Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012"

Transkript

1 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012

2 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall og gjennomføring 4 Frister og ansvar 4 Vurderingsform 5 Vanskelighetsgrad 5 Kunnskapsnivåer 5 Stoffomfang 5 Demotest 5 2. Tema til oppdateringsprøven 6 For hvert tema gjelder 6 Tema 1: Ny pensjonsreform 7 Tema 2: Praktiske tilpasninger til skatte- og arveavgiftsregler 7 Tema 3: Konjunkturpolitikken 8 Tema 4: Porteføljesammensetning og risiko 9 Tema 5: Investeringskonto 10 Tema 6: Kombinasjonsfond 10 Tema 7: Rentefond 10 Tema 8: Opphør for overgangsordningen for IPA og nye regler for IPS 11 Tema 9: Hvordan anvende etikk i praksis, med spesiell vekt på Navigasjonshjulet 12 Tema 10: Regler for god rådgivningsskikk 12 Tema 11: Ny verdipapirfondlov 13 Tema 12: Lydopptaksforskrift 14 Tema 13: Forbud mot salgsbasert avlønning 15 Tema 14: Lov om verdipapirhandel grense mellom ekspedisjon (ordreformidling) og rådgivning 15 2

3 : 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven Bakgrunn Oppdateringsprøven skal ha som overordnet mål å sikre legitimitet til ordningen ved at det føres kontroll med at finansielle rådgivere har oppdaterte kunnskaper. Kravet til kunnskapsoppdatering er beskrevet i grunnlagsdokumentet «Regler for autorisasjon av finansielle rådgivere» (regelverket) 3 2: a) Den autoriserte finansielle rådgiver har sammen med bedriften ansvar for å gjennomgå jevnlige kunnskapsoppdateringer. b) Gjennomførte kunnskapsoppdateringer må dokumenteres gjennom en oppdateringsprøve hvert annet år. Oppdateringsprøven skal være en kunnskapsprøve om nyheter/faglige endringer de siste to år og fokusområder. 3

4 Fagplanen for oppdateringsprøven Fagplanen gir kandidatene som skal ta prøven en oversikt over faginnhold, stoffomfang, beskrivelse av kunnskapskrav og kunnskapsnivå. Fagplanen danner grunnlaget for å utvikle relevant opplæringsopplegg. Omfanget og forholdet mellom nyheter/faglige endringer og utvalgte fokusområder kan variere fra år til år. Fagplan publiseres 31. januar hvert år. Pensum til oppdateringsprøven Deler av pensum er utgitt av AFR: Heftet Mot og tillit, samt Navigasjonshjulet Regler for god rådgivningsskikk Rundskriv nr. 17/ 2010 fra Finanstilsynet Den enkelte finansbedrift står fritt til å velge pensum for de øvrige områdene omtalt i fagplanen. Praktisk gjennomføring Gjennomføringen av oppdateringsprøven skal følge regelverket 3-4 til 3-8. Spesielt for oppdateringsprøven er: Oppdateringsprøven må besvares i løpet av 1 time. Det kan etter søknad tildeles tilleggstid på 20 minutter for kandidater med særskilte behov ( 3-6a). En kandidat og/eller dennes arbeidsgiver kan innen 1 uke etter å ha mottatt meddelelse om at oppdateringsprøven ikke er bestått, klage over bedømmelsen eller andre forhold i forbindelse med prøven. ( 3-8) Oppdateringsprøven kan gjennomføres ved Folkeuniversitetet (FU) testsentre eller internt etter regelverket ( 3-5). Konsekvenser av ikke beståtte prøver innen 31.12, se regelverket. NB! Regelverket kan bli oppdatert før prøveperioden starter. Tidsintervall og gjennomføring Oppdateringsprøven med tre forsøk kan gjennomføres i perioden 15. august desember Figur: Periode mellom innvilget autorisasjon og første oppdateringsprøve: Eksempel: Autorisert - dato Ingen test Fagplan publiseres Læring Periode for oppdateringstest 3 forsøk Eksempler på periode fra innvilget autorisasjon til første oppdateringsprøve 4 Frister og ansvar Det er bedriftenes ansvar at fristen for oppdateringsprøven blir overholdt av den enkelte kandidat. Det skal gis varsel fra AFR til bedriftene om utløpte autorisasjoner, det vil si at oppdaterings prøven ikke er gjennomført innen fristen beskrevet i regelverket. Bedriften må melde inn årsak til ikke utført prøve senest en uke etter mottatt varsel. Ikke utførte prøver uten gyldig grunn blir ansett som ikke bestått og kandidaten må forholde seg til konsekvenser angitt i regelverk for AFR.

5 Vurderingsform Vurderingen skjer gjennom en flervalgstest med oppgaver som omhandler nyheter/faglige endringer og fokusområder. Oppgavene kan både være enkeltstående oppgaver om det enkelte tema eller være knyttet til et case. Case er en beskrivelse av hendelser/saksforhold for eksempel fra et kundemøte, en avisartikkel eller en bankklagesak. Caset vil generere et sett aktuelle problemstillinger fra flere av temaene (både tema om nyheter/faglige endringer og fokusområder). Caset vil også inneholde etiske dilemma. Caset blir offentliggjort 2. mai Kandidatene oppfordres til å vurdere caset grundig og diskutere i grupper før de går opp til oppdateringsprøven. Caset vil også være tilgjengelig i papirutgave når prøven gjennomføres. Vanskelighetsgrad Vanskelighetsgraden skal gjenspeile hva som forventes at finansielle rådgivere bør kunne om vesentlige faglige nyheter og endringer, samt utvalgte fokusområder. Grensen for bestått er 70 % riktige svar på totalresultatet. Merk at det ikke vil være krav til beståttprosent på del-emner. Kunnskapsnivåer Emner i oppdateringsprøven vil kreve ulike nivåer av kunnskapsbeherskelse. Kunnskapsnivåene er angitt for hvert kunnskapskrav i fagplanen. Fakta nivå 1: Huske eller gjengi informasjon, fakta, begreper, definisjoner og Forståelse nivå 2: prinsipper. Kandidaten skal kunne forstå sammenhengen i en problemstilling eller forholdet mellom ulike størrelser. Anvendelse nivå 3: Identifisere en situasjon eller problem og bruke hensiktsmessig kunnskap eller en metode for å løse oppgaven. Nærmere beskrivelse av disse nivåene finnes i detaljert fagplan for kunnskapsprøven. I tillegg vil dette kunne gjelde for oppgaver knyttet til case: Analyse nivå 4: Man må kunne analysere enkeltproblemstillinger i case, se disse i sammenheng, også på tvers av tema og videre velge hensiktsmessig metode/kunnskap og konkludere. Stoffomfang For hvert tema er omfanget spesifisert etter, «stort, middels eller lite». Dette er for å gi et inntrykk av hva som kan forventes av antall oppgaver i prøven og omfang av læremateriell. Omfanget gir også en indikasjon på hva som kreves av innsats for å repetere og tilegne seg fagstoffet. Behov for læring er stort sett å anse som repetisjon av tidligere tilegnet kunnskap til kunnskapsprøven og fra kravet om jevnlige kunnskapsoppdateringer. Demotest Kandidatene får tilgang til en demotest («test deg selv test») med ca. 10 relevante oppgaver fra både nyheter/faglige endringer og fokusområder. Denne er fritt tilgjengelig og har som formål å gi kandidatene et inntrykk av innhold og testform. Omfanget som presenteres i demotesten, vil være mindre enn for den ordinære oppdateringsprøven og kan ikke anses som en kartleggingstest for oppdateringsprøven. 5

6 : 2. Tema til oppdateringsprøven For hvert tema gjelder: Det gis en begrunnelse for hvorfor hvert tema er med Under blir hvert tema angitt med informasjon om: Det er nyhet/faglig endring de siste to år eller et fokusområde Hvilket emneområde fra kunnskapsprøven tema tilhører Temaets omfang; Stort, middels, lite Eventuelle kommentarer Kunnskapskrav er spesifisert for det aktuelle tema og det er angitt kunnskapsnivå kunnskapskravets referanse til kunnskapsprøvens detaljerte fagplan Andre forhold: Temaene for fokusområder er hovedsakelig basert på eksisterende innhold i kunnskapsprøven. Det kan være mindre justeringer eller tilleggsopplysninger. Enkeltvis tester temaene faktakunnskaper, forståelse eller anvendelse. I casene hvor flere temaer ses i sammenheng og man skal velge konklusjon eller vurdering, vil det kunne kreves analyse for å løse en del av oppgavene. Det forutsettes at kandidatene har grunnleggende basiskunnskaper fra kunnskapsprøven. Det forventes ikke at kandidaten skal ha detaljkunnskap fra selve kunnskapsprøven ut over temaene beskrevet i fagplanen til oppdateringsprøven 6

7 Tema 1: Ny pensjonsreform Fra og med 2011 ble det innført en ny pensjonsreform. Endringene påvirker i stor grad både opptjening av pensjonsrettigheter og uttak av pensjon. Ny pensjonsreform er et helt sentralt område innen finansiell rådgivning. Nyhet/faglig endring de siste to år Emneområde 1 Personlig økonomi Omfang: Stort Kommentar: Videreføres fra Kandidaten skal forstå sentrale sammenhenger og konsekvenser ved pensjonsreformens nye regler for opptjening, fleksibelt uttak, overgangsregler, leve- Forståelse alderjustering og regulering av beholdning og pensjoner for kunder Kandidaten skal forstå hvordan AFP tilpasses i forhold til nye regler, både tilpasning til privat sektor og den Forståelse manglende tilpasningen av offentlig AFP Kandidaten skal kjenne til/gjengi sentrale sider ved nye skatteregler for alderspensjonister, herunder beskatning av lønn og pensjon for de som helt eller delvis har gått Fakta av med pensjon. Tema 2: Praktiske tilpasninger til skatte- og arveavgiftsregler Gaveoverføringer kan gjøres på måter som faller gunstig ut skatte- og arveavgiftsmessig (periodiske ytelser, nedskrivning av gjeld, overføring av fast eiendom etc). Dette er et område som det er stor interesse for både blant rådgivere og kunder. Fokusområde Emneområde 1 Personlig økonomi Omfang: Middels Kommentar: Nytt fokusområde Kandidaten skal forstå gjeldende regler om avslag og forskudd på arv, samt grensen mot avgiftsfrie gaver og periodiske ytelser til utdanning mv. Kandidaten skal kunne beregne arveavgifts- og skatte- Forståelse messige konsekvenser ved overføring av ulike, viktige Anvendelse objekter som f.eks. fritidsbolig, bolig, aksjer/aksjefond og bankinnskudd. Kandidaten skal kunne gi kunden informasjon om aktuelle muligheter som kan gi gode løsninger. 7

8 Tema 3: Konjunkturpolitikken Finanspolitikk har fått mer oppmerksomhet med finanskrisen. I utgangspunktet legges det sterke føringer på finanspolitikken i Norge via handlingsregelen. Normalt skal denne følges, og de automatiske stabilisatorene bidrar til konjunkturstabiliseringen. Politikken endres imidlertid ved kraftige resesjoner eller kriser. Da blir aktiv finanspolitikk mer sentralt. For å finansiere ekspansive tiltak ved kriser og eventuelle redningspakker, vil de fleste land øke sine underskudd på statsbudsjettet, og noen redusere sine overskudd (som Norge). Slik underskuddsbudsjettering er viktig for å unngå ny resesjon, problemet er langtidsvirkningene. Rådgivere bør ha noe innsikt i problemstillinger rundt dette. Nyhet/faglig endring de siste to år Emneområde 2 Makroøkonomi Omfang: Middels Kommentar: Videreføres fra Kandidaten skal forstå konsekvenser av underskudds- Fakta budsjettering på lang sikt, gjeldsproblemer og eldrebølge. Forståelse 8

9 Tema 4: Porteføljesammensetning og risiko Finansielle rådgivere må forstå hvordan historiske variabler brukes til å beskrive forventet avkastning og risiko (standardavvik) på enkeltprodukter og porteføljer, og hvordan resultatene påvirkes av endringer i tallmaterialet. I tillegg må rådgiverne ha forståelse for hvordan de samme variablene kan brukes til å sette sammen teoretisk optimale porteføljeløsninger, og hvordan ulik samvariasjon (korrelasjon) gjør at enkelte løsninger forventes å være bedre enn andre alternativer. Rådgiverne må også ha et forhold til svakhetene ved å bruke historiske observasjoner til å beskrive fremtidige resultater, og at hendelser som ikke finnes i det historiske tallmaterialet («Black swans») vil kunne endre forventet avkastning, forventet standardavvik og optimale løsninger. Fokusområde Emneområde 3 Finansmarkeder Omfang: Middels Kommentar: Nytt fokusområde Kandidaten skal vite hva standardavvik er og forstå den Fakta praktiske betydningen av risikomål og forventet Forståelse avkastning Kandidaten skal vite hvordan risikopremie og forventet avkastning beregnes og hva som påvirker størrelsen. Fakta Kandidaten skal videre forstå forskjellen på absolutt og Forståelse relativ avkastning Kandidaten skal vite hvordan man kan uttrykke forventet avkastning og hvilken usikkerhet som ligger i Fakta dette tallet (konfidens/sannsynlighetsintervall)? 4.4. Kandidaten skal vite hva samvariasjon (korrelasjon) er og forstå hvordan man kan bruke denne til å sette sammen bedre porteføljer (aksjer og risikofrie Fakta plasseringer). Kandidaten skal forstå hvilke vurderinger Forståelse kunden bør gjøre for å velge nedbetaling av lån eller plassere i rente- og aksjemarkedet. 9

10 Tema 5: Investeringskonto Produkttilbudet av plasseringsprodukter er hele tiden i endring, og i det siste har en del aktører redusert kostnadene på investeringskonto. Denne spareformen har skatteregler som kan sammenlignes med et aksjeselskap, og kan være et alternativ for kunder som ønsker dette. Nyhet/faglig endring de siste to år Emneområde 4 - Produktgrupper Omfang: Lite Kommentar: Nytt tema Kandidaten skal vite hva forsikringssparing på en investeringskonto er og vite forskjellen sammenliknet med sparing i frie verdipapirfond. Videre skal kandidaten Fakta kjenne til kostnadselementene, hvordan disse påvirker avkastningen og hvilke skatteregler som gjelder. Tema 6: Kombinasjonsfond Både i 2010 og 2011 har det vært høyt nysalg av kombinasjonsfond. Mange aktører satser på porteføljekonstruksjon gjennom kombinasjonsfond med ulik aksjeandel, i stedet for å sette sammen kombinasjoner av rentefond og aksjefond. Dette øker synligheten av porteføljerisikoen for kunden, mens risiko og egenskaper i de underliggende aksje- og obligasjonsfond blir mindre synlige sammenlignet med individuelt sammensatte porteføljer. Fokusområde Emneområde 4 Produktgrupper Omfang: Lite Kommentar: Nytt fokusområde Kandidaten skal kunne gjengi hva et kombinasjonsfond er og hvilke verdipapirer/produkter fondene investerer i. Videre skal kandidaten kjenne til egenskapene til et livssyklusfond. Kandidaten skal også vite at noen kombinasjonsfond Fakta søker å ha en fast fordeling mellom renter og aksjer, mens andre endrer fordelingen etter utviklingen i markedet. Videre skal kandidaten kunne gjengi skattemessig behandling av slike fond for kunden. 10

11 Tema 7: Rentefond Renteplasseringer inngår i de aller fleste produktløsninger, enten som en del av et kombinasjonsfond, eller som en del av kundens egne valg av produktsammensetning. De siste to årene har det vært en vesentlig økning i nettosalg av obligasjonsfond i privatmarkedet, blant annet ved at mange banker har knyttet rådgivningen opp mot standardløsninger (modellporteføljer), som inneholder obligasjonsfond. Fokusområde Emneområde 4 Produktgrupper Omfang: Lite Kommentar: Nytt fokusområde Kandidaten skal vite hva et rentefond er, kjenne til kostnadselementene, hvordan disse påvirker Fakta avkastningen og hvilke skatteregler som gjelder Kandidaten skal kjenne til risikofaktorene i rentefond, hvordan disse kan forklares og kvantifiseres, og hvordan Fakta rentefondene klassifiseres Kandidaten skal vite forskjellen på sparing i rentefond, og tilsvarende sparing i bankinnskudd. Fakta Tema 8: Opphør for overgangsordningen for IPA og nye regler for IPS Både overgangsordningen som ble innført i forbindelse med avviklingen av IPA i og bortfall av de fleste skattefordelene ved livrente fra 2007 opphørte fra Dette betyr at det ikke er mulig å gjenkjøpe IPA er med lav innestående sum (under 93000,-). Videre er det innført nye regler for IPS. Det er relevant for rådgiverne å kjenne til konsekvenser og kunne gjøre vurderinger opp mot andre produkter, spesielt med tanke på avkastning etter skatt. Nyhet Emneområde 4 Produktgrupper Omfang: Lite Kommentar: Videreføres fra Kandidaten skal vite at overgangsordningen har opphørt, og hvilke konsekvenser dette har. Fakta Videre skal kandidaten kunne gjengi sentrale sider ved de nye reglene for IPS, bl.a. uttak fra 62 år. Fakta

12 Tema 9: Hvordan anvende etikk i praksis, med spesiell vekt på Navigasjonshjulet Etiske utfordringer er en del av finansielle rådgiveres arbeidshverdag. I dag forventes det at finansielle rådgivere kan håndtere slike utfordringer på systematisk måte på grunnlag av teoretisk og praktisk kompetanse i etikk. I møte med konkrete utfordringer skal de kunne anvende profesjonsetiske begreper, etiske prinsipper og etiske verktøy. Det etiske verktøyet Navigasjonshjulet ble introdusert i Verktøyet angir seks hensyn: Jus, identitet, moral, omdømme, økonomi og etikk. Hvert av hensynene ledsages av et veiledningsspørsmål. Identitetshensyn og moralske hensyn ble første gang tematisert gjennom Navigasjonshjulet. Identitetshensynet åpner for å vurdere handlingsalternativer ut fra de verdiene som ligger til grunn for yrkesgruppen finansielle rådgivere, den enkelte finansvirksomhet og finansbransjen som helhet. Det moralske hensynet åpner for å vurdere handlingsalternativer i lys av moralske oppfatninger. Det bidrar dessuten til å klargjøre forskjellen mellom etiske og moralske vurderinger. Fokusområde og faglig endring de siste to år Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk Omfang: Middels Kommentar: Etikk er fast tema. Videreføres fra samt utvalgte områder fra pensum. Navigasjonshjulet er nyhet/faglig endring de siste to år ved at det ble en del av pensum i Kandidaten skal opprettholde og videreutvikle praktisk kompetanse i etikk med utgangspunkt i pensumteksten Mot og tillit med spesiell vekt på: Kapitel 2: Tilbakemeldinger (ytringskultur) Kapitel 4: Profesjonell adferd Kapitel 9: Navigasjonshjulet Fakta Forstå Anvendelse Tema 10: Regler for god rådgivningsskikk Reglene for god rådgivningsskikk er alltid viktig og vil vektlegges som et fast tema i oppdateringsprøven. Fokusområde Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk Omfang: Middels Kommentar: Reglene for god rådgivningsskikk er fast tema Kandidaten skal både forstå betydningen av og kunne anvende de 10 reglene for god rådgivingsskikk på aktuelle og relevante problemstillinger på tvers av alle Anvendelse 5.5. emneområder: Spesiell vekt på regel nr 1 og regel nr 6. 12

13 Tema 11: Ny verdipapirfondlov Ny verdipapirfondlov ble innført 1. januar Spesielt relevant er de nye bestemmelsene om krav til nøkkelinformasjon som vil tre i kraft 1. juli 2012, men som flere leverandører vil ta i bruk før den tid. Nøkkelinformasjon skal gjøre det mulig for en investor å foreta en investeringsbeslutning på et informert grunnlag. Det skal gis opplysninger om sentrale forhold om investeringsmandat, avkastning, risiko og kostnader. Nyhet/faglig endring de siste to år Emneområde 6 Regelverk Omfang: Middels Kommentar: Nyhet Kandidaten skal vite at forvaltningsselskapet har plikt til å utarbeide nøkkelinformasjon for hvert fond det forvalter. Kandidaten skal kjenne til kravene til innhold i denne informasjonen. Kandidaten skal også vite at en Fakta finansiell rådgiver må sørge for at denne nøkkelinformasjonen blir gitt til vedkommende kunde før tegning av andeler. 13

14 Tema 12: Lydopptaksforskrift Lydopptaksforskriften trådte i kraft Finansielle rådgivere bør ha et aktivt forhold til det faktum at alle samtaler som finner sted på telefon hvor det ytes investeringsrådgivning skal tapes. Dette bør skjerpe aktsomheten når det gjelder ii(i) hvordan man ordlegger seg, i(ii) at man er nøye på å gi riktig og relevant informasjon og (iii) at man forholder seg aktivt til det underliggende regelverk. I tillegg skal all elektronisk informasjon lagres. De samme hensyn som ovenfor gjør seg gjeldende her. Nyhet/faglig endring de siste to år Emneområde 6 Regelverk Omfang: Middels Kommentar: Videreføres fra Kandidaten skal kjenne til/gjengi sentrale sider ved innholdet i lydopptaksforskriften og forstå Forståelse konsekvenser av denne Kandidaten skal vite at alle telefonsamtaler som skjer i tilknytning til en investeringstjeneste, skal tapes og Fakta være gjenfinnbare etter visse angitte kriterier Kandidaten skal vite at all elektronisk informasjon som skjer i tilknytning til en investeringstjeneste skal lagres Fakta etter visse angitte gjenfinningskriterier Kandidaten skal kunne gjengi regelen og forstå hvorfor vi har den. Loggføringen vil kunne danne grunnlag både for etterprøving av regelverket overfor kundene Forståelse og overfor Finanstilsynet. 14

15 Tema 13: Forbud mot salgsbasert avlønning Bestemmelsene vil kunne få betydning for rådgiverens adgang til å motta bonuser. Dessuten markeres det at kundens interesser skal gå foran bedriftens interesser. Dersom en ansatt ved ytelsen av investeringstjenesten/investeringsrådgivning gis avlønning som er direkte knyttet til kundens investeringer (salgsbasert avlønning), utgjør dette en interessekonflikt og er i strid med verdipapirhandelloven. Det samme gjelder dersom det gis en avlønning som er direkte knyttet til om kunden velger å investere eller ikke. Nyhet/faglig endring de siste to år Emneområde 6 Regelverk Omfang: Lite Kommentar: Videreføres fra Kandidaten skal forstå formålet med rundskrivet og kunne gjengi hovedinnholdet. Forståelse Tema 14: Lov om verdipapirhandel grense mellom ekspedisjon (ordreformidling) og rådgivning. Når en rådgiver skal yte et investeringsråd, må det gjennomføres en egnethetstest av kunden. Dette er tidkrevende for rådgiveren. Dersom det kun skal gjennomføres en ren ekspedisjon (ordreformidling) skal det bare gjennomføres en hensiktsmessighetstest, eventuelt kun gis en advarsel på enklere produkter. Dette gjør at mange rådgivere vil velge ekspedisjon fremfor investeringsrådgivning. Problemet med å velge ekspedisjon (ordreformidling) er at rådet likevel kan bli oppfattet av kunden som et investeringsråd. Man skal legge vekt på kundens subjektive oppfatning. Tjenesten kan altså anses som rådgivning selv om rådgiveren rent objektivt ikke har ytet et investeringsråd. Det er sentralt at rådgivere kan skille godt mellom disse to tjenestene. Fokusområd Emneområde 6 Regelverk Omfang: Lite Kommentar: Videreføres fra Dette er et sentralt tema, fordi mange har vanskeligheter med dette skillet i praksis Kandidaten skal forstå forskjellen mellom rådgivning hvor det kreves egnethetstest og ren ordreformidling hvor det kreves hensiktsmessighetstest, eventuelt advarsel på enklere produkter. Kandidaten skal kunne anvende denne kunnskapen basert på konkrete problemstillinger. Anvendelse

16 V Hansteens gt. 2, Postboks 2572 Solli, N-0202 Oslo, Telefon

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING AFR 2018 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2016 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 Autorisasjonsordningen i kreditt : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 3

Detaljer

Kartleggingstest for finansielle rådgivere

Kartleggingstest for finansielle rådgivere Fagområder: Kunnskapskrav for Spama tester: 01-01 Kartleggingstest for finansielle rådgivere 01-11 69: Ordinære tester knyttet til grunnkompetanse og autorisasjon av finansielle rådgivere 03-11 -13: Kreditt

Detaljer

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte Studiepoeng: 30 Kursansvarlige Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Mål Kurset retter seg mot autoriserte finansielle rådgivere (AFR) og skal gi relevant kompetanse

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 Drift Utvikling av nøkkeltall: 31. desember 2009 31. desember 2010 30. juni 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

IPS en kommersiell vurdering. Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked

IPS en kommersiell vurdering. Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked IPS en kommersiell vurdering Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked Nye spareordninger kommer forbrukerne til gode Endelig! IPS - Pensjonssparing med ekstra gunstige betingelser 1 Sparing til

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS Administrasjonsside (Brukes internt i bedriften) Kandidat: Sensorer: Sensor 1 (som spiller kunde i rollespillet) Sensor 2 (hovedansvarlig sensor) (Navn telefonnummer) (Navn - telefonnummer) Dato: Resultat:

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 Utvikling av nøkkeltall 31. desember 2009 31. desember 2010 31. desember 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 * Antall innmeldte

Detaljer

Rådgivning ved fondssalg

Rådgivning ved fondssalg Rådgivning ved fondssalg Complianceseminar VFF 24. november 2016 Adv. Kjersti T. Trøbråten 2 Grenser mot tilknyttet virksomhet hva slags råd utover investeringsrådgivning kan man gi sine kunder? Oversikt

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

Internkontrollrapport for a r 2015

Internkontrollrapport for a r 2015 Internkontrollrapport for a r 2015 2-2 Internkontroll- og compliance Medlemsbedriftene skal sørge for å innarbeide ordningene i sin internkontroll- og compliancefunksjon. Medlemsbedriftene skal rapportere

Detaljer

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Samordnet regelverk Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Styret har gjennomgått, oppdatert og samordnet regelverkene for: Godkjenningsordningen i skadeforsikring (GOS) Autorisasjonsordningen

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013 i styringsgruppen

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

Detaljert fagplan for

Detaljert fagplan for Detaljert fagplan for KUNNSKAPSPRØVEN 2012 : InnHOLD DEL 1 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 4 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 5 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 5 4. OPPLÆRINGSMATERIELL 5 5.

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Saksfremstilling: Saken gjelder en autorisert finansiell

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2013

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2013 fagplan for KUNNSKAPSPRØVEN 2013 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 6 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 7 4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år Gardermoen, 26. april 2010 Eirik Bunæs AF Kommunepartner: Finansiell rådgivning og formelle rammer Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år 2 Nytt EU-regelverk på verdipapirområdet

Detaljer

Rammeverk for praksiskrav Kreditt

Rammeverk for praksiskrav Kreditt Rammeverk for praksiskrav Kreditt : Innledning Autorisasjonsordningen i kreditt ble etablert 4. november 2016. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger som står bak ordningen. For å bli autorisert

Detaljer

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015 fagplan for KUNNSKAPSPRØVEN 2015 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 6 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 6 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 7 4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

FAGPLAN for KUNNSKAPSPRØVEN 2016

FAGPLAN for KUNNSKAPSPRØVEN 2016 FAGPLAN for KUNNSKAPSPRØVEN 2016 : INNHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 6 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 6 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 7 4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FinansNorge og Verdipapirfondenes forening som står bak ordningen. For å bli

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall fra autorisasjonsordningen (etablert 1.1.2009): 31. desember 2009 31. desember 2010 Antall tilsluttede bedrifter

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak ordningen.

Detaljer

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter

Detaljer

Råd om sparing / investering hva er utfordringen?

Råd om sparing / investering hva er utfordringen? Oslo, 14. oktober 2010 Eirik Bunæs NFF seminar: Nye rammebetingelser for Finansiell rådgivning Råd om sparing / investering hva er utfordringen?.informere, evt advare, i forhold til: Avkastning / forrentning

Detaljer

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Tall pr. 15. oktober 2009: 131 finansbedrifter har sluttet seg til ordningen 4.477 kandidater er meldt inn 1.063 kunnskapsprøver

Detaljer

Anbefalte rutiner ved ikke bestått

Anbefalte rutiner ved ikke bestått V 3.0 februar 2016 Anbefalte rutiner ved ikke bestått Planlegging, tilrettelegging og oppfølging ved ikke beståtte prøver Finansnæringens autorisasjonsordninger Hansteens gate 2, Finansnæringens hus Postboks

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Investeringsrådgivning. Kapitalforvaltning. Regnskapstjenester

Investeringsrådgivning. Kapitalforvaltning. Regnskapstjenester Totalleverandør av finansielle tjenester Investeringsrådgivning Kapitalforvaltning Regnskapstjenester INVESTERINGSRÅDGIVNING FINANSCO RÅDGIVNING AS Vår rådgivning tar utgangspunkt i dine behov og ønsker,

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast ODINs anbefalte løsninger Nils Hast Agenda Anbefalte løsninger Oppdatering på skatt Hva skjer i det norske høyrentemarkedet? Oppsummering Det enkle er ofte det tryggeste ODINs anbefalte løsninger Løsningsforslaget

Detaljer

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk 1 Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk : Innhold 3 4 Brudd på god rådgivningsskikk 3 Hvorfor god rådgivningsskikk? 5 Hvorfor avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk? 6 Hvordan

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23.

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23. Markedet for verdipapirfond 212: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 23. januar 213 Administrerende direktør Lasse Ruud 212 et år med god avkastning

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres?

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Forsikringskonferansen 24. Januar 2017 Jan Otto Risebrobakken Direktør for næringspolitikk Pensjon er egentlig ganske enkelt Sparing + Avkastning = Årlig pensjon

Detaljer

Kundebehandling under MiFID

Kundebehandling under MiFID Kundebehandling under MiFID 20. juni 2007 Advokat Trine Birgitte Waag tbw.schjodt.no Agenda Kundeklassifisering Egnethets og hensiktsmessighetstestene Kundeavtaler Kundeklassifisering Alle kunder skal

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av

Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av 1.11.2017 1 Bli kjent med Pensjonssparing med skattefordel (IPS) i SpareBank 1... 3 Ord du bør kjenne til... 3 1 Slik fungerer avtale om

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Om lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak m.v. 1 Innledning Personopplysningsloven

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : InnlEdnIng Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 25.11.2016 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer