Langtidsplan for Litlafjell barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langtidsplan for Litlafjell barnehage"

Transkript

1 Langtidsplan for Litlafjell barnehage

2 Innholdsfortegnelse 1. Barnehagens profil 1.1 Vår visjon: Lek med mening 2. Barnehagens satsingsområde 2.1 Språk tekst og kommunikasjon / sosial kompetanse 2.2 Kropp bevegelse og helse 2.3 Natur, miljø og teknikk 3. Andre viktige begreper knyttet til satsingsområdet 3.1 Omsorg og danning: 3.2 Lek 3.3 læring 4. Fagområdene. 5. Barnehagen som kulturarena 6. Inkludering og likeverd 7. Likestilling 8. Barns rett til medvirkning 9. Samarbeid med barnets hjem 10. Overgang barnehage skole 11. Samarbeid med andre 12. Dokumentasjon og vurdering

3 1. Barnehagens profil Litlafjell barnehage åpnet 27 Januar 2009 og er en helt nybygget barnehage med gode fasiliteter og moderne innredninger, samt en flerbrukshall på ca 350 2m. Den er en privat barnehage eid av Bergenshagene. Vi er en avdelingsbarnehage hvor vi legger vekt på at barna skal få tilhørighet til sin avdeling med sine faste voksne, men vi jobber også på tvers av avdelingene slik at barna blir kjent med alle på hele huset. Når barnehagen åpnet var det fire avdelinger 4 småbarnsavdelinger med 15 barn hver og en aldersblandende avdeling med barn i alderen 1-6 år. Avdelingene har 1 pedagogisk leder, 1 pedagog 2 og 2 assistenter. Unntatt er Fløyen som består av en førskolelærer og 3 pedagogiske medarbeider. Sandviksfjellet har en førskolelærer og to pedagogiske medarbeiderer. Den 27 Juli 2009 åpnet barnehagen tre nye avdelinger to i øverste etasje og en ute avdelingen med barn i alderen 3 De 7 avdelingene er Rundeman, Løvstakken, Ulriken, Fløyen, Blåmanen, Lyderhorn og Sandviksfjellet 1.1 Vår visjon: Lek med mening Barnehagen er en arena hvor barns skal oppleve trygghet, og vi skal bidra til at barn blir trygg både på seg selv og andre. Barna skal få et positivt forhold til egen læringsprosess, samt utvikle respekt for det som er annerledes. Som voksne i barnehagen skal vi møte barns undring på en yrkesetisk måte, og gi barn støtte og veiledning på handlinger og holdninger. Vi skal møte barn der de er, og gi dem utfordringer etter hvilket mestringsnivå de er på. Barns oppdragelse i barnehagen skal skje i samarbeid med barnas hjem. En viktig del av barnets tilværelse og væremåte er lek. Lek er indremotivert, og er gjerne en måte barn bearbeider inntrykk, følelser og andre opplevelser på, men den kan fungere som en problemløysingsprosess. Barnet utforsker miljøet, og ser seg selv i forhold til evner, behov, interesser og forutsetninger. Både den intellektuelle, emosjonelle, sosiale og fysisk-motoriske siden av barnet stimuleres i leken. Leken er et typisk trekk ved barnekulturen, og spiller en stor rolle i sosialiseringsprosessen barnet gjennomgår. Lekene er grunnleggende for barnets individuelle personutvikling, samt viktig for barnets kulturelle identitet. Vennskap og gode relasjoner er viktig for god læring og opplevelser av glede og mestring. Læring er en livslang prosess, og foregår i det daglige samspillet med andre mennesker, miljø, lek, oppdragelser og omsorg. Barn lærer gjennom opplevelser og erfaringer, og vi i barnehagen skal møte barns undring på en utfordrende og utforskende måte. Dette skal danne grunnlaget for et aktiv og utviklende

4 læringsmiljø. Barns interesser og nysgjerrighet skal bidra til å danne grunnlaget for tema og læringsprosesser i barnehagen. 2. Barnehagens satsingsområde Ut fra rammeplanen, lov om barnehagen og virksomhetsplanen tilsier, ønsker vi å legge forholdene til rette slik at Litlafjell barnehage kan innfri de krav og forventninger som stilles. Vi vil oppnå dette ved å legge vekt på kommunikasjon, språk og tekst/ kropp, bevegelser og helse natur, miljø og teknikk og sosialt samspill mellom barn/barn og barn/voksne. Lek og varierte aktiviteter skal gi barn muligheter til variert fysisk aktivitet, skapende og intellektuell utfoldelse og kjennskap til sitt miljø og kultur. På den måten vil vi gi barna den omsorgen, støtte og stimuleringen som loven legger opp til. Ut i fra våres verdigrunnlag og pedagogisk ståsted har vi valgt å sette fokus på følgende fagområder i perioden Språk tekst og kommunikasjon / sosial kompetanse Natur miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse med fokus på friluftsliv og matlagging. 2.1 Språk tekst og kommunikasjon / sosial kompetanse Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv. Språk har stor betydning for den følelsesmessige, sosiale og individuelle utvikling. Gjennom språket kommer barn inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Språk er personlig og identitetsdannende. Gjennom kroppsspråk, lyder og lek tilnærmer det lille barnet seg andre mennesker. At voksne oppfatter og bekrefter barnets uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Et godt utviklet morsmål er en forutsetning for videre språklig utvikling, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser, det skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Glede, humor og omsorg er viktige elementer i barnas barnehagehverdag. Vi må også være observant i forhold til andre typer følelser som sinne, trishet, eller apati. Dette fordi barna også skal tas vare på når de

5 gir utrykk for disse negative føleleser og hjelpe, støtte og trøste dem. Samt vi skal hjelpe dem med å sette ord for slike følelser Vi må gi barna opplevelse av egenverd og mestring, lek med jevnaldrene og tilhørighet i et positivt fellesskap. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Dette er med på å forebygge problematferd som diskriminering og mobbing. 2.2 Kropp bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnlegende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysisk egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna om verden og seg selv. Gjennom sanseinntrykk og bevegelser skaffer barna seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder som kan være nyttig for resten av livet. Godt kosthold vil også være med på å styrke deres livskvalitet og deres sosiale erfaringer samt utvikle en sunn kropp. At vi vil legge fokus på matlagging er det fordi vi mener at det er også holdningsskapende arbeid hos barna. Vi vil prøve så godt vi kan å lage mat fra bunnen av og vi ønsker at barna skal være deltakerne i denne viktige aktiviteten. Mat og mattradisjoner er også viktig når det gjelder den kulturelle identitet hos oss alle. 2.3 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Dette fagområdet skal bidra til at barna skal bli kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Ved å ferdes i naturen vil barna lære seg å vise respekt for naturen og dens mangfold samt forståelse for samspillet i naturen og mellom menneske og naturen. Naturen er i kontinuerlig forandring og når barna blir kjent med naturen kan barna få forståelse av at mennesker er en del av en større sammenheng og underlagt de samme lover for vekst og utvikling som resten av naturen.vi vil ved Litlafjell barnehage legge forhold til rette for at barna i vår barnehagen skal ha mest mulige positive opplevelser ut i naturen.

6 3. Andre viktige begreper knyttet til satsingsområdet 3.1 Omsorg og danning: Omsorg og danning skal prege alle relasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lære, i stell, måltider og andre praktiske og pedagogiske aktiviteter. Omsorg og danning må skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem siden vi skal formidle ulike verdier, og da er det viktig å ha en felles opplevelse og forståelse for disse verdiene. Personalet skal være gode rollemodeller når det gjelder formidlingen av disse verdiene. Dette vil også være viktig for utviklingen av samværskompetanse hos barna. Dette vil si at vi vil streve for at barna skal kunne fungere i gruppe og balansere mellom egne og andres behov. Daglig kontakt med foreldrene, foreldresamtaler og foreldremøte er viktige samarbeidsform i vår barnehage for å drøfte og diskuterer disse verdiene. BASISKOMPETANSE KRAV TIL DE VOKSNE VÆR OPPMERKSOM PÅ barnet skal kunne ta og opprettholde kontakten med andre - at de har/utvikler en god evne til å komme i kontakt med mennesker - ivareta og opprettholde kontakt på en positiv måte - gir nødvendig hjelp til at barna kommer i kontakt med andre på en positiv måte - være i stand til å se individuelle ulikheter og hjelpe ut fra deres ståsted - de voksne som skal ansvarliggjøres når barnet ikke mestrer noe - reflekterer over hvordan voksnes handlinger og væremåte påvirker barna - ta høyde for barns ulike tilnærmingsmåter - for at et barn skal kunne ta kontakt, kreves det motivasjon - ikke tving barn inn i situasjoner de ikke ønsker seg - språklige ferdigheter er viktig for å opprettholde kontakt, språkstimulering er en viktig oppgave - respekter barnet - hjelp de barn som har problemer med å finne sin plass i fellesskapet - ikke identifiser barnet med negative kjennetegn, start med blanke ark barnet skal utvikle et - ha et bevisst forhold til hvilke mekanismer som fremmer et godt selvbilde hos barn, og - barnets selvbilde påvirkes i stor grad av hvordan det møtes i samspill med andre mennesker

7 positivt selvbilde og en positiv holdning til egen læreevne barnet skal utvikle selvstendighet hvilke som hemmer et godt selvbilde - reflektere over sine holdninger til enkeltbarn - være i stand til å ivareta det enkelte barns lærelyst og kunnskapsglede gjennom formidling med glede og entusiasme - refleksjon over begrepet selvstendighet - oppmuntre barnet til å stå for egne meninger og ta egne valg - anerkjenne barnets rett til egne meninger, også når disse ikke stemmer med våre - styrke barns selvbilde gjennom å skape et miljø der det finnes plass for alle - alle får mulighet til å oppleve seg selv som en positiv bidragsyter - lær dem å se det positive i menneskers forskjellighet istedenfor å fordømme - integrering og inkludering handler i første rekke om våre holdninger til andre mennesker - foreldre må starte med sine barn, og vi må appellere til foreldrenes og få dem til å ta sin del - lærelys og læreevne er sterkt knyttet til selvbilde - barnet må til enhver tid føle seg trygg på omgivelsene - barn lærer i første rekke gjennom erfaringer de gjør i lek - de voksne må skape et miljø med rom for undring og nysgjerrighet - selvstendighet handler om å ha egne meninger, vilje til å stå mot urett mot seg selv og andre (ikke å kunne klare å kle på seg selv) - evne til selvhevdelse er sentralt for utviklingen av selvstendighet - selvhevdelse er å kunne ta kontakt med andre, opprettholde kontakten, si fra når noe er galt, beskytte seg mot verbale overgrep (mobbing)

8 - selvstendighet er knyttet til selvbilde barnet skal utvikle fleksibilitet - refleksjon over sin egen fleksibilitet, hvordan takles endring i planer, hvordan reagerer jeg og hvordan barna blir påvirket av dette. barn er i utgangspunktet fleksible så her har voksne noe å lære - barnet skal utvikle kreativitet barnet skal kunne ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler - legge opp til aktiviteter som ivaretar og utvikler kreative evner - stille spørsmål ved sin egen evne til å tenke kreativt og skapende - reflektere over hva som er riktig for barns kreative utvikling; prosess eller produkt? - evne til sosial rolletaking - hjelpe barnet i samspill og fokusere på den andres følelser i ulike sammenhenger - hjelpe i konfliktsituasjoner og til å se ulike perspektiver og muligheter - barn er født med evne til empati og innlevelse, men trenger voksen hjelp for å utvikle seg som empatiske mennesker - reflektere over sin egen evne til innlevelse og hvordan dette påvirker barns utvikling - stort fokus på orden kan hemme kreativiteten - hemmende når de voksne har for sterke meninger om hvordan ting skal gjøres eller hvordan det skal se ut når det er ferdig - kreativiteten handler om å våge å tenke nytt - kreative voksne er de som inspirerer barna og som selv lar seg inspirere - det er ikke nok å formidle holdninger til andre dersom du ikke selv eier disse holdningene - barn trenger å oppleve at holdninger formidles og at de voksne har evnet til å omforme holdningen til praktisk handling - ord må følge handling

9 barnet skal kunne samarbeide, ta hensyn og vise omsorg for andre barnet skal lære seg å selv bidra til å utforme positive normer for samhandling - vise gode samarbeidsevner, legge opp til situasjoner der barna må samarbeide - vise at det tan hensyn til både små og store - vire omsorg for andre, vise barna at det er n viktig og verdifull egenskap - Lære å utsatte sine egne behov - være seg og sine holdninger og verdier bevisst - vite hvilke holdninger de opplever som positive og hvilke de opplever som negative - villig til å lytte til barnas stemme - reflektere over hvordan de oppnår resultater i holdnigsskapende arbeid - demonstrere gjennom ord og handling at de eier holdningene - barn lærer å samarbeide, ta hensyn og vise omsorg ved å betrakte de voksne - leken krever stor evne til samarbeid - å ha god omsorgsevne kan defineres som å ha evnen til å gi andre en følelse av å være ønsket, elsket, respektert, verdsatt og forstått - utformingen av normer for samhandling er en viktig oppgave - samspillet mellom voksnes holdnigsskapende arbeid og barns som motivasjonsfaktor står sentralt - å arbeide med holdninger er et kontinuerlig arbeid barnet skal utvikle et godt, muntlig språk barnet skal kunne kommunisere effektivt på ulike plan - ha et bevisst forhold til egen språkbruk - ha et bevisst forhold til barns språkbruk - kommunisere med barna på en anerkjennende måte - lytte til barnet og glede seg over språklig aktivitet - legge til rette for at alle får oppleve seg selv som deltaker i lek - observere om barn gjennom rollelek kommuniserer på ulike plan - vi lever i et verbalt samfunn så vi må være i stand til å uttrykke følelser og tanker vha språk for å kunne lykkes i samspill med andre - sette ord på handlinger - språklig bevissthet - kartlegge barnas aktiviteter i løpet av dagen - gjennom rollelek har barnet mulighet til å bearbeide følelsesmessige

10 opplevelser - barnet lærer å mester situasjoner de opplever som vanskelige - barna kan overføre følelser - leken bidrar til å henlede barnets oppmerksomhet mot abstrakt tenking - leken utvikler divergent tenking - før vi setter mangellapp på et barn må de voksne vurdere hvordan omgivelsene tilrettelegger og gir barnet mulighet for å ta sine evner i bruk

11 3.2 Lek Det spesielle ved leken er at her bearbeider barn sine inntrykk, tilpasser tanker og opplevelser til sin egen utvikling og er barnas viktigste læringsform som barna kan utrykke seg gjennom. Leken skal ha gode vilkår, og det stiller krav til praktisk tilrettelegging. Avdelingene skal legge forhold til rette slik at leken skal foregå på best mulig måte. BASISKOMPETANSE KRAV TIL DE VOKSNE VÆR OPPMERKSOM PÅ Funksjons lek Symbol lek Parallell lek Rolle lek Konstruksjons lek Kjennskap til barns leke utvikling. Legge til rette for ulike typer lek. Vi må ta barns lek på alvor. At de voksne går inn i leken på barns premisser. Observere leken. Lære barn grunnleggende rolleteknikker. Bidra til konstruktiv videreutvikling av leken. Bidra til å styre leken. Voksendeltakelse. I barns lek. Barn som ikke kommer med i leken. Vær oppmerksom på barns leke utvikling. Det fysiske miljøet. Læring 3.3 Læring Læring i barnehagen handler om veldig mye, men det viktigste for oss er at det handler om barnas total utvikling hvor omsorg, lek og læring er integrert i det praktiske og pedagogiske oppgaver. Dette innebærer at pedagogikken i vår barnehage må bygge på et helhetlig læringsbegrep som støtter barnas sosiale, kognitive, emosjonelle, motoriske, psykiske og fysiske utvikling. Vi legger spesielt vkt på læring knyttet til sosial og språklig kompetanse. BASISKOMPETANSE KRAV TIL DE VOKSNE VÆR OPPMERKSOM PÅ Barn skal lære her, nå og for fremtiden. Engasjement. Møte barns undring på en utfordrende og utforskende måte. Legge til rette for vennskap og relasjoner. Legge til rette for gode opplevelser og erfaringer. Danne grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø. Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser ved valg av tema og læringsprosesser i barnehagen. Personalet må Barn som har vansker med å tilegne seg kunnskap om seg selv og omverdenen.

12 være aktive i forhold til barns læreprosesser. Benytte seg av formell og uformell læring. Benytte her og nå situasjoner. Sosial kompetanse BASISKOMPETANSE KRAV TIL DE VOKSNE VÆR OPPMERKSOM PÅ Barn må kunne samhandle positivt med andre i ulike sitasjoner. Voksne må kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Bruke hverdagssituasjoner. Skape et miljø som er preget av glede, humor og estetiske opplevelser. Gi barna opplevelser, egenverd, mestring og tilhørighet i et positivt felleskap. Forebygge problem adferd som diskriminering og mobbing. Være gode rollemodeller. Være anerkjennende, støttende og tydelig voksne. Barn som har vanskeligheter i å samhandle med andre barn i hverdagen. Språklig kompetanse BASISKOMPETANSE KRAV TIL DE VOKSNE VÆR OPPMERKSOM PÅ Barnet skal tilegne seg et rikt og variert språk. Legge til rette for et godt språkstimulerende miljø. Ha kunnskaper om barns språkutvikling. Gode rollemodeller. Barn med språkvansker.

13 4. Fagområdene. Denne planen er ment som veiledning om hva man skal jobbe med i forhold til de ulike alders forskjeller. Vi kommer til å jobbe med samme temaer som vil berører alle aldersgruppene uansett alder. Vi kommer til å gjøre dette ved å tilpasse aktivitetene og gi barna de utfordringer som de trenger. Fagområde 1 3 år 3 4 år 4 5 år 5 6 år Kommunikasjon språk og tekst Kropp, bevegelse og helse rette for tidlig språkstimulering gjennom ulike aktiviteter. Legge forhold til rette for styrke lytte forståelse. rette for stimulerende og grunnleggende bevegelser. Stimulerer til sansemotoriske lek. Legge til grunn gode matvaner. rette for styrke og stimulerer barnas evne til fortelling og variert språkbruk. Bruk av trass eller askeladden test for tidlig. språk kartlegging i barnehagen. Introdusere Bokstaver. rette for personlig vekst og utvikling. Lære om kosthold, og praktisere det. Gi barna utfordringer ute i naturen. rette for å styrke barnas språkstimulering hvor styrte og frie aktiviteter er i sentrum. Styrke evnen til å oppfatte, forstå og uttrykke seg rette for sansemotoriske aktiviteter. førstehjelp sine grenser gjennom vågestykker Skole forberedelse. Trasstest Legge vekt på bokstaver og matematikk Lære og stimulere til allsidig sansemotoriske lek med vekt på regellek. Lære å gå på ski. sikkerhet ute i naturen. første hjelp Kunst, kultur og kreativitet rette for meningsfylt arbeid og læring gjennom skapende arbeid. seg selv. rette for personlig vekst gjennom kulturelle og kunstneriske opplevelser. Lære barna åpenhet og interesse for andres kultur. Lære barna med andre bakgrunn enn norsk om Lære barna at de kulturelle verdier er viktig del av kulturen. Prøve ut forskjellige estetiske fag som forming og musikk. Lære om andre kulturer, og legge vekt på FN dag. Styrke formidling av lokalkultur og særpreg. Gi barna utfordrende materialer slik de kan prøve ut sin kreativitet og uttrykksformer

14 Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Knytte barnas utvikling og læringsprosess til naturen. Ta barna ut på tur og lære dem å kjenne de naturlige elementene Lære om bordskikk. Lære barna de ulike normer og regler som hører til den alderen. Mye av det som skjer i barnehagen må bygge på barnas egne erfaringer i kontakt med nærmiljøet. rette for grunnelegende begreper som innefatter tall og form. den norske kulturen, og væremåte. Stimulere barna til selvstyrt utforskning av naturen. naturen. å ta vare på naturen tekniske hjelpemidler som vi mennesker bruker til daglig for å klare oss ute. Introdusere tradisjoner som har med tro, og andre livssyn som finns i sannfunnet. Ta vare på barnets undring over livets mysterier Gi barna kunnskap om nærmiljøet sitt og gjøre dem kjent med sine omgivelser. Gi barna grunnleggende kunnskap om normer og regler som gjelder for vårt samfunn rette for lek og læring av matematiske begreper Formidle konkret Kunnskap om naturen. tekniske hjelpemidler og hva som kan være farlig for dem. rette for at barna skal begynne å forstå at vi mennesker er en del av en større sammenheng og underlagt de samme lover for vekst og utvikling som resten av naturen Lære barna respekt for ulike verdisyn og religiøse overbevisninger. Utvidet barnas kunnskap om ulike verdisyn og religiøse overbevisninger Gi barna muligheter til å påvike sitt stedværelse ved å forme enkle regler og normer. rette for å stimulere til et demokratisk miljø. Støtte opp barnas vitebegjærlighet innenfor naturfag, fysisk og matematikk. det biologiske miljøet ved å følge opp prosesser, slik at de kan utvikle ansvar fro de biologiske miljø rundt seg. rette på aktiviteter barna kan delta i, og forstå meningen med. Barna skal delta i et sosialt liv gjennom organisering av ulike aktiviteter i barnehagen, hvor barna aktivt skal lære om seg selv og de andre. rette for læring av mer avanserte og konkrete matematiske begreper, som former og tall.

15 5. Barnehagen som kulturarena Barnehagen skal legge til rette for et miljø der barns egen kultur utvikles og videreføres. Barn får i løpet av dagen mange inntrykk og da spesielt gjennom media, det er derfor viktig at barna får gode muligheter til å bearbeide disse inntrykkene gjennom lek. Barnehagen kan her bruke de ulike estetiske fagområdene som dans/drama/tegning som kan bidra til at barna utvikler kreativ tenkning og skapende fantasi. I tillegg skal barnehagen streve for å ha sine egne tradisjoner som kan formidle positive opplevelser til barna. Det er også viktig at barna får ta del i den lokale kulturen som for eksempel med sitt nærmiljø. Voksenrollen har her en sentral plass, ved for eksempel at de er gode rollemodeller, kan formidle tradisjoner, legge til rette for skapende miljø og positiv innstilling. 6. Inkludering og likeverd Vi skal gi rom for mangfold i barnehagen og skal gi alle barna et likeverdig tilbud. Alle barn har rett på et tilpasset opplegg uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Barnehagen skal være for alle og vi skal arbeide for å skape et miljø preget av et aktivt og aksepterende forhold mellom barn og voksne. 7. Likestilling Vi skal gi gutter og jenter like muligheter i barnehagen, og vi skal kunne reflektere over våres atferd og handlinger slik at ikke vi formidler skjulte verdier som kan motarbeide likestillingen. Vi skal streve for å formidle gode verdier slik at barna er godt rustet til å møte samfunnet. Vi vil også streve for ansatte menn i de ulike stillinger i vår barnehage slik at begge kjønn er representert. 8. Barns rett til medvirkning Barn skal jevnlig få lov til å delta i planlegging av barnehagens aktiviteter. Det er viktig at barn får mulighet til å påvirke sin egen hverdag, dette fordi det styrker barnets engasjement, selvidentitet, kreativitet, selvhevdelse, selvoppfattelse. De minste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige inntrykk. Det er viktig å være observante på dette og vise at vi tar barna på alvor. Det er viktig at de voksne lærer å tolke barnas kroppsspråk, lytte, være observante til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert deres verbale språk. Det er voksne ansvar å observere, velge ut og tolke barnas uttrykk, slik at barnas kan ha indirekte innflytelse i planleggingen.

16 Vurderingen vil også være viktig for å ivareta barnas medvikning. Denne vurderingen må ta utgangspunkt i konkrete aktiviteter. 9. Samarbeid med barnets hjem Foreldrene er en ressurs og en berikelse vi er helt avhengige av i vårt daglige arbeid. I barnehagen har vi SU som er foreldrenes talerør, her har foreldrene mulighet til å kunne påvirke den daglige driften, dens innhold, komme med forslag til nye ting eller endringer. I forbindelse med årsplanarbeid får foreldrene i forkant utdelt et spørreskjema som igjen blir gjennomgått av SU, dette skal danne noe av grunnlaget for arbeidet vårt. Den daglige kontakten med foreldre danner grunnlaget for et godt samarbeid for barnets beste. 10. Overgang barnehage skole Barnehagen følger kommunens rundskriv (sett inn) vedrørende overgang fra barnehage til skole. Det er viktig at vi har gode rutiner vedrørende dette slik at vi sikrer barnet en god skolestart. Rutiner som hvor skal barna begynne, hva er deres behov. I dette arbeidet er viktig å støtte og veilede foreldrene om det skulle være behov for det. 11. Samarbeid med andre Vi skal ha et godt samarbeid med andre samarbeidspartnere som PPT, BUP, helsestasjon, barnevern eller andre instanser som har med barna å gjøre. Vi skal også ha gode rutiner for å melde fra eller kontakte dem etter behov. 12. Dokumentasjon og vurdering For å få barnehagehverdagen til å fungere best mulig er det viktig at vi vurdere arbeidet vårt. Dette gjør vi ved å gjennomføre brukerundersøkelser og trivselsundersøkelse. Kontinuerlig evaluering av det pedagogiske arbeidet vil være nødvendig for å finne ut om det er fremgang i arbeidet, eller om ting fungerer annerledes enn en hadde tenkt Hva som skal vurderes? Vurderingen må gjøres i forhold til målene slik disse er konkretisert og forsøkt oppnådd gjennom spesielle metoder, organisering av barnas lek og læring, det sosiale samspillet og deltakelsen i det daglige livet. Vurdering av det fysiske miljøet vil være nødvendig for å se hvordan vi utnytter rommene og hva som kan gjøres der for å stimulere til allsidig lek. Dokumentasjon sikrer vi ved periodeplaner som foreldrene mottar, bildedokumentasjon, dagens lapp, spørreundersøkelser, samtaler, osv.

17 Vi håper på et godt samarbeid preget av god kommunikasjon og åpen dialog med alle ansatte og foreldrene, til barnas beste. Mvh Litlafjell barnehage og styrer Raul Francisco Alfaro Araya

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Langtidsplan for Råtun Barnehage 2011 til 2016

Langtidsplan for Råtun Barnehage 2011 til 2016 Langtidsplan for Råtun Barnehage 2011 til 2016 Innholdsfortegnelse 1. Barnehagens profil 3 2. Barnehagens Satsningsområde 4 3. Omsorg og danning 6 4. Lek 11 5. Læring 11 6. Sosial Kompetanse 12 7. Språklig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2010 Trygghet og glede hver dag! Årsplan -2010 FORORD Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE 2016 DEL I Årsplan Gratangen barnehage Side 1 DEL I Innledning 1) Pedagogisk grunnsyn 2) Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna? Omsorg Sosial kompetanse Voksenrollen

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 Årsplan 2015/2016 Furumoen barnehage Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 1 Innholdsfortegnelse Om barnehagen... 3 Pedagogisk årsplan... 3 Pedagogisk grunnsyn... 3 Syn på barn... 3 Læringssyn...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan 2012 2014. Grutle barnehage SA

Årsplan 2012 2014. Grutle barnehage SA Årsplan 2012 2014 Grutle barnehage SA 1 INNLEDNING Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Grutle barnehage er organisert som et samvirkeforetak. Barnehagen har tre avdelinger:

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Elvland Naturbarnehage - Årsplan 2008

Elvland Naturbarnehage - Årsplan 2008 ELVLAND Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse side 2 Elvland naturbarnehage side 3 Barnehagens personale side 4 Overordnede mål og rammer side 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering side 4,5 Progresjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan - generell del

Årsplan - generell del Årsplan - generell del Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Bruke språket aktivt Bruke konkreter Pekebøker og billedbøker Samlingsstunder Rim og regler Bevegelsessanger

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013

STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013 Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Storm&Kuling Toddlerne STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013 FOKUS FOR MARS/APRIL: MÅL FOR MARS/APRIL: Natur, miljø og teknikk Naturen er en arena for opplevelser

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Virksomhetsplan for Hompetitten Kanvas-barnehage 2011-2014

Virksomhetsplan for Hompetitten Kanvas-barnehage 2011-2014 Virksomhetsplan for Hompetitten Kanvas-barnehage 2011-2014 Hompetitten Kanvas-barnehage Gaustadveien 21c 0372 Oslo Hompetitten Kanvas-barnehage drives av Kanvas, som er Norges største aktør innen drift

Detaljer

Ilabekken barnehager

Ilabekken barnehager Ilabekken barnehager Årsplan del 1 Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Innhold Reggio Emilia. Vår inspirasjon. 4 Omsorg 5 Danning 5 Lek 6 Læring 6 Barns medvirkning 7 Progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Halva rsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2015

Halva rsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2015 Halva rsplan for Veslefrikk og Tommeliten høsten 2015 TEMA «MEG SELV» Tommeliten Lene, pedagogisk leder Åsa, førskolelærer Karina, pedagogisk Berit, pedagogisk Tone, pedagogisk Marianne, pedagogisk Veslefrikk

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer