Nåsituasjon, drivere for videre utvikling og hovedoppgaver for FinAut i neste strategiperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nåsituasjon, drivere for videre utvikling og hovedoppgaver for FinAut i neste strategiperiode"

Transkript

1 Driver 1 Teknologisk utvikling Nye regler for eierskap til persondata i PSD2 vil få store konsekvenser for næringen og for kundene. Myndighetene (Datatilsynet, Finanstilsynet, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet m. fl.) er svært opptatt av både gevinster (de positive sidene) for kundene og hvordan forbrukerbeskyttelsen kan ivaretas i nye digitale løsninger. God rådgivningsskikk tilpasses digitale kanaler, dvs. at det utvikles en sjekkliste og utredes en merkeordning som gjør det mulig for finansbedriftene å synliggjøre for omgivelsene at de etterlever næringens felles krav til digital kundebetjening. FinAut skal være de tilsluttede bedriftenes forlengede arm, et konkurransefortrinn og et kvalitetsstempel. Arbeidet med sjekklisten er omfattet av stor interesse, og det er kjent i næringen og hos våre omgivelser at vi jobber med at digitale løsninger skal følge samme kvalitetsstandarder og gi samme forbrukerbeskyttelse som informasjon og rådgivning fra ansatte. Bedriftene er interessert i samarbeid og pilotprosjekter. Både Forbrukerrådet, Finansportalen, Finanstilsynet og Finansforbundet uttrykker at dette er et viktig arbeid som det er naturlig at FinAut tar hånd om. Det er tillit til at næringen ønsker å opptre skikkelig med sine løsninger, men det er også en viss engstelse for at konkurransen om å komme raskt ut med digitale løsninger kan gå på bekostning av kvalitet og forbrukerbeskyttelse, særlig med hensyn til behandling og bruk av kundedata. Utfordringer: Balansen mellom ønsket om få klikk og det at et råd skal bygge på behovskartlegging. Skillet mellom informasjon og rådgivning. I Norge er det et særtrekk at forbrukere har svært høy tillit til finansnæringen, dette må tas godt vare på i konkurransen med andre aktører som PSD 2 åpner for. Kundene har også høy tillit til implementere ny versjon av God rådgivningsskikk i digitale kanaler gjennom sjekkliste til bruk ved kvalitetssikring av digitale kundeprosesser utrede en merkeordning for digitale prosesser supplere fagplanen for tverrgående emner med emnet digitale prosesser, dvs. grunnleggende kunnskap om kommunikasjon med kunder i ulike kanaler følge utviklingen innenfor læringsformer og dokumentasjon/testing Genererer nye oppgaver etablere / opprettholde nye kontakter i miljøer det ikke tidligere har vært naturlig for oss å samarbeide med (teknologiske og digitale utviklingsmiljøer i bedriftene, FinTech, Accenture, m.fl.) utrede om medlemskap i FinAut kan tilbys andre (FinTech, konsulenter, opplæringsleverandører) styrke organisasjonen (styre, fagråd og/eller administrasjonen) med digital kompetanse og etablere en hensiktsmessig organisering av arbeidet med sjekklisten ( fra utvikling til drift) 1

2 fremtidig rådgivning fra roboter (ref. Forbruker- og finanstrender) Læringsmetoder er sterkt påvirket av den digitale utviklingen. Det mest brukte verktøyet for individuell læring er i dag YouTube, tett fulgt av Google. Strukturerte læringsarenaer er preget av fleksible løsninger, bruk av chatbots og digitale læringsressurser. Å være «kurator» for læringsressurser er blitt et begrep, det vil si å velge ut og kvalitetssikre blant en menge tilgjengelige ressurser, som en erstatning for å utvikle egen e-læring. FinAut må fortsette å utvikle prøveformer og fremtidige læringstilbud. Både kunnskapsprøvene, de praktiske prøvene, etikk og dokumentasjonsformer må følge den teknologiske utviklingen, men uten å senke standarden. Driver 2 Regelverksutviklingen Omtalen av regelverksutviklingen i strategidokumentet står ved lag og utviklingstrekkene er blitt enda tydeligere. Forbrukerbeskyttelsen står sentralt, og det stilles strenge krav til rådgivning, veiledning og informasjon. Det er fremdeles finansforetaksloven 16 1 som regulerer bedriftenes ansvar for at alle som arbeider med kundebehandling skal ha relevant og tilstrekkelig kompetanse. Det stilles stadig likere krav til informasjon, mens graden av rådgivningsplikt og kompetanse kan variere avhengig av fagområdene og produktenes kompleksitet. Det overordnede målet videreføres: FinAut skal definere minimumskrav til kompetanse innenfor: a) alle fagområder der lovverket stiller krav b) andre fagområder der det er faglig praktisk og økonomisk hensiktsmessig implementere ny versjon av God rådgivningsskikk gjennomgå delen om grunnleggende regelverk i tverrgående fagplan sikre at autorisasjonsordningen i kreditt fungerer etter hensikten og gjøre nødvendige justeringer når det blir kjent hvordan boliglånsdirektivet skal implementeres sørge for at de to nyopprettede fagrådene i forsikring finner sin form og ta stilling til hvordan BIs opplæringstilbud skal behandles løpende vurdere behovet for å utvikle nye fagplaner fortsette arbeidet i rådgivende regelverksutvalg i samarbeid med Finans Norge følge de internasjonale regelverksprosessene og sørge for at FinAut tar del i relevante høringsprosesser 2

3 Vi venter på høringsnotat for implementeringen av både IDD, Boliglånsdirektivet og PSD 2 Forslaget fra tilsynet om implementering av IDD er kjent og gjennomgått i administrasjonen. Av de foreliggende EU direktiver og forslag til implementering kan følgende utledes: - kravene til informasjon til kundene blir strengere - krav til kompetanse vil ventelig implementeres i Finansforetaksloven, og bedriftene må kunne dokumentere relevant kompetanse forholdsmessig etter produktspekter (enkle/avanserte) og funksjon - det stilles strengere krav til rådgivning, definisjon av rådgivning er lik i ulike lovverk (gi en personlig anbefaling) - rådgivningsplikten er ulik, for eksempel er det ikke krav til rådgivning ved salg av skadeforsikringsprodukter - krav til oppdatering og etterutdanning tas inn i finansforetaksloven (forslag i IDD 15 timer/år) og skal dokumenteres - forslag om at tilsynet skal godkjenne kompetanse for enkelte grupper eller godkjenne opplæringsopplegget til bransjeorganisasjon/utdanningsinstitusjon - PSD 2 og personvernforordningen får følger for innhold i fagplanene, den enkeltes håndtering av kundedata og FinAuts håndtering av kandidatdata Genererer nye oppgaver vurdere om FinAut skal svare på relevante høringer i samarbeid med eierorganisasjonene eller på egen hånd ferdigstille fagplaner for minimumskompetanse innenfor alle aktuelle fagområder (boliglån, usikrede kreditter, skadeforsikring, personforsikring og forsikring med investeringsvalg) skille mellom fagkrav for å gi informasjon, veiledning og rådgivning samt beskrive hva som er minimumskrav og hva som er påbygging tydeliggjøre ansvaret for kompetanse, dokumentasjon og eventuelle sanksjoner (i tråd med justerte regler for God rådgivningsskikk) utvikle ferdig et oppdateringsopplegg som: o ivaretar bedriftenes behov for relevant og forholdsmessig kompetanse knyttet til ulike funksjoner o møter kandidatenes ønske om større fleksibilitet (metode, tid) o møter myndighetskrav til omfang og innhold o registrerer dokumentasjon av oppdateringene på den enkelte ansatte o knytter godkjente opplæringsopplegg fra ulike aktører til registeret o anerkjennes av tilsynsmyndighetene sørge for at nødvendige endringer som følge av PSD 2 og personvernforordningen implementeres i fagplaner, regelverk, digitale løsninger og FinAuts internkontroll. informere bedriftene tydelig om FinAuts rolle i dette arbeidet og ansvars-/rollefordeling mellom bedriftene, FinAut, tilsynsmyndigheter og øvrige aktører 3

4 Driver 3 Interessenter Omgivelsene (kunder, myndigheter) Kundene Kundene i Norge er blant de mest digitaliserte forbrukerne i verden. Det er derfor et stort marked for digitalisering av tjenester, og utviklingen har skutt fart siste året. I 2017 snakket man om «vårslepp» av digitale spareløsninger. Gjennom arbeidet med sjekklisten digitale løsninger, vil FinAut bidra til at løsninger som kommer på markedet er gjennomtenkte og ikke bidrar til å redusere kundenes tillit til næringen. Omdømme og tillit er avgjørende uavhengig av distribusjonskanal. Det er viktig at ledere sørger for belønningssystemer som ikke strider mot reglene for God rådgivningsskikk. implementeres God rådgivningsskikk for alle i kundeposisjon overvåke etterlevelsen av God rådgivningsskikk og sanksjonere brudd ferdigstille og implementere sjekkliste for digitale løsninger fortsette synliggjøring av FinAuts arbeid gjennom tiltak for å øke bruken av søkeregisteret «Kundens stemme» bæres også frem gjennom Forbrukerrådet og Finansportalen. Gjennomgang av klagesaker (fra rapporteringer til Finanstilsynet og saker i Finansklagenemnda) gir innspill som tas med i vurdering av oppdateringsplaner i FinAut. videreføre kontaktmøter med forbrukermyndighetene få inn lenke til informasjon om ordningene og søkeregisteret på Finansportalens sider samt (nytt) på bedriftenes hjemmesider på samme sted der det linkes til Finansportalen videreføre kontaktmøter med Finansklagenemnda, samt innhente informasjon om bedriftenes klagerapportering til Finanstilsynet (fra 2017) Generere nye oppgaver Det er etablert samarbeid med Finans Norge om den årlige undersøkelsen Forbruker- og o fortsette med årlige spørsmål i Forbruker- og Finanstrender og benytte resultater til 4

5 Finanstrender. Målet er å kartlegge: hvordan kjøp blir gjennomført og om rådgivning skjer opplevelsen av kjøps-/rådgivningsprosessen (jf. God rådgivningsskikk) graden av tillit til råd fra hhv ansatt og robot i 2017 viste resultatene at kundene gjennomgående er meget godt fornøyde. Blant dem som opplever å ha fått rådgivning (55 %) er tilfredsheten svært høy. 66 % er «usedvanlig» eller «svært fornøyd», mens 31 % svarer «fornøyd». Kun 2 % er «mindre fornøyd». Tilfredsheten med rådgivningen er høy innenfor alle produktkategorier. Det er likevel størst andel «usedvanlig fornøyd» blant dem som har etablert nytt boliglån. Lavest er andelen innen forbrukslån og personforsikring. Analysen viste at det viktigste for kunden er at rådene er basert på kundens reelle behov. I tillegg til at kundene er blant de mest digitaliserte i verden, har finansnæringen også høyere tillit blant befolkningen enn i andre land. Forbruker- og Finanstrender viste at 25 % hadde høy eller svært høy tillit til råd fra en robot. Forbrukerrådet er positive til at kundene får tilgang til et spekter av gode digitale løsninger som også er «objektive». Det forutsettes at løsningene følger regelverket rundt forbrukerbeskyttelse. Finansportalen er mest opptatt av prising av tjenestene, og at store forskjeller i forvaltningsgebyrer eller lignende vanskelig kan utlignes ved høyere avkastning. o synliggjøring utad o informasjon og synliggjøring innad o forbedringer innad implementere kompetansestandarder innenfor forbrukskreditt (del av kreditt) og personforsikring God rådgivningsskikk må gjelde uavhengig av produktområde, viktig å nå nye målgrupper ved implementering av reglene vurdere mystery shopping og testing av digitale løsninger, alene eller i samarbeid med Forbrukerrådet 5

6 Myndighetene Tett kontakt og dialog med myndighetene har gjort at FinAut har anerkjente ordninger med høy legitimitet. Se under Regelverksutviklingen. fortsette med årlige kontaktmøter og dialog med kontaktpersoner hos myndighetene ved behov. Se under Regelverksutviklingen. I næringen (bedriftene, eierne, kandidatene) Bedriftene og eierne Oppslutningen om FinAut og den enkelte ordning er god, og den dugnadspregede arbeidsmåten gjør at FinAut er tett på bedriftene og får løpende tilbakemelding. Status for bedriftenes ønsker og behov er: 1) en mer fleksibel og modularisert modell, også for oppdateringer. Dette gjelder spesielt fordi mange av de autoriserte er bredderådgivere og har hele produktspekteret i sin portefølje. 2) tydeliggjøring av hvilke krav som gjelder for hvilke roller Omdømme og tillit er avgjørende uavhengig av distribusjonskanal. God rådgivningsskikk bør implementeres i alle kanaler og gjøres gjeldende for alle typer medarbeidere. Det er viktig at ledere sørger for at belønningssystemer ikke strider mot reglene for God rådgivningsskikk. Nye typer konkurrenter er avgjørende for bedriftene. «Kundereisen» har allerede endret seg mye. Kostnadseffektive og fleksible løsninger som tilfredsstiller minimumskravene. Prinsippet om selvregulering er viktig for næringen og forutsetter at FinAuts arbeid har høy troverdighet. FinAut opplever stadig flere forespørsler om hva som kommer av krav og hvordan bedriftene skal etterleve disse (compliance) FinAut må forenkles (for eksempel én felles logo, en modulariseringsmodell som er enklere å forstå osv.) forbedre modulariseringsmodellen og tydeliggjøre ulike kompetansekrav og nivåer oppdateringsregimet må endres videreutvikle og forbedre bedriftsportalen arbeide kontinuerlig for å være mest mulig relevant for bedrifter og medarbeidere Generere nye oppgaver fortsette kommunikasjonsarbeidet med interessentene, spesielt tilsynsmyndighetene slik at næringens selvregulering opprettholdes økt juridisk kompetanse, gjøre Rådgivende regelverksutvalg til et permanent organ styrke samarbeidet med finansjuridisk i Finans Norge 6

7 FinAut opplever at bedriftene velger ulike strategier for sin kundebetjening. Felles er at det enkle digitaliseres. Ellers innretter bedriftene seg forskjellig mht - utvikling av AI mot robotrådgivning - fysisk tilstedeværelse og nærhet til kunden (sparebanktanken) - oppbygging av regionale rådgivningssentre - kundemøter via skype og video Bedriftene er svært opptatt av like minimumskrav slik at det ikke er strengere krav ved salg og rådgivning fra ansatte enn fra digitale kanaler. Forskning innenfor læring og bruk av læringsressurser viser at det er avstand mellom bedriftenes ønsker om kontroll/dokumentasjon og standardiserte opplegg og den enkeltes kandidats ønske om egenutvikling og krav til fleksibilitet. FinAut må finne den rette balansen. Konkrete innspill fra bedriftene: En mer tilgjengelig og effektiv portal må på plass for å administrere kandidater og dokumentere kompetanse. Oppdateringsmodellen må gjøres mer fleksibelt. Innholdet i kompetansen: Basiskompetanse: Digital kompetanse nødvendig + henvisningskompetanse for alle. Nivået for AFR må ikke reduseres, de som skal rådgi må ha kompetanse av ypperste klasse. Det er ønskelig med påbyggingsmoduler, eventuelt som del av oppdateringer. Forsikring: GOS dekker bra, men hva med Personforsikring (ref. bredderådgivning og Boliglånsdirektivet). informere bedriftene hyppigere om kompetansestandarder, dokumentasjonskrav og hvordan bedriften /FinAut kan oppfylle kravene sørge for at bedrifter som ikke i dag er medlemmer får informasjon (livselskaper, kredittinstitusjoner), for eksempel gjennom Finans Norge og VFF tilpasse oss til ulike betjeningskonsepter, skaffe flere kontaktpunkter i bedriftene for å forbli relevante vurdere hvordan påbyggingsmoduler kan tilbys der det er ønskelig bruke FinAuts opparbeidede kompetanse til å tilby kostnadseffektive læringsopplegg der det er behov/ønsker (for eksempel innenfor basiskompetanse, oppdatering og påbygging) intensivere arbeidet med sjekkliste og merkeordning 7

8 Kandidatene Kandidatene har ikke vært behandlet som en egen driver tidligere. I slutten av 2016 kunne vi konstatere at over 20 % av de ansatte i finansnæringen er autorisert og/eller godkjent gjennom FinAut. Med en så stor kandidatmasse er det viktig at ordningene er relevante og at kandidatenes oppfatninger innhentes ifm. videreutvikling. Endringer i næringen og nedbemanning har ført til at kandidater ønsker å beholde sin autorisasjon og holde den oppdatert med tanke på ny jobb i eller utenfor næringen. Endringer i næringen og økt digitalisering har allerede ført til at flere (netto) meldes ut av ordningene. Utmeldte kandidater har egeninteresse av å beholde og videreutvikle sin kompetanse. Det å være autorisert/godkjent har for mange endret seg fra et krav til en ønsket gode, det viser både innspill fra bedriftsbesøk og spørreundersøkelsen nedenfor. I juni 2017 foretok FinAut en spørreundersøkelse som ble besvart av ca autoriserte og godkjente i AFR og GOS. Formålet var å få informasjon ordningenes relevans og gi innspill til videre utvikling av ordningene, samt gi et bilde av sider ved det daglige, kunderettede arbeidet av betydning for kvaliteten i rådgivningen. Kort oppsummert viser resultatene at: Alle ordningene oppleves å ha stor verdi, både for kandidatene selv, bedriften, bransjen og forbrukerne Emneområdene oppleves gjennomgående som relevante i alle ordningene. Nivået oppleves av flere som for lavt enn for høyt, men fritekstfeltene viser at mange ønsker mulighet til både å velge bort emner og bygge på med fordypning Et stort flertall ønsker større fleksibilitet ved oppdateringer (tid, sted og metode) Mange gir uttrykk for ønske om at ordningene gir studiepoeng Et stort flertall (ca. 75 %) mener at bedriften de er ansatt i har en kultur for å sette kundens interesser foran bedriftens, men nesten halvparten av kandidatene mener at lederne i større grad bør tilrettelegge for og sikre at God Rådgivningsskikk følges. Og ca. hver fjerde kandidat mener at lansere og implementere personlig medlemskap og tilbud om oppdateringstest forbedre kandidatenes egen side i portalen ferdigstille digital fagplan og tilby relevant læringsinnhold Generere nye oppgaver fortsette med jevnlige kandidatundersøkelser synliggjøre kompetansen til autoriserte/godkjente både i og utenfor næringen (etikk og digital kompetanse i tillegg til fagkompetanse, bør fremheves) vurdere nærmere nivåinndeling (antall nivåer og emner, moduler for spisskompetanse mv.) utvikle nytt oppdateringsopplegg der det tas hensyn til kandidatenes synspunkter studiepoeng/samarbeid med høyskoler etc. utvikle støttemateriell for ledere og ansatte i bedriftene mht God rådgivningsskikk synliggjøre lederes/bedriftens ansvar og utfordringer ref. salgskampanjer implementere digital fagplan 8

9 salgskampanjer gjør det vanskelig å gi råd ut fra kundens behov og interesser. Det uttrykkes ønske om digital kompetanse, inkl. hva er ansattes rolle overfor forbrukere som tar kontakt mens de er inne i en digital kjøpsløsning? Finansforbundet Finansforbundet er opptatt av sterkere tilknytning til de akademiske miljøene. Studiepoeng vil øke gjenbruksverdien og styrke «valutaen». I følge Finansforbundet holder bedriftene igjen på autorisasjoner/godkjenninger pga. kostnader og viser til at det er veldig dyrt. (Bemerkning: det er opplæringen som koster, avhengig av hvilke løp bedriftene velger og tid ute av produksjon for den enkelte. Gebyrene til FinAut er lave (AFR 550 per hode)) Digital kompetanse er nødvendig, alle må ha en holdning til og forståelse for digital utvikling. Finansforbundet ser det som positivt at FinAut tar tak i dette. Tid til kompetansebygging er en nøkkelfaktor. At Etikk er årlig oppdateringsemne er fornuftig Alle vil trenge et PSD2 løft. Finansforbundet FinAut bør vurdere samarbeid med høyskolemiljøer utover BI. Digitale og fleksible læringsopplegg og prøveformer må utvikles for å møte problemet knyttet til tidsbruk som er en kritisk faktor PSD2 må inn i fagplanene 9

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

Utviklingsseminar

Utviklingsseminar Utviklingsseminar 1.9.2015 Utviklingsseminar forankre og videreutvikle Status for ordningene Status fra arbeidsgrupper Ragnvald Sannes, BI Katarina Liden, SwedSec Jan Erik Fåne, Finans Norge Teknologisk

Detaljer

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Samordnet regelverk Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Styret har gjennomgått, oppdatert og samordnet regelverkene for: Godkjenningsordningen i skadeforsikring (GOS) Autorisasjonsordningen

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Autorisasjonsordningens styre har høsten 2010 gjennomført en prosess der ordningens strategi på kort og mellomlang

Detaljer

BA-seminar 4. november 2015

BA-seminar 4. november 2015 BA-seminar 4. november 2015 GOS per 30.10.2015 9613 innmeldte kandidater (inkl. 46 hvilende og 1076 utmeldte) 4814 godkjente 3670 ikke godkjente 3048 internt godkjente 1766 nye kandidater 1803 internt

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Versjon 4, revidert av AFRs styre høsten 2012. I) Autorisasjonsordningens overordnede mål og hensikt er: Mål: Å styrke kvaliteten på finansiell

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall fra autorisasjonsordningen (etablert 1.1.2009): 31. desember 2009 31. desember 2010 Antall tilsluttede bedrifter

Detaljer

«Denne roboten er helt unik!» Kilde: Donald Duck nr

«Denne roboten er helt unik!» Kilde: Donald Duck nr «Denne roboten er helt unik!» Kilde: Donald Duck nr. 49-2014 FinAuts misjon FinAut setter standarden for rådgivningskompetanse i finansnæringen Kundene skal være trygge på at autorisert/godkjent medarbeider

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 Utvikling av nøkkeltall 31. desember 2009 31. desember 2010 31. desember 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 * Antall innmeldte

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Internkontrollrapport for a r 2015

Internkontrollrapport for a r 2015 Internkontrollrapport for a r 2015 2-2 Internkontroll- og compliance Medlemsbedriftene skal sørge for å innarbeide ordningene i sin internkontroll- og compliancefunksjon. Medlemsbedriftene skal rapportere

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING AFR 2018 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 Drift Utvikling av nøkkeltall: 31. desember 2009 31. desember 2010 30. juni 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138

Detaljer

Sammenligning utkast nye regler vs. dagens regler

Sammenligning utkast nye regler vs. dagens regler Sammenligning utkast nye regler vs. dagens regler BEHOLDT (evt med justert forklaring) Interessekonflikt (pkt. 6) Fraråding (pkt. 8) Oppfølging (pkt. 9) Dokumentasjon (pkt. 10) NYE REGLER Formål (pkt.

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Forbrukervern og Conduct risk

Forbrukervern og Conduct risk Forbrukervern og Conduct risk Kurs Operasjonell risiko, 5. september 2017 Gry Nergård, Finans Norge Hvorfor er Finans Norge opptatt av dette? Og hva gjør vi? Finansnæringens samfunnsrolle: Finansnæringen

Detaljer

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Om lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak m.v. 1 Innledning Personopplysningsloven

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 Drift Utvikling av nøkkeltall: 30. juni 2009 15. oktober 2009 31. desember 2009 Antall tilsluttede bedrifter 123 131 135 Antall innmeldte

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 Autorisasjonsordningen i kreditt : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 3

Detaljer

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon overalt Pensjon er vanskelig Gjennom generasjoner er dette sagt og trolig ment Pensjonsreformen brakte helt nye

Detaljer

Anbefalte rutiner ved ikke bestått

Anbefalte rutiner ved ikke bestått V 3.0 februar 2016 Anbefalte rutiner ved ikke bestått Planlegging, tilrettelegging og oppfølging ved ikke beståtte prøver Finansnæringens autorisasjonsordninger Hansteens gate 2, Finansnæringens hus Postboks

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 06.04.2017 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 25.11.2016 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Gjennomføring av IDD i norsk rett. Utviklingsseminar 6. september 2017, FinAut Runa Kristiane Sæther, Finanstilsynet

Gjennomføring av IDD i norsk rett. Utviklingsseminar 6. september 2017, FinAut Runa Kristiane Sæther, Finanstilsynet Gjennomføring av IDD i norsk rett Utviklingsseminar 6. september 2017, FinAut Runa Kristiane Sæther, Finanstilsynet Innhold 1. Kort om forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) 2. Om gjennomføringen i norsk

Detaljer

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk 1 Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk : Innhold 3 4 Brudd på god rådgivningsskikk 3 Hvorfor god rådgivningsskikk? 5 Hvorfor avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk? 6 Hvordan

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

REGELVERK for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF)

REGELVERK for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) Midlertidig REGELVERK for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) Regelverket gjelder følgende retninger: Forsikringsrådgiver Skadeoppgjørskonsulent Personforsikringskonsulent For særregler er det henvist

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013 i styringsgruppen

Detaljer

Nye personvernregler fra mai Hva betyr det for din virksomhet? Advokat Sverre McSeveny-Åril og advokat Maja Glad Pedersen

Nye personvernregler fra mai Hva betyr det for din virksomhet? Advokat Sverre McSeveny-Åril og advokat Maja Glad Pedersen Nye personvernregler fra mai 2018 - Hva betyr det for din virksomhet? Advokat Sverre McSeveny-Åril og advokat Maja Glad Pedersen Bakgrunn Ny personvernforordning vedtatt i EU 14. april 2016 Trer i kraft

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2016 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

PSD 2 i et bankperspektiv

PSD 2 i et bankperspektiv PSD 2 i et bankperspektiv Jan Digranes, Finans Norge Finansnæringen - en høyproduktiv næring 1400 1200 1000 800 600 400 Bruttoprodukt pr. timeverk1990-2016 Faste 2005-priser Samfunnsøkonomiske kostnader

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Kompetansekrav i finanssektoren

Kompetansekrav i finanssektoren NFT Kompetansekrav 2/2004i finanssektoren Kompetansekrav i finanssektoren av Magne Førre Et utvalg nedsatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nylig lagt fram en innstilling om kompetansekrav

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk

Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk Bransjenorm - og forskrift om god kredittmarkedsføringsskikk 16. mars 2017 Gry Nergård, Finans Norge «Hvem er det som tar opp forbrukslån»? Den «typiske» låntager er over 40 år Han/hun har middels til

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak ordningen.

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Faglig innhold Innledning/generell beskrivelse av studiet

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet Studieplan 2017/2018 PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet vil bli gjennomført med to samlinger á to dager. I løpet av samlingene

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv

Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 13/3541 FMA IHE 17/00064 16.06.2017 Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i

Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i reklamebestemmelsene Oslo 7.10.14 ANFO er positive til at forbudet mot alkoholreklame skal ligge fast og at endringer ikke skal innebære noen særlig

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Saksfremstilling: Saken gjelder en autorisert finansiell

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån UUUTut Rundskriv Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån RUNDSKRIV: 5/2017 DATO: 7.06.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Rammeverk for praksiskrav Kreditt

Rammeverk for praksiskrav Kreditt Rammeverk for praksiskrav Kreditt : Innledning Autorisasjonsordningen i kreditt ble etablert 4. november 2016. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger som står bak ordningen. For å bli autorisert

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Vår ref.: PAH/jpg Oslo,

Vår ref.: PAH/jpg Oslo, Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: PAH/jpg Oslo, 01.04.16 Høringssvar: Forskrifter til finansforetaksloven Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 21. desember 2015 med vedlegg

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ / FIN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/4875-8 17/00016-6 27.03.2017 Uttalelse om beredskap for kontantdistribusjon Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet Regelrådets

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte Studiepoeng: 30 Kursansvarlige Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Mål Kurset retter seg mot autoriserte finansielle rådgivere (AFR) og skal gi relevant kompetanse

Detaljer

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Draftit Privacy Personvern i Fokus Vi blir stadig mer digitale i alt vi foretar oss. Derfor er vi også blitt mestere på å samle inn og utlevere personopplysninger

Detaljer

Nye personvernregler fra mai Hva betyr det for din virksomhet? Advokat Sverre McSeveny-Åril og advokat Maja Glad Pedersen

Nye personvernregler fra mai Hva betyr det for din virksomhet? Advokat Sverre McSeveny-Åril og advokat Maja Glad Pedersen Nye personvernregler fra mai 2018 - Hva betyr det for din virksomhet? Advokat Sverre McSeveny-Åril og advokat Maja Glad Pedersen Bakgrunn Ny personvernforordning vedtatt i EU 14. april 2016 Trer i kraft

Detaljer

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Tall pr. 15. oktober 2009: 131 finansbedrifter har sluttet seg til ordningen 4.477 kandidater er meldt inn 1.063 kunnskapsprøver

Detaljer

IT-PERSPEKTIVET I FINANSNÆRING. FINANCEWORLD 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge

IT-PERSPEKTIVET I FINANSNÆRING. FINANCEWORLD 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge IT-PERSPEKTIVET I FINANSNÆRING FINANCEWORLD 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge En høyproduktiv næring Finansbedriftene har erfaring med digitalisering og nødvendig samordning for å få effekt i

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Høringsuttalelse - rapport om konkurransen i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter

Høringsuttalelse - rapport om konkurransen i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.02.2009 Vår ref.:2008/00866 - FJA/AJH Deres ref.: 07/5535 FM AG Arkivnr. Høringsuttalelse - rapport om konkurransen i markedet for verdipapirfond

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 15.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/6809 201604643-6 Jan Christian

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Kunnskapsledelse og omdømme En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon, og tar for seg kunnskapsledernes

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet

Høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet Forsvarsdepartementet postmottak@fd.dep.no Dato: 23.01.2017 Vår ref.: 16-1446 Deres ref.: 2015/3139-7/FD Høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet Finans Norge viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening som står bak o rdningen. For å bli autorisert

Detaljer

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Oversikt Hvorfor Troen på konkurranse Respekt for spillereglene Fare for å bli oppdaget Hvordan

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer