Internkontrollrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontrollrapport 2013"

Transkript

1 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen i sin internkontroll/compliance-funksjon. Dette er femte gang AFR innhenter internkontroll-rapport. Rapporten er sendt bedriftsansvarlige (BA) i de ulike medlemsbedriftene. Innsending av data har blitt gjort ved et web-bassert skjema som krever innlogging i testsystemet til Norsk Test. Tilsyn hos bedriftene tar utgangspunkt i internkontrollrapporten og/eller knyttes til AFRs bedriftsbesøk som gjennomføres etter en fastsatt plan. Internkontrollrapporten for 2013 er delt inn i fire hovedområder: 1. Bakgrunnsinformasjon 2. Generell del oppfølging av regler og rutiner 3. Prøveavvikling 4. Oppfølging av autoriserte Hovedkonklusjoner / oppsummering Antall bedrifter som har besvart: 116 Bedriftene representerer 98 % av alle innmeldte kandidater Årlig tilskudd av nye planlagte autoriserte ser ut til å ha stabilisert seg på rundt 10 % av antallet autoriserte To tredjedeler av de tilsluttede bedriftene i AFR har også kandidater i GOS. Antallet utgjør omlag halvparten av AFR -kandidater/autoriserte Bedriftene har meget god kontroll på avvikling av autorisasjonsprøver Det avdekkes få mindre brudd på god rådgivningsskikk o De fleste bedrifter ser ut til å ha gode rutiner for å avdekke dette o Kun fire bedrifter har rapportert om slike brudd Rutiner for gjennomføring av årlig kunnskapsoppdatering har kommet på plass i de fleste bedrifter Finansnæringens hus Postboks 2572 Solli 0202 Oslo, Telefon

2 Oppsummering av hoveddelene i rapporten. Bakgrunnsinformasjon Ved årsskiftet var det 8391 innmeldte kandidater i ordningen og 6604 autoriserte finansielle rådgivere. Bedriftene anslår selv at i overkant av 630 kandidater skal autoriseres i løpet av % av bedriftene rapporterer at de har innmeldte kandidater som ikke skal autoriseres, mens en større andel bedrifter (46 %) oppgir at de har autoriserte finansielle rådgivere som ikke praktiserer. Del 1: Generelt: Innhenting av årlig Internkontrollrapport fra bedriftene fyller flere funksjoner. Den skal gi styret i Finaut en oversikt over hvilke rutiner bedriftene har ved oppfølging av arbeidet med AFR i egen bedrift, den danner grunnlag for å foreta tilsyn av bedrifter for ytterligere å følge opp autorisasjonsarbeidet, og en like viktig funksjon har rapporten ved at den kan benyttes til å sette fokus på hvilke rutiner som er særdeles viktig for bedriftene å følge opp. Ulike rutiner har vært gjenstand for særskilt oppfølging de senere år mens noen har vært gjengangere. Det er derfor meget hyggelig å konstantere at en gjenganger nå endelig ser ut til å kunne parkeres. Samtlige bedrifter har nå AFR som del av sin internkontroll. Dette er en gledelig utvikling fra starten hvor det var nesten 50 % som ikke hadde innarbeidet dette i sine interne rutiner. Noterbart er det at det også er en positiv utvikling med tanke på hvor mange bedrifter (13 stk -11 %) som ikke har utarbeidet rutiner for hvilke oppgaver som kan utføres av leder som er under veiledning og kontroll. Dette er en nedgang siden i fjor på 7 bedrifter. 2

3 Et annet fokusområde hvor det har vært positiv utvikling de senere år er rollefordeling mellom de som har ansvar for gjennomføring og de som skal føre kontroll med at bedriften følger regelverket til AFR i egen bedrift Figur 1: Behandlingssted for Internkontrollrappport AFR Bildet (fig 1) viser at det i mange bedrifter fortsatt er styret som har det endelige ansvaret for behandling av internkontroll-afr i bedriftene. Andelen av bedrifter hvor daglig leder er endelig behandlingssted går ned, mens endelig behandling hos BA øker marginalt. Det er fortsatt over 20 % av bedriftene som har BA som endelig behandlingssted. Dette synes vi er en uheldig praksis da BA i tillegg til å ha det operasjonelle ansvaret for AFR også har ansvaret for at rutiner blir sjekket ut (kontrolløren kontrollerer seg selv). Del 2: Gjennomføring av kunnskapsprøven Bedriftene melder tilbake at de har gode rutiner og god kontroll når det gjelder gjennomføring av kunnskapsprøven. Disse tilbakemeldingene samsvarer godt med det inntrykket sekretariatet i Finaut har. Antall klagesaker behandlet i 2013 er 4. Dette er 0,54 % av gjennomførte prøver. Målet er å ligge under 1 %. Antall bedrifter som avvikler kunnskapsprøven bedriftsinternt holder seg konstant på ca 76 % (de representerer 70 % av kandidatene). 3

4 Del 3: Gjennomføring av praktisk prøve Bedriftene svarer at de har god kontroll på regler og rutiner som gjelder for gjennomføring av praktisk prøve. Dette stemmer godt overens med inntrykket AFRs sekretariat sitter igjen med. Et klart forbedringspunkt hos bedriftene er rutinen den enkelte bedrift har for å melde inn planlagte praktiske prøver, noe som avdekkes ved sammenligning av gjennomførte prøver og antall som meldes inn til AFR i forkant. Antall klagesaker behandlet internt i bedriftene i 2013 er kun 2. Dette forsterker inntrykket at prøvene gjennomføres slik de er intendert. Det er ingen påklager av klagesaker på praktiske prøver behandlet i På spørsmål om bedriften foretar stikkprøver / tilsyn for å kontrollere at praktisk prøve gjennomføres etter reglene svarer 36 % av bedriftene at de ikke utfører slik kontroll. Del 4: Oppfølging av autoriserte God rådgivningsskikk Et satsingsområde inneværende år har vært arbeidet med å få bedriftene til å fange opp brudd på god rådgivningsskikk. Det har blitt utarbeidet en veiledning for hvordan bedriftene kan avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk. Denne ble publisert i desember 2013, og ut i fra fra innkomne svar ser veiledningen ut til å være godt kjent i bedriftene. En gledelig utvikling er at det nå er under 10 % (28 % i fjor) av bedriftene som ikke har tilfredsstillende rutiner for å fange opp brudd på god rådgivningsskikk. Dette er stort sett små banker som viser til at det er oversiktlige forhold. Vår respons på dette er som i fjor: Dette er ikke godt nok da det vil være vanskelig å fange opp saker uten gode rutiner. Stikkprøver, gjennomgang av klagesaker og internkontroll er de hyppigst forekommende rutinene. Det er nå bare to bedrifter som ikke vurderer kundeklager opp mot brudd på god rådgivningsskikk. På spørsmålet om hva bedriftene anser for å være brudd på GR er det stor spennvidde i svarene. Det er en del bedrifter som har et klart bildet av hvordan slike brudd skal klassifiseres og følgende svar står som et godt eksempel på hva som ansees for å være "Grove brudd situasjoner der det er avdekket at kunden har mottatt et uegnet råd, og/eller har mottatt rådgivning av meget dårlig kvalitet, f.eks: o Grove mangler ved egnethetsvurderingen, f.eks Ikke avdekket kundens behov, kunnskap/ erfaring eller finansiell situasjon. Risikoprofil ikke avdekket o Grove mangler ved muntlig presentasjon av løsning, f.eks o Gir villedende informasjon om risiko, avkastning, likviditet eller kostnader 4

5 o Kunden anbefales produkt med høyere risiko enn kartlagt o Grove mangler i skriftlig anbefaling og dokumentasjon o Kunden mottar villedende informasjon risiko, avkastning, likviditet eller kostnader o Investeringsprofil gjennomføres ikke, eller andre grove mangler knyttet til dokumentasjonen på investeringsrådet 4 bedrifter har behandlet brudd på God rådgivningsskikk internt. I en av sakene gikk det til behandling hos AFR og resultatet ble at rådgiver ble fratatt sin autorisasjon som den første i landet. Oppdateringer Alle bedrifter kjenner nå til regler for årlig kunnskapsoppdatering. Etter bortfallet av oppdateringsprøven og ett år hvor bedriftene så ut til å avvente en endelig praksis, har nå de fleste gode rutiner for hvordan de skal oppdatere / dokumentere at rådgiverne deres er oppdatert. Kunnskapsoppdateringer blir gjennomført i regi av større aktører som Eikaskolen, Spama, BI og SpareBank1. Samtlige bedrifter bekrefter at alle autoriserte er oppdatert i h.h.t. 3-2 og at de øvrige har fått endret sin status til hvilende. Rundt årsskiftet var det ca 400 rådgivere med hvilende autorisasjon. Innføring av hvilende autorisasjon ved manglende oppdatering eller praktisering ble innført i bedriftene i Det synes også som om bedriftene har blitt mer bevisste på bruken av hvilende autorisasjon for rådgivere som ikke er oppdatert eller som praktiserer. Det konkluderes med at kunnskapsoppdateringer nå har fått et solid fotfeste og at rutiner for dette har satt seg. Oslo 7. mai 2014 Klaus Høidal Fagsjef AFR 5

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 30 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune Registrering og oppfølging av Elevfravær i de videregående skolene Sør-Trøndelag fylkeskommune Oktober 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Kompetansekrav i finanssektoren

Kompetansekrav i finanssektoren NFT Kompetansekrav 2/2004i finanssektoren Kompetansekrav i finanssektoren av Magne Førre Et utvalg nedsatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nylig lagt fram en innstilling om kompetansekrav

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer