Romsås senter barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Romsås senter barnehage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Romsås senter barnehage Romsås senter barnehage Telefon: Fagleder: , Tigergutt: , Tussi: , Ugle: Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...7 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...13 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Romsås senter barnehage er en tre avdelingsbarnehage med plass til 27 barn i alderen 1-3 år. Satsingsområdene er sosiale ferdigheter og språk. Utgangspunktet for dette knytter vi opp mot et fokus på her og nå situasjoner. Avdelingene sammarbeider mye og skaper grupper på tvers. Dette fører til at alle voksne og barn kjenner hverandre godt og gode relasjoner blir utviklet i et godt miljø som skaper trygghet og trivsel for alle. Barnehagen har store lyse lokaler i øverste etasje i vaktmestersentralen, 2. min. gange fra Romsås senter. Vår utelekeplass gir barna gode motoriske utviklingsmuligheter, da den er en naturlekeplass. Barnehagen ligger i nær tilknyttning til skogen, bare en port skiller oss fra det første møtet. Både den og det bilfrie nærmiljøet blir brukt aktivt. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Gratis kjernetid til alle 4 og 5 åringer Gi alle barn minst tre års språktilbud, før skolestart. Tilby foreldreveiledningsprogrammet ICDP til foreldre. Gjennomføre brukerundersøkelse. Gjennomføre bydelsovergripende folkehelseprosjekt. Felles retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet benyttes i alle bydelens barnehager. Utarbeide felles kompetansehevingsplan. 3

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Alle skolestartere skal ha gode norskkunskaper og være forberedt til skolestart. Sikre at alle barn følger helsemyndighetenes råd om fysisk aktivitet, og er aktive med moderat til høy intensistet minimum 60 minutter hver dag. Barnas kosthold skal være i henhold til myndighetenes kostholdsråd. Sosial kompetanse. Barna skal bli trygge, selvstendige og omsorgsfulle. Bruk av felles retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet. Fast tur dag og mulighet for bruk av gymsal to dager pr. uke, samt utnytte utelekeområdet. Personal som er i utvikling og er tilstede for å gi det beste av seg selv til barna. Barna skal utfordres til å mestre aktiviteter og rutiner. Personalet vektlegger annerkjennende væremåte i samhandling med barn og voksne. Vi tilstreber et godt foreldresamarbeid med jevnlige samtaler og gjensidig informasjonsutveksling. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. 4

5 Gjentagelser og faste rutiner i hverdagen gir barna oversikt og opplevelsen av kontroll. Barnehagen har faste tradisjoner og markerer jul og påske, mai fest, karneval, internasjonal uke med vekt på FN`s barnekonvensjon og foreldrecafè med tanke på nettverksbygging. I samarbeid rundt barna er ansatte og foreldre bevisst sin voksenrolle som modell og veileder. Vi vektlegger anerkjennende væremåte gjennom gode ord og handlinger i samspill med barn og voksne BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Personalet må være sensitive ovenfor barnas initiativ, aktiv lytte til barna og deres behov. Personalet skal være tilstede der barna er, fysisk og psykisk. Barna blir delt i mindre grupper etter interesse og mestringsnivå for å sikre at hvert barn blir hørt og sett. Barna bidrar aktivt i daglige gjøremål. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 5

6 Foreldrene velger representanter til foreldreutvalget og samarbeidsutvalget ved barnehageårets start. Disse er med i prosessen ved utarbeidelse av årsplan. Personalet og foreldrene samarbeider i formelle og uformelle situasjoner gjennom daglig kontakt, ulike tilstelninger i barnehagen, oppstartsamtale for nye familier, foreldresamtaler og møter. Foreldrene skal få god informasjon om barnas utvikling. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Rommene er utnyttet på best mulig måte i forhold til barnas allsidige lek og utfoldelse. Naturen skal være en kilde til inspirasjon for lek og utfoldelse. Leken som livsform med en egenverdi i seg selv, skal stå sentralt. Vi bruker nærmiljøet aktivt for å bli kjent og få opplevelser. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barna opplever å delta i fellessamlinger, felles prosjekter og lekegrupper som går på tvers av avdelingene. Personalet skal være seg bevisst sitt ansvar som rollemodell. Barn og voksne lytter til hverandre og møter hverandre med respektfulle handlinger. Personalet skal vise glede ovenfor det enkelte barn i daglige møter. 6

7 SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Personalet og foreldre er gode rolle modeller for barna i møte med hverandre. Vi skal sammen vise at vi har et possitivt menneskesyn. Barna får tid til å utrykke seg, de lyttes til og personalet agerer adekvat. Barna møter et forutsigbart personale og en forutsigbar hverdag. Personalet fremhever positiv adferd og omsorgshandlinger hos barna. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Romsås senter barnehage er en barnehage for barn i alderen 1-3 år og har således ikke noe samarbeid med skolen. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. 7

8 Personalet dokumenterer og informerer med bilder, dagrapporter, månedsbrev og planer samt muntlig ved hente/bringe situasjoner, foreldresamtaler, foreldrearangementer og foreldremøte. Bruke avdelingsmøter, assistent forum, ledermøter og planlegningsdager til planlegging og vurdering. Alle ansatte har ett medansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Personalet skal kontinuerlig reflektere over eget arbeid og vurdere resultatene. Brukerundersøkelsen er et verktøy for å hjelpe oss til å bli bedre. 8

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år Personalet skal være lyttende, bekreftende og tilstedeværende for å fremme barns lyst til å kommunisere. Tilgang på og bruk av bøker med tekst til bildet, mye høytlesing Språkgrupper. Det skal være peke- og billedbøker tilgjengelig. Planlagte og spontane bevegelses sanger/sangleker. Språkstimulerende tiltak skal i samarbeid med foreldrene settes inn deresom barnet ikke har en aldersadekvat språkutvikling. Snakkepakker/språkposer, bruk av konkreter for å stimulerer begrepsforståelsen. Bokstaver og tall er hengt opp slik at barna kan bli kjent med dem. Personalet bruker språket aktivt i alle situasjoner. Folkehelseprosjektet Folkehelseprosjektet. Egne månedsplaner i forholdt til Egne månedsplaner i forholdt til KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP BEVEGELSE HELSE 3-4 år 9 Skolestartere

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år felles fysiske aktiviteter. KUNST KULTUR KREATIVITET NATUR MILJØ TEKNIKK felles fysiske aktiviteter. Gymsal tilgjengelig to ganger pr. uke. Gymsal tilgjengelig to ganger pr. uke. Kan navnet på flere kroppsdeler. Benytte uteområdet til fysisk lek. Tilby et variert og næringsrikt kosthold. Aktive og glade personal ute og inne. Barna skal trene på å bli selvstendige. Selvstendige barn ved bordet og i garderoben. Korte turer i nærmiljøet Lange turer i marka. Barna skal bli kjent med og få erfaring med forskjellige formingsmaterialer. Introdusere flere materialer og bruke verktøy som krever mer finmotoriske bevegelser (mindre pensler, sakser, perler o.l.) Barna skal få oppleve gleden med skapende prosesser. Aktivt personal som er med på dramatisering med konkreter eller kroppen. Erfare at det finnes spiselige ting i naturen. Hvor kommer maten fra? Stimulere barna til å delta i Fellessamlinger med vekt på musikk og bevegelse. Ute i all slags vær. Turer i nærmiljøet og skogen. 10 Skolestartere

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år ETIKK FILOSOFI NÆRMILJØ SAMFUNN Lek og aktiv bruk av naturmaterialer. Bli kjent med husdyr/nordiske dyr. Fast turdag. Vi undrer oss og resonerer sammen med barna over livets små og store hendelser. Barna stimuleres til å samhandle med andre etter egne og andres grenser. Personalet oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre. Vi blir kjent med nærområdet rundt barnehagen (hvor vi bor, bibliotek, fast tur området i skogen osv.) og erfarer offentlig transport. Vi skal hjelpe barna til å se Barna får kjennskap til norske tradisjoner rundt jul og påske. Vi veileder barna i rett og galt (empati). RELIGION miljøarbeid. Personalet undrer seg med barna hva som skjer i de forskjellige årstidene. 3-4 år Personalet bruker tid på undring med barna. Internasjonal uke i forbindelse med FN dagen. Få oppleve gleden av å være god mot andre. Turer i nærmiljøet med vekt på opplevelser. Barna får oppleve at begge kjønn behandles likeverdig. Barna deltar i hverdagslige 11 Skolestartere

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år aktiviteter. ANTALL FORM ROM Barna får kjennskap til matematiske begreper ved hjelp av personalet som bruker begrepene bevist i hverdagen. Barna gis erfaring ved å telle og sortere i hverdagsaktiviteter. hvordan vi kan ta vare på hverandre. Barna får kjennskap til begreper som likeverd og demokrati Personalet skal undre seg sammen med barna om lik- og ulikheter, størrelser og former. Aktiv bruk av naturmateriale i forhold til størelse, mengde, fasong og tyngde. Personalet skal stimulere barna til gjennkjennelse av forskjellige matamatiske begreper og geometriske former. 12 Skolestartere

13 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Fredag 13. februar Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Fredag 27. februar Karneval og fastelaven Tirsdag 10. mars Foreldre cafè (16:45-19:00) Torsdag 26. mars Påskefrokost (07:30-08:30) Fredag 8. mai Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Fredag 15. mai Mai fest Mai Fotografering Torsdag 11. juni Sommerfest (16:00-18:30) Uke 29 og 30 Barnehagen har sommerstengt Fredag 11. september Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Torsdag 24. september Foreldremøte (18:00-20:00) Torsdag 22. oktober Internasjonal cafè (16:30-18:00) Fredag 13. november Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Fredag 11. desember Lucia (07:30-08:30) Onsdag 16. desember Nissefest Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Ivar Hjelvik Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 14. januar

14 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Sisiktoppen barnehage

Sisiktoppen barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Sisiktoppen barnehage Sisiktoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 sisiktoppen-barnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439640 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Stovnerhøgda barnehage

Stovnerhøgda barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Stovnerhøgda barnehage Stovnerhøgda barnehage tone.blix@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22102995 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Munkelia barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Munkelia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Munkelia barnehage Munkelia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 janne.lund@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22281689 Adelingenen har egne mobilnummer Webside på

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Hellerudtoppen barnehage

Hellerudtoppen barnehage Hellerudtoppen barnehage hellerudtoppenbarnehage@live.no Telefon: 48367081 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/hellerudtoppen-barnehage/ Private barnehagers webadresse: http://www.hellerudtoppen.barnehageside.no/

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 astun@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496190 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Maurtua gårds- og naturbarnehage

Maurtua gårds- og naturbarnehage Maurtua gårds- og naturbarnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og

Detaljer

Grønland barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Grønland barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Grønland barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer