ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene har separate pedagogiske planer, men samarbeider ved utarbeidelse av årsplanene, og har stadig felles treff / tema. Vi møtes til frilek, turer, felles bursdagsfeiring for barna m.m. Skarstubben familiebarnehage eies av Ann-Charlott og J. Morten Slaaen. Skarstubben familiebarnehage tlf: , mobil: Åpningstider: Antall plasser: 4-5 Vi har utvidet kristen formålsparagraf (se i vedtektene). Eier Ann-Charlott Slaaen jobber full stilling i barnehagen. Ellen Skrolsvik Sandli er veileder/styrer, og har vært i Skarstubben og Askeladden familiebarnehage siden november 2005, ihht barnehagelovens krav. 1

2 ÅRSPLANENS FUNKSJON Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet som setter mål for barnehagen som danningsarena og vårt pedagogiske arbeid med barna. Årsplanen skal sammen med rammeplan sikre kvaliteten i det tilbudet vi gir barn og foreldre. I tilegg vil årsplanen synliggjøre opplysninger av mer praktisk og informativ karakter. Månedsplaner vil bli hengt opp på tavla i garderoben sammen med referat fra forrige månedsplan. Dette sendes også med hjem. Som en del av årsplanen, har vi utarbeidet en årskalender hvor tema, mål og metode blir presentert gjennom hele året. OVEREORDNET MÅLSETNING Skarstubben Familiebarnehage sin visjon: - Trygge og glade barn. Vår målsetning er å sørge for at barna: Blir trygge Opplever mestring i hverdagen Opplever sosial trygghet i gruppa Opplever samhandling i hverdagen Motiveres til hjelpsomhet og empati Det vil være ulike behov og interesser i en barnegruppe, så i hverdagsaktiviteter som måltid, toalettbesøk osv, vil vi motivere og legge til rette for at barna innarbeide gode vaner og holdninger. UTVIDET KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF Skarstubben Familiebarnehages særpreg. Barnehagen driver etter særlige bestemmelser om tros eller livssynsformål jfr 1 og 1a Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. Hva vil det si i praksis: Vi formidler det kristne budskap i barnehagen Vi synger kristne sanger, leser fortellinger og øver på bibelvers i samlingsstunden. 2

3 Forteller juleevangeliet Forteller om påsken som en glad høytid Vi avslutter samlingsstunden ved å be for dagen Vi ønsker at barna skal bli kjent med den kristne tro ved at vi markerer de kristne høytider og lærer barna om disse. Vi formidler fortellinger og bibelvers på en enkel og tilrettelagt måte etter barnas alder. Vi ønsker å formidle det kristne budskap på en trygg og åpen måte. ARBEIDSVERKTØY. Barnehagen har flere arbeidsverktøy vi jobber med i det daglige. KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR SØRUM KOMMUNE : Dette er et plangrunnlag som skal sikre at barnehagen gjennomfører kompetanseutvikling for alle medarbeidere på en slik måte at man på lang sikt sikrer god og riktig kvalitet for barnehagen som en lærende organisasjon. Den pålegger virksomheten å utvikle planer for faglig utvikling og skal bidra til at innbyggerne i Sørum kommune får et tilbud av riktig omfang og tilfredsstillende kvalitet. Medarbeiderne skal oppleve trygghet i arbeidet med god kompetanse. Denne handlingsplanen er basert på kommunens visjon for barnehage og skole : barnehagene og skolene i Sørum- landets beste RAMMEPLAN: Rammeplan består av mange forskjellige arbeidshefter som omhandler forskjellige tema, samt 7 fagområder. Vi bruker de syv fagområdene som utgangspunkt til all planlegging av tema, mål og metoder. Detter er et arbeidsdokument med retningslinjer for hvilket innhold barnehagen forplikter seg til å omhandle i løpet av året. Årets rytme med endringer i naturen vil hvert år være med på å prege innholdet i barnehagen. Det samme gjelder de store høytidene, jul, påske, 17 mai osv. Gjentagelse skaper forventninger og barn får forståelse for tidsperspektiv. Disse elementene er en del av vår kultur som barna skal få innblikk i, og vil være med å skape trygghet og forutsigbarhet ved årlig gjentagelse. 3

4 Disse fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta, og å tolke et budskap, og selv være den som gir et budskap. Å samtale om opplevelse, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. I alle barnehagens rutinesituasjon som måltider, ved av og på kledning, i lek, osv legger vi vekt på å ha hverdagslig samtaler med barna. Å beherske språket gir barnet selvtillit og trygghet. Barnehagen har bøker som ligger fremme for barna og de blir skiftet ut med jevne mellom rom. Høytlesning for barn er også viktig for å utvikle et godt ordforråd og forståelse for ordene. Mål: Barna skal gjennom varierte aktiviteter med ord, bilder, fortellinger, sanger, rim og regler lære seg å bruke språket på en god og positiv måte. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år vi gir barna rom for å uttrykke seg, verbalt og nonverbalt. at voksne er gode språkmodeller som motiverer barna til å sette ord på ting og tolker og bekrefter 2-3 år barna har fri tilgang på bøker barna lærer enkle sanger og bevegelser vi bruker konkreter for å synliggjøre eventyr og fortellinger 4

5 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter. Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring for å videreutvikle sin grovmotorikk og finmotorikk. Mestring gir selvsikre og trygge barn. Mål: barna skal få mulighet til å utvikle grov- og finmotorikk gjennom varierte hverdagsaktiviteter både ute og inne. Barna skal få kjennskap til grunnleggende hverdagshygiene. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år ulike aktiviteter ved bordet som gir pinsettgrep trening grovmotorikse aktiviteter som styrker barnas gå og løpeteknikker håndvask før og etter måltid 2-3 år mer finmotorisk trening som, lime, pusle, tegne bevege seg mer i ulendt terreng håndvask før og etter måltid do trening 5

6 Kunst, kultur og kreativitet Gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Vi beveger oss innenfor uttrykksformer som billedkunst, kunsthåndverk, musikk, drama, språk, osv. Puslespill og tegne saker er lett å finne frem. Barna får også erfaring med ulike maleteknikker og andre formingsaktiviteter igjennom året når vi driver med temaarbeid og prosjekter. Sang og bevegelse er også et viktig tema i barnehagen. Mål: barna skal gjennom ulike opplevelse utvikle sine evner til å bearbeide inntrykk og gi varierte uttrykk. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år få kjennskap til ulike formingsmateriell vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter vi lærer enkle barnesanger 2-3 år får kjennskap til flere formingsaktiviteter vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter vi synger bevegelsessanger 6

7 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for mange opplevelse og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Vi vil gi barna forståelse for hva som skjer i naturen slik at barna blir glad i den og verner om den. Barnehagen følger også med på hva som skjer i gjennom årstidene. Kildesortering hvor vi kaster papir i papir dunken, matavfall i den grå boksen, glass og metall i igloene ved kiwi. Mål: barna skal få innsikt, opplevelse og mangfold i det å ferdes i naturen. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år ta barna med på korte turer i nærmiljøet og i skogen barna opplever trygghet i vante omgivelser Vi sorterer søppel 2-3 år undre seg over livet og forandringen i naturen gå på turer i nærmiljøet og skogen vi tar med glass/metall til kiwi 7

8 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi former vår måte å oppfatte verden og mennesker på, og de preger våre verdier og holdninger. Barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. De skal utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kultur, religion eller livssyn. Vi voksne skal derfor være lyttende og møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt slik at barna kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre. I barnehagen lærer de å ta hensyn til andre, vente på tur, vise empati, trøste og ta i mot trøst, konfliktløsning og å være en god venn. Mål: barna skal utvikle toleranse og respekt for hverandre og kunnskap om samfunnets holdninger og verdier. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år at barna skal utvikle empati og sosiale ferdigheter som å hilse, trøste hverandre, vise omsorg og være hyggelig mot hverandre 2-3 år utvikle barnas sosiale ferdigheter og empati lære barna å ta hensyn til hverandre og vise omsorg 8

9 Nærmiljø og samfunn Fagområdet legger vekt på og styrke kunnskap om tilknytning til lokalsamfunnet, tradisjoner og levesett. Barnehagen er opptatt av å ta i bruk vårt eget nærmiljø. Tur til lekeplassen, i skogen eller til Askeladden. Vi snakker om det som skjer i samfunnet både lokalt og ellers. Hvorfor flagger vi osv. Mål: Barna skal oppleve at de er verdifulle og viktige for fellesskapet i et inkluderende miljø For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år å lytte til barnas ønsker og behov motivere til medvirkning og deltagelse utfra barnets behov og forutsetninger 2-3 år barna motiveres til mer deltagelse i hverdagsaktiviteter som påkledning likeverd og respekt for hverandre motivere til å dele og hjelpe hverandre 9

10 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form. De argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. I barnehagen legger vi vekt på å tilrettelegge gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter, for at barna skal få utvikle sin matematiske kompetanse. Vi bruker matte hver eneste dag, på tur, ved av og på kledning, ved matbordet osv, Det er matematikk rundt oss hele tiden, det er bare å være bevisst på egen begrepsbruk. Mål: barna skal gjennom lek og hverdagsaktiviteter utvikle sin matematiske forståelse. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år telle øve på begrep som over, under, ved siden, liten og stor 2-3 år telle øve på begrep som tung, lett, opp, ned få kjennskap til matematiske former som trekant, sirkel, firkant 10

11 Videre sier Rammeplan at: Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg til de syv fagområdene er sosial og språklig kompetanse viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Og at: Internasjonale konvensjoner og norsk lov vektlegger både foreldrenes rett til å oppdra barn i henhold til sin religion eller livssyn og barns rett til å bli kjent med samfunnet de vokser opp i. Alle barnehager i Sørum kommune gjennomfører TRAS på barn i alderen 2-5 år. TRAS står for: Tidlig registrering av språk. Målet med denne registreringen er å følge barnets språkutvikling og sikre at barn med forsinket språkutvikling ikke overses. Materialet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. Intensjonen med TRAS er tredelt: - et pedagogisk redskap for observasjon av språkutvikling - et redskap for kompetanseheving blant personalet - et redskap for å sette i gang forebyggende tiltak. TRAS er ingen test, men en systematisk måte å få forståelse for barns språklige utvikling. Observasjonene skal utføres i hverdagens naturlige situasjoner, hvor barna er opptatt av lek og samspill i trygge og vante omgivelser. Sørum kommune har tatt initiativ til et løft for språkstimuleringen for alle barn i kommunen ved å sørge for innkjøp, kursing og bruk av snakkepakken. SNAKKEPAKKEN er et pedagogisk redskap for å motivere barn og voksne til å jobbe med språk på en kreativ måte, med morsomme spill, kjente eventyr, rim og regler. For å gjøre dette fengende, er det mange fine konkreter som barna har stor glede av å bruke. Dette er også et godt hjelpemiddel for oss i samlingsstunden. Av dette blir det mye morsom lek og spennende rollespill. 11

12 LEK I barnehagen er leken den viktigste delen av barnas hverdagsaktivitet. Grunnlaget for vennskap legges i leken. Leken er i seg selv et mål for arbeidet med barnegruppa og med den selvvalgte og frivillige handlingen på liksom som et viktig element. Vi voksne kan hjelpe barna til å komme i gang hvis nødvendig ved å inspirere, stimulere osv, men lek skal ikke påtvinges. I leken lærer barnet å samarbeide med andre, de bruker språket og kommuniserer, forhandler om regler og innhold i leken, øver seg på rolletaking, kan bearbeide følelser osv. Lek er en grunnleggende læringsform som gir barn mulighet til å uttrykke seg i samhandling med andre og øke sin sosial kompetanse. De voksne kan også ta en rolle i leken, men da på barnas premisser. Barn leker for å skape mening med livet, og det er barnas viktigste uttrykksform og læringsarena. En kan godt si at leken er livet for et barn. GJENNOMFØRING AV DAGEN Barnehagehverdagen har rutiner og tilrettelagte aktiviteter. Det er viktig å huske på at alt man gjør handler om en målbevisst, gjennomtenkt og tilrettelagt pedagogisk aktivitet. MÅLBEVISST: Vi har alltid et mål for aktiviteten. Vi har et mål på barnas vegne, et mål om at de skal få en god opplevelse og en god læring. GJENNOMTENKT: Siden hele barnehagehverdagen skal gå som en rød tråd er det viktig at vi har klare tanker om hvordan dagen kan gjennomføres på best mulig måte for liten og stor. TILRETTELAGT: Hvis man ikke er målbevisst og gjennomtenkt blir det vanskelig å tilrettelegge på best mulig måte. Man kjenner barna og deres ønsker, behov og interesser. På denne måten skaper vi en best mulig hverdag i barnehagen dag for dag. Vi ønsker å bidra til å skape et kompetent barn ved å legge til rette for at barnet: Utvikler et godt muntlig språk På eget initiativ tar kontakt med de andre barna Utvikler positivt selvbilde Utvikler selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet 12

13 Skal kunne samarbeide med andre barn Tar hensyn og viser omsorg for andre Utvikler sosial kompetanse. VOKSENROLLEN Vi ønsker å være: Voksenmodeller som er fysisk og mentalt tilstede i samvær med barna. Voksenmodeller som evner å vise nærhet og omsorg Voksenmodeller med vilje til samspill. Voksne som bruker tid på å skape en positiv gruppe. Voksne som er tilstede i barnas konflikt og utfordringer. BARNAS RETT TIL MEDBESTEMMELSE Ut fra barnegruppas alder vil vi gi mulighet til medvirkning. Det er vanskelig for en ett- eller toåring å legge en langsiktig plan. Det er det vi som gjør. Men det er lett for ett- eller toåringen å formidle at han/hun vil lese den boka, kose seg ute eller gå inn. Vi prøver hele tiden å fange opp hva barna formidler og vektlegger det i våre planer for dagen. Siden barnegruppa ikke består av flere barn, og vi er såpass tett på og fleksible, fungerer dette samspillet bra. FORELDRESAMARBEID Vi ønsker at samarbeidet med foreldrene skal være godt. Det er viktig at vi kjenner barna godt og at vi får informasjonen som er nyttig for det daglige arbeide med barna. Det er også viktig for oss at foreldrene leser årsplanen og gir tilbakemelding. Årsplanen er et dokument som skal utarbeides av personalet på bakgrunn av rammeplanens betingelser og foreldrenes innspill. Vi ønsker at samarbeidet skal preges av åpenhet og tillit. 13

14 Det vil bli holdt foreldremøter, samtaler med hver enkelt forelder par, og ellers vil den daglige kontakten i bringe /hente situasjon gi rom for utveksling av informasjon og oppdatering på hvordan barnet har det. MÅLTIDER Mat og drikke som inntas i barnehagen, enten den er medbrakt eller servert, utgjør en betydelig del av mange barns totale kosthold. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barn og unges kosthold. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør, jf. barnehagelovens 1 og 2, skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Familiebarnehagens særpreg og målsetting: FAMILIEBARNEHAGENS SÆRPREG Familiebarnehager er barnehager drevet i vanlige hjem med et hjemlig preg som sitt varemerke. Det er et pedagogisk tilrettelagt omsorgstilbud, der det gjennom lek og hverdagslige aktiviteter blir skapt en myk overgang til arenaer utenfor hjemmet. Det daglige arbeidet utføres av assistenten under veiledning av barnehagelærer en dag i uken. Hver gruppe består av maksimalt 5 barn. Det er pålagt at barnehagelærer også skal ha stilling som styrer i familiebarnehagen. En familiebarnehage er litt annerledes enn andre typer barnehager fordi: Lokalene har hjemlig preg og skaper myk overgang for barnet utenfor hjemmet. Det er små barnegrupper Turer i nærområdet skaper trygghet og læring i kjente omgivelser Tett samarbeid med assistent, foreldre og styrer Gir mulighet for individuell omsorg og utvikling Gode forutsetninger for et godt foreldresamarbeid En fleksibel barnehageform som kan ta hensyn til hvert enkelt barn. 14

15 Vårt hovedfokus er å skape trygghet og stabilitet gjennom gode rutiner og forutsigbarhet. Dette er med på å skape godt språkmiljø i lek og samvær med andre. Vi vil gi barna en fantastisk start i livet. Dette gjør vi best ved å ta i bruk familiebarnehagens styrke, nemlig at barna er en del av en liten gruppe slik at hvert enkelt barn får den tiden de trenger for å føle seg trygg i barnehagen. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen og komme til utrykk når barna leker, lærer, i stell, i måltider og påkledning. Foreldrene har tett dialog med barnehagen og sammen skaper vi en god hverdag. Dette skaper igjen godt samarbeid og gode relasjoner mellom barna, foreldrene og personalet, som igjen skaper trygghet og forutsigbarhet for barna. EVALUERING OG VURDERING AV ARBEIDET På våre planleggingsdager vil vi ha vurdering og evaluering av den jobben som var planlagt og den jobben som ble gjennomført Hvilke tilbakemeldinger har foreldrene kommet med? Har vi oppnådd de målene vi satte oss? Fikk barna den opplevelsen vi forventet? Hvilke erfaringer sitter den voksne igjen med? Vil vi forandre noe for neste års planer? Det er dere som foreldre som hele tiden hjelper oss til å gjøre en bedre jobb ved å komme med ris, ros og konstruktiv kritikk. Har du/ dere synspunkter, ønsker eller kommentarer i forhold til denne årsplanen, blir vi glade for tilbakemeldinger. Da gleder vi oss til et godt samarbeid mellom store og små dette året. 15

16 PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE HVERDAGSAKTIVITETER- DAGSRYTME Barnehagen åpner frokost, frilek Samlingsstund Planlagte aktiviteter/utetid Ca Måltid Ca Etter formiddagsmat; sovetiden begynner Frilek ute/inne/tilrettelagt aktivitet Ca Måltid Frilek ute/inne/tilrettelagt aktivitet Barnehagen stenger Dagsrytmen er et utgangspunkt som tilpasses ut fra hver dags behov. 16

17 PRAKTISKE OPPLYSNINGER INFORMASJONSTAVLE På infotavla i gangen henges det opp nyttig informasjon. Ta en kikk!! MERKING AV TØY! Dette er en liten barnehage, men merking av tøy er likevel nyttig, særlig med tanke på vikarer. Så derfor: MERK TØYET!!! VED SYKDOM / FRAVÆR Hvis barnet er sykt eller har fri - gi beskjed på morgenen, eller før hvis du vet om fridagen. Da er det lettere å planlegge dagen. Dersom barnet blir sykt i løpet av barnehagedagen, må det hentes. Vi ringer om nødvendig. FREMMØTE Hvis barnet kommer etter 09.30, vennligst gi beskjed om når dere kommer. Dette er også for planlegging av dagen, turer osv. HYLLA I GANGEN Ha alltid i hylla, klær og skift tilpasset årstiden. Regntøy er alltid kjekt å ha!! SOVETID Barn som sover i barnehagen sover ute i vogn. Barnet har med noe å sove i som er tilpasset årstiden for vogn. Egen vogn er aktuelt hvis det ikke er en vogn i barnehagen barnet kan låne. Skarstubben familiebarnehage har noen vogner til disposisjon. BURSDAGER Vi har felles bursdagsfeiring med Askeladden Familiebarnehage. Hvis en i Skarstubben Fbh. har bursdag, kommer Askeladden Fbh. på besøk til oss, og omvendt. Vi lager mat barnet liker/har lyst på. Barnehagen lager bursdagskrone. ARRANGEMENTER Ved arrangementer hvor både barn, foreldre, og personale er til stede, er barna foreldrenes ansvar. 17

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer