AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013"

Transkript

1 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter * Antall innmeldte kandidater Antall beståtte kunnskapsprøver Antall autoriserte finansielle rådgivere *For oversikt over tilsluttede bedrifter, se: Fra autorisering til praktisering 30. juni 2013 var antallet autoriserte finansielle rådgivere 6609, en økning på 402 i første halvår. Autorisasjonsordningen og tilsluttede bedrifter har i 2013 øket fokus på oppfølgingen av autoriserte finansielle rådgivere gjennom å sikre oppdatert kompetanse og god praksis. Internkontrollrapporter, bedriftsbesøk og bedriftenes deltakelse på AFR-seminar 6. juni 2013 viser at dette er et høyt prioritert område i bedriftene. Arbeidet med å samordne finansnæringens ulike autorisasjons- og godkjenningsordninger nådde en ny milepæl 6. mai, da kunnskapsprøven for selgere og rådgivere i skadeforsikrings (GOS) ble åpnet. Omlag halvparten av autoriserte finansielle rådgivere omfattes av denne ordningen. Disse vil nå kunne nyte godt av felles pensum, fritaksordninger og mulighet til felles prøver i etikk og god rådgivningsskikk. Innholdsfortegnelse Viktige hendelser våren Drift...2 Yrkesstolthet, kommunikasjon og synliggjøring...2 Fagutvikling og kvalitetssikring...3 Tilsyn og regelverk...5 Utvikling...6 1

2 Viktige hendelser våren januar AFR lanserer nye moderne og mer brukervennlige hjemmesider 31. januar Publisering av fagplan for oppdateringer februar Det besluttes at AFRs sekretariat omdannes til et felles sekretariat for næringens autorisasjons- og godkjenningsordninger og endrer navn til Finansnæringens autorisasjonsordninger 15. mars Kommentarheftet til God rådgivningsskikk lanseres 11. april Møte i AFRs sensornettverk 6. mai Kunnskapsprøven for GOS åpnes 3. juni Åpning av praktisk prøve GOS og samlet praktisk prøve for AFR /GOS 6. juni AFR arrangerer konferanse for tilsluttede bedrifter der temaet er oppdatering og vedlikehold av kompetanse Drift Yrkesstolthet, kommunikasjon og synliggjøring Ny nettside for AFR ble åpnet 30. januar Hovedmålet var økt brukervennlighet og informasjonssikkerhet. Verdt å nevne om den nye løsningen er at den gir: Enklere innlogging til AFRs tjenester Glemt passord -funksjon Ett brukernavn og passord gir tilgang til "Oppslagstavle" for brukere tilpasset den/de rollene den enkelte har i AFR, (kandidat, bedriftsansvarlig, testleder eller sensor - eller en kombinasjon.) Den nye nettsiden oppfattes som både ryddig og moderne. Annonsering Fra 1. mars annonserte AFR med klikkannonse på dinepenger.no i ti uker samt i bladet Dine Penger tre ganger. Hensikten var økt synliggjøring og kjennskap til AFR og økt bruk av det offentlige registeret over autoriserte finansielle rådgivere. AFRs spørsmål i Finans Norges årlige dagligbankundersøkelse, viste i 2013 en nedgang i publikums kjennskap til ordningen. Neste undersøkelse gjennomføres i februar Annonsen førte til en markert økning i bruken av AFRs hjemmeside og søk i registeret. Av 9500 besøk på siden var 46 % nye brukere, og kom direkte fra dinepenger.no. Annonsen ble også distribuert til medlemsbedriftene. Enkelte valgte å benytte denne i sin markedsføring. 2

3 Kontaktmøter med myndighetene I juni ble det holdt kontaktmøter med Finanstilsynet og Forbrukerrådet for gjensidig informasjon og oppdatering. I begge møter ble det uttrykt tilfredshet med ordningen, og spesielt med bedriftenes satsning på oppdatering av autoriserte rådgivere. Finanstilsynet ga oppdatert informasjon om mulige, kommende regelendringer og om erfaringer fra tilsynsarbeidet. Reguleringer går i retning av økt forbrukerbeskyttelse. Forbrukerrådet la frem faglige temaer som er svært aktuelle i finansiell rådgivning, og trakk frem pensjon og investering/boliglån. Begge vil fortsette å gi innspill til årlige fagplaner for oppdateringer i AFR. Myndighetene er opptatt av at det utvikles en kultur der rådgiveres brudd på God rådgivningsskikk meldes. Det er helt nødvendig at autorisasjonen kan fratas rådgivere som ikke følger reglene. Næringens felles plattform i etikk og god rådgivningsskikk Det er opprettet en felles nettside for Finansnæringens autorisasjonsordninger Denne siden er en overbygning over de enkelte ordningenes egne nettsider. I samarbeid med Finans Norge vil AFR løfte frem næringens arbeid med etikk og god rådgivningsskikk i alle aktuelle fora. Bedriftsbesøk Det ble våren 2013 avholdt bedriftsbesøk hos tre av de største tilsluttede bedriftene, der ett av temaene var samordning. Andre større temaer var ledelsens involvering og markedsføring av AFR / arbeidet med yrkesstolthet, status for arbeidet med AFR, hvordan opplæring og oppfølging av rådgivere foregår, både før og etter autorisasjon. Fagutvikling og kvalitetssikring Kunnskapsprøven: Det ble avviklet 452 kunnskapsprøver første halvår Akkumulerte beståttprosenten fra oppstart til 30. juni 2013 er 62,84 %. Generelt er det færre avviklede prøver sammenliknet med første halvår Bestått-prosenten per måned har økt og resultatene på prøvene i første halvår lå på mellom 72 % og 79 % i total score. Finansbedriftene har gjennomgående gode og strukturerte løp for opplæring og forberedelser til prøvene. Emner med lavest score var i første halvår personlig økonomi og produktgrupper. Etikk og regelverk har fortsatt høyest score i statistikken. Fagrådet vurderer resultatene og vanskelighetsgraden til å være på et akseptabelt nivå. Praktisk prøve: Det ble avholdt 420 praktiske prøver første halvår Bestått-prosenten for disse var 85,7 %, en bedring fra første halvår i 2012 da tilsvarende tall var 83 %. Oppdatering og vedlikehold av kompetanse: 1. februar 2013 lanserte fagrådet fagplan for oppdateringer med følgende 10 temaer: 1. Sparing gjennom nedbetaling av gjeld 2. Regler ved investering i og utleie av bolig 3. Virkemidler i pengepolitikken 4. Obligasjoner 5. Nøkkelinformasjon i verdipapirfond 6. Fripoliser og fritt investeringsvalg 7. Retningslinjer for egnethetstesting 3

4 Utvidelser i fagplanen for regelverk, etikk og god rådgivningsskikk: 8. Rettslige konsekvenser av rådgivers/selgers rolle og handlinger 9. Utvidelse av og endringer i etikkpensumet «Mot og tillit» 10. Regler for god rådgivningsskikk Spesielt aktuelt for 2013 er innføringen av tverrgående emner i forbindelse med samordningsarbeidet. Etikk og god rådgivningsskikk, samt generelt regelverk blir felles emner mellom flere ordninger. Pensum er endret og utvidet. Emnene 8-10 ovenfor er tverrgående emner. Endringene integreres i fagplanen for kunnskapsprøven og i spørsmålsdatabasen fra 15. august Fagplanen for oppdateringer 2013 finnes her: (se (http://autorisasjonsordningen.no/autorisasjonskrav/oppdateringer/) Hvordan sikre oppdatert kompetanse? Oppdateringsprøven er fra 2013 er erstattet av en ordning som består av tre elementer: 1) Fagplan for oppdatering: AFR vil hvert år publisere en fagplan som skal legges til grunn for oppdatering av kompetanse i bedriftene. Fagplanen utgjør rammen for utvikling av læremateriell og læringsløp i den enkelte bedrift. I tillegg til fagplanen vil AFR sende ut kvartalsvise meldinger om viktige nyheter og fokusområder fra fagrådet. AFR vil på denne måten bidra til å støtte opp under kontinuerlig oppdatering i bedriftene. 2) Internkontrollrapport: Oppdatering av kompetanse blir et fast område i den årlige internkontrollrapporten til AFR. Bedriftene vil bli bedt om å gi et samlet bilde av sine oppdateringsregimer (organisering, utførelse, bruk av fagplan, egen dokumentasjon/kontroll, praktisering, tester, leders oppfølging osv.) Rapporten vil få et sterkere fokus på jevnlig kompetanseoppdatering og tilrettelegging for læring enn den hittil har hatt. 3) Tilsyn: AFRs tilsynsarbeid utvides til også å gjelde oppdatering av kompetanse. Tilsyn kan ta utgangspunkt i internkontrollrapporten eller knyttes til AFRs bedriftsbesøk som gjennomføres etter en fastsatt plan. Arbeidsgruppe for kontinuerlig kompetanseoppdatering En arbeidsgruppe bestående av Turid Aspenes, SpareBank 1, Eva-Lill Strandskogen, DNB, Nina Thue, Danske Bank og Anja Hansen, Handelsbanken, Hans Jørgen Lund og Siv Seglem, AFR, fikk av styret i oppdrag å jobbe videre med anbefalte retningslinjer for arbeidet med kontinuerlig kompetanseoppdateringer i bedriftene. Som et resultat av gruppens arbeid og oppfølging av internkontrollrapporter fra bedriftene, ble det 6. juni 2013 holdt et åpent seminar i Finansnæringens autorisasjonsordninger med den hensikt å: belyse spørsmål rundt kontinuerlig oppdatering av kompetanse se alternative muligheter for sikring av god og kvalifisert rådgivning utveksle erfaringer som igjen kan brukes til videreutvikling av autorisasjonsordningen 4

5 Samordning AFR og GOS en realitet Fra et AFR-perspektiv er det viktig å få gevinst ut av de ressurser som legges ned i samordningsarbeidet. Det er i dag autoriserte finansielle rådgivere som også er omfattet av Godkjenningsordningen for skadeforsikring (GOS). For en stor gruppe fremtidige finansielle rådgivere er det aktuelt med autorisasjon / godkjenning i begge ordninger. Fordi emnene etikk og god rådgivningsskikk samt felles regelverk er definert som tverrgående, er det etablert et felles tverrgående fagråd for disse emneområdene. AFRs fagansvarlige deltar her. For autoriserte finansielle rådgivere vil samordningen med GOS gi: Enklere overgang fra intern godkjenning til nasjonal godkjenning i GOS Kandidater som har tatt både godkjenningsordningen og AFR tidligere, følger AFRs oppdateringsregime for 2013, der oppdateringer i tverrgående emner er inkludert (ref. fagplanen for oppdateringer 2013) Fritaksordninger: 1. Prøve i tverrgående emneområder (Grunnleggende jus/regelverk, Etikk og God rådgivningsskikk) avlegges kun én gang - enten i AFR, GOS eller i autorisasjonsordningene i forsikring. 2. Drøfting av etisk dilemma skjer kun én gang - enten i AFR, GOS eller i autorisasjonsordningene i forsikring. 3. Praktisk prøve gjennomført i AFR gir fritak for praktisk prøve i GOS. Tilsyn og regelverk AFR gjennomfører løpende tilsyn med bedriftenes praktisering av AFRs regelverk. Svarfristen for internkontrollrapporten 2012 var 22. februar. Denne gangen ble det spurt spesielt om rutiner og praksis for oppdateringer i bedriftene. Hensikten var å få frem gode eksempler og metoder for deling mellom bedriftene. Rapportene viser at: over halvparten av bedriftene oppgir at styret eller daglig leder er endelig behandlingsinstans for internkontrollrapport fra AFR. bedriftene har god kontroll på gjennomføring av prøver. 80% av bedriftene gjennomførte kunnskapsoppdateringer i få brudd på god rådgivningsskikk er avdekket, og 28 % av bedriftene har ikke etablert tilfredsstillende rutiner på dette området. Resultater fra internkontrollrapporten gir føringer for AFRs videre arbeid med kommunikasjon og bedriftsbesøk, videreutvikling av faginnhold, regelverk og tilsyn. Møte i sensornettverket ble holdt 11. april 2013 med bred representasjon fra tilsluttede bedrifter. Hensikten er å bidra til likest mulig etterlevelse av retningslinjer og vurderinger av kandidater. Hovedtemaer var tilpasning til justeringer i fagplan for etikk og god rådgivningsskikk, spesielt ny regel 2 om rolleavklaring og hvordan denne skal praktiseres. Klagebehandling og søknader: Antall klager på gjennomførte prøver er synkende, og i første halvår 2013 ble det behandlet 4 klager på kunnskapsprøven, 0,9 % av gjennomførte prøver. Samtlige var begrunnet i tekniske problemer og nytt forsøk ble innvilget. Autorisasjonsnemnda har behandlet én 5

6 påklage på praktisk prøve. Prøven ble annullert som følge av at bedriften ikke hadde overholdt kravet om at det skal oppnevnes nye sensorer ved 3. forsøk. Det er innvilget 10 søknader fra bedrifter om nye forsøk for kandidater etter 3-1 f). Andre søknader og dispensasjoner fra regelverket behandles fortløpende av sekretariatet og autorisasjonsnemnda. Det er registrert en ny sak vedr. brudd på god rådgivningsskikk etter 3-4. Utvikling Fra AFRs strategi på lengre sikt refereres følgende punkter: videreutvikling med sikte på å ta ut faglige og økonomiske stordriftsfordeler, for eksempel gjennom modulbasert utvidelse av ordningen mht. nivå og bredde og gjennom å samkjøre sekretariatsfunksjoner for ulike ordninger løpende vurdering av samarbeid med andre ordninger Samordning av autorisasjons- og godkjenningsordninger: Medlemmer fra AFRs organer, ressurspersoner fra tilsluttede bedrifter og AFRs sekretariatet er involvert i styringsgruppen og flere av prosjektgruppene for å sikre AFRs interesser i samordningsarbeidet. Det er et bærende prinsipp for AFR at det faglige nivået i autorisasjonsordningen ikke må senkes. Samordning av AFR og GOS (Godkjenningsordningen for skadeforsikring) er nå et faktum. Det er besluttet å utvikle felles fagplaner i kreditt og personforsikring. Arbeidet påbegynnes i oktober Løpende vurdering av samarbeid med andre ordninger Det ble rett før sommeren 2013 besluttet å inngå intensjonsavtale med Swedsec om tettere samarbeid med sikte på å få til gjensidig godkjenning av de to ordningene og sammenligning av fagplaner for kunnskapsprøve og årlige oppdateringer. Oslo, 16. september 2013 Siv Seglem daglig leder 6

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6 Nr. 4-2013 - 96. årgang Hallingbanker fusjonerer Side 6 Minneord Kjell Remvik er gått bort Det var med sorg vi mottok meldingen om at Kjell Remvik, gikk bort 21. mars. Remvik var tidligere styreleder i

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 3 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 3 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 09 Unødvendig av Gjensidige Ikke bare barnemat Enorm giverglede Krise etter læreboken Iran blir aldri det samme Kunnskapens eple henger høyt LEDER Kunnskapens

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

KREDITTILSYNSDIREKTØR

KREDITTILSYNSDIREKTØR Årsmelding 002 Organisasjonskart STYRE Finn Hvistendahl Leder KREDITTILSYNSDIREKTØR Bjørn Skogstad Aamo STAB Sjefsjurist Marius Ryel Informasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal koordinator Nina Moss

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer