1. Bakgrunn og informasjon Tema FOR oppdatering 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5"

Transkript

1 Oppdateringer AFR 2013

2 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing 6 Tema 2 (F): Regler ved investering i og utleie av bolig 6 Tema 3 (F): Virkemidler i pengepolitikken 7 Tema 4 (F): Obligasjoner 8 Tema 5 (F): Nøkkelinformasjon i verdipapirfond 9 Tema 6 (N): Fripoliser og fritt investeringsvalg 9 Tema 7 (N): Retningslinjer egnethetstesting 10 Utvidelser i fagplanen for regelverk, etikk og god rådgivningsskikk 11 Tema 8 (Utvidelse): Rettslige konsekvenser av rådgiver/selgers rolle og handlinger 11 Tema 9 (Utvidelse): Utvidelse og endringer i etikkpensumet «Mot og tillit» 12 Tema 10 (Utvidelse): Regler for god rådgivningsskikk Anbefalinger til fagplanen 14 2

3 : 1. Bakgrunn og informasjon Bakgrunn Kravet til jevnlige kunnskapsoppdateringer har som overordnet mål å sikre legitimitet til ordningen ved at finansielle rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse. Fagplanen for oppdateringer er en sammenfatning av hva Fagrådet i AFR mener at finansielle rådgivere skal være oppdatert på i det aktuelle året. Fagplanen gis ut hvert år, og det forventes at alle autoriserte finansielle rådgivere tilfredsstiller kravene som spesifiseres i fagplanen i løpet av det året den gjelder for. Kravet til oppdatering er beskrevet i grunnlagsdokumentet «Regler for autorisasjon av finansielle rådgivere». 3

4 Oppbygging og struktur Fagplanen omfattes av følgende hovedområder: 1. Nyheter (N): Faglige endringer til eksisterende fagplan. Flere av disse kan det være informert om tidligere gjennom Nyheter fra fagrådet, og ofte er temaet allerede gjennomført som ledd i løpende kunnskapsoppdateringer i bedriftene. 2. Fokusområder (F): Oppdateringen er å anse som repetisjon hva gjelder fagstoffet, og det er henvist til det aktuelle punktet i fagplanen for kunnskapsprøven. Slik kan rådgiver/bedrift finne frem aktuelt opplæringsmateriell knyttet til temaet. Fokusområder velges dersom det er spesielt dagsaktuelt fagstoff f.eks. knyttet til marked, risiko eller produktutvikling, eller dersom det avdekkes svak praksis i næringen. Hensikten er å forbedre og øke kvaliteten i kundemøtene. Fokusområdene stiller ofte spesielt store krav til ledere for finansielle rådgivere som gjennom oppfølging av autoriserte finansielle rådgiveres praksis skal etterse at fagplan og god rådgivningsskikk følges. 3. Utvidelse av fagplanen. Spesielt aktuelt for 2013 er innføringen av tverrgående emner i forbindelse med samordningsarbeidet. Etikk og god rådgivningsskikk, samt generelt regelverk blir felles emner mellom flere ordninger. Pensum er endret og utvidet. Fagplanen er sortert etter emneområder etter samme struktur som fagplan for kunnskapsprøven publisert Fagplanen gir de finansielle rådgiverne en oversikt over faginnhold, stoffomfang, beskrivelse av kunnskapskrav og kunnskapsnivå i de temaer de skal være oppdatert på. Fagplanen danner grunnlaget for å utvikle relevant opplæringsopplegg. Omfanget og forholdet mellom nyheter/faglige endringer og utvalgte fokusområder kan variere fra år til år. Fagplan publiseres 31. januar hvert år. Relevant pensum Noe av pensum er utgitt av AFR: Etikkheftet Mot og tillit, samt navigasjonshjulet Regler for god rådgivningsskikk Kommentarhefte til god rådgivningsskikk (Nytt: publiseres første kvartal 2013) Øvrig pensum står den enkelte finansbedrift fritt til å velge. Stoffomfang For hvert tema er omfanget spesifisert etter, «stort, middels eller lite». Dette er for å gi et inntrykk av hva som kan forventes i omfang av læremateriell. Omfanget gir også en indikasjon på hva som kreves av innsats for å repetere og tilegne seg fagstoffet. 4 Kunnskapsnivåer Temaene i fagplanen vil kreve ulike nivåer av kunnskapsbeherskelse. Kunnskapsnivåene er angitt for hvert kunnskapskrav i det enkelte tema. Fakta nivå 1: Huske eller gjengi informasjon, fakta, begreper, definisjoner og Forståelse nivå 2: prinsipper. Kandidaten skal kunne forstå sammenhengen i en problemstilling eller forholdet mellom ulike størrelser. Anvendelse nivå 3: Identifisere en situasjon eller problem og bruke hensiktsmessig kunnskap eller en metode for å løse oppgaven. Nærmere beskrivelse av disse nivåene finnes i fagplan for kunnskapsprøven I tillegg forventes det at kandidaten skal ha en mer helhetlig kompetanse relatert til praksis: Analyse nivå 4: Man må kunne analysere enkeltproblemstillinger i en sak/case, se disse i sammenheng, også på tvers av temaer og videre velge hensiktsmessig metode/kunnskap og konkludere.

5 : 2. Tema FOR oppdatering For hvert tema gjelder: Det gis en begrunnelse for hvorfor hvert tema er med Det presiseres for hvert tema om: Det er nyhet/faglig endring siste år eller et fokusområde Hvilket emneområde fra kunnskapsprøven temaet tilhører Temaets omfang; Stort, middels, lite Eventuelle kommentarer Kunnskapskrav er spesifisert for det aktuelle tema og det er angitt kunnskapsnivå kunnskapskravets referanse til kunnskapsprøvens fagplan publisert Andre forhold: Det forutsettes at kandidatene har grunnleggende kunnskaper fra kunns kapsprøven. Det forventes ikke at kandidaten skal ha detaljkunnskap fra selve kunnskapsprøven ut over temaene beskrevet i fagplanen til kunns kapsoppdateringer. Temaene er adskilt i fagplanen, men det understrekes at temaene bør ses i sammenheng, der det er naturlig. Se mer under punkt 3. 5

6 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing Det er viktig at rådgivere forstår at nedbetaling av gjeld kan være et godt sparealternativ og at dette kommuniseres til aktuelle kunder. Det sentrale er å forstå forskjellen mellom rente på lån og forventet avkastning på alternative investeringer. Forbrukerrådet blant flere er opptatt av at dette er et risikofritt og godt sparealternativ, spesielt for dem med større gjeld. Fokusområde Emneområde: Personlig økonomi Omfang: Lite 1.1. Kandidaten skal forstå betydningen av sparing generelt Fakta og se sammenhengen mellom nedbetaling av lån og Forståelse annen sparing. Tema 2 (F): Regler ved investering i og utleie av bolig Kjøp av bolig er den viktigste og største investeringen folk flest gjør. De fleste kjøper bolig for å dekke eget boligbehov, men investering i boligeiendom kan også være aktuelt, knyttet til barns behov for bolig eller generell utleie av boligeiendom. For en finansiell rådgiver er det sentralt å kjenne de viktigste forholdene som påvirker verdiutviklingen av boligeiendom, samt aktuelle skatteregler som gjelder ved salg og utleie av boligeiendom. Fokusområde Emneområde: Personlig økonomi Omfang: Lite 2.1. Kandidaten skal kjenne til vilkårene, eiertid og bo/ brukstid, for skattefritt salg av egen bolig og fritidsbolig. Fakta Kandidaten skal kjenne til sentrale forhold ved investering i bolig til barn og konsekvenser ved ulike valg. Reglene for bruk av unntaksreglene i arveavgiftsloven Fakta vedr studiestøtte og ½ G. Utleie, lån til barn Kandidaten skal kjenne til skatteregler for utleie av bolig, samt skattefri utleie av egen bolig. Fakta

7 Tema 3 (F): Virkemidler i pengepolitikken I kjølvannet av finanskrisen har flere ledende sentralbanker satt styringsrentene til nær null. For å stimulere økonomien når renten har nådd sin nedre grense, har sentralbankene tatt i bruk flere ukonvensjonelle virkemidler de siste årene. Ett eksempel er kjøp av statsobligasjoner med lange løpetider fra privat sektor, såkalte kvantitative lettelser. Formålet er å få ned de langsiktige statsrentene. Det kan igjen gi lavere utlånsrenter til husholdninger og bedrifter og slik bidra til høyere forbruk og investeringer. Lavere renter kan også bidra til at formuespriser, for eksempel aksjekurser stiger. Et annet tiltak sentralbankene kan benytte, er å signalisere at styringsrenten vil bli holdt lav lenge. Dette kan gi fall i styringsrenteforventningene frem i tid og dermed bidra til at lange renter faller. Kjennskap til disse ukonvensjonelle virkemidlene og virkningene av dem er sentralt for å forstå pengepolitikken etter finanskrisen. Fokusområde Emneområde: Makroøkonomi Omfang: Middels 3.1. Kandidaten skal kjenne til virkemidler som er tilgjengelige for sentralbanken når styringsrenten er Forståelse nær null, og formålet med disse. 7

8 Tema 4 (F): Obligasjoner Obligasjonsmarkedet er i vekst. Økningen av obligasjonslån både i Norge og internasjonalt viser at obligasjonsmarkedet øker i attraktivitet som finansieringskilde for både offentlige og private aktører. I tillegg har høyrenteobligasjoner, eller High Yield-obligasjoner, fått mye oppmerksomhet i Vi har blant annet sett at flere bedrifter velger å finansiere seg i obligasjonsmarkedet, og man forventer en fortsatt økning som følge av at bankene nå møter strengere kapitalkrav. Finansielle rådgivere må forstå karakteristiske egenskaper ved en obligasjon, ulike typer obligasjoner, rating og hvordan kursen på en obligasjon påvirkes av endringer i markedet. Det også viktig at rådgivere forstår hvilke rente- og/eller obligasjonsplasseringer som er aktuelle ved ulike tidshorisonter for en plassering og ved ulike risikopreferanser hos kunden. Fokusområde Emneområde: Finansmarkeder Omfang: Middels 4.1. Kandidaten skal vite egenskapene ved en obligasjon med Fakta fast rente og flytende rente og hvordan kredittpremier Forståelse spiller inn på rentefastsettelsen Kandidaten skal forstå betydningen av rating for verdifastsettelse på obligasjoner i stat, kommune og aksje- Fakta selskap og herunder forskjellen på en statsobligasjon og Forståelse en høyrenteobligasjon i et aksjeselskap Kandidaten skal forstå hvordan endringer i rentenivå og Fakta kredittpremier kan påvirke verdien på obligasjoner. Forståelse Kandidaten skal forstå hvorfor kundens tidshorisont på Fakta en investering er viktig for valg av type obligasjons- Forståelse plassering Kandidaten skal vite hva som kan være en aktuell rente- Fakta og /eller obligasjonsplassering for ulike risikopreferanser. Forståelse

9 Tema 5 (F): Nøkkelinformasjon i verdipapirfond Alle verdipapirfond skal (krav i ny verdipapirfondlov) med virkning fra 1.juli 2012 utarbeide nøkkelinformasjon om fondet. Informasjonen skal være kortfattet (maksimalt 2 sider) og på lett leselig vis inneholde grunnleggende informasjon om fondet. Nøkkelinformasjonen skal legges frem for kunden før fondstegning finner sted. Nøkkelinformasjon skal bidra til at fondskunder på en enkel måte skal kunne sammenligne forskjellige fond samt ha tilstrekkelig informasjon før kunden beslutter å investere i fondet. Fokusområde Emneområde: Produktgrupper Omfang: Lite 5.1. Kandidaten skal kjenne til kravet om at det skal utarbeides nøkkelinformasjon for alle verdipapirfond gjeldende fra 1.juli Videre skal kandidaten kjenne hovedkravene til innholdet i et nøkkelinformasjons- Fakta dokument og at et nøkkelinformasjonsdokument tilfredsstiller noen av informasjonskravene etter verdipapirhandelforskriften Kandidaten skal kjenne prinsippene bak avkastningsog risikoindikatorene som klassifiserer alle fond på en Fakta skala fra lavest 1 til høyest 7. Tema 6 (N): Fripoliser og fritt investeringsvalg Fra januar 2013 får personer som har fripoliser fritt investeringsvalg. Lov om fripoliser med investeringsvalg er vedtatt, men det er usikkert når reglene vil tre i kraft. Fra 2013 kan kundene velge å la fripolisen være som den er, eller de kan selv bestemme hvordan fripolisen skal investeres. Begge valg vil få konsekvenser for fremtidig pensjonsutbetaling. Det er viktig at rådgiver forstår betydningen av ulike valg kunden kan gjøre og konsekvenser. Med åpningen av fritt investeringsvalg kan man anta at dette blir et viktig produkt, og det er svært viktig at rådgivere kjenner til krav, forstår hva endringen innebærer og konsekvenser av ulike valg. Nyhet/faglig endring Emneområde: Produktgrupper Omfang: Middels Kandidaten skal forstå forskjellen på fripolise med rentegaranti og fritt investeringsvalg. Forståelse Kandidaten skal forstå konsekvensen av ulike valg på grunnlag av hvor stor andel fripolisen utgjør av kundens Forståelse totalpensjon Kandidaten skal kjenne til de viktigste krav til rådgivning, informasjonsplikt og dokumentasjon ved Fakta overgang til fripolise med investeringsvalg.

10 Tema 7 (N): Retningslinjer egnethetstesting ESMA publiserte 6. juli 2012 «guidelines og recommendations» om MiFID-krav til egnethetstestene. Det er gitt 9 «general guidelines» med utfyllende «supporting guidelines». Retningslinjene skal bidra til å sikre lik gjennomføring og tolkning av MiFIDs krav om egnethetsvurdering ved å klargjøre innholdet i kravene. Finanstilsynet vil legge retningslinjene til grunn i sin praksis, og viser til at tilsynets etablerte praksis allerede anses i tråd med retningslinjene. Det er viktig for rådgiveren/foretaket å kjenne disse da de vil inngå i vurderingen av om rådgivingen har funnet sted i samsvar med god rådgivningsskikk/forretningsskikk og om foretaket etterlever sine plikter etter verdipapirhandelloven. Verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som er underlagt kravene, må utferdige og oppbevare dokumentasjon slik at Finanstilsynet ved tilsyn kan kontrollere at retningslinjene overholdes. Oversikt over guidelines: Foretakene må informere kunder om hensikten med egnethetstestene Foretakene må ha rutiner og prosedyrer som sikrer at de forstår essensielle faktorer ved sine kunder og sentrale egenskaper ved de finansielle instrumentene som tilbys slike kunder Ansatte som er involvert i egnethetstestene, må ha tilstrekkelig kunnskap og ekspertise Mengden av informasjonen som innhentes om kunden, må tilpasses de tjenester og de finansielle instrumentene som tilbys. Foretakene må vurdere om informasjonen fra kundene er pålitelig. Informasjon om kunder må oppdateres og vedlikeholdes For kunder foretakene har et løpende kundeforhold til, må foretakene ha rutiner og prosedyrer som sikrer at kundeinformasjonen er relevant og oppdatert. Foretakene må etablere rutiner for egnethetsvurdering av grupper av fysiske personer og juridiske enheter Foretakene må ha ordninger som sikrer at investeringene er egnet for kunden Dokumentasjonen knyttet til egnethetstestene må oppbevares på en betryggende måte Guidelines er publisert på ESMAs hjemmeside. Nyhet/faglig endring Emneområde: Regelverk Omfang: Lite 7.1. Kandidaten skal forstå innholdet i retningslinjene publisert av ESMA 6. juli 2012 og vite hvilke konsekvenser dette får for rådgivningssituasjonen og Forståelse oppfølging i etterkant. 10

11 Utvidelser i fagplanen for regelverk, etikk og god rådgivningsskikk Fra 2013 blir det samordning mellom AFR og Godkjenningsordningen for skadeforsikring. Generelt regelverk og Etikk og godrådgivningsskikk er definert som tverrgående emner og vil fra 2013 være en del av kunnskapsprøver i flere autorisasjons- og godkjenningsordninger. Pensum i etikk er endret, og reglene for god rådgivningsskikk har blitt omformulert og fått ny struktur. Videre har emneområdet regelverk blitt utvidet med nye fagemner. For oppdateringer 2013 har de nye fagemnene i regelverk fått redusert detaljerings grad og utformet slik at det blir mest mulig relevant for autoriserte finansielle rådgivere. Nøyaktig beskrivelse av generelt regelverk for tverrgående emner finnes i fagplan for kunnskapsprøven publisert Tema 8 (Utvidelse): Rettslige konsekvenser av rådgiver/selgers rolle og handlinger Beskrivelse/begrunnelse: Det er viktig at rådgivere og selgere har oversikt over rettssystemet, grunnleggende kunnskaper om juridisk metode samt god kunnskap om rådgivers rolle ved avtaleinngåelser med kunder, herunder oversikt over fullmaktsrammer og mulige konsekvenser for selskapet og den ansatte eller kontraktsmedhjelper ved rettsbrudd. Nyhet/faglig endring Emneområde: Regelverk Omfang: Middels 8.1. Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om juridisk metode, herunder anvendelse og harmonisering av relevante rettskilder på aktuelle rettsområder Fakta Kandidaten skal vite at og på hvilken måte råd/ anbefalinger i strid med gjeldende regelverk kan medføre ansvar for selskapet og/eller rådgiver/selger Kontraktsrett: Kandidaten skal kjenne til grunnleggende kontraktsrett, herunder om avtaleinngåelse, kontraheringsplikt, formfrihet og formkrav, fullmaktslæren, avtaletolkning Fakta og ugyldige avtaler Erstatningsrett: Kandidaten skal kjenne til vilkårene for erstatning i og utenfor kontrakt, herunder: Ulike typer ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng. Fakta økonomisk tap og nedsettelse av ansvaret som følge av forhold på skadelidtes side. 11

12 Tema 9 (Utvidelse): Utvidelse og endringer i etikkpensumet «Mot og tillit» Kunnskap om profesjonsetikk skal være med på å styrke rådgivers forståelse av egen rolle, samt se sammenhengen mellom egen yrkesutøvelse og tilliten til yrkesgruppen/næringen. I forbindelse med samordningen av autorisasjons- og godkjenningsordningene i finansnæringen er det utarbeidet en ny detaljert fagplan for tverrgående kompetanse (etikk, god rådgivningsskikk og regelverk), dvs. emneområdene som er felles for alle ordningene. I tillegg er pensumheftet Mot og tillit blitt revidert. Følgende endringer er gjort: Kapittel 1: Etikk på kartet (nyskrevet) Kapittel 2: Begrunnelse (omarbeidet) Kapittel 3: Etiske dilemmaer (omarbeidet) Kapittel 4: Profesjonalitet (omarbeidet) Kapittel 5: Etikk og tilbakemelding (omarbeidet med nytt stoff) Kapittel 6: Næringens rolle og ansvar (nyskrevet, nytt stoff) Etiske utfordringer er en del av finansielle rådgiveres arbeidshverdag. I dag forventes det at finansielle rådgivere kan håndtere slike utfordringer på en systematisk måte på grunnlag av teoretisk og praktisk kompetanse i etikk. I møte med konkrete utfordringer skal de kunne anvende etiske begreper og prinsipper, kunne ta beslutning rundt etiske dilemmaer, treffe selvstendige valg og kunne begrunne disse godt. Fokusområde og nyhet Emneområde: Etikk og god rådgivningsskikk Omfang: Middels Pensumheftet Mot og tillit er revidert og endringer/utvidelser defineres som nyhet for Kandidaten skal opprettholde og videreutvikle praktisk kompetanse i etikk med utgangspunkt i pensumteksten Fakta i revidert utgave av Mot og tillit. Spesielt skal kandidaten Forstå kunne anvende nytt fagstoff i kapittel 1, 5 og 6 på Anvendelse konkrete problemstillinger. 12

13 Tema 10 (Utvidelse): Regler for god rådgivningsskikk I oktober 2012 ble det innført nye og oppdaterte regler om god rådgivningsskikk som nå er felles for finansiell rådgivning og forsikring, se informasjon på Det er viktig at rådgivere innarbeider dette i sitt daglige virke. Alt som tidligere var gjeldende for finansiell rådgivning, er tatt med i ny god rådgivningsskikk. Det er ingen nedjustering av noen av reglene, men det er noen tekstlige omarbeidelser for å nyansere hva som gjelder finansiell rådgivning og forsikring. Følgende regler er nye: Nr. 1 Planlagte kundesamtaler skal være godt forberedt Nr. 2 Rolleavklaring «Presenter deg selv, bedriften din og rammene som gjelder for kundesamtalen. Avklar kundens forventninger. Sørg for at det ikke feilaktig skapes inntrykk av at rådene som gis er uavhengige eller nøytrale.» Det skal avklares tydelig med kunden hva som er rammene for selve møtet. Rammene for møtet vil få betydning for hvor langt rådgiver og kunde går i behovsavdekkingen, men også for kundens ansvar til selv å gjøre vurderinger om produktet er egnet/passer for ham. Nyhet og fokusområde Emneområde: Etikk og god rådgivningsskikk Omfang: Middels I 2012 ble det innført nye og oppdaterte regler om god rådgivningsskikk som nå felles for finansiell rådgivning og forsikring. Det er viktig at rådgivere innarbeider dette i sitt daglige virke Kandidaten skal både forstå betydningen av og kunne anvende de 10 reglene for god rådgivingsskikk på aktuelle og relevante problemstillinger på tvers av alle emneområder Kandidaten skal kunne redegjøre for endringene i god rådgivningsskikk, herunder spesielt betydningen av ny regel nr. 2. Anvendelse

14 : 3. Anbefalinger til fagplanen For hvert tema gjelder: Det er viktig med en helhetlig kompetanse og det å kunne benytte kompetansen i praksis. Der det er naturlig, bør oppdateringen se ulike temaer i fagplanen sammenheng. Like viktig er det å se det enkelte temaet i sammenheng med praksis. Ett eksempel fra foreliggende fagplan på temaer som bør sees sammen, kan være: Konsekvenser av rådgiver/selgers rolle og handlinger (rettslige konsekvenser (tema 8), retningslinjer egnethetstesting (tema 7) og god rådgivningsskikk (tema 10). Opplegg for oppdatering Opplegg for oppdatering bør se temaene i sammenheng der det er naturlig, og knytte dem til praksis. Å ha fagkunnskap er en forutsetning for å forstå kunden og for å kunne gi faglige riktige råd, men er ikke tilstrekkelig for å være en god finansiell rådgiver. Det anbefales derfor at bedriftene organiserer et godt og kontinuerlig oppdateringsopplegg for rådgiverne slik at de kan tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for å utøve god rådgivning. Tilrettelegging og noen aktuelle virkemidler for oppdatering som kan tilbys rådgivere fra bedriftene/opplæringsleverandører: 14 Tilgang på «nyhetskanal». AFRs fagråd vil jevnlig orientere om aktuelle temaer som autoriserte bør oppdatere seg på, og som kan bli temaer i neste fagplan for oppdateringer. Samtidig understrekes det at AFRs forslag ikke skal forstås slik at det ikke er andre temaer rådgiveren bør oppdateres på, og at dette kan variere mellom bedriftene. Målrettede og gode presentasjoner av aktuell fagkunnskap. Bruk av case som gode eksempler fra praksis. Trening i praksis. Gruppediskusjoner. Fokus på delingskultur hvor det er åpenhet for å diskutere problemstillinger, feil og gode kundesituasjoner.

15 V Hansteens gt. 2, Postboks 2572 Solli, N-0202 Oslo, Telefon

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015 fagplan for KUNNSKAPSPRØVEN 2015 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 6 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 6 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 7 4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 3 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 3 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1.1. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.2. OVERSIKT OVER INNHOLD 5 1.3. KRAV TIL BESTÅTT

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring : InnHOLD DEL 1 1.1. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 4 1.2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 1.3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 5 1.4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

kreditt privatmarked for kredittrådgivere

kreditt privatmarked for kredittrådgivere kreditt privatmarked for kredittrådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN I KUNDEMØTER

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Kompetansekrav i finanssektoren

Kompetansekrav i finanssektoren NFT Kompetansekrav 2/2004i finanssektoren Kompetansekrav i finanssektoren av Magne Førre Et utvalg nedsatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nylig lagt fram en innstilling om kompetansekrav

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer