Rammeverk for praktisk prøve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeverk for praktisk prøve"

Transkript

1 Rammeverk for praktisk prøve

2 : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar Det er FNO, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak ordningen. For å bli autorisert finansiell rådgiver kreves: Ett års relevant yrkeserfaring Bestått kunnskapsprøve Bestått praktisk prøve Kunnskapsprøven arrangeres av autorisasjonsnemnda, dvs. at den organiseres på sentralt hold. Praktisk prøve skal arrangeres i og av den enkelte finansbedrift. I kunnskapsprøven skal kandidatene dokumentere at de har den nødvendige fagkunnskap innenfor de seks emneområdene som er beskrevet i kompetansekravene for finansielle rådgivere (personlig økonomi, makroøkonomi, finansmarkeder mv., produkter, etikk og rådgivningsprosess, regelverk). I den praktiske prøven skal de dokumentere at de mestrer å gjennomføre finansiell rådgivning i praksis og at de har tilstrekkelig bevissthet om etiske dilemmaer. (Jfr. førerprøven for bil: I teoridelen skal du vise hva du kan i den praktiske prøven at du kan anvende kunnskapen). Denne presentasjonen omhandler rammeverket for den praktiske prøven. 2

3 : Læringsmål og kompetansekrav for praktisk prøve Læringsmål Rådgiveren skal ha meget god kompetanse mht. å utøve profesjonell og etisk god rådgivning til kundens beste. ha meget god kompetanse mht. utøvelse av kundebehandling og trygghet i rådgivningsprosessen. være bevisst sin egen rolle, ha evne til å avdekke kundens behov og risikotoleranse og presentere løsningsforslag. føle seg trygg på situasjonsanalyse, behovsanalyse, utarbeidelse og presentasjon av ulike plasseringsløsninger tilpasset kundens behov. være i stand til å utvikle holdninger som skaper tillit hos kunde og opinion. Kompetansekrav Kandidaten skal kunne 1) Rådgivningsprosessen: avdekke og analysere kundens behov, herunder kundens økonomiske situasjon, risikovilje og mål med plasseringen undersøke kundens kompetanse og erfaring når det gjelder plassering og investering kommunisere med kunden på en respektfull og lettfattelig måte, tilpasset kundens beslutningsprosess og kunnskapsnivå vurdere og presentere ulike løsninger for kunden, begrunnet i kundens uttrykte behov beskrive og begrunne aktuell oppfølging tilpasset kunden. 2) Etikk: være i stand til å redegjøre for sine valg og beslutninger på en etisk sett systematisk og prinsipiell måte kunne utøve kritisk skjønn i vurderingen av egne og andres argumenter ha evnen til å håndtere konkrete dilemmaer og utfordringer som oppstår i en rådgivningssituasjon være trenet i å forebygge misforståelser og interessemotsetninger i forbindelse med rådgivningen Forholdet til kunnskapsprøven Autorisasjonsprøven består av to deler én kunnskapsprøve og én praktisk prøve. Etikk og rådgivningsprosessen inngår i begge prøvene. I kunnskapsprøven testes kandidaten i følgende temaer: Etikk: Etikkens verktøy, etiske teorier, profesjonsetikk og ytringsetikk Retningslinjene for God rådgivningsskikk I den praktiske prøven testes kandidatens evne til å anvende kunnskapen i praksis. Nærmere omtale av faginnholdet finnes i Fagplan for autorisasjon av finansielle rådgivere, emneområde 5. 3

4 Hva skal kandidaten prøves i? Rådgivningsprosessen: Etikk: Felles stoff God rådgivningsskikk Etiske dilemmaer Bedriftsinternt stoff Rådgivningsverktøy Bedriftens etiske retnings- Bedriftens rutiner for linjer og verdigrunnlag dokumentasjon og Andre interne retningslinjer arkivering som har relevans Bedriftens egne produkt- Forståelse av bedriftens spesifikke løsninger incentivordninger Pensum 1) Regelsettet God rådgivningsskikk 2) I etikk er heftet «Mot og tillit» utarbeidet, og dette er tilgjenglig fra AFR sin hjemmeside. 3) Relevant bedriftsinternt stoff som den enkelte virksomhet selv velger ut. Forberedelser til prøven Når kandidaten er klar for gjennomføring av praktisk prøve, fastsettes dato, tid og sted for gjennomføring. 1) Kandidaten får utlevert casebeskrivelsen en uke før prøven for å kunne forberede seg som til en vanlig kundesamtale. Beskrivelsen av det etiske dilemmaet deles ikke ut før prøven. Det er bedriftsansvarlig som velger case og etisk dilemma, deler ut casebeskrivelse til kandidaten en uke før prøven og svarer på spørsmål som kandidaten måtte ha. Bedriften må sørge for sirkulasjon i casene og dilemmaene slik at kandidater som har kontakt med hverandre ikke får samme case. En kandidat skal ikke tildeles samme case eller etisk dilemma flere ganger. 2) Bedriften sørger for tilrettelegging av prøvelokalet. 3) De to sensorene forbereder seg grundig. Det er viktig at de setter seg inn i caset og forbereder rollespillet for eksempel må den sensoren som skal spille kunde utdype den knappe casebeskrivelsen og gi «kunden» sitt personlige preg. (Jfr. del 2 i caset og veiledning til praktisk prøve) 4) Sensor 2 forbereder gjennomføringen av samtale om etisk dilemma og punktene for god rådgivningsskikk. Det er viktig at man har trenet seg i det aktuelle dilemmaet og hvilke relevante begrunnelser som er knyttet til dette (Jfr. del 2 til dilemmaet og veiledning til praktisk prøve). Casebank: Det er utviklet en casebank som omfatter ca. 30 cases. Innholdet varierer i den forstand at kundenes livssituasjon, alder og formue er forskjellig. Den enkelte bedrift velger de cases som har relevans for kandidatens kundeportefølje. Hvert case er delt i to deler: a) Kortfattet beskrivelse av kunden Denne er tilgjengelig for kandidaten og sensorene b) Utfyllende informasjon om kunden Denne er kun tilgjengelig for sensorene da den innholder de kundeopplysningene som kandidaten skal avdekke i rollespillet. 4

5 Dilemmabeskrivelser: Det er utviklet dilemmabeskrivelser som skal være lett gjenkjennelige for de finansielle rådgiverne. Hvert dilemma er delt i to deler: a) Beskrivelse av dilemmaet Denne er tilgjengelig for kandidaten og sensorene b) Utfyllende informasjon i del to Denne er kun tilgjengelig for sensor 2 da den innholder opplysninger om hva kandidaten skal avdekke og spesifisering av de mest relevante etiske teorier knyttet til det aktuelle dilemmaet Rammer for «kundesamtalen» og gjennomføring av den Strukturen i prøven er fast, og det viktigste er en ensartet praksis i næringen. Del 1 er kundesamtalen del 1, del 2 er mellomperioden/forberedelsesperioden og del 3 er kundesamtalen del 2 samt påfølgende intervju og diskusjon om etisk dilemma. Gjennomføring av den praktiske prøven settes til totalt 4 timer. Innenfor rammen på 4 timer gjøres det avtale mellom sensor 2 og kandidat hvor lang tid kandidaten har til disposisjon for rollespillet i rådgivningssamtalen. Det er kandidaten som har ansvaret for å disponere tiden under rådgivningssamtalens del 1, mellomperioden og del 2, mens sensor 2 styrer tiden under intervju og diskusjon om etisk dilemma. Vurdering og tilbakemelding regnes ikke i disse 4 timene. Hjelpemidler: Kandidaten bruker alle de hjelpemidler som vedkommende har tilgjengelig i sin daglige arbeidssituasjon. Det er kun lov til å ha kontakt med sensorene i forberedelsesfasen mellom rådgivningssamtalen det 1 og del 2. 1) Første del av rollespillet Innhold: Del 1 av kundesamtalen innledning/kontaktskaping, behovsanalyse, oppsummering av kundens aksepter. 2) Forberedelsesfase Innhold: Kandidaten forbereder seg til kundesamtalens del 2 (tolker data, legger data inn i rådgivningsverktøy, utarbeider løsning og argumentasjon for denne). Sensorene vurderer kandidatens prestasjon. 3) Andre del av rollespillet Innhold: a) Del 2 av kundesamtalen Oppsummering av det første møtet, presentasjon av løsningsforslag, avtale om oppfølging, dokumentasjon av rådgivningen. b) Diskusjon av etisk dilemma og god rådgivningsskikk. 4) Vurdering og tilbakemelding Om sensorenes vurdering, se veiledning til praktisk prøve og rutine for tilbakemelding. Kandidater som består prøven får beskjed om dette. De bør også få en kort redegjørelse for hovedpunkter i sensorenes vurdering. Kandidater som ikke består prøven må få grundigere tilbakemelding, og denne må munne ut i en kort skriftlig redegjørelse for sterke og svake sider ved besvarelsen i fastsatt skjema for skriftlig tilbakemelding (tilgjengelig på sensorsiden). Når det i dette tilfellet kreves skriftlighet, er det blant annet fordi kandidaten og vedkommendes leder i etterkant av prøven skal utarbeide en utviklingsplan som setter kandidaten i stand til å bestå ved neste forsøk, jf Regelverk 3-1 d). 5

6 Tilpasning av gjennomføring for kandidater som gir finansiell rådgivningen per telefon Målet er at alle som autoriseres skal bidra til å øke legitimiteten i bransjen og være med på å oppnå hensikten med en felles autorisasjonsordning. En gjennomføring av praktisk prøve gjennom telefon og medlytt, vil kunne bidra til at kandidatene i større grad vil kunne anvende kompetansen i sitt daglige virke. Finansbedrifter som driver finansiell rådgivning per telefon, kan om de ønsker dette, gjennomføre praktisk prøve for aktuelle kandidater ved hjelp av medlytt av rollespillet. Krav til kandidater og faglig innhold er de samme. Innledningen før rollespillet, drøfting og tilbakemelding skal gjøres i felles rom (kandidaten og begge sensorene). Følgende tilpasses: 1) Første del av rollespillet skal gjøres på telefonen. Gjennomføring skjer i to adskilte rom hvor kandidaten sitter i ett og begge sensorene i et annet 2) Forberedelsesfasen gjennomføres som ordinært, men det kandidaten ellers ville tatt med seg til kundemøte 2, som løsningsforslag og evt. prospekter, må leveres til kunden (sensor 1) før møte 2 starter. 3) Andre del av rollespillet skal gjøres på telefonen. Gjennomføring skjer i to adskilte rom hvor kandidaten sitter i ett og begge sensorene i et annet. Etter møte 2 leveres endelig dokumentasjon. Resten av prøven, fra del 3 b) gjennomføres som ordinært. Tilleggskrav til kompetanse hos sensorer Sensor 1 og sensor 2 skal ha erfaring (gjennom trening eller praksis) fra medlytt. 6

7 : Krav til kandidaten Hvem kan melde seg opp til den praktiske prøven? 1) Det må dokumenteres at kunnskapsprøven er bestått. 2) Kandidaten må ha ett års relevant yrkeserfaring. Med dette menes at vedkommende må ha ett års erfaring fra kundebehandling og/eller rådgivning fra finansnæringen. Dersom medarbeideren er nyansatt og mangler ett års relevant yrkeserfaring, gjelder følgende: 1) Bedriften må lage en utviklingsplan slik at medarbeideren gjennom sitt første år i bedriften får den nødvendige opplæring/trening som skal til for å kunne bestå kunnskapsprøven og den praktiske prøven. 2) Den praktiske prøven kan tidligst avlegges etter tre måneder. Om det av opplæringshensyn er nødvendig, må prøvene selvsagt avlegges senere enn dette. : Krav til nærmeste leder Styringsgruppen som har utformet rammeverket for autorisasjonsordningen har beskrevet de organisatoriske og ledelsesmessige forutsetningene for finansiell rådgivning av høy kvalitet. Her understrekes det at de finansielle rådgivernes nærmeste ledere må ta ansvaret for kompetanseutvikling og oppfølging alvorlig. Disse lederne skal derfor autoriseres på samme måte som rådgiverne de har ansvar for. Styringsgruppen har sagt følgende om nærmeste leders rolle: «Nærmeste leder har ansvar for å kjenne til kvaliteten på kundesamtalene og å gi rådgiveren tilbakemelding i utviklingsøyemed. Det er vanskelig for lederen å ha noen formening om praksis uten å være til stede og observere dialogen mellom rådgiver og kunde. Den mest effektive påvirkning av holdninger skjer gjennom dialog. Dette betyr at et kompetanseprogram som har som siktemål å etablere en rådgivningspraksis i samsvar med kravene i God rådgivningsskikk nødvendiggjør en involvert ledelse som tar ansvar for å arbeide med praktisk medarbeiderutvikling. Det er toppledelsens ansvar å sørge for at den ønskelige lederpraksis etableres.» : Krav til sensorer sensoropplæring Hvem kan være sensor? Det skal være to sensorer som har noe ulike roller. Sensor 1 skal spille kunden i rolle spillet. Denne sensoren kan være kandidatens leder eller en annen person i kandidatens omgivelser. Sensor 2 skal være uavhengig og må ikke ha noen slags bindinger til kandidaten. Denne sensoren kan komme fra en annen enhet i virksomheten, fra en samarbeidsbedrift, fra bedriftens allianse eller fra en annen bedrift etter avtale. 7

8 Kompetansekrav for sensorer Begge sensorene må være personer med høy fagkompetanse og omfattende erfaring innenfor området finansiell rådgivning (for eksempel ledere eller seniorrådgivere). Dette betyr at de: 1) Må være autoriserte finansielle rådgivere. 2) Må ha inngående kjennskap til autorisasjonsordningen. 3) Må ha god kjennskap til emneområde 5 Etikk og rådgivningsprosessen, God rådgivningsskikk, relevant bedriftsinternt stoff og bedriftens produktspekter 4) Må ha god vurderingsevne, evne til å observere og til å gi tilbakemelding. Sensorenes roller og ansvar Sensor 1 Sensor 2 Har hovedansvaret for forberedelsene til rollespillet Spiller «kunde» og skal vurdere kundeopplevelsen i rådgivningssamtalen del 1 og del 2 Er observatør under rollespillet Er eksaminator i samtalen om etisk dilemma Skal sikre objektivitet i vurderingen av kandidatens prestasjon Skal ha siste ord i vurderingen av om kandidaten har bestått eller ikke Er ansvarlig for tilbakemeldingen Er ansvarlig for en god og ensartet vurderingspraksis Opplæring av sensorer Sensor 2 skal ha gjennomført sensorkurs i regi av AFR. Sensor 1 skal ha gjennomført samme opplæring men behøver ikke opplæring og trening i å være eksaminator i samtalen om etisk dilemma. Hva skal til for å bestå praktisk prøve? Utgangpunktet er læringsmålene for praktisk prøve, og kravet er at kandidaten skal ha meget god kompetanse. Oppsummert kan man si at kandidaten skal være seg bevisst etiske dilemmaer som kan oppstå i rådgivningen og kunne anvende god rådgivningsskikk. Det er dette som skal testes i den praktiske prøven. Sensors hjelpemiddel i prøvesituasjonen er autorisasjonsordningens sensorskjema og veiledning til praktisk prøve. Begge deler er tilgjengelig på AFRs ekstranett for sensorer, kandidater og bedriftsansvarlige. Skal kandidaten bestå prøven, må sensorene vurdere kandidatens prestasjon som meget god. 8

9 Kandidaten må prestere tilfredsstillende på samtlige av følgende evalueringspunkter: Har kandidaten mestret alle hovedpunktene i rådgivningssamtalen? Er kravene i verdipapirhandelloven tilfredsstilt (egnethetstest m.v.)? Har kandidaten vist at han kan anvende god rådgivningsskikk? Har han en bevisst holdning til etiske dilemmaer og vanskelige situasjoner Har kunden en god kundeopplevelse? (For eksempel: Var rådgiveren godt forberedt? Ble kunden involvert? Kontrollerte rådgiveren at kunden forsto? osv.) Var rådgiver tillitvekkende og trygg i sin rolle? Hvordan føler du at rådgiver viste interesse for deg som kunde? (Lyttet rådgiver? Stilte rådgiver oppfølgingsspørsmål? Hvordan var samtalebalansen?) Hvordan stemmer løsningsforslaget overens med dine behov? (Kan du gjengi løsningsforslaget?) Hvor mange ganger kan man fremstille seg til prøven? Kandidaten har anledning til å fremstille seg 3 ganger til den praktiske prøven (og tre ganger til kunnskapsprøven). Hvis en eller begge prøver da ikke er bestått, vil rådgiveren ikke kunne bli autorisert finansiell rådgiver. Hva skjer hvis den praktiske prøven ikke bestås? Hvis kandidaten ikke består den praktiske prøven, skal sensorene gi en begrunnelse for dette. Det skal lages en utviklingsplan som gjør det mulig for kandidaten å arbeide målrettet for å bedre sin kompetanse. (jfr. punktet om tilbakemelding i det foregående.) Likebehandling Det er viktig at alle som er involvert i den praktiske prøven har høy bevissthet om at dette for kandidaten er en eksamenssituasjon. Det betyr at kravene til likebehandling av medarbeidere er store. Det betyr videre at ryddighet i planlegging og gjennomføring er påkrevet. Internt i virksomheten må kandidatene vite at det ikke gjøres forskjell mht. organisering av prøver og vurdering av prestasjoner. Siden autorisasjonsordningen er en nasjonal ordning, må opplegg for og innhold i prøven være så likt som mulig og regelverket praktiseres på en så ensartet måte som mulig. Dersom kandidaten ikke består prøven på første og andre forsøk, skal kandidaten bli bedømt av andre sensorer enn de to første gangene. Sensor 2 skal uansett ikke ha vært sensor for kandidaten tidligere. Undervisning Autorisasjonsordningen tilbyr ikke undervisning i noen av emneområdene som inngår i autorisasjonsprøven. Kompetanseutvikling er den enkelte bedrifts ansvar, og tilpasset undervisning tilbys av bl.a. internskoler, sparebankallianser mv. gjerne i samarbeid med BI Bank og finans og Spama Kompetanse. 9

10 Vedlegg : Organisatoriske forutsetninger og lederansvar (Kapittel 6 i innstillingen fra styringsgruppen datert mars 2008) Som nevnt innledningsvis mener styringsgruppen at autorisasjonsordningen er svaret kun på spørsmål som har med medarbeidernes kompetanseutvikling å gjøre. Kvaliteten på den finansielle rådgivningen beror også på andre forhold bl.a. hvilken salgs- og ledelseskultur som utvikles og hvilke incentivsystemer som innføres. Kompetanse på individnivå er viktig, men ikke tilstrekkelig. Autorisasjon av finansielle rådgivere er derfor bare ett av virkemidlene i arbeidet med å posisjonere finansbedriftene som profesjonelle leverandører av rådgivningstjenester av høy kvalitet. Styringsgruppen har gjennom hele sitt arbeid lagt til grunn at ledelsen i den enkelte finansbedrift har et meget stort ansvar for kulturutvikling og helhetstenkning. Det er helt nødvendig å gjennomføre interne prosesser som sikrer organisatorisk kompetanse og lederkompetanse, samt å trekke opp rammer som rådgivningsvirksomheten skal utøves innenfor. I praksis betyr dette at søkelyset må rettes mot følgende områder: 1. Arbeid med incentivsystemer Finansinstitusjonens incentivordninger kan stå i motstrid til kravet om rådgivning av høy kvalitet, og det kan være fare for at man legger for stor vekt på salg av enkeltprodukter, for eksempel gjennom kampanjesalg. Dersom salgsmål tillegges for stor vekt, er det fare for at kundenes interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Det kan også føre til at fordelene ved pro duktene fremheves for sterkt, mens ulempene, f.eks. den finansielle risikoen, tones ned. Det er ledelsens ansvar å utvikle en kultur der God rådgivningsskikk etterleves og der incentiv- og resultatlønnssystemer ikke er slik innrettet at de oppmuntrer til usunn salgsinnsats. Rådgivningen skal skje med utgangspunkt i kundens behov, og det skal gjennomføres både hensiktsmessighetstest og egnethetstest. Informasjonen som gis, skal være forståelig for kunden, og rådgiveren skal så langt det lar seg gjøre forsikre seg om at kunden skjønner konsekvensene av sine beslutninger og får tilstrekkelig tid til å vurdere disse før avtale inngås. Rådgiveren må også være tydelig mht. sin rolle som selger av finansinstitusjonens produkter. Det er frontpersonalet som er i kontakt med kundene, og finansinstitusjonens omdømme beror i høy grad på at frontpersonalets arbeid er av høy kvalitet. Ledelsen har på sin side ansvar for å trekke opp de rammer som rådgiverne skal operere innenfor og å sikre etterlevelse av de beslutninger som fattes. I en situasjon der kortsiktige hensyn gjerne veier tungt, er det viktig å forebygge handlinger som kan lønne seg på kort sikt, men som i et langsiktig perspektiv skader finansinstitusjonens omdømme og markedsposisjon. 2. Arbeid med holdninger og verdigrunnlag Etisk kompetanse på individnivå er bare én av forutsetningene for god finansiell rådgivning. Dersom enkeltmed arbeidere har riktige holdninger, men arbeider i en kultur hvor holdningene ikke verdsettes, blir det problematisk. Etisk kompetanse må derfor også finnes på organisasjonsnivå i form av en sunn bedriftskultur og klare beskrivelser av de holdninger som organisasjonen ønsker å stå for. Det må følgelig defineres bedriftsinterne normer for etisk forsvarlig kundebehandling, og disse må forankres på alle nivåer i organisasjonen. Dette er like mye organisasjonsutvikling som kompetanseutvikling. Når det gjelder holdninger og verdigrunnlag, bør utviklingsarbeidet aldri i sin helhet settes bort til eksterne leverandører. Store deler av jobben må gjøres internt fortrinnsvis med øverste ledelse som initiativ taker og pådriver. Det er ledelsen som avgjør hvor listen skal ligge, det er ledelsen som avgjør hvor høyt på dagsordenen etikk skal stå, og det er ledelsen trekker opp grensen mellom ønsket salgsvirksomhet og råsalg. Endelig er det ledelsen som skaper troverdighet, bl.a. ved å la det få konsekvenser å opptre i strid med God rådgivningsskikk, vedtatte etiske retningslinjer og bedriftens verdigrunnlag. 3. Krav til nærmeste leder Finansbedriften må utvikle systemer som sikrer at de finansielle rådgivernes nærmeste ledere tar sitt kompetanse utviklings- og oppfølgingsansvar på alvor. Styringsgruppen har som ett virkemiddel foreslått at disse lederne skal autoriseres på samme måte som rådgiverne. Nærmeste leder har ansvar for å kjenne til kvaliteten på kundesamtalene og å gi rådgiveren tilbake melding i utviklingsøyemed. Det er vanskelig for lederen å ha noen formening om praksis uten å være til stede og observere dialogen mellom rådgiver og kunde. Den mest effektive påvirkning av holdninger skjer gjennom dialog. Dette betyr at et kompetanseprogram som har som siktemål å etablere en rådgivnings praksis i samsvar med kravene til God rådgivningsskikk nødvendiggjør en involvert ledelse som tar ansvar for å arbeide med praktisk medarbeider utvikling. Det er toppledelsens ansvar å sørge for at den ønskelige lederpraksis etableres på lavere nivåer i organisasjonen.

11 V Utgivelse V Denne versjon Hansteens gt. 2, Postboks 2572 Solli, N-0202 Oslo, Telefon

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening som står bak o rdningen. For å bli autorisert

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FinansNorge og Verdipapirfondenes forening som står bak ordningen. For å bli

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013 i styringsgruppen

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : InnlEdnIng Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Rammeverk for praksiskrav Kreditt

Rammeverk for praksiskrav Kreditt Rammeverk for praksiskrav Kreditt : Innledning Autorisasjonsordningen i kreditt ble etablert 4. november 2016. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger som står bak ordningen. For å bli autorisert

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS Administrasjonsside (Brukes internt i bedriften) Kandidat: Sensorer: Sensor 1 (som spiller kunde i rollespillet) Sensor 2 (hovedansvarlig sensor) (Navn telefonnummer) (Navn - telefonnummer) Dato: Resultat:

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING AFR 2018 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med sensorskjemaet 3 2. Kompetansekrav, forberedelse og gjennomføring 4 2.1 Læringsmål og kompetansekrav 4 2.2 Forberedelse og gjennomføring 5

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 Drift Utvikling av nøkkeltall: 31. desember 2009 31. desember 2010 30. juni 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Internkontrollrapport for a r 2015

Internkontrollrapport for a r 2015 Internkontrollrapport for a r 2015 2-2 Internkontroll- og compliance Medlemsbedriftene skal sørge for å innarbeide ordningene i sin internkontroll- og compliancefunksjon. Medlemsbedriftene skal rapportere

Detaljer

Anbefalte rutiner ved ikke bestått

Anbefalte rutiner ved ikke bestått V 3.0 februar 2016 Anbefalte rutiner ved ikke bestått Planlegging, tilrettelegging og oppfølging ved ikke beståtte prøver Finansnæringens autorisasjonsordninger Hansteens gate 2, Finansnæringens hus Postboks

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 Drift Utvikling av nøkkeltall: 30. juni 2009 15. oktober 2009 31. desember 2009 Antall tilsluttede bedrifter 123 131 135 Antall innmeldte

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Autorisasjonsordningens styre har høsten 2010 gjennomført en prosess der ordningens strategi på kort og mellomlang

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 06.04.2017 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk 1 Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk : Innhold 3 4 Brudd på god rådgivningsskikk 3 Hvorfor god rådgivningsskikk? 5 Hvorfor avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk? 6 Hvordan

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2016 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 Utvikling av nøkkeltall 31. desember 2009 31. desember 2010 31. desember 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 * Antall innmeldte

Detaljer

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Samordnet regelverk Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Styret har gjennomgått, oppdatert og samordnet regelverkene for: Godkjenningsordningen i skadeforsikring (GOS) Autorisasjonsordningen

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 Autorisasjonsordningen i kreditt : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 3

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 25.11.2016 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Kompetansekrav i finanssektoren

Kompetansekrav i finanssektoren NFT Kompetansekrav 2/2004i finanssektoren Kompetansekrav i finanssektoren av Magne Førre Et utvalg nedsatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nylig lagt fram en innstilling om kompetansekrav

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall fra autorisasjonsordningen (etablert 1.1.2009): 31. desember 2009 31. desember 2010 Antall tilsluttede bedrifter

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Tall pr. 15. oktober 2009: 131 finansbedrifter har sluttet seg til ordningen 4.477 kandidater er meldt inn 1.063 kunnskapsprøver

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Kartleggingstest for finansielle rådgivere

Kartleggingstest for finansielle rådgivere Fagområder: Kunnskapskrav for Spama tester: 01-01 Kartleggingstest for finansielle rådgivere 01-11 69: Ordinære tester knyttet til grunnkompetanse og autorisasjon av finansielle rådgivere 03-11 -13: Kreditt

Detaljer

Utviklingsseminar

Utviklingsseminar Utviklingsseminar 1.9.2015 Utviklingsseminar forankre og videreutvikle Status for ordningene Status fra arbeidsgrupper Ragnvald Sannes, BI Katarina Liden, SwedSec Jan Erik Fåne, Finans Norge Teknologisk

Detaljer

veiledning til praktisk prøve

veiledning til praktisk prøve veiledning til praktisk prøve : 1. Målsetting med veiledningen Denne veiledningen skal være en støtte for sensorer og kandidater i forberedelse og gjennomføring av praktisk prøve. Den inneholder forslag

Detaljer

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Saksfremstilling: Saken gjelder en autorisert finansiell

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Versjon 4, revidert av AFRs styre høsten 2012. I) Autorisasjonsordningens overordnede mål og hensikt er: Mål: Å styrke kvaliteten på finansiell

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS 1. Målsetting med veiledningen Denne veiledningen skal være en støtte for sensorer og kandidater i forberedelse og gjennomføring av kombinert praktisk prøve.

Detaljer

BA-seminar 4. november 2015

BA-seminar 4. november 2015 BA-seminar 4. november 2015 GOS per 30.10.2015 9613 innmeldte kandidater (inkl. 46 hvilende og 1076 utmeldte) 4814 godkjente 3670 ikke godkjente 3048 internt godkjente 1766 nye kandidater 1803 internt

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune ETISK VEILEDER for ansatte i Akershus fylkeskommune NAVIGASJONSHJULET Er det lovlig? Lar det seg begrunne? ETIKK JUS IDENTITET Er det i samsvar med verdiene våre? Hva bør du gjøre? ØKONOMI MORAL Lønner

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Veien til autorisasjon

Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Veien til autorisasjon Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Veien til autorisasjon Hvordan tilrettelegger ulike finansorganisasjoner for AFR? Hvordan påvirker læring og motivasjon veien til autorisasjon? Silje Lien

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

VEILEDNING. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

VEILEDNING. for Finansnæringens autorisasjonsordninger VEILEDNING for Finansnæringens autorisasjonsordninger 3-8 BRUDD PÅ GOD RÅDGIVNINGSSKIKK INNDRAGELSE AV AUTORISASJON OG GODKJENNING MV. a) Medlemsbedrifter har ansvar for å legge til rette for og følge

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon overalt Pensjon er vanskelig Gjennom generasjoner er dette sagt og trolig ment Pensjonsreformen brakte helt nye

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Sammenligning utkast nye regler vs. dagens regler

Sammenligning utkast nye regler vs. dagens regler Sammenligning utkast nye regler vs. dagens regler BEHOLDT (evt med justert forklaring) Interessekonflikt (pkt. 6) Fraråding (pkt. 8) Oppfølging (pkt. 9) Dokumentasjon (pkt. 10) NYE REGLER Formål (pkt.

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Om lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak m.v. 1 Innledning Personopplysningsloven

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER i Helse Sør-Øst Visjon og verdier Helse Sør-Øst sin visjon er å skape: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted,

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen. 22.september 2014 Difi

Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen. 22.september 2014 Difi Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen 22.september 2014 Difi Bakgrunn for læringstiltak om og i den vanskelige samtalen Møte med ledere og medarbeidere har vist oss at det er et behov for

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt God kommunikasjon handler om å se den andre. At vi bryr oss om hva den andre sier og mener, og at vi forstår hva den andre sier, Være aktive lyttere, trenger

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer