Anbefalte rutiner ved ikke bestått

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefalte rutiner ved ikke bestått"

Transkript

1 V 3.0 februar 2016 Anbefalte rutiner ved ikke bestått Planlegging, tilrettelegging og oppfølging ved ikke beståtte prøver Finansnæringens autorisasjonsordninger Hansteens gate 2, Finansnæringens hus Postboks 2572 Solli, 0202 Oslo Telefon

2 Innhold Innledning... 3 Grunnlag 3 Kunnskapsprøven... 4 Kompetansekrav og omfang 5 Tilrettelegging av kunnskapsprøven i forbindelse med særskilte behov. 5 Ved ikke bestått kunnskapsprøve 5 Første ikke beståtte kunnskapsprøve... 6 Andre ikke beståtte kunnskapsprøve... 7 Praktisk prøve i etikk Samtalen... 7 Første ikke bestått Samtalen... 8 Andre ikke beståtte Samtalen... 8 Praktisk prøve... 8 Første ikke beståtte praktiske prøve... 9 Andre ikke beståtte praktisk prøve Ved ikke bestått på tredje og siste forsøk

3 Innledning Dokumentet gir anbefalte rutiner hvis en kandidat ikke består en av prøvene ved første eller andre forsøk i godkjennings- eller autorisasjonsordningene. Dokumentet tar ikke for seg hva som skjer ved tredje gangs stryk. Dette er en personalpolitisk problemstilling i den enkelte bedrift, Grunnlag Bakgrunnen for dokumentet er FinAuts regelverk 3-1 bokstav f) Autorisasjons- og godkjenningsprøvene f) En kandidat gis anledning til å fremstille seg til autorisasjonsprøvene inntil tre ganger. Dette gjelder både kunnskapsprøven, praktisk prøve og Samtalen (praktisk prøve i etikk). Ved ikke bestått prøve skal medlemsbedriften i samråd med kandidaten sette opp en utviklingsplan frem mot neste forsøk. Det skal settes av tilstrekkelig tid før neste prøve avlegges. Minimumstid mellom prøvene er 14 dager. Det er i næringens, bedriftenes og den enkelte kandidats interesse at kandidater behandles mest mulig likt og at gode råd deles. Vi oppfordrer til å sende innspill til neste versjon av dokumentet til Versjonnummer 3.0. Denne erstatter tidligere anbefalte retningslinjer utarbeidet av arbeidsgrupper innenfor AFR og GOS. Dokumentet er gjort generelt for ordningene, og også denne gangen har tilsluttede bedrifter i GOS og AFR gitt oss gode innspill til oppdateringer og forbedringer. Rolledeling mellom FinAut og andre aktører FinAut har ansvar for å: overvåke regelverksutvikling som gjelder kompetansekrav knyttet til salg og rådgivning utarbeide kompetansestandarder/fagplaner for ulike fag- og produktområder utarbeide fagplaner for oppdatering av kompetanse dokumentere kompetanse og oppdateringer gjennom nasjonale prøver og/eller internkontroll føre tilsyn med at tilsluttede bedrifter oppfyller de forpliktelsene som følger av FinAuts regelverk ivareta samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører forvalte næringens faglige ståsted og tilby læremidler innenfor etikk og god rådgivningsskikk 3

4 Bedriftene har ansvar for å: utvikle og oppdatere kompetanse som tilfredsstiller kompetansestandardene. (Bedriftene velger selv omfang, metoder og eventuelle leverandører av opplæring) forvalte de deler av FinAuts regelverk som bedriftene har forpliktet seg til å følge, herunder - administrere kandidater - gjennomføre prøver - følge opp autoriserte - gjennomføre internkontroll og rapportere til FinAut en gang pr år Autoriserte og godkjente rådgivere og selgere har ansvar for å: innfri de krav som stilles til kompetanseutvikling og -oppdatering utføre rådgivning og salg i overensstemmelse med etikk og god rådgivningsskikk forholde seg lojalt til FinAuts regelverk Eierorganisasjonene har ansvar for å: synliggjøre næringens satsning gjennom FinAut i det offentlige rom og overfor medlemsbedrifter tematisere interesse- og målkonflikter (se hovedutfordring nr. 6 i FinAuts strategi) løfte frem god rådgivningsskikk og bidra til implementering av reglene på så mange produktområder som mulig Kunnskapsprøven Kandidater som meldes inn i ordningen får tilgang til kartleggingsprøven i portalen. Hvilken type kartleggingsprøve som startes vil automatisk bestemmes ut i fra hva som er registrert på kandidaten ved innmelding i en ordning. Eventuelle fritak etter regelverket gis automatisk dersom kandidaten tidligere har gjennomført relevante prøver. Etter gjennomført opplæring meldes kandidaten opp til kunnskapsprøven. For bedrifter som gjennomfører kunnskapsprøven på Folkeuniversitetet, gjelder interne oppmeldingsrutiner. Øvrige bedrifter, som gjennomfører interne kunnskapsprøver, skal melde fra til FinAut 14 dager i forveien. 14 dagers meldefrist gjelder også for gjennomføring av praktisk prøve og Samtalen. 4

5 Kompetansekrav og omfang Det er fagplanene på FinAuts hjemmesider som er retningsgivende for hva en kandidat skal kunne, og som ligger til grunn for spørsmålene i kunnskapsprøven. Omfanget av pensum/arbeidsmengde for å nå kompetansekravene i AFRs kunnskapsprøve er tidligere anslått til ca 30 studiepoeng av opplæringsleverandørene. Behovet vil variere med den enkelte kandidats bakgrunnskunnskap og tidligere utdanning og erfaring. Det er mange gode opplæringsopplegg i de ulike medlemsbedriftene med kombinasjoner av pensumlitteratur, e-læring, studiegrupper, felles kursing, bruk av ressurspersoner internt og eksternt, videoforelesninger m.v. Dette beskrives ikke nærmere i dokumentet, men vi oppfordrer alle til å ta på alvor at en vellykket gjennomføring krever god planlegging tilpasset medlemsbedriften og kandidatene. Tilrettelegging av kunnskapsprøven i forbindelse med særskilte behov. I henhold til regelverkets 3-2 d) og e) kan prøvegjennomføring tilrettelegges ved behov. d) Kunnskapsprøven er en flervalgstest og må besvares i løpet av angitt tid (se fagplan/rammeverk). Det kan etter søknad til medlemsbedriften tildeles tilleggstid på 30 prosent for kandidater med særskilt behov for dette. e) Det kan etter søknad til medlemsbedriften tilrettelegges for manuell kunnskapsprøve. Kandidater kan ved begrunnelse og dokumentasjon av særskilte behov få tilpasset kunnskapsprøven. Særskilte behov defineres som: 1) Lese/skrivevansker 2) Medisinske årsaker (Ryggplager/allergier/andre fysiske plager) 3) Annet morsmål enn norsk 4) Andre begrunnede årsaker Behovet må dokumenteres med oppdatert legeattest eller oppdatert attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en spesifikasjon av de ulemper kandidaten har i eksamenssituasjonen, samt hvilke tilrettelegginger sakkyndig mener kandidaten har behov for. Medlemsbedriften avgjør søknaden og oppbevarer underlag / dokumentasjon. Avgjørelsen innrapporteres til FinAuts sekretariat, jf. nærmere beskrivelse på FinAut sine sider for bedriftsansvarlige. Ved ikke bestått kunnskapsprøve Dokumentet skiller mellom de tre prøveformene, da det benyttes ulik prøvemetodikk. For å kunne gå opp til etisk dilemma og praktisk prøve, skal kunnskapsprøven være bestått. Ved 5

6 bestått prøve er det ikke satt noen minimumstid til neste prøve kan avlegges. Ved ikke bestått skal det, i henhold til regelverkets 3 1 f), gå minimum 14 dager mellom prøvene. Anbefalt rekkefølge er kunnskapsprøve, etisk dilemma og praktisk prøve. En ikke bestått prøve i etisk dilemma, setter imidlertid ingen begrensning for når praktisk prøve kan gjennomføres. Første ikke beståtte kunnskapsprøve Nærmeste leder tar ansvar for at det i samarbeid med kandidaten utarbeides en skriftlig utviklingsplan med utgangspunkt i resultatet fra første prøves emneområder. Det bør gjøres avtaler om opplæringstiltak med relevante ressurser innenfor de ulike fagemnene, om ekstraordinær opplæring for alle som ikke har bestått eller for enkeltgrupper, avhengig av resultater. Dette kan være i form av klasseromsundersvisning, kollokviearbeid, videokonferanser osv. Det bør stilles krav til kandidaten om at den selv har ansvar for å gjennomføre utviklingstiltak etter utarbeidet plan, og å delta på eventuelt tilbud om ekstraopplæring. Her kan det samtidig stilles krav til at kartleggingsprøven gjennomføres med akseptabelt resultat. Det bør avklares med kandidaten om det er andre utfordringer enn de faglige som kandidaten bør jobbe med, for eksempel lesing og tolking av tekst, trening på disponering av tid gjennom bruk av kartleggingstesten eller annen form for øvelse i selve eksamensformen. Før neste gjennomføring av kunnskapsprøven avtales bør det gjøres en vurdering om kandidaten trenger ytterligere oppfølging i forkant. Et forslag til mal følger her: Trenger kandidaten ytterligere oppfølging i forkant av neste prøve? 1 Har kandidaten gjennomført alle aktiviteter I henhold til opplæringsplanen? Ja, nei 2 Hvilke områder er mest utfordrende for kandidaten? Angi hvilke 3 Beskriv hva kandidaten sliter med? (Kunnskap, forståelse, se sammenhenger) 4 Er andre tiltak vurdert? Sette av mer tid til lesing, gruppeaktiviteter, oppgaveløsing etc. 5 Hvordan vurderer du kandidatens egnethet til gjennomføring av prøve? Beskriv Beskriv Høy, lav 6 Hvordan vurderer du kandidatens behov for ekstraoppfølging? Høy, lav *Vurderingsmal gitt av DNB publisert med samtykke. 6

7 Andre ikke beståtte kunnskapsprøve Samme tiltak som ved første ikke bestått, samt de nevnt under. Bedriftsansvarlig bør kontakte kandidaten og nærmeste leder og avtale et eget møte der målet for møtet vil være å skape trygghet rundt kandidaten og avdekke eventuelle nye støttetiltak som vil kunne hjelpe kandidaten til å bestå på tredje forsøk. Det må gjøres tydelig for kandidaten hva som vil være konsekvensene dersom tredje forsøk ikke bestås, jf Regelverkets 2 1. Den skriftlige utviklingsplanen leder skal sette opp sammen med kandidaten, bør ta utgangspunkt i statistikk fra de to første prøvene. Praktisk prøve i etikk Samtalen For å kunne gå opp til praktisk prøve i etikk, heretter kalt Samtalen, skal kunnskapsprøven være bestått. Ved ikke bestått skal det, henhold til regelverket 3 1 f) gå minimum 14 dager mellom prøvene. Anbefalt rekkefølge er kunnskapsprøve, etisk dilemma og praktisk prøve. En ikke bestått prøve i etisk dilemma, setter imidlertid ingen begrensning for når praktisk prøve kan gjennomføres. I Samtalen, skal kandidatene anvende etikkens verktøy og vise at de kan håndtere dilemmaer på en systematisk måte. Den praktiske prøven i etikk er bestått dersom kandidaten kan: 1. Identifisere dilemmaet 2. Identifisere to lovlige handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre 3. Vurdere handlingsalternativene ut fra de seks hensynene i Navigasjonshjulet 4. Identifisere de hensynene som står mot hverandre 5. Ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt 6. Bruke fagstoffet på en relevant og treffende måte (gjelder samtlige kompetansekrav) Kandidaten må oppfylle samtlige krav (1-6) for å bestå prøven, og for å oppfylle kravene kreves en poengsum som tilsvarer minst 70 prosent av maksimal poengsum. Ved galt svar gis det en rekke muligheter til å justere svarene sine når det kommer til handlingsalternativene. Prøven starter alltid med score på 100 %, som enten opprettholdes eller synker, avhengig av svarene som gis. Dersom et av kravene besvares så feil at det fører til et uakseptabelt nivå for det kravet, vil prøven avbrytes uavhengig av øvrig score. Dette vil generere en beskjed som sier hva kandidaten gjorde feil. Opplæringsmateriell i etikk finnes på FinAut.no. Det anbefales at kandidaten gjennomfører kartleggingsprøven i etikk, som ligger tilgjengelig når han/hun er innlogget i portalen. 7

8 Det anbefales at materiellet blir grundig gjennomgått på eventuelle bedriftssamlinger, eller via gruppearbeid. Å bruke kartleggingsprøven i etikk som opplæringsressurs, vil også kunne bidra til å styrke kandidaters forståelse av et dilemma. Denne kan gjennomgås i grupper, hvor det åpnes for å diskutere ulike aspekter ved dilemmaet. Desto flere sider som bli belyst ved et dilemma, desto større læringseffekt kan det ha. Første ikke bestått Samtalen Nærmeste leder tar ansvar for at det i samarbeid med kandidaten utarbeides en skriftlig utviklingsplan med utgangspunkt i resultatet fra første prøve. Det bør da spesielt ses til tilbakemeldingen når prøven avsluttes. Det bør gjøres avtaler om opplæringstiltak med utgangspunkt i pensumheftet, Mot og tillit. Dette kan være i form av klasseromsundersvisning, oppgaveløsing eller kollokvier. Det bør stilles krav til kandidaten om at denne selv har ansvar for å gjennomføre utviklingstiltak etter utarbeidet plan og å delta på eventuelt tilbud om ekstraopplæring. Her kan det samtidig stilles krav til at kartleggingsprøven gjennomføres med akseptabelt resultat. Det bør avklares med kandidaten om det er andre utfordringer enn de faglige som kandidaten bør jobbe med, for eksempel tolking av caset, trening på disponering av tid gjennom bruk av kartleggingstesten, eller annen form for øvelse i prøvemetodikken. Andre ikke beståtte Samtalen Samme tiltak som ved første ikke bestått, samt følgende punkter: Bedriftsansvarlig bør kontakte kandidaten og nærmeste leder og avtale et eget møte der målet for møtet vil være å skape trygghet rundt kandidaten og avdekke eventuelle nye støttetiltak som vil kunne hjelpe kandidaten til å bestå på tredje forsøk. Det må gjøres tydelig for kandidaten hva som vil være konsekvensene dersom tredje forsøk ikke bestås, jf Regelverkets 2 1. Den skriftlige utviklingsplanen leder skal sette opp sammen med kandidaten, bør ta utgangspunkt i hvorfor kandidaten strøk de to siste prøvene. Leder bør også kartlegge hvilke deler av prøven kandidaten finner mest utfordrende. Praktisk prøve I den praktiske prøven skal kandidatene vise at de mestrer å gjennomføre rådgivning / salg i praksis. Praktisk prøve kan gjennomføres som fysisk rollespill, fjernmøte via Skype, og som simulert praktisk prøve i GOS. 8

9 Den som er med på å trene kandidaten bør ha god faglig kompetanse og innsikt i sensorskjemaet. Noen medlemsbedrifter har laget egne treningscaser som er på samme vanskelighetsnivå som de praktiske casene for å sikre at den enkelte trener på rett nivå til prøven. Det er også viktig at man bruker reelle kundemøter, planlegger og gjennomfører disse i tråd med sensorskjemaet. Dette gir trening i rett bruk og ikke minst at det kan være med å bidra til at den enkelte gjennomfører kundesamtaler etter denne malen også etter at man har bestått den praktiske prøven. Det er viktig at kandidaten har trent og er trygg på saksbehandlersystemet / støttesystemet som benyttes i den enkelte bedrift. Dette har stor betydning for produksjon av dokumentasjon og det løsningsforslaget kandidaten skal presentere i møte 2. Det er anbefalt at kandidatens nærmeste leder til stede når tilbakemelding fra sensor 2 blir gitt, fysisk eller per telefon. Det viser seg å være en god løsning for at leder blir kjent med hva som er forbedringspunkter og det gir også en god oversikt over hvilke områder kandidaten leverer godt på. Ved ikke bestått skal det, henhold til regelverket 3 1 f) gå minimum 14 dager mellom prøvene. Første ikke beståtte praktiske prøve Ved fysisk praktisk prøve vil sensor 2 og sensor 1 redegjøre for sine vurderinger. Det er viktig at kandidaten får en så grundig tilbakemeldingenat han/hun er i stand til å korrigere feil til neste forsøk. Etter fysisk praktisk prøve skal det gis skriftlig tilbakemelding på fastsatt skjema fra sensorene innen 2 virkedager etter avholdt praktisk prøve. Den skriftlige tilbakemeldingen må være tydelig i sin begrunnelse, og samstemt med den muntlige tilbakemeldingen. Sensor 2 melder resultatet til bedriftsansvarlig og sender med skriftlig dokumentasjon til kandidaten og dennes leder. Kandidaten må gjøres oppmerksom på klagefristen som er en uke fra mottatt skriftlig tilbakemelding fra sensor 2. Noen kandidater ønsker å skifte sensorpar mellom første og andre forsøk. Ved simulert praktisk prøve i GOS, vil resultatet gis elektronisk og testleder sørger for at kandidaten får en kopi av dette. Kandidaten må gjøres oppmerksom på klagefristen, som er tre uker fra gjennomføringen. Nærmeste leder er ansvarlig for oppfølging av kandidaten frem mot neste prøve. Det må tilrettelegges et godt treningsopplegg som er i tråd med sensorenes vurdering/tilbakemeldinger fra simuleringsprogrammet av hva som skal til for å bestå neste prøve. 9

10 Alle dokumenter kandidaten har brukt under den praktiske prøven, skal samles inn og gis til BA. Dokumentene skal sikres inntil klagefristen er gått ut, og bør deretter slettes.. Andre ikke beståtte praktisk prøve De samme punktene som gjelder etter første forsøk, samt følgende tiltak. Kandidaten har rett på å bytte sensorpar før siste forsøk. Bedriftsansvarlig bør være tett på kandidaten og deres leder for å sikre at en oppfølgingsplan kan være med å bidra til riktig trening i perioden før siste forsøk. Den enkelte bedrift må vurdere hvem som eventuelt bør involveres for å legge til rette for et godt treningsopplegg for kandidaten, samt kjenne til status. Eksempler på hvem dette kan være er leders leder, bedriftsansvarlig, HR direktør eller andre ressurspersoner. Ved ikke bestått på tredje og siste forsøk Gjelder kunnskapsprøve, Samtalen, og praktisk prøve. Dette er en personalpolitisk problemstilling i den enkelte bedrift. Det er mulighet for å søke om nye forsøk når det er gått 2 år fra siste forsøk, jf regelverkets Autorisasjons- og godkjenningsprøvene i) En medlemsbedrift kan søke om at en kandidat som ikke har bestått en prøve, kan fremstille seg til nye prøver dersom det er gått minimum to år etter siste forsøk. Alle tre prøver må tas på nytt. Nye forsøk forutsetter at tilstrekkelig kompetanseutviklende tiltak er gjennomført etter siste forsøk. Søknaden behandles av lederen for sekretariatet i FinAut. Avslag kan innen fire uker påklages til styret i FinAut. Innvilget søknad innebærer tre nye forsøk på hver av prøvene. Rutiner: se oppslagstavlen for BA under Regler og aktuell paragraf for mer informasjon om søknad og behandling. h) Etter søknad fra en kandidat kan lederen for sekretariatet i FinAut i særlige tilfeller gi dispensasjon til et fjerde forsøk. Avslag kan innen fire uker etter at det ble meddelt, påklages til styret i FinAut. Rutiner: se oppslagstavlen for BA under Regler og aktuell paragraf for mer informasjon om søknad og behandling. 10

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013 i styringsgruppen

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 25.11.2016 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FinansNorge og Verdipapirfondenes forening som står bak ordningen. For å bli

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Samordnet regelverk Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Styret har gjennomgått, oppdatert og samordnet regelverkene for: Godkjenningsordningen i skadeforsikring (GOS) Autorisasjonsordningen

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

Rammeverk for praksiskrav Kreditt

Rammeverk for praksiskrav Kreditt Rammeverk for praksiskrav Kreditt : Innledning Autorisasjonsordningen i kreditt ble etablert 4. november 2016. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger som står bak ordningen. For å bli autorisert

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Utviklingsseminar

Utviklingsseminar Utviklingsseminar 1.9.2015 Utviklingsseminar forankre og videreutvikle Status for ordningene Status fra arbeidsgrupper Ragnvald Sannes, BI Katarina Liden, SwedSec Jan Erik Fåne, Finans Norge Teknologisk

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 Drift Utvikling av nøkkeltall: 31. desember 2009 31. desember 2010 30. juni 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 06.04.2017 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall fra autorisasjonsordningen (etablert 1.1.2009): 31. desember 2009 31. desember 2010 Antall tilsluttede bedrifter

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak ordningen.

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Internkontrollrapport for a r 2015

Internkontrollrapport for a r 2015 Internkontrollrapport for a r 2015 2-2 Internkontroll- og compliance Medlemsbedriftene skal sørge for å innarbeide ordningene i sin internkontroll- og compliancefunksjon. Medlemsbedriftene skal rapportere

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : InnlEdnIng Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING AFR 2018 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

BA-seminar 4. november 2015

BA-seminar 4. november 2015 BA-seminar 4. november 2015 GOS per 30.10.2015 9613 innmeldte kandidater (inkl. 46 hvilende og 1076 utmeldte) 4814 godkjente 3670 ikke godkjente 3048 internt godkjente 1766 nye kandidater 1803 internt

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 Utvikling av nøkkeltall 31. desember 2009 31. desember 2010 31. desember 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 * Antall innmeldte

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2016 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening som står bak o rdningen. For å bli autorisert

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 Drift Utvikling av nøkkeltall: 30. juni 2009 15. oktober 2009 31. desember 2009 Antall tilsluttede bedrifter 123 131 135 Antall innmeldte

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 30 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk 1 Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk : Innhold 3 4 Brudd på god rådgivningsskikk 3 Hvorfor god rådgivningsskikk? 5 Hvorfor avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk? 6 Hvordan

Detaljer

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Oppdatert manual finner du på http://afr.norsktest.no M a n u a l f o r P r a k t i s k p r ø v e s y s t e m V.1 20091014 Side 1 av 9 Innhold 1. Elektronisk

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 Autorisasjonsordningen i kreditt : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 3

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 29 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

REGELVERK for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF)

REGELVERK for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) Midlertidig REGELVERK for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) Regelverket gjelder følgende retninger: Forsikringsrådgiver Skadeoppgjørskonsulent Personforsikringskonsulent For særregler er det henvist

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Autorisasjonsordningens styre har høsten 2010 gjennomført en prosess der ordningens strategi på kort og mellomlang

Detaljer

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Tall pr. 15. oktober 2009: 131 finansbedrifter har sluttet seg til ordningen 4.477 kandidater er meldt inn 1.063 kunnskapsprøver

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 22 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 21 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Saksfremstilling: Saken gjelder en autorisert finansiell

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Nåsituasjon, drivere for videre utvikling og hovedoppgaver for FinAut i neste strategiperiode

Nåsituasjon, drivere for videre utvikling og hovedoppgaver for FinAut i neste strategiperiode Driver 1 Teknologisk utvikling Nye regler for eierskap til persondata i PSD2 vil få store konsekvenser for næringen og for kundene. Myndighetene (Datatilsynet, Finanstilsynet, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Versjon 4, revidert av AFRs styre høsten 2012. I) Autorisasjonsordningens overordnede mål og hensikt er: Mål: Å styrke kvaliteten på finansiell

Detaljer

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r T e s t l e d e r V.12 20130115 Side

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS Administrasjonsside (Brukes internt i bedriften) Kandidat: Sensorer: Sensor 1 (som spiller kunde i rollespillet) Sensor 2 (hovedansvarlig sensor) (Navn telefonnummer) (Navn - telefonnummer) Dato: Resultat:

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

VEILEDNING. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

VEILEDNING. for Finansnæringens autorisasjonsordninger VEILEDNING for Finansnæringens autorisasjonsordninger 3-8 BRUDD PÅ GOD RÅDGIVNINGSSKIKK INNDRAGELSE AV AUTORISASJON OG GODKJENNING MV. a) Medlemsbedrifter har ansvar for å legge til rette for og følge

Detaljer

Kartleggingstest for finansielle rådgivere

Kartleggingstest for finansielle rådgivere Fagområder: Kunnskapskrav for Spama tester: 01-01 Kartleggingstest for finansielle rådgivere 01-11 69: Ordinære tester knyttet til grunnkompetanse og autorisasjon av finansielle rådgivere 03-11 -13: Kreditt

Detaljer

Evaluering av kunnskapsprøven

Evaluering av kunnskapsprøven Evaluering av kunnskapsprøven Oppsummering: Det ble i perioden 1. oktober 2015 til 13. januar 2016 gjennomført en evaluering av kunnskapsprøven i GOS og AFR. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at kandidatene

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r B e d r i f t s a n s v a r

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2013 Kartleggingsprøver i grunnskolen Sist oppdatert 30.11.2012 bokmål 1 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysninger... 4 2.1. Tidspunkt for

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo ORIENTERING OM TILRETTELEGGING MED PENN OG PAPIR VED DIGITAL EKSAMEN til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 07.08.2012 Vår ref.: 2012/3072 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Saken gjelder

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8.

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8. TIL Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8. Saksfremstilling Saken gjelder en autorisert finansiell

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r B e d r i f t s a n s v a r

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Om lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak m.v. 1 Innledning Personopplysningsloven

Detaljer

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Deres ref: Vår ref: 201000830-8 Saksbehandler HBG Arkiv: E: A16 &58 Erklæring til Fylkesmannen

Detaljer

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon overalt Pensjon er vanskelig Gjennom generasjoner er dette sagt og trolig ment Pensjonsreformen brakte helt nye

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG Prøvenemnda blir oppnevnt for en 4 års periode hvor Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring er oppdragsgiver. Det betyr at avklaringer

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2012 Kartleggingsprøver i grunnskolen Versjon desember 2012 bokmål 1 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysninger... 3 2.1. Tidspunkt for gjennomføring

Detaljer

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet Barnets medvirkning Råd

Detaljer

Høringsnotat Ny forskrift for autoriserte inkassobevillingshavere / autoriserte faktiske ledere VIRKE INKASSO

Høringsnotat Ny forskrift for autoriserte inkassobevillingshavere / autoriserte faktiske ledere VIRKE INKASSO 2017 Høringsnotat Ny forskrift for autoriserte inkassobevillingshavere / autoriserte faktiske ledere VIRKE INKASSO Virke inkasso v/ Medlemmer På vår fagdag 13.oktober d.å. annonserte vi at det jobbes med

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer