ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. 1918. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V (Assurances contre les accidents pour les travailleurs de l'instrie, etc.) Utgitt av RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & C O

4 Riksforsikringsanstaltens øvrige statistiske publikasjoner. Instristatistikk: For årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV, nr. 99» året Igoo»--» V,» 58» arene ,»» V,» 77» året 1905,»» V,» 97» årene ,»» V,» 120» aret 1908,»» V, >> 1 43» 1909,»» V,» 155» 191 0,»» V,» 183 _» 1911, -» -» V,» 21. 3» 1912, --,, -» VI,» 22» -» --» VI, >> 53» , 9 3,» >> VI,» 87» , -» -» VI, >> 1 25» årene ,»» VI,» 162» året 1918,» ---,,» VII,» 5 For aret 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, >> 1919, Fiskerforsikringen: se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, nr V, V, 18o V,» 214 VI,» 21 h._ VI,» 54 VI,» 88 VI,» u9 VI,» 142 VI,» VII,»Ii Sjoma 11 nsforsikringen : For årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 169» 1918» VII,» H Sykeforsikringen: For årene / se Norges Offisielle Statstikk, rekke VI, nr. 174» året I918--"/9 1919», VII,» 8 Groridahl 8z Sons boktrykkeri.

5 Foror d. I tilslutning til den i juli 1920 utgivne statistikk vedrørende U 1 y k- k e s fo r s i k r i n g e n for instriarbeidere M. v. for året 1917 følger herved statistikk for året Tidligere er utgit statistikk vedrørende Ulykkesforsikringen for instriarbeidere ni. v. for årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke V nr. 16» , ---»» V» go» ,»--» V» 99» året 1907,»» V» 126» 1908, --»» V >> 1 49» 1909,»» V» 175» 1910,»» V» 195» 1911,»» VI» 10.,» 1912»» VI» 38» 1913»» VI» 79» »» VI» 107» >> VI >> 123» » -» VI» 152» » -» VI >> 179 Kristiania i juni Thorvald Strom. Fr. Borchgrevink.

6 Innhold. Table des matières. Side Page Almindelige bemerkninger S* 1. Ulykkesstatistikk 6* If. Rentestatistikk 11* Innledningen til belastningstabellen Remarques générales is* I. Statistique des accidents 19* II. Statistique des pensions 20* Avant-propos an tabitau des chines 21* stabellen opgave over, premieinntekt og belastning m. v. for de bedriftsarter, hvor virksomheten for årene 1895 til 1918 tilsammenlagt er nådd op i 1000, Tableau des chaiges tableau des années de travail, montant des primes, des charges etc. Register for belastningstabellen. Talle des matiéres tableau des charges 100

7 Almindelige bemerkninger. Statistikken for 1918 omfatter de ifølge lov av 13/ orll ulykkesforsikring for instriarbeidere m. v. forsikringspliktige Bedrifter egen forsikring (Kongsberg Selvverk, Statsbanernes drift og Hovedbanen) som er tatt i R. F. A.'s Instristatistikk, er ikke tatt her. Den beregnede premieinntekt for året 1918 utgjorde kr og den totale belastning (3: utbetalte erstatninger og avsatte kapitaler til dekning av de - bevilgede renter): kr Aret utviser således, hvad beregnet premieinntekt og belastning angår, et overskudd stort kr Det ifølge lov av 26 / gjeldende dyrtidstillegg av 25 O/0 til sykepenge og lattes renter og til rentenydere invaliditetsgrad 3o Vo og derover utgjorde i 1916: kr 27/988, 1917: kr , og i 1918 kr (for 1916 kun et halvår). Det denne utgift motsvarende premiepålegg av i5 /0 utgjorde samtidig resp. kr , , og I belastningstabellen (side I-99) er bedriftene ordnet den fra 'A 1915 gjeldende gruppeinndeling. Den nærmere redegjørelse for de i caret inntrufne og disses følger vil finnes i stående oversiktstabeller, der er ordnet i folgende avsnit: I. Ulykkesstatistikk, tabellerne 1-3. II. Rentestatistikk, tabellerne 4-5. Derpå følger detaljetabellen pag. i til 99 belastningstabellen der viser den økonomiske virkning av de inntrufne for hver enkelt bedriftsart, hvor virksomheten for årene 1895 til 1918 tilsammen, lagt er nådd op i i000.

8 Ulykkesstatistikk. (Tabellerne 1-3). Som det fremgår av tab. i er der i året 1918 ialt anmeldt, For å få et billede av antall i forhold til den instrielle virksomhets intensitet anføres nedenfor en opgave over antall godkjente skadebot pr. woo i enkelte av årene Pr. woo falt der i»»»» --»» godkjente skadebot : 18 95/ 96 : 18.9 I ') ) I916) i) Stigningen skyldes vesentlig den i 1908 innførte ulykkesforsikring for skogsarbeidere sine mange men ofte mica skader. 2) Stigningen skyldes vesentlig virkningen av sykeforsikringslovens ikrafttreden 3/ ) Fra 1916 blev karenstiden forkortet fra 28 til io dager. 1) L'augmentation est e principalement h l'assurance, appliqué depui 108, des accidents des travailleurs forestiers couvrant de nombreux quoique frequemment de petits accidents. 2) L'augmentation est e principalement å. l'entrée en vigueur le 3 juillet 1911 de la loi sur l'assurance contre la maladie. S) À tir de 1916 le temps de carence icale fat réit de 28 a 10 jours.

9 \7 * For årene fordeler utgiftene belastningen sig på folgende måte: %innée. Avsatt premiereserve og utbetalte renteterminer for inntrufne i året. Réserve de primes prélevée et échéances de pensions versios pour les accidents survenus dans année. Den samlede belastning totales Sykepenger til skadede og familie, lægehonorar, esin, sykehuspleie og transport. Frais de maladie payés au sinistre et iz sa familles, honoraires de médecin, médicaments, frais d'hôpital et transport. Ialt. En tout. Dont pour honoraires de médecin. Derav lægeutgifter. Lægeutgifter i V, av s!adeutbetalingene. Honoraires de médecin en A des indemnités versées. Begravelsesbidrag. Contribution d'enterrement. Utlosningskapitaler. ( SS 4, 5,3 25 og 26) capitaux d' amortissemeut. 1$ 4, 5,3 2'5 et 26). Sum belastning. Total des charges. 0/ ( I I I I [ I I I I ) t I ) I ZI ) ( ) I I I I I 982 Ill I ) 3) 4) 1) 2) 3) 4) Stigningen skyldes forandring i s 4, hvorved der blev åpnet adgang til utløse varige invalidrenter på Io 0/0 og derunder. Den store stigning fra 1916 skriver sig fra karenstidens forkortelse til Io dager (L. av 13/ ). Fra '/i 1918 blev den maksimale inntekt i I hevet fra kr. I 200 til kr (L. av 10 /7 1918) og på samme måte det beløp, hvor erstatning beregnes. At lægeutgiftene i forhold til samtlige skadeutbetalinger de senere år er gåt ned, kommer vesentlig av de Stadig stigende arbeidslønninger og de derav folgende sterkt stigende utgifter til sykepenger. L'augmentation est e à une modification 4 de la Loi sur lass. contre les ace. pour les trav. de l'instrie, laquelle a été reconnu l'admissibilité à racheter les pensions permanentes d'invalidité de lo 0 / 0 et au dessous. l,a grande agumentation en 1916 est. e à la réction å Io jours temps de carence médicale (Loi ' 8/ )..2k tier I octobre 1918 le revenu maximum rapport au i i de la loi sur l'assurance contre la maladie fût elevé de i 200 cour. it couronnes (la loi de 18 juillet 1918) et le montant d'aprés lequel se calcul la compensation fût elevé proportionellement. La diminution constante des frais de médecin en comaison des indemnités d'accident versées, provient principalement de l'augmentation constante des salaires d'ouvriers et tant de là la forte augmentation des frais de maladie.

10 Tabell I. Oversikt over de anmeldte og deres følger i årene Tableau des accidents déclarés et de leurs suites. Ikke godkjente. Acci'dents non Godkjente ul y kker. Accidents reconnus De godkjente resulterte i: Les accidents reconnus ont entra'iné : Død. Erhvervsudykti g- het av varighet utoverkarenstiden. Erhvervsudyktighet av varighet innen karenstiden Décès. Incapacité de Era- Incapacité de Ira- reconnus. 0 anmeldte vail au delà de la vail dans la carence Ar.. carence médicale. médicale. d'accidents déclarés.. ivom _ Ire. 010 av anmeldte 0/0 d -.. ' acci' dacc i. dents déclarés dents déclarés 010 av anmeldte Io. Nomi, '''''' 01 i.. I.. I I 9 1 io T' o I I I ! I I , I ) I I ) , o ) I o, 1) 2) Skogforsikringens første år: 1/ / inngår i Statistikken for året 1909: La première année de l'assurance forestière ( _1/7 1909) rentre sous la Statistique pour l'année Sykeforsikringen trådte i kraft 8/ Statistikken for året 1911 viser derfor kun virkningen av sykeforsikringens forste halvår. La loi sur assurance-maladie est entrée en vigueui La Statistique pour année 1911 ne montre donc que l' eljet de l'assurance-maladie pendant six mois. Den stedfundne omveltning av næsten alle tall fra 1916 skriver sig fra karenstidens nedsettelse fra 28 til so dager (L. av 18/8 1915). Le renversement qui a lieu de presque tous les chiffres dans cette ligne provient de la réction ontp (ir wenee médicale de 28 àzo jours (Loi " )

11 Tabell 2. Opg ave over antall godkjente,, arbeidslønn, premieinntekt og belastning i årene Tableau des accidents reconnus, des années de trawil, des salaires, montant des primes et des charges. Ar. Godkjente. Accidents reconnus. A t ll n a i. alt Nom bre pr.. Med Avec indem- nité. des années de 1 1 kfr.. Montant des primes., av arb.løn Primes loo a'zi des salaires total., Pr'g ".- kjent.. pr. godkjent ulykke - ulykke. ace. reconnu. acc, in, ' demnité _ Linnée de oi l" av arb.løn, /oo u ia motif. des salaires I I I 5 I 6 7 I 8 9 I io II /96 3 8o op I ! I o I II 2- CHI 13.6 r III I II() o58 I I I I I I I , I ') ) i J t ) ) ) ) Se anm. side 8*. 2) s) 4) -»-- -»- side 7*.

12 1 Tabell 3. Forbigående og varige invalidrentenydere fordelt invaliditetsgraden. ( og kostende) Pensionnaires passagers et permanents groupés suivant le degree de leur invalidité. ( et cad groupe). Années Invaliditetsgrader oio. Groupe d'invalidité. pour cents Rentesats i 0/0 des rentes en pour cents invalider de pensionaires i 0/0 av samtlige invalider Pour cent nombre global des pensionnés Totale kostende Coût total en couronnes Procentvis kostende Pour cent cal total des pensions Kostende av totalbelastning *) Coût en pour cent de la charge totale *) Kostende pr. rente Cat pension (en couronnes) 5 8i/ to-11 2/ T3 1/ ,2 9I /3-18 1/ II t. O. M: / I og derover I `) Hermcd forst?tes -instriarbeiderforsikringens samlede belastning, savel til invalidrentenydere som til enker, barn, ascendenter samt små skadetilfeller, som ingen invalidrente fører. *) Cette charge comporte la charge totale de l'assurance des travailleurs de l'instrie, aussi bien aux pensionnaires qu'aux veuves, enfants et ascendants, ainsi que des accidents légers n'entraînant pas de pension Année / o /31/ /3-18 1/89-10-I I / V o og derover Stigningen av renternes kostende - fra kr i gjennemsnitt for arene til kr for aret skriver sig fra den pa side 7* anm. 3 nevnte lovendring. L'accroissement cat moyen rente de cour pour les années jusque cour pour l'année 1918 est causé la modification de la loi renseigné page 7*.

13 Rentestatistikk. (Tabellene 4-5) I tabell 4 har man levert en samlet opgave over rentebevegelsen i årene Tabell 5 inneholder en opgave over dødsfall og dødsårsaker blandt invalidrentenydere. Soin man ser er den viktigste dødsårsak kreft ialt 285 tilfeller, dernæst lungetuberkulose 249 tilfeller.

14 Rentebevegelsen. Le mouvement des pensions. I 2 * Tab ell 4. Opgave over rentebevegelsen Relevé mouvement des pensions. Forbigående Varige invalidrenter. invalidrenter. Pensions temporaires d'invalidité. nentes Pensions fierma- d'invalidité... Årlig rente. Rente annuelle. -., Nom- Ire. Årlig rente. Rente annuelle. - Enkerenter. Pensions attribuées å des veuves... Årliff - rente, Rente annuelle. Barnerenter. Pensions attribuées å des enfants. Ascendentrenter. Pens. attribuées å des ascendants. Tilsammen. Totaux.,. Årlig. rente, Nom- Rente bre. annuelle. - - Årlig Årlig. rente. rente. Nom- Rente Rente Ire annuelle.. annuelle - - Bestand ved begynnelsen av au comm. de l'année 18 5/ Tilgang i Accroiasement..» IO Avgang i Diminution... ) Nettotilg. i Accroissement net. I8" io I Bestand ved begynnelsen av Tilgang i Avgang i»o / I Nettotilgang i ii I o88 Bestand ved begynnelsen av Tilgang i» I Avgang i» Nettotilgang i _. Bestand ved begynnelsen av Tilgang i T 533 I Avgang i» / I Nettotilgang i r77 Bestand ved begynnelsen av au comm. de l'année 1915 I o I o I Tilgang i Avgang i,.»» / II I 792 I o6o -Nettotilgang i,,,, to I I Bestand ved begynnelsen av au comm. de l'année 1916 I I Tilgang i.....» I Avgang i» x I Nettotilgang i ±490 * * * I Bestand ved begynnelsen av 1917 I I II 292 I Tilgang i D o Avgang i » I Nettotilgang i Bestand ved begynnelsen av i I II au comm. de l'année Tilgang i o Avgang i I0 I Nettotilgang i : ; : o 443 ISO 166 Bestand ved utgangen av å la fin de l'année * Nedgangen i antall av varige invalidrenter såvelsom den ringe tilgang i årlig rente tor varige invalider skriver sig fra, at 734 varige invalidrentenydere er utløst i året 1916 i 11, t. lov av 13/ , S 4. Le diminution des pensions fiermanentes d'invalidité de même que le faible accès de rente annuelle pour invalidité permanente proviennent de ce que 734 invalides permanents jouissant de pension sont déliés pendant Pannée 1916 conformément a la loi "

15 Tab ell 5. Opgave over dødsfall og dødsårsaker blandt invalidrentenydere Relevé des décès et causes de décés mi les invalides pensionnés Dødsårsaker. Causes de décès, oio. Sykdommer : Maladies: I. Tyfoidfeber. Febris thyphoïdea 2 I I I Influenza. Influenza - I Pyaemi. Pyæmia - I ) Akut diarré. - Diarrh. acut - I Lungetuberkulose - Tuberculosis pulmonum o ) Tuberkulose utenf. lungerne. - Tub. extra pulm I 3 342) Spedalskhet. - _Lepra - I I Kreft. - Cancer et sarcoma ") Alderdomssvakhet. - Debilitas senilis ) 9.3 1o. Åreforkalkning. - Art. scier '8) 4.4 I I. Hjerneslag. - Apoplexia et embolia cerebri I ) Iljernebetendelse. - Meningitis ') Organisk hjernesykdom. - Villa org. cerebri ) Organisk hjertesykdom. - Villa org. cordis.. 5 I I ) Hjertelammelse. - Paralysis cordis II ) Bronkit. - Bronchitis I 13 IO '8) Lungebetendelse. - Pneunomia., *) ) Lungehindebetendelse. - Pleuritis serosa et purulenta I i io Mavebetendelse.. - Peritonitis diffusa _ Mavesår. - Ulcus ventricufi I I ) I. Brokk. - Hernia I I Tarmslyng etc. - Obs/radtio alvi, uens... I I Nyresykdom. - Nephritis io 27 i ) Gulsot. - Icterus 1 I Vattersot. - Hydros I Sukkersyke. -- Diabetes - I Blodmangel. - Anemia - I t-t Leverbetendelse. - Cirrhosis hepatis etc.. I Rosen. - Erysipelas..... I I I Koldbrand. - Gangrcena..... I ) Andre sykdomme. - Autres [6") 5.5 Sum døde av sykdornme. - Total des décès causés maladies Voldsomme dødsfall : Morts violentes: 32. Selvmord. - Suicim ") Forblødning. - Ilæmorrhagia..... i 2 I ) Andre ulykkestilfeller. - Autres ) Drukning. - Subnzersio Sum voldsomme dødsfall. - Total des morts violentes I I I Ukjent eller uopgit dødsårsak. -- Cause inconnue II I Samlet sum dødsfall. - Total des décès I Herav godkjente som følge av ulykken Dont reconnus causés l' accident. *) Herav 23 av»den spanske syke«. ) Dont 23 causés l'influenza; 1) 12, 2) 3, ') 3, 4) 1, 5) 3, 8) 10) 6-, 11) 4, 12) 2, 13) 2, 1.4) 3, 18) 3, 19), 20) 1, 7, 7) 4 2, 8) 4, 9) I, 15 16), 17)

16 4* Tabell Oversikt over premiereservernes Aperçu sur le mouvement des pensions Årgang / '/l / / / / / / o ! I I I I I I I t Sum Stigningen i samtlige årganges premiereserver pr. "/ skyldes innførelsen av nye kapitaliserings- L'augmentation des réserves de primes an , 1908 pour toutes les années est e h l'usage de permanentes d'invalidité (voir la statistique pour l'année 1908). Angående stigningen i reserve 1918 jfr. anm. 3 side 7*). *) Concernant l'accroissement de la reserve en 1918 voir page 7 1').

17 I 5* 6. gang i årene pendant les années de / / / j St / " "ba ia / E oto 'L O i I I C I I o iso t I i i I I I I I I I i I i I I I i I $ i i I I I I I i 8o8 654 I I i I I I I I I _ _ _ s, faktorer, der er gjort gjeldende for den hele bestand av varige invalidrenter (se beretningen for 1908). nouvaux coefficients de capitalisation, lesquels ont été faits valables pour toute la consistance de pensions.

18 Innledning til belastningstabellen s. 99. (Se side 5* alm. bemerkninger). 1 denne tabell er der for hver bedriftsart, hvor virksomheten for di-elm 1895 til 1918 tilsammenlagt er nådd op i moo, git en detaljert oversikt over: I. 2.. Et (tysk»vollarbeiter<) utgjør 300 dagsverk. Årsverkenes antall fremkommer altså ved å dividere en bedrifts samlede antall dagsverk 300. Uttrykket er innført for ha et oversiktlig og ensartet mål for den utførte arbeidsmengde. 3. Arbeidslennen. Denne er ikke den virkelig oppebårne løn, men kun det beløp, hvorav premierne er beregnet. Hvad en person tjener mer end kr. 0,40 pr. time (og fra 1/ kr. 0,70) tages således ikke her; paa den anden side opstilles der også et minimum, av kr. 0,15 pr. time for mandlige (fra 1/10 18 kr. 0,25) og kr. o,io pr. time for kvindelige arbeidere, (fra Vio 18 kr. 0,15, idet der ikke tages hensyn til, om den virkelige løn måtte være under disse beløp. Om de utførligere regler henvises til instriarbeiderforsikringslovens S 4. en. Denne faaes av den omberegnede arbejdsløn jfr. punkt 3 ovenfor -- gjeldende tariffsats. en. Med belastningen for de forskjellige år menes alle de utbetalinger og kapitalavsetninger, som hvert års skader har foranlediget. en vil således fremkomme ved å summere: A) De for de tilkjendte renter fastsatte kapitalverdier premiereserver idet man nemlig ved utgangen av det 2net år skadeåret (for skader i 1918 altså ved utgangen av 1920) for de tilkjennte renter avsetter en så stor kapital, at den er tilstrekkelig til utredning av disse renter, så lenge invaliden forutsetningsvis lever. Paa denne måte bærer hvert år utgiftene ved de på året falne skader, så intet veltes over paa fremtiden. (Kapitaldekkningssystemet). B) Utbetalte renteterminer i løpet av skadeåret samt de to påfolgende år.

19 C) Sykepenger til skadede og hans familie i løpet av skadeåret samt de to påfølgende år. D) Sykehusbehandling, lægehonorar etc. i løpet av skadeåret samt de to påfølgende. år. E) Begravelsesbidrag. F) Utløsningskapitaler. Som nærmere redegjort for i ulykkesstatistikken for året 1908 under»almindelige bemerkninger«blev der fra og dette år innført nye kapitaliseringsfaktorer for de varige invalidrenter, hvilke faktorer også er gjort gjeldende for de i tidligere år tilkjente renter. I den i nærværende tabell for de enkelte bedriftsarter for årene anførte belastning inngår derfor kapitalverdien av de varige invalidrenter omberegnet de nye kapitaliseringsfaktorer. Da tariffsatserne for samtlige bedriftsarter i årenes løp er undergåt forandringer, forhøielser eller nedsettelser, angir den for årene , og for de enkelte bedriftsarter anførte tariffsats den gjennemsnitlige tariffsats for disse år. 6 og 7. Opgaverne over godkjente gjelder som det vil sees som regel kun fra og årgangen 1909 (tilsvarende tall før 1909 kan ikke skaffes fordelt titelvis). Avvigelser herfra forekommer kun ved sådanne arbeidsarter, som er kommet inn under loven i de senere år eller som 1908 av statistiske grunne har fåt sin egen titel.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

La Résidence de France,

La Résidence de France, La Résidence de France, témoin privilégié de l amitié entre la FRANCE et la NORVÈGE Den franske residensen, et særskilt vitnesbyrd om vennskapet mellom Frankrike og Norge Drammensveien 80 Oslo Bienvenue

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann I0 68/20 Oslo, 28. august 1968 ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL Av Eivind Hoffmann Innhol d Side I. Innledning I+ II, Folkeskolen......

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Je t aime, c est ma plume qui te l écrit et c est mon cœur qui te le dit!

Je t aime, c est ma plume qui te l écrit et c est mon cœur qui te le dit! Mon ange, je t aime! Bonne St. Valentin! Tu es ma Valentine! Je t aime x x x Bonne St. Valentin! J apprécie notre amitié! Mon p tit cœur brûle d amour pour toi! Je t aime, c est ma plume qui te l écrit

Detaljer

Hurtigreferanse. ThinkCentre

Hurtigreferanse. ThinkCentre ThinkCentre Hurtigreferanse Inneholder: - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garanti og andre merknader - Konfigurasjon - Programvaregjenoppretting - Problemløsing og feilsøking - Hjelp og service fra IBM

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

MASKINELLE KONTROLL- OG REVISJONSRUTINER VED BEDRIFTSTELLING 1974 JAN FURSETH INNHOLD

MASKINELLE KONTROLL- OG REVISJONSRUTINER VED BEDRIFTSTELLING 1974 JAN FURSETH INNHOLD I0 77/26 28. juni 1977 MASKINELLE KONTROLL- OG REVISJONSRUTINER VED BEDRIFTSTELLING 1974 AV JAN FURSETH INNHOLD 1. Innledning 1 2. Generelt om det maskinelle opplegget 1 2.1 Hovedprinsippene 1 2.2 Stratifiseringen

Detaljer