Slalåmveien barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slalåmveien barnehage"

Transkript

1 Slalåmveien barnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...5 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...14 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Slalåmveien Barnehage ligger på Ullernåsen med fantastisk utsikt over Oslo by. Barnehagen ligger i et fredelig boligområde som for det meste består av villaer. Det er et par lekeplasser like ved, og nær avstand til både buss og t-bane. Den nærmeste skolen er Lysejordet og Bjørnesletta skole, hvor de fleste barna skal begynne. Barnehagen består av fire avdelinger, og gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1-5 år. Bamsebo og Trollebo er for barn fra 1-3 år og Alvebo og Dragebo er for de større barna fra 35 år. Barnehagens åpningstid er fra Barnehagen holder stengt jul, påske, og fire uker i juli. Slalåmveien er en del av Barnehagene på Ullern AS, som består av tre barnehager; Slalåmveien barnehage, Ullern Barnekrybbe og Bestum Barnehage AS. Vi er opptatt av samarbeid på tvers av våre tre barnehager og det faglige samarbeidet står i fokus. Vi har felles kurs, teambuilding og sosiale sammenkomster. Vi låner personal av hverandre ved behov. Barna blir kjent på tvers av barnehagene, spesielt de som skal begynne på samme skole. Skolestarterne har felles aktiviteter gjennom hele det siste barnehageåret. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. 3

4 Vi har fokus på godt språk og begrepsforståelse. Med det mener vi høytlesning, lek med språk og ord og nysgjerrighet på språket. Språkopplæring er gjennomgående fra småbarnsavdeling og frem til skolestart. Vi kurser personalet og samarbeider med bydelens fagsenter. Alle ansatte skal ha bestått språkprøve 3. Alle barn skal få tilpasset opplæring i vår barnehage. Ved behov blir barna vurdert i TRAS. BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Barnehagene på Ullern har sosial kompetanse som en "rød tråd" gjennom hele barnehageåret. Det innebærer at vi kommer til å jobbe med temaet i større og mindre grad. Vi ønsker at barna skal lære seg empati ved å vise omsorg og innlevelse ovenfor hverandre, hjelpe og trøste hverandre. Vi ønsker at barna skal lære seg å ta hensyn og vise respekt for hverandre. Vi jobber for at alle barn skal ha minst en venn og dele opplevelser med. Vi bruker "Steg for steg" aktivt som verktøy i opplæring av sosial kompetanse. Steg for steg handler om å hjelpe barn til å utvikle sin evne til å kommunisere og omgås andre på en positiv måte. Den grunnleggende drivkraften i Steg for steg er å bygge videre på det positive barna gjør. Dette krever aktive voksne som er gode rollemodeller og som ser det unike i hvert enkelt barn. Trener på mestring av sinne, problemløsing, forstå egne og andres følelser. Vi ønsker at barna skal lære seg empati ved å vise omsorg og innlevelse ovenfor hverandre, hjelpe og trøste hverandre. Vi ønsker at barna skal lære seg å ta hensyn og vise respekt for hverandre. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN 4

5 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Hjelpe barnet til å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Aktive og deltagende voksne som observerer, engasjerer og sørger for at alle barn får være med i lek og knytter vennskapsbånd. Stimulerer barns sosiale ferdigheter i hverdagen, som turtaking, omsorg, empati, innlevelse og kommunikasjon. De voksne har en aktiv nærhet til leken, og tilrettelegger og viser en oppriktig interesse for barnas aktiviteter. Barnehagen markerer høytider som jul, påske og FN-dagen. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barna blir tatt med på råd og valg, som igjen påvirker gjennomføringen av barnas hverdag. Barnehagen tilrettelegger for pedagogiske planer etter barnas interesser og ståsted. Vi ønsker å gi barna "magiske øyeblikk", det er de stundene vi bare er akkurat her og nå og deler en fin opplevelse. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 5

6 Barnehagen skaper arenaer for godt samarbeid og god kommunikasjon med foreldrene ved ulike sammenkomster gjennom året. Personalet møter barn, foreldre og hverandre med en anerkjennende holdning. Vi deltar i Oslobarnehagenes brukerundersøkelse, har foreldresamtaler og foreldremøter. Gjennom daglig kontakt oppfordrer vi foreldrene til å komme med forventninger, ønsker og tilbakemeldinger. Vi møter alle barns individuelle behov, støtter og tilpasser det enkelte barn i dens utvikling. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi tilrettelegger rommet både ute og inne slik at det tar hensyn til barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå. Vi bruker naturen, skogen og nærmiljøet som læringsarena, med faste turdager hver uke for alle barn i barnehagen. Vi legger til rette for aktiviteter som krever ro og konsentrasjon. Vi har alder inndelte grupper med aktivitet tilpasset alder og nivå. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 6

7 Vi oppfordrer store og små til å ta vare på hverandre, inkludere hverandre i lek og lære av hverandre. Vi jobber for at alle ansatte skal ha en reflektert holdning til egen væremåte og hvordan det påvirker barna. Vi observerer og vurderer hvert enkelt barns trivsel og utvikling fortløpende. Vi har nulltoleranse mot mobbing, systematisk utestenging eller ekskludering fra lek og samspill. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vi bruker Steg for steg aktivt i daglige situasjoner. De voksne jobber med å være gode rollemodeller for barna, ved å være tilstede sammen med dem og veilede dem til å gjøre gode sosiale valg i hverdagen. Vi ønsker å øke forståelsen for respekt ovenfor seg selv og andre. Vi skal veilede barna til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. 7

8 Vi jobber med selvstendighetstrening og trening i å motta informasjon i gruppe og toalett og garderobetrening er sentralt. Vi ønsker å sikre en god overgang fra barnehage til skole. Gjennom samarbeid med skolene og andre barnehager. Barna blir også invitert i forkant av skolestart til den aktuelle skole. Vi har fokus på regelleker, det å være i fokus, forholde seg til gitte regler, vente på tur og samarbeid. Vi legger til rette for aktiviteter som krever bruk av språket, tørre stå frem med egne tanker og meninger. Vi har felles maxigruppe på tvers av barnehagene. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Vi benytter brukerundersøkelser, foreldresamtaler, foreldremøter og Samarbeidsutvalget i barnehagen. Personalet har personalmøter, avdelingsmøter, planleggingsdager, medarbeidersamtaler og kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Avdelingene planlegger og vurderer ukentlig sitt arbeid, pedagogene har ukentlige møter hvor de evaluerer sitt arbeid. Månedsrapporter og ukesrapporter til foreldrene. Vi bruker My Kid som informasjonskanal med foreldrene. 8

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST 1-2 år 3-4 år Skolestartere Steg for steg. Steg for steg. Steg for steg. Rim, regler, sang, peke og billedbøker. Rim, regler, elling, dialoglesing, bøker og høytlesing. Rim. regler, elling, dialoglesing, bøker, høytlesing og førskoleoppgaver. Bevegelsesleker og sanger. Drama, teater, samtaler, bokstaver og lyder. Trening av munnmotorikk. Drama, teater, samtaler, bokstaver og lyder. Bevegelsesleker, sanger, munnmotorikk og lyder. Bevegelsesleker, sanger, munnmotorikk og lyder. Bibliotek. Selvstendighetstrening. Fantasiprosjekt. Språkkiste. Bibliotek. 9

10 KROPP BEVEGELSE HELSE KUNST KULTUR KREATIVITET Leker og bevegelser ute og inne. Leker og bevegelser ute og inne. Leker og bevegelser ute og inne. Hinderløype. Hinderløype. Hinderløype. Bruk av nærmiljøet. Bruk av nærmiljøet. Bruk av nærmiljøet. Minirøris. Minirøris. Minirøris. Fokus på variert kosthold, servering av frukt og grønt hver dag. Fokus på variert kosthold, servering av frukt og grønt hver dag. Fokus på variert kosthold, servering av frukt og grønt hver dag. Vannprosjekt. Fotballtrening. Karneval. Skiskole. Formingsaktiviteter. Høstutstilling. Høstutstilling. Rolle og konstruksjonslek. Museum og teaterbesøk. Museum og teaterbesøk. Kunstutstilling. Rolle og konstruksjonslek. Rolle og konstruksjonslek. Tur på tvers. Estetiske fag: forming, drama, musikk og ulike uttrykksformer. Estetiske fag: forming, drama, musikk og ulike uttrykksformer. Vannprosjekt. Karneval. Musikk og sang. 10

11 NATUR MILJØ TEKNIKK Årlig gårdsbesøk. Årlig gårdsbesøk. Årlig gårdsbesøk. Følger med på årstidene med ulike oppgaver og undring. Følger med på årstidene med ulike oppgaver og undring. Følger med på årstidene med ulike oppgaver og undring. Ute i all slags vær, hver dag! Ute i all slags vær, hver dag! Ute i all slags vær, hver dag! Kildesortering. Kildesortering. Kildesortering. Tur. Tur. Tur. Tur på tvers av avdelinger. Tur på tvers av avdelinger. Tur på tvers av avdelinger. Forsker på naturen. Forsker på naturen. 11

12 ETIKK RELIGION FILOSOFI Steg for steg. Steg for steg. Steg for steg. Markering av høytider. Markering av høytider. Markering av høytider. Danning. Danning. Danning. Felles fadderbarn. Felles fadderbarn. Felles fadderbarn. Fokus på vennskap. Fokus på vennskap. Fokus på vennskap. Grupper på tvers av avdelinger. Grupper på tvers av avdelinger. Grupper på tvers av avdelinger. Vannprosjekt. Vannprosjekt. Vannprosjekt. Samlingsstund. Samlingsstund. Samlingsstund. Ulike kulturer. Ulike kulturer. Undring. Undring. 12

13 NÆRMILJØ SAMFUNN ANTALL FORM ROM Aktiv bruk av nærmiljøet og bruk av tilbud i byen vår. Aktiv bruk av nærmiljøet og bruk av tilbud i byen vår. Aktiv bruk av nærmiljøet og bruk av tilbud i byen vår. Tur på tvers. Tur på tvers. Tur på tvers. Sikkerhet. Sikkerhet. Sikkerhet. Vannprosjekt. Kulturopplevelser. Kulturopplevelser. Utforske verden omkring oss. Utforske verden omkring oss. Knytte bånd med andre i andre barnehager. Lek med tall og bokstaver. Lek med tall og bokstaver. Lek med tall og bokstaver. Eventyr. Bokstaver og lyder. Bokstaver og lyder. Spill. Eventyr. Eventyr. Spill. Spill. Former. Former. Oppgaver i bøker, matematikk og bokstaver. 13

14 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Januar Vinteraktiviteter. Februar Vinteraktiviteter, skiskole., karneval, fastelavn. Mars Påskeaktiviteter, solfest. April Våraktivteter, dugnad, påskeferie. Mai!7. mai feiring Juni Bondegårdstur, overnattingstur for "maxi" barna på Sætern gård, sommerfest. Juli Sommerstengt August Tilvenning/bli kjent måned September Sikkerhetsuker, med fokus på helse, miljø og sikkerhet Oktober Kunstmåned November Kunstmåned, høstutstilling. Desember Jul og juleaktiviteter. Til info: Mer detaljert datoplan og interne planer for barnehagen vil bli gitt gjennom vår informasjonskanal på MyKid. no. Minner om at My Kid, kun er tilgjengelig internt for barnehagens foreldre med familier. Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Nina Nordlien Nordenstrøm Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: januar

15 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2016 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Elgeseter-bhg.Postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer