Forsikringsklagenemnda Person

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsklagenemnda Person"

Transkript

1 Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN Gjensidige Forsikring Yrkesskade Fall i trapp skulder-/ankelskade sprikende spesialisterklæringer årsakssammenheng Forsikrede (f oppvarter/kantineleder) falt i trappen under arbeid ved statsministerens kontor og pådro seg en skade i hhv. ankel og skulder. Forsikrede var initialt sykemeldt i bare én uke, deretter 7 mnd. fra sommeren Hun falt ut av arbeidslivet ved sykemelding av , som ledet frem til 100% tidsbegrenset uførestønad/varig uførepensjon på bakgrunn av generalisert smerteproblematikk samt psykiske vansker. Etter klage og nye opplysninger ble stønaden beregnet med yrkesskadefordeler etter en grad på 30% som følge av skulderplagene, hvor begrunnelsen for dette syntes å være fraværet av tidligere sykemeldinger. Det ble innhentet to spesialisterklæringer fra hhv. selskapet og klager, som konkluderte ulikt med hensyn til årsakssammenheng. Selskapet avslo kravet under henvisning til manglende akutt- og brosymptomer, samt at det heller ikke var blitt påvist skadebetingede forandringer i skulderen. Forsikringsklagenemnda Person bemerker: NAVs vedtak om 30 % uføreytelser med yrkesskadefordeler er basert på innstilling fra NAVs rådgivende lege, hvor det heter at tvilen om årsakssammenheng bør komme forsikrede til gode, og deretter konkluderes med en skjønnsmessig andel på 30 % med yrkesskadefordeler. En slik fordeling av uføreårsaker lar seg ikke uten videre innpasse i en erstatningsrettslig vurdering av årsakssammenheng. At alternativet ifølge rådgivende lege vil være å anse hele uførheten yrkesskadebetinget, gir heller ikke noe bidrag til vurderingen av erstatningsrettslig årsakssammenheng. Det foreligger to tidligere spesialisterklæringer som konkluderer ulikt om årsakssammenheng. Nemnda kan ikke legge større vekt på den ene spesialisterklæringen enn på den andre. Nemnda kan etter dette ikke anse årsakssammenheng tilstrekkelig sannsynliggjort til at forsikrede kan gis medhold. KONKLUSJON: Selskapet gis medhold. Uttalelsen er enstemmig. Ved behandlingen deltok Bergsåker (leder), Nygård, Johansen, Lange og Sørensen. Sekretariatets redegjørelse i FKK sak HH(HN) av Forsikrede (f kantineleder) falt i trappen på jobb ved statsministerens kontor og pådro seg en skade i hhv. ankel og skulder. Forsikrede meldte skaden til NAV , som godkjente den som yrkesskade Forsikrede fikk tilbakefall av skulderplagene i februar Det ble foretatt MR av skulderen som viste degenerasjon samt tegn til rotator cuff impigment. Konservativ behandling var uten effekt, og forsikrede ble sykemeldt fra juni 2003 og frem til januar Operasjon ble i mellomtiden foretatt Side 1 av 6

2 i august 2003, hvoretter hun var relativt fin inntil hun på ny fikk tiltagende plager høsten 2004 som følge av lange arbeidsdager og stress. Forsikrede fremsatte krav overfor selskapet , og i legeerklæring til trygden fra bedriftslege E, vedr. krav om uførepensjon, fremkom at forsikrede var psykisk preget av situasjonen og at hun for øvrig hadde vært svært lite sykemeldt før det aktuelle traumet inntraff. NAV tilstod % tidsbegrenset uførestønad, og selskapet innhentet samtidig en spesialisterklæring fra dr. F av som konkluderte negativt med hensyn til årsakssammenheng. Fra erklæringen hitsettes: En skade eller symptomer fra venstre skulder er ikke beskrevet i dokumentene fra skadetidspunktet Hun hadde også et opphold mellom traumet og frem til hun begynte å få plager med skulderen. Det er derfor ikke sannsynlig at det har vært en årsakssammenheng mellom hendelsen og den degenerative lidelsen og impingment som ble påvist ½ år senere og som hun ble operert for. Hun har nå også moderate tegn til insuffisiens i rotator cuff, men ingen utfall eller organisk skade. Pasienten har en diffus smertetilstand i bevegelsesapparatet, muskulatur, rygg, sener og ledd som mest ligner en fibromyalgi som ikke har forbindelse med aktuelle skade eller hendelse. Man finner ikke skadeutløst medisinsk invaliditet hos denne pasienten. Pasienten har en diffus smertetilstand som er vanskelig å sette noen prosent invaliditet på. I tillegg har man inntrykk av at det også er betydelig psykiske grunner til at hun ikke klarer å fungere i arbeid nå. Det forelå så spesialisterklæring fra dr. H til NAV hvorfra hitsettes: Skademelding ble utstedt , her oppgis kun "Ramlet i trapp". Ifølge skadelidte oppsto en forstuvning av venstre ankel og skulder. Hun oppgir at hun landet mot flatt stengulv med det meste av venstre kroppshalvdel, venstre arm inntil siden. Hun slo ikke hodet, men fikk hjelp til å komme seg opp. Hun oppsøkte Legevakta samme dag, men det foreligger ingen journal herfra. Hun oppgir å ha fått bandasje rundt venstre ankel etter at denne var røntgenfotografert (ingen brudd påvist, men hun oppgir at den var hoven). Tok angivelig ikke røntgen av venstre skulder initialt. Fikk fatle som hun brukte noen dager eller uker. Hun oppsøkte bedriftslege 5 dager senere og ble videre sykmeldt til Etter dette skal hun ha vært tilbake i full jobb. Hun oppgir at venstre ankel ble bedre og bedre med tiden, og det var lite plager fra venstre skulder initialt. Hun ble sykmeldt fra og fram til på grunn av smerter i venstre skulder og nakke (stort arbeidspress med overtid). Det oppgis at tilstanden ble verre våren -03 med økte smerter i venstre skulder og svikt av venstre fot i trapp. Hun ble sykmeldt fra juni -03. Ble operert i venstre skulder i august (se under supplerende opplysninger), deretter over på aktiv sykmelding fra september - desember -03, i noe lettere arbeid. Hun skal her ha fungert dårlig, og ble sykmeldt til januar -04. Det ble i denne perioden gjort noe ombygging av dørstokker mm og hun fikk noe enklere kantinearbeid i (jobben). Det oppgis at hun ikke kunne løfte noe særlig med venstre hånd, hadde tendens til å miste ting hun holdt, og hadde noe falltendens, med mye smerter i venstre arm/hofte og fot. Hun ble sykmeldt fra mars 05, oppgitt problemer med å stå, sitte og gå og følte seg psykisk utslitt. Pasienten oppgir at hun i årene etter skaden slet med noe variable smerter i venstre skulder, overarm, venstre side av thorax og ned i venstre hofte og lår, samt venstre legg og ankel/forfot. Belastninger på jobb gjorde den verre. I desember i fjor fikk hun relativt akutte smerter i venstre kne, med stadig glippefornemmelse og til dels låsning (problemer med ekstensjon) som kunne gi akutt kraftsvikt og fall. Var til undersøkelse på D. sykehus i vår og ultralyd viste angivelig en bruskskade på lateralsiden. Senere magnettomografi viste sannsynlig osteochondral lesjon på laterale femurkondyl.... Vurdering av årsakssammenheng: Skadelidte angir vedvarende muskel-skjelettplager etter fall på jobb i -01. Skaden er dårlig beskrevet, og det foreligger ingen opplysninger om funn ved undersøkelse på Legevakta antakelig like etterpå. Det vites heller ikke hva som ble påvist ved undersøkelse av bedriftslege 5 dager senere. Det antas at hun ble påført en ankeldistorsjon, mens det er mer uklart hva skulderskaden besto i. Hun oppgir å ha landet nærmest oppå Side 2 av 6

3 skulderen, og slik sett har det antakelig knapt vært forutsetninger for skade av rotatorcuffen eller labrum. Senere artroskopi skal heller ikke ha vist labrum- eller rotatorcuffskade, og det virker uklart hva som var indikasjonen for acromialreseksjon. Noen egentlig bedring synes ikke tilkommet etter inngrepet. Senere oppgis akutte knesmerter med svikttendens/låsninger fra og med desember i fjor, dette muligens sekundært til osteochondritt eller lignende. Dette er hun angivelig under utredning for. Funnet synes vanskelig å se i sammenheng med skaden i -01. Ved dagens undersøkelse forelå litt uspesifikke funn ifra venstre skulder, ingen overbevisende tegn til impingement eller instabilitet, og hun kom brukbart høyt ved armelevasjon på denne siden. Venstre ankel var slank og antakelig uten instabilitet, men hun anga noe ømhet svarende til ligamentum talo-fibulare anterior, litt påfallende såpass lenge etter skaden. Det var lite å finne ved undersøkelse av venstre kne, eller bevegelsesapparatet for øvrig. Det fremkommer av dokumentasjon fra arbeidsgiver at hun også før skaden skal ha hatt noen muskelskjelettplager, som ikke er nærmere spesifisert. Dette benektes imidlertid av skadelidte selv, som hevder hun var frisk og velfungerende før skaden, og at omplassering til... kontor var planlagt allerede før skaden. Dette får eventuelt trygdekontoret gå nærmere inn i. For øvrig synes hennes senere sykefravær å ha vært relativt uregelmessig, og bortsett fra kortvarig sykefravær initialt var hun altså på jobb inntil februar året etter skaden. Hennes plager kan synes å ha økt på over tid. Inntil disse forhold er avklart synes det vanskelig å anslå skadens betydning for hennes nåværende uførhet. Det bemerkes at det også av arbeidsgiver er oppgitt "slitasje" i støtteog bevegelsesapparatet, hvilket jo faller utenfor yrkesskadeordningen. Med hensyn til arbeidsevne, angir skadelidte å ha såpass store funksjonsbegrensninger at hun ikke ser et vanlig lønnet erverv som særlig realistisk. Det var imidlertid noe vanskelig å utlede noen vesentlig uførhet ut fra dagens funn, i alle fall om hun unngår mye armelevasjon/abduksjon og gange. Hun oppgir selv i forhold til merkantilt arbeid å ha for store plager, for eksempel smerter i venstre skulder og arm om hun sitter for lenge og skriver, og problemer med å reise seg etter å ha sittet for lenge. Også dårlig søvn medvirker. Medisinsk invaliditet som følge av yrkesskade (gitt at man finner sannsynlig årsakssammenheng) synes vanskelig å anslå, men neppe mer enn 1-2% med tanke på venstre skulder, og antakelig om lag det samme med hensyn til venstre ankel. Selskapet avslo kravet under henvisning til at årsakssammenheng ikke var sannsynliggjort, og viste i den sammenheng til at det ikke forelå skade på ankelen samt at det var fravær av akutt- og brosymptomer på skulderskaden, hvor det ikke ble påvist impigment før nesten halvannet år senere. Selskapet mente med henvisning til spesialisterklæringen at det var forsikredes øvrige fibromyalgilignende tilstand med generaliserte smerter i bevegelsesapparatet som var årsaken til uførheten. Behandlende bedriftslege E imøtegikk selskapet og hevdet at forsikrede ikke hadde fibromyalgi som diagnose, og fremhevet at forsikrede hadde vært sammenhengende i arbeid uten sykemelding og klager frem til det aktuelle inntraff i november Forsikrede klaget deretter saken inn til FKK via sin advokat, og samtidig innhentet bedriftslege E spesialisterklæring fra ortoped/fysikalsk medisiner hvor han fremhevet at forsikrede var en samvittighetsfull og dyktig person og samtidig psykisk sterk og fysisk frisk frem til ulykkestidspunktet. Hun innhentet samtidig erklæring fra ortopedisk kirurg dr. H hvorfra hitsettes: Årsaksforhold Pasienten har etter fallskade november 2001 hatt vedvarende smerter og funksjonssvikt i venstre skulder og venstre ankel. Fall fra stående stilling med landing på stengulv i samband med ankelovertråkk anses som adekvat traume og således tilstrekkelig til å forklare de etterfølgende plager. I forbindelse med ankelovertråkk har man noen mulige scenarior. De fleste ankelovertråkk består utelukkende av ligamentskader som tilheler ukomplisert ved adekvat behandling. I noen tilfeller medfører ankelovertråkk varige plager sekundært til assosierte skader påført i skadeøyeblikket. Eksempelvis kan man få assosierte bruskskader eller arrdannelser i forbindelse med ligamenttilheling som interponerer i leddet og gir redusert Side 3 av 6

4 funksjon og smerter. Arrvevet som dannes på denne måten kalles "meniscoid" og kan i terpautisk sammenheng fjernes ved et ankelartroskopisk inngrep. Sykehistorie, MR funn og klinikk peker i retning av at pasienten har fått denne tilstanden som en senfølge av sin skade. Et direkte fall fra stående stilling vil være en betydelig belastning for overekstremiteten i sammenstøtstidspunktet, enten det er et direkte støt mot skulder eller man tar seg for. Pasienten har åpenbart ikke blitt påført et brudd i benet strukturer, hvilket indikerer at bløtdelsstrukturene rundt skulder er de som primært har tatt støyten. Bløtdelsskader i og rundt skulder kan gi opphave til en rekke ulike kliniske senarier. I dette tilfelle utviklet pasienten over tid en subacromialt impingement syndrom. Et slikt syndrom er sluttstadiet/symptom på en rekke ulike underliggende patologiske tilstander i skulder. Den aktuelle skade kan således meget godt være årsak, medvirkende årsak eller utløsende faktor på en prosess som ender med et impingement syndrom. Tilstanden ble utredet og behandlet kirurgisk, uten at man oppnådde symptomlindring. Dette kan skyldes andre underliggende faktorer så som en labrumskade, alternativt kan det være forhold rundt det kirurgiske inngrep og rehabiliteringen som har påvirket sluttresultatet. Det springende punkt i den foreliggende korrespondanse er at det ikke foreligger klare observasjoner på skadetidspunktet med relasjon til skulderskaden. På bakgrunn av den aktuelle situasjon kan dette antakelig forklares av at ankelskaden i kraft av hevelse og smerter tok presedens. En bløtdelsskade vil initialt kunne oppfattes som en generell "mørbanking", slik at de mer spesifikke skulderplager ikke kommer til overflaten før et stykke ut i forløpet i form av impingement. Anamnestisk er det her en klar årsakssammenheng selv om den objektive dokumentasjon er vanskeligere å frembringe. Man kan selvfølgelig argumentere at et impingement syndrom kan oppstå som en følge av "wear & tear" og selve livet. Imidleretid er det påfallende at skaden intreffer i etterkant av fallet og på den ikke dominerende arm. Pasienten selv og hennes bedriftslege benekter enhver form for tidligere skulderplager. Impingement syndrom er i klinisk praksis et vanlig sluttstadium etter en skulderskade. Det er mulig pasientens plager kunne avhjelpes ved ytterligere kirurgiske prosedyrer. Dette ville imidlertid fordre ytterligere invasive forundersøkelser. Det er i tidligere avgitt erklæring antydet at tilstanden kan ha assosiasjon til fibromyalgi. Fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom med generaliserte og utbredte smerter som fordrer en varighet utover 3 måneder. Et diagnostisk kriterie er at man ved palapsjon skal utløse smerter på 11 av 18 smertepunkter. Tilstanden er definert til å være lokalisert til de ikke-artikulære strukturer. Ut fra ovenstående må man kunne si at pasientens plager overhodet ikke har noen relasjon til fibromyalgi. Det er således vanskelig å øyne noen annen saklig forklaring på pasientens plager. Jeg finner således kongruens mellom skade, etterfølgende symptomer og det endelige kliniske bildet. Invaliditet Pasienten har etter fallskade november 2001 pådratt seg redusert funksjon og smerter i henholdsvis venstre skulder og venstre ankel. Plagene synes vesentlig bløtdelsmediaert. I henhold til sykehistorie og foreliggende dokumentasjon synes årsaksforhold/sammenheng med den aktuelle skade å være tilfredsstillende dokumentert med sannsynlighet > 50%. Jeg finner i denne sammenheng ingen inngangsinvaliditet og den nåværende invaliditet må således i sin helhet kunne tilbakeføres til den aktuelle skade. I henhold til retningslinjer utarbeidet av Rikstrygdeverket og tabellført av Sosial- og helsedepartementet finner jeg at pasienten har en samlet medisinsk invaliditet på 8%. Denne invaliditetsprosent baserer seg på følgende pkt. i tabellen; Dette gir den samlete medisinske invaliditet. Tabellen er lite utfyllende og nyansert når det gjelder skade på skulderledd. Det samme gjelder ankelledd. Hovedinvaliditeten er basert på skulderplagene, mens ankelplagene bare utgjør en liten del. Det er i vurderingen lagt avgjørende vekt på funksjonstapet, men smerter spiller også inn. Side 4 av 6

5 Selskapet fastholdt at det ikke var årsakssammenheng mellom ulykken og dagens plager i det det manglet akutt- og brosymptomer. FKK ba om den trygderettslige status i saken, spesielt med tanke på yrkesskadefordeler. Det forelå så vedtak fra NAV hvor det fremgikk at det var beregnet 30% ervervsuførhet med yrkesskadefordeler. NAVs rådgivende lege konkluderte slik: NAVs rådgivende lege uttalte seg slik vedr. begrunnelsen for sin vurdering: I vedlagte kopi av dok. 29 forsøker jeg å vurdere hvor stor yrkesskadedelen av søkers uførhet bør være på bakgrunn av dok. 20. Jeg skriver: "yrkesskadefordel ved medisinsk invaliditet mindre enn 10%? Søker var stort sett arbeidsfør frem til skaden - deretter sykemeldt fram til 100% u.t. Det synes umulig å fastslå som mest sannsynlig at søker ikke ville vært sykemeldt dersom skaden ikke hadde skjedd, jfr plagenes karakter. Denne tvil bør etter mitt syn (dvs min vurdering) komme søker til gode f.eks. ved å vurdere som mest sannsynlig at søkers plager for 30% vedkommende utgjør yrkesskadedelen. Dette bør imidlertid også vurderes på et høyere administrativt nivå." Vurdering : Dette er medisinsk vanskelig. I det jeg tentativt konkluderte med 30% yrkesskadedel dvs at hennes nedsatte inntektsevne som følge av plagene etter den godkjente yrkesskaden burde utgjøre i alle fall 30% ba jeg også om at daværende Fylkestrygdekontor som "høyere nivå" skulle vurdere % delen yrkesskade i hennes uførepensjon. Alternativt kan man si at hele hennes nedsatte ervervsevne er forårsaket av yrkesskaden i det man antar at hun uten denne ville vært arbeidsfør idag. I så fall bør hele uførepensjonen være med yrkesskadefordel. Selskapet fasthold sitt avslag. Fra brevet til FKK hitsettes: Saken ble lagt fram for selskapets rådgivende lege JG den Kopi av notat derfra er oversendt tidligere. - Det er ikke påvist skadebetingede forandringer ved røntgen, MR eller operasjon. - Det synes å ha foreligget en lang periode hvor eventuelle skulderplager ikke er framtredende. - Det er ingen medisinsk dokumentasjon som dokumenterer brosymptomer. - Aktuelle skulderlidelse er svært vanlig og kjent belastningslidelse. - Skadelidte oppsøker lege først 15 mnd etter aktuell hendelse. - Anamnesen følger ikke en kjent biologisk forklaringsmodell, da det ikke foreligger skader på sener eller vev. Etter rådgivende leges vurdering foreligger det ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne konkludere med sannsynlighetsovervekt for årsakssammenheng mellom plager og hendelsen. Tvert imot foreligger det flere grunner til å konkludere med ikke årsakssammenheng. Da rådgivende lege allerede hadde vurdert saken tidligere, har vi funnet det riktig å legge ditt siste brev med vedlegg fram for rådgivende lege for ny vurdering. Vedlagt følger kopi av dette. Slik vi ser det foreligger det ingen nye medisinske opplysninger i saken som tilsier at selskapet skal endre tidligere standpunkt. Dette er uavhengig av om skadelidte har en sannsynlig fibromyalgi eller ikke. Selskapet opprettholder tidligere standpunkt om å avvise saken på grunn ut fra at vi er av den oppfatning at det ikke foreligger sannsynlighetsovervekt for årsakssammenheng mellom plager og aktuell hendelse. Selv om det skulle være slik at selskapet kom til at det her forelå tilstrekkelig sannsynlighet for årsakssammenheng, er vi av den oppfatning at ulykken ikke skal ha medført grunnlag for erstatning. Dr. H har satt den varige skadebetingede medisinske invaliditetsgrad til 8 %, fordelt på henholdsvis venstre skulder og ankel. Det ville kun ha vært mindre begrensninger i yrke med tunge løft over skulderhøyde. Ankelskaden vil kun kunne gi mindre funksjonsbegrensninger ved løping og gange på ujevnt underlag. Side 5 av 6

6 Nemnda bes etter dette ta stilling til om det er tilstrekkelig sannsynliggjort årsakssammenheng mellom ulykken og dagens ervervsuførhet. Tidligere uttalelser: forsikredes bevisbyrde rygg/nakke rygg, bevisbyrde trygdevedtak vektlagt dissens om trygdevedtakets vekt nærmere om årsakskravet mellom hendelse og uførhet motstridende legeerklæringer Side 6 av 6

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 YRKESSKADE Årsakssammenheng. Forsikrede (f. 55, sykepleier) har hatt periodiske ryggplager siden 89, da hun forløftet seg på en pasient. Den 8.5.98,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-283 21.9.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade Årsakssammenheng fallskade manglende dok. av akutt-/ brosymptomer godkjent i trygden. Forsikrede (f. 1941

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-346 26.11.2009 Tennant Forsikring NUF Yrkesskade Årsakssammenheng fall - albueplager erstatning fra NPE etter operasjon i albuen - YFL 11. Forsikrede (f.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-377 17.12.2009 If Skadeforsikring AS Yrkesskade Tap pga. omskolering utmåling- YFL 13. Forsikrede (f. 1962, barnehageassistent) pådro seg en ankelskade

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2010-247 22.6.2010 Gjensidige Forsikring Bilansvar Sovende passasjer utsatt for kraftig oppbremsing - skadeevne ved 0,9 g årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1970,

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-224 3.5.2013 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Årsakssammenheng? Spørsmål om det er sannsynliggjort faktisk årsakssammenheng

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE Slitasjeskade forverret ved arbeidsulykke årsakssammenheng erstatningsberegning. Forsikrede (f. 1947 - bygningsarbeider) ble 6.8.98 utsatt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 ULYKKE/YRKESSKADE Forsikring i kraft på skadetidspunktet yrkesskade YFL 11. Forsikrede (f. 48) rettet 1.3.00 krav mot selskapet idet hun i forbindelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE Kneplager sannsynliggjort arbeidsulykke - årsakssammenheng YFL 11. Forsikrede (f. 1967) hevder å ha vært utsatt for en arbeidsulykke 23.4.02

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3218* - 22.2.1999 ULYKKE - Omfang i tid - foreldelse - FAL 18-6. Forsikrede har

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 GRUPPELIV Uførekapital kjennskap til sykdommen FAL 19-10. Forsikredes (f. 50) gruppelivsforsikring ble fra 1.9.97 utvidet med uførekapital. På utvidelsestidspunkt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 LIV Sykmeldt på tegningstidspunktet FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 50) søkte 23.5.89 om gjeldsforsikring med uføredekning og oppga i helseerklæringen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE Blyforgiftning før og etter 1990 - YFL 5 og 21. Forsikrede, som med noen avbrudd siden 1980 hadde jobbet med skrapjern, fikk i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5474 21.12.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5474 21.12.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5474 21.12.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE Hofteskade etter mislykket løft belastningsskade plutselig ytre begivenhet YFL 11. Forsikrede (f. 1945) ble skadet 28.11.00 idet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7492 10.11.2008 Storebrand Livsforsikring AS KOLLEKTIV PENSJON Uførepensjon - knelidelse kunnskap om sykdom eller lyte FAL 19-10. Forsikrede (forskallingssnekker og offshorearbeider,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 GRUPPELIV - Om uførheten kan bedømmes som varig. Forsikrede

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-612 20.12.2013 Alpha Insurance A/S Yrkesskade - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Skulderskade/PTSD årsaksvurdering dokumentasjon av akutt og brosymptomer.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL Sykdom tilstede ved inntreden diagnosekrav tretthet/me-syndrom FAL 19-10. Forsikrede (f. 1952, sykepleier) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7222 29.4.2008 GJENSIDIGE UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7222 29.4.2008 GJENSIDIGE UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7222 29.4.2008 GJENSIDIGE UFØREKAPITAL Sammenheng mellom grunnlag for reservasjon og uførhet aksept av reservasjon. Forsikrede (f. 1961, morsmålslærer) tegnet i 1998 kontoforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6361 30.10.2006 KLP YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6361 30.10.2006 KLP YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6361 30.10.2006 KLP YRKESSKADE Årsakssammenheng mellom arbeidsulykke og uførhet YFL 11. Forsikrede (f. 1964/ rektor/musikkpedagog) var utsatt for en arbeidsulykke 4.1.02

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE Nakkeplager årsakssammenheng delvis ufør uansett av andre årsaker. Forsikrede (f. 1955, anleggsarbeider) ble påført skader

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5000* - 20.1.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5000* - 20.1.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5000* - 20.1.2004 ULYKKE Fall utvikling av Bechterew årsakssammenheng? unntak for sykdom. I des. 96 ble forsikrede (f. 13.3.46) utsatt for et kraftig fall på betonggulv,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2375* - 30.10.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2375* - 30.10.1995. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2375* - 30.10.1995. ULYKKE - Årsakssammenheng - Bevisbyrde. Under en flytur fikk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3014* - 25.5.1998 GRUPPELIV - Uførekapital - sykdom ved innmeldingen/i karenstiden

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

VEDTAK. v/advokat Yvonne E. Frøen

VEDTAK. v/advokat Yvonne E. Frøen Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL Uriktige helseopplysninger forsikringskonsulentens rolle FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1976) søkte i nov. 1999

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7507 17.11.2008 Gjensidige Forsikring ULYKKE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7507 17.11.2008 Gjensidige Forsikring ULYKKE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7507 17.11.2008 Gjensidige Forsikring ULYKKE Skulderskade årsak til økning i uføregrad årsakslære, fordeling, bevisbyrde. Forsikrede (renholder, f. 1943) har fra 1987/88

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-413 1.10.2012 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Svik medisinske undersøkelser/behandling oppsigelse av avtaler fal 13-1a(2), 13-2(1),

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7504 17.11.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7504 17.11.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7504 17.11.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL Tidl. sykemelding for tendinitt fysikalsk beh. - agentens rolle FAL 13-1, 13-2, 13-4. Forsikrede (renholder, f. 1955)

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-156 20.4.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Avslag på søknad om uføreforsikring - fal. 12-12. Nemndas flertall uttalte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3135-9.11.1998 BILANSVAR - Ulykke - whiplashskade - foreldelse - FEL 9. Skadelidte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-655 20.12.2012 Agria Dyreforsikring Dyr Skjulte feil matallergi faglig uenighet. Sikrede tegnet veterinærforsikring med virkning fra 31.8.09 for en fem år gammel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE Om tinnitus er en selvstendig lidelse konstateringstidspunkt YFL 21, jfr. 5 og 11. Forsikrede (f. 1950, sveiser) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING Barneforsikring svik ved tegning FAL 13-1, 13-2 og 13-13. Forsikredes foreldre (klager) søkte første gang om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6121* 25.4.2006 OSLO FORSIKRING YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6121* 25.4.2006 OSLO FORSIKRING YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6121* 25.4.2006 OSLO FORSIKRING YRKESSKADE Kneskade uklart hendelsesforløp årsakssammenheng bundet av trygden? Den 5.1.00 skadet forsikrede (f. 1961, barnehageassistent)

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6688* 29.5.2007 KLP GJELD Årsak til ervervsuførhet omfattet av karensklausul kunnskapskravet oppfylt FAL 19-10. Forsikrede (f. 1946) tok opp et lån den 8.12.00 og tegnet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5369 21.10.2004 KLP SKADEFORSIKRING YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5369 21.10.2004 KLP SKADEFORSIKRING YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5369 21.10.2004 KLP SKADEFORSIKRING YRKESSKADE Håndeksem konstateringstidspunkt - YFL 21. Forsikrede var ansatt som preparant på laboratoriet ved H sykehus fra 1975. I

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-288 3.7.2015 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Bilansvar Prolaps nakkesmerter årsakssammenheng. Tvist om årsakssammenheng mellom bilulykke i 2005 og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 UFØREKAPITAL - Uriktige opplysninger - medikamentbruk - psykiske

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7416 30.9.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7416 30.9.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7416 30.9.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL Muskel-skjelett-leddsmerter, sykmeldinger, fysioterapi FAL 13-2 1. ledd, jfr. 13-4. Forsikrede (legesekretær, f. 1967)

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 REISEGODS Bagasje borte etter flytur svik identifikasjon FAL 8-1, jfr. 4-11. Forsikringstaker med familie hadde vært på ferie i Tunisia, hvor de opprinnelig

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-214 19.5.2011 Gjensidige Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Emfysem/KOLS - forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden?

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5349 14.10.2004 FISKERNES GJENSIDIGE TRYGDELAG YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5349 14.10.2004 FISKERNES GJENSIDIGE TRYGDELAG YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5349 14.10.2004 FISKERNES GJENSIDIGE TRYGDELAG YRKESSKADE Vondt i kneet ved inntak av trål legejournaler nevner ikke traume yrkesskade? Under arbeid med å ta inn en trål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 PRODUKTANSVAR Hjerneinfarkt - p-piller prod.ansv.l. 3-1, jfr. 3-3. Forsikrede (f. 68) fikk 11.11.89 hjerneinfarkt og skal forut for dette ha røkt

Detaljer

TRYGDERETTEN. 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod Østensvik, medisinsk kyndig rettsmedlem.

TRYGDERETTEN. 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod Østensvik, medisinsk kyndig rettsmedlem. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 5. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE Utforkjøring lett motorsykkel fører 16 år uten førerkort eller hjelm FAL 13-9. Forsikrede (f. 1987) kjørte utfor en fylkesvei

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 YRKESSKADE Løsemiddelskade konstateringstidspunkt YFL 21. Forsikrede (f. 46) ble eksponert for løsemidler i sitt arbeid i periodene 61-86 og 95/96-97.

Detaljer

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Systemvariasjon, avhengig av: Yrkesskade Yrkessykdom Ytelse behandling uførhet menerstatning Lokale

Detaljer

Pasientskadenemnda - PSN-2012-788

Pasientskadenemnda - PSN-2012-788 Pasientskadenemnda - Myndighet Dato 2012-11-12 Pasientskadenemnda - vedtak Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Anført feil/forsinket diagnose og derav behandling av kneskade med sekundære plager som følge

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7096 29.1.2008 KLP YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7096 29.1.2008 KLP YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7096 29.1.2008 KLP YRKESSKADE Ryggskade ved flytting/skyving av piano ulykke presisering av hendelse. Før forsikrede (f. 1957) kunne starte undervisning som pianolærer,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3572* - 2.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3572* - 2.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3572* - 2.10.2000 UFØREKAPITAL - Forsikringstilfellets inntreden - før utgangen av det år man fyller 60? Forsikrede (f. 34) ble 1.12.88 innmeldt i kollektiv gruppelivsforsikring

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3983* - 19.11.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3983* - 19.11.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3983* - 19.11.2001 LIVKONTO Om uførhet rammes av reservasjon. Forsikrede, som er barnehageassistent, (f. 66) tegnet livkontoforsikring sammen med sin ektefelle i 91/93.

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE VITAL LIVRENTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE VITAL LIVRENTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7220 29.4.2008 VITAL LIVRENTE Reservasjon for Bechterew rammes lidelsen av reservasjon - ufør av annen årsak. Forsikrede (f. 1940, revisor) tegnet tre (fire) poliser i

Detaljer

1. Andreas Rinnan, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk kyndig rettsmedlem.

1. Andreas Rinnan, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk kyndig rettsmedlem. Ankenr: 0901863 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 12-18 1 L bokst d. Resultat: Opphevelse. Resyme: ftrl 12-18 1 L bokst d. Forskrifter: endring 2. Gradert uføreytelse. Ftrl 12-18. Avslag. Oppheving og hjemvisning.

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv)

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) Advokat (H) Øyvind Vidhammer 6. April 2016 www.svw.no Et tilbakeblikk En kvinne i 30-årene kontaktet lege første gang på 1970-tallet med luftveisplager, økt trettbarhet,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6208 30.5.2006 KLP ULYKKE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6208 30.5.2006 KLP ULYKKE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6208 30.5.2006 KLP ULYKKE Whiplash årsakssammenheng ytterligere medisinsk utredning. Den 23.12.96 ble forsikrede (f. 1968) påkjørt bakfra mens hun var på vei til arbeid.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer