Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008"

Transkript

1 S TYRES AK Syremøe sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) FAKS: (+47) EPOST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR.: Besøksadresse adminisrasjon: FOSSVEIEN 24 Til: Fra: STYRET Direkøren FAKULTET FOR DESIGN Sudiesed: ULLEVÅLSVEIEN 5 Dao: 15.sepember Saksbehandler: Seksjonssjef sudier og eer udanning Arkivnr 375/2008 FAKULTET FOR SCENEKUNST Sudiesed: FOSSVEIEN 24 Saksframsilling Med målall menes her de sudenall og kandidaall som er gi av deparemene og som danner rammene for de økonomiske ildelinger il Kunshøgskolen i Oslo. Bevilgningene il KHiO gis som rammebevilgning, ikke eer de finansieringssyseme som gjelder for den sørse delen av universiesog høgskolesekoren, der deler av bevilgningene er direke knye il sudenog kandidaall. Målallene for KHiO gir en ramme for hvor mange sudener insiusjonen skal ha il enhver id, men allene oppfaes ikke som absolue. De er mulig for insiusjonen å ha flere sudener, hvis de regnes som forsvarlig innenfor de faglige og økonomiske rammene. FAKULTET FOR VISUELL KUNST Sudiesed: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 KHiOs målall er Kunshøgskolen i Oslo Målall sudener Målall kandidaer Fakule for design Fakule for visuell kuns Fakule for scenekuns Sum Målallene har vær uendre siden KHiO ble eabler, med e lie unnak som gjelder fakule for scenekuns, der målallene ble juser fra 2007 il 2008 (+9) fordi sudenallene for scenografi og ppu skuespiller ble lag il. BA scenografi (4 sudener) og ppu skuespiller (5 sudener) er delvis finansier med økning av budsjerammen. De reelle sudenallene ved KHiO har de sise årene ligge over målallene. Overgangen il ny gradssrukur fra 2003 føre il vesenlige endringer i sudiesrukuren ved skolen. De sørse endringene var på scenekunsfakulee.

2 På dans ble o reårige sudier viderefør, men med endre innhold, og re nye sudier ble eabler: - MA koreografi (3 sudener), - eårig prakisk-pedagogisk sudium i dans (8 sudener) - BA klassisk balle (8 sudener). Opera ble del med år. På skuespillersudie (30 sudener) har de il nå ikke vær vesenlige endringer, regisudie, med 3 sudener, er uvide il e løp. I 2005 ble scenografisudie sa i gang. De planlage påbyggingssudie i skuespillerfag er planlag med 8 sudener (sar 2009?), som skal dekkes inn delvis ved reduksjonen som har bli gjor i oppake il bachelorsudie fra 10 il 8. De vil øke sudenalle på sudie il 32, mo målall 30. Konsekvensen er a anall sudener på bachelornivå reduseres fra 30 il 24. Ved design og kunsfag ble sudiene endre fra år il år. Ved billedkuns ble de endre fra 4 il år. Uviklingen i anall sudener vises i følgende abell fra Daabase for saisikk om høyere udanning: Kunshøgskolen i Oslo Avdeling/Fakule Avdeling saens håndverk- og kunsindusriskole (SHKS) Ballehøgskolen Design Kunsakademie Kunsfag Operahøgskolen Scenekuns Teaerhøgskolen Visuell kuns Sum De har ligge i foruseningene som ble gi fra saens side a overgangen il ny gradssrukur skulle skje innenfor de økonomiske rammer som høgskolen hadde, men de er også klar a de føre il a rammene ble srukke i KHiO. I 2007 lå sudenalle rund 40 over målallene. Oppreing av masergradssudier har særlig syrke den kvaliaive fordypning, men anall sudener på bachelornivå er ikke reduser så mye a de full u kompenserer for økningen på MA-nivå. De er særlig scenekunsfakulee som i anall sudener overskrider målalle (+ 28 i 2007), og overskridelsen ligger i hovedsak på danseudanningene. Hovedårsaken ligger i eableringen av sudie i klassisk balle i 2004, med en ramme på 24 sudener oal, uen a dee ble lag inn i målalle, og med forusening a dee skulle dekkes innenfor eksiserende økonomisk ramme. Dee er e bachelorsudium på videregående nivå, og de har vær søk refusjon fra de fylker som har sudener på sudie, men il nå er de bare Oslo som har gi økonomisk refusjon, de øvrige akuelle fylker har il nå avslå våre søknader. Syremøe 07- sepember 2008 Side 2

3 KHiO har forholdsvis få sudener fordel på mange sudieprogrammer. Spesialisere krav il arealer, rom og usyr, og individuell undervisning og veiledning gjør sudiene kosbare. KHiOs bygningsmasse, slik den er planlag med byggerinn 2 ferdigsil, er dimensjoner u ifra nåværende sudenall. KHiOs økonomiske rammer oppleves som knappe, med konsekvens a de er lie frie midler il faglig uvikling, FOU-virksomhe. En måe å øke handlingsromme, kan være å redusere anall sudener. De føres en løpende diskusjon om eablering av nye sudier ved KHiO. Syre har veda å prioriere oppreelse av påbyggingsår skuespiller, sudium i dramaisk skrivekuns, forusa ilførsel av økonomiske midler. Andre sudier som er akuelle er MA enreprenørskap design og kuns, MA skuespillerfag og eablering av PhD sudier. Vurderinger Hvor mange sudener som skal udannes innenfor de områder KHiO ivarear, og på hvilke nivå, er emaer i insiusjonens sraegiske diskusjoner. Med målall som er gi for flere år siden, blir målallene en forvalningsmessig sørrelse som gir ramme for budsjeildeling, uen a dee er forankre i en vurdering i forhold il samfunnes behov og visjoner for uvikling. Siuasjonen når de gjelder kunsudanning i Norge er endre siden rammen for KhiO ble lag i Nye udanninger er komme il. Og fremdeles er de slik a de udannes flere norske sudener i ulande innenfor de områder som KHiO og andre kunsudanninger dekker, enn de som udannes i Norge (all fra Lånekassen). Spørsmål om målall og uvikling av KHiOs sudier kan silles på flere måer. Hvor mange sudener ønsker KHiO å ha om 10 år og hva skal legges il grunn for sraegi for uvikling? Vurder i forhold il ana behov i samfunne, konkurrerende udanninger i inn- og uland, bygningsmessige ressurser, undervisningssabens hensiksmessige sørrelse vil de være rikig å fryse fas de nåværende all på 466, eller bør de velges e mer ekspansiv all? En økning i sudenall, med eller uen en økning i økonomiske ressurser, kan oppnås gjennom å øke anall sudieprogrammer og å øke anall sudener pr. sudieprogram. De vil være en kompleks vurdering å avgjøre når de kan være rom for å øke anall sudener uen a de har negaive konsekvenser for sudiekvalieen, og i hvilken grad en økning i sudenall må møes med en ilsvarende økning i lærerpersonale, og om de vil være rom for flere sudener og lærere i de nye bygningskomplekse. De som vil ale for en økning av sudenalle er a de er mer demokraisk roverdig (høykvaliesudanning ilgjengelig for flere) og derved samfunnsgagnlig, a de gir en dynamisk planleggingshorison, og a de seer oss i sand il å planlegge for nye sudieprogrammer. De som aler mo vil være a en økning av sudenall i sudieprogrammene reduserer kvalieen på dagens udanninger, a vi bør sase på fordypning og kvaliesøkning snarere enn yerligere bredde. Til en diskusjon om sudenall og framidig uvikling av sudier hører en analyse av de økonomiske konsekvenser. De er en kompliser uredning. Kosnadene pr suden ved KHiO er svær forskjellig fra sudium il sudium. Fakuleenes kosnader fordel pr suden varierer fra kr il kr pr år. Men i disse allene er ikke eknisk/adminisraive kosnader som husleie, verksed- og scenedrif, adminisrasjon, biblioek osv medregne. Fordelingen av slike felleskosnader vil også variere mellom sudiene, slik a de ikke kan deles eer anall Syremøe 07- sepember 2008 Side 2

4 sudener. På noen av sudiene på scenekuns vil også sammensening av sudengruppene ha økonomiske konsekvenser. På noen sudier vil en endring i sudengruppen på en eller o sudener kunne skje uen a de har vesenlig økonomisk beydning, på andre sudier vil konsekvensene være sore. En diskusjon av visjoner og sraegisk plan for de nese iåre bør føres u ifra synspunker på skolens samfunnsmessige ansvar, ikke kun med ugangspunk i dagens budsjeekniske forhold. Hva ville være konsekvensene av en 50 prosen økning av sudenalle over i år il 750 sudener for sudieplaner, verkseder, sudioer og scener, lærere, forskning, osv. Og mosa er de en aksepabel siuasjon å si a vi forsa skal være en elieskole, slik a ev. behov for ekspansjon ivareas av andre skoler i inn- og uland? Oppsummering problemsillinger De er vikig a syre legger premissene for de videre arbeide med priorieringer både korsikig og langsikig og her er målall vikig fakor. I syremøe i desember skal budsjee for 2009 vedas og oppaksall vil være en av premissene for budsjee. Syre bør derfor drøfe følgende: Al 1) Redusere sudenalle hel eller delvis i råd med målalle for å øke handlingsromme. Risikoen er a dersom vi reduserer på feil sed vil effeken ikke så i forhold il ulempene. De må avklares hvilke prinsipper som ev skal legges il grunn ved reduksjon av sudenall. Eksempelvis færre sudener på sudiene eller redusere anall sudier. Dersom de ikke er samsvar mellom målall og sudenall har vi dårlige argumener for å søke om midler il nye sudieplasser. Al 2) Oppreholde sudenalle og søke om en økning av målalle for å ilpasses sudenalle. Risikoen er a vi viser a vi kan ha flere sudener enn vi har få bevilgning il og a vi dermed kan få en ku i bevilgningen på sik. Hver suden ved KHiO blir billigere. Hvor er smeregrensen i balansen mellom anall sudener og kvalie på sudiene? Al 3) Drøfing av langsikig mål. Uarbeide langsikig mål knye il revisjon av sraegisk plan og en videre uvikling av sudiene og sudieporeføljen. Saken legges fram for drøfing og innspill il videre sraegisk og økonomisk planlegging uen forslag il vedak. Syremøe 07- sepember 2008 Side 2

5 Forslag il vedak: Syremøe 07- sepember 2008 Side 2

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet FFI-rappor 2011/02404 Realkosnadsveks i Forsvare beydningen av innsasfakorenes subsiusjonsmulighe Seinar Gulichsen og Karl R. Pedersen (SNF) Forsvares forskningsinsiu (FFI) 1. mars 2012 FFI-rappor 2011/02404

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs.

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs. Effeken av endringer i lakseprisen på aksjekursen il noen uvalge lakseselskaper på Oslo Børs. av Bri Albrigsen Masergradsoppgave i fiskerifag sudierening bedrifsøkonomi (30 sp) Insiu for økonomi Norges

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014 Ladrappor fra Norge NBO:s syremöe 18. ovember 2014 Nyckelal för Norge ovember 2014. Folkmägd 5 138 000 Förväad BNP-uvecklig 2,2 % Iflaiosak 2,5 % Arbeslöshe 3,4 % Syrräa 1,5 % Bolåeskuld i förhållade ill

Detaljer

Prising av Kraftderivater SIS 1101

Prising av Kraftderivater SIS 1101 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I Prising av Krafderivaer SIS 1101 Forord Denne prosekoppgaven er uarbeide av o sudener fra Insiu for indusriell økonomi og eknologiledelse høssemesere år 001. Rapporen

Detaljer

Forord Statens vegvesen Region Øst har satt i gang planlegging og utbygging av E18 som sammenhengende motorveg gjennom Østfold og Akershus fylker.

Forord Statens vegvesen Region Øst har satt i gang planlegging og utbygging av E18 som sammenhengende motorveg gjennom Østfold og Akershus fylker. Forord Saens vegvesen Region Øs har sa i gang planlegging og ubygging av E18 som sammenhengende moorveg gjennom Øsfold og Akershus fylker. I forbindelse med konsekvensuredning og kommunedelplan for srekningen

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv.

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Arbeids- og velferdsdirektoratet Ved: Juridisk seksjon Postboks 5, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref: Vår ref: Vår dato: 22.02.2012 Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Viser til Barne-,

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer