1. Bakgrunn og informasjon Tema FOR oppdatering 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5"

Transkript

1 Oppdateringer AFR 2013

2 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing 6 Tema 2 (F): Regler ved investering i og utleie av bolig 6 Tema 3 (F): Virkemidler i pengepolitikken 7 Tema 4 (F): Obligasjoner 8 Tema 5 (F): Nøkkelinformasjon i verdipapirfond 9 Tema 6 (N): Fripoliser og fritt investeringsvalg 9 Tema 7 (N): Retningslinjer egnethetstesting 10 Utvidelser i fagplanen for regelverk, etikk og god rådgivningsskikk 11 Tema 8 (Utvidelse): Rettslige konsekvenser av rådgiver/selgers rolle og handlinger 11 Tema 9 (Utvidelse): Utvidelse og endringer i etikkpensumet «Mot og tillit» 12 Tema 10 (Utvidelse): Regler for god rådgivningsskikk Anbefalinger til fagplanen 14 2

3 : 1. Bakgrunn og informasjon Bakgrunn Kravet til jevnlige kunnskapsoppdateringer har som overordnet mål å sikre legitimitet til ordningen ved at finansielle rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse. Fagplanen for oppdateringer er en sammenfatning av hva Fagrådet i AFR mener at finansielle rådgivere skal være oppdatert på i det aktuelle året. Fagplanen gis ut hvert år, og det forventes at alle autoriserte finansielle rådgivere tilfredsstiller kravene som spesifiseres i fagplanen i løpet av det året den gjelder for. Kravet til oppdatering er beskrevet i grunnlagsdokumentet «Regler for autorisasjon av finansielle rådgivere». 3

4 Oppbygging og struktur Fagplanen omfattes av følgende hovedområder: 1. Nyheter (N): Faglige endringer til eksisterende fagplan. Flere av disse kan det være informert om tidligere gjennom Nyheter fra fagrådet, og ofte er temaet allerede gjennomført som ledd i løpende kunnskapsoppdateringer i bedriftene. 2. Fokusområder (F): Oppdateringen er å anse som repetisjon hva gjelder fagstoffet, og det er henvist til det aktuelle punktet i fagplanen for kunnskapsprøven. Slik kan rådgiver/bedrift finne frem aktuelt opplæringsmateriell knyttet til temaet. Fokusområder velges dersom det er spesielt dagsaktuelt fagstoff f.eks. knyttet til marked, risiko eller produktutvikling, eller dersom det avdekkes svak praksis i næringen. Hensikten er å forbedre og øke kvaliteten i kundemøtene. Fokusområdene stiller ofte spesielt store krav til ledere for finansielle rådgivere som gjennom oppfølging av autoriserte finansielle rådgiveres praksis skal etterse at fagplan og god rådgivningsskikk følges. 3. Utvidelse av fagplanen. Spesielt aktuelt for 2013 er innføringen av tverrgående emner i forbindelse med samordningsarbeidet. Etikk og god rådgivningsskikk, samt generelt regelverk blir felles emner mellom flere ordninger. Pensum er endret og utvidet. Fagplanen er sortert etter emneområder etter samme struktur som fagplan for kunnskapsprøven publisert Fagplanen gir de finansielle rådgiverne en oversikt over faginnhold, stoffomfang, beskrivelse av kunnskapskrav og kunnskapsnivå i de temaer de skal være oppdatert på. Fagplanen danner grunnlaget for å utvikle relevant opplæringsopplegg. Omfanget og forholdet mellom nyheter/faglige endringer og utvalgte fokusområder kan variere fra år til år. Fagplan publiseres 31. januar hvert år. Relevant pensum Noe av pensum er utgitt av AFR: Etikkheftet Mot og tillit, samt navigasjonshjulet Regler for god rådgivningsskikk Kommentarhefte til god rådgivningsskikk (Nytt: publiseres første kvartal 2013) Øvrig pensum står den enkelte finansbedrift fritt til å velge. Stoffomfang For hvert tema er omfanget spesifisert etter, «stort, middels eller lite». Dette er for å gi et inntrykk av hva som kan forventes i omfang av læremateriell. Omfanget gir også en indikasjon på hva som kreves av innsats for å repetere og tilegne seg fagstoffet. 4 Kunnskapsnivåer Temaene i fagplanen vil kreve ulike nivåer av kunnskapsbeherskelse. Kunnskapsnivåene er angitt for hvert kunnskapskrav i det enkelte tema. Fakta nivå 1: Huske eller gjengi informasjon, fakta, begreper, definisjoner og Forståelse nivå 2: prinsipper. Kandidaten skal kunne forstå sammenhengen i en problemstilling eller forholdet mellom ulike størrelser. Anvendelse nivå 3: Identifisere en situasjon eller problem og bruke hensiktsmessig kunnskap eller en metode for å løse oppgaven. Nærmere beskrivelse av disse nivåene finnes i fagplan for kunnskapsprøven I tillegg forventes det at kandidaten skal ha en mer helhetlig kompetanse relatert til praksis: Analyse nivå 4: Man må kunne analysere enkeltproblemstillinger i en sak/case, se disse i sammenheng, også på tvers av temaer og videre velge hensiktsmessig metode/kunnskap og konkludere.

5 : 2. Tema FOR oppdatering For hvert tema gjelder: Det gis en begrunnelse for hvorfor hvert tema er med Det presiseres for hvert tema om: Det er nyhet/faglig endring siste år eller et fokusområde Hvilket emneområde fra kunnskapsprøven temaet tilhører Temaets omfang; Stort, middels, lite Eventuelle kommentarer Kunnskapskrav er spesifisert for det aktuelle tema og det er angitt kunnskapsnivå kunnskapskravets referanse til kunnskapsprøvens fagplan publisert Andre forhold: Det forutsettes at kandidatene har grunnleggende kunnskaper fra kunns kapsprøven. Det forventes ikke at kandidaten skal ha detaljkunnskap fra selve kunnskapsprøven ut over temaene beskrevet i fagplanen til kunns kapsoppdateringer. Temaene er adskilt i fagplanen, men det understrekes at temaene bør ses i sammenheng, der det er naturlig. Se mer under punkt 3. 5

6 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing Det er viktig at rådgivere forstår at nedbetaling av gjeld kan være et godt sparealternativ og at dette kommuniseres til aktuelle kunder. Det sentrale er å forstå forskjellen mellom rente på lån og forventet avkastning på alternative investeringer. Forbrukerrådet blant flere er opptatt av at dette er et risikofritt og godt sparealternativ, spesielt for dem med større gjeld. Fokusområde Emneområde: Personlig økonomi Omfang: Lite 1.1. Kandidaten skal forstå betydningen av sparing generelt Fakta og se sammenhengen mellom nedbetaling av lån og Forståelse annen sparing. Tema 2 (F): Regler ved investering i og utleie av bolig Kjøp av bolig er den viktigste og største investeringen folk flest gjør. De fleste kjøper bolig for å dekke eget boligbehov, men investering i boligeiendom kan også være aktuelt, knyttet til barns behov for bolig eller generell utleie av boligeiendom. For en finansiell rådgiver er det sentralt å kjenne de viktigste forholdene som påvirker verdiutviklingen av boligeiendom, samt aktuelle skatteregler som gjelder ved salg og utleie av boligeiendom. Fokusområde Emneområde: Personlig økonomi Omfang: Lite 2.1. Kandidaten skal kjenne til vilkårene, eiertid og bo/ brukstid, for skattefritt salg av egen bolig og fritidsbolig. Fakta Kandidaten skal kjenne til sentrale forhold ved investering i bolig til barn og konsekvenser ved ulike valg. Reglene for bruk av unntaksreglene i arveavgiftsloven Fakta vedr studiestøtte og ½ G. Utleie, lån til barn Kandidaten skal kjenne til skatteregler for utleie av bolig, samt skattefri utleie av egen bolig. Fakta

7 Tema 3 (F): Virkemidler i pengepolitikken I kjølvannet av finanskrisen har flere ledende sentralbanker satt styringsrentene til nær null. For å stimulere økonomien når renten har nådd sin nedre grense, har sentralbankene tatt i bruk flere ukonvensjonelle virkemidler de siste årene. Ett eksempel er kjøp av statsobligasjoner med lange løpetider fra privat sektor, såkalte kvantitative lettelser. Formålet er å få ned de langsiktige statsrentene. Det kan igjen gi lavere utlånsrenter til husholdninger og bedrifter og slik bidra til høyere forbruk og investeringer. Lavere renter kan også bidra til at formuespriser, for eksempel aksjekurser stiger. Et annet tiltak sentralbankene kan benytte, er å signalisere at styringsrenten vil bli holdt lav lenge. Dette kan gi fall i styringsrenteforventningene frem i tid og dermed bidra til at lange renter faller. Kjennskap til disse ukonvensjonelle virkemidlene og virkningene av dem er sentralt for å forstå pengepolitikken etter finanskrisen. Fokusområde Emneområde: Makroøkonomi Omfang: Middels 3.1. Kandidaten skal kjenne til virkemidler som er tilgjengelige for sentralbanken når styringsrenten er Forståelse nær null, og formålet med disse. 7

8 Tema 4 (F): Obligasjoner Obligasjonsmarkedet er i vekst. Økningen av obligasjonslån både i Norge og internasjonalt viser at obligasjonsmarkedet øker i attraktivitet som finansieringskilde for både offentlige og private aktører. I tillegg har høyrenteobligasjoner, eller High Yield-obligasjoner, fått mye oppmerksomhet i Vi har blant annet sett at flere bedrifter velger å finansiere seg i obligasjonsmarkedet, og man forventer en fortsatt økning som følge av at bankene nå møter strengere kapitalkrav. Finansielle rådgivere må forstå karakteristiske egenskaper ved en obligasjon, ulike typer obligasjoner, rating og hvordan kursen på en obligasjon påvirkes av endringer i markedet. Det også viktig at rådgivere forstår hvilke rente- og/eller obligasjonsplasseringer som er aktuelle ved ulike tidshorisonter for en plassering og ved ulike risikopreferanser hos kunden. Fokusområde Emneområde: Finansmarkeder Omfang: Middels 4.1. Kandidaten skal vite egenskapene ved en obligasjon med Fakta fast rente og flytende rente og hvordan kredittpremier Forståelse spiller inn på rentefastsettelsen Kandidaten skal forstå betydningen av rating for verdifastsettelse på obligasjoner i stat, kommune og aksje- Fakta selskap og herunder forskjellen på en statsobligasjon og Forståelse en høyrenteobligasjon i et aksjeselskap Kandidaten skal forstå hvordan endringer i rentenivå og Fakta kredittpremier kan påvirke verdien på obligasjoner. Forståelse Kandidaten skal forstå hvorfor kundens tidshorisont på Fakta en investering er viktig for valg av type obligasjons- Forståelse plassering Kandidaten skal vite hva som kan være en aktuell rente- Fakta og /eller obligasjonsplassering for ulike risikopreferanser. Forståelse

9 Tema 5 (F): Nøkkelinformasjon i verdipapirfond Alle verdipapirfond skal (krav i ny verdipapirfondlov) med virkning fra 1.juli 2012 utarbeide nøkkelinformasjon om fondet. Informasjonen skal være kortfattet (maksimalt 2 sider) og på lett leselig vis inneholde grunnleggende informasjon om fondet. Nøkkelinformasjonen skal legges frem for kunden før fondstegning finner sted. Nøkkelinformasjon skal bidra til at fondskunder på en enkel måte skal kunne sammenligne forskjellige fond samt ha tilstrekkelig informasjon før kunden beslutter å investere i fondet. Fokusområde Emneområde: Produktgrupper Omfang: Lite 5.1. Kandidaten skal kjenne til kravet om at det skal utarbeides nøkkelinformasjon for alle verdipapirfond gjeldende fra 1.juli Videre skal kandidaten kjenne hovedkravene til innholdet i et nøkkelinformasjons- Fakta dokument og at et nøkkelinformasjonsdokument tilfredsstiller noen av informasjonskravene etter verdipapirhandelforskriften Kandidaten skal kjenne prinsippene bak avkastningsog risikoindikatorene som klassifiserer alle fond på en Fakta skala fra lavest 1 til høyest 7. Tema 6 (N): Fripoliser og fritt investeringsvalg Fra januar 2013 får personer som har fripoliser fritt investeringsvalg. Lov om fripoliser med investeringsvalg er vedtatt, men det er usikkert når reglene vil tre i kraft. Fra 2013 kan kundene velge å la fripolisen være som den er, eller de kan selv bestemme hvordan fripolisen skal investeres. Begge valg vil få konsekvenser for fremtidig pensjonsutbetaling. Det er viktig at rådgiver forstår betydningen av ulike valg kunden kan gjøre og konsekvenser. Med åpningen av fritt investeringsvalg kan man anta at dette blir et viktig produkt, og det er svært viktig at rådgivere kjenner til krav, forstår hva endringen innebærer og konsekvenser av ulike valg. Nyhet/faglig endring Emneområde: Produktgrupper Omfang: Middels Kandidaten skal forstå forskjellen på fripolise med rentegaranti og fritt investeringsvalg. Forståelse Kandidaten skal forstå konsekvensen av ulike valg på grunnlag av hvor stor andel fripolisen utgjør av kundens Forståelse totalpensjon Kandidaten skal kjenne til de viktigste krav til rådgivning, informasjonsplikt og dokumentasjon ved Fakta overgang til fripolise med investeringsvalg.

10 Tema 7 (N): Retningslinjer egnethetstesting ESMA publiserte 6. juli 2012 «guidelines og recommendations» om MiFID-krav til egnethetstestene. Det er gitt 9 «general guidelines» med utfyllende «supporting guidelines». Retningslinjene skal bidra til å sikre lik gjennomføring og tolkning av MiFIDs krav om egnethetsvurdering ved å klargjøre innholdet i kravene. Finanstilsynet vil legge retningslinjene til grunn i sin praksis, og viser til at tilsynets etablerte praksis allerede anses i tråd med retningslinjene. Det er viktig for rådgiveren/foretaket å kjenne disse da de vil inngå i vurderingen av om rådgivingen har funnet sted i samsvar med god rådgivningsskikk/forretningsskikk og om foretaket etterlever sine plikter etter verdipapirhandelloven. Verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som er underlagt kravene, må utferdige og oppbevare dokumentasjon slik at Finanstilsynet ved tilsyn kan kontrollere at retningslinjene overholdes. Oversikt over guidelines: Foretakene må informere kunder om hensikten med egnethetstestene Foretakene må ha rutiner og prosedyrer som sikrer at de forstår essensielle faktorer ved sine kunder og sentrale egenskaper ved de finansielle instrumentene som tilbys slike kunder Ansatte som er involvert i egnethetstestene, må ha tilstrekkelig kunnskap og ekspertise Mengden av informasjonen som innhentes om kunden, må tilpasses de tjenester og de finansielle instrumentene som tilbys. Foretakene må vurdere om informasjonen fra kundene er pålitelig. Informasjon om kunder må oppdateres og vedlikeholdes For kunder foretakene har et løpende kundeforhold til, må foretakene ha rutiner og prosedyrer som sikrer at kundeinformasjonen er relevant og oppdatert. Foretakene må etablere rutiner for egnethetsvurdering av grupper av fysiske personer og juridiske enheter Foretakene må ha ordninger som sikrer at investeringene er egnet for kunden Dokumentasjonen knyttet til egnethetstestene må oppbevares på en betryggende måte Guidelines er publisert på ESMAs hjemmeside. Nyhet/faglig endring Emneområde: Regelverk Omfang: Lite 7.1. Kandidaten skal forstå innholdet i retningslinjene publisert av ESMA 6. juli 2012 og vite hvilke konsekvenser dette får for rådgivningssituasjonen og Forståelse oppfølging i etterkant. 10

11 Utvidelser i fagplanen for regelverk, etikk og god rådgivningsskikk Fra 2013 blir det samordning mellom AFR og Godkjenningsordningen for skadeforsikring. Generelt regelverk og Etikk og godrådgivningsskikk er definert som tverrgående emner og vil fra 2013 være en del av kunnskapsprøver i flere autorisasjons- og godkjenningsordninger. Pensum i etikk er endret, og reglene for god rådgivningsskikk har blitt omformulert og fått ny struktur. Videre har emneområdet regelverk blitt utvidet med nye fagemner. For oppdateringer 2013 har de nye fagemnene i regelverk fått redusert detaljerings grad og utformet slik at det blir mest mulig relevant for autoriserte finansielle rådgivere. Nøyaktig beskrivelse av generelt regelverk for tverrgående emner finnes i fagplan for kunnskapsprøven publisert Tema 8 (Utvidelse): Rettslige konsekvenser av rådgiver/selgers rolle og handlinger Beskrivelse/begrunnelse: Det er viktig at rådgivere og selgere har oversikt over rettssystemet, grunnleggende kunnskaper om juridisk metode samt god kunnskap om rådgivers rolle ved avtaleinngåelser med kunder, herunder oversikt over fullmaktsrammer og mulige konsekvenser for selskapet og den ansatte eller kontraktsmedhjelper ved rettsbrudd. Nyhet/faglig endring Emneområde: Regelverk Omfang: Middels 8.1. Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om juridisk metode, herunder anvendelse og harmonisering av relevante rettskilder på aktuelle rettsområder Fakta Kandidaten skal vite at og på hvilken måte råd/ anbefalinger i strid med gjeldende regelverk kan medføre ansvar for selskapet og/eller rådgiver/selger Kontraktsrett: Kandidaten skal kjenne til grunnleggende kontraktsrett, herunder om avtaleinngåelse, kontraheringsplikt, formfrihet og formkrav, fullmaktslæren, avtaletolkning Fakta og ugyldige avtaler Erstatningsrett: Kandidaten skal kjenne til vilkårene for erstatning i og utenfor kontrakt, herunder: Ulike typer ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng. Fakta økonomisk tap og nedsettelse av ansvaret som følge av forhold på skadelidtes side. 11

12 Tema 9 (Utvidelse): Utvidelse og endringer i etikkpensumet «Mot og tillit» Kunnskap om profesjonsetikk skal være med på å styrke rådgivers forståelse av egen rolle, samt se sammenhengen mellom egen yrkesutøvelse og tilliten til yrkesgruppen/næringen. I forbindelse med samordningen av autorisasjons- og godkjenningsordningene i finansnæringen er det utarbeidet en ny detaljert fagplan for tverrgående kompetanse (etikk, god rådgivningsskikk og regelverk), dvs. emneområdene som er felles for alle ordningene. I tillegg er pensumheftet Mot og tillit blitt revidert. Følgende endringer er gjort: Kapittel 1: Etikk på kartet (nyskrevet) Kapittel 2: Begrunnelse (omarbeidet) Kapittel 3: Etiske dilemmaer (omarbeidet) Kapittel 4: Profesjonalitet (omarbeidet) Kapittel 5: Etikk og tilbakemelding (omarbeidet med nytt stoff) Kapittel 6: Næringens rolle og ansvar (nyskrevet, nytt stoff) Etiske utfordringer er en del av finansielle rådgiveres arbeidshverdag. I dag forventes det at finansielle rådgivere kan håndtere slike utfordringer på en systematisk måte på grunnlag av teoretisk og praktisk kompetanse i etikk. I møte med konkrete utfordringer skal de kunne anvende etiske begreper og prinsipper, kunne ta beslutning rundt etiske dilemmaer, treffe selvstendige valg og kunne begrunne disse godt. Fokusområde og nyhet Emneområde: Etikk og god rådgivningsskikk Omfang: Middels Pensumheftet Mot og tillit er revidert og endringer/utvidelser defineres som nyhet for Kandidaten skal opprettholde og videreutvikle praktisk kompetanse i etikk med utgangspunkt i pensumteksten Fakta i revidert utgave av Mot og tillit. Spesielt skal kandidaten Forstå kunne anvende nytt fagstoff i kapittel 1, 5 og 6 på Anvendelse konkrete problemstillinger. 12

13 Tema 10 (Utvidelse): Regler for god rådgivningsskikk I oktober 2012 ble det innført nye og oppdaterte regler om god rådgivningsskikk som nå er felles for finansiell rådgivning og forsikring, se informasjon på Det er viktig at rådgivere innarbeider dette i sitt daglige virke. Alt som tidligere var gjeldende for finansiell rådgivning, er tatt med i ny god rådgivningsskikk. Det er ingen nedjustering av noen av reglene, men det er noen tekstlige omarbeidelser for å nyansere hva som gjelder finansiell rådgivning og forsikring. Følgende regler er nye: Nr. 1 Planlagte kundesamtaler skal være godt forberedt Nr. 2 Rolleavklaring «Presenter deg selv, bedriften din og rammene som gjelder for kundesamtalen. Avklar kundens forventninger. Sørg for at det ikke feilaktig skapes inntrykk av at rådene som gis er uavhengige eller nøytrale.» Det skal avklares tydelig med kunden hva som er rammene for selve møtet. Rammene for møtet vil få betydning for hvor langt rådgiver og kunde går i behovsavdekkingen, men også for kundens ansvar til selv å gjøre vurderinger om produktet er egnet/passer for ham. Nyhet og fokusområde Emneområde: Etikk og god rådgivningsskikk Omfang: Middels I 2012 ble det innført nye og oppdaterte regler om god rådgivningsskikk som nå felles for finansiell rådgivning og forsikring. Det er viktig at rådgivere innarbeider dette i sitt daglige virke Kandidaten skal både forstå betydningen av og kunne anvende de 10 reglene for god rådgivingsskikk på aktuelle og relevante problemstillinger på tvers av alle emneområder Kandidaten skal kunne redegjøre for endringene i god rådgivningsskikk, herunder spesielt betydningen av ny regel nr. 2. Anvendelse

14 : 3. Anbefalinger til fagplanen For hvert tema gjelder: Det er viktig med en helhetlig kompetanse og det å kunne benytte kompetansen i praksis. Der det er naturlig, bør oppdateringen se ulike temaer i fagplanen sammenheng. Like viktig er det å se det enkelte temaet i sammenheng med praksis. Ett eksempel fra foreliggende fagplan på temaer som bør sees sammen, kan være: Konsekvenser av rådgiver/selgers rolle og handlinger (rettslige konsekvenser (tema 8), retningslinjer egnethetstesting (tema 7) og god rådgivningsskikk (tema 10). Opplegg for oppdatering Opplegg for oppdatering bør se temaene i sammenheng der det er naturlig, og knytte dem til praksis. Å ha fagkunnskap er en forutsetning for å forstå kunden og for å kunne gi faglige riktige råd, men er ikke tilstrekkelig for å være en god finansiell rådgiver. Det anbefales derfor at bedriftene organiserer et godt og kontinuerlig oppdateringsopplegg for rådgiverne slik at de kan tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for å utøve god rådgivning. Tilrettelegging og noen aktuelle virkemidler for oppdatering som kan tilbys rådgivere fra bedriftene/opplæringsleverandører: 14 Tilgang på «nyhetskanal». AFRs fagråd vil jevnlig orientere om aktuelle temaer som autoriserte bør oppdatere seg på, og som kan bli temaer i neste fagplan for oppdateringer. Samtidig understrekes det at AFRs forslag ikke skal forstås slik at det ikke er andre temaer rådgiveren bør oppdateres på, og at dette kan variere mellom bedriftene. Målrettede og gode presentasjoner av aktuell fagkunnskap. Bruk av case som gode eksempler fra praksis. Trening i praksis. Gruppediskusjoner. Fokus på delingskultur hvor det er åpenhet for å diskutere problemstillinger, feil og gode kundesituasjoner.

15 V Hansteens gt. 2, Postboks 2572 Solli, N-0202 Oslo, Telefon

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2016 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

Kartleggingstest for finansielle rådgivere

Kartleggingstest for finansielle rådgivere Fagområder: Kunnskapskrav for Spama tester: 01-01 Kartleggingstest for finansielle rådgivere 01-11 69: Ordinære tester knyttet til grunnkompetanse og autorisasjon av finansielle rådgivere 03-11 -13: Kreditt

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : InnlEdnIng Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak ordningen.

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Autorisasjonsordningens styre har høsten 2010 gjennomført en prosess der ordningens strategi på kort og mellomlang

Detaljer

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Saksfremstilling: Saken gjelder en autorisert finansiell

Detaljer

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte Studiepoeng: 30 Kursansvarlige Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Mål Kurset retter seg mot autoriserte finansielle rådgivere (AFR) og skal gi relevant kompetanse

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening som står bak o rdningen. For å bli autorisert

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 Utvikling av nøkkeltall 31. desember 2009 31. desember 2010 31. desember 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 * Antall innmeldte

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Samordnet regelverk Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Styret har gjennomgått, oppdatert og samordnet regelverkene for: Godkjenningsordningen i skadeforsikring (GOS) Autorisasjonsordningen

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Versjon 4, revidert av AFRs styre høsten 2012. I) Autorisasjonsordningens overordnede mål og hensikt er: Mål: Å styrke kvaliteten på finansiell

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Finanstilsynets årsmelding 2010. Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 10. mars 2011

Finanstilsynets årsmelding 2010. Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 10. mars 2011 Finanstilsynets årsmelding 2010 Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 2010 Norge har så langt kommet bedre fra finanskrisen enn de fleste andre land. I 2010 førte heller ikke ettervirkningene av

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring : InnHOLD DEL 1 1.1. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 4 1.2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 1.3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 5 1.4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med sensorskjemaet 3 2. Kompetansekrav, forberedelse og gjennomføring 4 2.1 Læringsmål og kompetansekrav 4 2.2 Forberedelse og gjennomføring 5

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år Gardermoen, 26. april 2010 Eirik Bunæs AF Kommunepartner: Finansiell rådgivning og formelle rammer Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år 2 Nytt EU-regelverk på verdipapirområdet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 3 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 3 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Høringsuttalelse - rapport om konkurransen i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter

Høringsuttalelse - rapport om konkurransen i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.02.2009 Vår ref.:2008/00866 - FJA/AJH Deres ref.: 07/5535 FM AG Arkivnr. Høringsuttalelse - rapport om konkurransen i markedet for verdipapirfond

Detaljer

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Tall pr. 15. oktober 2009: 131 finansbedrifter har sluttet seg til ordningen 4.477 kandidater er meldt inn 1.063 kunnskapsprøver

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Kompetansekrav i finanssektoren

Kompetansekrav i finanssektoren NFT Kompetansekrav 2/2004i finanssektoren Kompetansekrav i finanssektoren av Magne Førre Et utvalg nedsatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nylig lagt fram en innstilling om kompetansekrav

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2013

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2013 fagplan for KUNNSKAPSPRØVEN 2013 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 6 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 7 4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter?

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Fondsdagen 11. april 2013 AIFM-direktivet AIFM-direktivet (Alternativ Investment

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS Administrasjonsside (Brukes internt i bedriften) Kandidat: Sensorer: Sensor 1 (som spiller kunde i rollespillet) Sensor 2 (hovedansvarlig sensor) (Navn telefonnummer) (Navn - telefonnummer) Dato: Resultat:

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Utfordringene under lave renter Forpliktelsene Renteutsiktene Avkastningen

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Råd om sparing / investering hva er utfordringen?

Råd om sparing / investering hva er utfordringen? Oslo, 14. oktober 2010 Eirik Bunæs NFF seminar: Nye rammebetingelser for Finansiell rådgivning Råd om sparing / investering hva er utfordringen?.informere, evt advare, i forhold til: Avkastning / forrentning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Rentegaranti gir deg trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Block Watnes Rentegaranti Block Watne kan nå tilby rentegaranti for deg som kjøper bolig med overtagelse innen 31. desember 2008. Med rentegaranti

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere

Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere Rundskriv Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere RUNDSKRIV: 11/2016 DATO: 27.05.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltere av alternative investeringsfond Verdipapirforetak FINANSTILSYNET

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Forvaltning av pensjonsmidler og årlig garantert avkastning

Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Forvaltning av pensjonsmidler og årlig garantert avkastning Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Innlegg fra Silver på medlemsmøte 21. november 2012 i Den norske Forsikringsforening Forvaltning av pensjonsmidler og årlig

Detaljer

Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF. Første halvår 2011

Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF. Første halvår 2011 Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF Kort oppsummering: Forstatt vekst på innskudd Fortsatt kundevekst og fornøyde kunder Vekst i brutto fondssalg Økt mobilsatsing God likviditet Skandiabanken

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS 1. Målsetting med veiledningen Denne veiledningen skal være en støtte for sensorer og kandidater i forberedelse og gjennomføring av kombinert praktisk prøve.

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer