Endringer i arbeidsmiljøloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i arbeidsmiljøloven"

Transkript

1 Endringer i arbeidsmiljøloven Arbeidstid, midlertidig ansettelser, aldersgrenser og straff Aina Kregnes og Inger Rose Mathisen

2 Om Sticos Sticos AS er et kompetansesenter innen regnskap, avgift, skatt, lønn og personal og har en rekke fagprodukter og kurs innen områdene. Et av våre produkter er oppslagsverket Sticos Oppslag Kommune. Et komplett oppslagsverk for alle som jobber med regnskap, lønn og personal i kommuner og fylkeskommuner. En komplett personalhåndbok kombinert med HMS-verktøy er under arbeid Sticos ble startet i 1983, og har i dag 93 ansatte.

3 Hva vi skal gjennomgå Arbeidstid Overtidsarbeid Søn- og helgedagsarbeid Midlertidig tilsetting Aldersgrense for opphør av arbeidsforholdet Straff Aktuelle dommer, avgjørelser fra tvisteløsningsnemda

4 Arbeidstid AML 10-4, HTA 4

5 Alminnelig arbeidstid den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til arbeidsgivers disposisjon. HTA 4, bedre bestemmelser enn AML 10-4: 37,5 timer pr. uke 35,5 timer pr. uke for arbeid i turnusordninger med arbeid mellom kl og og/eller minst hver 3. søndag, eller døgnkontinuerlig skiftarbeid 33,6 timer pr. uke ved helkontinuerlig skiftarbeid eller sammenlignbare turnusordninger Tredelt skift- og turnusarbeid redusert arbeidstid med utgangspunkt i 37,5 timer

6 Alminnelig arbeidstid Ved behov for arbeid på ulike tider av døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan, HTA 4.3, AML 10-3 og 10-5 Drøfting med tillitsvalgte Avtale med tillitsvalgte om gjennomsnittsberegning av arbeidstid for inntil 52 uker Vakt på vaktrom (passiv tjeneste), arbeidstid 1:1 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

7 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid, AML 10-5 (1) Avtale med arbeidstaker: Den enkelte dag: 10 timer før 9 timer Den enkelte uke: 50 timer før 48 timer,(snitt på 48 timer over 8 uker) Midlertidig ansatt etter ny 14-9 f) er unntatt for å kunne inngå avtale etter denne bestemmelsen

8 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid, 10-5 (2) Avtale med tillitsvalgte: Den enkelte dag: 12,5 timer Før 10 timer Den enkelte uke: Ingen endring, 54 timer (gjennomsnitt på 48 timer over 8 uker) Helse og velferdsmessige hensyn, kompenserende hvile/annet passende vern, ved bruk av lange vakter

9 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid Tillatelse fra Arbeidstilsynet Periode på 26 uker Den enkelte dag: 13 timer Ingen endring Den enkelte uke: 48 timer i snitt over 8 uker Ingen endring Arbeidstilsynet: - nå utvidet myndighet til å samtykke i arbeidstidsordninger utover lovens grenser også når partene har kompetanse til å inngå tariffavtale. - En konsekvens av at åttende ledd oppheves.

10 Oppsummert Etter skriftlig avtale med tillitsvalgte kan den daglige arbeidstiden nå avtales opp til 12,5 timer. Gjennomsnitt på 48 timer i uken over 8 uker, men ikke utover 54 timer i en enkelt uke (uendret) Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved avvikende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett nå også etter tillatelse fra Arbeidstilsynet

11 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet 10-4 (3) Før var hovedregelen at 1/5 av vakten medregnes i ordinær arbeidstid. Nå til at minst 1/7 av vakten regnes med. Partene kan fremdeles fravike bestemmelsen. Arbeidstilsynet kan på samme måte som før, etter krav fra en av partene, fastsette annen omregningsfaktor dersom 1/7 vil være urimelig. Avveining: hyppighet på uttrykking, belastning, responstid, m.v. Eventuelle uttrykkinger i beredskapsvakten er ikke en del av den ordinære arbeidstiden.

12 Case Arbeidsplan med gjennomsnittsberegnet arbeidstid med dagvakter (37,5 timers uke) Beredskapsvakt fra mandag ettermiddag til fredags morgen 1/7 av beredskapsvakten skal være ordinær arbeidstid Mandag kl Beredskapsvakt mellom hver dagvakt Fredag kl Hvordan regnes den ordinære arbeidstiden for denne uken? Hva blir samlet ordinær arbeidstid for denne uken?

13 Beregningsmåte Dagarbeidstid = 37,5 timer Beredskapsvakten er 16 timer x 4 vakter = 64 timer Omregnet tid 1/7 av beredskapsvaktene : 64 timer : 7 = 9,1 timer Samlet ordinær arbeidstid i vaktuken: 37,5 + 9,1 = 46,6 timer NB! Må ikke overstige lovens grenser for arbeidstid den enkelte uke etter avtale om gjennomsnittsberegning

14 Overtidsarbeid AML 10-6

15 Overtidsarbeid Grensen for pålagt overtid: Daglig samlet arbeidstid: 13 timer Ingen endring Ukentlig grense: 10 timer Ingen endring Over 4 uker: 25 timer Ingen endring Over 52 uker: 200 timer Ingen endring Etter avtale med tillitsvalgte: 10-6 femte ledd Daglig samlet arbeidstid: 16 timer Ingen endring Ukentlig grense: 20 timer Før 15 timer Over 4 uker: 50 timer Før 40 timer Over 52 uker: 300 timer Ingen endring Etter tillatelse fra Arbeidstilsynet: 10-6 sjette ledd Daglig samlet arbeidstid: 13 timer Ingen endring Ukentlig grense: 25 timer Før 20 timer Over 26 uker: 200 timer Ingen endring Samlet arbeidstid kan ikke overskride 69 timer i en uke med avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid, 10-6 åttende ledd

16 Case Arbeidsplanen har avtale om gjennomsnittsberegning. Hvor mange timer overtid kan en ansatt arbeide i en uke hvor ordinær arbeidstid er 46 timer? Etter pålegg? Etter avtale med tillitsvalgte? Etter tillatelse fra Arbeidstilsynet? Merk at den ansatte må si seg villig til å arbeide utover det som kan pålegges

17 Søn- og helgedagsarbeid AML 10-8(4) og 10-10

18 Søn- og helgedagsarbeid Fra kl dagen før en søn- eller helgedag til kl dagen før neste virkedag Jul-, påske- og pinseaften fra kl til kl dagen før neste virkedag Ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Drøfting med tillitsvalgte ved særlig og tidsavgrenset behov 1. og 17. mai er høytidsdager egen lov

19 Søn- og helgedagsarbeid 10-8 (4) Hovedregel som før Ved avtale om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagsarbeid skal ukentlig fridøgn minst hver 4. uke falle på en søn- eller helgedag Allikevel slik at man i gjennomsnitt ikke arbeider mer enn halvparten av søn- og helgedagene over en periode på 26 uker Det er altså ikke anledning til å arbeide flere søn- og helgedager enn før i løpet av 26 uker, men en ekstra søndag etter hverandre.

20 Hovedregel En ansatt har arbeidet søndag, påfølgende søn- eller helgedag skal være fri Søndag uke 1 Søndag uke 2 Søndag uke 3 Søndag uke 4 jobb fri jobb fri Palmesøndag Skjærtorsdag Langfredag 1. påskedag 2. påskedag 1. Søndag etter påske 2. Søndag etter påske 3. Søndag etter påske jobb fri jobb fri jobb fri jobb fri

21 Gjennomsnittsberegning En ansatt med gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagsarbeidet: Søndag uke 1 Søndag uke 2 Søndag uke 3 Søndag uke 4 jobb jobb jobb fri Palmesøndag uke 1 Skjærtorsdag uke 2 Langfredag uke 2 1. påskedag uke 2 2. påskedag uke 3 1. Søndag etter påske Uke 3 2. Søndag etter påske Uke 4 3. Søndag etter påske uke 5 jobb jobb jobb jobb jobb jobb fri jobb

22 MIDLERTIDIG ANSETTELSE

23 Midlertidig ansettelse Hovedregel Fast ansettelse Arbeidsmiljøloven 14-9 (1) Unntak Likevel adgang til å ansette midlertidig på visse vilkår Arbeidsmiljøloven 14-9 (1) bokstav a-f

24 Midlertidig ansettelse 14-9 (1) bokstav a: når arbeidets karakter tilsier det 14-9 (1) bokstav b: vikariat 14-9 (1) bokstav c: praksisarbeid 14-9 (1) bokstav d: arbeidsmarkedstiltak 14-9 (1) bokstav e: innenfor organisert idrett

25 Midlertidig ansettelse 14-9 (1) bokstav a Før lovendringen "når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten" Etter lovendringen "når arbeidet er av midlertidig karakter"

26 Midlertidig ansettelse 14-9 (1) bokstav a Forskjeller i arbeidets art som skiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten Markerte forskjeller i arbeidsmengde Sesongmessige svingninger Tidsavgrenset ekstra arbeidskraft som gjentas årlig Kortvarige og uforutsigbare situasjoner

27 Midlertidig ansettelse 14-9 (1) bokstav a IKKE adgang til midlertidig ansettelse: - generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang - usikkerhet om eventuell fremtidig reduksjon i arbeidsmengde med sikte på omorganisering eller lignende Konkret vurdering

28 Midlertidig ansettelse 14-9 (1) bokstav b "arbeid i stedet for en annen eller andre" (vikariat) Fylle bestemte arbeidsoppgaver eller en bestemt stilling ved andre arbeidstakeres fravær Sykdom, permisjoner, ferieavvikling Faktisk fraværende - dekker et arbeidskraftbehov som skyldes fraværet

29 Midlertidig ansettelse 14-9 (1) bokstav b Rt s Statfjorddommen; "arbeidstaker har fast, over lang tid, fylt et generelt, stort vikarbehov for bedriften" Rt s Ambulansedommen; "virksomheten hadde et konstant og forutsigbart behov for arbeidskraft, som måtte gi grunnlag for en større fast bemanning"

30 Midlertidig ansettelse 14-9 (1) bokstav c "praksisarbeid" Juridisk teori; opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde, ofte som utgangspunkt for videre utdannelse

31 Midlertidig ansettelse 14-9 (1) bokstav d "deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten" Avklaringstiltak, kvalifiserings- og arbeidstreningstiltak, sysselsettingstiltak

32 Midlertidig ansettelse 14-9 (1) bokstav e "idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten" Tariffavtale - midlertidig ansettelse innenfor kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett, jf. arbeidsmiljøloven 14-9 tredje ledd

33 Midlertidig ansettelse ny bokstav f 14-9 (1) bokstav a: når arbeidets karakter tilsier det 14-9 (1) bokstav b: vikariat 14-9 (1) bokstav c: praksisarbeid 14-9 (1) bokstav d: arbeidsmarkedstiltak 14-9 (1) bokstav e: innenfor organisert idrett 14-9 (1) bokstav f: generell adgang

34 Midlertidig ansettelse BEGRENSNINGER - TIDSPERIODE Inntil 12 måneder

35 Midlertidig ansettelse BEGRENSNINGER - KARANTENE Karantene - forbud mot midlertidig ansettelse på generelt grunnlag "arbeidsoppgaver av samme art innenfor den samme virksomheten"

36 Hva menes med «arbeidsoppgaver av samme art»? nøyaktig de samme eller likeartede arbeidsoppgaver konkret vurdering

37 Vurderingsmomenter De faktisk utførte arbeidsoppgavene Organiseringen av arbeidet Ansvar og stillingsnivå Utdanning og kompetanse

38 SYKEPLEIER midlertidig ansatt på generelt grunnlag i 12 måneder Ansette HJELPEPLEIER midlertidig på generelt grunnlag Karantene? Sykepleier i OVERORDNET LEDERSTILLING Sykepleier UTEN LEDERANSVAR Karantene?

39 Midlertidig ansettelse BEGRENSNINGER - KARANTENE Hva er "innenfor virksomheten"? Den juridiske enheten Unntak; karantenen kan avgrenses til enheter med minst 50 ansatte innenfor en virksomhet Forutsetning; enheten er avgrenset organisatorisk og har en realitet over tid

40 Barnehage A 8 ansatte Barnehage B 15 ansatte Barnehage C 28 ansatte Barnehage D 12 ansatte Midlertidig ansatt på generelt grunnlag Midlertidig ansatt på generelt grunnlag?

41 Midlertidig ansettelse BEGRENSNINGER - KARANTENE Når inntrer karantenen? Fra og med første dag etter at arbeidsavtalen utløper og arbeidsforholdet avsluttes. Karantenens varighet? Lik den perioden det gis adgang til å ansette midlertidig, det vil si 12 måneder.

42 Midlertidig ansatt på generelt grunnlag Midlertidig ansatt som vikar Karantene? Midlertidig ansatt på generelt grunnlag Fast ansatt Karantene?

43 Midlertidig ansatt på generelt grunnlag Tilbud om fast ansettelse/midlertidig ansettelse på annet grunnlag Takker nei Karantene?

44 Midlertidig 1 Midlertidig 2 Karantene (12 måneder) Midlertidig 3 Fast ansettelse Karantene (12 måneder) Total karanteneperiode

45 Rettsvirkninger ved brudd på karantenebestemmelsen Brudd på karantenebestemmelsen Midlertidig ansatt på generelt grunnlag Arbeidsforholdet avsluttes Ny midlertidig ansatt på generelt grunnlag 12 måneder 12 måneder karantenetid

46 Karanteneperiode Midlertidig ansatt på generelt grunnlag Midlertidig ansatt på generelt grunnlag Midlertidig ansatt på generelt grunnlag Krav på fast ansettelse Krav på fast ansettelse Krav på fast ansettelse

47 Begrensninger i adgangen til å ansette midlertidig på generelt grunnlag : inntil 12 måneder karanteneperiode på 12 måneder - «arbeidsoppgaver av samme art» max 15 % av arbeidstakerne i virksomheten likevel minst 1

48 15 % kvotebegrensning Medregnes: Regnes ikke med: Hel- og deltid Innleide arbeidstakere Faste og midlertidige Selvstendige oppdragstakere Vikarer for arbeidstakere i permisjon Arbeidstakere i permisjon

49 RETTSVIRKNINGER VED BRUDD PÅ KVOTE "Svak rettsvirkning" ved brudd på kvoten Hovedregelen om fast ansettelse er "snudd" Unntak ved "særlige grunner"

50 Endring av 4-årsregelen; aml nye sjette ledd Rett til fast ansettelse dersom man har jobbet som midlertidig ansatt over lengre tid. Arbeidsmiljøloven 14-9 nye sjette ledd

51 Endring av 4-årsregelen; aml nye sjette ledd 4 år 3 år Midlertidig ansatt etter bokstav a Midlertidig ansatt etter bokstav b Midlertidig ansatt etter bokstav f Midlertidig ansatt i kombinasjon etter bokstav a, b og f

52 Hva med arbeidsavtaler som er inngått før de nye reglene trådte i kraft og hvor det så inngås nye avtaler med vedkommende om forlengelse ETTER at loven har trådt i kraft?

53 Midlertidig ansatt i et prosjekt i 3 år Overføres til et vikariat på 1 år

54 ANDRE TING OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE; SÆRLIGE KRAV TIL ARBEIDSAVTALEN Hjemmelen for midlertidig ansettelse skal nevnes i arbeidsavtalen, jf (1) bokstav e Står det ikke - er man å anse som fast ansatt.

55 Midlertidig ansettelse VARSEL OM TIDSPUNKT FOR FRATREDEN Midlertidig ansatt i mer enn ett år -> krav på skriftlig varsel om fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet Unntak; når arbeidsforholdet har vart i 12 måneder på generelt grunnlag. Ingen rettsvirkning -> ren ordensforskrift. Dog kommer den til anvendelse der midlertidig ansettelse på generelt grunnlag er av kortere varighet enn 12 måneder

56 Midlertidig ansettelse OPPSIGELSE I AVTALEPERIODEN Etter lovendringen: man har alminnelig oppsigelsesadgang i avtaleperioden ( 15-7), det behøver ikke å stå.

57 Oppsummering Utvidet adgang til midlertidig ansettelse Inntil 12 måneder Karanteneperiode på 12 måneder for ny midlertidig ansettelse på generelt grunnlag for arbeidsoppgaver av samme art innenfor den samme virksomheten. Kun 15 % av arbeidstakerne i en virksomhet kan være midlertidig ansatt etter bokstav f, likevel minst 1 person. Ved midlertidig ansettelse etter bokstav b eller f, eller ved kombinasjoner av bokstav a, b og f vil arbeidstaker ha krav på fast ansettelse etter 3 år.

58 Aldersgrense for opphør av arbeidsforhold

59 Aldersgrense a Oppsigelse på grunn av alder er endret fra 70 til 72 år Skriftlig oppsigelse med 6 mnd. varsel før fylte 72 år Dersom ingen aktivitet fra arbeidsgiver fortsetter arbeidsforholdet, men den ansatte er ikke omfattet av stillingsvernet etter fylte 72 år

60 Bedriftsinterne aldersgrenser Innstramming i ny regel Bare godtatt når 3 vilkår er oppfylt: Konsekvent praktisering Ordningen må være kjent blant de ansatte Tilfredsstillende pensjonsordning Allikevel ikke lavere enn 70 år

61 «Sikkerhetsventil» Lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år: må være begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen yrker som har store krav til fysiske og psykiske egenskaper Ingen regler for nedre grense, men saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende jf andre ledd

62 Aldersgrenser i offentlig sektor Blir ikke berørt av regelendringene Statlig sektor har etter Aldersgrenseloven en øvre aldersgrense på 70 år og bestemmelser om særlige aldersgrenser for stillinger med psykiske og fysiske belastninger eller krav til psykiske og fysiske egenskaper Tariffavtalen viser til at aldersgrenser og regler for rett til alderspensjon skal følge staten

63 Særaldersgrenser Kommunal og fylkeskommunal sektor har flere stillinger med tariffestet særaldersgrenser på 68, 65, 63 og 60 år Blant annet stillinger innen helse og omsorg, renhold, brann- og redningstjenester

64 Oppsummert Ny aldersgrense for oppsigelse på grunn av alder er 72 år Bedriftsintern aldersgrense ned til 70 år når tre vilkår er oppfylt Bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år for stillinger begrunnet i helse- og sikkerhetsrisiko Får ingen konsekvenser for særlige aldersgrenser i offentlig sektor

65 Overgangsregler Bedriftsinterne aldersgrenser Endres innen ett år fra lovens ikrafttredelse 1. juli Tariff-festede ut tariffperioden - inntil 3 år

66 Nytt utvalg nedsatt Skal vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på ytterligere heving av aldersgrensen til 75 år eller fjerne helt Se på rettigheter/plikter mellom partene etter arbeidsrettslige regelverk Aldersgrensene i, -eller i medhold av aldersgrenseloven skal ikke vurderes De særlige aldersgrensene i kommunal sektor skal ikke vurderes Utvalgets rapport skal være ferdig innen 1. desember 2016

67 Straff

68 Straff Strafferammen heves til fengsel i inntil 1 år. 3 år ved særlig skjerpende omstendigheter. Innføring av fengselsstraff i inntil 1 år ved brudd på lov om allmenngjøring av tariffavtaler. 3 år ved grove overtredelser. I dag er det kun bøter. Innføring av straffeansvar for den som medvirker til brudd på allmenngjøringsloven. Straffeansvaret i arbeidsmiljøloven for de mindre alvorlige sakene som i dag i praksis ikke blir straffeforfulgt, fjernes.

69 Ny forskrift vedr. likebehandlingsprinsippet Innleie fra bemanningsforetak har krav om likebehandling (Vikarbyrådirektivet) Forskrift av gir adgang til å fravike reglene om likebehandling i AML 14-12a, første ledd, ved tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. AML 14-12a (3),HTA vedlegg 7. Gjelder bestemmelsene om arbeidstidens lengde og plassering, nattarbeid, pauser, ferie/fridager, lønn og utgiftsdekning. Adgangen til fravik gjelder arbeid innenfor tariffavtalens virkeområde. Forskriften får først virkning ved inngåelse av ny tariffavtale eller revisjon av en tariffavtale.

70 Aktuelle dommer LG , Krav om fast ansettelse utleid arbeidstaker LE , Midlertidig ansettelse krav om fast i kommune ARD , Kveldstillegg ARD , Arbeid hver 3.helg ved A-Hus LF , Arbeidsforhold, avlaster og støttekontakt

71 Krav om fast ansettelse for utleid arbeidstaker Grunnbemanningslæren og 4 års-regelen ble lagt til grunn i kravet. A var ansatt i bemanningsbyrå og utleid til privat firma i ett vikariat i til sammen 3 år. Videre avtale om nytt vikariat hos samme firma i 11 mnd. Grunnbemanningslæren kunne ikke anvendes, vikarierte for en person i hver av vikariatene 4 års-regelen er absolutt, hun hadde arbeidet i 3 år og 11 mnd. Ikke medhold i tingretten, heller ikke ved anke til lagmannsretten

72 Krav om fast ansettelse for midlertidig ansatt i helsesektoren Grunnbemanningslæren ble lagt til grunn i kravet. Hadde flere midlertidige ansettelsesforhold i kommunen på gjennomsnittlig % i årene Ansees som en klar tilstrekkelig tilknytning til virksomheten Grunnbemanningslæren skal ikke tolkes innskrenkende etter at bestemmelsen om 4 års-regelen kom Sykefraværet jevnt høyt, ca % i sektoren, enda høyere i enheten Økonomi,- og organisering av arbeidet ved fast ansettelse er ikke hensyn som skal veie tyngre i kommunal virksomhet enn privat Ulike måter å organisere arbeidet på innenfor arbeidsgivers styringsrett Dom: fast ansettelse i 50 % stilling (som i tingretten)

73 HTA, kveldstillegg ved flere stillinger Krav fra Fagforbundet/LO om kveldstillegg etter HTA for alle stillinger når en av stillingen kvalifiserer Viser til Sandefjordsdommen om redusert ukentlig arbeidstid for alle stillinger når en kvalifiserer Bestemmelsene kan ikke sidestilles ut fra ordlyden i tariffavtalen Hver av stillingene vurderes separat ved fastsettelse av kveldstillegget Betalingsbestemmelse for relevant arbeid i tidsrommet hvor arbeidstaker må tilfredsstille vilkårene i pkt med arbeid etter en «skift- eller turnusplan» eller «ved helseinstitusjon som dekker en del av turnusplan» Dom: KS/kommunen frifinnes - dissens

74 Tariffestet krav om arbeid maks. hver 3. søndag, A-hus Direktøren vedtok arbeid minst hver tredje helg Var det tariffestet at sykepleiere ikke skulle arbeide oftere enn hver tredje helg? Var vedtaket i så fall et brudd på fredsplikten? Og var tillitsvalgtes og medlemmers uttalelser og opptreden et brudd på fredsplikten?

75 Var dette prinsippet tariffestet? Arbeidsretten kom til at det ikke var nedfelt tariffrettslig prinsipp om arbeid hver 3. helg ved arbeidstidsforkortelsen i 1987 Er turnusprotokoller tariffavtaler? Turnusprotokoller gjelder for en begrenset krets for bestemte arbeidstakere Når turnusplanen sammenholdes med avtalen om unntak fra lovens regler, gir det en regulering for konkrete, navngitte arbeidstakere Konklusjon: ikke en tariffavtale

76 Oppdragstaker eller ansatt Saken gjaldt om en avlaster, som også var støttekontakt for en gutt med Downs syndrom, var å anse som arbeidstaker i Ålesund kommune og ikke oppdragstaker. A har siden 2003/2004 vært fast avlaster for familien med en helg i mnd., og støttekontakt med 20 timer i mnd., til sammen 68 timer pr. mnd. Det er inngått flere oppdragstakeravtaler i perioden, hhv som avlaster og støttekontakt, hvor avtalene i hovedtrekk har hatt samme innhold. Avtalene har en gjensidig oppsigelsesfrist på en mnd., og er tydelig på at som oppdragstaker er A ikke ansatt i kommunen og har derfor ikke rett på sykepenger og feriepenger, og at hun ikke er inkludert i pensjons- og forsikringsordningen. (Frem til 2007 ble feriepenger utbetalt, da dette bortfalt ble timesatsen forhøyet). Kommunen: A er oppdragstaker - oppdraget skiller seg vesentlig fra faktum fra «Avlasterdommen» Høyesterett har ikke fastslått at alle tjenester etter helse- og omsorgstj.loven skal løses gjennom ansettelser Å betrakte som en fritidssyssel, inntekten er ingen vesentlig inntektskilde for A A kan i perioder velge å overlate gutten til andre Ikke underlagt arbeidsgivers ledelse og kontroll Hvis arbeidstaker store konsekvenser for bruker og kommunen med avvikling i nåværende form

77 A: A stiller sin arbeidskraft til disposisjon A står i et underordnings- og tjenesteforhold til kommunen, og har et grunnleggende behov for vern A kan ikke bruke medhjelpere for egen regning Kommunen bærer risikoen for arbeidsresultatet Må underordne seg kommunens ledelse og kontroll Tilknytningsforholdet mellom partene er av stabil karakter

78 Lagmannsretten: Ser på lovteksten om sosiale tjenester (planlegge, gjennomføre, evaluere..) Det er brukt standard oppdragsavtaler i realiteten arbeidsavtaler? Ingen tvil om at A plikter å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon A kan ikke overlate oppgavene til andre for egen regning må melde fra om ferie mv. Kommunens unnlatelse av styring og kontroll har mindre betydning Mener at kommunen bærer risikoen for arbeidsresultatet, jf. Plikt om å sørge for at tjenesten blir levert etter helse- og omsorgstjenesteloven A mottar lønn hver måned basert på innleverte timelister Tilknytningen mellom A og kommunen er av stabil karakter Konklusjon: A regnes som fast ansatt i kommunen i egenskap av avlaster og støttekontakt

79 Tvisteløsningsnemda Behandler tvist etter AML 10-13, 12-14, 14-3 og 14-4 a Om rett til: fritak for nattarbeid, fleksibel arbeidstid, redusert arbeidstid, fritak for overtidsarbeid, permisjon fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte og stilling tilsvarende faktisk arbeid

80 Avgjørelser Fortrinnsrett til utvidet stilling: flere fortrinnsberettigede hvor en eller flere har fått utvidet sin stilling og andre ikke nemda tar ikke stilling til hvem av de fortrinnsberettigede som skal tilbys økt stilling. Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeid: Nemda har mottatt over 300 saker, men ingen er behandlet. Uklare regler, nemda har bedt om utdyping fra departementet Rett til utdanningspermisjon: saker dreier seg om ulempeavveiing for arbeidsgiver Fritak for arbeid utover avtalt arbeidstid (overtidsarbeid): krav om fritak for overtidsarbeid med bakgrunn i helseplager

81 Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatt, vedtak 43/14 A har 83,2 % fast stilling i turnus ved legevakt Ett årsverk utlyst internt med dagvakter fra tirsdag til fredag 20 interne søkere med fast deltidsstilling Vakter tilsvarende 86,4 % stilling ble fordelt i samarbeid med tillitsvalgte, prioritert etter antall ekstravakter de siste år samt ansiennitet A fikk økt sin stilling til 90,47 % - mente å ha krav på full stilling Arbeidsmiljøloven gir ingen veiledning om prioritering mellom fortrinnsberettigede, må i utgangspunktet ligge til arbeidsgiver. Saken gir ikke grunnlag for å overprøve arbeidsgivers vurdering

82 Rett til utdanningspermisjon, vedtak 62/14 A søkte om utdanningspermisjon for tverrfaglig videreutdanning i 12 uker over 2 år, deltidsstudium innen rusproblematikk Avslått grunnet i arbeidsgivers ønske om å prioritere hverdagsrehab., Økonomisk situasjon og til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer da flere andre hadde permisjon og de hadde rekrutteringsproblemer En konkret helhetlig avveining av partenes interesser, nemdas flertall kom til at kommunen ikke hadde sannsynliggjort at permisjonen ville være til hinder for arbeidsgivers forsvarlig planlegging av drift og personal

83 Rett til fritak fra overtidsarbeid, vedtak 51/14 A er fast ansatt som grafisk designer i 100 %. Diagnostisert med kroniske ryggplager (sykmeldt ett år juli ). A hevder rett til fritak fra overtidsarbeid grunnet kroniske helseplager etter legeattest. Arbeidsgiver har ikke mulighet til å innvilge et generelt og tidsuavgrenset fritak. A er eneste ansatt med kompetanse på grafisk design i Indesign, men vil bestrebe seg på å unngå bruk av overtid uten å kunne garantere. A gis ikke medhold. Det må stilles strengere helsemessige krav for fritak av overtid over en ubegrenset tidsperiode. Ikke tilstrekkelig dokumentasjon

84 Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeid (merarbeidsregelen) 136 saker er sendt tvisteløsningsnemda for avgjørelse pr. juni måned Nemda har sendt brev til departementet for å avklare deres kompetanse i tvister Arbeidstakers rett til stillingsutvidelse er vilkårene oppfylt? Arbeidsgivers dokumentasjon på at behovet ikke lenger er tilstede Spørsmålet som stilles er om nemda også skal fastsette stillingens størrelse arbeidets omfang? Forarbeidene gir sprikende uttalelser på dette spørsmålet - ved uenighet lokalt: tvisteløsningsnemda eller domstolen?

85 Takk for i dag! Vel hjem

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 17:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk:

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 1

Individuell arbeidsrett del 1 Individuell arbeidsrett del 1 Inngåelse av arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 7. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640. Endringar i arbeidsmiljølova

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 7. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640. Endringar i arbeidsmiljølova SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640 Endringar i arbeidsmiljølova Ordførar si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Ordførar legg fram tilråding

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 107/14 HØRING: ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TYNSET, den 23.09.2014 Bersvend

Detaljer

Arbeidstidsplanlegging

Arbeidstidsplanlegging Arbeidstidsplanlegging Ålesund, Molde, Fræna, Haram, Averøy, Ørsta, Norddal, Stranda, Volda, Ulstein, Surnadal, Sykkylven, Hareid, Skodje 15. og 16. oktober 2013 Oversikt - Arbeidsgivers styringsrett -

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid ARBEIDSTIDSKURS Faglig oppdatering: Heltid Innhold 1. Fortrinnsrett for deltidsansatte 2. Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 3. Rett til fast ansettelse etter «4 års regelen Aml 14-3 (1)

Detaljer

Midlertidige ansettelser, arbeidstid mv. under statlige aksjoner. 29. oktober 2015 Advokat Lise Berntsen

Midlertidige ansettelser, arbeidstid mv. under statlige aksjoner. 29. oktober 2015 Advokat Lise Berntsen Midlertidige ansettelser, arbeidstid mv. under statlige aksjoner mot akutt forurensning 29. oktober 2015 Advokat Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Kvale Fullservice forretningsjuridisk advokatfirma Fokus

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Svar pa høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Svar pa høring om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@asd.dep.no Oslo, 12. september 2014 Svar pa høring om endringer i arbeidsmiljøloven 1 Innledning Arbeidsmiljøloven er en vernelov.

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-46298-4 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Deres ref.: 14/2614- Vår ref.: 3.02/14/AF Dato: 25. september 2014 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE

Detaljer

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Når arbeidstaker fyller 70 år, eller ved en tidligere fastsatt særaldersgrense, kan arbeidsforholdet bringes til opphør. Artikkelen omhandlet

Detaljer

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Amestodagen 2015 Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer 16. oktober??) Visma.Net Absence (neste sesjon) A-melding Halv skatt Lover og regler

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det ARBEIDSTILSYNET Vår dato 28.03.2006 Vår referanse 2006/2937 2 av 6 Arbeids - dering panem8det Til 10-4 Alminnelig arbeidstid Til & 10-4 annet ledd Arbeidstilsynet er positive til at dagens skille mellom

Detaljer

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2 18.03.2015 1 Jeg skal si litt om s mandat, organisasjon, virkeområde, Arbeid og helse, historisk utvikling Regler om arbeidstid s nåværende rolle ifht arbeidstid Etablering av nasjonal enhet for arbeidstid

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Ansettelser - Juridisk rammeverk

Ansettelser - Juridisk rammeverk Ansettelser - Juridisk rammeverk Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 02.06.2014 Det er viktig å gjøre ansettelser i tråd med lovgivningen og samtidig på en måte som skaper en forutsigbar løsning for

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Stillinger: 1.Vurdering før utlysning

Stillinger: 1.Vurdering før utlysning 1 [Godkjent av] [Revideres av] Formål og omfang Det skal alltid vurderes om ledig stilling skal gjøres om eller inndras. Rådmann/ sektorsjef drøfter saken med tillitsvalgte før det gjøres vedtak ihht HA

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund Arbeids-og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund 1.Oppsummering av Norsk Filmforbunds hovedmerknader

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Nytt fra KS advokatene: - Hva som kommer av saker fremover - Aldersgrenser status etter tariffoppgjøret - Merarbeidsregelen Hva er nytt?

Nytt fra KS advokatene: - Hva som kommer av saker fremover - Aldersgrenser status etter tariffoppgjøret - Merarbeidsregelen Hva er nytt? Nytt fra KS advokatene: - Hva som kommer av saker fremover - Aldersgrenser status etter tariffoppgjøret - Merarbeidsregelen Hva er nytt? Avgjørelser Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Avd.dir/advokat

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Nytt i rettsutviklingen på arbeidslivets område

Nytt i rettsutviklingen på arbeidslivets område Nytt i rettsutviklingen på arbeidslivets område Senioradvokat Thorkil H. Aschehoug e-post: thas@grette.no, mob: 90 80 89 77 Advokatfullmektig Maren H. Merli e-post: mame@grette.no, mob: 98 48 11 77 Endringer

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.05.2016 Ref. nr.: 15/23554 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 54/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2818 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 18/2007 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet 2. Tilsetting 3. Fast eller midlertidig

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

Endringene i arbeidsmiljøloven

Endringene i arbeidsmiljøloven Endringene i arbeidsmiljøloven 1 På omtrent nøyaktig ett år har regjeringen gjennomført en fullstendig lovprosess med store endringer i arbeidsmiljøloven. 2 Utgitt av Unio, juni 2015 Illustrasjoner: istockphoto

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Saksframlegg. Deltid - orientering om rett til stilling lik faktisk arbeidstid - endringslov 14. juni 2013

Saksframlegg. Deltid - orientering om rett til stilling lik faktisk arbeidstid - endringslov 14. juni 2013 Søgne kommune Arkiv: 047 Saksmappe: 2011/2346-32010/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 06.10.2013 Saksframlegg Deltid - orientering om rett til stilling lik faktisk arbeidstid - endringslov 14. juni

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer