INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 1.1 Et flerkulturelt møtested 1.2 Mål Lokale mål Spesielle fokusområder i 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 1.1 Et flerkulturelt møtested 1.2 Mål 1.2.1 Lokale mål 1.2.2 Spesielle fokusområder i 2006"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 1.1 Et flerkulturelt møtested 1.2 Mål Lokale mål Spesielle fokusområder i INNHOLD 2.1 Dagsrytmen 2.2 Fagområdene 2.3 Sosial kompetanse 2.4 Språk og litteratur 2.5 Faste gruppeaktiviteter 3. ET FLERKULTURELT MØTESTED 3.1 Tospråklig arbeid 3.2 Flerkulturelt arbeid 3.3 Samisk årstidskalender 4. ÅRET RUNDT I STUBBEN BARNEHAGE 5. EVALUERING

2 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 1.1 ET FLERKULTURELT MØTESTED Stubben barnehage eies og drives av Vadsø kommune. Barnehagen åpnet høsten Barnehagen drives i tråd med Lov om barnehager og Lokal Rammeplan for Vadsø kommunale barnehager. Stubben barnehage har vedtektsfestet en spesiell profil som også er vår visjon: Barn og voksne skal oppleve Stubben barnehage som en inkluderende, trivelig, fleksibel og spenstig barnehage. Barna i Stubben barnehage skal ha kompetanse i, og et positivt forhold til samisk og kvensk/finsk språk og kultur. Inkluderende: Et fellesskap med plass til alle Et sted med omsorgsfulle voksne som oppmuntrer til positiv sosial atferd Trivelig: Et sted hvor glede, lek og humor har stor plass Et tiltalende fysisk miljø Fleksibel: En barnehage som tar barnas individuelle behov på alvor En barnehage med fokus på brukernes behov Spenstig: Et sted hvor det hele tiden er åpent for å tenke nytt En barnehage på høyde med tiden Barnehagen ligger i tilknytning til et boligområde med Advendtkirken som nærmeste nabo. Den ligger forholdsvis langt fra bykjernen, arbeidsplasser, bibliotek, svømmehall etc. Vi er derfor ofte avhengig av transportmidler for å kunne gjøre bruk av disse tilbudene. Barnehagen har et lite friområde med et skogbryn, Lilleskogen i sin umiddelbare nærhet. Barnehagen har 52 plasser fordelt på fire avdelinger: * 2 avdelinger med 9 plasser for barn i alderen 0-3 år. (Grønn og blå avdeling) * 2 avdelinger med 17 plasser for barn i alderen 3-6 år. ( Rød og gul avdeling). Bygget er utformet med en 0-3 og en 3-6 års avdeling med felles garderobe i hver side av bygget og en midtfløya med felles arealer. Barnehagen har en grunnbemanning som består av 1 pedagogisk leder og 2 assistenter per avdeling, en styrer og samisk morsmålstrener. I tillegg engasjeres ved behov tospråklige assistenter og ekstra bemanning til barn med spesielle behov.

3 1.2 MÅL Lokale mål Den lokale rammeplanen skisserer 4 mål som barnehagene skal ta utgangspunkt i: 1. En god barndom er å oppleve tilhørighet til lokalsamfunnet. Dette er overordnet for alt vårt arbeid, og vi forsøker å sette alt vi gjør inn i en lokal sammenheng. 2. En god barndom er å oppleve nærhet til naturen året rundt. Nærhet til og bruk av naturen kan betraktes som en fellesnevner i både norsk, samisk og finsk kultur. Naturen er en rikdom som vi finner rett utenfor døra, og naturen gir rom for mange opplevelser og variert fysisk utfoldelse. Vi vil prioritere å bruke våre umiddelbare nærområder; lekeplassen og Lilleskogen. I naturen kan vi følge årstidenes skiftninger, og det å være ute i all slags vær gir ulike erfaringer. Ungene på rød og gul har sin egen tursekk, som de skal lære å pakke og ta vare på under turen. Vi tar utgangspunkt i barnas naturvernstige som illustrerer at de minste barna begynner på laveste trinn, mens de største kan klatre et stykke oppover trappa. Ta ansvar for fremtiden Påvirke / medvirke Vurdere miljøspørsmål Utvikle holdninger Forstå sammenhenger Være aktiv i naturen Oppleve / iaktta naturen Være i / bli glad i naturen 3. En god barndom er å ta del i og være med på å skape den lokale kulturen. Dette gjør vi gjennom aktiv deltakelse i lokale arrangementer, både som aktører og som publikum. Ungene skaper også kultur gjennom det vi gjør sammen i barnehagen. 4. En god barndom er et fargerikt fellesskap. Dette er hovedprofilen til Stubben barnehage, og er beskrevet i kap. 3.

4 1.2.2 Spesielle fokusområder i 2006 I år 2006 vil vi i tillegg til det flerkulturelle ha følgende fokusområder: Stubben barnehage skal videreføre arbeidet med å utvikle barnas sosiale kompetanse. Dette er beskrevet i kap. 2.3 Mål: Barna skal lære de sosiale spillereglene som trenges for å kunne fungere sammen med andre. Språk og litteratur en kilde til samtale og opplevelse. Dette er beskrevet i kap. 2.4 Mål: Vekke barnas interesse for språk og litteratur gjennom alderstilpassede aktiviteter hele året.

5 2 INNHOLD 2.1 DAGSRYTMEN Barnehagehverdagen er organisert etter en fast dagsrytme. Dette er med på å gjøre dagen forutsigbar for ungene, og å skape en struktur som gir trygghet og oversikt slik at ungene også selv kan planlegge dagen. Selv om vi har en fast rytme, skal det ikke være til hinder for spontanitet og fleksibilitet. Det er naturlig å utnytte fint vær til å være mye ute, og til turer. Barnehagen er åpen fra kl 07.30, evt. kl for de som har behov, til kl De som ikke har spist frokost hjemme spiser medbrakt matpakke. Formiddagsmat er ca. kl og fruktmåltid kl Bringing og henting Vi ønsker å møte barn og foreldre i garderoben om morgenen. Barnet skal føle seg velkommen, og vi voksne bidrar til det ved å hilse på hverandre og prate sammen. Om ettermiddagen er det viktig å snakke om hvordan barnets dag har vært. Vi prioriterer å være sammen med de ungene som har lengst dag i barnehagen, så det er viktig at foreldre selv tar kontakt med personalet slik at vi kan utveksle informasjon og si takk for i dag. Av- og påkledning Måltid Leken Samlingsstund Voksenstyrte aktiviteter Det er viktig med god tid til hvert enkelt barn, til samtale og selvstendighetstrening. Komfortable klær og orden i garderoben gjør det triveligere. Måltidet skal være hyggelig og med ro til samtale. Ungene dekker bordet og skal lære bordskikk og få en positiv holdning til ulik mat. Leken er ungenes verden. Leken er frivillig, og barnet leker fordi det har lyst. Leken er det beste grunnlag for all læring og utvikling, og gjennom leken tilegner barna seg omverdenen og tilpasser seg miljøet de lever i. Gjennom lek lærer barna seg selv og andre å kjenne. De lærer regler for sosial adferd. I leken må de "spille på lag" med andre, de lærer hva som godtas av andre og de lærer å se ting fra flere synsvinkler. Leken er barnas uttrykksmiddel, og i leken er det rom for å uttrykke sine fantasier og følelser. I leken kan de bearbeide opplevelser og følelser. Lek gir trygghet for barna. Der er det lov å prøve og feile - en kan starte på nytt eller endre leken underveis når nye ideer dukker opp. Innenfor denne tryggheten opplever barna å mestre utfordringer og finne nye løsninger på problemer og hindringer. Det skapes en trang til å gå videre og søke nye utfordringer. Karakteristisk for barn i lek er at de er spontane, og de er ofte dypt alvorlig når de leker. Barn leker ikke for et publikum - sentrum for leken er deres egne opplevelser. Uteleken gir større rom for fysisk utfoldelse og gir andre opplevelser enn lek inne. Dette er en hyggestund med mye sang, samtale og ulike leker/aktiviteter. Hvert enkelt barn skal få bidra og føle seg som en del av fellesskapet. Voksne tar initiativ og legger til rette for bl.a. forming, høytlesning, drama, musikk i større eller mindre grupper. Barna skal bli kjente med ulike estetiske uttrykksformer, og tørre å prøve disse ut.

6 2.2 FAGOMRÅDENE Barna skal i løpet av et barnehageår stifte bekjentskap med 5 ulike fagområder. Dette er ikke skolefag, men innholdsområder som inngår i både dagligdagse gjøremål og voksenstyrte aktiviteter. Fagområdene er vide og kan romme veldig mye. Vi presenterer her noen eksempler på hvordan vi vil jobbe med fagområdene: Samfunn, religion, etikk Bruke nærmiljøet aktivt. Solidaritetsarbeid gjennom fadderordning og Kafe Nicolaj. Feire kristne høytider og besøke kirka. Respekt for alt levende liv, omsorg og medmenneskelighet. Vanlig høflighet og folkeskikk. Estetiske fag Faste grupper med ulikt estetisk innhold. Sang, drama, litteratur, forming i spontane og planlagte aktiviteter Rollelek og frilek. Opplevelser. Kino, teater, lokale kunstnere og kulturarbeidere. Natur, miljø, teknikk Bruke Lilleskogen. Bruke naturmaterialer og høste av naturen. Ute i all slags vær. Lys og mørketid. Aktiviteter tilknyttet årstid. Kompostere matavfall. Spill førmatematiske begrep. Bruke tilgjengelige tekniske hjelpemidler og skru på utrangert utstyr. Fysisk aktivitet og helse Utelek og turer ut av barnehagen. Personlig hygiene. Ro og hvile. Klær og påkledning. Mat: festmat og hverdagsmat, mat fra andre kulturer. Språk, tekst og kommunikasjon All litteratur, fortellinger, regler, tekstskaping (egenprodusert) Samtale barn/barn og barn/voksen. Kunne uttrykke seg allsidig, verbalt og non-verbalt. Datateknologi. Samisk og finsk.

7 2.3 SOSIAL KOMPETANSE Den gylne regel: Alt hva du vil andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem. Nasjonal rammeplan for barnehagen sier at barnehagen skal bidra til at det enkelte barn utvikler en basiskompetanse som gjør barna sosialt handlingsdyktige og at de mestrer språk og kommunikasjon i vid betydning. Sosial kompetanse innebærer: Empati og rolletaking: Innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker Positiv sosial atferd: Fellesskapsverdier og positive sosiale handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre Selvkontroll: Det lønner seg ofte å vente på tur og inngå kompromisser i konfliktsituasjoner og i lek og samarbeid med andre Selvhevdelse: Hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang Lek, glede og humor: Hvordan barn kan stimuleres til å engasjere seg og la seg rive med ARBEIDET I BARNEGRUPPENE: For barna er det viktig å fokusere på følelsesuttrykk: glede, sinne, sorg o.s.v. Dette for at ungene må lære egne følelser å kjenne hvis de skal gjenkjenne dem hos andre, og lære empati. Her- og nå situasjoner: Der er viktig å bruke dagligdagse leke- og samspillsituasjoner til å følge opp det vi har snakket om. Eksempler på det vi jobber med er at vi tar opp enkeltepisoder, snakker med barna og lar de komme med sine synspunkter.

8 OMSORGSFULLE VOKSNE Skal barna lære seg sosial kompetanse er det viktig at voksne er bevisst at de er rollemodeller for barna, og at vi må skape gode relasjoner barn/voksen. Omsorg er kjernen i vårt arbeid, og gjennom anerkjennelse skal barna føle seg verdsatt, respektert, forstått, ønsket og elsket: Respektert: - voksne som tar barna på alvor - lar barna få være med og bestemme, påvirke innholdet i barnehagen - voksne viser at det er lov å gjøre feil - viser at rettferdighet er å behandle alle barn ulikt Forstått: - viser interesse, lytter til det barnet har å si - skiller mellom livsglad utfoldelse og bråk - stimulerer den enkeltes behov ut fra dets ståsted og behov - er tydelige voksne som skaper trygghet ved å sette klare grenser Verdsatt: - møter barna på en ærlig og engasjert måte - viser at de bryr seg om barnets opplevelser og erfaringer - ser barn som ses/høres og de som ikke gjør det Ønsket: - er tilstede for barnet, tilgjengelig og oppmerksom - er engasjert i samtaler, lek og konflikter - ser det humoristiske i hverdagssituasjoner - er en voksen som barna tar kontakt med - er mentalt til stede i barnets opplevelser Elsket: - er anerkjennende overfor hvert enkelt barn - ser og hører barnet, hver dag - gir barna kjærlig omsorg - gir fysisk kontakt og nærhet til barna - gir barna ros, oppmuntring og trøst - ler med og ikke av barnet

9 4 SPRÅK OG LITTERATUR Kommunal målsetning for barnehager og skoler: Bøker skal være en kilde til gode leseopplevelser, kunnskap og glede for barnehagebarn i Vadsø. I barnehagen skal barna få kontinuerlig og systematisk språkstimulering. Barnehagen skal stimulere foreldrene til å forstå viktigheten av at barna har tilgang på bøker og blir lest for. I 2006 vil det pedagogisk satsningsområdet for arbeidet i barnegruppene, og for kompetanseutvikling i personalgruppa være: Språk og litteratur skal være en kilde til samtale og opplevelse. Mål for arbeidet: Vekke barnas interesse for språk og litteratur gjennom alderstilpassede aktiviteter hele året. I arbeidet med barna vil vi fokusere på noen aktiviteter daglig, noen ukentlig og noen i perioder av året. Aktivitetene vil foregå både i aldersdelte og aldersblandete grupper: Faste lesestunder. Bøker skal være tilgjengelig på avdelingene Oppfordre ungene til å bruke språk aktivt Sang brukes som en viktig språklig aktivitet Synliggjøre skriftspråk, bl.a. på språkvegger Bruke nye og gamle rim og regler, i samlinger, til ellinger La ungene lage sine egne rim og regler (skriv dem ned) Lese nye bøker,nye utgivelser. Bruke lydbøker til avslapning Bruke vitser, gåter, språk-leker, bokstavjakt Bruke de faste gruppene til litteratur, tekstskaping o.s.v. Eventyr som tema. Fortelle og lese eventyr. Holde på med en spesiell forfatter over tid, både de gamle kjente og nye Besøke biblioteket, låne bøker Dramatisere, tegne og leke til eventyret, eventyrreiser, dukketeater Bokuke: lese barnas ønskebøker

10 2.5 FASTE GRUPPEAKTIVITETER De fleste barn går 4-5 år i barnehagen, og derfor blir det viktig med progresjon og variasjon. Dette vil vi ivareta ved å dele barna inn i grupper etter alder og modning, slik at alle barn i løpet av en 3-års periode får delta i de ulike gruppene. Vi legger derfor opp til faste gruppeaktiviteter i aldersdelte grupper. Gullhøna, Gårdsgruppa og Askeladdene samles tirsdager, og gruppetiden er fra og inntil en time. I gruppene vil de holde på med ulike fagområder, samtidig som det skal være litt tid og ro til å fordype oss. Lettere å tilpasse metodisk til et mer homogent alders- og modningsnivå Mer gruppetilhørighet og mulighet til å utvikle vennskap på tvers av avdelingene Gullhøna: Sanggruppe for 3-åringene Mål: 1. Barna skal bli glad i sang/musikk/bevegelse. 2. Barna skal bli kjent med hverandre og få et fellesskap. 3. Barna skal bli trygg i gruppa og tørre å uttrykke seg. INNHOLD: Bruke sang, sangleker, bevegelsesanger, ringdanser Ellinger Bruke kroppen som rytmeinstrument med tramp og klapp Etter hvert bruke andre rytmeinstrumenter Dramatisere enkle eventyr og sanger for eksempel Bukkene Bruse, Når en liten mus skal ut å gå Gårdsgruppa (4-åringene) Mål: 1. Barna skal bli kjent med dyra og få en positiv opplevelse av og kontakt med dyr. 2. Barna skal få innsikt i hvilken nytteverdi dyrene har for oss mennesker. INNHOLD: Gårdsgruppa besøker Barnengen Stall og Besøksgård en gang pr. måned. Gården drives av Line Næsgård Kristiansen. Besøkene vil bestå i å bli kjent med de dyrene som er på gården. Vi vil fordype oss i dyrene på gården. Eksempelvis starter vi med å bli kjent med hønene på gården: Hvilken mat får vi fra høna (kjøtt og egg) og hva kan vi bruke det til? Bli kjent med dyrene på gården. Stell og foring av dyr Ri på hesten

11 Askeladden: (5-åringene) Mål: 1. Kunne uttrykke seg gjennom tekst, bilder, sang og fortelling 2. Tørre å vise seg frem 3. Glede og kreativitet INNHOLD: Tekstskaping, bokstavlek, rim og regler, høytlesning TEMA: Vinter: Vår: Høst: Bokstavlek Rim og regler Tekstskaping: - historier - gjenfortelling Bli kjent i gruppa. Eventyr. Sang/sangleker.

12 3 ET FLERKULTURELT MØTESTED 3.1 TOSPRÅKLIG ARBEID I Stubben barnehage har vi flere barn som er tospråklige norsk/samisk og vi har tilsatt samisk morsmålstrener. Det er flere typer tospråklighet: morsmålstospråklig; de lærer samisk og norsk parallelt, eller de er additivt tospråklige med norsk som 1.språk og samisk som 2.språk. Vi har utviklet informasjonsmateriell om tospråklighet. Vi har også barn fra andre språkgrupper; finsk, russisk, swahili. Barnehagene får ikke lenger tilskudd til tospråklighet for bl.a. barn der en forelder er finsk eller russisk, men vi vil likevel forsøke å synliggjøre også disse språkene. Minoritetsspråklige barn som ikke behersker norsk, får i en overgangsperiode tospråklig ressurs, med det formålet at de raskest mulig skal lære norsk. Inneværende barnehageår har vi deltidsstilling som tospråklig assistent i swahili. Tospråklighet skal fremmes i alle aldersgrupper, og under 3 år vil vi spesielt vektlegge morsmålstospråklighet. Vi ser på hva som skjer i naturen de ulike årstidene, og knytter læring opp mot ord, farger etc. Vi bruker aktivt de dageligdagse situasjonene. Morsmålstrenerens viktigste oppgave er å bruke samisk aktivt hele dagen. Barnehagen driver ikke med språkundervisning, men med språk-stimulering. Grunnlaget er barnets mulighet til først å kunne lytte og forstå, for så å kunne snakke. Derfor er det et viktig prinsipp at alle handlinger og opplevelser ledsages av språk. Videre er det viktig at barn får mulighet å tilegne seg språket i samhandling med voksne og andre barn, gjennom lek. Barna må få god tilgang på litteratur, fortelling, rim & regler, og få mulighet til å leke og eksperimentere med språket. Skriftspråket synliggjør vi på språkvegger hvor ordbildet kombineres med bilde av for eksempel gjenstand..

13 3.2 FLERKULTURELT ARBEID Kultur: = resultat av menneskers møte med andre mennesker = resultat av menneskers møte med natur (fysiske omgivelser) At Stubben barnehage er et flerkulturelt møtested innebærer at vi ser på kulturer som både like og forskjellige. Vi formidler både særegne norske, samiske og finske kulturuttrykk og det som er felles for disse. Vi synes det er viktig å se på kultur som en nyskapende kraft ikke bare tradisjoner og historie. Barn og voksne er med på å forme det flerkulturelle Stubben. Stubben barnehage vektlegger at alle barn skal få ta del i det flerkulturelle tilbudet, og vi har derfor laget egne aktivitetsplaner for hvordan vi skal synliggjøre samisk og finsk kultur i barnehagen. Dette skjer gjennom markering av spesielle merkedager og tradisjoner, gjennom å jobbe med spesielle tema en viss tid og gjennom de "daglige dryppene" som består i å hilse, synge, telle på norsk, finsk og samisk. Vi bruker også alle tre flaggene aktivt og synliggjør de tre språkene både skriftlig og muntlig.

14 FINSK/KVENSK KULTURFORMIDLING I uke 19 gjennomføres Kven-uka hovedfokus er kvensk/finsk kultur. Vi ønsker at alle ungene våre skal få ta del i Kvenuka, og vi har derfor et eget opplegg i aldershomogene grupper. Opplegget blir presentert i Stubben Avis. I løpet av året møter barna finsk og kvensk kultur gjennom litteratur, sanger og sangleker, matskikker og ved å ferdes i kven-hovedstaden Vadsø. 3.3 SAMISK ÅRSTIDSKALENDER HØST SOMMER august Bærplukking Lage saft Plantefarging Hele året: Joik og samisk musikk. HØST september oktober Rein som tema Slaktegjerdet i Krampenes Samiske eventyr og sagn. Duodji. HØST VINTER VINTER VÅR VINTER november desember januar februar mars april Samiske mattradisjoner Samisk juleverksted Flagget; symbolikk Samefolkets dag. Kofta. Bålturer, reinskinn Lassokasting Sjøsamisk mat. Bruk av trelavvu: I sommerhalvåret åpner vi trelavvuen for lekegrupper i utetiden. Da plasserer vi leker der: dukker med klær, lekerein, scootere osv. Leken kan også

15 VÅR mai juni Sjøsamisk Fjæraturer VÅR SOMMER juni Turer SOMMER juli august Turer Trelavvu

16 4 ÅRET RUNDT I STUBBEN BARNEHAGE VINTER PÅ STUBBEN Vinteren på Stubben står i lysets og snøens tegn. Etter juleferien satser vi på en rolig start på det nye året, før vi feirer solas tilbakekomst den 18.januar med en solfest: Sol-samling med sol-sanger og sol-boller hører med til denne dagen. VIKTIGE DAGER Solfest: 18januar Etter en pause i desember starter vi opp med faste grupper igjen, og det holder vi på med frem til mai. Det samme gjelder for Truls- og Trine samlingene/aktivitetene. Allerede i februar er det fest igjen. 6. februar er det samefolkets dag: Denne dagen feires fortrinnsvis ute, med bål, lassoskasting, samisk mat og sang og joik. De samiske fargene er viet stor plass og flagget og kofta er viktige elementer, også i dagene før feiringen. 6. februar: feirer vi samefolkets dag Påskeheks-feiring 7. april. Dette er vårt alternative karneval og egentlig en finsk tradisjon. Vi kler oss ut, hekser litt rundt og slår katta ut av sekken. God mat hører også med. Snø og uteaktiviteter er viktig om vinteren. Vi er mye ute og leker i snøen; aking, ski, forming i snø osv. Etter hvert perfeksjonerer vi oss på ski, og arrangerer Skilek-uker: i uke 11 og 12. Da har vi 5 dager skiskole hvor de største ungene deles i grupper etter alder/ferdighet. Skilek-ukene avsluttes med 7.april Påskeheks Uke 11 og 12: Skilek-uker Stubben-rennet:.april (værforbehold) Dette er vinterens vakreste eventyr med skirenn, aking og lassokasting. Alle får startnummer på brystet og diplom for innsatsen. Vi serverer saft og buljong. 24.april: Stubben-rennet

17 VÅR PÅ STUBBEN Etter påsken går vi glade, våte (?) maidager i møte. I uke 19 avvikles Kvenuka. Se eget program i Stubben Avis. I mai har selvfølgelig Norges nasjonaldag stor plass. 16. mai øver vi oss til den store dagen.da har vi prøvetog, leker og konkurranser, samlingsstund og lekkert lunsjbord for barna. I forkant av festen har vi fokus på norske farger, sanger og tradisjoner. VIKTIGE DAGER Uke 19: Kvenuka 8-12 mai. 16.mai: 17.mai-feiring I juni satser vi på å pynte litt på uteområdet vårt og også komme oss på noen turer i nærområdet. Ellers bruker årstiden å inspirere til mange trivelige uteaktiviteter. SOMMER PÅ STUBBEN Vi innleder sommeren med en Midtsommerfest den 23.juni. Festen blir lek, sang, god mat. VIKTIGE DAGER 23.juni: Midtsommerfest

18 HØSTEN PÅ STUBBEN Når nytt barnehageår starter, har vi fokus på mottakelse av nye barn og foreldre. Det viktigste i denne perioden er å bli kjent med hverandre og at nye barn skal få en tryggest mulig innkjøring. Samtidig er det viktig å ta oss av de gamle ungene. VIKTIGE DAGER Nytt barnehageår (dato: se skolerute) I september starter vi med en del faste gruppe-aktiviteter, og det holder vi på med helt frem til desember. Faste grupper: Gullhøna, Gårdsgruppa og Askeladdene. Det blir også oppfølging av Truls- og Trine samlingene på avdelingene. Høsten er også en fin tid til turer; både bærsanking og innsamling av naturmaterialer. I måndesskiftet september/oktober er turen til reinslaktegjerdet i Krampenes en stor og viktig begivenhet. Barnehagen har fjernadoptert et barn i en SOS-barneby i Orjol i Russland. Han heter Nicolaj, og for å betale fadderskapet har vi en egen kafedag hvor vi lodder ut fine gevisnter som ungene har laget i de forutgående verksted-ukene. Foreldre bidrar med kaker til kafeen. I uke 47 er det den kommunale Kulturuka. Da drar vi på bytur/konserter med ungene. Vi innleder mørketiden med en egen fest den 22.november: Da inviterer vi foreldre og søsken på Bidos-middag. Vi har også en egen mørketidssamling. Sept/okt: Tur til reinslaktegjerdet Uke 40 og 41: Verksteduker. 20.oktober: Kafe Nicolaj Uke 47: Kulturuka 22.november: mørketidsfest

19 JULA PÅ STUBBEN Desember er kanskje den fineste måned i barnehageåret; fylt med julestemning, julelukter, julesanger- og bøker, og forventningsfulle barn. Vi har tradisjonelle juleforberedelser og faste fester og arrangement hele måneden: Hver morgen samles alle små og store til en felles adventstund på allrommet. Vi synger, flytter nissen opp kalenderen og leser en julefortelling for de største. Den 6.desember feirer vi Finlands selvstendighetsdag. Lys, musikk, finsk mat er viktige ingredienser, og vi har en egen Finlands-uke i forkant. Den 13.desember er det Lucia-feiring med lussekatter og lysprosesjon gjennom hele barnehagen. Vakkert! De siste årene har AU invitert til julefrokost denne dagen. I løpet av desember har vi også et eget samisk juleverksted. En dag i desember inviteres barnehagene til en egen julesamling i kirka. Vi avrunder adventstida med en nissefest. Da inviterer vi dere til å smake på julebaksten vår og til å gå rundt juletreet. Kanskje kommer nissen også. Lillejulaften er de voksne i fokus, og styrer lager julelunsj til de ansatte. Ungene koser seg med videofilmer og julegodt. VIKTIGE DAGER Adventstund hver dag kl desember: Finlands selvstendighetsdag 13.desember: Lucia-fest Samisk juleverksted Julesamling i kirka 19.desember: Nissefest 22.desember: Video og kosedag for barn + lunsj for personalet.

20 5 EVALUERING Å evaluere betyr å observere, å analysere, å tolke, å diskutere og å konkludere. Alle sider ved virksomheten kan evalueres; mål, innhold, rammer, samspill og samarbeid. Vi kan evaluere på individnivå, på gruppenivå og på institusjonsnivå. Hensikten med evaluering er kvalitetssikring. Evaluering er altså et omfattende begrep og et omfattende arbeid som må struktureres. Vi presenterer her evalueringsrutinene for Stubben barnehage: Individnivå: Hvert enkelts barns trivsel og utvikling evalueres i de to årlige foreldresamtalene. Om høsten vektlegger vi barnets trivsel og utvikling generelt, og om våren vektlegger vi evaluering ut fra barnehagens oppsatte mål. For barn med spesielle behov kan det være behov for hyppigere evalueringer, og da gjerne sammen med det eksterne hjelpeapparatet. Hver enkelt ansatts trivsel og utvikling evalueres i årlige medarbeidersamtaler. Hver enkelt foreldre/foresatt vil vi forsøke å ivareta gjennom daglig kontakt, konferanser. Gruppenivå: Barnegruppa observeres og arbeidet diskuteres fortløpende på avdelingsmøter. En gang pr. år spør vi foreldre gjennom spørreskjema hvordan det er å være foreldre i Stubben barnehage. Personalets psykososiale arbeidsmiljø blir årlig vurdert gjennom HMS-runde. Institusjonsnivå: På månedlige personalmøter diskuteres ulike sider ved driften, og vi skolerer oss internt. Den årlige sluttevalueringa omfatter både rammer, mål, samspill og innhold. Det blir spesielt lagt vekt på å trekke konklusjoner som gir retning for neste barnehageår s utfordringer og innsatsområder, utviklingsarbeid osv. Lederteamet sørger for helhets-vurderinger og justeringer hver måned.

21 ÅRSOVERSIKT - EVALUERING Hva evalueres Hvordan Hvem Planleggingsdag: Spesielle utfordringer Diskusjon/refleksjon Personalet Hver enkelt ansatts trivsel og utvikling Medarbeidersamtaler Medarbeider og styrer Enkelt barn/måloppnåelse Foreldresamtaler Pedagogisk leder og foreldre Brukerkartlegging Spørreskjema til foreldre. Felles for de kommunale barnehagene i år. Foreldre Rammer, innhold, mål og drift, utfordringer Evaluering/diskusjon på planleggingsdag Personalet Foreldremøte/ Barnehage-ettermiddag Foreldre og personale Hvert barns trivsel og utvikling Psykososialt arbeidsmiljø Foreldresamtale HMS-spørreskjema Pedagogisk leder og foreldre Ansatte/verneombud

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage ÅRSPLAN-Del A St. Joseph Familiebarnehage :Veståsen 18A 1362 Hosle. Tlf : 67142569 Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage St. Joseph familiebarnehage åpnet 17. august 1998. Den er en privat katolsk

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012

HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012 HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012 1 Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2006 Jone Stian Mari Marie Jonas Tiril Barn født i 2007 Einar Trym Sebastian Robin

Detaljer

HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012

HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012 HUMLESVINGEN ÅRSPLAN 2011-2012 Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2006 Jone Stian Mari Marie Jonas Tiril Barn født i 2007 Einar Trym Sebastian Robin Barn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2009-10

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2009-10 ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2009-10 ÅRSPLAN 09/1 0 OKKENHAUG BARNEHAGE Innledning. Årsplan er i følge barnehageloven et grunnlagsdokument for personalet og et utgangspunkt for samarbeid med foreldrene.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

BLAKKEN ÅRSHJUL 2015/2016

BLAKKEN ÅRSHJUL 2015/2016 BLAKKEN ÅRSHJUL 2015/2016 Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å fordele

Detaljer

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Vestre Jakobselv barnehage ble åpnet 1. november 1991.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2010 Trygghet og glede hver dag! Årsplan -2010 FORORD Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015

BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015 BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015 Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å fordele

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

August. Oktober: Personalet:

August. Oktober: Personalet: Olsgård barnehage Mnd August September Bli kjent med hverandre. Følge opp enkeltbarn i oppstart av et nytt bhg. Skape trygge rammer Fokus på å etablere gode relasjoner blant barn-barn og barn-voksne Bli

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

Her kommer litt informasjon om hverdagen på Eventyrskogen.

Her kommer litt informasjon om hverdagen på Eventyrskogen. EVENTYRSKOGEN Årets tema blir språk Vi ønsker å ha hovedfokus på språk. Arbeidet med språk er en integrert del av barnehagehverdagen. Det er viktig at vi bruker språket i samspill med barna hele dagen.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA)

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) 1. Generelt om Ytterøy barnehage Denne høsten er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Inntil videre holder vi

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

«VENNSKAP PÅ RAMME ALVOR»

«VENNSKAP PÅ RAMME ALVOR» EVENTYRSKOGEN «VENNSKAP PÅ RAMME ALVOR» Våren 2014 startet vi opp et vennskapsprosjekt i Molde kommune, og vi skal jobbe med temaet vennskap gjennom hele dette barnehageåret. St. Sunniva barnehage er med

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

ELVEBAKKEN BARNEHAGE AS mobil 98 76 96 52 Borgny Kjølstad, 91 57 82 11 Hyllav. 23B, 7670 Inderøy ÅRSPLAN 2015/16

ELVEBAKKEN BARNEHAGE AS mobil 98 76 96 52 Borgny Kjølstad, 91 57 82 11 Hyllav. 23B, 7670 Inderøy ÅRSPLAN 2015/16 ELVEBAKKEN BARNEHAGE AS mobil 98 76 96 52 Borgny Kjølstad, 91 57 82 11 Hyllav. 23B, 7670 Inderøy ÅRSPLAN 2015/16 Velkommen til et nytt barnehageår! Elvebakken Barnehage AS er en privat barnehage som åpnet

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer