AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall Antall tilsluttede bedrifter Antall innmeldte kandidater Antall beståtte kunnskapsprøver Antall autoriserte finansielle rådgivere *for oppdatert oversikt over tilsluttede bedrifter, se AFRs hjemmesider Hendelser i 2012: 31. januar Fagplanen for oppdateringer lanseres. 2. februar AFR og fire andre autorisasjons- og godkjenningsordninger som Finans Norge står bak, besluttes samordnet. 13. juni Resultater fra en spørreundersøkelse blant autoriserte finansielle rådgivere presenteres for AFRs styre av to masterstudenter ved Universitetet i Agder. Autorisasjon gir økt kompetanse og yrkesstolthet. 13. juni Kunnskapsprøven åpnes for alle, også interesserte som ikke er ansatt i en bedrift tilsluttet AFR. 9. juli Fagplan for etikk og god rådgivningsskikk felles for AFR og øvrige autorisasjons- og godkjenningsordninger vedtas. 8. oktober Felles regler for God rådgivningsskikk lanseres. 29. oktober Alternative mekanismer til erstatning for oppdateringsprøven vedtas. 9. november En rapport fra intervjuer med Forbrukerrådet og Finanstilsynet gjeldende evaluering av AFR presenteres for styret av KPMG. 17. desember Samarbeidsmøte med Swedsec, Sveriges lisensieringsordning for finansielle rådgivere, avholdes med målsetting om gjensidige godkjenning av hverandres kunnskapsprøver. 1

2 Sammendrag Ved utgangen av 2012 var det autoriserte finansielle rådgivere, en økning på 727 fra forrige årsskiftet. Ordningen har kommet over i en vedlikeholdsfase og fokuset er nå størst på de rådgiverne som er autoriserte. Årsregnskap for 2012 er behandlet i styret 4. februar 2013 og godkjent av eierorganisasjonene. Ordinær drift viser et overskudd etter finansinntekter på kr Autorisasjonsordningen skal drive i balanse og overskudd tilbakeføres tilsluttede bedrifter. Første halvår 2012 ble arbeidet med alternativ til AFRs oppdateringsprøve startet og høsten 2012 ble det besluttet et nytt oppdateringsregime. Bedriftene får et større ansvar for å sikre oppdatering av rådgiverne mens AFR får en større rolle med tilsyn og kontroll av bedriftene. Det er avholdt sensorkurs, møter i sensornettverket og seminar for internkontroll/compliance-ansvarlige. Det er behandlet 57 klager og søknader fra kandidater, herunder søknader om nye prøver to år etter siste forsøk ( 3-1 f). AFR har også i 2012 gjennomført bedriftsbesøk hos et utvalg tilsluttede bedrifter. Besøkene er preget av stor åpenhet og oppleves svært verdifulle både for AFR og for bedriftene. Et tema i møtene er bedriftenes ansvar for å bidra til synliggjøring av AFR og de autoriserte finansielle rådgiverne. Kontaktmøter avholdes jevnlig med Forbrukerrådet, Finanstilsynet, utdanningsinstitusjonene og leverandørene. Kunnskapsprøven ble i juni åpnet for alle, også interesserte som ikke er ansatt i en bedrift tilsluttet AFR. Dette antas å være nyttig både for arbeidsgiver og arbeidstaker ved fremtidig ansettelse i næringen. Finanstilsynet og Forbrukerrådet har gitt verdifulle innspill i en evaluering av AFR gjennomført av KPMG. De er tilfredse med at ordningen er initiert og drevet av finansbransjen selv. 71 % av autoriserte finansielle rådgivere har besvart en spørreundersøkelse om motivasjon, læring og yrkesstolthet og sier at det viktigste med AFR er at de blir faglig sterkere. AFR har deltatt i prosjektarbeid i regi av Finans Norge og det er nå vedtatt samordning av 5 ulike autorisasjonsog godkjenningsordninger. Siste halvår materialiserte de første synlige resultatene seg fra samordningsarbeidet med øvrige autorisasjons- og godkjenningsordninger. Felles fagplan i etikk og god rådgivningsskikk samt grunnleggende regelverk og nye felles regler for God rådgivningsskikk er vedtatt og lansert. Kompetansestandarder for kreditt og personforsikring er under utredning. AFR har inngått samarbeid med Swedsec, tilsvarende ordning i Sverige, med sikte på gjensidig godkjenning av hverandres kunnskapsprøver. 2

3 Drift Økonomi Årsregnskap for 2012 ble behandlet i styret 4. februar 2013 og godkjent av eierorganisasjonene. Autorisasjonsordningens ordinære drift viser et overskudd på kr Etter finansinntekter på kr er årets resultat kr Autorisasjonsordningen skal drive i balanse og overskudd tilbakeføres tilsluttede bedrifter. Yrkesstolthet, kommunikasjon og synliggjøring Det har vært gjennomført jevnlige kontaktmøter med Finanstilsynet og Forbrukerrådet. I tillegg har representanter fra begge gitt verdifulle innspill til AFR gjennom en evaluering gjennomført av KPMG på oppdrag fra AFR, se omtale lenger ned i årsrapporten. Hele autoriserte finansielle rådgivere besvarte en spørreundersøkelse om motivasjon og læring, herunder bedriftenes tilrettelegging og spørsmål knyttet til yrkesstolthet. 71 % av rådgiverne mener at det viktigste med AFR er at de blir faglig sterkere. Før nyttår sendte AFR ut et brev til toppledelsen i bedriftene der vi henstilte spesielt til bedriftene om å bidra til synliggjøring av AFR og de autoriserte finansielle rådgiverne. Brevet henviste til begge ovennevnte evalueringer. AFR har også i 2012 gjennomført bedriftsbesøk hos et utvalg tilsluttede bedrifter. Besøkene er preget av stor åpenhet og oppleves svært verdifulle både for AFR og for bedriftene. AFR sender jevnlig ut nyhetsbrev til ulike målgrupper. AFR synliggjør ordningen i aktuelle konferanser og seminarer hos utdanningsleverandører og andre organisasjoner. Utdanningsleverandørene er en viktig kommunikasjonskanal for AFR gjennom deres kontakt med bedriftene og rådgiverne. Fagutvikling og kvalitetssikring Fra 1.januar til 31.desember ble det gjennomført kunnskapsprøver, 762 første halvår og 424 annet halvår. Den akkumulerte bestått-prosenten var ved utgangen av året på 64 %. Minst 20 % av gjeldende spørsmålsdatabase byttes ut årlig, inkludert spørsmål som gjelder nyheter. Det ble avholdt praktisk prøver i Bestått-prosenten for disse var 82,6 %. Fagrådet følger opp og kvalitetssikrer statistikker, fagplaner, testdatabaser, cases og dilemmaer har vært preget av to større endringer: 1) Alternative mekanismer for oppdateringsprøven 2) Samordning av finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger og tilpasning av fagplanen til tverrgående emner (felles fagplan for etikk og god rådgivningsskikk samt grunnleggende regelverk for samtlige autorisasjons- og godkjenningsordninger). 3

4 1) Alternative mekanismer for oppdateringsprøven Fra april til oktober 2012 ble det arbeidet med å finne en alternativ løsning til oppdateringsprøven. Høsten 2012 ble et nytt regime for oppdatering behandlet og vedtatt i AFRs organer og hos eierorganisasjonene. Oppdateringsprøven erstattes av en ordning som består av tre elementer: 1. Årlig fagplan for oppdatering samt innføring avkvartalsvise meldinger fra fagrådet om viktige nyheter og fokusområder. AFR skal bidra til å støtte opp under kontinuerlig oppdatering i bedriftene. 2. Internkontroll. Oppdatering av kompetanse blir et fast område i den årlige internkontrollrapporten til AFR. Bedriftene vil bli bedt om å gi et samlet bilde av sine oppdateringsregimer og rapporten vil få et sterkere fokus på jevnlig kompetanseoppdatering og tilrettelegging for læring. 3. AFRs tilsynsarbeid utvides til også å gjelde oppdatering av kompetanse. Tilsyn kan ta utgangspunkt i internkontrollrapporten eller knyttes til AFRs bedriftsbesøk som gjennomføres etter en fastsatt plan. Regelverkets 3-2 og 3-3 er tilpasset endringen. AFR hviler på en tydelig rolledeling mellom ordningen selv og dens organer, tilsluttede bedrifter og leverandører av utdanningstjenester. Det er denne rolledelingen som skal legge grunnlaget for AFRs legitimitet og troverdighet. Den endringen som nå gjøres, er i pakt med den tidligere vedtatte rolledelingen: AFR forblir målepunktet/den eksterne tredjeparten. Kompetanseutvikling og oppdatering av kompetanse er bedriftenes ansvar, og bedriftene velger selv metoder, omfang og eventuelle eksterne leverandører av opplæringstjenester. Endringen innebærer imidlertid at målepunktet flyttes fra enkeltindivid (oppdateringsprøve) til bedrift (tilsyn). Den direkte kontrollen overlates til bedriftene, og AFR kontrollerer disse 2) Samordning av finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger Rådgivningskompetanse har de siste årene vært et prioritert område for finansnæringen. Det er etablert kompetansestandarder på bransjenivå med sikte på at publikum skal nyte godt av relevant og dokumentert kompetanse. (AFR, Godkjenningsordningen i skadeforsikring og tre autorisasjonsordninger i forsikring de sistnevnte er av eldre dato). I hele 2012 ble det arbeidet med å samordne ordningene på de områder der det er rasjonelt og faglig fornuftig. Meningen er å bygge opp et sømløst og fleksibelt byggekloss-system som sikrer legitimitet og som gjør det enklere for medlemsbedriftene å administrere, utvikle og teste kompetanse. Flere av AFRs medlemsbedrifter vil nyte godt av samordningsgevinster. Det er anslått at rundt 4000 autoriserte finansielle rådgivere har skadeforsikring i sin portefølje, og således er omfattet av godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS). Som en konsekvens av samordningsarbeidet har autorisasjons- og godkjenningsordningene nå fått et felles fundament i etikk og felles God rådgivningsskikk. Denne delen av samordningsarbeidet ble lansert i oktober 2012, se mer på 4

5 Tilsyn, regelverk og evalueringer Tilsyn Kunnskapsprøven Det er gjennomført tilsyn med kunnskapsprøven i 2012 samt møter med Folkeuniversitets testsentra (FU) sentralt. Gjennomgang av statistikker over kandidatenes resultater ved henholdsvis bedriftsinterne gjennomføringer og gjennomføringer ved Folkeuniversitets testsentra, har ikke avdekket systematiske forskjeller i bestått-prosentene. Praktisk prøve Det er gjennomført tilsyn ved gjennomføring praktiske prøver. Mer enn to tredeler av prøvene i 2013 ble avholdt i første halvår. Tendensen er nedadgående, og de fleste praktiserende sensorene har hatt tilsyn tidligere. Regelverk og rammeverk fungerer godt i praksis. Sensorene er godt kvalifiserte og gjør en god jobb. Sensorkurs og sensornettverk Det er gjennomført ett sensor 2 kurs og en større samling i sensornettverket i Fokus har vært på sensor 1 sin rolle, etikk- og god rådgivningsskikk samt sensorenes bruk av regler kontra skjønn ved vurdering av kandidaters prestasjoner i praktisk prøve. Internkontroll /compliance-funksjonen: Internkontroll-rapport for 2011 ble behandlet i Autorisasjonsnemnda 2. mai Prioriterte områder i rapporten for 2011 var spørsmål rundt oppfølging av autoriserte finansielle rådgivere. Internkontrollen oppfattes som et meget godt virkemiddel og det oppleves verdifullt for bedriftene å jobbe med spørsmålsstillingene i rapporten. Alle bedrifter har gode rutiner og kontroll på brukeropplysninger og personopplysninger og gode rutiner for avvikling av både kunnskapsprøven og den praktiske prøven. Internkontrollen viste også at: 75 % gjennomfører kunnskapsprøver internt i bedriften. Klageorganet i bedriftene for klager på praktisk prøve ser ut til å fungere godt, og det er få påklager på praktisk prøve. 92,5 % av bedriftene rapporterer at de sørger for at rådgiverne gjennomgår jevnlige kunnskapsoppdateringer. Regelverksaker Klagebehandling: I 2012 ble det behandlet 21 klager på gjennomførte kunnskapsprøver. Klager som etterkommes med nytt forsøk er stort sett begrunnet med tekniske problemer ved gjennomføringen. Klager på praktiske prøver skal i første omgang behandles bedriftsinternt. 4 påklager er behandlet og avslått av Autorisasjonsnemnda. Andre søknader: I 2011 er det innkommet fem søknader om et fjerde forsøk etter regelverkets 3-1 e), to av disse er innvilget. 14 kandidater er innvilget nye forsøk som kan gis to år etter at man har strøket på sine tre forsøk. Andre søknader og dispensasjoner fra regelverket behandles fortløpende av sekretariatet og autorisasjonsnemnda. 5

6 Evalueringer av AFR Fra autoriserte finansielle rådgivere: To studenter ved Universitetet i Agder leverte i juni 2012 sin masteroppgave om autorisasjonsordningen. Hele autoriserte finansielle rådgivere besvarte en spørreundersøkelse om motivasjon og læring, herunder bedriftenes tilrettelegging og spørsmål knyttet til yrkesstolthet. 71 % av rådgiverne mener at det viktigste med AFR er at de blir faglig sterkere. Resultatene er nærmere omtalt i AFRs rapport for første halvår Fra myndighetsorganer: Intervjuer gjennomført av KPMG hos Finanstilsynets og Forbrukerrådet våren 2012, viser at: Myndighetene er positive til AFR-ordningen og er tilfredse med at dette er initiert og drevet av finansbransjen selv. Begge organer gir stor anerkjennelse for oppdateringsdelen av ordningen og ser denne som et bevis for at kompetansehevingen er ment å være et varig tiltak. De er også tilfreds med den dialogen de har hatt og løpende har med AFR s sekretariat om faglige innspill, utvikling i regelverket mv. Finanstilsynet og Forbrukerrådet påpeker samtidig at: det fortsatt er rom for kulturforbedringer i de deler av finansbransjen som håndterer investeringsrådgivning. flere elementer bør inkluderes i de temaene som omfattes av en autorisasjonsordning, f.eks rådgivning rundt boliglån. markedsføringen internt i næringen har vært god, men det er en svakhet at AFR ikke er gjort godt kjent i det offentlige rom. Forbrukerrådet uttaler også: Det er vesentlig at medlemsbedriftene viser eierskap til AFR-ordningen, på denne måten kan etterlevelsen bli en del av bedriftskulturen. 6

7 Utvikling I AFRs strategi er det vedtatt at autorisasjonsordningen bør videreutvikles med sikte på å ta ut faglige og økonomiske stordriftsfordeler. Samordning av autorisasjons- og godkjenningsordninger. AFR deltar i styringsgruppen for samordning og i enkelte prosjektgrupper. AFR - bedriftene vil nyte godt av samordningen mellom AFR og forsikringsordningene som iverksettes fra Det langsiktige målet er modularisering av autorisasjons- og godkjenningsordningene. Dette skal øke sømløsheten og gjøre det enkelt for bedrifter og kandidater å bevege seg mellom ordningene etter hvert som kompetansebehovet endrer seg. De endringer som gjennomføres våren 2013 er et første skritt på veien og muliggjør følgende fritaksordninger: 1) Prøve i tverrgående emneområder (Grunnleggende jus/regelverk, Etikk og God rådgivningsskikk) avlegges kun én gang enten i AFR, i Godkjenningsordningen eller i autorisasjonsordningene i forsikring. 2) Drøfting av etisk dilemma skjer kun én gang enten i Godkjenningsordningen, AFR eller en av autorisasjonsordningene i forsikring. 3) Praktisk prøve gjennomført i AFR gir fritak for Godkjenningsordningens praktiske prøve. 4) Autorisasjonsordningene i forsikring vil ventelig bruke de to nevnte prøvene i tilpassede versjoner. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette og om eventuelle fritaksmuligheter. Det ble i 2012 påbegynt et utredningsarbeid for fagområdene kreditt og personforsikring i regi av Finans Norge. Samarbeid i Norden I 2012 har det vært gjennomført samtaler og møter mellom AFR og Swedsec. Swedsec har innført en rådgiverlisens som har mange likheter med AFRs autorisasjonsordning. AFR vil videreføre samarbeidet med sikte på å få til en fritaksordning mellom AFR og Swedsec. Dette kan gi AFRautorisasjonen økt verdi. Oslo,22. mars 2013 Siv Seglem daglig leder 7

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6 Nr. 4-2013 - 96. årgang Hallingbanker fusjonerer Side 6 Minneord Kjell Remvik er gått bort Det var med sorg vi mottok meldingen om at Kjell Remvik, gikk bort 21. mars. Remvik var tidligere styreleder i

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer