Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VI."

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Nr. -62 se omslaget på verker trykt i årene 94-. Trykt 920: Nr. 63. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.) 64. Norges sebanker. (Caisses d'égne.) 65. Skiftevesenet og samt overformynderiene. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Sinnssylteasylenes virksomhet. (Hospices d'aliénés.) 67. Areal- og husdyrtellingen 20 juni. (Recensement des superficies Rekruttering 95. (Recrutement.) 69. Sjømannsforsikringen 93-. Fiskerforsikringen. (Assurances contre agricoles et bétail.) les s des marins. Assurances contre les s des marins pêcheurs.) Jordbrukstellingen januar. Første hefte. Kreaturhold. (Recensement janvier. Bétail.) 7. Forsømte barn 94 og 95. (Traitement des enfants moralement abandonnés.) 72. Norges jernbaner /9. (Chemins de fer norvégiens.) 73. Kriminell rettspleie og benådninger 93 og 94. (La justice criminelle: Comptes de travail des tribunaux et les graces.) 74. Sykeforsikringen -. (Assurance-maladie.) 75. Norges skibsfart. (Navigation.) 76. Norges handel. (Commerce.) 77. Arbeidstiden i anleggs- og byggevirksomheter m. v. (Durée travail dans les entreprises de construction et (Aliment, etc.) Kvinners nattarbeide. (Travail de nuit des femmes.) 79. Ulykkesforsikringen. (Assurances contre les s ) 80. Norges postvesen. (Statistique postale.) 8. Forsikringsselskaper. (Sociétés d'assurances.) 82. Norges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) 83. Norges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) 84. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen. (Le service vétérinaire et l'inspection Sinnssykeasylenes virksomhet. (Hospices d'aliénés.) 86. Sundhetstilstanden og isinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire Norges telegrafvesen /. Télégraphes et téléphones de l'état.) 88. Kriminalstatistikk 95 og. (Justice criminelle.) 89. Kommunevalgene. (Elections en pour les conseils communaux et muni- - de la viande.) et médical.) cipaux.) Alkoholstatistikk -. (Statistique de l'alcool.) 9. Fattigvesenet og. (Assistance publique.) 92. Civil rettspleie, og. (Justice civile.) 93. Rekruttering. (Recrutement.) 94. Private aktiebanker. (Banques privies actions.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 45. ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDEREY.. (Assurances contre les s pour les travailleurs de l'instrie, etc.) Utgitt av RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS. H. ASCHEHOUG & CO. 922

4 Riksforsikringsanstaltens øvrige statistiske publikasjoner. Fiskerforsikringen: For aret 909, se Norges Offisielle Statistikk rekke V, nr. 08» 90,» V,» 38» 9, --» V.,» 8o» 92,» V, ;) 24» ,»-- VI,» 2» -- 94,,i--»-- - VI, A 54» 95,» VI,» 88», --- >) -- VI,» 9»,,»-- VI,» 42» J98,» VI,» 69»,» VII,» II» 920,» VII,» 37 Sjomannsforsikringen, For arene 93-, se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 69» aret,» VII,» II»,» VII,» 37 Sykeforsikringen.. For årene ' 9/9,se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 74» året /9,, -»---,-, VII,» 8» 920, -- VII,» 32 uronaanz inzons Doxtrykicen.

5 Forord. I tilslutning til den i juni 92 utgivne statistikk vedrøtende Ulykk es fo r si kringen for instriarbeidere ni. v. for året følger herved statistikk for at-et. Tidligere er utgit statistikk vedrørende Ulykkesforsikringen for instriarbeidere ni. v. for årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, nr. 6» ,»,» V, >> 90 >> - I 904- I 906, -» -- >> V,» 99» aret 907,»» V,» 26» 908,»--» V,» 49» 909,»---» V,» 75» 90,»--» V,» 95» 9,»» VI,» io» 92 --»» VI,» 38» 93»» VI,» 79» 94»» VI,» 07» 95 s.--» VI,» 23» - -» -» VI,» 52 >> -» -» VI,» 79» - -»-» VII, >> 5 Kristiania i mai (922. Thorvald Strom. Fr. Borchgrevink.

6

7 Almindelige bemerkninger. Statistikken for omfatter de ifølge lov av ' 3/8 95 om sforsikring for instriarbeidere m. v. forsikringspliktige Bedrifter egen forsikring (Kongsberg Solvverk, Statsbanernes drift og Hovedbanen) er ikke tatt her. Den beregnede premieinntekt for året utgjorde kr og den totale belastning (D: utbetalte erstatninger og avsatte kapitaler til dekning av de bevilgede renter): kr Året utviser således, hvad beregnet premieinntekt og belastning angår, et overskudd stort kr Det ifølge lov av 26/7 gjeldende dyrtidstillegg av 25 O/0 til sykepenge og lattes renter og til rentenydere invaliditetsgrad 30 Vo og derover utgjorde i : kr , : kr , kr g i kr (for kun et halvår). Det denne utgift motsvarende premiepålegg av i 5 Vo utgjorde samtidig resp. kr , , og I I belastningstabellen (side -99) er bedriftene ordnet den fra Vi 95 gjeldende gruppeinndeling og viser den økonomiske virkning av de inntrufne for hver enkelt bedriftsart, hvor virksomheten for årene 895 til tilsammenlagt er nådd op i 000.

8 6* Som det fremgår av tab. 2 er der i året ialt godkjennt For a få et billede av antall i forhold til den instrielle virksomhets intensitet anføres nedenfor en opgave over antall godkjente moo i enkelte av årene Fr. woo falt der i --»»»»»» --» godkjente. 8'5796: 29.9 Igoo ') ) ) i) Stigningen skyldes vesentlig den i 5908 innførte sforsikring for skogsarbeidere sine mange men ofte små skader. 2) Stigningen skyldes vesentlig virkningen av sykeforsikringslovens ikrafttreden 3/7 9. 3) Fra blev karenstiden forkortet fra 28 til To dager. i) L'augmentation est e principalement a. l'assurance, appliqué depuis 908, des s des travailleurs forestiers couvrant de nombreux quoique frequemment de petits s. 2) L'augmentation est e principalement a l'entrée en vigueur le 3 juillet 9 de la loi sur l'assurance contre la maladie, 3) À. tir de le temps de carence icale fat réit de 28 a. io jours.

9 7* Tabell I. For årene 90- fordeler utgiftene belastningen sig på folgende måte: Année Avsatt premiereserve og utbetalte renteterminer for inntrufne i aret. Réserve de primes prélevée et échéances de pensions versées pour les s survenus pendant l'année. I I I I I I I I ) Den samlede belastning. totales Sykepenger til skadede og familie, lægehonorar, esin, sykehuspleie og transport. Ialt. Fn tout ot I ) I Dont pour honoraires de médecin Frais de maladie payés au sinistre et à sa familles, honoraires de médecin, médicaments, frais d'hôpital et transport. Lægeutgifter i /0 av skadeutbetalingene. Honoraires de médecin en O/) des indemnités versées. 0/o ,I ) 9.5 Derav lægeutgifter. Begravelsesbidrag. Contribution d'enterrement. Utløsningskapitaler. ( SS 4, 5,3 25 og 26). Capitaux d'amortissement.,.5,3 23 et 26) to ) Sum belastning. Total des charges. I I I I L I I I) 3) 4) I) 2) 3) 4) Stigningen skyldes forandring i s 4, hvorved der blev åpnet adgang til utløse varige invalidrenter pa I0 0/0 og derunder. Den store stigning fra 796 skriver sig fra karenstidens forkortelse til Io dager (L. av 8/8 95). Fra Vio blev den maksimale inntekt I: F. L. II hevet fra kr. i 200 til kr (L. av 0/7 ) og pa samme mate det beløp, hvor erstatning beregnes. At lægeutgiftene i forhold til samtlige skadeutbetalinger de senere ar er gat ned, kommer vesentlig av de stadig stigende arbeidslønninger og de derav følgende sterkt stigende utgifter til sykepenger. L'augmentation est e à une modification 4 de la Loi sur lass. contre les acc. pour les trav. de l'instrie, laquelle a été l'admissibilité h. racheter les pensions permanentes d'invalidité de Io 0 /0 et au-dessous. La grande agumentation en est e à la réction à 0 jours temps de carence médicale (Loi ' 3/8 95). À. tier I octobre le revenu maximum rapport au i i de la loi sur l'assurance contre la maladie fût elevé de I 200 cour. à couronnes (la loi de 8 juillet 978) et le montant d'aprés lequel se calcule la compensation fût elevé proportionellement. La diminution constante des frais de médecin en comaison des indemnités d' versées, provient principalement de l'augmentation constante des salaires d'ouvriers et tant de là de la forte augmentation des frais de maladie.

10 Tab ell 2. Oversikt over de anmeldte og deres følger i årene Tableau des s déclarés et de leurs suites. anmeldte. d's déclarés. 2 Godkjente. Accidents s.. 0/0 av anmeldte 0/0 d's déclarés.. Død. Décès. De godkjente resulterte i: Les s s ont entraîné:.cf Erhvervsudyktighet av varighet utoverkarenstiden. incapacité de travail au deal de la carence médicale... en C) Erhvervsudyktighet av varighet innen karenstiden incapacité de travail dans la carence médicale. a 0/0. 0/0. 3 4I 5 6 I 7 9 Ho II 2 I I 895/ I90I I ) ) o o o o8o r3 930 ' I I \ I.2.2. I I I' I I - I I 300 I 93 I I I 807 I '' I ) Skogforsikringens første / /7 909 inngår i Statistikken for året La première année de l'assurance forestière ( ) rentre sous la Statistique lour l' anti ) Sykeforsikringen trådte i kraft 8/ Statistikken for året 9 viser derfor kun virkningen sykeforsikringens første halvar. La loi sur assurance-maladie est entrée en vignew 27 z9. La Statistique lour année 9 ne mo tre donc queefjet de l' assurance-maladie pendant six mois. Den stedfundne omveltning av næsten alle tall fra skriver sig fra karenstidens nedsettel fra 28 til To dager (L. av 3/8 95). _Le renversement qui a lieu de presque tous les chiffres dans cette ligne provient de la réction tem, de carence médicale de 28 èz ID jours (Loi ) I -

11 0* Rentebevegelsen. Le mouvement des pensions. Tabell 4, Opgave over rentebevegelsen Relevé mouvement des pensions. Bestand ved begynnelsen av au comm. de l'année Forbigående Varige invalidrenter. invalidrenter. Pensions temporaires d'invalidité. veines Pensions pertna- d'invalidité. Årlig.. rente. Nom- Nom- Rente ire. Ire. annuelle. Kr, - - Enkerenter. Pensions attn.- buées à des veuves. Barnerenter. Pensions attribuées å des enfants. Arli g, Årlig Antan, nte. a Ant ll, rente, År"g l Antal.. rente, Rente Nom- Rente Nom- Rente annuelle. Ire. annuelle. Ire. annuelle. Kr,.. - Kr, - - Ascendentrenter. Pens. attribuées å des ascendants. - Arlig rente, Rente annuelle. Tilsammen. Totaux.. Nom. bre. Kr, - - Årlig rente. Rente annuelle Tilgang i Accroissement., IO 87 3 Avgang i DiMilitttiOn,,, 3 ' Nettotilg, i Accroissementnet, I Bestand ved begynnelsen av Tilgang i Avgang i, Nettotilgang i., !! II i o88 Bestand ved begynnelsen av Tilgang i» Avgang i D Nettotilgang i Bestand ved begynnelsen av o Tilgang i Avgang 533 i » n n not Nettotilgang i.., ! Bestand ved begynnelsen av 95 I o ; I 263 ' w au comm. de l'année Tilgang i,, Avgang i, II Nettotilgang i,,, Bestand ved begynnelsen av I * ii 292 I Tilgang i o Avgang i an I 490 I Nettotilgang i,,, Bestand ved begynnelsen av I 5 24 I I II 924 I Yombre au comm. de l'année Tilgang i Avgang i, i Nettotilgang i..., --: estand ved begynnelsen av /ombre au comm. de l'année Kr, I I Tilgang i ), Avgang i r io Nettotilgang i o estand ved utgangen av Vombre a la fin de l'année * Nedgangen i antall av varige invalidrenter såvelsom den ringe tilgang i årlig rente for invalidrenter er utløst i året i h. t. lov av 3/8 955 S 4. Le diminution des pensions permanentes d'invalidité de même que le faible accroissements de ennent de ce que 734 permanents pensions sont rachetés pendant année conformément varige invalider skriver sig fra, at 734 varige rente annuelle pour invalidité permanente provila loi "Is 93 4.

12 9* Tabell 3. Forbigående og varige invalidrentenydere fordelt invaliditetsgraden ( og kostende) Pensionnaires passagers et permanents groupés suivant le degrée de leur invalidité. ( et cad grow e). Années Invaliditetsgrader 0/0. Groupe d'invalidité en pour cents Rentesats i 0/0 des rentes en pour cents invalider de pensionaires i 0/, av samtlige invalider Pour cent nombre global des pensionnés Totale kostende Coût total en couronnes Procentvis kostende Pour cent coût total des pensions i 0/0 av totalbelastning *) Coût en pour cent de la charge totale *) rente Coût pension (en couronnes) 8 / I 8 Io - ir 2/ / I /3-8 /3 9- Do - I I V V I og derover *) Her forståes instriarbeiderforsikringens samlede belastning, såvel til invalidrentenydere som til enker, barn, ascendenter samt små skadetilfeller, som ingen invalidrente fører. *) Cette charge comporte la charge totale de l'assurance des travailleurs de l'instrie, aussi bien aux pensionnaires qu'aux veuves, enfants et ascendants, ainsi que des s légers n'entraînant pas de pension.. Année. 8V Io- 2/8 6-7 i8o o5 I / I / / og derover or Année. -8 / o / / /3-8 /39-0-II I V og derover r7.6I Stigningen av renternes kostende - fra kr i gjennemsnitt for årene 94-7 til kr for året og til kr for skriver sig fra den på side 7* anm. 3 nevnte lovendring. L'accroissement coût moyen rente de cour pour les années 94-- jusque cour pour l'année 958 et jusque cour pour l'année est causé la modification de la loi renseigné page 7*.

13 Tabell 5. Opgave over dødsfall og dødsårsaker blandt invalidrentenydere Relevé des décès et causes de décés mi les invalides pensionnés Dødsårsaker. Causes de décès r9oo o/0 Sykdommer: Maladies:. Tyfoidfeber. Febris thyphoïdea 2 I 4 I 3 - I I Influenza. Influenza - i 3 5 To Pyæmi. Pycenzia - I ) Akut diarré. - Diarrh. acut - i I Lungetuberkulose - Tuberculosis pulmonum o I ).6 6. Tuberkulose utenf. lungerne. - Tub. extra pulm ).9 7. Spedalskhet. - Lepra Kreft. - Cancer et sarcoma I0I ) Alderdomssvakhet. - Debilitas senilis ) 9.7 [o. Åreforkalkning. - Art. scier '00 6) I I. Hjerneslag. - Apoplexia et embolia cerebri ) L2. Hjernebetendelse. - Meningitis ).0 [3. Organisk hjernesykdom. - Vitia org. cerebrz ). [4. Organisk hjertesykdom. - Vitia org. cordis.. 5 II TO 34 5 ) [5. Hjertelammelse. - Paralysis cordis II ) [6. Bronkit. - Bronchitis i 3 IO I 84 8) 3.7 (7. Lungebetendelse. - Pneunomia ) 0.8 [8. Lungehindebetendelse. - Pleuritis serosa et purulenta I [9. Mavebetendelse. - Peritonitis di usa lo. Mavesår. - Ulcus ventriculi I I IV') 0.7 u. Brokk. - Hernia - 3 T. I Tarmslyng etc. - 06structio alvi, ileus... i Nyresykdom. - Nephritis ) Gulsot. - Icterus I Vattersot. - Hydrops - I - I Sukkersyke. - Diabetes - I I IO Blodmangel. - Anamia I t8. Leverbetendelse. - Cirrhosis hepatis etc I Rosen. - Erysipelas I ;o. Koldbrand. - Gangrana I ) 0.7 I. Andre sykdomme. - Autres ) 5.4 Sum døde av sykdotnme. - Total des décès causés maladies Voldsomme dødsfall: Morts violentes:. 2. Selvmord. - Suicim ) Drukning. - Submersio ' Forblødning. - Hamorrhagia I 2 I ) Andre stilfeller. - Autres ).4 Sum voldsomme dødsfall. - Total des morts violentes IL ,6. Ukjent eller uopgit dødsårsak. - Cause inconnue Samlet sum dødsfall. - Total des décès ) 2, 2) 4, 8) 3, 4) 2, 8) 3, 6) 7, 7) 2, 8) 5, 9), Herav godkjente som følge av n 0) 7, ) 4, 2) 2, 2) 6, L4) 3, 5), 6) /, 7) 2, Dont s causés. 8) 4, 9) I, ' 0).

14 I 2* Tab Oversikt over premiereservern Aperçu sur le mouvement des pensio Årgang / /2 903 " / / / '/ /2 90 8"/ I o I I I 028_ I I i I I oo 907 I I I 440 8o 908 I Sum Stigningen i samtlige årganges premiereserver 3/2 908 skyldes innførelsen av nye kapitaliserings L'augmentation des réserves de primes an 3. 2, 908 pour toutes les années est e å l'usage d( permanentes d'invalidité (voir la statistique pour l'année 908). 5) Angående stigningen i reserve jfr. anm. 3 side 7*). *) Concernant l'accroissement de la reserve en voir page 75).

15 I 3* ing i årene ndant les années de I/ '/2 9 3/ / '/ /2 95 8/ / C e ' r I I I i I I I j 9.6 I E I i 238 5o7 I I / i I 52 5 I i I E i I i I I I I i 8o8 654 I I i I I I I I I I I _ I _. _ -._ , ) _ ktorer, der er gjort gjeldende for den hele bestand av varige invalidrenter (se beretningen for 908). Duvaux coefficients de capitalisation, lesquels ont été faits valables pour toute la consistance de pensions.

16 I 4* Innledning til belastningstabellen s I denne tabell er der for hver bedriftsart, hvor virksomheten for årene 895 til tilsammen/agt er nådd oft i z000, git en detaljert oversikt over: I. 2.. Et (tysk»vollarbeiter«) utgjør 300 dagsverk. Årsverkenes antall fremkommer altså ved å dividere en bedrifts samlede antall dagsverk 300. Uttrykket er innført for å ha et oversiktlig og ensartet mål for den utførte arbeidsmengde. 3. Arbeidslonnen. Denne er ikke den virkelig oppebårne lønn, men kun det beløp, hvorav premierne er beregnet. Hvad en person tjener mer end kr. 0,40 time (og fra /0 kr. 0,70) tages således ikke her; paa den anden side opstilles der også et minimum, av kr. 0,5 time for mandlige (fra /0 8 kr. 0,25) og kr. 0,i0 time for kvindelige arbeidere (fra Vio 8 kr. 0,5), idet der ikke tages hensyn til, om den virkelige lønn måtte were under disse beløp. Om de utførligere regler henvises til instriarbeiderforsikringslovens S 4. en. Denne faaes av den omberegnede arbeidslønn jfr. punkt 3 ovenfor gjeldende tariffsats. 5. en. Med belastningen for de forskjellige år menes alle- de utbeta linger og kapitalavsetninger, som hvert års skader har foranlediget. en vil således fremkomme ved å summere: A) De for de tilkjendte renter fastsatte kapitalverdier premiereserver idet man nemlig ved utgangen av det 2net år skadeåret (for skader i altså ved utgangen av 92) for de tilkjennte renter avsetter en så stor kapital, at den er tilstrekkelig til utredning av disse renter, så lenge invaliden forutsetningsvis lever. Paa denne måte bærer hvert år utgiftene ved de på året falne skader, så intet veltes over paa fremtiden. (Kapitaldekkningssystemet). B) Utbetalte renteterminer i løpet av skadeåret samt de to påfolgende år.

17 I 5* C) Sykepenger til skadede og hans familie i løpet av skadeåret samt de to påfolgende år. D) Sykehusbehandling, lægehonorar etc. i løpet av skadeåret samt de to påfølgende år. E) Begravelsesbidrag. F) Utløsningskapitaler. Som nærmere redegjort for i sstatistikken for året 908 under»almindelige bemerkninger«blev der fra og dette år innført nye kapitaliseringsfaktorer for de varige invalidrenter, hvilke faktorer også er gjort gjeldende for de i tidligere år tilkjente renter. I den i nærværende tabell for de enkelte bedriftsarter for årene anførte belastning inngår derfor kapitalverdien av de varige invalidrenter omberegnet de nye kapitaliseringsfaktorer. Da tariffsatserne for samtlige bedriftsarter i årenes lop er undergåt forandringer, forhøjelser eller nedsettelser, angir den for årene , og for de enkelte bedriftsarter anførte tariffsats den gjennemsnitlige tariffsats for disse år. 6. Opgaverne over godkjente gjelder som det vil sees som regel kun fra og årgangen 909 (tilsvarende tall før 909 kan ikke skaffes fordelt titelvis). Avvigelser herfra forekommer kun ved sådanne arbeidsarter, som er kommet inn under loven i de senere år eller som 908 av statistiske grunne har fåt sin egen titel.

18 6* Remarques générales. La statique de embrasse les établissements qui sont soumis la Loi 3. aôut 95 sur l'assurance contre les s pour les travailleurs de l'instrie. Les établissements leur assurance propre (la Mine de Kongsberg, les chemins de fer de l'etat (l'exploitation) et le chemin de fer de Hovedbanen), ne sont pas compris ici. Le montant des primes prévu (débité) pour s'est élevé à. cour et celui des charges totales (indemnités versées et capitaux placés pour assurer le paiement des rentes viagères attribuées) à. cour En ce qui concerne le chiffre prévu pour le montant des primes et celui des charges, l'année montre donc un excédent de cour L'allocation pour cherté de vie de 25 pour cent sur l'indemnité de jours de maladie et sur les pensions des ents laissés ainsi qu'aux pensionnaires d'un degré de 30 pour cent et au dessus en montait à cour , à cour , à cour , et en à cour (Le chiffre pour ne s'applique qu'a la moitié de l'année). L'augmentation de primes de 5 pour cent correspondant à. cette dépense était de couronnes , , et I pour les mêmes années. Ensuite vient le tableau de détail, v. pages i à. 99 le tableau des charges qui montre l'effet économique des s survenus dans l'année pour chaque catégorie d'instrie dont l'activité a atteint, de 895 à,, une somme de i000 années de

19 -7* Comme on le verra datiš le tableau 2, il a été reconu en un total de 2 94 s. On aura une ide,: nombre des s rapport a l'activité instrielle en se rapportant à l'exposé ci-dessous, où est indiqué le nombre des s s woo années de travail pendant quelques des années s s Par woo années de travail il y eut en 8 95/96: 29.9» » » 90') 39.0» 9 2 ) 47-0» » 3) 67.0» 6.6.» 58.3»--- 62G L'augmentation est e principalement à l'assurance, appliqué depuis 908, des s des travailleurs forestiers couvrant de nombreux quoique frequemment de petits s. 2) L'augmentation est e principalement à. l'entrée en vigueur le 3 juillet 9 de la loi sur l'assurance contre la maladie. 3) À. tir de le 'temps de carence médicale futréit de 28 à i0 jours.

20 8* Avant-propos au tableau des charges (Pages -99), Dans ce tableau, nous donnons, pour chacune des branches d'instrie, dont l'activité, de 895 iz, a atteint l000 années de travail un relevé détaillé conçernant: I. Le 7wmbre d'établissements iustriels. 2. Le nombre d'années de travail, qui comprend ce que les allemands appellent»vollarbeiter«, c'est à. dire 300 jours de On obtient donc le nombre d'années de travail en divisant le nombre total des journées d'une instrie 300. Cette expression a été adoptée pour avoir une mesure uniforme de la quantité de travail effectué. 3. Le salaire n'est pas la somme réellement gagnée, mais le montant sur lequel ont été calculées les primes. Ce qu'une personne gagne en sus de 0,40 cour. heure ( /.0 : cour. 0,70) n'est pas compté dans cette colonne; d'autre t, nous avons établi un minimum et nous ne, nous occupons pas, ex., si le salaire réel est au dessous de 0,5 cour. heure pour un apprenti ( /0 : cour. 0,25) et au-dessous de 040 cour heure pour une apprentie ( Vio cour. 0,5). Pour plus amples détails sur ces règles, nous renvoyons aux SS 6, 7 Sz de la loi sur les assurances contre les s. 4. Le revenu des primes se calcule d'après le salaire, V suivant les taux des tarifs,en vigueur. Les charges. On comprend cette expression, pour les différentes années, tous les versements et prélévements de capital auxquels ont donné lieu les s de chaque année. On obtiendra donc le chiffre des charges en additionnant: A) Les réserves de primes fixées pour les pensions viagères allouées. Pour le paiement des pensions viagères allouées aux sinistrés on prélève h la fin de la seconde année suivant celle dans laquelle l' a eu lieu (ainsi pour les V s VVsurv'enusV, en a la fin de- l'année 92) un capital qui soit assez grand pour suffire au paiement des pensions viagères, tant que celles-ci reront. De cette manière, chaque année supporte les dommages survenus en son cours, sans que rien ne soit reporté sur l'avenir.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

La Résidence de France,

La Résidence de France, La Résidence de France, témoin privilégié de l amitié entre la FRANCE et la NORVÈGE Den franske residensen, et særskilt vitnesbyrd om vennskapet mellom Frankrike og Norge Drammensveien 80 Oslo Bienvenue

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann I0 68/20 Oslo, 28. august 1968 ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL Av Eivind Hoffmann Innhol d Side I. Innledning I+ II, Folkeskolen......

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Je t aime, c est ma plume qui te l écrit et c est mon cœur qui te le dit!

Je t aime, c est ma plume qui te l écrit et c est mon cœur qui te le dit! Mon ange, je t aime! Bonne St. Valentin! Tu es ma Valentine! Je t aime x x x Bonne St. Valentin! J apprécie notre amitié! Mon p tit cœur brûle d amour pour toi! Je t aime, c est ma plume qui te l écrit

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Frankrike

Dine trygderettigheter. i Frankrike Dine trygderettigheter i Frankrike Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer