Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder Nestleder Morten Christoffer Dahl Medlem Heidi Fjellså Hærem Medlem Svein Bråthen Medlem Jeanette Varpen Unhjem Medlem Grete Notøy Medlem Anna Mette Fuglseth Medlem Terje Dyrseth Medlem Toril Hovdenak Medlem Odd Einar Folland Medlem

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/66 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Lukket Arkivsaknr ST 13/67 Styreprotokoll /174 ST 13/68 Orienteringssaker OS 13/18 Orientering om virksomheten 13/6 2013/58 OS 13/19 Legemeldt sykefravær 3. kvartal /392 OS 13/20 Egenmeldt sykefravær 3. kvartal /392 ST 13/69 Regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) 2013/111 ST 13/70 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2012/ /693 ST 13/71 Gjennomgang virksomhetsmålene 2012/159 ST 13/72 Studieprogram studieåret 2014/ /403 ST 13/73 Ombygging som alternativ til mellombygg 2010/653 ST 13/74 Budsjett /520 ST 13/75 Faglig organisering - deling av ØIS 2010/620 ST 13/76 Forlenget tilsetting som dekan ved Høgskolen i Molde X 2006/256 ST 13/77 Personlig opprykk til professor i informatikk X 2006/254 ST 13/78 Status for reglement for tilsetting i professorater 2009/137 ST 13/79 Eventuelt

3 ST13/66Godkjenningavinnkallingogsaksliste

4 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder Nestleder Morten Christoffer Dahl Medlem Heidi Fjellså Hærem Medlem Grete Notøy Medlem Svein Bråthen Medlem Jeanette Varpen Unhjem Medlem Anna Mette Fuglseth Medlem Terje Dyrseth Medlem Toril Hovdenak Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Einar Folland Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Sissel Waagbø Jens Petter Straumsheim Merete Ludviksen Stilling Studiesjef Informasjonssjef Sekretariat- og arkivleder

5 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 13/54 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/55 Styreprotokoll /174 ST 13/56 Orienteringssaker OS 13/17 Orientering om virksomheten 13/5 2013/58 ST 13/57 Tertialrapport pr 2. tertial 2013 og regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) 2013/111 ST 13/58 Foreløpig om budsjett /520 ST 13/59 ST 13/60 ST 13/61 Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2014/15 Budsjettforslag 2015 Satsingsforslag utenfor rammen Økt stillingsressurs og utlysning av stilling som Personal- og økonomidirektør 2013/ / /341 ST 13/62 Faglig organisering - deling av ØIS 2010/620 ST 13/63 ST 13/64 ST 13/65 Forslag til avtaleskjema ved opptak til ph.d.- utdanning HiM sitt engasjement på Høgskolesenteret i Kristiansund Eventuelt 2013/ /91

6 ST 13/54 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. ST 13/55 Styreprotokoll Vedtak: Styreprotokoll ble godkjent. ST 13/56 Orienteringssaker OS 13/17 Orientering om virksomheten 13/5 Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 13/57 Tertialrapport pr 2. tertial 2013 og regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Høyskoledirektørens tilråding: Tertialrapport pr 2. tertial 2013 og regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Vedtak: Tertialrapport pr 2. tertial 2013 og regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr ble tatt til etterretning. ST 13/58 Foreløpig om budsjett 2014 Høyskoledirektørens tilråding: Styret tar orienteringen til etterretning, og ber høgskoledirektøren jobbe videre med budsjettet i tråd med forslaget og justert for de signaler og prioriteringer styret ga under møtet. Styret fastslår at avsetningsnivået for høgskolen skal være på minimum 6% av bevilgningen for Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og slo fast at avsetningsnivået for høgskolen skal være på minimum 6% av bevilgningen for 2014.

7 ST 13/59 Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2014/15 Høyskoledirektørens tilråding: Styret slutter seg til at det eksisterende studieprogrammet gjennomføres i 2014/15 med følgende endringer: Oppstart av masterstudium i økonomi og administrasjon. Nødvendige budsjettmidler til ansettelse av førsteamanuensis legges inn i budsjettet fra Oppstart av MSc in Engineering logistics i hovedsak innenfor dagens budsjettramme. Det legges inn kr til timelærere i avdelingens ramme. Oppstart av videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (60 stp) under forutsetning av finansiering fra Helsedirektoratet Oppstart av årsstudium i beredskapsledelse (60 stp) finansiert med studieavgift MSc in Team Sport Management endrer navn til MSc in Sport Management. MSc in Sport Management og MSc in Event Mangement lyses ut med tanke på oppstart høsten 2014 under forutsetning av at det er minimum 20 studenter på hvert studium som takker ja til studieplass innen1. juni Administrasjonen utreder i samarbeid med avdeling HS de kostnadsmessige konsekvensene med tanke på nytt opptak til deltid vernepleie høsten Avdeling ØIS må snarest diskutere ulike løsninger for fellesgraden i Bachelor i internasjonal logistikk med Høgskolen i Ålesund, og legge dette frem for styret i desembermøtet. Avdelingene utarbeider forslag til studieprogram for 2014/15 på grunnlag av disse forutsetningene, som legges fram for styret i desember. Styret ber avdeling HS arbeide videre med ulike modeller for masterstudium i helseog sosialfag over 2 år, fra deltidsstudium til et heltidsstudium med opptak direkte fra bachelor, og utrede de budsjettmessige konsekvensene. Styret støtter at det utarbeides søknad om akkreditering av videreutdanning i profesjonelt miljøarbeid (60 stp), som en modul inn i eksisterende master med sikte på innsending til NOKUT innen søknadsfristen De budsjettmessige konsekvensene for 2015 må utredes i sammenheng med omlegging av masterstudium i helse- og sosialfag. Nødvendige utgifter til planlegging og utredninger i forbindelse med fellesgrad ph.d.- studium i helse- og sosialfag innarbeides i avdelingens budsjett. Under møtet supplerte direktøren sin tilråding med et nytt kulepunkt: Oppstart av videreutdanning i Ledelse i helse- og sosialsektoren. Legges inn i budsjettet for 2014 med kroner Vedtak: Høyskoledirektørens utvidede tilråding ble enstemmig vedtatt.

8 ST 13/60 Budsjettforslag 2015 Satsingsforslag utenfor rammen Høyskoledirektørens tilråding: Styret slutter seg til forslagene om satsing utenfor rammen, og ber høgskoledirektøren utforme og sende en begrunnet søknad til Kunnskapsdepartementet innen fristen 1.november. 1. Nye studieplasser, petroleumslogistikk i Kristiansund 2. Nye studieplasser, master i logistikk og bachelor i vernepleie 3. Nye rekrutteringsstillinger med hovedvekt på utvikling av PhD-program i helse 4. Bygningsmessige behov ny kantine/møteplass/fellesareal, eller eventuelt oppgradering av eksisterende fasiliteter Under styrets behandling av saken kom det frem at en også vil prioritere nye studieplasser i Engineering Logistics, og høyskoledirektøren endret sin tilråding i tråd med dette. Høyskoledirektørens endrede tilråding: Styret slutter seg til forslagene om satsing utenfor rammen, og ber høgskoledirektøren utforme og sende en begrunnet søknad til Kunnskapsdepartementet innen fristen 1.november. 1. Nye studieplasser, petroleumslogistikk i Kristiansund 2. Nye studieplasser, Engineering Logistics 3. Nye studieplasser, master i logistikk og bachelor i vernepleie 4. Nye rekrutteringsstillinger med hovedvekt på utvikling av PhD-program i helse 5. Bygningsmessige behov ny kantine/møteplass/fellesareal, eller eventuelt oppgradering av eksisterende fasiliteter. Vedtak: Høyskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/61 Økt stillingsressurs og utlysning av stilling som Personal- og økonomidirektør Rektor, Hallgeir Gammelsæter, forlot møtet under behandlingen av denne saken og prorektor, Kjetil Haugen, ledet styrets behandling. Høyskoledirektørens tilråding: Styret godkjenner en midlertidig oppbemanning med 1 stilling på økonomi- og personalkontoret. Denne stillingen tilbys dagens personal- og økonomidirektør. Det utlyses et vikariat som Personal- og økonomidirektør til 1.august 2015, med mulighet for forlengelse. Kostnadene dekkes inn som redegjort for i saksframlegget. Enkelte styremedlemmer stilte seg noe undrende til at et habilitetsspørsmål har blitt reist ved valg av ny rektor. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

9 ST 13/62 Faglig organisering - deling av ØIS Høyskoledirektørens tilråding: Dagens avdeling ØIS deles i to nye avdelinger: Logistikk, transport og IT Økonomi, idrett, juss og samfunnsfag Som leder for hver avdeling utlyses nye stillinger: Dekan i 50% stilling, åremål over 4 år fra 1.januar Rektor gis fullmakt fra styret til å godkjenne utlysningstekstene, etter forutgående behandling i tilsettingsutvalget. Ansettelsene skal behandles i styret på neste møte. Høyskoledirektøren bes fremme en oppdatert instruks for avdelingsrådene til neste styremøte. Høyskoledirektøren informerte styret om at dekan Ottar Ohren har sagt seg villig til å bli sittende utover inneværende semester. Videre trakk høyskoledirektøren sin tilråding og ba om at saken blir videre utredet. Styret berømmet arbeidet som 0+ gruppen på avdeling ØIS har gjort. Styret ba om at saken blir videre utredet innen neste styremøte. ST 13/63 Forslag til avtaleskjema ved opptak til ph.d.- utdanning Høyskoledirektørens tilråding: Høgskolestyret fastsetter ny avtale ved opptak til ph.d.-utdanning bestående av del A, B, C, og D. Rektor får fullmakt til å gjøre mindre endringer i avtalen i tråd med regelverk og UHRs mal. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/64 HiM sitt engasjement på Høgskolesenteret i Kristiansund Høyskoledirektørens tilråding: Styret ser at Høgskolesenteret i Kristiansund AS ikke har en tilstrekkelig og varig finansiering i dag, og ser positivt på å bidra til en løsning. Styret ber høgskolens ledelse jobbe sammen med HiKsu sin ledelse for å klargjøre andre eieres vilje/evne til å bidra til en langsiktig finansiell løsning, samt avklare evt. strukturelle endringer. Parallelt bør det jobbes mot departementet for å få tildelt studieplasser til petroleumslogistikk. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/65 Eventuelt Ingen saker meldt.

10 ST13/68Orienteringssaker

11 HØGSKOLEN I MOLDE Høgskoledirektør INTERNT NOTAT (X) Saksbehandler Telefon Dato Deres referanse Gerd Marit Langøy Orientering om virksomheten 13/6 Siden siste styremøte kan følgende nevnes: Dødsfall og minnestund for student Mats Karlsen Amundsgård Amundsgård døde i en tragisk ulykke søndag 13.oktober, og høgskoledirektøren innkalte beredskapsgruppa, inkl. studentrådgiver samme kveld, for å planlegge informasjon til studentene. Mandag 14. oktober ble det holdt informasjonsmøte for studenter og ansatte. Studentrådgiver, politiet, studentpresten og kommunens kriseteam deltok. Det ble også opprettet et «stille rom» som var åpent noen dager. Der kunne man også treffe studentrådgiver og helsesøster, om man ønsket en prat. Torsdag 17.oktober holdt skolen minnestund, der også Mats sin familie deltok. Rektor holdt minnetalen. Både noen studiekamerater, en av hans forelesere og en administrativ ansatt delte minner. Høgskoledirektøren ledet seremonien. Seremonien opplevdes enkel men verdig. Dagen etter, fredag 18.otober, ble Mats stedt til hvile fra Molde Domkirke. Rektor holdt tale og la på krans fra Høgskolen. Alllmøte (30.okt) På allmøtet var det gitt en kort informasjon fra rektor om prosessen rundt faglig organisering. Direktøren informerte kort om prosessen vedr. mulig ombygging av bygningene våre. Resten av møtet var viet Lars Aarønes som utfordret oss på det å skrive godt. Og vi lærte om liks-indeksen! Det vær både lærerikt og underholdende. Søknad utenfor rammen 2015 (sendt 1.nov) Basert på vedtaket i styret fra 15.oktober ble det sendt søknad til departementet innen fristen 1.november. Søknaden ligger vedlagt til styrets informasjon. Ny EUV-leder på plass (1.nov) Geir Svenning tiltrådte stillingen som leder for Enhet for Utadrettet Virksomhet (EUV) 1.november. Svenning kom fra stillingen som Innkjøpssjef i Fjord1. Han ble presentert på høgskolens hjemmeside:

12 Internt notat 2 Møte med styret i HiKsu og ordføreren i Kristiansund (6.nov) Rektor, prorektor, styremedlem Odd Einar Folland og høgskoledirektøren hadde et møte med styret i Høgskolesenteret i Kristiansund AS (HiKsu) og ordføreren i Kristiansund. Der ble utfordringene for HiKsu diskutert. Ledelsen ved HiMolde fortalte om styrets beslutning fra 15.oktober, og at man nå la fullt trykk på søknaden om studieplasser til Petroleumslogistikk i Kristiansund. Vi opplevde at HiKsus styre støttet denne strategien Møte med Kristiansund kommune vedr. øvingsavdeling (8.nov) Høgskoledirektøren og leder for HiKsu hadde et møte med Kristiansund kommune vedr. evt ny øvingsavdeling i Tempoveien. «Problemet» for HiMolde er at vi hovedsakelig har behov for øvingsavdeling i en 3mnd-periode (sept-nov) hvert år. Kommunen skal komme med et utspill til ny leieavtale, der man forsøker å ta hensyn til dette. Pt. har vi flyttet ut av den gamle øvingsavdelingen. Høsten 2015 vil nytt sykehjem med ny øvingsavdeling stå ferdig. Høsten 2014 må man finne andre løsninger for studentene i Kristiansund. NOKUT-konferansen (7.- 8.nov) Studiesjefen deltok på årets NOKUT konferanse, hvor det ble markert at NOKUT er 10 år. Tema for konferansen var "Utdanning og arbeidsliv: Hva slags kompetanse trenger samfunnet og fungerer dialogen mellom arbeidsliv og utdanning?" Statsråden åpnet konferansen og avsluttet med å si at sektoren ville merke at det har blitt ny regjering. Det vil bli et taktskifte innen både forskning og utdanning, og det vil komme nye virkemidler. Regjeringen vil se på strukturen i sektoren. Andre viktige tema som ble tatt opp var dimensjonering av utdanning og fokus på kvalitet. Norges Handelshøgskole fikk utdanningskvalitetsprisen for Tre miljøer (Norges musikkhøgskole, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen sammen med Universitetssenteret på Svalbard og Havforskningsinstituttet) fikk tildelt senter for fremragende utdanning (SFU). Forummøte (15.nov) Rektor, studiesjef, informasjonssjef og høgskoledirektør deltar, sammen med SiMolde (direktør, kantinesjef og studentveileder), på forummøter med studentlederne. Dette er nyttige møter, der studentmiljøet, studentaktiviteter mm blir diskutert.

13 Internt notat 3 Rektors brev til departementet (15.nov) For å følge opp HiKsu og søknaden sendt 1.november, sendte rektor brev til departementet og ba om et møte. Brevet er vedlagt. Ledelsen har også henvendt seg til Mørebenken om samme sak, og det blir trolig et møte med denne tidlig på nyåret. Institusjoners rett til å gjøre endringer på studier godkjent av NOKUT (brev av 15.nov) Ny studietilsynsforskrift ble vedtatt i februar Forskrifta medførte en endring i hvilke fullmakter institusjoner har til å gjøre endringer i akkrediterte studier. NOKUT har i brev datert (vedlagt) forsøkt å klargjøre hva institusjoner har rett til å gjøre endringer i ut i fra egne fullmakter og hva det må søkes om. Bl.a. kan institusjonene opprette nye emner av mindre omfang dersom det ikke endrer studiets totale læringsutbytte, studiets fagprofil og fagområde. Institusjonene må til enhver tid holde rede på hvilke endringer som er gjort i akkrediterte studier, slik at dette kan legges fram ved et eventuelt tilsyn. Brevet fra NOKUT er vedlagt. Studentenes julebord (16.nov) For tredje år på rad arrangerte studentene julebord i høgskolens lokaler. Godt over 200 studenter var til stede. I løpet av kvelden/natten gjorde en hendelse at en av studentene havnet på sykehus i bevistløs tilstand. En annen ble avhørt av politiet. Det gikk bra med studenten, men saken havnet i media. I etterkant har Høgskoledirektøren, sammen med studentveilederen og kantinesjefen, hatt et evalueringsmøte med lederen av Istudent. Høgskolen ønsker å være imøtekommende overfor studentinitiativ som dette, men samtidig er kontrollen en utfordring. UHR-representantskapsmøte ( nov) Rektor og direktør deltok på UHR sitt representantskapsmøte i Oslo november. Agenda for samlingen og referat fra møtet er vedlagt til informasjon. Møte med politiet vedr. beredskapsøvelse (27.nov) Vi ønsker å samarbeide med politiet om en beredskapsøvelse. Det er også politiet interessert i. De har imidlertid ikke anledning før nyttår. Departementet hadde et krav om at vi skulle ha øvelse i Imidlertid har vi hatt to hendelser i løpet av året der beredskapsledelsen har vært sammenkalt og satt på prøve. Den siste var da vi opplevde det tragiske studentdødsfallet. Vi hadde da kontakt med både kommunens kriseteam og politiet underveis. Ellers gjorde studentveilederen en veldig god jobb. Beredskapsledelsen har lært mye, og dette bør kunne erstatte en øvelse. Allikevel planlegger vi altså en annen type øvelse sammen med politiet i løpet av vinteren. Vi har også hatt en gjennomgang/forenkling av våre beredskapsrutiner.

14 Internt notat 4 Møte i Midt-norsk nettverk (MNN), Høgskolen i Ålesund ( nov) Nettverket består av lederne for NTNU og høgskolene i Møre og Romsdal og de to Trøndelagsfylkene. For HiM møtte Hallgeir Gammelsæter. Dekan Heidi Haavardsen møtte for MNNs nettverk for helse-og sosialfag. Møtets saker var følgende: Hva vil vi med MNN? Hva er det viktigste MNN skal oppnå de kommende 5 år? Hvilket forsknings- og utdanningssamarbeid foregår allerede i MNN-regi? På hvilke områder ligger det til rette for et utvidet MNN-samarbeid. Møtet kom fram til at nettverkets berettigelse lå i en utvidelse av antallet faglige undernettverk. I dag er det to, ett for lærerutdanningen og ett for helse- og sosialfag. En ønsker å etablere nye nettverk innenfor teknologi- og ingeniørfag og innen økonomisk administrative fag med det formål å styrke arbeidsdeling og kvalitet. En ønsker også en vurdering av «problemstudier», dvs. studier med få studenter. Fellesgrad Ph.d.-studium i helse- og sosialfag Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda sendte inn søknad om akkreditering av fellesgrad Ph.d.-studium i helse- og sosialfag innen fristen NOKUT har gitt beskjed om at søknaden er godkjent administrativt og det arbeides nå med å nedsette sakkyndig komite (fire personer). Den sakkyndige komiteen skal vurdere søknaden og gjennomføre institusjonsbesøk før de gir sin anbefaling i en rapport. Det er NOKUT som gjør vedtak om akkreditering.

15 Høgskoledirektør Kunnskapsdepartementet Postboks Oslo Deres ref: Vår ref: 2013/ Saksbehandler: Gerd Marit Langøy Tlf: Faks: E-post Molde: Budsjettforslag satsingsforslag utenfor rammen Det vises til departementets tildelingsbrev for 2013 datert , med frist innen 1. november 2013 for å søke om satsing utenfor rammen. Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) ønsker med dette å synliggjøre skolens satsing utenfor rammen og ber om departementets økonomiske støtte til den videre satsingen. HiMolde tar samfunnsansvaret alvorlig og øker satsingen innen både undervisning og forskning. Høgskolen tilbyr både master- og PhD-studier i logistikk som er attraktive i det nasjonale og internasjonale markedet. Samtidig samarbeider høgskolen med næringslivet om å utvikle nye studieprogram tilpasset det regionale næringslivet. Høgskolen tilbyr også studier innen sykepleie, vernepleie, samfunnsfag, sport, event, juss, IT og økonomi. Vi har følgende forslag til tiltak utenfor rammen for 2015 (jf styrevedtak 13/60): 1. Nye studieplasser, petroleumslogistikk i Kristiansund 2. Nye studieplasser, Engineering Logistics 3. Nye studieplasser, master i logistikk og bachelor i vernepleie 4. Nye rekrutteringsstillinger med hovedvekt på utvikling av PhD-program i helse 5. Bygningsmessige behov ny kantine/møteplass/fellesareal, eller eventuelt oppgradering av eksisterende fasiliteter. Nedenfor begrunnes våre forslag. Tiltakene er forsøkt tallfestet og ført inn i egen tabell, slik Kunnskapsdepartementet ber om i punkt 6.3 (jf. tildelingsbrevets vedlegg 3). Tiltak 1 Nye studieplasser, petroleumslogistikk i Kristiansund Etter ønske fra både næringsliv og det offentlige har HiMolde bygd opp et bachelorstudium i petroleumslogistikk. Dette studiet tilbys på Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKsu). Studiet i petroleumslogistikk er bygd opp etter de behovene som olje- og gassektoren har for kompetanse. Siden studiet er lagt til Kristiansund og nært Vestbase får studentene en unik mulighet til å knytte kontakt med sentrale offshore- og logistikkbedrifter. Det er svært god søkning til studiet, og det er stor bruk for de uteksaminerte kandidatene, både lokalt og nasjonalt. I tillegg til spesiell kompetanse innen petroleumslogistikk gis de generell innsikt i økonomi, administrasjon, prosjektledelse mm. Kandidatene går inn i stillinger man tradisjonelt har benyttet ingeniører til. Det gir på den måten et godt bidrag til det udekkede behovet for ingeniører i næringen. Hjemmeside Besøksadresse Postadresse Telefon Telefaks Organisasjonsnummer Britvegen 2, MOLDE Postboks 2110, 6402 MOLDE

16 Møreforskning har gjennomført en ringvirkningsanalyse på oppdrag fra Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, KOM Vekst og Vestbase. Den konkluderer bl.a. med at veksten i petroleumsklyngen i Kristiansund de siste åtte årene forventes å fortsette også de neste åtte årene. I analysen er bedriftene spurt om hvilke kategorier personell som vil bli etterspurt frem til Blant de største gruppene er ingeniører, der behovet anslås til 460 personer, men det er også et stort behov for ansatte i økonomisk/administrative stillinger. Dette gjør bachelorstudiet i petroleumslogistikk i Kristiansund ekstra viktig. Pr. i dag har HiMolde totalt 154 studenter på studiet, derav 57 nye i Nedenfor vises økningen siden 2006: Program antall studenter totalt Bachelor i pet.logistikk Satsingen på petroleumslogistikk i Kristiansund er gjort av HiMolde uten annen finansiering enn studiepoengsfinansiering. Både for å holde på dagens nivå, og for å kunne ta inn flere studenter er det et stort behov for tildeling av studieplasser. HiMolde mener at HiKsu AS i dag ikke er tilstrekkelig finansiert. Senteret vil gå med underskudd i 2013, for tredje år på rad. HiKsu er organisert som et aksjeselskap med følgende aksjonærer: Aksjonærer Antall aksjer Aksjeandel Nordmøre Næringsråd % Kristiansund og Omegn Vekst AS % Kristiansund Kommune % Møre og Romsdal Fylkeskommune % Høgskolen I Molde % Høgskolen I Ålesund % Høgskulen I Volda Fellesadministrasjonen % SUM ,00 % Pr. i dag har HiMolde 270 studenter ved senteret (i sykepleie og beredskapsledelse, i tillegg til petroleumslogistikk), mens Høgskolen i Ålesund har ca. 7 studenter. Etter nyttår vil det etter det vi kjenner til kun være HiMolde-studenter ved senteret. HiMolde mener at vi har et ansvar for å tilby høyere utdanning også på Nordmøre, og vil gjerne ta et større ansvar i Kristiansund. Imidlertid er det kostnadsmessig krevende å skulle drive på et ekstra studiested, noe HiKsus økonomiske situasjon viser. HiMolde mener en stabil finansiering av utdanningstilbudet i Kristiansund avhenger av at departementet tildeler studieplasser til studiene HiMolde driver i Kristiansund. Etter våre beregninger vil en tildeling på 30 nye studieplasser i kategori F gi følgende økte tilskudd til HiMolde i løpet av 3 år: Tiltak nye studieplasser (kat F) - petroleumslogistikk 0,8 mill 2,4 mill 4,0 mill For å trygge situasjonen i Kristiansund vil HiMolde både be departementet om et snarlig møte om denne saken, samt henstille til å ta med en slik satsing allerede i revidert budsjett for Side 2

17 Tiltak 2 Nye studieplasser, MSc in Engineering Logistics HiMolde har i lengre tid samarbeidet med næringslivet lokalt, bl.a. representert gjennom industrigruppen i Molde Næringsforum, om å få på plass en Mastergrad i logistikk som er spesielt tilpasset ingeniører. Dette betyr at personer med bachelorgrad i et ingeniørfag tilbys å ta en spesialtilpasset mastergrad i logistikk. Dette er etterspurt blant det lokale næringslivet. HiMolde vil tilby det som et internasjonalt studium. Logistikk og prosjektledelse er svært viktige kompetanseområder for næringslivet. Logistikkoperasjonene er svært komplekse og kravet til kostnadskontroll er høyt. Samtidig er det fokus på god ressursutnyttelse og just-in-time leveranse. Dette krever høy kompetanse i logistikk. HiMolde ønsker å svare på denne utfordringen med å tilby et nytt internasjonalt 2-årig masterprogram spesielt rettet mot ingeniører. Programmet er planlagt gjennomføret i nært samarbeid med deltakende bedrifter gjennom at bedriftene stiller opp med case-oppgaver, bidrar med gjesteforelesninger og tilbyr å være vertsbedrift for masterstudenter. På denne måten legges grunnlaget for at studentene kan rekrutteres inn i bedriftene etter endt utdanning. HiMolde planlegger å starte det nye studiet høsten 2014, og vi ber om tildeling av 15 nye studieplasser. Etter våre beregninger vil en tildeling på 15 nye studieplasser i kategori D gi følgende økte tilskudd til HiMolde i løpet av 3 år: Tiltak nye studieplasser(kat D) - MSc in Engineering Logistics 0,6 mill 1,7 mill 2,8 mill Tiltak 3 Nye studieplasser, MSc in Logistics og bachelor i vernepleie Blant de eksisterende studiene på HiMolde mener vi det er et spesielt godt marked for å utvide antall studieplasser på et par konkrete områder. På HiMolde sitt internasjonale studium i logistikk (MSc in Logistics) er det et godt og stadig stigende marked både nasjonalt og internasjonalt. De ferdige masterstudentene er etterspurte i markedet. For å kunne utvide opptaket av studenter har vi behov for nye studieplasser. Høgskolen i Molde har som eneste høgskole i fylket tilbud om bachelorutdanning i vernepleie. I tillegg til fulltidsstudium etablerte høgskolen et deltidsstudium over 4 år i Andre kull ble tatt opp høsten Studiet er spesielt innrettet på å dekke kommuners behov for å skaffe seg høgskoleutdannet personale i sine helse- og sosialtjenester. Både studenter og fagansatte har evaluert utdanningen som svært positiv. Studietilbudet har stor betydning for kommunene, og det tiltrekker seg søkere som kan kombinere arbeid og utdanning, og som av ulike årsaker ikke kan ta heltidsutdanning. Vi har lykkes i å få til et samarbeid der kommunene hjelper til med praktisk tilrettelegging, f.eks. i forhold til praksisstudier. Deltidstudiet er kun studiepoengfinansiert og av budsjettmessige grunner var det ikke meningen å ta opp et tredje kull før kull nummer 2 er ferdig, dvs. i Imidlertid registrerer vi ønsker fra flere kommuner om en tidligere oppstart av nytt kull. De vil sikre tilgang på vernepleiere i egne kommuner. Det er registrert stor mangel på yrkesgruppen i hele fylket. HiMolde ønsker derfor å starte opp nytt kull høsten Side 3

18 Oppstart av nytt deltidsstudium to år før det forrige er ferdig vil kreve minst 1,5 nye faglige stillinger, samt gi en del andre direkte og indirekte kostnader. Vi søker derfor om å få tildelt nye studieplasser til bachelor i vernepleie. Tiltak nye studieplasser (kat D) - MSc in Logistics 0,8 mill 2,3 mill 3,8 mill 30 nye studieplasser (kat F) - Bachelor i vernepleie 0,8 mill 1,6 mill 1,6 mill Tiltak 4 Nye rekrutteringsstillinger med hovedvekt på utvikling av PhD-program i helse I sammenheng med at HiMolde i 2010 ble vitenskapelig høyskole så ser vi det som vesentlig å styrke fagmiljøene generelt, samt å ha full tyngde i realiseringen av planene for etablering av et nytt doktorgradsprogram innenfor helse og sosialfag, i samarbeid med Høgskulen i Volda. Søknad om godkjenning av doktorgradsprogrammet er sendt Nokut. En slik satsning krever bl.a. at flere av våre høyskolestipendiatstillinger dedikeres dette nye området. Samtidig har vi behov for fortsatt å bygge opp å utvikle vårt eksisterende doktorgradsprogram i logistikk. Vi har rekrutteringsutfordringer til faglige stillinger både innenfor helsefag og logistikk, og trenger å rekruttere noen av disse via egne doktorgradsprogram. Vi registrerer god søkning til vårt doktorgradsprogram i logistikk og økende interesse for å ta doktorgrad innenfor helse- og sosialfag. HiMolde ber derfor om 4 nye rekrutteringsstillinger (høgskolestipendiater) i Årlig tilskudd pr. stipendiatstilling beregnes her til kr pr. år. Det regnes med halvårsvirkning for Tiltak nye rekrutteringsstillinger - spesielt rettet inn mot helsefag 1,3 mill 2,5 mill 2,5 mill Tiltak 5 5. Bygningsmessige behov ny kantine/møteplass/fellesareal, eventuelt oppgradering av eksisterende fasiliteter Molde Campus er i stadig utvikling og er en viktig arena for kunnskapsbygging og innovasjon i regionen. Dette skal vi videreutvikle. Med ca. 300 ansatte fordelt på 20 ulike bedrifter og 2000 studenter er Campus, sett under ett, en av de største virksomhetene i Molderegionen. Målet er å bidra til økt nyskaping, bedriftsetablering og kunnskapsdeling til beste for regionens næringsliv og innbyggerne. I løpet av 2013 ble aktiviteten på Campus ytterligere økt da 160 nye studentboliger sto ferdig. Det foreligger ferdig regulering for ytterligere 160 studentboliger, og Samskipnaden i Molde vil søke om tilskudd til videre utbygging. Ny aktivitet på Campus er veldig positivt, men det vil også øke presset på kantine og andre fellesrom. Det er derfor vårt ønske å bidra til at Campus framstår som et fullverdig og attraktivt oppholdssted både på dag- og kveldstid for studenter, ansatte og andre som har sitt virke her. HiMolde opplever god rekruttering av studenter. Vårt bygg A sto ferdig i 1994, mens bygg B ble ferdigstilt ca. 10 år senere. Siden den gang har vi økt antallet studenter og ansatte med ca Dette betyr også at vi sliter med kapasiteten både på undervisningsrom og arbeidsplasser for studenter og ansatte. I tillegg har vi et stort behov for vesentlige oppgraderinger av kantina. Blant annet har vi fått pålegg fra Mattilsynet, og den 19 år gamle kantina "lever nå på dispensasjon". Det må vesentlige ombygginger til for å tilfredsstille dagens standard. Totalt disponerer HiMolde et areal på , fordelt på Bygg A med og Bygg B med Dette utgjør mellom 7 og 8 kvadratmeter pr student/ansatt. Etter det vi kan forstå er dette svært lavt i vår sektor. Side 4

19 Ideelt sett ønsker HiMolde å lage bedre møteplasser og felles arenaer for de to fagavdelingene Økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS) og Helse- og sosialfag (HS). Disse lever i dag relativt adskilt og har mindre interaksjon og faglige samarbeid enn det som er ønskelig. Et nytt bygg vil frigjøre areal til kontorplasser, få på plass en ny og moderne kantine med tilstrekkelig plass til ansatte og studenter, samt medvirke til å bryte ned skillet mellom de to avdelingene gjennom å etablere en felles møteplass. Dette vil derfor være et viktig strategisk tiltak for HiMolde. Statsbygg har på vår anmodning etablert et forprosjekt for planlegging av et "mellombygg" (et nytt bygg mellom dagens bygg A og B). Kostnadene med en slik løsning vil imidlertid bli betydelige. Vi har tidligere bedt om departementets medvirkning til å realisere et "mellombygg" ved å søke om tilskudd til husleie, med anslagsvis 5-7 millioner kr per år (jf. brev av ). HiMolde sitt styre har parallelt med utredningen om mellombygg bedt om at ombygging/omdisponering av eksisterende bygninger vurderes. Sammen med Statsbygg har vi satt i gang et prosjekt på dette. Første forslag fra arkitektene forelå i oktober, og er nå til høring blant de ansatte. Også disse endringene vil bli kostbare da blant annet ventilasjonsanlegget må oppgraderes. Vi har pt ikke fått endelig kostnadsoverslag, men forutser kostnader på mellom 10 og 15 millioner kr. I tillegg vil det bli vesentlige kostnader til møbler i "ny" kantine, nytt undervisningsrom mm. Økning i årlig husleie og avskrivninger på nye investeringer kan samlet anslås til minimum 2 mill. kr. Om prosessen ender opp med ombygging eller nybygg vet vi pt ikke, men noe må gjøres. Nedenfor er begge alternativer angitt. Det bemerkes at tallene er usikre på nåværende tidspunkt. Tiltak ENTEN økt husleie i forbindelse med nytt bygg - anslår 75% dekning av økningen ELLER økt husleie i forbindelse med ombygging - anslår 75% dekning av økningen 0 mill 1,5 mill 6 mill 1,5 mill 6 mill 1,5 mill Dersom det er ønskelig med ytterligere utdypning i forhold til noen av våre omsøkte tiltak så står vi gjerne til disposisjon. Som sagt ønsker vi også et snarlig møte i forhold til situasjonen ved HiKsu, dvs. tiltak 1. Med vennlig hilsen Gerd Marit Langøy Høyskoledirektør Side 5

20 Rektor Kunnskapsdepartementet Postboks Oslo Deres ref: Vår ref: 2007/ Saksbehandler: Hallgeir Gammelsæter Tlf: Faks: E-post Molde: Høgskolen i Molde sitt engasjement på Høgskolesenteret i Kristiansund Som departementet er godt kjent med har Kristiansund lenge kjempet for høgskoleetablering i byen, og siden 2007 har Høgskolesenteret i Kristiansund AS (HiKsu) vært det virkemidlet Nordmørsregionen har brukt for å trekke høyere utdanning til byen. Høgskolen i Molde (HiMolde) har en eierandel på 9,1% i selskapet. Det samme har Høgskolen i Ålesund og Høgskulen i Volda. For øvrig eies HiKsu av Kristiansund kommune (18,2%), Møre og Romsdal fylkeskommune (18,2%), Nordmøre Næringsråd (18,2%) og Kristiansund og Omegn Vekst AS (18,2%). De siste årene har utviklingen i HiKsu vært preget av noen tydelige trekk: 1. Økonomien i senteret har gradvis blitt svekket, primært fordi de private eierne ikke lenger bidrar med driftsmidler. Disse eierne opplever ikke at det er deres oppgave å drifte offentlige utdanningstilbud. Med dagens prognoser ser det ut til at egenkapitalen i selskapet er tapt i løpet av Aktiviteten i senteret har i økende grad blitt ivaretatt av HiMolde. HiVolda har i dag ingen aktivitet, og fra årsskiftet vil heller ikke HiÅlesund ha noe utdanningstilbud ved HiKsu. 3. HiMolde har fremdeles betydelig aktivitet ved HiKsu knyttet til sykepleieutdanning, beredskapsledelse (1-årsstudium) og en bachelor i petroleumslogistikk. Spesielt det siste tilbudet er en suksess, med god og økende søkning, god kvalitet på søkerne og en relativt høy andel nasjonale søkere. HiMolde har i dag omtrent 270 studenter i Kristiansund. 4. Lokalene som HiKsu tilbyr har etter hvert blitt lite tilfredsstillende, og det er behov for både modernisering (spesielt for å bedre luftkvaliteten) og utvidelse. Videre vekst er utelukket med dagens lokaler. Vi tror at det i overskuelig framtid er vår institusjon som i overveiende grad vil kunne tilby utdanning ved senteret, og vi erkjenner at vi som den nærmeste høgskolen også må ta ansvar for Nordmørsregionen. Vi ser også på regionen som spennende, spesielt i lys av det økende arbeidskraftbehovet petroleumsvirksomheten i Kristiansund vil oppleve i årene som kommer. I en nylig rapport fra Møreforsking anslås det at denne virksomheten har behov for minst 1600 årsverk innen Kristiansund er en baseby, og vi opplever at kandidater med petroleumslogistikk er etterspurte i den lokale petroleumsklyngen. Det er stor velvilje overfor petroleumslogistikkstudiet i klyngen, og samarbeidet med basevirksomhetene er godt. Dette gjør det spesielt fordelaktig å tilby dette studiet i Kristiansund. Hjemmeside Besøksadresse Postadresse Telefon Telefaks Organisasjonsnummer Britvegen 2, MOLDE Postboks 2110, 6402 MOLDE

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer