1. Bakgrunn og informasjon Felles tverrgående temaer for alle ordninger Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7"

Transkript

1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer

2 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis 4 Andre forhold 4 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5 Tverrgående - Tema 1: Samtalen drøfting av etisk dilemma 5 Tverrgående Tema 2: Personopplysningsloven 6 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Finansiell rådgivning - Tema 1: Status innskuddspensjon 7 Finansiell rådgivning - Tema 2: Rentesetting i Norges Bank 8 Finansiell rådgivning - Tema 3: Rebalansering av porteføljer 9 Finansiell rådgivning - Tema 4: Fripoliser 10 Finansiell rådgivning - Tema 5: Forvaltning av alternative investeringsfond 11 2

3 : 1. Bakgrunn og informasjon Bakgrunn Kravet til oppdatering har som overordnet mål å sikre god rådgivning og omdømme ved at autoriserte finansielle rådgivere har oppdatert kunnskap. Fagplanen er en sammenfatning av hva Finansnæringens autorisasjonsordninger mener at disse skal repetere og være oppdatert på i det aktuelle året. Fagplanen gis ut hvert år og det forventes at alle autoriserte finansielle rådgivere tilfredsstiller kravene som spesifiseres i fagplanen i løpet av det året den gjelder for. Kravet til kunnskapsoppdatering er beskrevet i regelverket 3-2. Det er ingen oppdateringsprøve fra Finansnæringens autorisasjonsordninger. Fagplanen gir kandidatene en oversikt over felles tverrgående temaer, temaer for finansiell rådgivning, omfang, beskrivelse av kunnskapskrav og kunnskapsnivå. Fagplanen danner grunnlaget for å utvikle relevant opplæringsopplegg. Omfanget og forholdet mellom nyheter/faglige endringer og utvalgte fokusområder kan variere fra år til år. Fagplanen publiseres senest Andre ordninger Tilsvarende som denne fagplanen er det en fagplan for oppdateringer for rådgivere og selgere i skadeforsikring. Begge fagplaner har identiske krav for tverrgående emner (del 2 av fagplanen). Rådgivere som skal oppdateres i begge ordninger, forholder seg til tverrgående emner en gang. Relevant pensum Deler av pensum er utgitt av Finaut: - Heftet Mot og tillit, samt navigasjonshjulet - Kommentarhefte for god rådgivningsskikk - Kartleggingsprøve for samtalen om etisk dilemma Den enkelte finansbedrift står fritt til å velge pensum og læringstiltak for de øvrige områdene omtalt i fagplanen. 3

4 Stoffomfang For hvert tema er omfang spesifisert etter, lite, middels eller stort, markert med grønne bokser. Dette er for å gi et inntrykk av hva som kan forventes i omfang av læremateriell og hvor stor vekt man skal legge på hvert emne. Videre gir det også en indikasjon på hva som kreves av innsats for å repetere og tilegne seg fagstoffet. Behov for læring av fokusområder er stort sett å anse som repetisjon av tidligere tilegnet kunnskap til kunnskapsprøven og fra kravet om jevnlige kunnskapsoppdateringer. Kunnskapsnivåer Temaene i fagplanen vil kreve ulike nivåer av kunnskapsbeherskelse. Kunnskapsnivåene er angitt for hvert kunnskapskrav i fagplanen. nivå 1: Huske eller gjengi informasjon, fakta, begreper, definisjoner og prinsipper. Forståelse nivå 2: Kandidaten skal kunne forstå sammenhengen i en problemstilling eller forholdet mellom ulike størrelser. Anvendelse nivå 3: Identifisere en situasjon eller problem og bruke hensiktsmessig kunnskap eller en metode for å løse oppgaven. Nærmere beskrivelse av disse nivåene finnes i fagplanen for kunnskapsprøven. Spesifiseringer Det gis en begrunnelse for hvorfor hvert tema er med Under presiseringer blir hvert tema angitt med informasjon om: - det er nyhet/faglig endring eller et fokusområde - hvilket emneområde fra kunnskapsprøven tema tilhører - temaets omfang; stort, middels, lite Kunnskapskrav er spesifisert for det aktuelle tema og det er angitt - kunnskapsnivå - kunnskapskravets referanse til kunnskapsprøvens detaljerte fagplan Fagkunnskap i praksis I tillegg er det et krav at kandidaten skal kunne benytte en i praksis. Fagkunnskap er en forutsetning for god praksis, men gir ikke nødvendigvis god praksis. Det er derfor et krav at en som er angitt i fagplanen, også skal kunne benyttes riktig i møtet med kunden på angitt nivå. Finaut anbefaler at oppdateringen innrettes på en slik måte at rådgiverne får anvendt og trent på kunnskapen på en mest mulig praksisnær måte. Relevante metoder kan være å bruke: eksempler fra praksis caseoppgaver rollespill trening felles diskusjon medlytt der det er naturlig, bør flere temaer ses i sammenheng Andre forhold Temaer for fokusområder er hovedsakelig basert på eksisterende innhold i kunnskapsprøven. Det kan være mindre justeringer eller tilleggsopplysninger. Det forutsettes at kandidatene har grunnleggende basiskunnskaper fra kunnskapsprøven. Det forventes ikke at kandidaten skal ha detaljkunnskap fra selve kunnskapsprøven ut over temaene beskrevet i fagplanen for oppdateringer. 4

5 : 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger Tverrgående - Tema 1: Samtalen drøfting av etisk dilemma Etikk og god rådgivningsskikk er bærebjelken i alle autorisasjons- og godkjenningsordningene og det er et viktig læringsmål at alle kandidater skal kunne anvende felles tillærte begreper og en systematikk for å avdekke og håndtere et etisk dilemma i sitt daglige arbeid. I kunnskapsprøven prøves kandidater i teorien, i Samtalen prøves kandidatenes i å anvende kompetansen i praksis. I stedet for en tradisjonell samtale med en sensor, har næringen nå valgt å satse på en felles simuleringsmetodikk i denne elektroniske praktiske prøven. Drøfting av etisk dilemma bør også trenes på for å stå godt rustet i de daglige kundemøtene. Det er utviklet flere etiske dilemmaer for e-simuleringen, og ett av disse inngår i årets faglige oppdatering. Emneområde: Etikk og god rådgivningsskikk Fokusområde: Kandidaten skal gjennomføre e-simuleringen med bestått resultat. Anvendelse Referanse til tverrgående fagplan Tverrgående emner

6 Tverrgående Tema 2: Personopplysningsloven Som rådgivere/selgere kommer en svært tett på kunden og får mye informasjon og opplysninger om kunden som ofte er av svært personlig art og som ikke er allment kjent. Dette kan for eksempel være I) for forsikring: opplysninger om skadehendelser/-historikk, helseforhold og økonomiske forhold og II) for bank: samlivsbrudd og videre håndtering av dette, fordeling av arvemidler blant ektefelle, partner, barn, særkullsbarn og andre og informasjon om at kunden er i en presset økonomisk situasjon med mer. Rådgiveren/selgeren er derfor underlagt særskilte krav til hvordan disse opplysningene håndteres, lagres og deles med andre i foretaket. Manglende etterlevelse av kravene for håndtering av personopplysninger kan bidra til at kundene mister tilliten til foretaket samt at foretaket risikerer reaksjoner og sanksjoner fra tilsynsmyndighetene. Det er derfor viktig at rådgiverne/selgerne har god kjennskap til hvilke regler og da særlig hvilke begrensninger som gjelder for håndtering, lagring og spredning av denne type kundeopplysninger. Emneområde: Grunnleggende regelverk i tverrgående emner Fokusområde: Rådgivere/selgere skal vite at behandling og registrering av personopplysninger krever xsærskilt lovhjemmel eller samtykke fra den opplysningene gjelder. Rådgivere/selgere skal vite at personopplysninger skal behandles og oppbevares på en forsvarlig måte (har en side mot taushetspliktsreglene). Referanse til tverrgående fagplan Ref tverrgående Ref tverrgående

7 : 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere Finansiell rådgivning - Tema 1: Status innskuddspensjon Det skjer én betydelig overflytting fra ytelsespensjon til innskuddspensjon og all nytegning innen tjenestepensjon er i praksis innskuddspensjon. Fra ble det innført nye og økte beløpsgrenser som muliggjør økt innskudd. Sparing til innskuddspensjon skjer ved at bedriften innbetaler avtalt prosentandel av lønn til de ansattes pensjonskonto. De ansatte bestemmer selv risikoprofil på sparingen. Mange velger å fortsette den risikoprofil som bedriften har valgt fra starttidspunktet. Innbetalt beløp og risikoprofil er avgjørende for forventet utbetaling av innskuddspensjon. Rådgiver må forstå sammenhengen mellom de forskjellige risikoprofilene i sparingen, oppspart beløp og forventet utbetaling av pensjon. Emneområde: Personlig økonomi Fokusområde: Referanse til fagplan for kunnskapsprøven AFR Rådgivere skal kjenne til avkastningsprognoser for de aktuelle aktivaklasser som inngår for produkter med investeringsvalg. (Ref.: Finans Norges bransjeavtale). Rådgivere skal kjenne til bransjetall for andelen av avtaler og antall forsikrede som er for ulike sparenivå i prosent av lønn. (Ref.: Finans Norges bransjetall) Rådgivere må forstå sammenhengen mellom de forskjellige risikoprofilene i sparingen, oppspart beløp og forventet utbetaling av pensjon. Forståelse Anvendelse

8 Finansiell rådgivning - Tema 2: Rentesetting i Norges Bank Norges Bank har utviklet et pedagogisk hjelpemiddel for å få frem hvordan foliorenten, og dens utviklingsbane, endres fra den ene pengepolitiske strategirapport til den neste: Renteregnskapet. Sentralbanken sier selv at formålene med regnskapet er å forklare bedre hvordan renten fastsettes, men også å gi en bedre pengepolitikk. Ved å kvantifisere hvor mye hver faktor betyr for rentesettingen, får en klarere frem avveiningene mellom ulike faktorer, enn ved bare å bruke ord. Kvantifiseringen av hvordan renten settes og hva som har bidratt til endring i renten, skaper også bredere forståelse i samfunnet av drivkreftene bak rentene. Publikum får derfor mer treffsikre forventninger til fremtidige renteendringer. Dermed kan de lettere unngå feildisposisjoner, når de investerer, låner og sparer. Emneområde: Makroøkonomi Fokusområde: Referanse til fagplan for kunnskapsprøven AFR Rådgivere bør kjenne til hva inflasjonsmålet er og hva som menes med Norges Banks egenutviklede renteregnskap

9 Finansiell rådgivning - Tema 3: Rebalansering av porteføljer Oppgang eller nedgang på børsen fører til at en kundes plassering / investeringsportefølje endres. For eksempel vil en oppgang i aksjekursene i forhold til kursene på obligasjoner føre til at aksjeandelen øker. En endring i aksjeandel vil endre avkastnings- og risikoegenskapene til en investeringsportefølje. Det er derfor viktig å ha en oppfølging som bringer dagens vekting tilbake til opprinnelig vekting. Rebalansering ivaretar dette formålet. Tenk deg at din sparing er fordelt med 50 prosent i aksjefond og 50 prosent i rentefond. Etter et fall i aksjeprisene, vil aksjeandelen falle under 50 prosent. Rebalansering innebærer at du i en slik situasjon kjøper aksjer, for å bringe aksjeandelen tilbake til 50 prosent. Motsatt medfører en kraftig børsoppgang til at du selger aksjer. Det er flere metoder for rebalansering. Det vanligste er å nullstille vektene med jevne tidsintervall - eksempelvis årlig. Det finnes flere verdipapirfond med automatisk rebalansering. Emneområde: Finansmarkeder Fokusområde: Risikoreduksjon og porteføljesammensetning Rådgivere må forstå hvordan risiko- og avkastningsforventninger kan endre seg når aksjeandelen øker/reduseres i en portefølje bestående av for eksempel aksjer og obligasjoner og hvordan sammensetningen av porteføljen bringes tilbake til opprinnelig vekting. Forståelse Referanse til fagplan for kunnskapsprøven AFR

10 Finansiell rådgivning - Tema 4: Fripoliser Fra 1. september 2014 trådte nye regler i kraft, og med det nye muligheter for innehavere av fripoliser. Det er langt fra alle fripoliseeiere som kan eller bør endre sin fripolise fra garantert avkastning til fritt investeringsvalg. Det er et nokså detaljert regelverk, supplert med en bransjeavtale som alle livselskaper stiller seg bak, som sikrer god investorbeskyttelse til innehaverne av fripoliser. Som det fremgår av bransjeavtalens 2.6. og kapittel 3, skal kunden orienteres om en rekke forhold i forbindelse med eventuell overgang til investeringsvalg. Det er også en eksplisitt frarådingsplikt for rådgiver i de tilfeller hvor beregninger viser at en endring fremstår som lite gunstig for fripolisehaveren. Emneområde: Produktgrupper Fokusområde: Referanse til fagplan for kunnskapsprøven: 4.3.1, Rådgiveren må forstå forskjellen på fripolise med rentegaranti og fripolise med investeringsvalg. Rådgiveren skal kjenne til hvilken plikt til informasjon som påhviler rådgivning ved overgang til fripolise med investeringsvalg. Rådgiveren skal kjenne til hvilket krav til rådgivning som gjelder ved overgang til fripolise med investeringsvalg. Forståelse Forståelse Forståelse Referanse til fagplan for kunnskapsprøven AFR

11 Finansiell rådgivning - Tema 5: Forvaltning av alternative investeringsfond Rådgiverne bør kjenne til at det er kommet en ny lov som regulerer forvaltningen av alternative investeringsfond. Loven implementerer Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU (AIFMD) og tar sikte på å regulere et marked og en bransje som hittil har vært uregulert. Begrepet Alternative Investeringsfond, populært kalt AIFer, er en stor og uensartet gruppe og omfatter blant annet såkalte eiendoms-, shipping- og infrastrukturfond som satt opp som AS/ASA/KS og ANS i tillegg til Private Equity-fond. Videre vil også spesialfond og nasjonale fond, som tidligere har vært godkjent under verdipapirfondloven, nå omfattes av lov om alternative investeringsfond. Det er derfor viktig at rådgiverne kjenner til at forvalterne av denne type investeringsstrukturer nå er regulert av en egen lov. Dette innebærer at forvaltere av denne type fond må ha en særskilt autorisasjon fra Finanstilsynet. Det stilles krav til foretakets ledelse, til startkapital og ansvarlig kapital, til likviditetsstyring og rapportering. I tillegg må forvalteren utøve virksomheten i samsvar med god forretningsskikk. Loven er i stor grad bygget opp etter samme prinsipper som for UCITS-fond, dog slik at fondenes investeringsunivers utvides betraktelig når det gjelder UCITS strenge krav til spredning og plasseringsalternativer. Det er viktig at rådgiverne vet at det kreves særskilt tillatelse fra Finanstilsynet for å markedsføre og selge et alternativt investeringsfond som ikke er et nasjonalt fond etter verdipapirfondloven, til ikke-profesjonelle investorer. Emneområde: Regelverk Nyhet/faglig endring Rådgiverne bør kjenne til begrepet og at dette er en helt ny regulering av investeringsstrukturer i Norge som er gitt med tanke på beskyttelse av investorene. Referanse til fagplan for kunnskapsprøven AFR Ny 11

12 V Hansteens gt. 2, Postboks 2572 Solli, N-0202 Oslo, Telefon

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 3 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 3 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

kreditt privatmarked for kredittrådgivere

kreditt privatmarked for kredittrådgivere kreditt privatmarked for kredittrådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN I KUNDEMØTER

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring : InnHOLD DEL 1 1.1. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 4 1.2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 1.3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 5 1.4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 23 FNO 45

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 23 FNO 45 FINANSNÆRINGEN 2011 Innhold Velkommen til Finansnæringen 2011 4 Statusoversikt 5 Farten tilbake i norsk økonomi 6 Finansmarkedene preges av gjeldskrisen i Europa 8 En milliard BankAxept-transaksjoner 10

Detaljer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer v/anne Merethe Bellamy, Finanstilsynet, 28. oktober 2014 Jeg starter med litt orientering i dagens situasjon.

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PRIVAT INVESTERING 7. UTGAVE - DESEMBER 2007 DIN EGEN BANK I BANKEN Private Banking-tjenester er som å ha sin egen bank i banken, bygget eksklusivt for en

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer