LOKAL FAGPLAN NORSK TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN"

Transkript

1 LOKAL FAGPLAN NORSK TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv. Å tale og lytte er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norskfaget blir videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter. Å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk er også et ansvarsområde i norskfaget, fra den første skriveopplæringen til den videre skriveopplæringen gjennom 13 år. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunikasjonsformer, og kravet til å mestre skriftlig framstilling i ulike sjangere har blitt større. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære. Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og samfunnet. Å kunne regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse. Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

2 Hovedområder for faget norsk Muntlige tekster Sentralt er utvikling av ulike språklige roller og sjangere og forståelse for hvordan man tilpasser språk og form til mottaker og til formål med teksten. Kommunikasjon er en sentral dimensjon av faget. Eleven skal få anledning til å bli bevisst sine meninger, ytre seg, bli hørt og få svar. Det blir lagt større vekt på muntlig kompetanse gjennom blant annet undersøkende samtale og refleksjon. Det blir også lagt stor vekt på utvikling av ordforråd og begreper. Skriftlige tekster Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Eleven utvikler skrivekompetanse gjennom å lese og lesekompetanse gjennom å skrive. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere med økende krav til forståelse for sammenhenger mellom tekstens form og funksjon. Det blir i læreplanen lagt stor vekt på metaperspektivet, det vil si å lære gjennom å se egen utvikling. Det blir lagt stor vekt på å hjelpe elevene til å utvikle et repertoar av ulike lese- og skrivestrategier. Sammensatte tekster Elevene må forholde seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige og skriftlige. Vi har fått inn et nytt tekstbegrep der de sammensatte tekstene har en viktig plass. Elevene må i større grad lære å forholde seg til tekster hvor skrift, lyd og bilder henger sammen. Norskfaget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, refleksjon og vurdering. Språk og kultur Det er lagt stor vekt på at elever skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur og innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene får utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen

3 1.TRINN 2.TRINN 3.TRINN 4.TRINN 5.TRINN 6.TRINN 7.TRINN Kompetansemål 1. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Muntlige tekster Elevene skal : - kunne rime - vite hva et ord er - vite hva en setning er - kunne telle stavelser i ord - kunne herme etter en rytme - kunne lytte ut første og siste lyd i ord - kunne lage og dele sammensatte ord. - kunne leike med vitser og tulleord. 2. Uttrykke egne følelser og meninger. - kunne vise og fortelle om de er glad, sint, lei seg, redd og skuffet. - kunne se at andre har disse følelsene. 3. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer 4. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst 5. Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og under høytlesning. - kunne snakke så høyt og tydelig at de høres. - kunne fortelle de andre om ting de har opplevd. Idébanken Jørgen Frost/Anne Lønnegaard. Språkleiker Liv Engen: Lærerens ABC Ringeriks-materiellet Løge, Lyd, Lygren og Nedrebø: Språkleiker Spill som trener begreper Elexicon - kunne være stille når andre snakker. - kunne lytte når andre snakker. - kunne vente på tur. - kunne si noe fint til den som forteller. 6. Samtale om personer og handling i eventyr og Eventyr på internett:

4 fortellinger. 1. Vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. 2. Trekke bokstavlyder sammen til ord 3. Lese store og små trykte bokstaver 4. Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse 5. Bruke enkle strategier for leseforståelse 6. Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster 7. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur 8. Bruke datamaskinen til tekstskaping 9. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing - kunne navnet på noen eventyrfigurer. - kunne navnet på noen eventyr. Skriftlige tekster - vite hva et ord er. - kunne telle antall ord i setninger. - kunne vise hvor et ord starter og slutter. - vite at bokstaven har både en lyd og et navn. - vite at en setning slutter med punktum. - vite navnet på noen vokaler. - kunne lese sammen med en annen. - kunne herme etter en annen som leser. - kunne fortelle litt om det de ser på et bilde. - kunne kjenne igjen navnet sitt i en tekst. - kunne skriveretningen. - kunne leike med bokstaver og ord både med blyant og pc. - vite hvor de finner billedbøker og faktabøker og sette dem tilbake på riktig plass på biblioteket. Leseguide for foresatte Dette bør tas med under sentralt fagstoff: Bruke bokstavene og gradvis erobre lese- og skrivekunsten Leke, skrive og tegne på datamaskin. Bruke små og store bokstaver på tastaturet

5 1. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing 2. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser 3. Samtale om hvordan ord/bilde virker sammen i billedbøker og andre billedmedier 1. Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt 2. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk Sammensatte tekster - kunne tegne til kjente eventyr og fabler - kunne tegne til nyere barnelitteratur og fortellinger av kjente klassikere. - kunne tegne noe de har opplevd. - kunne skrive til noe de har tegnet ved hjelp av en voksen. - kunne vise følelser ved å bevege seg til musikk. - kunne vise følelser ved å bruke instrument. - kunne delta i en samtale om hvordan bilder understreker innholdet i en tekst. Språk og kultur Torbjørn Egner Alf Prøysen Billedbøker Tegnefilmer Tegneserier

6 Kompetansemål 2. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Idébanken 1. Leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer Muntlige tekster - kunne lytte ut lyder i lydrette ord., - kunne forklare hva et ord er. - skal kunne forklare hva en setning er. - kunne flere ord for samme ting (synonymer) - kunne forklare ord som har flere betydninger (homonymer). - kunne høre og forklare forskjellen på et substantiv i entall og flertall 2. Uttrykke egne følelser og meninger. - kunne si det de mener. - kunne fortelle hvordan de har det. 3. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer 4. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst 5. Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og under høytlesning. 6. Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. - vite hva de skal gjøre hvis de ser at andre er f. eks er lei seg. - kunne fortelle sammenhengende om en opplevelse fra begynnelse til slutt. - kunne lese en tekst med forskjellig stemmebruk - - kunne snakke om hvordan dette gir ulik mening. - kunne høre etter når andre forteller. - kunne si hva de mener, og hvorfor de mener det. - kunne lytte og fortelle om det de har hørt. - kunne sammenligne det med noe de vet fra før, eller har opplevd.

7 1. Vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. 2. Trekke bokstavlyder sammen til ord Skriftlige tekster 3. Lese store og små trykte bokstaver 4. Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse 5. Bruke enkle strategier for leseforståelse - kunne lese lydrette ord og enkle tekster. - vite at bildene, illustrasjonene og overskriftene viser hva fortellingen handler om. - kunne finne riktig bilde i teksten til det de har lest. - kunne snakke om det de har lest. 6. Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster 7. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur - kunne skrive lydrette ord. - kunne skrive bokstavene riktig. - vite hvor bokstavene er på tastaturet. - vite at en setning begynner med stor bokstav og slutter med punktum. - vite at egennavn skrives med stor bokstav. 8. Bruke datamaskinen til tekstskaping Elevene skal - kunne skifte mellom små og store bokstaver. - kunne skrive ord. - kunne skrive setninger. 9. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing - kunne finne og sette bøker på riktig plass. - kunne låne bøker de greier å lese og som de er interessert i. Aktiviteter som utvikler språket (lesing, oppgaver, begrepstrening, språktrening, svare med hel setning, begrunne og respons)viktig som grunnlag for et godt og nyansert språk i 3. trinn Damm og Gan forlag sine lettleste faktabøker. Finn litteratur som gutter og jenter kan

8 1. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing 2. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser 3. Samtale om hvordan ord/bilde virker sammen i billedbøker og andre billedmedier 1. Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt 2. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk Sammensatte tekster - kunne lage ei bok der tekst og tegning hører sammen. - skal kunne lage veggavis sammen med andre elever. Elevene skal - kunne framføre egenprodusert eller annen tekst som f. eks rollespill eller dukketeater. Eleven skal: - vite at bildene viser følelser og stemninger i teksten. Språk og kultur - vite hvordan enkle dikt og regler er bygd opp. - vite om noen eldre og nyere sanger, regler og dikt. Eleven skal: - vite om noen kjente ordtak og faste uttrykk. - kunne fortelle sin egen oppfatning av disse ordtakene faste uttrykkene. identifisere seg med. Vær spesielt obs på lesestimulering i forhold til gutter Forfatterforslag: Torbjørn Egner, Astrid Lindgren, Anne Cath Vestly, Arild Nyqvist

9 Kompetansemål 3. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Idébanken 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler. Muntlige tekster - kunne bruke stemmen godt når andre skal lytte til dem. - kunne komme med forslag til replikker. - vite reglene i leik og dramatisering og kunne bruke dem.. - kunne ta en rolle i et skuespill. - kunne delta i sang og dans. 2. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder - kunne gjenfortelle en beskjed med flere ledd. - kunne utføre en beskjed med flere ledd. 3. Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre 4. Begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TVprogram. - vite at man ikke sier ting som sårer andre. - vite at man skal si fra hvis noen krenker andre. - kunne fortelle hva de liker og ikke liker. - kunne fortelle hva de føler. 5. Fremføre tekster for medelever - kunne stå foran ei gruppe og presentere stoff som er forberedt. - kunne spille en rolle alene eller sammen med andre. 1. Lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse Skriftlige tekster - kunne lese høyfrekvente ord. - kunne gjenfortelle en tekst med egne ord. Å bedre barns leseflyt- 27 varianter av repetert lesing av Jan Erik Klinkenberg

10 2. Trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenheng mellom deler og helhet i tekster 3. Bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære 4. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder 5. Vurdere og sammenlikne egne og andres tekster 6. Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. 7. Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 8. Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning 9. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å - kunne lete etter opplysninger og svar i en tekst. Leseutvikling, nytt leseutviklingsprogram for den første lese- og skriveopplæringen av B. Allard, M. Rudqvist og B. Sundblad. - kunne gi positiv og grunngitt tilbakemelding på tegninger og tekster - vite hvor små og store bokstaver står i bokstavhuset. - kunne skrive sammenhengende håndskrift. - kunne lage overskrifter. - kunne skrive faktasetninger. - kunne skrive dikt. - kunne skrive et brev til en venn med adressat og avsender, sted og dato. - vite hva en vokal, diftong, konsonant og dobbeltkonsonant er. - kunne høre forskjellen på lang og kort vokal. - vite at spørreordene skrives med stum h. - kunne skrive ord med ng-lyd - vite at kort å-lyd skrives med o. - kunne skrive noen ord som har stum d-lyd. Brev, postkort, e-post, minnebok Sende og svare på e-post til/fra en klassevenn via skolenett.no

11 uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. 10. Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. - kunne bruke beskrivende ord når de skriver. - kunne mange ulike ord for følelser. - kunne flere ord for det samme og det motsatte. - kunne lage tekster og skrive ut tekster. - kunne lagre tekster på egne mapper. 11. Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett 1. Finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon 2. Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde 3. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster 1. Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. 2. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer 3. Beskrive likheter og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge. Sammensatte tekster - kunne skrive ei fortelling hvor de bruker ord og bilder. - kunne dramatisere eventyr. - kunne lage en tegneseriestripe. Språk og litteratur - kunne kjennetegn på sjangrene dikt og eventyr. - kunne et utvalg av regler. - vite hva en dialekt er.

12 - kunne noen kjennetegn ved egen dialekt. 4. Forstå noe svensk og dansk tale. - vite hva noen svenske ord betyr. 5. Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon. 6. Variere setningskonstruksjon - kunne dele en tekst inn i setninger. - kunne sette punktum, spørsmålstegn og utropstegn. - vite hva et substantiv, verb og adjektiv er. - kunne sette en, ei eller et foran substantiv.

13 Kompetansemål 4. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler. Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Muntlige tekster - kunne begrunne det de sier og mener. - kunne være ordstyrer i gruppesamtaler. - kunne stille oppfølgende spørsmål. 2. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder 3. Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre 4. Begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TVprogram. 5. Fremføre tekster for medelever - kunne bruke digitale virkemidler i framlegging av fagstoff. 1. Lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse 2. Trekke slutninger på grunnlag av forståelse Skriftlige tekster - kunne lese i stavelser. - vite hva som er ordstammen, forstavelsen og endelsen i et ord. - kunne lese flytende. - forstå hva de leser. - kunne notere stikkord. - kunne skrive tankekart. - kunne lese tekst med ulikt formål (lese med ulike hatter/briller). Idébanken Regler for gruppesamtaler gjøres synlig i rommet????? Tips til forfattere: Inger Hagerup (dikt/lyrikk) Ole Lund Kirkegaard Roald Dahl (alle tre forfattere gir føde for fantasien)

14 for sammenheng mellom deler og helhet i tekster 3. Bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære 4. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder 5. Vurdere og sammenlikne egne og andres tekster 6. Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. 7. Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 8. Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning 9. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. 10. Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale - kunne beskrive personer og steder ved hjelp av adjektiv. - kunne gjenkjenne og bruke gjentakelse og kontrast. - kunne gjenkjenne og bruke enkle språklige bilder som sammenlikninger og malende ord. - kunne gi konstruktiv tilbakemelding og -komme med forslag til forbedringer på tekster. - kunne skrive med ei sammenhengende, rask og lesbar håndskrift. - kunne skrive med samme helling på bokstavene. - kunne skrive en fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. - kunne skrive et referat. - kunne skrive ulike typer dikt. - kunne høre forskjellen på sj- og kj-lyden - vite at ord med disse lydene skrives på ulik måte. - vite når ord skal ha dobbelt konson. Eleven skal: - kunne ordne en saktekst og en fortelling med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. - kunne varierer starten av setningene. - kunne gjenhente en lagret tekst eller et bilde. OBS! Mer på mellomtrinn av dette!! Ta utgangspunkt i egen interesser for å fremme skaperglede og skrivelyst

15 verktøy. 11. Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett 1. Finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon 2. Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde 3. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster 1. Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. 2. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer 3. Beskrive likheter og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge. - kunne motta og sende tekst og bilder via e-post. - kunne finne fakta i bibliotekbøker og på internett. Sammensatte tekster - kunne lage fortellinger med digitale hjelpemidler hvor de kombinerer ord, lyd og bilde. - kunne dramatisere fortellinger hvor de kombinerer ord, lyd og bilde. - vite at de kan bruke ulike overskrifter og skrifttyper som passer til en tekst. - vite hvordan ulike farger virker i en framstilling. - vite at lys og lyd understreker handling og budskap i en framstilling. Språk og kultur - vite om samisk barnelitteratur på norsk. - kunne enkle samiske ord som: jente, gutt, kniv, tromme og rein - vite om barnelitteratur på nynorsk - vite om eventyr fra andre land - kunne lese tekster fra ulike tider og kulturer, og påpeke likheter og forskjeller i språk, personer og handling. - kunne høre forskjell på noen ulike dialekter. Ressursheftet GAVNOS Moduler/Gavnos/pdf/Gavnos.pdf

16 4. Forstå noe svensk og dansk tale. Eleven skal: - vite hva noen danske ord betyr. 5. Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon. - kunne variere stemmen ut i fra hvor mange de snakker til. - vite at kroppsspråk understøtter tale. - kunne eksperimenter med direkte tale i skrevet tekst. - kunne sette komma ved oppramsing. - kunne bøye et substantiv i entall og flertall. - kunne presens- og preteritumsformene av noen verb. - kunne bøye enkle adjektiv i positiv, komparativ og superlativ. 6. Variere setningskonstruksjon - kunne variere starten av setningene med bindeord

17 Kompetansemål 5. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner 2. Lytte til andre, utrykke og grunngi egne standpunkt og vise respekt for andres. 3. Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker 4. Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 5. Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer 6. Presentere et fagstoff muntlig med Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Muntlige tekster Eleven skal forstå ulike kommunikative kulturelle betingelser. Eleven skal lære å formidle egne opplevelser, tanker og meninger. Eleven skal lære å lytte til- og respektere andres meninger og holdninger. Eleven skal mestre å: - føre samtaler - delta i diskusjoner - gi respons - bruke stemmen - bruke kroppsspråk Idébanken Formidle/fortelle egne opplevelser. Utrykke tanker og meninger. Fortelle fritt fra manus. Formidling ved hjelp av: -dramatisering -muntlige fremføringer -gruppesamtaler -delta og begrunne i diskusjoner -føre samtaler muntlig og skriftlig Klasserådsarbeide. Debatter. Rollespill.

18 mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler 1. Lese et mangfold av teksteri ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og saksprosatekster 2. Formulere tokninger av leste tekster 3. Uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster 4. Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen 5. Med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst 6. Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig 7. Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i Skriftlige tekster Eleven skal lære å kjenne igjen og forstå forskjeller og likheter på ulike typer tekster på nynorsk, bokmål og oversatte tekster. Eleven skal lære å forstå at ulik type tekst skaper ulike typer leseopplevelser. Eleven skal mestre å lage egne tekster med ulike utrykk som gir ulike leseopplevelser. Eleven skal lære studieteknikk i forhold til ulike lesestrategier Eleven skal kunne gjengi innholdet fra en tekst med egne ord. Barnelitteratur Billedbøker Dikt Eventyr Fabler Fagtekster Tabeller Kart, skjema, diagram og grafer. Organisere og strukturere kunnskap Skrive nøkkelord Tankekart Personkart Lage spørsmål til tekst Lese overskrifter Bildetekst og sammendrag Begrepsforklaring Skrive sammendrag Referere og oppsummere tekster - Forklare begrep - Skrive sammendrag - Referere og oppsummere tekster - Skrive nøkkelord

19 samisk alfabet 8. Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift. 9. Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving 10. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk 11. Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt 12. Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner. Eleven skal mestre å utrykke seg skriftlig ved hjelp av personlig og funksjonell håndskrift. Eleven skal mestre ulike rettskrivingsregler, tegnsettingsregler, lære å variere språket både skriftlig og muntlig. 13. Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster 14. Bruke oppslagsverk og ordbøker Eleven skal lære hvor en finner, og hvordan strukturere og bruke fagstoff. 15. Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. 16. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Eleven skal mestre å bruke digitale verktøy ved hjelp av: Tekstbehandling Powerpoint Regneark Lære å finne fagstoff ved hjelp av ulike søkemotorer på internett. Mestre alfabetisering og kategorisering. 17. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av Eleven skal lære å bruke tekster hentet fra internett. Skriftforming Skrivedans Dramatisering Spenning/avspenning Kroppsøving Ord der skj-lyden skrives med skj, sj, ski, sky Ord der j-lyden skrives med hj, gj, gi, gy Ord der kj-lyden skrives med ki, ky, Dobbelkonsonant Tegnsetting Bibliotek Internett Fagbøker Bærbare datamaskiner Programvare Læringsportaler

20 tekster hentet fra internett. 1. Forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst 2. Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. 3. Bruke sang, musikk og ilder i framføringer og presentasjoner 4. Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon 5. Vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner 6. Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. 1. Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barneog ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk 2. Finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter. Sammensatte tekster Eleven skal lære å lage språklige utrykk ved hjelp av tekst og bilde. Eleven skal lære å finne/lage bilder som passer til tekster. Eleven skal mestre å ta bilder fra internett og andre medier. Eleven skal lære å tolke innholdet fra digitale tekster. Eleven skal lære å formidle innholdet fra digital tekst. Eleven skal lære å drøfte virkningene fra innholdet i digital tekst. Språk og kultur Eleven skal lære å bli bevisste på variasjoner i dialekter. Avis i skolen Veggavisa Klassemøter/ demokrati Steg for steg Det er mitt valg

21 3. Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål. 4. Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap 5. Lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet Eleven skal lære forskjellen mellom muntlig og skriftlig tekst. Rollespill Presentasjoner

22 Kompetansemål 6. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner 2. Lytte til andre, utrykke og grunngi egne standpunkt og vise respekt for andres. 3. Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker 4. Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 5. Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer 6. Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler 1. Lese et mangfold av teksteri ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og saksprosatekster Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Muntlige tekster Eleven skal mestre å uttrykke egne og andres tanker og meninger. Eleven skal lære hvordan drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster, og å stille spørsmål til det en leser og utrykke egne meninger. Eleven skal lære å gi konstruktive tilbakemeldinger på andres presentasjoner. Eleven skal mestre å framføre fagstoff muntlig eller ved hjelp av ulike media. Skriftlige tekster Elevene skal lære å reflektere over innholdet i ulike tekster og utrykke forståelse og leseopplevelser i samhandling med andre. Idébanken MÅL/Vurderingkriterier???? Barnelitteratur/ungdomsbøker av eldre og nyere dato, som Toril Thorstad Hauger, Grethe Haagenrud, Phillip Newth, Torvald Sund, Arne Bergren, Klaus Hagerup Dikt Eventyr og fabler fra andre land og kulturer.

23 2. Formulere tolkninger av leste tekster 3. Uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster 4. Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen 5. Med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst 6. Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig 7. Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet 8. Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift. 9. Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving 10. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og Elven skal lære: - høytlesing fra fag og skjønnlitteratur - stillelesing fra fag og skjønnlitteratur - skumlesing fra fagtekster - dybdelesing fra fagtekster - opplevelseslesing fra skjønnlitteratur Eleven skal lære å vurdere egen leseferdighet. Eleven skal lære å: - skrive nøkkelord - skrive tankekart - lage personkart - skape spørsmål til tekst - lage tankespørsmål til tekst - skrive sammendrag - forklare begreper - referere og oppsummere tekster Eleven skal mestre å referere og vurdere egne leseerfaringer. Eleven skal lære å utrykke leseerfaringer skriftlig. Fagtekster Tabeller, kart, skjema, diagram og grafer Bokanmeldelse Resymé

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Lesevansker og tiltak

Lesevansker og tiltak 1 Når lesing blir vanskelig Lesevansker og tiltak Stord 25.10.2013 Vigdis Refsahl 2 Program 1. Hva skal til for å mestre leksa? a) Lesing som avkoding og forståelse. b) «Å stoppe opp mens jeg leser» c)

Detaljer

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST Den første lese- og skriveopplæringen Formidling av bildebøker på storskjerm! Dag Bern og Lise Hellerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Om gråræin, bebifugler og ufoer

Om gråræin, bebifugler og ufoer Om gråræin, bebifugler og ufoer Barn lager sammensatte tekster Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Innledning Barn lærer tidlig å gi uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon 1. I muntlig dialog

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Berge: Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve 1 Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Kjell Lars Berge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap,

Detaljer