LOKAL FAGPLAN NORSK TRINN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN"

Transkript

1 LOKAL FAGPLAN NORSK TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv. Å tale og lytte er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norskfaget blir videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter. Å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk er også et ansvarsområde i norskfaget, fra den første skriveopplæringen til den videre skriveopplæringen gjennom 13 år. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunikasjonsformer, og kravet til å mestre skriftlig framstilling i ulike sjangere har blitt større. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære. Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og samfunnet. Å kunne regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse. Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

2 Hovedområder for faget norsk Muntlige tekster Sentralt er utvikling av ulike språklige roller og sjangere og forståelse for hvordan man tilpasser språk og form til mottaker og til formål med teksten. Kommunikasjon er en sentral dimensjon av faget. Eleven skal få anledning til å bli bevisst sine meninger, ytre seg, bli hørt og få svar. Det blir lagt større vekt på muntlig kompetanse gjennom blant annet undersøkende samtale og refleksjon. Det blir også lagt stor vekt på utvikling av ordforråd og begreper. Skriftlige tekster Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Eleven utvikler skrivekompetanse gjennom å lese og lesekompetanse gjennom å skrive. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere med økende krav til forståelse for sammenhenger mellom tekstens form og funksjon. Det blir i læreplanen lagt stor vekt på metaperspektivet, det vil si å lære gjennom å se egen utvikling. Det blir lagt stor vekt på å hjelpe elevene til å utvikle et repertoar av ulike lese- og skrivestrategier. Sammensatte tekster Elevene må forholde seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige og skriftlige. Vi har fått inn et nytt tekstbegrep der de sammensatte tekstene har en viktig plass. Elevene må i større grad lære å forholde seg til tekster hvor skrift, lyd og bilder henger sammen. Norskfaget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, refleksjon og vurdering. Språk og kultur Det er lagt stor vekt på at elever skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur og innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene får utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen

3 1.TRINN 2.TRINN 3.TRINN 4.TRINN 5.TRINN 6.TRINN 7.TRINN Kompetansemål 1. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Muntlige tekster Elevene skal : - kunne rime - vite hva et ord er - vite hva en setning er - kunne telle stavelser i ord - kunne herme etter en rytme - kunne lytte ut første og siste lyd i ord - kunne lage og dele sammensatte ord. - kunne leike med vitser og tulleord. 2. Uttrykke egne følelser og meninger. - kunne vise og fortelle om de er glad, sint, lei seg, redd og skuffet. - kunne se at andre har disse følelsene. 3. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer 4. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst 5. Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og under høytlesning. - kunne snakke så høyt og tydelig at de høres. - kunne fortelle de andre om ting de har opplevd. Idébanken Jørgen Frost/Anne Lønnegaard. Språkleiker Liv Engen: Lærerens ABC Ringeriks-materiellet Løge, Lyd, Lygren og Nedrebø: Språkleiker Spill som trener begreper Elexicon - kunne være stille når andre snakker. - kunne lytte når andre snakker. - kunne vente på tur. - kunne si noe fint til den som forteller. 6. Samtale om personer og handling i eventyr og Eventyr på internett:

4 fortellinger. 1. Vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. 2. Trekke bokstavlyder sammen til ord 3. Lese store og små trykte bokstaver 4. Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse 5. Bruke enkle strategier for leseforståelse 6. Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster 7. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur 8. Bruke datamaskinen til tekstskaping 9. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing - kunne navnet på noen eventyrfigurer. - kunne navnet på noen eventyr. Skriftlige tekster - vite hva et ord er. - kunne telle antall ord i setninger. - kunne vise hvor et ord starter og slutter. - vite at bokstaven har både en lyd og et navn. - vite at en setning slutter med punktum. - vite navnet på noen vokaler. - kunne lese sammen med en annen. - kunne herme etter en annen som leser. - kunne fortelle litt om det de ser på et bilde. - kunne kjenne igjen navnet sitt i en tekst. - kunne skriveretningen. - kunne leike med bokstaver og ord både med blyant og pc. - vite hvor de finner billedbøker og faktabøker og sette dem tilbake på riktig plass på biblioteket. Leseguide for foresatte Dette bør tas med under sentralt fagstoff: Bruke bokstavene og gradvis erobre lese- og skrivekunsten Leke, skrive og tegne på datamaskin. Bruke små og store bokstaver på tastaturet

5 1. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing 2. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser 3. Samtale om hvordan ord/bilde virker sammen i billedbøker og andre billedmedier 1. Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt 2. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk Sammensatte tekster - kunne tegne til kjente eventyr og fabler - kunne tegne til nyere barnelitteratur og fortellinger av kjente klassikere. - kunne tegne noe de har opplevd. - kunne skrive til noe de har tegnet ved hjelp av en voksen. - kunne vise følelser ved å bevege seg til musikk. - kunne vise følelser ved å bruke instrument. - kunne delta i en samtale om hvordan bilder understreker innholdet i en tekst. Språk og kultur Torbjørn Egner Alf Prøysen Billedbøker Tegnefilmer Tegneserier

6 Kompetansemål 2. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Idébanken 1. Leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer Muntlige tekster - kunne lytte ut lyder i lydrette ord., - kunne forklare hva et ord er. - skal kunne forklare hva en setning er. - kunne flere ord for samme ting (synonymer) - kunne forklare ord som har flere betydninger (homonymer). - kunne høre og forklare forskjellen på et substantiv i entall og flertall 2. Uttrykke egne følelser og meninger. - kunne si det de mener. - kunne fortelle hvordan de har det. 3. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer 4. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst 5. Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og under høytlesning. 6. Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. - vite hva de skal gjøre hvis de ser at andre er f. eks er lei seg. - kunne fortelle sammenhengende om en opplevelse fra begynnelse til slutt. - kunne lese en tekst med forskjellig stemmebruk - - kunne snakke om hvordan dette gir ulik mening. - kunne høre etter når andre forteller. - kunne si hva de mener, og hvorfor de mener det. - kunne lytte og fortelle om det de har hørt. - kunne sammenligne det med noe de vet fra før, eller har opplevd.

7 1. Vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. 2. Trekke bokstavlyder sammen til ord Skriftlige tekster 3. Lese store og små trykte bokstaver 4. Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse 5. Bruke enkle strategier for leseforståelse - kunne lese lydrette ord og enkle tekster. - vite at bildene, illustrasjonene og overskriftene viser hva fortellingen handler om. - kunne finne riktig bilde i teksten til det de har lest. - kunne snakke om det de har lest. 6. Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster 7. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur - kunne skrive lydrette ord. - kunne skrive bokstavene riktig. - vite hvor bokstavene er på tastaturet. - vite at en setning begynner med stor bokstav og slutter med punktum. - vite at egennavn skrives med stor bokstav. 8. Bruke datamaskinen til tekstskaping Elevene skal - kunne skifte mellom små og store bokstaver. - kunne skrive ord. - kunne skrive setninger. 9. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing - kunne finne og sette bøker på riktig plass. - kunne låne bøker de greier å lese og som de er interessert i. Aktiviteter som utvikler språket (lesing, oppgaver, begrepstrening, språktrening, svare med hel setning, begrunne og respons)viktig som grunnlag for et godt og nyansert språk i 3. trinn Damm og Gan forlag sine lettleste faktabøker. Finn litteratur som gutter og jenter kan

8 1. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing 2. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser 3. Samtale om hvordan ord/bilde virker sammen i billedbøker og andre billedmedier 1. Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt 2. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk Sammensatte tekster - kunne lage ei bok der tekst og tegning hører sammen. - skal kunne lage veggavis sammen med andre elever. Elevene skal - kunne framføre egenprodusert eller annen tekst som f. eks rollespill eller dukketeater. Eleven skal: - vite at bildene viser følelser og stemninger i teksten. Språk og kultur - vite hvordan enkle dikt og regler er bygd opp. - vite om noen eldre og nyere sanger, regler og dikt. Eleven skal: - vite om noen kjente ordtak og faste uttrykk. - kunne fortelle sin egen oppfatning av disse ordtakene faste uttrykkene. identifisere seg med. Vær spesielt obs på lesestimulering i forhold til gutter Forfatterforslag: Torbjørn Egner, Astrid Lindgren, Anne Cath Vestly, Arild Nyqvist

9 Kompetansemål 3. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Idébanken 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler. Muntlige tekster - kunne bruke stemmen godt når andre skal lytte til dem. - kunne komme med forslag til replikker. - vite reglene i leik og dramatisering og kunne bruke dem.. - kunne ta en rolle i et skuespill. - kunne delta i sang og dans. 2. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder - kunne gjenfortelle en beskjed med flere ledd. - kunne utføre en beskjed med flere ledd. 3. Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre 4. Begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TVprogram. - vite at man ikke sier ting som sårer andre. - vite at man skal si fra hvis noen krenker andre. - kunne fortelle hva de liker og ikke liker. - kunne fortelle hva de føler. 5. Fremføre tekster for medelever - kunne stå foran ei gruppe og presentere stoff som er forberedt. - kunne spille en rolle alene eller sammen med andre. 1. Lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse Skriftlige tekster - kunne lese høyfrekvente ord. - kunne gjenfortelle en tekst med egne ord. Å bedre barns leseflyt- 27 varianter av repetert lesing av Jan Erik Klinkenberg

10 2. Trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenheng mellom deler og helhet i tekster 3. Bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære 4. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder 5. Vurdere og sammenlikne egne og andres tekster 6. Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. 7. Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 8. Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning 9. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å - kunne lete etter opplysninger og svar i en tekst. Leseutvikling, nytt leseutviklingsprogram for den første lese- og skriveopplæringen av B. Allard, M. Rudqvist og B. Sundblad. - kunne gi positiv og grunngitt tilbakemelding på tegninger og tekster - vite hvor små og store bokstaver står i bokstavhuset. - kunne skrive sammenhengende håndskrift. - kunne lage overskrifter. - kunne skrive faktasetninger. - kunne skrive dikt. - kunne skrive et brev til en venn med adressat og avsender, sted og dato. - vite hva en vokal, diftong, konsonant og dobbeltkonsonant er. - kunne høre forskjellen på lang og kort vokal. - vite at spørreordene skrives med stum h. - kunne skrive ord med ng-lyd - vite at kort å-lyd skrives med o. - kunne skrive noen ord som har stum d-lyd. Brev, postkort, e-post, minnebok Sende og svare på e-post til/fra en klassevenn via skolenett.no

11 uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. 10. Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. - kunne bruke beskrivende ord når de skriver. - kunne mange ulike ord for følelser. - kunne flere ord for det samme og det motsatte. - kunne lage tekster og skrive ut tekster. - kunne lagre tekster på egne mapper. 11. Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett 1. Finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon 2. Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde 3. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster 1. Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. 2. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer 3. Beskrive likheter og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge. Sammensatte tekster - kunne skrive ei fortelling hvor de bruker ord og bilder. - kunne dramatisere eventyr. - kunne lage en tegneseriestripe. Språk og litteratur - kunne kjennetegn på sjangrene dikt og eventyr. - kunne et utvalg av regler. - vite hva en dialekt er.

12 - kunne noen kjennetegn ved egen dialekt. 4. Forstå noe svensk og dansk tale. - vite hva noen svenske ord betyr. 5. Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon. 6. Variere setningskonstruksjon - kunne dele en tekst inn i setninger. - kunne sette punktum, spørsmålstegn og utropstegn. - vite hva et substantiv, verb og adjektiv er. - kunne sette en, ei eller et foran substantiv.

13 Kompetansemål 4. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler. Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Muntlige tekster - kunne begrunne det de sier og mener. - kunne være ordstyrer i gruppesamtaler. - kunne stille oppfølgende spørsmål. 2. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder 3. Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre 4. Begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TVprogram. 5. Fremføre tekster for medelever - kunne bruke digitale virkemidler i framlegging av fagstoff. 1. Lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse 2. Trekke slutninger på grunnlag av forståelse Skriftlige tekster - kunne lese i stavelser. - vite hva som er ordstammen, forstavelsen og endelsen i et ord. - kunne lese flytende. - forstå hva de leser. - kunne notere stikkord. - kunne skrive tankekart. - kunne lese tekst med ulikt formål (lese med ulike hatter/briller). Idébanken Regler for gruppesamtaler gjøres synlig i rommet????? Tips til forfattere: Inger Hagerup (dikt/lyrikk) Ole Lund Kirkegaard Roald Dahl (alle tre forfattere gir føde for fantasien)

14 for sammenheng mellom deler og helhet i tekster 3. Bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære 4. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder 5. Vurdere og sammenlikne egne og andres tekster 6. Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. 7. Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 8. Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning 9. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. 10. Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale - kunne beskrive personer og steder ved hjelp av adjektiv. - kunne gjenkjenne og bruke gjentakelse og kontrast. - kunne gjenkjenne og bruke enkle språklige bilder som sammenlikninger og malende ord. - kunne gi konstruktiv tilbakemelding og -komme med forslag til forbedringer på tekster. - kunne skrive med ei sammenhengende, rask og lesbar håndskrift. - kunne skrive med samme helling på bokstavene. - kunne skrive en fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. - kunne skrive et referat. - kunne skrive ulike typer dikt. - kunne høre forskjellen på sj- og kj-lyden - vite at ord med disse lydene skrives på ulik måte. - vite når ord skal ha dobbelt konson. Eleven skal: - kunne ordne en saktekst og en fortelling med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. - kunne varierer starten av setningene. - kunne gjenhente en lagret tekst eller et bilde. OBS! Mer på mellomtrinn av dette!! Ta utgangspunkt i egen interesser for å fremme skaperglede og skrivelyst

15 verktøy. 11. Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett 1. Finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon 2. Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde 3. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster 1. Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. 2. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer 3. Beskrive likheter og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge. - kunne motta og sende tekst og bilder via e-post. - kunne finne fakta i bibliotekbøker og på internett. Sammensatte tekster - kunne lage fortellinger med digitale hjelpemidler hvor de kombinerer ord, lyd og bilde. - kunne dramatisere fortellinger hvor de kombinerer ord, lyd og bilde. - vite at de kan bruke ulike overskrifter og skrifttyper som passer til en tekst. - vite hvordan ulike farger virker i en framstilling. - vite at lys og lyd understreker handling og budskap i en framstilling. Språk og kultur - vite om samisk barnelitteratur på norsk. - kunne enkle samiske ord som: jente, gutt, kniv, tromme og rein - vite om barnelitteratur på nynorsk - vite om eventyr fra andre land - kunne lese tekster fra ulike tider og kulturer, og påpeke likheter og forskjeller i språk, personer og handling. - kunne høre forskjell på noen ulike dialekter. Ressursheftet GAVNOS Moduler/Gavnos/pdf/Gavnos.pdf

16 4. Forstå noe svensk og dansk tale. Eleven skal: - vite hva noen danske ord betyr. 5. Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon. - kunne variere stemmen ut i fra hvor mange de snakker til. - vite at kroppsspråk understøtter tale. - kunne eksperimenter med direkte tale i skrevet tekst. - kunne sette komma ved oppramsing. - kunne bøye et substantiv i entall og flertall. - kunne presens- og preteritumsformene av noen verb. - kunne bøye enkle adjektiv i positiv, komparativ og superlativ. 6. Variere setningskonstruksjon - kunne variere starten av setningene med bindeord

17 Kompetansemål 5. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner 2. Lytte til andre, utrykke og grunngi egne standpunkt og vise respekt for andres. 3. Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker 4. Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 5. Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer 6. Presentere et fagstoff muntlig med Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Muntlige tekster Eleven skal forstå ulike kommunikative kulturelle betingelser. Eleven skal lære å formidle egne opplevelser, tanker og meninger. Eleven skal lære å lytte til- og respektere andres meninger og holdninger. Eleven skal mestre å: - føre samtaler - delta i diskusjoner - gi respons - bruke stemmen - bruke kroppsspråk Idébanken Formidle/fortelle egne opplevelser. Utrykke tanker og meninger. Fortelle fritt fra manus. Formidling ved hjelp av: -dramatisering -muntlige fremføringer -gruppesamtaler -delta og begrunne i diskusjoner -føre samtaler muntlig og skriftlig Klasserådsarbeide. Debatter. Rollespill.

18 mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler 1. Lese et mangfold av teksteri ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og saksprosatekster 2. Formulere tokninger av leste tekster 3. Uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster 4. Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen 5. Med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst 6. Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig 7. Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i Skriftlige tekster Eleven skal lære å kjenne igjen og forstå forskjeller og likheter på ulike typer tekster på nynorsk, bokmål og oversatte tekster. Eleven skal lære å forstå at ulik type tekst skaper ulike typer leseopplevelser. Eleven skal mestre å lage egne tekster med ulike utrykk som gir ulike leseopplevelser. Eleven skal lære studieteknikk i forhold til ulike lesestrategier Eleven skal kunne gjengi innholdet fra en tekst med egne ord. Barnelitteratur Billedbøker Dikt Eventyr Fabler Fagtekster Tabeller Kart, skjema, diagram og grafer. Organisere og strukturere kunnskap Skrive nøkkelord Tankekart Personkart Lage spørsmål til tekst Lese overskrifter Bildetekst og sammendrag Begrepsforklaring Skrive sammendrag Referere og oppsummere tekster - Forklare begrep - Skrive sammendrag - Referere og oppsummere tekster - Skrive nøkkelord

19 samisk alfabet 8. Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift. 9. Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving 10. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk 11. Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt 12. Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner. Eleven skal mestre å utrykke seg skriftlig ved hjelp av personlig og funksjonell håndskrift. Eleven skal mestre ulike rettskrivingsregler, tegnsettingsregler, lære å variere språket både skriftlig og muntlig. 13. Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster 14. Bruke oppslagsverk og ordbøker Eleven skal lære hvor en finner, og hvordan strukturere og bruke fagstoff. 15. Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. 16. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Eleven skal mestre å bruke digitale verktøy ved hjelp av: Tekstbehandling Powerpoint Regneark Lære å finne fagstoff ved hjelp av ulike søkemotorer på internett. Mestre alfabetisering og kategorisering. 17. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av Eleven skal lære å bruke tekster hentet fra internett. Skriftforming Skrivedans Dramatisering Spenning/avspenning Kroppsøving Ord der skj-lyden skrives med skj, sj, ski, sky Ord der j-lyden skrives med hj, gj, gi, gy Ord der kj-lyden skrives med ki, ky, Dobbelkonsonant Tegnsetting Bibliotek Internett Fagbøker Bærbare datamaskiner Programvare Læringsportaler

20 tekster hentet fra internett. 1. Forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst 2. Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. 3. Bruke sang, musikk og ilder i framføringer og presentasjoner 4. Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon 5. Vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner 6. Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. 1. Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barneog ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk 2. Finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter. Sammensatte tekster Eleven skal lære å lage språklige utrykk ved hjelp av tekst og bilde. Eleven skal lære å finne/lage bilder som passer til tekster. Eleven skal mestre å ta bilder fra internett og andre medier. Eleven skal lære å tolke innholdet fra digitale tekster. Eleven skal lære å formidle innholdet fra digital tekst. Eleven skal lære å drøfte virkningene fra innholdet i digital tekst. Språk og kultur Eleven skal lære å bli bevisste på variasjoner i dialekter. Avis i skolen Veggavisa Klassemøter/ demokrati Steg for steg Det er mitt valg

21 3. Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål. 4. Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap 5. Lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet Eleven skal lære forskjellen mellom muntlig og skriftlig tekst. Rollespill Presentasjoner

22 Kompetansemål 6. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner 2. Lytte til andre, utrykke og grunngi egne standpunkt og vise respekt for andres. 3. Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker 4. Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 5. Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer 6. Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler 1. Lese et mangfold av teksteri ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og saksprosatekster Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Muntlige tekster Eleven skal mestre å uttrykke egne og andres tanker og meninger. Eleven skal lære hvordan drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster, og å stille spørsmål til det en leser og utrykke egne meninger. Eleven skal lære å gi konstruktive tilbakemeldinger på andres presentasjoner. Eleven skal mestre å framføre fagstoff muntlig eller ved hjelp av ulike media. Skriftlige tekster Elevene skal lære å reflektere over innholdet i ulike tekster og utrykke forståelse og leseopplevelser i samhandling med andre. Idébanken MÅL/Vurderingkriterier???? Barnelitteratur/ungdomsbøker av eldre og nyere dato, som Toril Thorstad Hauger, Grethe Haagenrud, Phillip Newth, Torvald Sund, Arne Bergren, Klaus Hagerup Dikt Eventyr og fabler fra andre land og kulturer.

23 2. Formulere tolkninger av leste tekster 3. Uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster 4. Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen 5. Med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst 6. Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig 7. Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet 8. Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift. 9. Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving 10. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og Elven skal lære: - høytlesing fra fag og skjønnlitteratur - stillelesing fra fag og skjønnlitteratur - skumlesing fra fagtekster - dybdelesing fra fagtekster - opplevelseslesing fra skjønnlitteratur Eleven skal lære å vurdere egen leseferdighet. Eleven skal lære å: - skrive nøkkelord - skrive tankekart - lage personkart - skape spørsmål til tekst - lage tankespørsmål til tekst - skrive sammendrag - forklare begreper - referere og oppsummere tekster Eleven skal mestre å referere og vurdere egne leseerfaringer. Eleven skal lære å utrykke leseerfaringer skriftlig. Fagtekster Tabeller, kart, skjema, diagram og grafer Bokanmeldelse Resymé

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: GØY MED NORSK FOR 7. TRINN AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret 2016-2017 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn: Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål Delmål Aktivitet for å oppnå målet Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Norsk 5. kl

Norsk 5. kl Antall timer pr uke: 5,5 timer Lærere: Marianne Fjose og Eva Ternstein Læreverk: Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto 5A Elevbok, Gyldendal undervisning Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav og punktum.

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn 2016-2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 40 Skrive og tegne sommerminne Lese felles bok i lag: Bergen mysteriet av Sortland Bli kjent med bøkene Velkommen

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære:

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Norsk TRINN:5 Timefordeling på trinnet: 5 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-35 Kompetansemål

Detaljer

Standarder i norsk på Kringsjå skole.

Standarder i norsk på Kringsjå skole. Standarder i norsk på Kringsjå skole. Kunnskapsløftet er utgangspunktet for virksomheten i de enkelte fag. I den venstre kolonnen nedenfor ser du målene Kunnskapsløftet setter i norsk. I utgangspunktet

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: JUNE BRATTFJORD LÆREVERK: VI KAN LESE for 3. trinn av Odd Haugstad (lesebok,

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen viser hvordan med trinnvis fører frem til læringsmålene i. Med forbehold om endringer. Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse. Lesestrategier og skriving

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse. Lesestrategier og skriving 4.Trinn Fag: NORSK VÅR 2016 Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse Grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 3-5 - mestre sentrale regler i formverk og ortografi - bruke ordbøker - bruke bilder i presentasjoner - vurdere tekster - bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon - opptre i ulike roller gjennom

Detaljer

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i norsk 7.trinn (2017-2018) Uke Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering 34-37 på bokmål og

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2017/18 Følgende mål dekkes gjennom tverrfaglige opplegg; - Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

Fagplan i norsk 4. trinn

Fagplan i norsk 4. trinn Fagplan i norsk 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 34-35 Muntlige tekster Samhandle med andre gjennom lek,dramatisering,samtal e og diskusjoner og praktisere regler

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk HALVÅRSPLAN Trinn: Periode: VÅR FAG: Norsk Område Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Hanna Guldhaug, Ulla Heli og Julie Strøm Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 6. trinn

Årsplan i kroppsøving 6. trinn Årsplan i kroppsøving 6. trinn Uke Emne Arbeidsmåter Mål Vurdering 34-36 Les og lær Studieteknikk - Foredrag - Rettskriving (dobbel enkel kons.) - Grammatikk, substantiv og verb Klasseromsundervi sning

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER

KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER ÅRSPLAN I NORSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 7 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 5. trinn (CM1) Kompetansemål 5. 7. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Opptre i ulike språkroller gjennom

Detaljer

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 7.trinn Timefordeling på trinnet: 5 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Uke Kompetansemål i LK-06

Detaljer

lære om dramatisering samhandle med andre gjennom dramatisering skrive lærelogg og utforme egne læringsmål

lære om dramatisering samhandle med andre gjennom dramatisering skrive lærelogg og utforme egne læringsmål 37 LESEFRES Å dramatisere Mer om replikker Å skrive replikker Å lese høyt Uke Tema Læringsmål Kompetansemål 34 -bruke lesetrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære. lære om høytlesing framføre tekster

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 7. Lærer: Brynjulf Bakklund Muntlige tekster Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Fag: Norsk Trinn: 4.trinn vår 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Å stille spørsmål til tekster Stille og besvare les og finn-spørsmål og tenk selv-spørsmål Lese tekster

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 1.trinn - (CP) Kompetansemål Eleven skal kunne: Forslag til arbeidsmåter og innhold- med de 5 ferdighetene Forslag til vurdering (metoder) Forslag

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Uk e Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Grammatikk og språk Arbeidsmåte Vurdering 34 -Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille

Detaljer

Fagplan, 6. trinn, Norsk.

Fagplan, 6. trinn, Norsk. Fagplan, 6. trinn, Norsk. Lærerverk: Ord for alt, språkbok A & B + Tekstbok. Cappelen Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August September Mål for opplæringen

Detaljer

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 Uke 2-11

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 Uke 2-11 1 7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 Uke 2-11 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon lytte til og videreutvikle innspill fra andre, og skille

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese mer 4. trinn Gøy med norsk 5. trinn Gøy med norsk 6. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Årsplan i norsk - 5. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 6 timer Lærere: Marte Fjelddalen, Randi Minnesjord, Alf Ivar Berg Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne:

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Årsplan. Norsk. 5. klasse. Byskogen skole 2011/2012. 21. juli 2011, Bente Marit Drange. NORSK

Årsplan. Norsk. 5. klasse. Byskogen skole 2011/2012. 21. juli 2011, Bente Marit Drange. NORSK Årsplan Norsk 5. klasse Byskogen skole 2011/2012. NORSK 21. juli 2011, Bente Marit Drange. Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer