Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011"

Transkript

1 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

2 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall og gjennomføring 4 Frister og ansvar 5 Vurderingsform 5 Vanskelighetsgrad 5 er 6 Demotest 6 2. Nyheter og faglige endringer Emneområde 1 personlig økonomi 8 Tema 1: Ny pensjonsreform (fokusområde) Tema 2: Arve- og uskifteregler for ugifte samboere Tema 3: Nye takseringsregler for bolig 2.2. Emneområde 2 Makroøkonomi 9 Tema 4: Konjunkturpolitikken 2.3. Emneområde 3 Finansmarkeder 9 Ingen nyheter i emneområde 3, se fokusområder Emneområde 4 Produktgrupper 9 Tema 5: Nye regler for spesialfond (hedgefond) Tema 6: Opphør for overgangsordningen for IPA og nye regler for IPS 2.5. Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk 10 Tema 7: Navigasjonshjulet (også fokusområde) 2.6. Emneområde 6 Regelverk 11 Tema 8: Lydopptaksforskrift Tema 9: Forbud mot salgsbasert avlønning 2 3. Fokusområder Emneområde 1 Personlig økonomi 13 Tema 1: Ny pensjonsreform se under nyheter emneområde 3.2. Emneområde 2 Makroøkonomi 13 Ingen fokusområder emneområde Emneområde 3 Finansmarkeder 13 Tema 10: Aktiv kontra passiv forvaltning og velfungerende markeder 3.4. Emneområde 4 Produktgrupper 14 Tema 11: Fondskostnader Tema 12: Aktuelt innenfor produkter 3.5. Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk 15 Tema 13: Hvordan anvende etikk i praksis, med spesiell vekt på Navigasjonshjulet (se tema 7 om Navigasjonshjulet under nyheter) Tema 14: Regler for god rådgivningsskikk 3.6. Emneområde 6 Regelverk 15 Tema 15: Lov om verdipapirhandel grense mellom ekspedisjon (ordreformidling) og rådgivning.

3 : 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven Oppdateringsprøven skal ha som overordnet mål å sikre legitimitet til ordningen ved at det føres kontroll med at finansielle rådgivere har oppdaterte kunnskaper. Kravet til kunnskaps oppdatering er beskrevet i grunnlagsdokumentet «Regler for autorisasjon av finansielle rådgivere» (regelverket) a) Den autoriserte finansielle rådgiver har sammen med bedriften ansvar for at autoriserte finansielle rådgivere gjennomgår jevnlige kunnskapsoppdateringer. b) Gjennomførte kunnskapsoppdateringer må dokumenteres gjennom en oppdateringsprøve hvert annet år. Oppdateringsprøven skal være en kunnskapsprøve om nyheter og fokus områder. Oppdateringsprøven skal omhandle vesentlige nyheter og faglige endringer som gjelder kravene i autorisasjonen. Oppdateringsprøven skal også omfatte utvalgte fokusområder. Fokusområder vil være fagemner fagrådet ønsker å vektlegge spesielt. Omfanget og forholdet mellom nyheter og utvalgte fokusområder kan variere fra år til år. 3

4 Fagplanen for oppdateringsprøven Fagplanen gir kandidatene som skal ta prøven en oversikt over faginnhold, stoffomfang, beskrivelse av kunnskapskrav og kunnskapsnivå. Fagplanen danner grunnlaget for å utvikle relevant opplæringsopplegg. Fagplan publiseres 31. januar hvert år. Innholdet er basert på endringer/nyheter de to siste kalenderår, samt utvalgte fokusområder. Pensum til oppdateringsprøven Deler av pensum er utgitt av AFR: Heftet Mot og tillit, samt navigasjonshjulet Regler for god rådgivningsskikk Aktuelle lover og regler Rundskriv nr 17/ 2010 fra Finanstilsynet Pensum innenfor de øvrige områdene i planen velges av den enkelte finansbedrift. Praktisk gjennomføring Gjennomføringen av oppdateringsprøven skal følge regelverket 3-4 til 3-8, spesielt for oppdateringsprøven er: Oppdateringsprøven må besvares i løpet av 1 time. Det kan etter søknad tildeles tilleggstid på 20 minutter for kandidater med særskilte behov ( 3-6a). En kandidat og/eller dennes arbeidsgiver kan innen 1 uke etter å ha mottatt meddelelse om at oppdateringsprøven ikke er bestått, klage over bedømmelsen eller andre forhold i forbindelse med prøven. ( 3-8). Oppdateringsprøven kan gjennomføres ved Folkeuniversitetet (FU) testsentre eller internt etter regelverket ( 3-5). Tidsintervall og gjennomføring Første forsøk på oppdateringsprøven må gjennomføres i perioden 15. august oktober Dersom prøven ikke bestås, skal det gå minimum 1 uke før nytt forsøk. Eventuelle 2. og 3. gangs forsøk må gjennomføres senest innen 30. november. Den som ikke består oppdateringsprøven etter maksimalt tre forsøk, må avlegge fullstendig ny autorisasjonsprøve etter reglene i 3 1. Inntil slik ny autorisasjonsprøve er avlagt, mister den ansatte retten til å praktisere som finansiell rådgiver, og kan kun arbeide med rådgivningsoppgaver under veiledning og kontroll av leder eller en annen autorisert finansiell rådgiver. Bedriften har ansvar for å melde dette inn til autorisasjonsordningen som sørger for at det blir registrert, jf. reglene om register i kapittel 4. ( 3-2c). Figur: Periode mellom innvilget autorisasjon og første oppdateringsprøve: Eksempel: Autorisert - dato Ingen test Fagplan publiseres Periode for oppdateringstest Læring Siste frist for 2. og 3. forsøk Eksempler på periode fra innvilget autorisasjon til første oppdateringsprøve evt konting 4

5 Frister og ansvar Det er bedriftenes ansvar at fristen for oppdateringsprøve blir overholdt av den enkelte kandidat. Det skal gis varsel fra AFR til bedriftene om utløpte autorisasjoner, det vil si at oppdaterings prøve ikke er gjennomført innen fristene: Frist 31/10: 1. forsøk oppdateringsprøven må være gjennomført Frist 30/11: Oppdateringsprøven må være bestått Hvis AFR får tilbakemelding fra bedriften om at det er gitt utsettelse i hht 3.2 (d) vil rådgiveren beholde autorisasjonen og meldes opp til oppdateringsprøve høsten Hvis AFR ikke får slik tilbakemelding innen en måned fra varsel er sendt vil rådgiveren måtte avlegge fullstendig ny autorisasjonsprøve; 3.2 (c). Inntil slik ny autorisasjonsprøve er avlagt, mister den ansatte retten til å praktisere som finansiell rådgiver, og kan kun arbeide med rådgivningsoppgaver under veiledning og kontroll av leder eller en annen autorisert finansiell rådgiver. Bedriften har ansvar for å melde dette inn til autorisasjonsordningen som sørger for at det blir registrert, jf. reglene om register i kapittel 4. Selv om oppdateringsprøven ikke gjennomføres, har den autoriserte finansielle rådgiver sammen med bedriften ansvar for at autoriserte finansielle rådgivere gjennomgår jevnlige kunnskapsoppdateringer. 3.2 (a). Vurderingsform Vurderingen skjer gjennom en flervalgstest og inneholder to deler: Del 1: Nyheter/faglige endringer Nyheter og faglige endringer vil testes med enkeltstående flervalgsoppgaver på samme måte som den ordinære kunnskapsprøven. Del 2: Fokusområder Fokusområdene vil bli testet gjennom bruk av cases hvor tema fra flere emneområder vil bli presentert. Et case er en beskrivelse av en hendelse eller et tilfelle, for eksempel fra et kundemøte, en avisartikkel eller en bankklagesak. Problemstillinger til casene vil hovedsakelig bli utviklet med utgangspunkt i innhold fra fokusområder, men kan også inneholde spesielt viktige nyheter for eksempel ny pensjonsreform. Testbasen vil inneholde et sett av cases. Til hvert case vil det være flere ulike oppgavesett. Casene blir offentliggjort 3. mai 2011, og kandidatene oppfordres til å vurdere alle casene grundig og gjerne diskutere i grupper før de går opp til oppdateringsprøven. På oppdateringsprøven vil kandidatene bli testet i ett case og ett etisk dilemma. Casene vil også være tilgjengelig når prøven gjennomføres. Det er utviklet en demotest hvor kandidatene kan teste eksempel på cases. Vanskelighetsgrad Vanskelighetsgraden skal gjenspeile hva som forventes at finansielle rådgivere bør kunne om vesentlige faglige nyheter og endringer, samt utvalgte fokusområder. Grensen for bestått er 70 % riktige svar på totalresultatet. Merk at det ikke vil være krav til beståttprosent på delemner. 5

6 er Emner i oppdateringsprøven vil kreve ulike nivåer av kunnskapsbeherskelse: Nivåene beskriver hvilken kompleksitet oppgavene har innenfor de ulike kunnskapskravene som skal testes. Nivåene bygger på hverandre. Hvis man har kunnskap på nivå 2, så har man også kunnskap på nivå1. Temaer og kunnskapskrav som skal testes på nivå 2 kan også ha oppgaver som er på nivå 1. er er spesifisert, sammen med kunnskapskravene i fagplanen. er Gjengi fakta/vite at (nivå 1) (nivå 2) Anvendelse (nivå 3) Analyse (nivå 4) Beskrivelse noen stikkord Huske eller gjengi informasjon, fakta, begreper, definisjoner og prinsipper Vite at noe er som det er Kunnskap om fakta, metoder, saksforhold Kandidaten skal kunne forstå sammenhengen i en problemstilling eller forholdet mellom ulike størrelser, begreper Forstå meningen eller hensikten med noe Ofte vil det være tale om omforming eller oversettelse av informasjon, ikke bare å gjengi faktabasert kunnskap Det å bruke en gitt tabell til å se hvilken aldersgruppe som sparer mest, vil være eksempel på forståelse Ved anvendelse skal kandidaten selv finne ut hvilken metode eller prinsipp som kan brukes for å løse oppgaven Identifisere en kjent situasjon/problem og bruke hensiktsmessig kunnskap eller en metode Forutsi sannsynlige hendelser fra spesifiserte betingelser. Å utføre en utregning basert på oppgitte verdier er et eksempel på anvendelse Analyse går noe videre og innebærer en oppdeling av case/ saksforhold til enklere deler, og kunne påvise sammenhengen mellom delene Man må kunne analysere enkeltproblemstillinger, se disse i sammenheng og videre velge hensiktsmessig metode/ kunnskap og konkludere Demotest Kandidatene får tilgang til en demotest («test deg selv test») med ca 10 relevante oppgaver. Denne er fritt tilgjengelig og har som formål å gi kandidatene et inntrykk av innhold og testform. Omfanget som presenteres i demotesten, vil være mindre enn for den ordinære oppdateringsprøven og kan ikke anses som en kartleggingstest for oppdateringsprøven. Testen består av: Nyheter: 5 oppgaver Case: 3 oppgaver Etisk dilemma: 2 oppgaver 6

7 : 2. Nyheter og faglige endringer Oversikten gir en kort beskrivelse av nyhetene og de faglige endringene for hvert emne område. Det gis en begrunnelse for valg av hvert tema, samt at kunnskaps kravene er spesifisert for det aktuelle tema. Spesielt viktige nyheter kan trekkes inn i oppgaver sammen med fokusområder i case. Der dette er aktuelt er det presisert. 7

8 2.1. Emneområde 1 personlig økonomi Følgende temaer i emneområde 1 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: Fra og med 2011 innføres en ny pensjonsreform. Det gjennomføres omfattende endringer som i stor grad påvirker både opptjening av pensjonsrettigheter og uttak av pensjon. Loven om arve- og uskifteregler for ugifte samboere trådte i kraft Fra 2011 er det innført nye takseringsregler for bolig som gir konsekvenser for formuesberegning. Tema 1: Ny pensjonsreform (fokusområde) Ny pensjonsreform er et helt sentralt område innen personlig økonomisk rådgivning. Kandidaten skal forstå sentrale sammenhenger og konsekvenser ved pensjonsreformens nye regler for opptjening, fleksibelt uttak, overgangsregler, levealderjustering og regulering av beholdning og pensjoner for kunder. Kandidaten skal forstå hvordan AFP tilpasses nye regler, både tilpasning til privat sektor og den manglende tilpasningen av offentlig AFP. Kandidaten skal kjenne til/gjengi sentrale sider ved nye skatteregler for alderspensjonister, herunder beskatning av lønn og pensjon for de som helt eller delvis har gått av med pensjon. Tema 2: Arve- og uskifteregler for ugifte samboere Reglene er viktige å kjenne til for kunder som skal planlegge sin fremtidige økonomi. Kandidaten skal kunne gjengi de viktigste sidene og relevante sammenhenger/konsekvenser ved arve- og uskifteregler for ugifte samboere, herunder arv etter loven, pliktdelsarv for livsarvinger, testament og videre kunne utføre enkle utregninger. Anvendelse Tema 3: Nye takseringsregler for bolig Takseringsreglene for bolig ble innført i 2010 (innrapportering i oktober). De nye takseringsreglene har konsekvenser for formuesberegning. Kandidaten skal forstå sammenhenger og konsekvenser som de nye takseringsreglene gir for formuesberegning. 8

9 2.2. Emneområde 2 Makroøkonomi Følgende tema i emneområde 2 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: Konjunkturpolitikk, fordi aktiv finanspolitikk har fått mer oppmerksomhet med finanskrisen. Tema 4: Konjunkturpolitikken Finanspolitikk har fått mer oppmerksomhet med finanskrisen. I utgangspunktet legges det sterke føringer på finanspolitikken via handlingsregelen. Normalt skal denne følges, og de automatiske stabilisatorene bidra til konjunkturstabiliseringen. Politikken endres imidlertid ved kraftige resesjoner eller kriser. Da blir aktiv finanspolitikk mer sentralt. For å finansiere ekspansive tiltak ved kriser og eventuelle redningspakker, vil de fleste land øke sine underskudd på statsbudsjettet, og noen redusere sine overskudd (som Norge). Slik underskuddsbudsjettering er viktig for å unngå ny resesjon, problemet er langtidsvirkningene. Rådgivere bør ha noe innsikt i problemstillinger rundt dette. Kandidaten skal forstå konsekvenser av underskuddsbudsjettering på lang sikt, gjeldsproblemer og eldrebølge Emneområde 3 - Finansmarkeder Ingen nyheter i emneområde 3, se fokusområder Emneområde 4 Produktgrupper Følgende temaer i emneområde 4 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: I 2010 ble det innført nye regler for spesialfond (hedgefond). Både overgangsordningen som ble innført i forbindelse med avviklingen av IPA i og bortfall av de fleste skattefordelene ved livrente fra 2007 opphører fra Dette betyr at det ikke er mulig å gjenkjøpe IPA er med lav innestående sum (under 93000,-). Videre er det innført nye regler for IPS. Tema 5: Nye regler for spesialfond (hedgefond) Det ble sommeren 2010 innført nye regler for spesialfond. Dette medfører i praksis at alt salg og markedsføring av hedgefond ble forbudt til ikke-profesjonelle kunder. I denne forbindelse har produktprodusentene sett på alternative løsninger, herunder etablering av nye verdipapirfond klassifisert som UCITS-fond, men med hedgefondlignende egenskaper. Det betyr at fondene blant annet har mulighet til å geare samt selge aksjer short. Kandidaten skal vite at det kun er profesjonelle aktører som kan kjøpe andeler i spesialfond i dag (hedgefond). Samt at det nå er lansert verdipapirfond som har hedgefond lignende egenskaper, og hvilke frihetsgrader disse fondene har i sine investeringsmandater. 9

10 Tema 6: Opphør for overgangsordningen for IPA og nye regler for IPS Dette er relevant for rådgiverne å vite for å se konsekvenser og gjøre vurderinger opp mot andre produkter. Spesielt med tanke på avkastning etter skatt. Kandidaten skal vite at overgangsordningen har opphørt, og hvilke konsekvenser dette har. Videre skal kandidaten kunne gjengi sentrale sider ved de nye reglene for IPS, bl.a. uttak fra 62 år Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk Følgende temaer i emneområde 5 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: Navigasjonshjulet erstatter den firedelte tabellen som ble presentert i første utgave av Mot og tillit. De to figurene er begge visualiseringer av sentrale elementer i etiske diskusjoner. Forskjellen mellom dem er at den nye figuren dekker ytterligere to elementer. Den firedelte tabellen tar for seg temaene etikk, økonomi, omdømme og jus, mens Navigasjonshjulet også favner identitet og moral. Tema 7: Navigasjonshjulet (også fokusområde) Erfaringen fra kurs for finansielle rådgivere er at det er både klargjørende og relevant å diskutere etiske utfordringer i lys av identitet og moral. Navigasjonshjulet gir med andre ord et mer dekkende bilde av etiske problemstillinger enn den firedelte tabellen som ble presentert i første utgave av Mot og tillit. Styrken ved å trekke inn begrepet «identitet» er å åpne for å vurdere handlingsalternativer ut fra de verdiene som ligger til grunn for finansbransjen eller for den enkelte finansvirksomhet. Ved å inkludere begrepet «moral» oppnår en å adressere eventuelle moralske oppfatninger samtidig som en ivaretar skillet mellom etiske og moralske hensyn. Kandidaten skal kunne gjengi og forstå Navigasjonshjulet, og kunne anvende det i diskusjonen av konkrete problemstillinger. Anvendelse 10

11 2.6. Emneområde 6 Regelverk Følgende temaer i emneområde 6 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: Lydopptaksforskriften trer i kraft Finanstilsynet i rundskriv 17/ 2010 Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden. Departementet sendte brev i juni 2010 om dette pga av reglene om interessekonflikt. Tema 8: Lydopptaksforskrift Alle finansielle rådgivere bør ha et aktivt forhold til det faktum at alle samtaler som finner sted på telefon hvor det ytes investeringsrådgivning skal tapes. Dette bør skjerpe aktsomheten når det gjelder (i) hvordan man ordlegger seg, (ii) at man er nøye på å gi riktig og relevant informasjon og (iii) at man forholder seg aktivt til det underliggende regelverk. I tillegg skal all elektronisk informasjon lagres. De samme hensyn som ovenfor gjør seg gjeldende her. Kandidaten skal kjenne til/gjengi sentrale sider ved innholdet i lydopptaksforskriften og forstå konsekvenser av denne. Kandidaten skal vite at alle telefonsamtaler som skjer i tilknytning til en investeringstjeneste, skal tapes og være gjenfinnbar etter visse angitte kriterier. Kandidaten skal vite at all elektronisk informasjon som skjer i tilknytning til en investeringstjeneste skal lagres etter visse angitte gjenfinningskriterier. Kandidaten skal kunne gjengi regelen og forstå hvorfor vi har den. Loggføringen vil kunne danne grunnlag både for etterprøving av regelverket overfor kundene og overfor Finanstilsynet. Tema 9: Forbud mot salgsbasert avlønning Bestemmelsene vil kunne få betydning for rådgiverens adgang til å motta bonuser. Dessuten markeres det at kundens interesser skal gå foran bedriftens interesser. Dersom en ansatt ved ytelsen av investeringstjenesten/investeringsrådgivning gis avlønning som er direkte knyttet til kundens investeringer (salgsbasert avlønning), utgjør dette en interessekonflikt og er i strid med verdipapirhandelloven. Det samme gjelder dersom det gis en avlønning som er direkte knyttet til om kunden velger å investere eller ikke. Kandidaten skal forstå formålet med rundskrivet og kunne gjengi hovedinnholdet. 11

12 : 3. Fokusområder Tema for fokusområder er hovedsakelig basert på eksisterende innhold i kunnskapsprøven. Det kan være mindre justeringer eller tilleggsopplysninger. For oppdateringsprøven 2011 gjelder det begrepet «high watermark» tema 11 og CESR S anbefaling i tema 15. Hensikten med fokusområder er å rette søkelyset på spesielt viktige områder i gjeldende periode for oppdateringsprøven. Enkeltelementene/temaene vil kunne teste faktakunnskaper, forståelse eller anvendelse. I casene hvor flere tema ses i sammenheng og man skal velge konklusjon eller vurdering, vil det kunne kreves analyse for å løse en del av oppgavene. Det forutsettes at kandidatene har grunnleggende basiskunnskaper. Det forventes ikke at kandidaten skal ha detaljkunnskap fra selve kunnskapsprøven. 12

13 3.1. Emneområde 1 Personlig økonomi Tema 1: Ny pensjonsreform se under nyheter emneområde 1 Den nye pensjonsreformen anses å være så viktig og omfattende at temaet også trekkes inn i casene Emneområde 2 Makroøkonomi Ingen fokusområder emneområde Emneområde 3 - Finansmarkeder Tema 10: Aktiv kontra passiv forvaltning og velfungerende markeder Diskusjoner omkring fordeler og ulemper med aktiv og passiv forvaltning har stått sentralt det siste året, blant annet når det gjelder forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Dette fondet har vært en aktiv bruker av aktiv forvaltning for deler av sine mandater, uten at det er dokumentert meravkastning. I en rådgivningssituasjon skal en finansiell rådgiver både ta hensyn til forventet avkastning på det som selges og kostnadene ved forvaltningen. Kandidaten skal med utgangspunkt i porteføljeteorien forstå grunnlaget for og forskjellen mellom aktiv og passiv forvaltning. Kandidaten skal kjenne til hva som karakteriserer et velfungerende marked (svak, halvsterk og sterk effisiens) og konsekvensen av dette for valg av produkt. Kandidaten bør kjenne ulike nøkkeltall/metoder (blant annet P/E, P/B) som aktive forvaltere benytter for å velge markeder/bedrifter. Kandidaten skal forstå at fond kan ha valutarisiko og hvilke konsekvenser det kan ha. 13

14 3.4. Emneområde 4 Produktgrupper Tema 11: Fondskostnader Det er viktig at rådgivere forstår de ulike kostnadsstrukturene som verdipapirfond kan ha. Det finnes ulike kostnader som belastes i verdipapirfond; årlige forvaltningshonorarer (lave for indeksfond, høyere for aktivt forvaltede fond), flere typer suksesshonorarer (både symmetriske og asymmetriske), samt tegnings- og innløsningsprovisjon. Finanstilsynet satte ned foten for asymmetrisk suksesshonorar i norskregistrerte verdipapirfond på midten av tallet. Det har likevel i de senere årene blitt lansert noen fond registrert i utlandet (som selges i Norge) med en ny type asymmetrisk suksesshonorar, kalt «high watermark». Det er ikke usannsynlig at «high watermark» blir foretrukket av Finanstilsynet hvis Finanstilsynet åpner for asymmetrisk suksesshonorar i norskregistrerte verdipapirfond igjen. Det er viktig å være klar over hvilke konsekvenser de forskjellige strukturene for suksesshonorarer har for andelseierne. Kandidaten skal vite at det er ulike kostnadsstrukturer på fond, og forstå hva de innebærer for kunden. Kandidaten skal forstå forskjellene mellom fast forvaltningshonorar og suksesshonorar (både symmetrisk og asymmetrisk) og kunne gjengi hva begrepet high watermark betyr. Kandidaten skal forstå forskjellen på kostnader (og egenskaper til produktene) mellom unit link fond (sparing i fond innen spareforsikring) og frie verdipapirfond. Tema 12: Aktuelt innenfor produkter I år rettes fokus mot eiendomsfond som et aktuelt produkt. I perioden 2003 til 2008 dukket det opp flere eiendomsinvesteringsprodukter som har fått betegnelsen fond. Fond er en noe upresis betegnelse, fordi de i all hovedsak er porteføljeselskaper (organisert som aksjeselskaper eller kommandittselskaper). De regnes altså ikke som verdipapirfond, for eksempel et aksjefond. Det er viktig å være klar over at det er store forskjeller mellom vanlig aksjefond og eiendomsfond (blant annet likviditet, kostnader og verdivurdering). Det ble solgt mye eiendomsfond til privatmarkedet (også til småsparere) frem til Det medfører at mange kunder har andeler i eiendomsfond i dag. En Autorisert finansiell rådgiver skal ha tilstrekkelige kunnskaper til å gi gode svar til kunder som allerede eier andeler i eiendomsfond i dag. Formålet med kunnskapen er ikke å åpne for salg av eiendomsfond fra finansielle rådgivere til massemarkedet igjen, men at alle rådgivere likevel skal ha nødvendig kompetanse til å henvise aktuelle kunder videre til spesialister. Kandidaten skal kunne gjengi de viktigste produktegenskapene til eiendomsfond. Kandidaten skal forstå hva det innebærer å kjøpe unoterte verdipapirer og hvor likvide slike investeringer er. Kandidaten skal kunne gjengi hvilke kostnader som påløper, og videre forstå skille mellom kostnader på egenkapitalen og totalkapitalen («gearing effekt»). 14

15 3.5. Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk Tema 13: Hvordan anvende etikk i praksis, med spesiell vekt på Navigasjonshjulet (se tema 7 om Navigasjonshjulet under nyheter) Det er et mål at kandidaten skal kunne anvende etiske prinsipper, etiske verktøy og profesjonsetiske begreper på konkrete eksempler. Pensummaterialet innen etikk er ment å være til støtte for rådgiverne når de står overfor etiske utfordringer i arbeidshverdagen. I denne sammenhengen er Navigasjonshjulet et sentralt etisk verktøy. Kandidaten skal kunne gjengi og forstå etiske prinsipper, etiske verktøy og profesjonsetiske begreper, og kunne anvende dem i diskusjonen av konkrete problemstillinger. Anvendelse Tema 14: Regler for god rådgivningsskikk Reglene for god rådgivningsskikk er alltid viktig og vil vektlegges som et fast fokusområde i oppdateringsprøven. Kandidaten skal både forstå betydningen av og kunne anvende de 10 reglene for god rådgivingsskikk på aktuelle og relevante problemstillinger på tvers av alle emneområder. Anvendelse 3.6. Emneområde 6 Regelverk Tema 15: Lov om verdipapirhandel grense mellom ekspedisjon (ordreformidling) og rådgivning. Når en rådgiver skal yte et investeringsråd, må det gjennomføres en egnethetstest av kunden. Dette er tidkrevende for rådgiveren. Dersom det kun skal gjennomføres en ren ekspedisjon (ordreformidling) skal det bare gjennomføres en hensiktsmessighetstest, eventuelt kun gis en advarsel på enklere produkter. Dette gjør at mange rådgivere vil velge ekspedisjon fremfor investeringsrådgivning. Problemet med å velge ekspedisjon (ordreformidling) er at rådet likevel kan bli oppfattet av kunden som et investeringsråd. CESR (Committee of European Securities Regulators) har blant annet presisert at kundens oppfatning skal vektlegges, basert på kundens subjektive oppfatning. Tjenesten kan altså anses som rådgivning selv om rådgiveren rent objektivt ikke har ytet et investeringsråd. Det er sentralt at rådgivere kan skille godt mellom disse to tjenestene. 15 Kandidaten skal forstå forskjellen mellom rådgivning hvor det kreves egnethetstest og ren ordreformidling hvor det kreves hensikts messighetstest, eventuelt advarsel på enklere produkter. Kandidaten skal kunne anvende denne kunnskapen basert på konkrete problemstillinger. Anvendelse

16 V V Denne versjon Hansteens gt. 2, Postboks 2572 Solli, N-0202 Oslo, Telefon

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015 fagplan for KUNNSKAPSPRØVEN 2015 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 6 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 6 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 7 4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 3 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 3 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring : InnHOLD DEL 1 1.1. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 4 1.2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 1.3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 5 1.4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1.1. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.2. OVERSIKT OVER INNHOLD 5 1.3. KRAV TIL BESTÅTT

Detaljer

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS 1. Målsetting med veiledningen Denne veiledningen skal være en støtte for sensorer og kandidater i forberedelse og gjennomføring av kombinert praktisk prøve.

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

kreditt privatmarked for kredittrådgivere

kreditt privatmarked for kredittrådgivere kreditt privatmarked for kredittrådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN I KUNDEMØTER

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

20.08.2012 NOTAT 11/15088 FRA:

20.08.2012 NOTAT 11/15088 FRA: 20.08.2012 NOTAT TIL: SAKSNR.: 11/15088 FRA: Kartlegging - informasjon og rådgivning ved salg av individuelle livsforsikringsprodukter med investeringsvalg der kunden tar investeringsbeslutningene 1. Innledning

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer