Finansklagenemnda Person

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansklagenemnda Person"

Transkript

1 Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Bilansvar Prolaps nakkesmerter årsakssammenheng. Tvist om årsakssammenheng mellom bilulykke i 2005 og prolaps i nakken påvist 5 måneder senere. Spesialist konkluderte med årsakssammenheng, men hadde bl.a. ikke drøftet sammenhengene mellom funnene ved røntgenundersøkelse rett etter ulykken og funnene ved MR-undersøkelsen i juni Nemnda uttalte at en avgjørelse av saken forutsatte medisinsk kompetanse som nemnda ikke hadde og at saken ikke egnet seg for nemndsbehandling, jf. saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda punkt 5 femte ledd. Sakens bakgrunn Bilen som klager (f. 1971) satt i ble påkjørt fra venstre. I politiets rapport om ulykken heter det at klager hadde "stiv nakke og rygg, legevakta ". I epikrise fra legevakten samme dag heter det: Trafikkulykke, pas. bil sto i ro påkjørt fra ve. i ca. 50 km/t. Førerdør er klemt inn ca. 10 cm. Pas har fått en kraftig sidefleksjon i nakke, slått hodet og skulder kraftig mot ruta. Skal angivelig være merke etter dette. Ved u.s. er han noe kvalm og uvel, lett hodepine for øvrig orienterende nevrologi u.a. ingen smerter i ekstremiteter. Diffuse smerter i cervical columna, palp.øm paravertebralt ve. side. ikke spes. over benede strukturer. Ingen utstråling. Rtg. cervical columna med presvar viser ingen luxasjon eller fracturer. Videre palp. øm over prosessus spinosus Th-8-9 og i muskulatur på ve. side. Rtg. av dette området også normalt. Oppfatter som muskulære smerter. Klager oppsøkte sin fastlege , som blant annet noterte at det ikke ble påvist skade på legevakten, men at forsikrede hadde fått "overstrekk av nakkemuskulatur som gjør at han har hodepine og svimmelhet. Slo hodet inn i ruta på venstre side, og fikk seg vel en liten commotio." Klager var sykemeldt til og med Ved besøk hos fastlegen, ble det ikke notert noe om nakken. Klager ba om profylaktisk behandling av en begynnende halsbetennelse ettersom han skulle til Bergen med hjertesykt barn påfølgende dag. Den noterte fastlegen at klager var kvalm og svimel et par dager etter skaden. Senere har han vært stiv i nakken på begge sider, verst på ve side. Hodepine som kommer og går. Konsentrasjonsproblemer, vanskelig å lese en hel avis. Problemer med å fullføre en arbeidsdag, beg i ny jobb i sept Er utslitt når han kommer hjem. Sover dårlig, våkner ofte. Hissig mye humørsvingninger. Hvis han legger armen f eks på en sofarygg, dovner hendene bort. -L79 NAKKESLENG AKUTT MR av nakken , viste prolaps i nivå C5/C6 med kompresjon av nerverot. Legen henviste klager til nevrokirurgisk poliklinikk ved St Olavs hospital. Klager var sykemeldt pga. nakkesyndrom Det fremgår av legens notat at klager har mye smerter i nakken "akkurat nå" og at han følte at det er i ferd med å låse seg ved små bevegelser. "Samme som han har hatt tidligere. Øm muskulatur paravertebralt og interscapulært". Klager helsetilstand fra 2006 synes sammensatt av nakkesmerter, slapphet/tretthet, angst/panikklidelse og ADHD. Periodevis er han sykemeldt for nakkeplager, men periodevis også av andre grunner. Side 1 av 5

2 Selskapet sendte varsel om foreldelse. Saken ble deretter klaget inn til nemnda i brev datert I brev opplyser selskapet at det etter ulykken erkjente ansvar for de skader som kan ha oppstått i ulykken i januar Selskapet henvendte seg til klager medio april 2005 og det var en del kontakt i løpet av I 2006 ble det purret på tilbakemelding flere ganger og i en telefonsamtale skal klager ha avslått å sende egenmeldingsskjema og fullmakt. Det var ny kontakt i slutten av 2006 hvor selskapet på nytt prøvde å få fullmakt til å innhente medisinsk dokumentasjon. Selskapet arkiverte deretter saken som avsluttet Klager tok deretter telefonisk kontakt med selskapet og fikk på nytt tilsendt skjema for utfylling. Selskapet purret og sendte varsel om foreldelse. Klagers advokat henvendte seg til selskapet på epost Da det fremdeles ikke var fortgang i innsendelsen av etterspurte dokumenter, sendte selskapet nytt varsel om foreldelse. I brevet til nemndas sekretariat pekte selskapet på at det ikke forelå sannsynlighetsovervekt for årsakssammenheng mellom klagers plager og trafikkulykken og at det ikke så grunn til at selskapet skulle innhente spesialisterklæring i saken. Klager har innhentet legeerklæring fra spesialist i nevrologi, dr. med. G. I erklæringen avgitt , heter det under overskriften Vurdering Årsaksforhold: var første gang utsatt for trafikkuhell med nakkeslengtraume i desember I etterkant av dette hadde han tendens til stivhet i nakken og hodepine i en periode på et par år. Det er ikke opplysninger i journalen fra eller legesenter som indikerer at han var plaget med nakkesmerter de siste årene før aktuelle trafikkulykke. Han har fra ungdomsårene vært mye plaget med smerter i venstre skulder Det er noe uklart hvilken hastighet bil B hadde da den kjørte på bil A, men det var ikke bremsespor på stedet, MR-undersøkelse av naken viste i juni 2005 og senere en skiveutglidning mot venstre mellom 5. og 6. nakkevirvel. Han hadde da også kliniske funn ved tre anledninger ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk som var forenlig med denne skiveutglidning. Han hadde ikke hatt nakkeplager siste årene før aktuelle ulykke. Han fikk debut av nakkeplager samme dag som han var utsatt for aktuelle trafikkulykke, og det er påvist ved MR en skiveutglidning til venstre, og han har hatt kliniske funn ved flere undersøkelser senere som er forenelige med denne skiveutglidningen. Jeg finner derfor overveiende sannsynlig sammenheng mellom aktuelle trafikkulykke, den påviste skiveutglidningen og senere nakkesmerter. Under overskriften medisinsk invaliditet vurderes klagers varige medisinske invaliditet til 20 % i henhold til punkt i Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell. Saken ble lagt frem til nemndsbehandling Ettersom klagers advokat hadde varslet at man ville innhente spesialistens kommentarer til selskapets anførsler om erklæringen, besluttet nemnda å utsette behandlingen av saken i påvente av disse kommentarer. I brev opplyste imidlertid advokaten at spesialisten mente at hun hadde "redegjort slik man skal gjøre og at hun har forholdt seg til gjeldende vitenskapelig riktige kriterier for de plager (klager) har i dag ifh. ulykken. Hun har derved ikke ytterligere å tilføre". Advokaten sendte samtidig over uttalelse fra et annet selskaps rådgivende lege. På grunnlag av spesialisterklæringen og denne uttalelsen hadde det andre selskapet foretatt oppgjør under en fører- og passasjerulykkesforsikring av klagers varige medisinske invaliditet på 20 %, selv om rådgivende lege hadde satt vmi i 15 %. Den rådgivende lege hadde følgende vurdering og konklusjon: Den skadelidte ble påført en bløtdelsskade i nakken (feilskrift for 05). Rtg påviste ingen faktur eller luksasjon. Det påvises ingen akutt symptomer forenlig med traumatisk prolaps. Det beskrives tilbakevendende smerter i nakken med utstråling til venstre overekstremitet. MR juni 2005, dvs. 6 måneder etter ulykken beskrives prolaps C5/C6 med kompresjon mot venstre nerverot. Den skadelidte var utsatt for en trafikkulykke med nakkeslengstraume i desember I etterkant var han plaget med stivhet i nakke og hodepine. Han har også været plaget med smerter i venstre skulder siden ungdomsalder siden han drev med boksing. Fastlege journaler dokumenterer også høy arbeidskapasitet i perioder med overtidsomfang på 143 timer i november Side 2 av 5

3 Konklusjon. Den skadelidte ble påført en adekvat traume under trafikkulykken i januar 2009 (feilskrift for 95). Det dokumenters symptomgivende nakke- og skuldersmerter forut for ulykken. Det bemerkes også mangel på akuttsymptomer fra nakke med nerverotskompresjon ulykkesdagen og ukene etter. Det er i dette tilfellet vanskelig helt å utelukke hans tidligere nakkeplager som årsak til prolaps. Videre er gjentatte småulykker i etterkant med på bevare symptomatologien. Inngangsinvaliditet bør betraktes. Klager har anført at han har sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen og nakkeplagene. Det vist til den fremlagte spesialisterklæringen og til at det andre selskapet har betalt ut erstatning for en vmi på 20 %. Selskapet har i kort trekk anført at årsakssammenheng ikke er sannsynliggjort og at det ikke aksepterer spesialisterklæringen. Klager har ikke sannsynliggjort at kravet til brosymptomer og forenelighetsvilkåret er oppfylt. Erklæringen viser heller ikke at andre og mer nærliggende årsaker til klagers plager er vurdert. Den medisinske dokumentasjonen viser at det kan foreligge andre og mer nærliggende årsaker til plagene. Klager har vært utsatt for flere plager som i tillegg til stressplager, familiesituasjon, ADHD diagnose mv. tilsier at hans situasjon kan forklares ut fra den biopsykologiske forklaringsmodell. Subsidiært er den medisinske invaliditetsgrad satt for høyt. Finansklagenemnda Person bemerker: Saken gjelder krav om erstatning etter en bilulykke Spørsmålet er om det er påvist sammenheng mellom hendelsen og en prolaps i nakken som ble påvist fem måneder senere og senere nakkesmerter. Utgangspunktet for vurderingen av årsakssammenheng er at hendelsen har vært en nødvendig betingelse for klagers medisinske skader og økonomiske tap og at hendelsen fremstår som så vidt vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til det. Det er klager som har bevisbyrden. For å konstatere årsakssammenheng i saker om nakkeslengskader er det i rettspraksis oppstilt fire grunnvilkår som må være oppfylt. Det må foreligge et adekvat traume, det må oppstå akuttsymptomer innen to til tre dager, og det må foreligge brosymptomer fra akuttfasen over i en kronisk fase. Dertil må sykdomsbildet være forenlig med det en vet om slike skader, samtidig som sykdomsbildet heller ikke må ha en annen sannsynlig forklaring. I rettspraksis er uttalt at tidsnære bevis må tillegges stor vekt sammenholdt med bevis som er kommet til på et senere tidspunkt. Høyesterett har fremhevet at årsaksforhold og skadeomfang må vurderes ut fra allment akseptert medisinsk viten. I Rt side 1370 vurderte Høyesterett om vilkårene som kommer til uttrykk i Rt side 1565, også skal værer retningsgivende ved vurderingen av om det er årsakssammenheng mellom en skadehendelse og en nakkeprolaps avdekket i tid etter hendelsen. I dommens avsnitt 38 heter det: Også vår sak gjelder årsaksforhold til en nakkeskade. Det medisinskfaglige materialet som foreligger, viser at vurderingene om årsakssammenheng har klare likhetstrekk med kriteriene i L-dommen (Rt ). Men disse betingelsene er utviklet med sikte på en annen diagnose enn As. Det er for øvrig ikke fremlagt informasjon om internasjonal konsensus om forholdet mellom prolaps og et tidligere traume. Jeg mener derfor at det i vår sak må skje en vanlig bevisvurdering hvor det tas hensyn til om den aktuelle hendelsen kunne medføre den aktuelle skaden, og om As symptomer tyder på sammenheng mellom fallet og prolapsen og om det er andre sannsynlige forklaringer på prolapsen. I saken fra 2007 heter det i avsnitt 59 at for at et fall skal utløse prolaps "må det være så hardt at det vil være meget smertefullt og som regel også føre til et knokkelbrudd er den i dag faglig best funderte medisinske oppfatning". Nemnda tilføyer at i Høyesteretts innledende generelle merknader pekes det i avsnitt 32 på at mekanismene bak utviklingen av prolaps er ukjent. En prolaps kan være forårsaket av et ytre traume, men de fleste prolapser har ingen kjent årsak. Det fremgår videre av avsnitt 33 at hos menn synes de fleste prolapser å forekomme i alderen år, med en høyde Side 3 av 5

4 rundt 40-årsalderen og at ca. 90 % av nakkeprolapser inntreffer i skiven mellom femte og sjette og syvende nakkevirvel. Bilulykken i 2005 påførte utvilsomt klager et traume og epikrisen fra legevakten ved St. Olav Hospital skadedagen og fastlegens journal to dager senere viser at ulykken påførte klager bløtdelsskade i nakken. Spørsmålet for nemnda er imidlertid om det er sannsynliggjort at prolapsen i C5/C6 med kompresjon av nerverot, som ble påvist ved MR , kan tilskrives hendelsen i januar Det ble tatt røntgen av nakken på legevakten samme dag, og det ble da verken påvist luksasjon eller brudd. Klager var sykemeldt i en uke etter påkjørselen. Han hadde deretter ikke kontakt med fastlegen om nakkesmerter før Journalnotatet opplyser at klager var "kvalm og svimmel et par dager etter skaden. Senere har han vært stiv i nakken på begge sider, verst på ve side. Hodepine kommer og går Problemer med å fullføre en arbeidsdag, ". Ut fra det som ble notert ved legebesøket 25. mai, er det vanskelig å si noe om hvor lenge klager hadde hatt problemer med nakken og heller ikke noe om hvorfor han ikke hadde oppsøkt lege tidligere dersom han hadde hatt problemer helt siden januar. Spesialisten har i sin erklæring ikke drøftet sammenhengen mellom funnene ved røntgenundersøkelsen rett etter ulykken og funnene ved MR-undersøkelsen i juni Det andre selskapets rådgivende lege har pekt på at det ikke er påvist akuttsymptomer forenlig med prolaps. Slik nemnda ser det forutsetter avgjørelse av saken en medisinsk sakkyndig kompetanse som nemnda ikke besitter, og nemnda er kommet til at den ikke egner seg for nemndsbehandling, jf. saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda punkt 5 femte ledd. Konklusjon: Saken avvises. Uttalelsen er enstemmig. Ved behandlingen deltok Karin M. Bruzelius (leder), Ingrid Smedsrud (nestleder), Hege Opheim, Mildrid Felland, Øyvind Flatner, Paal Bjønness og Ingebjørg Kiil. Saken gjelder krav om erstatning etter bilulykke Forsikrede (f. 1971) var utsatt for en trafikkulykke da bilen han satt i ble påkjørt i venstre side. I politidokumentene er det i Rapport fra vegtrafikkuhell, om personskade notert "stiv nakke og rygg, legevakt ". I epikrise fra legevakten (skadedagen) er følgende notert: Ved Us. er han noe kvalm og uvel, lett hodepine for øvrig orienterende nevrologi u.a. ingen smerter i ekstremiteter. Diffuse smerter i cervical columna palp.øm paravertebralt ve. side. ikke spes. over benede strukturer. Ingen utstråling. Rtg cervical columna med presvar viser ingen luxasjon eller fractur. Videre parp øm over prosessus spinosus TH8-9 og i muskulatur på ve side. Rtg av dette området er også normalt. Oppfatter som muskulære smerter. Råd om mykgjøring og holde seg i aktivitet med tanke på sannsynlig commotio får han generelle råd om dette og infoark. Forsikrede oppsøker fastlege ved N. legesenter : Påkjørt av bil fra siden for 2 dager siden. Var på legevakten. Ikke påvist skade, men fått en overstrekk av nakkemusklatur som gjør at han har hodepine og svimmelhet. Slo hodet inn i ruta på venstre side, og fikk seg vel en liten commotio Har fått beskjed om å hvil. Ikke se på TV eller lese. Sykemeldes. Han sykemeldes 100 % fra 10.1 til med friskmeldingsdato Neste kontakt med fastlegen er : Skal til --- med hjertesykt barn i morgen. Begynnende halsbetennelse som han ønsker profyulaktisk behandling for. Side 4 av 5

5 Deretter er det ikke kontakt med fastlege før , da ved S. legesenter: Fikk tatt rtg av nakken og hode på Skaden, ikke funnet noe galt. Var kvalm og svimmel et par dager etter skaden. Senere har han vært stiv i nakken på begge sider, verst på ve side. Hodepine kommer og går. Konsentrasjonsproblemer, vanskelig å lese en hel avis. Problemer med å fullføre en arbeidsdag, beg i ny jobb i sept er utslitt når han kommer hjem. Sover dårlig, våkner ofte. Hissig mye humørsvingninger. Hvis han legger armen f eks på en sofarygg, dovner hendene bort. Det tas MR av nakken som viser et prolaps i c5/c6 med kompresjon av nerverot. I sykemeldes han til på grunn av allergi. Han sykemeldes for nakkesyndrom til Helsetilstanden fra 2006 synes sammensatt av nakkesmerter, slapphet/tretthet, angst panikklidelse og ADHD. Han har periodevise sykemeldinger for nakkeplager. Han også vært sykemeldt av andre grunner. Selskapet har avslått krav i saken under henvisning til at det ikke er sannsynliggjort å foreligge årsakssammenheng. Klage ble innsendt FinKN Sekretariatet har tidligere vurdert saken i brev av : Det er i den skriftlige dokumentasjonen ikke lagt frem erklæringer som støtter en anførsel om at det er årsakssammenheng mellom hendelsen og dagens plager. Slik saken nå er opplyst er det ikke sannsynliggjort at det foreligger årsakssammenheng Forsikrede innhentet spesialisterklæring spesialist i nevrologi Grønning, den forelå : Han hadde ikke hatt nakkeplager siste årene før aktuelle ulykke. Han fikk debut av nakkeplager samme dag som han var utsatt for aktuelle trafikkulykke, og det er påvist ved MR en skiveutglidning til venstre, og han har hatt kliniske funn ved flere undersøkelser senere som er forenelige med denne skiveutglidningen. Jeg finner derfor overveiende sannsynlig sammenheng mellom aktuelle trafikkulykke, den påviste skiveutglidningen og senere nakkesmerter. Ny klage ble innsendt FinKN Sekretariatet vurderte saken i brev av Forsikrede har i hovedsak anført: Forsikrede har sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen og nakkeplagene. Det vises i den sammenheng til spesialisterklæringen fra dr Grønning. Selskapet har i hovedsak anført: Det er ikke sannsynliggjort årsakssammenheng. Spesialisterklæringen fra dr Grønning aksepteres ikke. Forsikrede har ikke sannsynliggjort at kravet til brosymptomer eller forenelighetsvilkåret er oppfylt. Det foreligger dessuten andre og mer nærliggende årsaker til forsikredes plager. Spørsmålet for nemnda blir om det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen og prolaps i C5/C6 og senere nakkesmerter. Rettspraksis: Rt-2007 s Tidligere uttalelser: Side 5 av 5

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-224 3.5.2013 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Årsakssammenheng? Spørsmål om det er sannsynliggjort faktisk årsakssammenheng

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-156 20.4.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Avslag på søknad om uføreforsikring - fal. 12-12. Nemndas flertall uttalte

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-612 20.12.2013 Alpha Insurance A/S Yrkesskade - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Skulderskade/PTSD årsaksvurdering dokumentasjon av akutt og brosymptomer.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2010-247 22.6.2010 Gjensidige Forsikring Bilansvar Sovende passasjer utsatt for kraftig oppbremsing - skadeevne ved 0,9 g årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1970,

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-413 1.10.2012 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Svik medisinske undersøkelser/behandling oppsigelse av avtaler fal 13-1a(2), 13-2(1),

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-283 21.9.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade Årsakssammenheng fallskade manglende dok. av akutt-/ brosymptomer godkjent i trygden. Forsikrede (f. 1941

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 YRKESSKADE Årsakssammenheng. Forsikrede (f. 55, sykepleier) har hatt periodiske ryggplager siden 89, da hun forløftet seg på en pasient. Den 8.5.98,

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-258 23.6.2016 SpareBank 1 Forsikring AS (Liv) Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Karensklausul mottok forsikrede forsikringsbevis fal. 11-2 og 19-10. Spørsmål

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-075 8.1.2013 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Når foreligger fullstendig søknad? symptomklausul- fal. 12-1, 12-2 og 13-5 Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3135-9.11.1998 BILANSVAR - Ulykke - whiplashskade - foreldelse - FEL 9. Skadelidte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6361 30.10.2006 KLP YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6361 30.10.2006 KLP YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6361 30.10.2006 KLP YRKESSKADE Årsakssammenheng mellom arbeidsulykke og uførhet YFL 11. Forsikrede (f. 1964/ rektor/musikkpedagog) var utsatt for en arbeidsulykke 4.1.02

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2014-511 28.11.2014 AEGIS Syndicate Yrkesskade/lisens Lisensforsikring fal. 11-2, 13-5 og 19-10 Saken gjaldt vurdering av karensklausul inntatt i vilkårene. Med

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2375* - 30.10.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2375* - 30.10.1995. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2375* - 30.10.1995. ULYKKE - Årsakssammenheng - Bevisbyrde. Under en flytur fikk

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE Nakkeplager årsakssammenheng delvis ufør uansett av andre årsaker. Forsikrede (f. 1955, anleggsarbeider) ble påført skader

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3218* - 22.2.1999 ULYKKE - Omfang i tid - foreldelse - FAL 18-6. Forsikrede har

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE Slitasjeskade forverret ved arbeidsulykke årsakssammenheng erstatningsberegning. Forsikrede (f. 1947 - bygningsarbeider) ble 6.8.98 utsatt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-436 17.11.2016 AXA Partners - Credit og Lifestyle Protection Sykeforsikringer/barnekasko Hørseltap ADHD psykisk utviklingshemning kunnskapskravet fal. 18-5/avtl

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE Blyforgiftning før og etter 1990 - YFL 5 og 21. Forsikrede, som med noen avbrudd siden 1980 hadde jobbet med skrapjern, fikk i

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-191 9.6.2009 If Skadeforsikring AS Bilansvar Årsakssammenheng brosymptomer annen årsak til uførhet. Forsikrede (konsulent, f. 1968) var utsatt for en bilulykke

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE Kneplager sannsynliggjort arbeidsulykke - årsakssammenheng YFL 11. Forsikrede (f. 1967) hevder å ha vært utsatt for en arbeidsulykke 23.4.02

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 GRUPPELIV Uførekapital kjennskap til sykdommen FAL 19-10. Forsikredes (f. 50) gruppelivsforsikring ble fra 1.9.97 utvidet med uførekapital. På utvidelsestidspunkt

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-352 22.8.2013 If Skadeforsikring Bilansvar Rekkevidde av nemndas uttalelse og spm. om inntektstap. Forsikrede kjørte av veien og ble raskt transportert til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær til prøve) mot A (advokat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 PRODUKTANSVAR Hjerneinfarkt - p-piller prod.ansv.l. 3-1, jfr. 3-3. Forsikrede (f. 68) fikk 11.11.89 hjerneinfarkt og skal forut for dette ha røkt

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-083 2.3.2015 DNB Skadeforsikring AS Reisesyke Reisesyke sviksanførsel fal. 18-1 og fal. 13-13. Vurdering av om selskapet har reklamert i tide etter fal. 13-13.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3775* - 21.5.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3775* - 21.5.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3775* - 21.5.2001 YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for astma/allergi YFL 5. Forsikrede (f. 60) ble ansatt i aktuell stilling 18.5.92 og sluttet pga. astmaplager 9.9.94.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-214 19.5.2011 Gjensidige Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Emfysem/KOLS - forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden?

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE Utforkjøring lett motorsykkel fører 16 år uten førerkort eller hjelm FAL 13-9. Forsikrede (f. 1987) kjørte utfor en fylkesvei

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-216 29.5.2012 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bilansvar Regress opphør sannsynliggjort krav fal. 5-2 bal. 13 og 19. Klager kolliderte med en annen bil 23.2.10.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL Uriktige helseopplysninger forsikringskonsulentens rolle FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1976) søkte i nov. 1999

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

MEDISINSKE FORKLARINGER I LYS AV BETINGELSESLÆREN SKADELIDTES BETRAKTNINGER

MEDISINSKE FORKLARINGER I LYS AV BETINGELSESLÆREN SKADELIDTES BETRAKTNINGER MEDISINSKE FORKLARINGER I LYS AV BETINGELSESLÆREN SKADELIDTES BETRAKTNINGER Foredrag i regi av PLTN avholdt 11. februar 2013 ved Thon Hotel Opera v/advokat Øystein Helland. INNLEDNING Dette er uten tvil

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-289 3.7.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Uriktige helseopplysninger oppsigelse grov uaktsomhet fal. 13-1a, 13-3 og 13-4

Detaljer

TRYGDERETTEN. 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod Østensvik, medisinsk kyndig rettsmedlem.

TRYGDERETTEN. 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod Østensvik, medisinsk kyndig rettsmedlem. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 5. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 LISENS Rett til erstatning etter fylte 60 år avt.l. 36 - FAL 18-5 annet ledd. Forsikrede (f. 37/sjømann) fikk utstedt udyktighetserklæring 11.12.97.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 ULYKKE/YRKESSKADE Forsikring i kraft på skadetidspunktet yrkesskade YFL 11. Forsikrede (f. 48) rettet 1.3.00 krav mot selskapet idet hun i forbindelse

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 YRKESSKADE Løsemiddelskade konstateringstidspunkt YFL 21. Forsikrede (f. 46) ble eksponert for løsemidler i sitt arbeid i periodene 61-86 og 95/96-97.

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7504 17.11.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7504 17.11.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7504 17.11.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL Tidl. sykemelding for tendinitt fysikalsk beh. - agentens rolle FAL 13-1, 13-2, 13-4. Forsikrede (renholder, f. 1955)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6075 21.3.2006 GJENSIDIGE ULYKKE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6075 21.3.2006 GJENSIDIGE ULYKKE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6075 21.3.2006 GJENSIDIGE ULYKKE Fall - rygg-/nakkeplager - årsakssammenheng unntak for sykdom/sykelig tilstand. Under en ridetur 26.12.00 ble forsikrede (f. 1960) kastet

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-655 20.12.2012 Agria Dyreforsikring Dyr Skjulte feil matallergi faglig uenighet. Sikrede tegnet veterinærforsikring med virkning fra 31.8.09 for en fem år gammel

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-427 18.11.2015 Oslo Pensjonsforsikring AS Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Trusler i arbeid arbeidsulykke yfl. 10 og 11 første ledd.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Systemvariasjon, avhengig av: Yrkesskade Yrkessykdom Ytelse behandling uførhet menerstatning Lokale

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-369 11.9.2013 If Skadeforsikring Bilansvar Spørsmål om årsakssammenheng er sannsynliggjort Spørsmål om klager har sannsynliggjort faktisk årsakssammenheng

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 UFØREKAPITAL - Uriktige opplysninger - medikamentbruk - psykiske

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4660* - 8.4.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4660* - 8.4.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4660* - 8.4.2003 PENSJON Tvist om uføreårsak reservasjon FAL 13-2 annet ledd og 13-5. Forsikrede (f. 70) tegnet 18.12.98 pensjonsforsikring med uføredekning og oppga

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-302 4.9.2015 NEMI Forsikring ASA Motorvogn Brann i campingvogn tilbakeholdte opplysninger i skademelding? fal. 8-1 og 4-14. Sikredes campingvogn med tilhørende

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

I henhold til avtale med [navnet på den skadelidte og eventuell advokat eller selskapet] ber vi Dem om å foreta en undersøkelse av

I henhold til avtale med [navnet på den skadelidte og eventuell advokat eller selskapet] ber vi Dem om å foreta en undersøkelse av Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Utdrag fra NOU 2000: 23, Standardmandatet («Røsærg»-mandatet) 1 Mandat for medisinsk sakkyndige ved forsikringsoppgjør etter ulykke I henhold til avtale med [navnet på den

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6208 30.5.2006 KLP ULYKKE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6208 30.5.2006 KLP ULYKKE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6208 30.5.2006 KLP ULYKKE Whiplash årsakssammenheng ytterligere medisinsk utredning. Den 23.12.96 ble forsikrede (f. 1968) påkjørt bakfra mens hun var på vei til arbeid.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7416 30.9.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7416 30.9.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7416 30.9.2008 Gjensidige Forsikring UFØREKAPITAL Muskel-skjelett-leddsmerter, sykmeldinger, fysioterapi FAL 13-2 1. ledd, jfr. 13-4. Forsikrede (legesekretær, f. 1967)

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-346 26.11.2009 Tennant Forsikring NUF Yrkesskade Årsakssammenheng fall - albueplager erstatning fra NPE etter operasjon i albuen - YFL 11. Forsikrede (f.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL Sykdom tilstede ved inntreden diagnosekrav tretthet/me-syndrom FAL 19-10. Forsikrede (f. 1952, sykepleier) ble

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-275 27.6.2016 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Trusler mot journalist - yfl. 10 og 11. Spørsmål om bedriftsvilkåret

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2010-298 1.9.2010 Gjensidige Forsikring Bilansvar Årsakssammenheng - selskapets utredningsplikt foreldelse standardisert barneerstatning. Forsikrede (f. 1978)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5166* - 27.4.2004 LIV Sykmeldt på tegningstidspunktet FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 50) søkte 23.5.89 om gjeldsforsikring med uføredekning og oppga i helseerklæringen

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5349 14.10.2004 FISKERNES GJENSIDIGE TRYGDELAG YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5349 14.10.2004 FISKERNES GJENSIDIGE TRYGDELAG YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5349 14.10.2004 FISKERNES GJENSIDIGE TRYGDELAG YRKESSKADE Vondt i kneet ved inntak av trål legejournaler nevner ikke traume yrkesskade? Under arbeid med å ta inn en trål

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-377 17.12.2009 If Skadeforsikring AS Yrkesskade Tap pga. omskolering utmåling- YFL 13. Forsikrede (f. 1962, barnehageassistent) pådro seg en ankelskade

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-298 11.6.2013 Protector Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Spm. om årsakssammenheng. Spørsmål om det var sannsynliggjort

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 GRUPPELIV Sykdom tilstede ved innmelding/utvidelse kunnskap - FAL 19-10. Forsikrede var dekket av arbeidsgivers kollektive gruppelivsforsikring som

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14 DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder Rica Nidelven 06.02.14 Tverrfaglig poliklinikk, rygg-, nakke-, skulder Disposisjon: Samhandling i praksis Inklusjon

Detaljer