ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene har separate pedagogiske planer, men samarbeider ved utarbeidelse av årsplanene, og har stadig felles treff / tema. Vi møtes til frilek, turer, felles bursdagsfeiring for barna m.m. Skarstubben familiebarnehage eies av Ann-Charlott og J. Morten Slaaen. Skarstubben familiebarnehage tlf: , mobil: Åpningstider: Antall plasser: 4-5 Vi har utvidet kristen formålsparagraf (se i vedtektene). Eier Ann-Charlott Slaaen jobber full stilling i barnehagen. Ellen Skrolsvik Sandli er veileder/styrer, og har vært i Skarstubben og Askeladden familiebarnehage siden november 2005, ihht barnehagelovens krav. 1

2 ÅRSPLANENS FUNKSJON Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet som setter mål for barnehagen som danningsarena og vårt pedagogiske arbeid med barna. Årsplanen skal sammen med rammeplan sikre kvaliteten i det tilbudet vi gir barn og foreldre. I tilegg vil årsplanen synliggjøre opplysninger av mer praktisk og informativ karakter. Månedsplaner vil bli hengt opp på tavla i garderoben sammen med referat fra forrige månedsplan. Dette sendes også med hjem. Som en del av årsplanen, har vi utarbeidet en årskalender hvor tema, mål og metode blir presentert gjennom hele året. OVEREORDNET MÅLSETNING Skarstubben Familiebarnehage sin visjon: - Trygge og glade barn. Vår målsetning er å sørge for at barna: Blir trygge Opplever mestring i hverdagen Opplever sosial trygghet i gruppa Opplever samhandling i hverdagen Motiveres til hjelpsomhet og empati Det vil være ulike behov og interesser i en barnegruppe, så i hverdagsaktiviteter som måltid, toalettbesøk osv, vil vi motivere og legge til rette for at barna innarbeide gode vaner og holdninger. UTVIDET KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF Skarstubben Familiebarnehages særpreg. Barnehagen driver etter særlige bestemmelser om tros eller livssynsformål jfr 1 og 1a Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. Hva vil det si i praksis: Vi formidler det kristne budskap i barnehagen Vi synger kristne sanger, leser fortellinger og øver på bibelvers i samlingsstunden. 2

3 Forteller juleevangeliet Forteller om påsken som en glad høytid Vi avslutter samlingsstunden ved å be for dagen Vi ønsker at barna skal bli kjent med den kristne tro ved at vi markerer de kristne høytider og lærer barna om disse. Vi formidler fortellinger og bibelvers på en enkel og tilrettelagt måte etter barnas alder. Vi ønsker å formidle det kristne budskap på en trygg og åpen måte. ARBEIDSVERKTØY. Barnehagen har flere arbeidsverktøy vi jobber med i det daglige. KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR SØRUM KOMMUNE : Dette er et plangrunnlag som skal sikre at barnehagen gjennomfører kompetanseutvikling for alle medarbeidere på en slik måte at man på lang sikt sikrer god og riktig kvalitet for barnehagen som en lærende organisasjon. Den pålegger virksomheten å utvikle planer for faglig utvikling og skal bidra til at innbyggerne i Sørum kommune får et tilbud av riktig omfang og tilfredsstillende kvalitet. Medarbeiderne skal oppleve trygghet i arbeidet med god kompetanse. Denne handlingsplanen er basert på kommunens visjon for barnehage og skole : barnehagene og skolene i Sørum- landets beste RAMMEPLAN: Rammeplan består av mange forskjellige arbeidshefter som omhandler forskjellige tema, samt 7 fagområder. Vi bruker de syv fagområdene som utgangspunkt til all planlegging av tema, mål og metoder. Detter er et arbeidsdokument med retningslinjer for hvilket innhold barnehagen forplikter seg til å omhandle i løpet av året. Årets rytme med endringer i naturen vil hvert år være med på å prege innholdet i barnehagen. Det samme gjelder de store høytidene, jul, påske, 17 mai osv. Gjentagelse skaper forventninger og barn får forståelse for tidsperspektiv. Disse elementene er en del av vår kultur som barna skal få innblikk i, og vil være med å skape trygghet og forutsigbarhet ved årlig gjentagelse. 3

4 Disse fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta, og å tolke et budskap, og selv være den som gir et budskap. Å samtale om opplevelse, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. I alle barnehagens rutinesituasjon som måltider, ved av og på kledning, i lek, osv legger vi vekt på å ha hverdagslig samtaler med barna. Å beherske språket gir barnet selvtillit og trygghet. Barnehagen har bøker som ligger fremme for barna og de blir skiftet ut med jevne mellom rom. Høytlesning for barn er også viktig for å utvikle et godt ordforråd og forståelse for ordene. Mål: Barna skal gjennom varierte aktiviteter med ord, bilder, fortellinger, sanger, rim og regler lære seg å bruke språket på en god og positiv måte. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år vi gir barna rom for å uttrykke seg, verbalt og nonverbalt. at voksne er gode språkmodeller som motiverer barna til å sette ord på ting og tolker og bekrefter 2-3 år barna har fri tilgang på bøker barna lærer enkle sanger og bevegelser vi bruker konkreter for å synliggjøre eventyr og fortellinger 4

5 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter. Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring for å videreutvikle sin grovmotorikk og finmotorikk. Mestring gir selvsikre og trygge barn. Mål: barna skal få mulighet til å utvikle grov- og finmotorikk gjennom varierte hverdagsaktiviteter både ute og inne. Barna skal få kjennskap til grunnleggende hverdagshygiene. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år ulike aktiviteter ved bordet som gir pinsettgrep trening grovmotorikse aktiviteter som styrker barnas gå og løpeteknikker håndvask før og etter måltid 2-3 år mer finmotorisk trening som, lime, pusle, tegne bevege seg mer i ulendt terreng håndvask før og etter måltid do trening 5

6 Kunst, kultur og kreativitet Gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Vi beveger oss innenfor uttrykksformer som billedkunst, kunsthåndverk, musikk, drama, språk, osv. Puslespill og tegne saker er lett å finne frem. Barna får også erfaring med ulike maleteknikker og andre formingsaktiviteter igjennom året når vi driver med temaarbeid og prosjekter. Sang og bevegelse er også et viktig tema i barnehagen. Mål: barna skal gjennom ulike opplevelse utvikle sine evner til å bearbeide inntrykk og gi varierte uttrykk. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år få kjennskap til ulike formingsmateriell vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter vi lærer enkle barnesanger 2-3 år får kjennskap til flere formingsaktiviteter vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter vi synger bevegelsessanger 6

7 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for mange opplevelse og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Vi vil gi barna forståelse for hva som skjer i naturen slik at barna blir glad i den og verner om den. Barnehagen følger også med på hva som skjer i gjennom årstidene. Kildesortering hvor vi kaster papir i papir dunken, matavfall i den grå boksen, glass og metall i igloene ved kiwi. Mål: barna skal få innsikt, opplevelse og mangfold i det å ferdes i naturen. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år ta barna med på korte turer i nærmiljøet og i skogen barna opplever trygghet i vante omgivelser Vi sorterer søppel 2-3 år undre seg over livet og forandringen i naturen gå på turer i nærmiljøet og skogen vi tar med glass/metall til kiwi 7

8 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi former vår måte å oppfatte verden og mennesker på, og de preger våre verdier og holdninger. Barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. De skal utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kultur, religion eller livssyn. Vi voksne skal derfor være lyttende og møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt slik at barna kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre. I barnehagen lærer de å ta hensyn til andre, vente på tur, vise empati, trøste og ta i mot trøst, konfliktløsning og å være en god venn. Mål: barna skal utvikle toleranse og respekt for hverandre og kunnskap om samfunnets holdninger og verdier. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år at barna skal utvikle empati og sosiale ferdigheter som å hilse, trøste hverandre, vise omsorg og være hyggelig mot hverandre 2-3 år utvikle barnas sosiale ferdigheter og empati lære barna å ta hensyn til hverandre og vise omsorg 8

9 Nærmiljø og samfunn Fagområdet legger vekt på og styrke kunnskap om tilknytning til lokalsamfunnet, tradisjoner og levesett. Barnehagen er opptatt av å ta i bruk vårt eget nærmiljø. Tur til lekeplassen, i skogen eller til Askeladden. Vi snakker om det som skjer i samfunnet både lokalt og ellers. Hvorfor flagger vi osv. Mål: Barna skal oppleve at de er verdifulle og viktige for fellesskapet i et inkluderende miljø For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år å lytte til barnas ønsker og behov motivere til medvirkning og deltagelse utfra barnets behov og forutsetninger 2-3 år barna motiveres til mer deltagelse i hverdagsaktiviteter som påkledning likeverd og respekt for hverandre motivere til å dele og hjelpe hverandre 9

10 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form. De argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. I barnehagen legger vi vekt på å tilrettelegge gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter, for at barna skal få utvikle sin matematiske kompetanse. Vi bruker matte hver eneste dag, på tur, ved av og på kledning, ved matbordet osv, Det er matematikk rundt oss hele tiden, det er bare å være bevisst på egen begrepsbruk. Mål: barna skal gjennom lek og hverdagsaktiviteter utvikle sin matematiske forståelse. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: 1-2 år telle øve på begrep som over, under, ved siden, liten og stor 2-3 år telle øve på begrep som tung, lett, opp, ned få kjennskap til matematiske former som trekant, sirkel, firkant 10

11 Videre sier Rammeplan at: Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg til de syv fagområdene er sosial og språklig kompetanse viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Og at: Internasjonale konvensjoner og norsk lov vektlegger både foreldrenes rett til å oppdra barn i henhold til sin religion eller livssyn og barns rett til å bli kjent med samfunnet de vokser opp i. Alle barnehager i Sørum kommune gjennomfører TRAS på barn i alderen 2-5 år. TRAS står for: Tidlig registrering av språk. Målet med denne registreringen er å følge barnets språkutvikling og sikre at barn med forsinket språkutvikling ikke overses. Materialet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. Intensjonen med TRAS er tredelt: - et pedagogisk redskap for observasjon av språkutvikling - et redskap for kompetanseheving blant personalet - et redskap for å sette i gang forebyggende tiltak. TRAS er ingen test, men en systematisk måte å få forståelse for barns språklige utvikling. Observasjonene skal utføres i hverdagens naturlige situasjoner, hvor barna er opptatt av lek og samspill i trygge og vante omgivelser. Sørum kommune har tatt initiativ til et løft for språkstimuleringen for alle barn i kommunen ved å sørge for innkjøp, kursing og bruk av snakkepakken. SNAKKEPAKKEN er et pedagogisk redskap for å motivere barn og voksne til å jobbe med språk på en kreativ måte, med morsomme spill, kjente eventyr, rim og regler. For å gjøre dette fengende, er det mange fine konkreter som barna har stor glede av å bruke. Dette er også et godt hjelpemiddel for oss i samlingsstunden. Av dette blir det mye morsom lek og spennende rollespill. 11

12 LEK I barnehagen er leken den viktigste delen av barnas hverdagsaktivitet. Grunnlaget for vennskap legges i leken. Leken er i seg selv et mål for arbeidet med barnegruppa og med den selvvalgte og frivillige handlingen på liksom som et viktig element. Vi voksne kan hjelpe barna til å komme i gang hvis nødvendig ved å inspirere, stimulere osv, men lek skal ikke påtvinges. I leken lærer barnet å samarbeide med andre, de bruker språket og kommuniserer, forhandler om regler og innhold i leken, øver seg på rolletaking, kan bearbeide følelser osv. Lek er en grunnleggende læringsform som gir barn mulighet til å uttrykke seg i samhandling med andre og øke sin sosial kompetanse. De voksne kan også ta en rolle i leken, men da på barnas premisser. Barn leker for å skape mening med livet, og det er barnas viktigste uttrykksform og læringsarena. En kan godt si at leken er livet for et barn. GJENNOMFØRING AV DAGEN Barnehagehverdagen har rutiner og tilrettelagte aktiviteter. Det er viktig å huske på at alt man gjør handler om en målbevisst, gjennomtenkt og tilrettelagt pedagogisk aktivitet. MÅLBEVISST: Vi har alltid et mål for aktiviteten. Vi har et mål på barnas vegne, et mål om at de skal få en god opplevelse og en god læring. GJENNOMTENKT: Siden hele barnehagehverdagen skal gå som en rød tråd er det viktig at vi har klare tanker om hvordan dagen kan gjennomføres på best mulig måte for liten og stor. TILRETTELAGT: Hvis man ikke er målbevisst og gjennomtenkt blir det vanskelig å tilrettelegge på best mulig måte. Man kjenner barna og deres ønsker, behov og interesser. På denne måten skaper vi en best mulig hverdag i barnehagen dag for dag. Vi ønsker å bidra til å skape et kompetent barn ved å legge til rette for at barnet: Utvikler et godt muntlig språk På eget initiativ tar kontakt med de andre barna Utvikler positivt selvbilde Utvikler selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet 12

13 Skal kunne samarbeide med andre barn Tar hensyn og viser omsorg for andre Utvikler sosial kompetanse. VOKSENROLLEN Vi ønsker å være: Voksenmodeller som er fysisk og mentalt tilstede i samvær med barna. Voksenmodeller som evner å vise nærhet og omsorg Voksenmodeller med vilje til samspill. Voksne som bruker tid på å skape en positiv gruppe. Voksne som er tilstede i barnas konflikt og utfordringer. BARNAS RETT TIL MEDBESTEMMELSE Ut fra barnegruppas alder vil vi gi mulighet til medvirkning. Det er vanskelig for en ett- eller toåring å legge en langsiktig plan. Det er det vi som gjør. Men det er lett for ett- eller toåringen å formidle at han/hun vil lese den boka, kose seg ute eller gå inn. Vi prøver hele tiden å fange opp hva barna formidler og vektlegger det i våre planer for dagen. Siden barnegruppa ikke består av flere barn, og vi er såpass tett på og fleksible, fungerer dette samspillet bra. FORELDRESAMARBEID Vi ønsker at samarbeidet med foreldrene skal være godt. Det er viktig at vi kjenner barna godt og at vi får informasjonen som er nyttig for det daglige arbeide med barna. Det er også viktig for oss at foreldrene leser årsplanen og gir tilbakemelding. Årsplanen er et dokument som skal utarbeides av personalet på bakgrunn av rammeplanens betingelser og foreldrenes innspill. Vi ønsker at samarbeidet skal preges av åpenhet og tillit. 13

14 Det vil bli holdt foreldremøter, samtaler med hver enkelt forelder par, og ellers vil den daglige kontakten i bringe /hente situasjon gi rom for utveksling av informasjon og oppdatering på hvordan barnet har det. MÅLTIDER Mat og drikke som inntas i barnehagen, enten den er medbrakt eller servert, utgjør en betydelig del av mange barns totale kosthold. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barn og unges kosthold. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør, jf. barnehagelovens 1 og 2, skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Familiebarnehagens særpreg og målsetting: FAMILIEBARNEHAGENS SÆRPREG Familiebarnehager er barnehager drevet i vanlige hjem med et hjemlig preg som sitt varemerke. Det er et pedagogisk tilrettelagt omsorgstilbud, der det gjennom lek og hverdagslige aktiviteter blir skapt en myk overgang til arenaer utenfor hjemmet. Det daglige arbeidet utføres av assistenten under veiledning av barnehagelærer en dag i uken. Hver gruppe består av maksimalt 5 barn. Det er pålagt at barnehagelærer også skal ha stilling som styrer i familiebarnehagen. En familiebarnehage er litt annerledes enn andre typer barnehager fordi: Lokalene har hjemlig preg og skaper myk overgang for barnet utenfor hjemmet. Det er små barnegrupper Turer i nærområdet skaper trygghet og læring i kjente omgivelser Tett samarbeid med assistent, foreldre og styrer Gir mulighet for individuell omsorg og utvikling Gode forutsetninger for et godt foreldresamarbeid En fleksibel barnehageform som kan ta hensyn til hvert enkelt barn. 14

15 Vårt hovedfokus er å skape trygghet og stabilitet gjennom gode rutiner og forutsigbarhet. Dette er med på å skape godt språkmiljø i lek og samvær med andre. Vi vil gi barna en fantastisk start i livet. Dette gjør vi best ved å ta i bruk familiebarnehagens styrke, nemlig at barna er en del av en liten gruppe slik at hvert enkelt barn får den tiden de trenger for å føle seg trygg i barnehagen. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen og komme til utrykk når barna leker, lærer, i stell, i måltider og påkledning. Foreldrene har tett dialog med barnehagen og sammen skaper vi en god hverdag. Dette skaper igjen godt samarbeid og gode relasjoner mellom barna, foreldrene og personalet, som igjen skaper trygghet og forutsigbarhet for barna. EVALUERING OG VURDERING AV ARBEIDET På våre planleggingsdager vil vi ha vurdering og evaluering av den jobben som var planlagt og den jobben som ble gjennomført Hvilke tilbakemeldinger har foreldrene kommet med? Har vi oppnådd de målene vi satte oss? Fikk barna den opplevelsen vi forventet? Hvilke erfaringer sitter den voksne igjen med? Vil vi forandre noe for neste års planer? Det er dere som foreldre som hele tiden hjelper oss til å gjøre en bedre jobb ved å komme med ris, ros og konstruktiv kritikk. Har du/ dere synspunkter, ønsker eller kommentarer i forhold til denne årsplanen, blir vi glade for tilbakemeldinger. Da gleder vi oss til et godt samarbeid mellom store og små dette året. 15

16 PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE HVERDAGSAKTIVITETER- DAGSRYTME Barnehagen åpner frokost, frilek Samlingsstund Planlagte aktiviteter/utetid Ca Måltid Ca Etter formiddagsmat; sovetiden begynner Frilek ute/inne/tilrettelagt aktivitet Ca Måltid Frilek ute/inne/tilrettelagt aktivitet Barnehagen stenger Dagsrytmen er et utgangspunkt som tilpasses ut fra hver dags behov. 16

17 PRAKTISKE OPPLYSNINGER INFORMASJONSTAVLE På infotavla i gangen henges det opp nyttig informasjon. Ta en kikk!! MERKING AV TØY! Dette er en liten barnehage, men merking av tøy er likevel nyttig, særlig med tanke på vikarer. Så derfor: MERK TØYET!!! VED SYKDOM / FRAVÆR Hvis barnet er sykt eller har fri - gi beskjed på morgenen, eller før hvis du vet om fridagen. Da er det lettere å planlegge dagen. Dersom barnet blir sykt i løpet av barnehagedagen, må det hentes. Vi ringer om nødvendig. FREMMØTE Hvis barnet kommer etter 09.30, vennligst gi beskjed om når dere kommer. Dette er også for planlegging av dagen, turer osv. HYLLA I GANGEN Ha alltid i hylla, klær og skift tilpasset årstiden. Regntøy er alltid kjekt å ha!! SOVETID Barn som sover i barnehagen sover ute i vogn. Barnet har med noe å sove i som er tilpasset årstiden for vogn. Egen vogn er aktuelt hvis det ikke er en vogn i barnehagen barnet kan låne. Skarstubben familiebarnehage har noen vogner til disposisjon. BURSDAGER Vi har felles bursdagsfeiring med Askeladden Familiebarnehage. Hvis en i Skarstubben Fbh. har bursdag, kommer Askeladden Fbh. på besøk til oss, og omvendt. Vi lager mat barnet liker/har lyst på. Barnehagen lager bursdagskrone. ARRANGEMENTER Ved arrangementer hvor både barn, foreldre, og personale er til stede, er barna foreldrenes ansvar. 17

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer