FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL"

Transkript

1 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble foreskrevet bruk av Vioxx for sin grunnsykdom, lokalisert polymyolitt (alvorlig revmatisk lidelse). Grunnsykdommen viste første gang symptomer på slutten av 1970 tallet og skadelidte ble av folketrygden innvilget uførepensjon grunnet sykdommen i Skadelidte fikk påvist hypertoni (forhøyet blodtrykk) sommeren 2004 som han satte i sammenheng med Vioxx-bruken. Til støtte for sitt krav har skadelidte vist til uttalelser fra hhv. fastlege og sykehuslege som begge konkluderer med at hans forhøyede blodtrykk er forårsaket av legemiddelet Vioxx. Legemiddelforsikringspoolen innhentet en særskilt uttalelse fra spesialist innen klinisk farmakologi, som konkluderte med at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at skadelidtes forhøyede blodtrykk var forårsaket av medisineringen med Vioxx. Legemiddelforsikringspoolen avslo skadelidtes krav om erstatning under henvisning til at det ikke var årsakssammenheng mellom Vioxxbruken og vedvarende forhøyet blodtrykk. Når det gjaldt spørsmålet om sammenhengen mellom legemiddelet og forbigående hypertoni, så uttalte Legemiddelforsikringspoolen at det var tvilsomt om slik sammenheng forelå. Spørsmålet ble ikke satt på spissen da det ble hevdet at unntaksbestemmelsen i prod.ansv.l. 3-3 annet ledd bokstav (d) uansett kom til anvendelse. Forsikringsskadenemnda bemerker: Nemnda kan ikke se at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det er bruken av det aktuelle medikamentet som har ført til skadelidtes varige høye blodtrykk. Høyt blodtrykk er beskrevet som bivirkning av medikamentet, men ikke som varig virkning. Rådgivende spesialist innen klinisk farmakologi uttaler at høyt blodtrykk som er forårsaket av det aktuelle medikamentet, burde gå tilbake etter seponering. Nemnda forstår det slik at blodtrykket ble redusert etter seponering, men at skadelidte fortsatt lider av forhøyet blodtrykk, som krever behandling. Øvrige legeopplysninger er ikke entydige når det gjelder sammenhengen mellom bruken av medikamentet og skadelidtes varige høye blodtrykk. Alt i alt kan kravet til sannsynlighetsovervekt for årsakssammenheng ikke anses oppfylt for så vidt gjelder varig blodtrykksøkning. Det må derimot legges til grunn at medikamentet førte til midlertidig økning av blodtrykket. LMFP mener at dette ikke kan gi grunnlag for erstatning pga. unntaksregelen i lovens 3-3 annet ledd (d) om bivirkning som det rimelig at skadelidte selv bærer følgene av. Nemnda vil peke på at denne bestemmelsen ikke kommer til anvendelse i tilfeller hvor medikamentet lider av sikkerhetsmangel etter de vanlige regler om produktansvar i lovens kapittel 2. Det aktuelle medikamentet er trukket tilbake pga. massive bivirkninger. Nemnda mener i lys av dette at det kan reises spørsmål om unntaksreglene i 3-3 annet kommer til anvendelse. Siden dette ikke er belyst i sakens dokumenter, må nemnda nøye seg med å reise spørsmålet, uten å kunne gi noen bestemt konklusjon. KONKLUSJON: Nemnda kan ikke ta standpunkt i saken. Side 1 av 6

2 Uttalelsen er enstemmig. Ved behandlingen deltok Bergsåker (leder), Thorsby, Johansen, Lange og Sørensen. Sekretariatets redegjørelse i FKK sak TV av Saken gjelder Legemiddelforsikringspoolen (heretter kalt selskapet) sin anvendelse av prod.ansv.l. 3-1 første ledd og 3-3 annet ledd bokstav (d): Personskade voldt av legemiddel (legemiddelskade) eller under utprøving av legemiddel (forsøksskade) erstattes etter bestemmelsene i kapitlet her, for så vidt norsk rett får anvendelse (jf 1-4). Bortsett fra tilfeller der skaden skyldes en sikkerhetsmangel ved legemidlet som medfører ansvar etter kapittel 2, gis likevel ikke erstatning i den utstrekning skaden (d) skyldes bivirkning som det i skadelidtes situasjon er rimelig at han selv bærer følgene av. Ved denne vurderingen legges vekt på hans helsetilstand før bruken, legemidlets betydning for hans sykdom, legemidlets forutsatte og faktiske virkninger, skadens art og omfang og forholdene ellers. Skadelidte (f. 1958) ble den foreskrevet bruk av Vioxx for sin grunnsykdom, lokalisert polymyositt1. Grunnsykdommen viste første gang symptomer på slutten av 1970-tallet i form av smerter omkring store ledd i skuldre, albuer og håndledd, og medførte at skadelidte fikk uførepensjon fra folketrygden i Skadelidte fikk påvist hypertoni (forhøyet blodtrykk) sommeren 2004 og det ble startet behandling for tilstanden. Den fremmet skadelidte krav mot selskapet om erstatning for bivirkningsskade (hypertoni og migrene) etter bruken av legemiddelet Vioxx. Legemiddelprodusenten uttalte at en sammenheng mellom hypertoni og bruk av Vioxx ikke kunne ekskluderes da hypertoni var oppført under vanlige bivirkninger i preparatomtalen til Vioxx. Med vanlig menes at reaksjonen oppstår i mer enn 1 av 100 tilfeller. Selskapet innhentet en uttalelse fra rådgivende spesialist innen klinisk farmakologi og psykiatri, dr. H: Bivirkninger av alvorlig karakter Jeg mener at det ut fra de foreliggende vitenskapelige date er godt dokumentert at Cox 2 hemmere kan gi alvorlige kardiovaskulære bivirkninger i form av hjerteinfarkt, hjerneslag, (blodpropp med påfølgende nedsatt oxygenforsyning til organene), hypertensjon og plutselig død. Generelt hersker det bred enighet om at det foreligger en reell øket sjanse for alvorlige bivirkninger Spørsmål 1. Kan du på generelt grunnlag si noe om hvilke bivirkninger, både forbigående og varige, Vioxx kan gi og hvilke av disse som antas å være såkalte kjente bivirkninger? Dette spørsmål er besvart under eget avsnitt bivirkninger av alvorlig karakter. 1 Alvorlig revmatisk sykdom som angriper kroppens muskler Side 2 av 6

3 2. Kan du på et generelt grunnlag si noen om hvor lenge en pasient må ha benyttet Vioxx før det er sannsynlig at vedkommende utvikler bivirkninger som følge av bruken? Effekten er mest sannsynlig doseavhengig og tilstede allerede fra behandlingsstart. 3. Mener du at Vioxx ble gitt på riktig indikasjon i denne saken? Forelå det behandlingsalternativer? Pasienten ble behandlet for polymyositt. Dette er ikke anført som indikasjon i felleskatalogen, men det må sies å representere en riktig indikasjon. 4. Hvordan ville pasientens smertetilstand ha utviklet seg ubehandlet? Vanskelig å uttale seg om. 5. Ble medikamentet korrekt administrert, korrekt dose over et riktig tidsrom? Anbefalt dose er 12,5 til 25 mg daglig. Dosen var 12,5 til 25 mg de siste 2 år. 6. Mener du at medikamentet har vært effektfullt i forhold til pasientens smertetilstand? Hun har benyttet medisinen i 4 år. Ut fra dette må en anta en god effekt. 7. Er det mest sannsynlig mer enn 50 % årsakssammenheng mellom bruken av Vioxx og pasientens skade. Foreligger det samvirkende årsaker? I så fall tenker man Vioxx bruken bort, ville de anførte skader mest sannsynlig uansett ha oppstått? Under behandling med selektive Cox 2 hemmere er pasienter med kardiovaskulære risikofaktorer som atherosklerose, høyt blodtrykk og røyking mer utsatt for kardiovaskulære bivirkninger enn for de som ikke har sånne risikofaktorer. Pasienten oppgir som skade hypertensjon og hodepine. Den første bivirkningen er kjent. Medikamentet er seponert, og en må forvente at hvis bivirkningen hadde vært relatert til Vioxx, så hadde dette vært reversible bivirkninger. Det er heller ikke sannsynlig at senere hodepine er forårsaket av Vioxx bruk. Det er i henhold til journalopplysninger en familiær belastning for migrene. Det er ikke mer enn 50 % sannsynlig årsakssammenheng mellom skaden og Vioxx bruken. Hvis en tenker bruk av Vioxx bort, er det sannsynlig at den anførte skade allikevel ville ha oppstått. 8. Andre momenter av betydning for saken. Ingen. Skadelidte hadde en rekke innsigelser mot spesialisterklæringen: Det er ikke riktig slik H legger til grunn, der han vurderer opplysninger om migrene som den bieffekten (skadelidte) har krevd erstatning for. (Skadelidte) var plaget med migrene allerede 3 år før han begynte på Vioxx, altså i 1997 Det er heller ikke riktig at H har lagt til grunn at det er en familiær belastning for migrene, det er ingen tidligere i (skadelidte) sin familie som har hatt migrene Det bør i denne saken være en enkel oppgave å se sammenhengen mellom Vioxx og høyt blodtrykk. Dette ut i fra at man tydelig kan se at Vioxx har økt blodtrykket i perioden (skadelidte) brukte Vioxx, og at blodtrykket er på vei ned igjen som en følge av at han nå har sluttet bruken av Vioxx, samt at han har gått over på medikamentet Atakand + I spesialistuttalelsen kan det synes som om spesialist H har lagt til grunn at (skadelidte) løper risiko for høgt blodtrykk som følge av at han røyker, har et dårlig kosthold og har sideløpende sykdommer. I punkt 7 er det lagt til grunn at (skadelidte) i utgangspunktet før behandlingen med Vioxx hadde risiko for atherosklerose, høgt blodtrykk og at han røkte. Dette er direkte feil, da (skadelidte) ikke hadde noen kjent risiko for hjerteinfarkt, høgt blodtrykk og han røykte heller ikke da han begynte å bruke Vioxx. Videre er det under punkt 6 angitt at (skadelidte) er en kvinne, og at det videre ubegrunnet angis at Vioxx har hatt en god effekt. For det første er (skadelidte) en mann, og det er klart at Vioxx hadde en effekt mot diagnosen, men bivirkningene gjorde at (skadelidte) fikk store fysiske problem. Så vurderingen av effekten kan synes å være tatt noe ut av luften. Side 3 av 6

4 Han konkluderer selv med at hypertensjon er en kjent bivirkning ved bruk av Vioxx. Men trekker konklusjonen at blodtrykket ikke er gått ned etter at (skadelidte) sluttet på Vioxx. Dette er ikke riktig Skadelidte fremla deretter blodtrykksmålinger som viste at blodtrykket var gått ned etter endt Vioxx bruk. Selskapet avslo skadelidtes krav på erstatning etter produktansvarsloven med følgende begrunnelse: På bakgrunn at sakens opplysninger, herunder den medisinske rådgivers vurdering, legger Norsk Pasientskadeerstatning til grunn at det mest sannsynlig ikke er årsakssammenheng mellom medisineringen med Vioxx og din klients hodepineplager, jfr. produktansvarsloven 3-1 første ledd. Det fremgår at han i tid forut for medisineringen også var plaget med migrene/hortons hodepine. Når det gjelder spørsmålet om Vioxx kan ha forårsaket et forhøyet blodtrykk, vises til at dette er en kjent bivirkning av medisinen. Det vises i den forbindelse til rådgivende leges vurdering hvor det fremgår at man i så fall måtte forvente at blodtrykket ville normalisere seg etter at din klient sluttet med medisinen. Norsk Pasientskadeerstatning finner derfor å legge til grunn at din klient mest sannsynlig ikke er påført et varig forhøyet blodtrykk som følge av Vioxx, jfr. 3-1 første ledd. Når det gjelder spørsmålet om din klient kan anses å være påført et forbigående høyt blodtrykk, eventuelt med en forbigående forverring av hodepinen som følge av medisineringen, jfr. 3-1 første ledd, er dette etter vår oppfatning usikkert. En finner imidlertid ikke grunnlag for å gå nærmere inn på dette, idet unntaksbestemmelsen i produktansvarsloven 3-3 bokstav d uansett vil komme til anvendelse for en slik forbigående bivirkning. Denne bestemmelsen unntar ansvar dersom det vil være rimelig at pasienten selv bærer følgene av bivirkningen. Ved denne vurdering legges det vekt på pasientens helsetilstand før bruken, legemidlets betydning for hans sykdom, legemidlets forutsatte og faktiske virkning, skadens art og omfang, og forholdene ellers. Utgangspunktet for ovennevnte vurdering er at alle legemidler kan gi en eller annen bivirkning, og at all legemiddelbehandling innebærer en større eller mindre risiko for skade. Kjente bivirkninger er derfor en risiko som i normale tilfeller må godtas, fordi de positive effektene ved legemiddelbehandlingen er i overvekt. Det sondres ikke etter om bivirkningene er kjente eller ukjente for brukerne. Sett hen til at det synes å ha vært god indikasjon for bruk av Vioxx, at det forhøyede blodtrykket var av forbigående art og at medisinen synes å ha hatt god effekt, legger Norsk Pasientskadeerstatning til grunn at den kjente bivirkningen i form av en forbigående forhøyelse av blodtrykket ligger innenfor den risiko som må aksepteres. Det er blant annet hva gjelder indikasjon sett hen til (at) din klient ikke fikk såkalte NSAID grunnet nyresvikt. Det fremgår av journalen at Vioxx har hatt god effekt på hans symptomer. Han har senere også fått behandling med Bextra 20 mg., hvilket også er en Cox 2 hemmer. Det at bivirkningen var forbigående anses således som utslagsgivende, og unntaket i produktansvarsloven 3-3 bokstav d kommer således til anvendelse Skadelidte klaget avslaget inn til FKK hvor det ble fremholdt at han hadde fått varige skader som følge av Vioxx bruken og måtte bruke sterke legemidlet for å holde blodtrykket under kontroll. Fra legeerklæring datert siteres: Sto på Vioxx fra nov Fra des 2003 ble det først ved vårt kontor målt verdier rundt 160/100, dette ble verifisert ved 24 timers måling i august Denne kontinuerlige målingen viste snitt lett til moderat forhøyet blodtrykk. Det ble da startet i oktober med atacand 8 til 16 mg uten tilfredsstillende blodtrykkssendende effekt. Det ble altså økt til atacand plus med god effekt fra , slik at han fra jan 2005 har hatt normale blodtrykk på atacand plus. Det har ikke vært forsøkt seponering av antihypertensiva inntil i Side 4 av 6

5 det siste, da 24 timers målinger viser normale trykk og vi har startet dosereduksjon av antihypertensiva uten at blodtrykket har økt. Dette kan tale for at han hadde en reversibel blodtrykksøkning som uttrykk for bivirkning av antiflogistika. Vioxx ble seponert i oktober 2004, men det ble da byttet til annen cox2hemmer, med det resultat at man her har en grunn for at trykket ikke sank umiddelbart etter seponering av Vioxx. Etter seponering av cox 2 hemmer er det ikke sett hypertensjon, på tross av at pasienten nå kun bruker en liten dose atacand dette brukes like mye for migrene som hypertensjon Skadelidte bestred at det etter seponering av Cox 2 hemmere ikke var sett forhøyet blodtrykk, og viste bl.a. til fastlegejournalen og det faktum at dosen med Atacand + var blitt økt til 25 mg. Skadelidte viste også til en uttalelse av dr. U ved F sentralsykehus av : Ut fra kunnskapen man har i dag, kan man anta at Vioxx har medvirket til utvikling av hypertoni. Skadelidtes fastlege uttalte til NAV i erklæring : I forbindelse med bruk av antiflogistika for sin myositt utviklet han høyt blodtrykk Den ble det foretatt ny 24 timers måling av skadelidtes blodtrykk, og det ble fra skadelidtes advokat anført følgende: Jeg vedlegger nå en ny 24 timers måling, som viser at blodtrykket fremdeles er varig høyt, til tross for at (skadelidte) nå går på de sterkeste blodtrykksmedisinene. Han bruker Atacand + 16 mg. FKKs saksbehandler anmodet selskapet om en fornyet vurdering av ansvarsspørsmålet i lys av skadelidtes opplysninger om et varig forhøyet blodtrykk som følge av Vioxx bruken. Fra selskapets tilbakemelding siteres: Saken er som kjent vurdert av rådgivende spesialist i klinisk farmakologi, H. Han var ved vurderingen kjent med at pasienten har et høyt blodtrykk, også etter at man stanset medisineringen med Vioxx. Han er, som det fremgår av vurderingen oversendt erstatningssøker den , av den oppfatning at det vedvarende forhøyede blodtrykket ikke har sammenheng med Vioxx. Det forhold at det forhøyede blodtrykket har vedvart taler etter Hs vurdering for at det ikke er noen sammenheng mellom bruken av Vioxx og det forhøyede blodtrykket, herunder et forbigående høyt blodtrykk. En gjør oppmerksom på at vi i vår avgjørelse reiser tvil også om sammenhengen mellom Vioxx bruken og et forbigående høyt blodtrykk. Det forhold at det forhøyede blodtrykket har vedvart taler som nevnt ifølge den sakkyndige mot at også det forbigående blodtrykket har sin årsak i bruk av Vioxx. Nemnda bes om å ta stilling til hvorvidt skadelidte har sannsynliggjort at det foreligger årsakssammenheng mellom Vioxx - bruken og et vedvarende eller forbigående forhøyet blodtrykk. Nemnda bes også om å ta stilling til hvorvidt unntaksbestemmelsen i prod.ansv.l. 3-3 annet ledd bokstav d kommer til anvendelse. Tidligere uttalelser: kjent bivirkning lite påregnelig bivirkning 5019 annet sjelden bivirkning psykiske lidelser Side 5 av 6

6 medisinsk dokumentasjon? sannsynlighetsovervekt? uenige leger annet Side 6 av 6

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7527 25.11.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7527 25.11.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7527 25.11.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR Bivirkninger av Trilafon rimelig at skadelidte selv bærer følgene PAL 3-3 (2) (d). Skadelidte (f. 1959) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7420 7.10.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7420 7.10.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7420 7.10.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR Årsakssammenheng bivirkninger av Aprovel/CoAprovel prod.ansv.l. 3-1/3-3 (d). Skadelidte (f. 1947 uførepensjonist,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 PRODUKTANSVAR Hjerneinfarkt - p-piller prod.ansv.l. 3-1, jfr. 3-3. Forsikrede (f. 68) fikk 11.11.89 hjerneinfarkt og skal forut for dette ha røkt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2010-045 22.2.2010 Norsk Legemiddelforsikring AS Legemiddel Årsakssammenheng, Vioxx hjerneslag. Produktansvarsloven 3-1 og 3-3. Skadelidte (f. 1938) fikk forskrevet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL Sykdom tilstede ved inntreden diagnosekrav tretthet/me-syndrom FAL 19-10. Forsikrede (f. 1952, sykepleier) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE Om tinnitus er en selvstendig lidelse konstateringstidspunkt YFL 21, jfr. 5 og 11. Forsikrede (f. 1950, sveiser) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 YRKESSKADE Årsakssammenheng. Forsikrede (f. 55, sykepleier) har hatt periodiske ryggplager siden 89, da hun forløftet seg på en pasient. Den 8.5.98,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 GRUPPELIV Uførekapital kjennskap til sykdommen FAL 19-10. Forsikredes (f. 50) gruppelivsforsikring ble fra 1.9.97 utvidet med uførekapital. På utvidelsestidspunkt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE Kneplager sannsynliggjort arbeidsulykke - årsakssammenheng YFL 11. Forsikrede (f. 1967) hevder å ha vært utsatt for en arbeidsulykke 23.4.02

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 GRUPPELIV - Om uførheten kan bedømmes som varig. Forsikrede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6646* 30.4.2007 LMFP PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6646* 30.4.2007 LMFP PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6646* 30.4.2007 LMFP PRODUKTANSVAR Osteoporose pga. Prednisolon mot reumatologisk sykdom - prod.ansv.l. 3-3 2. ledd (d). Forsikrede (f. 1932) fikk våren 1995 plager med

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 LISENS Rett til erstatning etter fylte 60 år avt.l. 36 - FAL 18-5 annet ledd. Forsikrede (f. 37/sjømann) fikk utstedt udyktighetserklæring 11.12.97.

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-413 1.10.2012 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Svik medisinske undersøkelser/behandling oppsigelse av avtaler fal 13-1a(2), 13-2(1),

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 UFØREKAPITAL - Uriktige opplysninger - medikamentbruk - psykiske

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5020* - 2.2.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5020* - 2.2.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5020* - 2.2.2004 PRODUKTANSVAR Årsakssammenheng vedvarende bivirkninger prod.ansv.l. 3-3. Skadelidte fikk påvist sikker MS i juni 91. I 97 ble det startet behandling

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6992 19.11.2007 NLF (Norsk legemiddelforsikring) PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6992 19.11.2007 NLF (Norsk legemiddelforsikring) PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6992 19.11.2007 NLF (Norsk legemiddelforsikring) PRODUKTANSVAR Bivirkninger av legemidler mot Hepatitt C Prod.ansv.l. 3-3 (2) bokstav d. Skadelidte (f. 1952) fikk påvist

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Vårseminaret 2015: Legemidler til barn Seksjonssjef / advokat Aadel Heilemann, Avdeling for jus og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 LISENS Unntak for sykdom konstatert før forsikringen trådte i kraft - FAL 13-5, 19-10. Forsikrede (f. 46) arbeidet offshore som forpleiningsassistent

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-224 3.5.2013 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Årsakssammenheng? Spørsmål om det er sannsynliggjort faktisk årsakssammenheng

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 ULYKKE/YRKESSKADE Forsikring i kraft på skadetidspunktet yrkesskade YFL 11. Forsikrede (f. 48) rettet 1.3.00 krav mot selskapet idet hun i forbindelse

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-377 17.12.2009 If Skadeforsikring AS Yrkesskade Tap pga. omskolering utmåling- YFL 13. Forsikrede (f. 1962, barnehageassistent) pådro seg en ankelskade

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 10. juli 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 10. juli 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 10. juli 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Marte Strand Eriksen, rettsfullmektig, rettens administrator. 2. Finn W. Krohn, medisinsk

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang OVERPRØVING AV TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK HVA SKJER I ROGALAND? 29.04.2015 Ass. fylkeslege Morten Hellang 1 2013 Behandling uten eget samtykke Fylkesmennene behandlet i 2013 973 klager på vedtak om behandling

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5947 20.12.2005 SPAREBANK 1 GRUPPELIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5947 20.12.2005 SPAREBANK 1 GRUPPELIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5947 20.12.2005 SPAREBANK 1 GRUPPELIV "Prikking" i føtter - kjennskap til nevropati - FAL 19-10. Forsikrede (f. 1948) ble innmeldt i arbeidsgivers forsikringsordning fra

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2010-247 22.6.2010 Gjensidige Forsikring Bilansvar Sovende passasjer utsatt for kraftig oppbremsing - skadeevne ved 0,9 g årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1970,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3014* - 25.5.1998 GRUPPELIV - Uførekapital - sykdom ved innmeldingen/i karenstiden

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING Barneforsikring svik ved tegning FAL 13-1, 13-2 og 13-13. Forsikredes foreldre (klager) søkte første gang om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-156 20.4.2016 Storebrand Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Avslag på søknad om uføreforsikring - fal. 12-12. Nemndas flertall uttalte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE Blyforgiftning før og etter 1990 - YFL 5 og 21. Forsikrede, som med noen avbrudd siden 1980 hadde jobbet med skrapjern, fikk i

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE Nakkeplager årsakssammenheng delvis ufør uansett av andre årsaker. Forsikrede (f. 1955, anleggsarbeider) ble påført skader

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3166* - 7.12.1998 PENSJON - Uriktige opplysninger - Depresjoner/angst - informasjon

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6183 23.5.2006 LMFP PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6183 23.5.2006 LMFP PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6183 23.5.2006 LMFP PRODUKTANSVAR Bivirkninger ved bruk av Tenormin fra 1978-1998 - prod.ansv.l. 3-3 annet ledd (d). Skadelidte (f. 1942) ble behandlet med medikamentet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 REISEGODS Bagasje borte etter flytur svik identifikasjon FAL 8-1, jfr. 4-11. Forsikringstaker med familie hadde vært på ferie i Tunisia, hvor de opprinnelig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 GJELD - Nyresykdom fra 9-års alder - regelmessig kontroll - høyt blodtrykk - FAL 13-2 første ledd og 13-13. Forsikrede tegnet gjeldsforsikring med

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle poster i skademeldingen må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig, også om du beskriver legemiddelskaden og følger av

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE Utforkjøring lett motorsykkel fører 16 år uten førerkort eller hjelm FAL 13-9. Forsikrede (f. 1987) kjørte utfor en fylkesvei

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5337 5.10.2004 LMFP PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5337 5.10.2004 LMFP PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5337 5.10.2004 LMFP PRODUKTANSVAR Priapisme (ereksjonsproblem) - Nozinan - prod.ansv.l. 3-1 og 3-3 annet ledd b) og d). Forsikrede (f. 1977) fikk i 17 årsalderen Nozinan

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7136 18.2.2008 SpareBank 1 Skadeforsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7136 18.2.2008 SpareBank 1 Skadeforsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7136 18.2.2008 SpareBank 1 Skadeforsikring AS YRKESSKADE Vannkopper hodepine, svimmelhet og utvikling av ME YFL 11 bokstav b og c. Forsikrede (f. 1971, sykepleier) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 YRKESSKADE Løsemiddelskade konstateringstidspunkt YFL 21. Forsikrede (f. 46) ble eksponert for løsemidler i sitt arbeid i periodene 61-86 og 95/96-97.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6179 23.5.2006 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6179 23.5.2006 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6179 23.5.2006 GJENSIDIGE LISENS Tap av helseattest, betydningen av søknad om, evt. gitt dispensasjon. Forsikrede (f. 1944) ble sykmeldt fra 4.11.02 og er senere innvilget

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for melallergi. Forsikrede (f. 1977) fikk diagnosen melallergi etter testing 24.3.03. Han var tidligere

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 FØRER- OG PASSASJERULYKKE - Beregning av renter - hensyn til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002 YRKESSKADE Foreldelse ukjent med at sykdom var yrkesrelatert YFL 15. Forsikrede (f. 34) døde 24.2.93 av lungekreft. Symptomene på sykdommen viste seg

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-655 20.12.2012 Agria Dyreforsikring Dyr Skjulte feil matallergi faglig uenighet. Sikrede tegnet veterinærforsikring med virkning fra 31.8.09 for en fem år gammel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS Symptomklausul - unntak for alkoholmisbruk meldefrist - FAL 13-5, 18-5. Forsikrede (f. 1958), som hadde vært dekket av en lisensforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3164* - 30.11.1998 LIV - Kritisk sykdom - hjerneslag - FAL 13-2 1. ledd Forsikrede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5582 13.4.2005 GENWORTHS LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5582 13.4.2005 GENWORTHS LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5582 13.4.2005 GENWORTHS LIV Dødsfall spørsmål om gyldig forsikring var i kraft FAL 12-2 og 13-2. Den 18.5.03 søkte klagers mor (forsikrede - f. 1938) om forsikring med

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.01.2007 Ref. nr.: 07/2282 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 28/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

VEDTAK. v/advokat Yvonne E. Frøen

VEDTAK. v/advokat Yvonne E. Frøen Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro DIRA Versjon av 2016 1. Hva er DIRA 1.1 Hva er det? DIRA er en sjelden genetisk sykdom. Sykdommen gir betennelse i hud og knokler. Andre organer, som eksempelvis

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL Uriktige helseopplysninger forsikringskonsulentens rolle FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1976) søkte i nov. 1999

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-060 10.3.2009 Norsk Legemiddelforsikring AS Legemiddel Depo-Provera mot endometriose økt brystvolum prod.ansv.l. 3-3 2. (d). Forsikrede (f. 1964) kontaktet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6390 13.11.2006 VESTA YRKESSKADE Slitasjeskade forverret ved arbeidsulykke årsakssammenheng erstatningsberegning. Forsikrede (f. 1947 - bygningsarbeider) ble 6.8.98 utsatt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203 LIVKONTO Schizofreni - reservasjon for nervøse lidelser FAL 13-5 og 13-13. Forsikrede (f. 67) tegnet 1.11.94 livkontoavtale med uføredekning (uførekapital,

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7222 29.4.2008 GJENSIDIGE UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7222 29.4.2008 GJENSIDIGE UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7222 29.4.2008 GJENSIDIGE UFØREKAPITAL Sammenheng mellom grunnlag for reservasjon og uførhet aksept av reservasjon. Forsikrede (f. 1961, morsmålslærer) tegnet i 1998 kontoforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 GRUPPELIV Sykdom tilstede ved innmelding/utvidelse kunnskap - FAL 19-10. Forsikrede var dekket av arbeidsgivers kollektive gruppelivsforsikring som

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

Registrere kritisk info eller ikke? Eksempler til diskusjon i smågrupper for fastleger

Registrere kritisk info eller ikke? Eksempler til diskusjon i smågrupper for fastleger Registrere Eksempler til diskusjon i smågrupper for fastleger Registrering av kritisk info - praktiske eksempler HUSK: Kritisk info i kjernejournalen er en nasjonalt varslingssystem som skal brukes til

Detaljer

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister Kontaktinformasjon Innledning... 4 Tiltakspakken... 5 Tiltakspakkens målinger... 9 Kom i gang forbedring i praksis... 13... 13 Hvorfor måle... 14 Ressurser

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6008 21.2.2006 EUROPEISKE REISESYKE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6008 21.2.2006 EUROPEISKE REISESYKE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6008 21.2.2006 EUROPEISKE REISESYKE Reiseavbrudd - legeordinert sengeleie eller opphold i leilighet reiseomkostninger. Forsikrede (f. 1965) og hennes kjæreste var i perioden

Detaljer