ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. 1918. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V (Assurances contre les accidents pour les travailleurs de l'instrie, etc.) Utgitt av RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & C O

4 Riksforsikringsanstaltens øvrige statistiske publikasjoner. Instristatistikk: For årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV, nr. 99» året Igoo»--» V,» 58» arene ,»» V,» 77» året 1905,»» V,» 97» årene ,»» V,» 120» aret 1908,»» V, >> 1 43» 1909,»» V,» 155» 191 0,»» V,» 183 _» 1911, -» -» V,» 21. 3» 1912, --,, -» VI,» 22» -» --» VI, >> 53» , 9 3,» >> VI,» 87» , -» -» VI, >> 1 25» årene ,»» VI,» 162» året 1918,» ---,,» VII,» 5 For aret 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, >> 1919, Fiskerforsikringen: se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, nr V, V, 18o V,» 214 VI,» 21 h._ VI,» 54 VI,» 88 VI,» u9 VI,» 142 VI,» VII,»Ii Sjoma 11 nsforsikringen : For årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 169» 1918» VII,» H Sykeforsikringen: For årene / se Norges Offisielle Statstikk, rekke VI, nr. 174» året I918--"/9 1919», VII,» 8 Groridahl 8z Sons boktrykkeri.

5 Foror d. I tilslutning til den i juli 1920 utgivne statistikk vedrørende U 1 y k- k e s fo r s i k r i n g e n for instriarbeidere M. v. for året 1917 følger herved statistikk for året Tidligere er utgit statistikk vedrørende Ulykkesforsikringen for instriarbeidere ni. v. for årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke V nr. 16» , ---»» V» go» ,»--» V» 99» året 1907,»» V» 126» 1908, --»» V >> 1 49» 1909,»» V» 175» 1910,»» V» 195» 1911,»» VI» 10.,» 1912»» VI» 38» 1913»» VI» 79» »» VI» 107» >> VI >> 123» » -» VI» 152» » -» VI >> 179 Kristiania i juni Thorvald Strom. Fr. Borchgrevink.

6 Innhold. Table des matières. Side Page Almindelige bemerkninger S* 1. Ulykkesstatistikk 6* If. Rentestatistikk 11* Innledningen til belastningstabellen Remarques générales is* I. Statistique des accidents 19* II. Statistique des pensions 20* Avant-propos an tabitau des chines 21* stabellen opgave over, premieinntekt og belastning m. v. for de bedriftsarter, hvor virksomheten for årene 1895 til 1918 tilsammenlagt er nådd op i 1000, Tableau des chaiges tableau des années de travail, montant des primes, des charges etc. Register for belastningstabellen. Talle des matiéres tableau des charges 100

7 Almindelige bemerkninger. Statistikken for 1918 omfatter de ifølge lov av 13/ orll ulykkesforsikring for instriarbeidere m. v. forsikringspliktige Bedrifter egen forsikring (Kongsberg Selvverk, Statsbanernes drift og Hovedbanen) som er tatt i R. F. A.'s Instristatistikk, er ikke tatt her. Den beregnede premieinntekt for året 1918 utgjorde kr og den totale belastning (3: utbetalte erstatninger og avsatte kapitaler til dekning av de - bevilgede renter): kr Aret utviser således, hvad beregnet premieinntekt og belastning angår, et overskudd stort kr Det ifølge lov av 26 / gjeldende dyrtidstillegg av 25 O/0 til sykepenge og lattes renter og til rentenydere invaliditetsgrad 3o Vo og derover utgjorde i 1916: kr 27/988, 1917: kr , og i 1918 kr (for 1916 kun et halvår). Det denne utgift motsvarende premiepålegg av i5 /0 utgjorde samtidig resp. kr , , og I belastningstabellen (side I-99) er bedriftene ordnet den fra 'A 1915 gjeldende gruppeinndeling. Den nærmere redegjørelse for de i caret inntrufne og disses følger vil finnes i stående oversiktstabeller, der er ordnet i folgende avsnit: I. Ulykkesstatistikk, tabellerne 1-3. II. Rentestatistikk, tabellerne 4-5. Derpå følger detaljetabellen pag. i til 99 belastningstabellen der viser den økonomiske virkning av de inntrufne for hver enkelt bedriftsart, hvor virksomheten for årene 1895 til 1918 tilsammen, lagt er nådd op i i000.

8 Ulykkesstatistikk. (Tabellerne 1-3). Som det fremgår av tab. i er der i året 1918 ialt anmeldt, For å få et billede av antall i forhold til den instrielle virksomhets intensitet anføres nedenfor en opgave over antall godkjente skadebot pr. woo i enkelte av årene Pr. woo falt der i»»»» --»» godkjente skadebot : 18 95/ 96 : 18.9 I ') ) I916) i) Stigningen skyldes vesentlig den i 1908 innførte ulykkesforsikring for skogsarbeidere sine mange men ofte mica skader. 2) Stigningen skyldes vesentlig virkningen av sykeforsikringslovens ikrafttreden 3/ ) Fra 1916 blev karenstiden forkortet fra 28 til io dager. 1) L'augmentation est e principalement h l'assurance, appliqué depui 108, des accidents des travailleurs forestiers couvrant de nombreux quoique frequemment de petits accidents. 2) L'augmentation est e principalement å. l'entrée en vigueur le 3 juillet 1911 de la loi sur l'assurance contre la maladie. S) À tir de 1916 le temps de carence icale fat réit de 28 a 10 jours.

9 \7 * For årene fordeler utgiftene belastningen sig på folgende måte: %innée. Avsatt premiereserve og utbetalte renteterminer for inntrufne i året. Réserve de primes prélevée et échéances de pensions versios pour les accidents survenus dans année. Den samlede belastning totales Sykepenger til skadede og familie, lægehonorar, esin, sykehuspleie og transport. Frais de maladie payés au sinistre et iz sa familles, honoraires de médecin, médicaments, frais d'hôpital et transport. Ialt. En tout. Dont pour honoraires de médecin. Derav lægeutgifter. Lægeutgifter i V, av s!adeutbetalingene. Honoraires de médecin en A des indemnités versées. Begravelsesbidrag. Contribution d'enterrement. Utlosningskapitaler. ( SS 4, 5,3 25 og 26) capitaux d' amortissemeut. 1$ 4, 5,3 2'5 et 26). Sum belastning. Total des charges. 0/ ( I I I I [ I I I I ) t I ) I ZI ) ( ) I I I I I 982 Ill I ) 3) 4) 1) 2) 3) 4) Stigningen skyldes forandring i s 4, hvorved der blev åpnet adgang til utløse varige invalidrenter på Io 0/0 og derunder. Den store stigning fra 1916 skriver sig fra karenstidens forkortelse til Io dager (L. av 13/ ). Fra '/i 1918 blev den maksimale inntekt i I hevet fra kr. I 200 til kr (L. av 10 /7 1918) og på samme måte det beløp, hvor erstatning beregnes. At lægeutgiftene i forhold til samtlige skadeutbetalinger de senere år er gåt ned, kommer vesentlig av de Stadig stigende arbeidslønninger og de derav folgende sterkt stigende utgifter til sykepenger. L'augmentation est e à une modification 4 de la Loi sur lass. contre les ace. pour les trav. de l'instrie, laquelle a été reconnu l'admissibilité à racheter les pensions permanentes d'invalidité de lo 0 / 0 et au dessous. l,a grande agumentation en 1916 est. e à la réction å Io jours temps de carence médicale (Loi ' 8/ )..2k tier I octobre 1918 le revenu maximum rapport au i i de la loi sur l'assurance contre la maladie fût elevé de i 200 cour. it couronnes (la loi de 18 juillet 1918) et le montant d'aprés lequel se calcul la compensation fût elevé proportionellement. La diminution constante des frais de médecin en comaison des indemnités d'accident versées, provient principalement de l'augmentation constante des salaires d'ouvriers et tant de là la forte augmentation des frais de maladie.

10 Tabell I. Oversikt over de anmeldte og deres følger i årene Tableau des accidents déclarés et de leurs suites. Ikke godkjente. Acci'dents non Godkjente ul y kker. Accidents reconnus De godkjente resulterte i: Les accidents reconnus ont entra'iné : Død. Erhvervsudykti g- het av varighet utoverkarenstiden. Erhvervsudyktighet av varighet innen karenstiden Décès. Incapacité de Era- Incapacité de Ira- reconnus. 0 anmeldte vail au delà de la vail dans la carence Ar.. carence médicale. médicale. d'accidents déclarés.. ivom _ Ire. 010 av anmeldte 0/0 d -.. ' acci' dacc i. dents déclarés dents déclarés 010 av anmeldte Io. Nomi, '''''' 01 i.. I.. I I 9 1 io T' o I I I ! I I , I ) I I ) , o ) I o, 1) 2) Skogforsikringens første år: 1/ / inngår i Statistikken for året 1909: La première année de l'assurance forestière ( _1/7 1909) rentre sous la Statistique pour l'année Sykeforsikringen trådte i kraft 8/ Statistikken for året 1911 viser derfor kun virkningen av sykeforsikringens forste halvår. La loi sur assurance-maladie est entrée en vigueui La Statistique pour année 1911 ne montre donc que l' eljet de l'assurance-maladie pendant six mois. Den stedfundne omveltning av næsten alle tall fra 1916 skriver sig fra karenstidens nedsettelse fra 28 til so dager (L. av 18/8 1915). Le renversement qui a lieu de presque tous les chiffres dans cette ligne provient de la réction ontp (ir wenee médicale de 28 àzo jours (Loi " )

11 Tabell 2. Opg ave over antall godkjente,, arbeidslønn, premieinntekt og belastning i årene Tableau des accidents reconnus, des années de trawil, des salaires, montant des primes et des charges. Ar. Godkjente. Accidents reconnus. A t ll n a i. alt Nom bre pr.. Med Avec indem- nité. des années de 1 1 kfr.. Montant des primes., av arb.løn Primes loo a'zi des salaires total., Pr'g ".- kjent.. pr. godkjent ulykke - ulykke. ace. reconnu. acc, in, ' demnité _ Linnée de oi l" av arb.løn, /oo u ia motif. des salaires I I I 5 I 6 7 I 8 9 I io II /96 3 8o op I ! I o I II 2- CHI 13.6 r III I II() o58 I I I I I I I , I ') ) i J t ) ) ) ) Se anm. side 8*. 2) s) 4) -»-- -»- side 7*.

12 1 Tabell 3. Forbigående og varige invalidrentenydere fordelt invaliditetsgraden. ( og kostende) Pensionnaires passagers et permanents groupés suivant le degree de leur invalidité. ( et cad groupe). Années Invaliditetsgrader oio. Groupe d'invalidité. pour cents Rentesats i 0/0 des rentes en pour cents invalider de pensionaires i 0/0 av samtlige invalider Pour cent nombre global des pensionnés Totale kostende Coût total en couronnes Procentvis kostende Pour cent cal total des pensions Kostende av totalbelastning *) Coût en pour cent de la charge totale *) Kostende pr. rente Cat pension (en couronnes) 5 8i/ to-11 2/ T3 1/ ,2 9I /3-18 1/ II t. O. M: / I og derover I `) Hermcd forst?tes -instriarbeiderforsikringens samlede belastning, savel til invalidrentenydere som til enker, barn, ascendenter samt små skadetilfeller, som ingen invalidrente fører. *) Cette charge comporte la charge totale de l'assurance des travailleurs de l'instrie, aussi bien aux pensionnaires qu'aux veuves, enfants et ascendants, ainsi que des accidents légers n'entraînant pas de pension Année / o /31/ /3-18 1/89-10-I I / V o og derover Stigningen av renternes kostende - fra kr i gjennemsnitt for arene til kr for aret skriver sig fra den pa side 7* anm. 3 nevnte lovendring. L'accroissement cat moyen rente de cour pour les années jusque cour pour l'année 1918 est causé la modification de la loi renseigné page 7*.

13 Rentestatistikk. (Tabellene 4-5) I tabell 4 har man levert en samlet opgave over rentebevegelsen i årene Tabell 5 inneholder en opgave over dødsfall og dødsårsaker blandt invalidrentenydere. Soin man ser er den viktigste dødsårsak kreft ialt 285 tilfeller, dernæst lungetuberkulose 249 tilfeller.

14 Rentebevegelsen. Le mouvement des pensions. I 2 * Tab ell 4. Opgave over rentebevegelsen Relevé mouvement des pensions. Forbigående Varige invalidrenter. invalidrenter. Pensions temporaires d'invalidité. nentes Pensions fierma- d'invalidité... Årlig rente. Rente annuelle. -., Nom- Ire. Årlig rente. Rente annuelle. - Enkerenter. Pensions attribuées å des veuves... Årliff - rente, Rente annuelle. Barnerenter. Pensions attribuées å des enfants. Ascendentrenter. Pens. attribuées å des ascendants. Tilsammen. Totaux.,. Årlig. rente, Nom- Rente bre. annuelle. - - Årlig Årlig. rente. rente. Nom- Rente Rente Ire annuelle.. annuelle - - Bestand ved begynnelsen av au comm. de l'année 18 5/ Tilgang i Accroiasement..» IO Avgang i Diminution... ) Nettotilg. i Accroissement net. I8" io I Bestand ved begynnelsen av Tilgang i Avgang i»o / I Nettotilgang i ii I o88 Bestand ved begynnelsen av Tilgang i» I Avgang i» Nettotilgang i _. Bestand ved begynnelsen av Tilgang i T 533 I Avgang i» / I Nettotilgang i r77 Bestand ved begynnelsen av au comm. de l'année 1915 I o I o I Tilgang i Avgang i,.»» / II I 792 I o6o -Nettotilgang i,,,, to I I Bestand ved begynnelsen av au comm. de l'année 1916 I I Tilgang i.....» I Avgang i» x I Nettotilgang i ±490 * * * I Bestand ved begynnelsen av 1917 I I II 292 I Tilgang i D o Avgang i » I Nettotilgang i Bestand ved begynnelsen av i I II au comm. de l'année Tilgang i o Avgang i I0 I Nettotilgang i : ; : o 443 ISO 166 Bestand ved utgangen av å la fin de l'année * Nedgangen i antall av varige invalidrenter såvelsom den ringe tilgang i årlig rente tor varige invalider skriver sig fra, at 734 varige invalidrentenydere er utløst i året 1916 i 11, t. lov av 13/ , S 4. Le diminution des pensions fiermanentes d'invalidité de même que le faible accès de rente annuelle pour invalidité permanente proviennent de ce que 734 invalides permanents jouissant de pension sont déliés pendant Pannée 1916 conformément a la loi "

15 Tab ell 5. Opgave over dødsfall og dødsårsaker blandt invalidrentenydere Relevé des décès et causes de décés mi les invalides pensionnés Dødsårsaker. Causes de décès, oio. Sykdommer : Maladies: I. Tyfoidfeber. Febris thyphoïdea 2 I I I Influenza. Influenza - I Pyaemi. Pyæmia - I ) Akut diarré. - Diarrh. acut - I Lungetuberkulose - Tuberculosis pulmonum o ) Tuberkulose utenf. lungerne. - Tub. extra pulm I 3 342) Spedalskhet. - _Lepra - I I Kreft. - Cancer et sarcoma ") Alderdomssvakhet. - Debilitas senilis ) 9.3 1o. Åreforkalkning. - Art. scier '8) 4.4 I I. Hjerneslag. - Apoplexia et embolia cerebri I ) Iljernebetendelse. - Meningitis ') Organisk hjernesykdom. - Villa org. cerebri ) Organisk hjertesykdom. - Villa org. cordis.. 5 I I ) Hjertelammelse. - Paralysis cordis II ) Bronkit. - Bronchitis I 13 IO '8) Lungebetendelse. - Pneunomia., *) ) Lungehindebetendelse. - Pleuritis serosa et purulenta I i io Mavebetendelse.. - Peritonitis diffusa _ Mavesår. - Ulcus ventricufi I I ) I. Brokk. - Hernia I I Tarmslyng etc. - Obs/radtio alvi, uens... I I Nyresykdom. - Nephritis io 27 i ) Gulsot. - Icterus 1 I Vattersot. - Hydros I Sukkersyke. -- Diabetes - I Blodmangel. - Anemia - I t-t Leverbetendelse. - Cirrhosis hepatis etc.. I Rosen. - Erysipelas..... I I I Koldbrand. - Gangrcena..... I ) Andre sykdomme. - Autres [6") 5.5 Sum døde av sykdornme. - Total des décès causés maladies Voldsomme dødsfall : Morts violentes: 32. Selvmord. - Suicim ") Forblødning. - Ilæmorrhagia..... i 2 I ) Andre ulykkestilfeller. - Autres ) Drukning. - Subnzersio Sum voldsomme dødsfall. - Total des morts violentes I I I Ukjent eller uopgit dødsårsak. -- Cause inconnue II I Samlet sum dødsfall. - Total des décès I Herav godkjente som følge av ulykken Dont reconnus causés l' accident. *) Herav 23 av»den spanske syke«. ) Dont 23 causés l'influenza; 1) 12, 2) 3, ') 3, 4) 1, 5) 3, 8) 10) 6-, 11) 4, 12) 2, 13) 2, 1.4) 3, 18) 3, 19), 20) 1, 7, 7) 4 2, 8) 4, 9) I, 15 16), 17)

16 4* Tabell Oversikt over premiereservernes Aperçu sur le mouvement des pensions Årgang / '/l / / / / / / o ! I I I I I I I t Sum Stigningen i samtlige årganges premiereserver pr. "/ skyldes innførelsen av nye kapitaliserings- L'augmentation des réserves de primes an , 1908 pour toutes les années est e h l'usage de permanentes d'invalidité (voir la statistique pour l'année 1908). Angående stigningen i reserve 1918 jfr. anm. 3 side 7*). *) Concernant l'accroissement de la reserve en 1918 voir page 7 1').

17 I 5* 6. gang i årene pendant les années de / / / j St / " "ba ia / E oto 'L O i I I C I I o iso t I i i I I I I I I I i I i I I I i I $ i i I I I I I i 8o8 654 I I i I I I I I I _ _ _ s, faktorer, der er gjort gjeldende for den hele bestand av varige invalidrenter (se beretningen for 1908). nouvaux coefficients de capitalisation, lesquels ont été faits valables pour toute la consistance de pensions.

18 Innledning til belastningstabellen s. 99. (Se side 5* alm. bemerkninger). 1 denne tabell er der for hver bedriftsart, hvor virksomheten for di-elm 1895 til 1918 tilsammenlagt er nådd op i moo, git en detaljert oversikt over: I. 2.. Et (tysk»vollarbeiter<) utgjør 300 dagsverk. Årsverkenes antall fremkommer altså ved å dividere en bedrifts samlede antall dagsverk 300. Uttrykket er innført for ha et oversiktlig og ensartet mål for den utførte arbeidsmengde. 3. Arbeidslennen. Denne er ikke den virkelig oppebårne løn, men kun det beløp, hvorav premierne er beregnet. Hvad en person tjener mer end kr. 0,40 pr. time (og fra 1/ kr. 0,70) tages således ikke her; paa den anden side opstilles der også et minimum, av kr. 0,15 pr. time for mandlige (fra 1/10 18 kr. 0,25) og kr. o,io pr. time for kvindelige arbeidere, (fra Vio 18 kr. 0,15, idet der ikke tages hensyn til, om den virkelige løn måtte være under disse beløp. Om de utførligere regler henvises til instriarbeiderforsikringslovens S 4. en. Denne faaes av den omberegnede arbejdsløn jfr. punkt 3 ovenfor -- gjeldende tariffsats. en. Med belastningen for de forskjellige år menes alle de utbetalinger og kapitalavsetninger, som hvert års skader har foranlediget. en vil således fremkomme ved å summere: A) De for de tilkjendte renter fastsatte kapitalverdier premiereserver idet man nemlig ved utgangen av det 2net år skadeåret (for skader i 1918 altså ved utgangen av 1920) for de tilkjennte renter avsetter en så stor kapital, at den er tilstrekkelig til utredning av disse renter, så lenge invaliden forutsetningsvis lever. Paa denne måte bærer hvert år utgiftene ved de på året falne skader, så intet veltes over paa fremtiden. (Kapitaldekkningssystemet). B) Utbetalte renteterminer i løpet av skadeåret samt de to påfolgende år.

19 C) Sykepenger til skadede og hans familie i løpet av skadeåret samt de to påfølgende år. D) Sykehusbehandling, lægehonorar etc. i løpet av skadeåret samt de to påfølgende. år. E) Begravelsesbidrag. F) Utløsningskapitaler. Som nærmere redegjort for i ulykkesstatistikken for året 1908 under»almindelige bemerkninger«blev der fra og dette år innført nye kapitaliseringsfaktorer for de varige invalidrenter, hvilke faktorer også er gjort gjeldende for de i tidligere år tilkjente renter. I den i nærværende tabell for de enkelte bedriftsarter for årene anførte belastning inngår derfor kapitalverdien av de varige invalidrenter omberegnet de nye kapitaliseringsfaktorer. Da tariffsatserne for samtlige bedriftsarter i årenes løp er undergåt forandringer, forhøielser eller nedsettelser, angir den for årene , og for de enkelte bedriftsarter anførte tariffsats den gjennemsnitlige tariffsats for disse år. 6 og 7. Opgaverne over godkjente gjelder som det vil sees som regel kun fra og årgangen 1909 (tilsvarende tall før 1909 kan ikke skaffes fordelt titelvis). Avvigelser herfra forekommer kun ved sådanne arbeidsarter, som er kommet inn under loven i de senere år eller som 1908 av statistiske grunne har fåt sin egen titel.

20 I g* Remarques générales. La statique de 1918 embrasse les établissements qui sont oumis à la Loi sur l'assurance contre les accidents p ur les travailleurs de l'instrie. Les établissements leur assurance propre (la Mine de ongsberg, les chemins de fer de l'etat (l'exploitation) et le chemin de fer de Hovedbanen), qui sont compris dans la Statistique de l'instri pour 1918, ne sont pas compris ici. Le montant des primes prévu (débité) pour 1918 s'est e evé et celui des charges totales (indemnités versées e capitaux placés pour assurer le paiement des rentes viagères attrib ees) à En ce qui concerne le chiffre prévu pour le m ntant des primes et celui des charges, l'année montre donc un excéd,nt de L'allocation pour cherté de vie de 25 pour cent sur l'ind minité de jours de maladie et sur les pensions des ents laissés ainsi qu'aux pensionnaires d'un degré de 3 0 pour cent et au des us en 1916 montait à cour , 1917 à. cour et en (Le chiffre pour 1916 ne s'applique qu'a la moitié de l'année). L'augmentation de primes de 15 pour cent correspondant cette dépense était de couronnes , et pour les êmes années. Dans le tableau des charges (pages 1-99) les établissemen s sont groupés suivant la rétition en groupes mise en vigueur le Ier anvier On trouvera dans les tableaux d'ensemble ci-après le détail c rconstancié des accidents survenus pendant l'année et de leurs conséq ences De même que dans les précédentes publications, les tableau sont placés dans l'ordre suivant : I. Statistique des accidents, tableaux 1-3. II. Statistique des pensions, tableaux 4-5. Ensuite vient le tableau de détail, v. pages i à 99 le 49bleau des charges qui montre l'effet économique des accidents su venus dans l'année pour chaque catégorie d'instrie dont l'activité a atte nt, de 1895 à. 1918, une somme de 1000 années de travail,

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Nr. -62 se omslaget på verker trykt i årene 94-. Trykt 920: Nr. 63. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.)

Detaljer

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. Y. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 26. 1924. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. Y. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 26. 1924. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. ORGES OFFSELLE STATSTKK. V. 26. ULYKKESFORSKRGE FOR DUSTRARBEDERE M. Y. 1924. (Assurances cntre les accidents pur les travailleurs de l'industrie, etc.) Utgitt av RKSFORSKRGSASTALTE. --4*--%-m- OSLO. KOMM1SJO

Detaljer

NORGES INDUSTRI FOR ÅRET 1926 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24.

NORGES INDUSTRI FOR ÅRET 1926 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24. NORGES INDUSTRI (OPGAVER OVER ULYKKESFORSIKRINGSPLIKTIGE BEDRIFTER OG ARBEIDERE) FOR ÅRET 1926 (Statistique industrielle de la Norvège pour l'année 1925.) Utgitt

Detaljer

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvege, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvege, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvege, série V.) Nr. -28 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889-3 de cember. - 29-53 se omslaget paa

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 léments de calcul 296 léments de montage 297 Suffixes

Detaljer

Oppgåve 4 Vel éi av oppgåvene under, og skriv ein samanhengande tekst. a) «Il y a trop de sport dans les médias.» Synest du det er for mykje sport på TV og i avisene? Liker du best å sjå på sport på TV,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. rges Offisielle Statistikk rekke V. (Statistique Officielle de la rvège serie V.) Trykt 924: r.. Fengselsstyrelsens ärbk 92. (Annuaire de l'administratin générale des prisns 92.). Flketellingen i rge desember

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Nr. 118 se tidligere hefter. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1911: 19. Private aktiebanker 1909. (Banques privées par actions) 10. Skolevæsenets

Detaljer

St.prp. nr. 3 ( )

St.prp. nr. 3 ( ) St.prp. nr. 3 (1999-200) Om samtykke til å setje i kraft ein tilleggsavtale til skatteavtalen mellom Noreg og Frankrike av 19. desember 1980 med tilleggsavtalar av 14. november 1984 og 7. april 1995, underskriven

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide med betydelig uleilighet fra bruddstykker, støv og støyforurensing,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII ores offisielle statistikk, rekke X orway's Official Statistic:-. sees X Rekke X Trykt 96 45 Kredittmarkedstatistikk 959 redit market statistics 443 Jordbruksstatistikk 959 Acultural statistics 4 T Elektsitetsstatistikk

Detaljer

BEFOLKNINGSFORHOLDENE

BEFOLKNINGSFORHOLDENE TILLEGGSHEFTE TIL «MEDDELELSER FRA DET STATISTISKE CENTRALBYRÄ» 1920 Journal du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège 1920. Appendice. BEFOLKNINGSFORHOLDENE NORD-NORGE MED SÆRLIG HENSYN TIL

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 9: bill et des Nr.. Markedspriser paa korn og poteter 86-9. (Données sur les prix da pommes de terre 86-9). Indtvegts-

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Eksamen 21.05.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Oppgåve 1 Vous aimez voyager? Liker du å reise? Kvifor / kvifor ikkje? Skriv ein liten tekst på to til fire

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. -28 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889-3 december 90. Trykt 9: 29. Private

Detaljer

Mise à jour des marges requises

Mise à jour des marges requises Mise à jour des marges requises Table des matières 1. Mise en place... 2 1.1 Chronologie des évènements... 2 2. Marges requises... 3 2.1 Marges requises pour les comptes dénominés en USD... 3 2.2 Marges

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Fransk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for moderne fremmedspråk EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Faglig kontakt under eksamen: Svein Eirik Fauskevåg / George Chabert

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (Les divisions

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Trettende hefte. Oversikt over livsstillingsstatistitkenogtellingens utførelse. (Recensement du er décembre 0: XIII. Aperçu de la

Detaljer

SJØMANNSFORSIKRINGEN FISKERFORSIKRINGEN 1926. 1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 91.

SJØMANNSFORSIKRINGEN FISKERFORSIKRINGEN 1926. 1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 91. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 9. SJØMANNSFORSIKRINGEN 926. ULYKKESFORSIKRING FOR SJØMENN. (Assurances contre les accidents des marins.) FISKERFORSIKRINGEN 926. ULYKKESFORSIKRING FOR FISKERE M. V.

Detaljer

Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus...

Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus... Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus... Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD:

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Langue vivante 1 Séries L, ES, S ÉPREUVE DU VENDREDI 17 JUIN 2016 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

PRODUKSJONSSTATISTIKK 1935 OG OPGAVER OVER INDUSTRIBEDRIFTER UNDER LOVEN OM ULYKKESTRYGD FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. 1934. Statistique industrielle:

PRODUKSJONSSTATISTIKK 1935 OG OPGAVER OVER INDUSTRIBEDRIFTER UNDER LOVEN OM ULYKKESTRYGD FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. 1934. Statistique industrielle: NORG ES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 105. NORGES INDUSTRI PRODUKSJONSSTATISTIKK 1935 OG OPGAVER OVER INDUSTRIBEDRIFTER UNDER LOVEN OM ULYKKESTRYGD FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. 1934 Statistique industrielle:

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Informations sur l'hépatite A, B et C et comment éviter la contamination

Informations sur l'hépatite A, B et C et comment éviter la contamination Informations sur l'hépatite A, B et C et comment éviter la contamination Fransk/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 c PROGRAMA IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI DEL DIPLOMA DEL BI M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE, STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE TE AARGANG.. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1937: Nr. 103. Sinnssykeasylenes virksomhet 1935. (Statistique des hospices d'aliénés.) 104. Norges

Detaljer

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Norwegian A: language and literature Higher level Paper 2 Norvégien A : langue et littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: lengua y literatura Nivel superior Prueba

Detaljer

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE NR. 2-2007 2 Adresses/bureau 3 Infos 4 Le mot du président 5 Grete Kleppen, traduite 7 La littérature norvégienne, en français 8 Article : Enseigner à des débutants 17 Adresses internet 18 Marte i Paris!

Detaljer

M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009)

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Lærer: Serge Licius Tekstbok: Chouette Nouvelle Mål for faget dem til og fransk språkbruk og egen kultur A fremme elevenes innsikt i det s evne til å ta hånd

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN M08/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2008 NORWEGIAN / NORVÉGIEN / NORUEGO B Standard Level Niveau Moyen Nivel Medio Paper / Épreuve / Prueba

Detaljer

NORGES POSTVESEN. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. t59. 1Ø30. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI.

NORGES POSTVESEN. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. t59. 1Ø30. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. t59. NORGES POSTVESEN Ø30. (Statistique postale pour l' année Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI. POSTSTYRET. OSLO. I KOMMISJON

Detaljer

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Session 2015 BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Durée : 2 heures Coefficient : 2 (STI2D, STD2A, STL, ST2S) Durée : 2 heures Coefficient : 3 (STMG) L usage du dictionnaire

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, serie X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, serie X.) rges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la rvège, serie X.) Rekke X. Trykt 948. 57. rges pstverk 947. (Statistique pstale. ) 58. Sklestatistikk 94445. ( Instructin publique. ) 59.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PCT Guide du déposant Phase nationale Chapitre national NO Page 1 OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN TANT QU OFFICE DÉSIGNÉ (OU ÉLU) TABLE DES MATIÈRES L OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE RÉSUMÉ

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI rges ffisielle statistikk, rekke XI rway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1956 229 Sunnhetstilstanden g medisinalfrhldene 1953 Medical statistical reprt 23 Skattestatistikk 1954-55 Tax statistics

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1950 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 69I ÈME ANNÉE - 1950 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1950 Rettelser. Tabell 13, side 17. Husarbeid

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 90. Nr.. Norges industri 9. (Statistique industrielle.) -. Lonnstellingen 99. (Recensement des

Detaljer

LES VERBES. Forme de base. C'est celle trouvée dans le dictionnaire. Exemple : parler : snakke

LES VERBES. Forme de base. C'est celle trouvée dans le dictionnaire. Exemple : parler : snakke LES VERBES I- Forme de base : C'est celle trouvée dans le dictionnaire. parler : snakke II Infinitif : L'infinitif se forme en plaçant "å" devant la forme de base Forme de base Infinitif Payer Betale å

Detaljer

T. Wøhni STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE. SIS Rapport 1982: 8. Dosestatistikk for yrkeseksponerte i 1981.

T. Wøhni STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE. SIS Rapport 1982: 8. Dosestatistikk for yrkeseksponerte i 1981. STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport 1982: 8 Dosestatistikk for yrkeseksponerte i 1981. T. Wøhni State Institute of Radiation Hygiene Bsterndalen 25 Os ter4s Korway INNLEDNING. Persondosimetritjenesten

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9. Nr. 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvège en 9.). Syketrygden 9.

Detaljer

Charte d utilisation de l informatique au lycée René CASSIN d Oslo

Charte d utilisation de l informatique au lycée René CASSIN d Oslo Cliquez sur la version souhaitée klikk på ønsket versjon Charte d utilisation de l informatique au lycée René CASSIN d Oslo IKT-REGLER FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO Charte d utilisation de l informatique

Detaljer

sentasjon av los Rodríguez nske grammatikk ssanse seminar.04

sentasjon av los Rodríguez nske grammatikk ssanse seminar.04 sentasjon av los Rodríguez nske grammatikk benhavn, 1662). ssanse seminar.04 Rodríguez spanske grammatikk (København, 1662) Rodríguez spanske grammatikk faller selvfølgelig inn i den spanske atiske tradisjonen

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

TECHNIQUE DE CHAUDIERE PAR BRUNNER. Kamin-Kessel 62/76. État: made in germany

TECHNIQUE DE CHAUDIERE PAR BRUNNER. Kamin-Kessel 62/76. État: made in germany TCHNIQU D CHAUDIR PAR BRUNNR KaminKessel 62/76 État: 30.04.2013 made in germany KaminKessel 62/76 S S securité départ 1/2" fil.ext. securité retour 1/2" fil.ext. porte battante avec isolation et lisiére

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 198: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 198. (Les divisions civiles,

Detaljer

Notice Originale Opprinnelig anvisning Oprindelig note

Notice Originale Opprinnelig anvisning Oprindelig note Notice Originale Opprinnelig anvisning Oprindelig note A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D UTILISER LA MACHINE VENNLIGST LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN

Detaljer

M05/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q+

M05/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q+ IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN B STANDARD LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 M05/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q+

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1936. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins - -

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Diagnostisk test for fransk PRØVE 1

Universitetet i Oslo Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Diagnostisk test for fransk PRØVE 1 PRØVE 1 Her følger en sammenhengende tekst der hvert åpent felt representerer ETT utelatt ord. Prøv å fylle ut så mange av de åpne felter som mulig med det ordet du mener gir best mening. Ordet bør være

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Assemblée générale 2008... p. 4 De l immeuble à mon alter ego p. 16 DIXIT (l interculturel) p. 20 Faglig pedagogisk dag p. 26 Felles konferanse med

Assemblée générale 2008... p. 4 De l immeuble à mon alter ego p. 16 DIXIT (l interculturel) p. 20 Faglig pedagogisk dag p. 26 Felles konferanse med Assemblée générale 2008... p. 4 De l immeuble à mon alter ego p. 16 DIXIT (l interculturel) p. 20 Faglig pedagogisk dag p. 26 Felles konferanse med LMS, spanskforeningen og tyskforum p. 30 Le bureau/ Sommaire

Detaljer

Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30

Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30 Yves Jamait. 6 Regning i fremmedspråk. 8 Didactique.. 14 Jeux de vocabulaire 18 Statistiques. 30 Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD: André Avias epost: andre.avias@hiof.no

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Dans les version authentiques de la Convention, telle que faite à Lugano le 30 octobre 2007, les erreurs suivantes ont été signalées au dépositaire:

Dans les version authentiques de la Convention, telle que faite à Lugano le 30 octobre 2007, les erreurs suivantes ont été signalées au dépositaire: Département fédéral des affaires étrangères P.869-2 LUG 1/09 Notification aux Etats signataires de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière

Detaljer

M10/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M10/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M10/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX 22100212 NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday 14 May 2010 (morning) Vendredi 14 mai 2010 (matin) Viernes

Detaljer

Leksvi k B ygdeal menning

Leksvi k B ygdeal menning Leksvi k B ygdeal menning D rifts inntekte r og driftskostnader Note 2012 20ll Salgsinntekter Annen driflsinrfekt Swn driflsirmtekter Varekosfrnder lsnnskostrader rnm Armen driftskosftnd Avskrivning drift

Detaljer

Anne-Inger HELLEKJÆR RAGE Anne-Inger Hellekjær Rage

Anne-Inger HELLEKJÆR RAGE Anne-Inger Hellekjær Rage Traduction franco-norvégienne : Anne-Inger HELLEKJÆR RAGE Copyright Éditions Terriciaë, 2013 Tous droits de reproduction, d adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012

EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for moderne fremmedspråk - EKSAMEN FRA0502 Fransk II HØSTEN 2012 Faglig kontakt under eksamen: Sophie Vauclin Tlf.: 73596873/ 93063953 Eksamensdato:

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI,

Norges Officielle Statistik, række VI, Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haandverkstællingen 90. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du travail.)

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Séries L, ES, S Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire (LVO) coefficient

Detaljer

Questionnaire (1ère partie)

Questionnaire (1ère partie) Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Fransk side 1 av 6 Språk: Fransk Oversatt av: Irene Roulin Dato: Juni 2010 Questionnaire (1ère partie) Del 1 Spørreskjema: Nous souhaitons vous poser

Detaljer