med 200 inål han Blekebakken Bruk i Skien, hvor han blan 'anne anla Eike er kunsen å gj"e- ha'vnehage (god dyrkningsjord) e smeleverk for mealler spe med munnen seng og' nærmere 500 mål skog Engelsk ordak : - 'Fra Hamsuns «På gjengrod'de sier~: ne er som å bli -=-pus,c på av de levende liv Velesen var en ivrig frilufsmann og seg i alle år serk knye il sjøen jeger, Og han føle ----, ske kor mann» og underegne E B 'Red Da jeg har skeve en del om usle og skjev~ arbeidsforhold * Harmanns bok under nevne a de på 5 år har måe A veqkommende bokhandel merke _ og da jeg er uenig slakes kyr fordel hadde ha den på lager syns å i forfaerens fornekelse av over 1500 bruk innen Felles-- yde på a svenske-beenkningen' kri går god unna Jo, nå lysner delondonregjermgens forfa- meieries dlsnk om ng j over hele' horisonen! ningsmessige og legale grunn- Oslo?

5 Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 Folk og Land FOLK OG LAND Siden sis~ E spørsmål il biskop EiviNd Berggrav Har du fornye abonnemene? LØrdag 14 ap'ril 195f -/ Rogaland «Den Norska rus uppgorelsen» kr 30 Med nese' nummer, lørdag rusuppgorelsen» De samden 21 april, sender vi som me gjør for øvrig Alber Wie- 1- Som presiden for De forene Bibelselskapjr har biskop Berggrav i forgangne uke dela i bilag en ny arikkel av over- sener i sin arikkel i dag, se «Udrag» av samme kr 2 ressakflører Ejrling Ueland side 1 En god ing kan ikle Svenska Bibelsiillskapes 141 «Dee har hend», Mange nye forslag Han ar seg denne gang av gj Øres ofe nok Vi kan hilse årsmøe og har i den forbindelse Olga Bjoner kr 10 Annæus SchjØds blåsure og si a leserne har mege å Regjeringen fr~msae sraks før påske 40 proposisjoner, hvorav gi Svenska Dagblade, e iner- F<;>r Øvrig bøker av enhver anmeldelse av «Den norska glede seg il vi nevner de vikigse: vju, hvori de fra blades side ar Porofri forsendelse De opprees en forsørgerrygd for barn Den skal ye 600 bl a heer:,\ ~_ «De er mege menneskene P THJØMØE, o kroner pr år for hver ban som miser sin forsørger glemmer og forsoner seg med - Jusus Vericulor: Boks 122, Savanger God a de blir ree pa Revisjon av de Casberg'ske barnelover Men biskop Berggrav kommer al Telef '21133 POsgiro Eksra ilak for å skaffe flere kvalifisere lærere il de videre- dri il å angre sin innsilling fra Den norske Vi har moa følgende brev, så le for å skrive da mine gående skoler okkupasjonsiden De er samme som vi gjengir i sin helhe: kosbare øyne ~iker Vil så Aldersrygden, barnerygden, krigspensjonene og rygdene for; rake rygg: kapiulasjon LANDSMØTET gjerne akke Dem for avisen som Bispen svare: Kjære hw- redakør 10/640 jeg hver gang gleder meg over, blinde og vanføre heves --- Mange har ville a jeg nå Bilder kan besiuea Jennom Folk og Jeg akker Dem for Deres pe- De er ikke noe le arbeide De Aldersgrensen for kvinner i offenlig jenese heves il 70 år'l bakeer skulle a ilbake, en del og Land ne ord om meg i F~ og L, de er har, men jeg synes De greier de~ De opprees e fond på 25 millioner kroner for ubygging av, av mine meninger Jeg ~r gjenbare de a jeg ikke er Gerhard fin næril12"slive f nomenk al for ikke så lenge iril;'førinrrs probleme Wieseners enke Jeg er gif med Enkele ing hadde jeg også Bevilgning il Tokke' siden Og resulae? Ja, også i Harald Wiesener, som ogsåer so- lys il å snakke med Dem om, denne dag ville jeg ha handle Avale med Uunion renskriver Jeg fikk meg en god Så hvis De kan ofre li id en akkura på samme måe - - laer, og de er jo bare sun dag vil jeg være glad Men De Tre inernasjonale konvensjoner blir foreslå raifiser - kvin- De må være illa å spørre 1940/45 pengefo!rsendelser il Folk og De er nok mange flere ':'nn De måe da elefonere i forveien nenes poliiske reigheer, likesilling for bol',~el'e og sasløses om denne forsikring også omfa- Land bes send il Folk og som har a, feil her, og de er Jeg er Så akknemlig over de silling f er biskop Berggravs advarsler Fåes i Kierschows g 5 og LandsekspedisJ on Beny jo ikke så rar Min mann lever,svenske jurisers beenkning, og Forsvarsdeparemene foreslår salg av slwlefly og våpen fra ysk, radio våren 1940 il Teaerg 6 (Johan' nesen) giro b l d h' ø k god f d gua på l ese ve gaen e og ar ly sme ns er a rem ees for,k'jøp av o Hiun-jagere og skolefly skauen og: mosands- i Folk Og Lands kass 88 fr Deres arbeide, som jo ligger oss ' syrkene med oppfordring il å Pris kr 5- Jeg har lenge ha 1ys il å alle på hjere Ra;5Jonalisermgsdm~kora l Forsvare opprees legge våpnene ned og oppgi kam- ""'= snakke med Dem, ville send Den; Oslo 7 april 1956 Guns:gere skaeregler - søne husrufradrag, høyere fribz- pen, da de ellers måe vene å en julehilsen, men fan Dem De bese hilsener fra Deres løp for livsforsikring og leelser for selvbyggere bli behadle som «!ranc-ireurs»? lkkc, Har forresen ikke lenger RAGNHLD WESENER Endring i husleieloven Mahieu Beckenhoff SE HER! Terminlise Gjør' ikke din fiende al de vonde du! formår; en dag kan han bli din venn Persisk ordak re begivenheer) 17 mai: Byse av Alf Mjøen avdukes på GjØvik mai: nernasjonal fiskerimesse i Københa vn mai: Linnea Reiselag på varmandsur 9 juni: Sor fes på GjØvik i anledning «Skibladner»s 100 års jubileum 23 juni: Folkeavsemning i Egyp Slu med seingarderi har ansvare Den billigse, regnemaskin i lommeforma, reg"!-er al Addisjon - subsraksjon, regner il Og koser kun kr Seingardida på Jæren er forbi, sa nyb,rosmannen 85-5 drs garani Ragnvald Skjærpe en orienering for f'orsøksverer ved Besill snares Eneforh: Landbruksøkonomisk nsiu, som besølde fele hans Maskin-Agenure Seingard ene ar for mye jord og passer ikke for moderne ;;-- maskiner og redsk~p S,kjærpe gikk inn for mer maskinell for a så mege kvalifiser Boks 13, Bryggja i Nordfjord dyrkir:g av jorda De ideelle ville være en maskinsasjon landssvik både innenfor og _ ; med åe-i forskjellige dyrkingsområdler å arbeide med uenfor våre poliikeres kres _ samidig De gir bes unying av maskinene, og de s,år- ikke blir sanse? se resulaer i lengden Tollvesene organiseres 'SOm ege direkora i Dagblade Når de gjelder biskop Berg- 12 millioner kroner il inveseeringsanlegg i jordbruke - 1 mil- grav, ror vi de er bes å la alle lion kroner il veivedlikehold kroner il nors~e filmer - håp fare Lov om syrkegymnaser Folk og Land Velferdssaen Ved ugangen av sise år skylde finnmarkingene 13 mill kroner i ska De forskjellige kom- muner arbeider nå på spreng med å få presse resansene så i A/S ~;_~:+~~~~:~ ~e~~~ ~_~_ s~~~~ FOTO Reproduksjon eer gamle foografier, sam alle slags foografiske oppdrag for øvrig, uføres ekspedi Og fagmessig Bongo-foo BolkelØkken Alle ro Telefon Oslo Alle Mjønvald Kafe Brandbu, Hadeland anbefales Beny HAND S'KOMAKE RE N Neubergg 15, Oslo Garaner fagarbeider Tannlege Maamoen Hanseensg 2 Telef Oslo Sigefabrikk Brand-, maler- og skyvesiger olj e, ml kadimere beslag nneh Alf T Lunde Mosseveien 8 Tlf , priv UR Jeg '_rer alle de kjene

6 velterllssaen 23 april: Shakespeare-fesligne- om Nassers ukas il ny kon- Maskinene kan også brukes il andre siuasjoner lenn dene'r i Sraford-upon-Avon,, nye meoder i dreneringen, men- " Warwickshire, England 1 SUSJon juli: slandsfiskerne våre sar- '" " han: Drerisgrøfene skal leg- gang de gjald n~ las kamp -f~~g;~fi~;, sam - alle Oslo Sigefabrikk slags foografiske oppdrag Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, april-8 mai: ndusrimesse, er ges eer de naurlige vassdra- for frigjøring fra d~ briiske for øvrig, uiføres ekspedi Og fagmessig Olje, ml kadimere beslag Brand-, maler- og skyvesiger Hanno~er 2-9 augus: Landsleir for spei- ge, ikjke med meermål og lin- åk Boken kan an~fales vå- 5 mai Briisk cupfinale, Wemb- dere (V:oss) jal, slik enkele landljlruksauo- re lesere p'å de bejse Hvorley rieer forlanger Og grøfene skal for ikke lære av d+n l kam- Mosseveien 8 lnneh Alf T Lunde Haug-foo 9 mai: Landskamp i foball, En god selger er en mann graves med maskin, slik a en pen mo ressv'ikerne? Bolkeløkken Alle 10 Tlf , pnv Eng1and-=-BrasiUa, Weribley får orvene opp hele Forsøk har '_ Ved ugangen av sise år skylde finnmarkingene 13 mill kro Telefon Oslo 9 mai: Briiske idresleker, London journaler i en nudisko- ene ~ sede 'for' rø~" foral\e ner i ska De forskjellige kom : som kan få omsa, moe- V's a de da kan brukes i grøf- En Oslo - pres mai: Kongress i Bergen loni Skjærpe muner arbeider nå på spreng UR for nordiske sivilø~onomer Ca Ukjen folosof med å få presse resansene så i AfS HEM OG SAMFUND 500 vil møe (En av åres so- ~ ~ -:- om H il er vide mege ned a de samlede Jeg fører alle de kjene sveisermerker som Omega, Den norska rasuppgørelsen (de syenske vienskapsmenns hovedurednjng eerkrigsoppgjøre i Norge) er nå å få kjøp i Forbundes sekrearia, Kiersch'ows gae 5, Oslo Pris kr 3000 pr ekspr Boken kan ogsi1 fåes ilsend mo innsendelse av kr 3000 (+ kr 060 il poro) il adr Forbunde, posbol{s 3214, Oslo Godhesfull unngå posoppkravs-besillinger Ur:der de rådende forhold medf,ø: er dee e beydelig eksraarbeid for ekspedisjonen Professor Sundbergs udrag av hoveduredningen «e ks rak en» - i norsk overseelse fåes på ilsvarende måe for kr 2- pr ekspr Udrage egner seg forrinlig il spredning il kreser der kunnskap renges Send inn e beløp sam navneliser, så besørger vår ekspedisjon forsendelsen uen angivelse av rekvirenens navn Prisen inlduderer i dee ilfelle også poroen nerk! Prisen på ForbuldR særdeles leseverdige 11 osjyre «(~ 104», som for Øvrig er nevn i den svenske uredning, er nå nedsa il kr 1- pr ekspir (-+- kr 025 il poro) Send Deres besilling _ hels på flere eksemplarer, slik a De kan gjøre også a;nih'e deh'l,ige j denne avsløring ~v de Økonomiske oppi{jør -,--- il Forbunde, posboks 3214, Oslo (posgiro 15028) F'or å lee ekspedisjonen ber vi om a man godhesfull skriver yde~ige navn og nøyakige posadresser Eer a hoveduredningen er komme fra Sverige, ekspederes nå idl innsende besillinger i ur og orden E G d h b' k' skaeresanser ved åres ugang HØyeseresadvoka n an - o Soknepres Thorleif Bomann balanserer med de sarilede av- Hans Kiær Hord: har ~ Vår Land skreve en skrivningoelfond Avskri~ningsfonkromkk om «Krisen selver-,dene var ved sise årsskife alle bør lese ca kj ennese» denne fremhol mill kroner Gandhis sore ide var a der han bl a a «Hiler så Finnmark regner man med selv de alvorhgse " konfhker de problem som kommums- a selv om man f dr juridisk mle se har re il å inn or e ga res anmellom personer, grupper og ene reise, og den løsning han ser eer a ordningen av ska nasjoner kan og bør løses uen ga var eoreisk rikig Proble- av åres innek er råd i kraf, anvendelse alv vold sin bok me hadde han sil rikig: vil de ren prakisk by på så «Gandhis poliiske, eikk» Kommunismen represene- mange vansker a kommunene (320 sider Grund Tanums rer en ufordring il de kris- neppe kan make de forlag) har, Kand mag Jo- ne Vesen han' Galung og pl1ofessor grunnen var de en skam, kommunismen skulle selvsag De ureferdige resoppgjør En kriislc, orienering omkring lovverke på reslig grunnlag Arne Næss gi~ en sysea:na~- aen mann av Hilers kali-/skjedd på kriselig basis» ~~4-sid-e-r- -p-n-'s'~ib-'-k-r'-2-0'-1 serende olkmng av Gandhlslber skulle prøve krefer medl forreningen da lege Halvor- hos bokhandlerne ideer og handlemåe, m~dikiommunismen De skyld-sen skulle kases u av syke- ;~=:======:_===::; anke på a den bør kunne es en grov forsømmelse av huse komme il anvendelse også i krisenheen OppgjØre medl En annen; av de hovedanklagede, nesformannen i spiser de samme som vi Skadelige dyr er dem der Danskene firer i Klakksvik,Klaksvik kommunesyre, fis- Pie Hein, kesklpper Viggo Joensen, som Torshavn har landsre-, e år Likesom ved under-1ble døm il seks måneders ::_--~~~~~en avsag dom i Klaksvik- resdommen ble han frikjen! fengsel ved underreen, ble saken Hovedmannen, havne for havnesperring"m i Klaks- ved landsreen frifunne Sille enslig dame Longines, Cerlina, Cyma, Tisso, Revue, Anima og Allspor Dee er en illsak De blir ikke skuffe hverken over pris eller kvalie R Gjessing URMAKER DRAMMEN Telefon 2507 Annelise Parow TANNNNSETNNG Trondhel'm Gisle Johnsonsg 5 - V Lademoen kirke - Voldsminde foged Fischer-Heinesen, som vik våren 1955 ;:berimo ble med den begrunnelse a han Tannæge d søker hybelleilighe - by elved underreen var idøm b,an døm for å ha lede ~ i sin egenskap av fungerende ler lanld på <Øslande Hels MAK T N KJE L D A A 8 halvanne års fengsel, fikk oppløp som hadde il formål fonmann for kommunesyre hos gårdbruker sraffen nedsa il fengsel i å hindre uøvelsen av foged- både hadde SØk bisand på Bille mrk «Nu eller se Hanseense, 2 p'oliisasjonen; i Klaksvik og ner"e» Tlf personlig SØk å sørge for ro Slu Opp om yerligere; re! f frifinnel!ser Q gro nom og orden Landsreen avsa G/f Norsk Linnea Reiselag Men n~ s e, og KaksViksaken, ~ dommer ble sadfe- søkes som forpaker il ledreve gård på Agder Tilredelse vil, snares mulig Husforholdene mege bra L,e adkoms selv om danskene har fir en Reiselysn,e blan blades lesere kan melde seg som del, forsa være e ulivssår Henv il dee blads redaksjon medlemmer F'ormål: Kore fellesreiser ~ inn- og uland for freden i Norden Arskoningen 2 kroner De idligere innmelde har rørsereen Dereer følger i rad og rekke de nye som kommer il vår adresse er Kierschoesg 5, Oslo Ny poliovaksine funne To unge guer får plass i garneri i Asker fra 14 april Henv K AALERUD, Leangen, Asker Tlf 24 Fra USA meldes om e ny Thi Kendes For U-Re 'middel'mo polio, som muli,gens vil kunne gjøre hele Nagle Aksykker, der belyser Demmen,over Dr Noabene Phil' menneskeheen imm\un for Viggo J VOR Holsein-Rahlou denne frykelige sykdom De Når de gjelder besillinger av «Den norska Rasupp- Boken koser kr 5- + poro ilsend nye middel er fremsil av goresen», eller av eksraken må disse sendes n Forbun- Rahlous adresse er: Hol seins Hus, Rosenve!1ge, Aar- dr,heinz! Fraenkel-Qonra de, adr Kierschowsg 5, Oslo (kke Folk og ~and) Beved California-universiee ny gjerne gronummer hus 15028

7 Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 Blade koser 20 kroner pr år FOLK OG LAND Vår adresse er: Kierschowsg 5, ;g - -# 7; S ar g ;1 Skarp Jys - NATO avhjelper e lenge føl savn Dr DD AaJJ FOrs fra Bide 2 Tidligere Jusisiminiser Gun-, re den sise finpuss som mang- Fors fra side 1 re grad enn ør, og må f å Den 14 april borfal denne hindring Grunnen il regje- dejsen, som er en ganske for- ler: Tilegnelse av kunnskape~ i vei, der lå ikke min oppga- s li p pe il Fra dem må ringens forsae negaive innsilling il oppdrage eer sandig elev av Erling Falk må- sas- og fo~e Her avhjel- ve Nei, jeg ville iiorsløke fremlforal fredjsbesredenne daum er i Undersøkelseskommisjonen av 1945's inn e som ell smidig opjpadsre- per NATO i djsse dager e lenge gjennom kjensgjerninger å b o bende redskap for den hersken- O C Gundersen f" s føl savn ved å ildele herr Gun- e l se ne komme, og vi må sillmg, blagsbnd 2, s 284, opply~ a ha :ær hensyne ~l de klikk eer 1945 overse svær dium for å sudere~a~~e:; dersen ovennevne sipiendium påvise a der må være en høre på dem Verden hadde angsen for ENGLAND (Koll, «Tilhø'v'e l England bhr mege av!llorsk: re, sæl'lig folkere \Men som med all ilegne!!~e Skaper bruk de hele og e liv se hel annerled~ u i dag så fårleg for oss») Løfe om engelsk bisand ha[" vel, også sraffere, sas- og folkere - av kunnskap følger de mange- som forseer eer a lege- hvis mødrenes husruenes og vær medvirkelljde~ for å få «resoppgjøreh' il å slags uro og engselse! Blir!i:kke me' er død 11 kvinn ' hadd klaffe ' vår egen O q Gundersen på a e ers s emmer e Ver'iCiulor forseer: Men eer a herr Gundersen denne lll\åe alfor synlig enga få' g jø re seg g j een d d e Jeg vil gjerne ro de ihar vold defmv har sa seg il ree På Aalls skrivebord ligger D k 11 å hø ham åndelig ubehag, omenn ikke på solsiden i rikes høyese dom- sjer på vessden l den for l- e er mer e gre pro- «A:få Norge il å,a kampen opp var selvsag mege øn- hjeresorg da han foreløbig er sol, eer en vanskelig faglig for- den mege omskifelige verden? bunke på bunke av e sørre fessor Aall poinere dee så skeug se fra engelsk side - e nødvendig ledd i C h u r- en hård ~gl,!{åvid jeg ve hisorie i Trondhedm, er de ba- 'ALEXANDER LANGE vienskapelig verk, som vil få serk kke merkelig fordi c h i ls plan Noe formel samykke fra Soringe il å ielen «Fra åndløs soff il de kommer fra ham, men søke engelsk bisand forelå dog ildle Serke indisier yder ~ 'soffløs ånd~ De er prakisk fordi de fører anken llpå a sasmyndigheene all> ede på forhånd var bunde~ al ferdig, renger bare fin- bake il fengsle på Akershus Ad S h d pussing Han er :serk opp- sensommeren 1945 Der sa Boken angir dokumenariske grunner for denne oppfa- av' de ~ese opp'dagel- den gang en annen sor og ning, den fremidige hisorie forskning, ufør: av sannhes- _ ser - f eks de som er gjor idealisi~k enker, :Vidkun k søkende personh~hee1" kommer il å legge folkebedrage innen kjemien og ]hvor de Q u i s l ing En dag da hans opp i dagen De lille norske folk, som i NATO, er ilenk er før bevis for a der bak frue besøke ham, uale r e J ø 'a/ å være pr åe for en ny avledende Okkupasjon, holdes i for- O'" sve US e U e soffe finnes en inelligenls han nemlig følgende: «Kvinsa uv~v::nhe om a 9 april vil gjena seg~ ~ som dirigerer al nene må re il og gripe inn, Så vender vi 088 il andre De må p:røve å få U de som bokens bilag l' Daa av krigsp'oliisk ineresse vedrø- Norge, enker han på hel andre og overfladisk behandling hadde de av oppdrage suggerere sven- emne'r mennene ikke har klar - li ' ing - særlig på yske overgrep vår resappara eer krigen k slæ J rende den før invasjonen, savner jeg regjeringens erklæ- s e re rae dd ad k - Men De er J o fremdeles Ha e vo a skape en verden som kan le- " Og de er rkg nok a yske kke kapase, med de omfang Annæus SchjØd forsa å ren- ineresser i verdens fremrmg av 1 sepbr 1939 om a den vllle oppreholde «f'u 11- overgrep Olfe uløse illegale rian la an på Og når man ikke ' ve i fred og harmoni» '" ge nn pa de andre SØYler som gang på de sosiale og paukom men n ø, y r a, l e» Tema for nksresklage er mosandshandl1nger og VlCe ver- Vlle sla av på) omfange, fikk dee faale oppgjøre hviler på? Samalen med dr Aall bur hvorvid og i hvilker: usrekning regjeringen oppråde sa Men dee kjenner sfkker de man slå av på ressikkerheen så ør de kanskje formodes a ske plan lang og givende, de lar seg svikakig mo si~ ege høyidelige ilsagn svensk~ juriser il De er ~- i sede~ nye frapperende bekjennelser vil- - De sier seg Belv Mi ikke gjøre å få med al her J V' b l f h' 'l 9 '1 bl mmnelig kjen a fo~kereens Omslllngen fra kl'igsvrurdering le melde seg i hans ross al ikke håp sår il k v inn ene, a us us erlcu o~e y~er or 18 orlen l aprl 1 a rammer ble spreng i sigende il resvurdering er uhyre kom- ujuridiske penn de må våkne i en lang høye- Vi spør ham før vi går om ved følgende bomskre Saer som andre norske forskere usrekning under den sise «o- pliser krig er probleme svar Advoka /SchjØds sluef- han har noe 'På hiere, som (med få unnagelser, bl L, Scharffenbe'rg) sysemaisk for- ale» verdenskri~ --:' og vel å eller hvi reen må regnes fek går u på a de svenske 'VVVVVVVVVVVVV\"""'\V\VV\ han gjerne vl1 ha frem i da; ier: merke!fra alle S~~ ~en folke- med, hele ~pekre1 krig har insiu har gjor sine nor- gens Norge reen ble heldigvls ikike noen soldaen plik iloåskye på e ske oppdragsgivere en bjør- S' var pa snørs _ --'- Ja! Jeg vil gjerne minne nullie for de hvilke som hels hode som sik då f r : Mineleggm,gen i norsk erriorialfarvann Og de er jo ikke Hjemmefron- ker opp d bore h han - ne Jen~s el ve gjenopp rl- de nors~e'olk: iom la de K h S o er,vor me- ske mmne om deres oppre- l d o or mge: «Vesmakene fører krgen mn pa norsk ens illegale handlinger som her ner a fienden er reen der d dk mao ene s, e 1 Viar fra de} norske soring - en un er rlgen - en opp- errorum» renger referdiggjørelse De imo har dommeren plik il å reden som advokaen og an- - r 1890 og senere i 97 - er resoppgjøre mo kollabora- granske hjere og nyrer omhyg- dre nå hadde vær villige il a anken om ioppreelsen av Ham bro: (\NØyraliesbrudde seer vennskape mel- ørene som sår il deba Til gelig, før han har lov il å a å glemme Men kjenner advo- Saayagraha en inernlasj nal vbldgfsklarleggelse av: disses sraffe- noe hode Og alle prejudikaer kaen ove rhode den oppre- er den indiske beegnelse for o 1; lom Norge og England på spill» domsol ugikk med en hen skyld har disse foruseninger il ross, sår de ingenseds skre- den han snakker om og al- GandhiiS kam,pform ( «ikke- ' - ' sørre reslig relevans enn de ve i god jus & en mann iforsvar- så beinge kunne enke seg vold» vendese ll d1llværende kong J L Mo W l nek el: «Ureen er så eklaan og!kamme- andres Dee har man le for å lig kan dømmes bare for sede å glemme? Jeg ror han ikke Oscar om: å anbefale den lig, a skulle vi følge de som denne' ure bød oss, så brø glemme han so påj -; uen hensyn il hei har kvie seg med de F Flur ' a, Norge gikk alså 1 spissen når vi med Sorbriannia og slue oss il Tyskland A Tysk- Med den samme ensidighe hvem han!ar og!hvorfor han kollekivisiske ankebaner r~ åse:a erkren:mld~e de gjald anken om frede- hvormed advom SchJØd synes so der ' \ Ve han overhode hvem de som er p vel il e S nland vl svare med å erklære krg, kan kke ansees som ~e- å se krigoovergrepene bare fra Advoka SOOJ'Ød innrø k s k k' lig løsning av inernasjonale k mmer a enkele oppdragsgivere er ner re ngen russls vmuk e» :l~k side ~ med ilsvarende en- o~~ge ~r bli for sor - og i hvilken grad de har ha~ ne har høyere illi hos mak- konfliker Tanken ble sraks sdghe regjsr~re de flese NS- «krunm~po'isk» Men, sier han, ilgivende glemsel' behov? haverne i Moskva grepe med begeisring 'av : Sven N i e se n il Soringes presiden skap: folk under 'krgen bare de a~- de er kke, sørre enn forjen Kanskje er de folk som opp- Merk hennes navn! sar Nikolai l, han som si- «Eer de elegram sasråden neopp har referer (0J;ll dres over:grep De er sor re~l~- ~rjen ~v hvem?' ngen har rikig mener seg uskyldig den med sin familie led en e a NS-folk var enda ensd- forjen! de\ landsulykike dee :11",,_4- L LJ 1_

8 ~ voo v_ L ''''""<ou u",- aen unaer Krgen - en opp- f f ~U~ef~e ~ ~ue 1 '~',"~ ~"v uv,n\j ",,"v U"'5 erriorium» renger reuerdiggjørelse De mo har d~mmeren plik il å reden som advokaen og an- - i 1890 og senere i 97 - er resoppgjøre mo kollabora- granske hjee og nyrer omhyg- dre nå hadde vær villige il a anken om iopp,reelsen av Ham Sifelsen bro: norsk (,NØyraliesbrudde Okkupasjonshisorie, 2014 seer vennskape mel- ørene som sår il deba Til gelig, før qan, har lov il å a å glemme Men kjenner" advo- saayag~aha en ineirn1asjonal Violdgl'fslom Norge og England på spill» ''''ld' ha d' f s 'l ' d G dh" k f domsol ugkk med en henklarleggelse av' dsses sraffe- noe hode Og alle prejudikaer kaen overhode den oppre- er den mdiske beegnelse for SA,)' r Sse oru e runger l ross,s ar e mgenseds skre- den han snakker om og al- an ~ amp orm «ikke- ' sørre reslg relevans enn de ve l god JUJS', a en mann forsvar- så beinge kunne enke seg vold» vendese il daiværende kong J L Mo w i nek el: «Ureen er så eklaan og _~kamme- andres Dee har man le for å lig kan dømmes bare for sede å glemme? Jeg ror han ikke Oscar om: a anbefale den lig, a skulle vi følge de som denne' ure bød oss,så brø glemme " han so på, uen hensyn il hel har kvie seg med, de FrU: Flursev r id \, Norge gikk ausa 1 spissen når vi med Sorbriannia og slue oss il Tyskland A Tysk- Med den samme ensdl~he hvem han var og hvorfor han kollekivisiske ' ankebaner," a~ ~~ ame de gjald anken om frede-, hvormed advoka SchjØd synes so der Ve han overhode hvem de som er pa vel les m- li lø i " i, j nale land vd svare med a erklære krg, kan kke ansees som ~e- å se kri~sovergrepene bare fra Advoka SchjØd innrømmer a enkele oppdragsgivere er, nerkres ngen russisk kvin- g sn ng av n ernas o lukke» ylsk side - med ilsvarende en- omfange er bli for sor - og i hvilken grad de ha,r hans ne har høyere illi hos mak- konfliker Tanken ble sraks sidighe regisrere de flese NS- «kriminalpoliisk» Men, sier han, ilgivende glemsel' behov? haverne i Moskva grepe med begeisring,av : Sven Ni e se n il Soringes presidenskap: folk under krigen bare de an- de er ikke sørre enn forjen Kanskje er de folk som opp- Merk hennes navn! sar Nikolai T, han som si- «Eer de elegram sasråden neopp har referer (om dres overgrep De er sor re~l~- F~rjen av hvem? ngen har rikig mener seg uskyldig den med sin famme led en, c' e a NS-folk var enda ensldl- forjen! den landsulykke dee døm og som har sørre in- ', " gi k død O fl k orpedenngel a,v Rio de Janero), kan de kke være Vl om gere informer enn jøssingene oppggjøre er bli Samfunne eres~e av å få dee bekref- Sir Cecil Sugden er den n;e S<:lo ra, s ' g ere onhva som foresår Jeg går u fra a de nå uen opphold De ble planmessig isoler som om ikke Vår gamle hederlige res- e fra nøyral og sakkyndig øverskommanderende pa fliker ble løs uen krig Selv blir eabler full krigsberedskap, a våre kysfesninger blir ~e v~r spedalske, og de ble hold vesen heller ikke Og ikke de hold enn av å få glemsel over Kolsås ved Oslo (H:e~ ha~ hold jeg inspirer av voldgj'or, kam)klare og minefeler legges u Øyeblikkelig» l UVenhe om forhold 'Som var mange mennesker som opprikig sin eoreiske brøde H H R ' gifsanken, mi førse fore- - 'l' l gjenge li ge f or an d re D en l '11 e- mene a kjempe for resanken ans " een, e se og uge indrag om verdensfreden i de gale presse f eks som advoka under krigen og for dens reeab genmg de skulle ha sag) d k d fu g Fl orsvar sd epar emen e s b u d sj e k on or fo ar kl 13 l opp- SchjØd snakker om, nådde dem lering eerpå - ans e s u en ersam nn o drag å beregne omkosningene ved forserkning av nøyra- bare i lien usrekning og kun- M,en de døme har forj'en S kk H ' i dansk lese forening for kvinl a ablb Ben Ah BOurgu, iba er i Kbh i 1901 liesvaken på Sørlande med 1 baalj' on ne vel heller ikke virke illivek- de, mener vel SchjØd Nei kke d isk j l' ner ø ena,vn en unes e nas ona 18 e~ N i ri h r HVA SVARTE KONGEN HATLED:AL,? kende på dem, da den forrins- de av dem som er døm urikig - de,r, også4 kal Nord-Afrikas - å som v ne op a vis skjele dem u, og de er dessverre lang de fle- Brev fra Pus l Kroken, En '', ha paske minnes vi e vak- Jeg ror advoka SchjØd skul- se Så er de en del som er ram- Nehru, personlghe av ker dik De skrev log uga Anmelderen bemerker a R G i iden 5-9 april flere le ale så sake om grunnleggen- me noenlunde rikig _ og en- Kjære F og L med abben- ~jelden forma" rene gen- f A'd ' _-m k or mange <:or Sl en, "'-1'~a ganger forgjeves revde mobilisering Gensabssjef a le- de uvienhe hos de svenske pro- kele er ramme for mild Men nener nom 25 års kamp! mo de Palmesøndag il Langfredag: d a l løp i Sin forvilelse rene maraonløp il myndigheene lessorer Jeg er redd,den er me- aller mins har de virkelige ban- «De er fine greier,» sa'n Mar- franske underrykkere - ~ai, de ei!' e av mine for å vekke dem il handling Han var også hos Kongen Hva re grunnleggende den uvienhe dier blan de døme forjen hin, da han heromdan fikk se svare d n? H d h d som har manifeser seg hos nor- de forsae selskap med de F og L med resulae fra, res- kjærese barn Og jeg rna se ~ ~e a e a ar vær sær e ~s aus, og ma eske juriser under oppgjøre _ skikkelige, fordi de uvendige konore, Han kom hema fra mange respekere og flinke folk a finne de frem og fa de vm~es l a Vne l Q-saken Han ble nyhg DommandØ,r av uvlienhe om menneskemaeriell oppgjøre ikke! har evne å skjel- skauen og dumpa innom! for å med oss, - så har vi ikke noen s Olaf! og ankebaner hos en sørre del ne Sle ikke disse bandier _ få seg en kule med sjakk Sjakk- egenlig fører» Jeg mene nå u igjen, av dem hvis skjebne man har men for den saks skyld heller speller ble'n i fengsle, han Mar- på de a de kanskje kunne gå Dike gir oss e bilde ikke Fra VericlUlors overbevi~lde og dramaiske dokumen-/umle med For øvrig er de vel kke NS som poliisk fenomen _ hin, og hver Guds skape kveld allike~el Men som jeg:sa og så bare av gam som de handasjon hisees videre: neopp denne uvienhe som har har forjen den oppreisning som innpå koya sier'n og løser sjakk- på Sjakkbree fan Jeg u a gjor oppg/jøre~ gjennom!øring iallfall delvis melder seg nå for oppgaver! enen måe je olfre årne for ler om, men ogsa av de an kl 2 K A" do' 'll mulig For en virkelig beryg- alle de døm~, Ja, vi see oss el med sjakk- ikke noe, eller så var je uveger- ker som gjennom e lang liv " morgen '" gr or re om a mns l e mme- d d d l o lig ma i re rekk gen,e - vs mm re uvendlg UVende, de J;Oliisk innsile og bree mellom oss og hver va- har opa dr Herman HM'- leggmgen l OslofJorden (Rauøy-Bolærne,): Anmelderens reses kaffekopp mens Marhin Je gir meg, sa je «Du ska vel spørsmål: Skjedde dee i forsåelse med noen av de krig- 3 Oppø'J øre~ bæ1rend, e lese videre i blae Han er så knu- ha revangs?» Marhin var sulen ris Aall Udelsens problem, førende? '- ~ ~ sende overlegen, han Marhin, på mere sjakk «Je ska legge av åndens seie'r over maerien, ae'n bare speller på jans når'n en hes» veien mo sjernene kl 3 morgen: Gensaben får munlig ordre om rrunnprld81pver speller med meg Når je har spel- Men da fikk Je en lde: «Du kan «delvis og sille mobilisering» Gjør oppmerksom på a or- le og kaffekoppen, da har je beholde alle brikkene dine, bare K N dr ff k advoka SchjØds arikkel fo- har elske sin~ fiender så høy lissom a på meg omren de je får lov å legge aven!» «Da ens e e urenng V kreve re dager Ordren fasholdes rekommer de også a han kom- a de sa i london il akkom- eg kan klare sku dere se maska på'n Mar-, mer inn på de som sår i den pagnemene~v V2 og V3 og [) em skal,få noe å ygge på, hin «Je vil 1egge \Vekk k o~ kl 520 morgen: Regjeringen moar YSk uli- svenske uredningen, og ikke ba- skrev lover for å mildne deres sa han, og begyne å kommen- gen!» FOLK OG LAND mauan (Memorandum), d~er 7 4, hvori er anfør bl a: re de han savner Dee skjer sraffer, den er y'deligvis for ere avisen igjen Når Marhin Ja, Marhin synes de kunne «Riksregj eringener i besielse av sikre rapporer «<ein- ikke med ~oen dyplerepløy~nde ~Ykk for advoka SchjØd Og han sier «d em» - så ve vi alle sam- være ~oro å prøve, og vi sile RedakØr og ugiver: df U,, " argumenasjon, men mer ilfel- nnrømmer de' - om enn sam- men!wem! de er han mener opp gjen JOHANNES KRlNGLBBOTN wan r~l n er agen») om a England og Franknke a l e- dig og lilmom for skams skyld mende og med forbehold «Allikevel rur jeg de,har vanske- Nå hadde jeg alså ingen kon- red eld e nær m e se dag e r vil forea overraskende Men de frapperende ved disse For de anne gjelder hans lig for å bli noen revisijon Nei ge å passe på og kunne bare beseelse av visse områder av de nordiske saer» (UK 1 franske visier i uredningens enighe med svenskene uholdbar- er'u gærn, sa'n da han så de enke på å angripe Han kunne S 45) egenlige ema er a de avslører heen av de solidariske ersa- fløe jeg gjorde Her kan je bare jo ikke see meg ma! Jeg van advoka SchjØd som en mann, ningsansvar for parimedlemme- ofre hesen og see deg madan- den kula og en il som i emmelig avgjørende spørs- ne Advokaen erikienner den pø_ sjakk med løperen FlØ1J om- Den redje kula hadde'n lag seg Tyskerne forso kke a Vesmakene bevss la Norge u mål er de svenske' jurisenes me- nale karaker av dee ansvar, og igjen!» il en annen fremgangsmåe Je som lokkema for e sorsil ysk engasjemen, for derved ningslfelle nålr de klommer il han ilsår a han ikke er «be- Jeg kaldsvee og syrke meg misa fire bønner og re offiseå avlase vikigere froner - Vericulor gir en oppsilling sykke På enkele punker, sier geisre» - hvilke jeg leser som li med kaffekoppen for å klare rer mere enn han Men da vi var av siaer som viser a yskerne av England ble dreve il å han selv forsikig, er han ikke en forsikig avsandagen fra ankene Og fløe omigjen «Nei ferdge var'e han som so ma besee :Norge, horiw hisees: så svæ~ uenig m~d insiue hans side fra hele de økonomi- ikke sånn, sa'n Du må passe på på H7!!! Og sa hører V med meresse ske glsselprinsippe de er spørs- kongefløyen Der er du ma i re Han lo li da han ene snadhvilke fundamenale punker de- mål om rekk Mens je sudere fors a- da og ok opp avisen a «Nei Commander S! K i n g-r a l i Secre Hisory of e i virkeligheen refererer seg De er med glede' man konsa- e han å prae om bereningen sa han, kanskje de ikke er Så 39/40: «Den briiske: og franske regjering planla å gjøre il For de førse gelder de arer a der hvor advoka SchjØd fra Sverige farlig om man mangler fører, invasjon i Norge, men var så somle e a Hiler kom landssvikanordningens karaker for alvor kommer inn på fun- Åffer rur du ikke de blir re- bare de er den ree ånd bak førs» Ko h i Uenrikskomieen 8/4 40: «De var like- av a~nesianordning SOls~råle- da~enene - der er han lang Visjon da? spure je «Nei, svar- roppene» lede k o' forellingen' om a landssvlkan- emgere enn han selv synes å ha e Marhin og begyne å enke Kan hende de du, sa s omme melding om a en brsk flae var pa vel» ordningens fedre under krigen viss, med de endenosiøse, de like hard som je Selv om vi har Pus i Rroken Ekspedisjon og kasse: Posboks 3214, Oslo Kierschowsg 6, Oslo Telefon Abonnemenspriser: Kr 2000 pr år, kr 1000 pr halvår Sverige, Danmark: kr 2400 pr år, kr 1200 pr halvår ulande for øvrig: kr 2800 pr år, kr 1400 pr halvår nøyral omslag kr 3000 pr år, kr 1600 pr halvår Løssalgspris: 50 øre Annonsepris: 32 øre pr millimeer over en spale Bruk posgironr Bambandsrykkerle Oslo

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

3. Beregning av Fourier-rekker.

3. Beregning av Fourier-rekker. Forelesigsoaer i maemaikk. 3. Beregig av 3.. Formlee for Fourier-koeffisieee. Vi går re på sak: a f være e sykkevis koiuerlig fuksjo med periode p. De uedelige rigoomeriske rekka cos( ) si ( ) a + a +

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014 Obligaorisk oppgave EON 30 høsen 204 Ved sensuren vil oppgave elle 20 prosen, oppgave 2 elle 50 prosen, og oppgave 3 elle 30 prosen. For å få godkjen må besvarelsen i hver fall: gi mins re nesen rikige

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

MAT1030 Forelesning 26

MAT1030 Forelesning 26 MAT030 Forelesning 26 Trær Roger Anonsen - 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) Forelesning 26 Li repeisjon Prims algorime finne de minse uspennende ree i en veke graf en grådig algorime i den forsand

Detaljer

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering Forelesning 25 Trær Dag Normann - 23. april 2008 Beskjeder Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4, blir avleregning, slik a sudenene ikke kan belage seg på

Detaljer

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen MAT1030 Diskre Maemaikk Forelesning 26: Trær Roger Anonsen Insiu for informaikk, Universiee i Oslo Forelesning 26 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) MAT1030 Diskre Maemaikk 5. mai 2009 2 Li repeisjon

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering Beskjeder MAT1030 Diskre maemaikk Forelesning 25: Trær Dag Normann Maemaisk Insiu, Universiee i Oslo 23. april 2008 Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4,

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Insiu for fysikk Eksamensoppgave i TFY49 Insrumenering Faglig konak under eksamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Eksamensdao: 6. mai 27 Eksamensid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler:

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newons loer i o og re dimensjoner 8..16 Innleeringsfris oblig 1: Tirsdag, 9.Feb. kl.18 Innleering kun ia: hps://deilry.ifi.uio.no/ Fellesinnleeringer (N 3): Alle må bidra il besarelsen i sin helhe. Definer

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

Distriktsrådsmøte nr 1/10-11

Distriktsrådsmøte nr 1/10-11 1 c Ledermøe - Roarydisrik 2260 Disriksrådsmøe nr 1/10-11 19.8.2010 kl 1815-21.10 Sed: Mjerskaug, Enebakk Innkal av: DG Lena J. Mjerskaug Ordsyrer: DG Lena J. Mjerskaug Delakere: Forfall: Referen: Jan

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall Sangehefte Sanger og regler vi synger på Valhall I dette heftet finner dere noen av de sangene, rim og regler vi ofte synger og leker oss med i samlingsstunden på Valhall. Benedikte Torsvik Høst 2011 Norske

Detaljer

Att.: Kari Valberg Kr.sand Uttalelse vedr. saksnummer 2013/370 - planforslag til områdereguleringsplan for Mørkvedbukta Skoleområde.

Att.: Kari Valberg Kr.sand Uttalelse vedr. saksnummer 2013/370 - planforslag til områdereguleringsplan for Mørkvedbukta Skoleområde. I '7 /3*rc»"3r\ F0rValningsP-arner - AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP- Bodø Kommune Posboks 319 8000 Bodø A.: Kari Valberg Kr.sand 27.01.2015 Ualelse vedr. saksnummer 2013/370 - planforslag il områdereguleringsplan

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi!

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi! Sjørøverne kommer 1. Vi reis - te fra Ka - ri - bi - en og ank - ret opp i hørt et gam -melt ryk - te om en m helt fan - tas - tisk skatt. m natt. Vi har Kap-tein m er en far -lig mann. Nå kan jeg luk

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s.

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s. eegelse øsninger på blandede oppgaer Side - Oppgae Vi kaller lengden a en runde for Faren il joggerne er da: A = m/s = m/s 6 6 + 48 48 = m/s = m/s 7 6 + 4 Når de møes, ar de løp like lenge Da er + 5 m

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

~/stat230/teori/bonus08.tex TN. V2008 Introduksjon til bonus og overskudd

~/stat230/teori/bonus08.tex TN. V2008 Introduksjon til bonus og overskudd ~/sa23/eori/bonus8.ex TN STAT 23 V28 Inrodukson il bonus og overskudd Bankinnskudd Ana a vi ønsker å see e viss beløp y i banken ved id = for å ha y n ved id = n. Med en reneinensie δ må vi see inn y =

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14 Oppgaveverksed 3, ECON 30, h4 Oppgave I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men de er ikke men a du skal bruke id på å forklare modellen uover de som blir spur

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer