Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VI."

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Nr. -62 se omslaget på verker trykt i årene 94-. Trykt 920: Nr. 63. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.) 64. Norges sebanker. (Caisses d'égne.) 65. Skiftevesenet og samt overformynderiene. (Successions, faillites et biens pupillaires.) Sinnssylteasylenes virksomhet. (Hospices d'aliénés.) 67. Areal- og husdyrtellingen 20 juni. (Recensement des superficies Rekruttering 95. (Recrutement.) 69. Sjømannsforsikringen 93-. Fiskerforsikringen. (Assurances contre agricoles et bétail.) les s des marins. Assurances contre les s des marins pêcheurs.) Jordbrukstellingen januar. Første hefte. Kreaturhold. (Recensement janvier. Bétail.) 7. Forsømte barn 94 og 95. (Traitement des enfants moralement abandonnés.) 72. Norges jernbaner /9. (Chemins de fer norvégiens.) 73. Kriminell rettspleie og benådninger 93 og 94. (La justice criminelle: Comptes de travail des tribunaux et les graces.) 74. Sykeforsikringen -. (Assurance-maladie.) 75. Norges skibsfart. (Navigation.) 76. Norges handel. (Commerce.) 77. Arbeidstiden i anleggs- og byggevirksomheter m. v. (Durée travail dans les entreprises de construction et (Aliment, etc.) Kvinners nattarbeide. (Travail de nuit des femmes.) 79. Ulykkesforsikringen. (Assurances contre les s ) 80. Norges postvesen. (Statistique postale.) 8. Forsikringsselskaper. (Sociétés d'assurances.) 82. Norges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) 83. Norges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) 84. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen. (Le service vétérinaire et l'inspection Sinnssykeasylenes virksomhet. (Hospices d'aliénés.) 86. Sundhetstilstanden og isinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire Norges telegrafvesen /. Télégraphes et téléphones de l'état.) 88. Kriminalstatistikk 95 og. (Justice criminelle.) 89. Kommunevalgene. (Elections en pour les conseils communaux et muni- - de la viande.) et médical.) cipaux.) Alkoholstatistikk -. (Statistique de l'alcool.) 9. Fattigvesenet og. (Assistance publique.) 92. Civil rettspleie, og. (Justice civile.) 93. Rekruttering. (Recrutement.) 94. Private aktiebanker. (Banques privies actions.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 45. ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDEREY.. (Assurances contre les s pour les travailleurs de l'instrie, etc.) Utgitt av RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS. H. ASCHEHOUG & CO. 922

4 Riksforsikringsanstaltens øvrige statistiske publikasjoner. Fiskerforsikringen: For aret 909, se Norges Offisielle Statistikk rekke V, nr. 08» 90,» V,» 38» 9, --» V.,» 8o» 92,» V, ;) 24» ,»-- VI,» 2» -- 94,,i--»-- - VI, A 54» 95,» VI,» 88», --- >) -- VI,» 9»,,»-- VI,» 42» J98,» VI,» 69»,» VII,» II» 920,» VII,» 37 Sjomannsforsikringen, For arene 93-, se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 69» aret,» VII,» II»,» VII,» 37 Sykeforsikringen.. For årene ' 9/9,se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 74» året /9,, -»---,-, VII,» 8» 920, -- VII,» 32 uronaanz inzons Doxtrykicen.

5 Forord. I tilslutning til den i juni 92 utgivne statistikk vedrøtende Ulykk es fo r si kringen for instriarbeidere ni. v. for året følger herved statistikk for at-et. Tidligere er utgit statistikk vedrørende Ulykkesforsikringen for instriarbeidere ni. v. for årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, nr. 6» ,»,» V, >> 90 >> - I 904- I 906, -» -- >> V,» 99» aret 907,»» V,» 26» 908,»--» V,» 49» 909,»---» V,» 75» 90,»--» V,» 95» 9,»» VI,» io» 92 --»» VI,» 38» 93»» VI,» 79» 94»» VI,» 07» 95 s.--» VI,» 23» - -» -» VI,» 52 >> -» -» VI,» 79» - -»-» VII, >> 5 Kristiania i mai (922. Thorvald Strom. Fr. Borchgrevink.

6

7 Almindelige bemerkninger. Statistikken for omfatter de ifølge lov av ' 3/8 95 om sforsikring for instriarbeidere m. v. forsikringspliktige Bedrifter egen forsikring (Kongsberg Solvverk, Statsbanernes drift og Hovedbanen) er ikke tatt her. Den beregnede premieinntekt for året utgjorde kr og den totale belastning (D: utbetalte erstatninger og avsatte kapitaler til dekning av de bevilgede renter): kr Året utviser således, hvad beregnet premieinntekt og belastning angår, et overskudd stort kr Det ifølge lov av 26/7 gjeldende dyrtidstillegg av 25 O/0 til sykepenge og lattes renter og til rentenydere invaliditetsgrad 30 Vo og derover utgjorde i : kr , : kr , kr g i kr (for kun et halvår). Det denne utgift motsvarende premiepålegg av i 5 Vo utgjorde samtidig resp. kr , , og I I belastningstabellen (side -99) er bedriftene ordnet den fra Vi 95 gjeldende gruppeinndeling og viser den økonomiske virkning av de inntrufne for hver enkelt bedriftsart, hvor virksomheten for årene 895 til tilsammenlagt er nådd op i 000.

8 6* Som det fremgår av tab. 2 er der i året ialt godkjennt For a få et billede av antall i forhold til den instrielle virksomhets intensitet anføres nedenfor en opgave over antall godkjente moo i enkelte av årene Fr. woo falt der i --»»»»»» --» godkjente. 8'5796: 29.9 Igoo ') ) ) i) Stigningen skyldes vesentlig den i 5908 innførte sforsikring for skogsarbeidere sine mange men ofte små skader. 2) Stigningen skyldes vesentlig virkningen av sykeforsikringslovens ikrafttreden 3/7 9. 3) Fra blev karenstiden forkortet fra 28 til To dager. i) L'augmentation est e principalement a. l'assurance, appliqué depuis 908, des s des travailleurs forestiers couvrant de nombreux quoique frequemment de petits s. 2) L'augmentation est e principalement a l'entrée en vigueur le 3 juillet 9 de la loi sur l'assurance contre la maladie, 3) À. tir de le temps de carence icale fat réit de 28 a. io jours.

9 7* Tabell I. For årene 90- fordeler utgiftene belastningen sig på folgende måte: Année Avsatt premiereserve og utbetalte renteterminer for inntrufne i aret. Réserve de primes prélevée et échéances de pensions versées pour les s survenus pendant l'année. I I I I I I I I ) Den samlede belastning. totales Sykepenger til skadede og familie, lægehonorar, esin, sykehuspleie og transport. Ialt. Fn tout ot I ) I Dont pour honoraires de médecin Frais de maladie payés au sinistre et à sa familles, honoraires de médecin, médicaments, frais d'hôpital et transport. Lægeutgifter i /0 av skadeutbetalingene. Honoraires de médecin en O/) des indemnités versées. 0/o ,I ) 9.5 Derav lægeutgifter. Begravelsesbidrag. Contribution d'enterrement. Utløsningskapitaler. ( SS 4, 5,3 25 og 26). Capitaux d'amortissement.,.5,3 23 et 26) to ) Sum belastning. Total des charges. I I I I L I I I) 3) 4) I) 2) 3) 4) Stigningen skyldes forandring i s 4, hvorved der blev åpnet adgang til utløse varige invalidrenter pa I0 0/0 og derunder. Den store stigning fra 796 skriver sig fra karenstidens forkortelse til Io dager (L. av 8/8 95). Fra Vio blev den maksimale inntekt I: F. L. II hevet fra kr. i 200 til kr (L. av 0/7 ) og pa samme mate det beløp, hvor erstatning beregnes. At lægeutgiftene i forhold til samtlige skadeutbetalinger de senere ar er gat ned, kommer vesentlig av de stadig stigende arbeidslønninger og de derav følgende sterkt stigende utgifter til sykepenger. L'augmentation est e à une modification 4 de la Loi sur lass. contre les acc. pour les trav. de l'instrie, laquelle a été l'admissibilité h. racheter les pensions permanentes d'invalidité de Io 0 /0 et au-dessous. La grande agumentation en est e à la réction à 0 jours temps de carence médicale (Loi ' 3/8 95). À. tier I octobre le revenu maximum rapport au i i de la loi sur l'assurance contre la maladie fût elevé de I 200 cour. à couronnes (la loi de 8 juillet 978) et le montant d'aprés lequel se calcule la compensation fût elevé proportionellement. La diminution constante des frais de médecin en comaison des indemnités d' versées, provient principalement de l'augmentation constante des salaires d'ouvriers et tant de là de la forte augmentation des frais de maladie.

10 Tab ell 2. Oversikt over de anmeldte og deres følger i årene Tableau des s déclarés et de leurs suites. anmeldte. d's déclarés. 2 Godkjente. Accidents s.. 0/0 av anmeldte 0/0 d's déclarés.. Død. Décès. De godkjente resulterte i: Les s s ont entraîné:.cf Erhvervsudyktighet av varighet utoverkarenstiden. incapacité de travail au deal de la carence médicale... en C) Erhvervsudyktighet av varighet innen karenstiden incapacité de travail dans la carence médicale. a 0/0. 0/0. 3 4I 5 6 I 7 9 Ho II 2 I I 895/ I90I I ) ) o o o o8o r3 930 ' I I \ I.2.2. I I I' I I - I I 300 I 93 I I I 807 I '' I ) Skogforsikringens første / /7 909 inngår i Statistikken for året La première année de l'assurance forestière ( ) rentre sous la Statistique lour l' anti ) Sykeforsikringen trådte i kraft 8/ Statistikken for året 9 viser derfor kun virkningen sykeforsikringens første halvar. La loi sur assurance-maladie est entrée en vignew 27 z9. La Statistique lour année 9 ne mo tre donc queefjet de l' assurance-maladie pendant six mois. Den stedfundne omveltning av næsten alle tall fra skriver sig fra karenstidens nedsettel fra 28 til To dager (L. av 3/8 95). _Le renversement qui a lieu de presque tous les chiffres dans cette ligne provient de la réction tem, de carence médicale de 28 èz ID jours (Loi ) I -

11 0* Rentebevegelsen. Le mouvement des pensions. Tabell 4, Opgave over rentebevegelsen Relevé mouvement des pensions. Bestand ved begynnelsen av au comm. de l'année Forbigående Varige invalidrenter. invalidrenter. Pensions temporaires d'invalidité. veines Pensions pertna- d'invalidité. Årlig.. rente. Nom- Nom- Rente ire. Ire. annuelle. Kr, - - Enkerenter. Pensions attn.- buées à des veuves. Barnerenter. Pensions attribuées å des enfants. Arli g, Årlig Antan, nte. a Ant ll, rente, År"g l Antal.. rente, Rente Nom- Rente Nom- Rente annuelle. Ire. annuelle. Ire. annuelle. Kr,.. - Kr, - - Ascendentrenter. Pens. attribuées å des ascendants. - Arlig rente, Rente annuelle. Tilsammen. Totaux.. Nom. bre. Kr, - - Årlig rente. Rente annuelle Tilgang i Accroissement., IO 87 3 Avgang i DiMilitttiOn,,, 3 ' Nettotilg, i Accroissementnet, I Bestand ved begynnelsen av Tilgang i Avgang i, Nettotilgang i., !! II i o88 Bestand ved begynnelsen av Tilgang i» Avgang i D Nettotilgang i Bestand ved begynnelsen av o Tilgang i Avgang 533 i » n n not Nettotilgang i.., ! Bestand ved begynnelsen av 95 I o ; I 263 ' w au comm. de l'année Tilgang i,, Avgang i, II Nettotilgang i,,, Bestand ved begynnelsen av I * ii 292 I Tilgang i o Avgang i an I 490 I Nettotilgang i,,, Bestand ved begynnelsen av I 5 24 I I II 924 I Yombre au comm. de l'année Tilgang i Avgang i, i Nettotilgang i..., --: estand ved begynnelsen av /ombre au comm. de l'année Kr, I I Tilgang i ), Avgang i r io Nettotilgang i o estand ved utgangen av Vombre a la fin de l'année * Nedgangen i antall av varige invalidrenter såvelsom den ringe tilgang i årlig rente for invalidrenter er utløst i året i h. t. lov av 3/8 955 S 4. Le diminution des pensions permanentes d'invalidité de même que le faible accroissements de ennent de ce que 734 permanents pensions sont rachetés pendant année conformément varige invalider skriver sig fra, at 734 varige rente annuelle pour invalidité permanente provila loi "Is 93 4.

12 9* Tabell 3. Forbigående og varige invalidrentenydere fordelt invaliditetsgraden ( og kostende) Pensionnaires passagers et permanents groupés suivant le degrée de leur invalidité. ( et cad grow e). Années Invaliditetsgrader 0/0. Groupe d'invalidité en pour cents Rentesats i 0/0 des rentes en pour cents invalider de pensionaires i 0/, av samtlige invalider Pour cent nombre global des pensionnés Totale kostende Coût total en couronnes Procentvis kostende Pour cent coût total des pensions i 0/0 av totalbelastning *) Coût en pour cent de la charge totale *) rente Coût pension (en couronnes) 8 / I 8 Io - ir 2/ / I /3-8 /3 9- Do - I I V V I og derover *) Her forståes instriarbeiderforsikringens samlede belastning, såvel til invalidrentenydere som til enker, barn, ascendenter samt små skadetilfeller, som ingen invalidrente fører. *) Cette charge comporte la charge totale de l'assurance des travailleurs de l'instrie, aussi bien aux pensionnaires qu'aux veuves, enfants et ascendants, ainsi que des s légers n'entraînant pas de pension.. Année. 8V Io- 2/8 6-7 i8o o5 I / I / / og derover or Année. -8 / o / / /3-8 /39-0-II I V og derover r7.6I Stigningen av renternes kostende - fra kr i gjennemsnitt for årene 94-7 til kr for året og til kr for skriver sig fra den på side 7* anm. 3 nevnte lovendring. L'accroissement coût moyen rente de cour pour les années 94-- jusque cour pour l'année 958 et jusque cour pour l'année est causé la modification de la loi renseigné page 7*.

13 Tabell 5. Opgave over dødsfall og dødsårsaker blandt invalidrentenydere Relevé des décès et causes de décés mi les invalides pensionnés Dødsårsaker. Causes de décès r9oo o/0 Sykdommer: Maladies:. Tyfoidfeber. Febris thyphoïdea 2 I 4 I 3 - I I Influenza. Influenza - i 3 5 To Pyæmi. Pycenzia - I ) Akut diarré. - Diarrh. acut - i I Lungetuberkulose - Tuberculosis pulmonum o I ).6 6. Tuberkulose utenf. lungerne. - Tub. extra pulm ).9 7. Spedalskhet. - Lepra Kreft. - Cancer et sarcoma I0I ) Alderdomssvakhet. - Debilitas senilis ) 9.7 [o. Åreforkalkning. - Art. scier '00 6) I I. Hjerneslag. - Apoplexia et embolia cerebri ) L2. Hjernebetendelse. - Meningitis ).0 [3. Organisk hjernesykdom. - Vitia org. cerebrz ). [4. Organisk hjertesykdom. - Vitia org. cordis.. 5 II TO 34 5 ) [5. Hjertelammelse. - Paralysis cordis II ) [6. Bronkit. - Bronchitis i 3 IO I 84 8) 3.7 (7. Lungebetendelse. - Pneunomia ) 0.8 [8. Lungehindebetendelse. - Pleuritis serosa et purulenta I [9. Mavebetendelse. - Peritonitis di usa lo. Mavesår. - Ulcus ventriculi I I IV') 0.7 u. Brokk. - Hernia - 3 T. I Tarmslyng etc. - 06structio alvi, ileus... i Nyresykdom. - Nephritis ) Gulsot. - Icterus I Vattersot. - Hydrops - I - I Sukkersyke. - Diabetes - I I IO Blodmangel. - Anamia I t8. Leverbetendelse. - Cirrhosis hepatis etc I Rosen. - Erysipelas I ;o. Koldbrand. - Gangrana I ) 0.7 I. Andre sykdomme. - Autres ) 5.4 Sum døde av sykdotnme. - Total des décès causés maladies Voldsomme dødsfall: Morts violentes:. 2. Selvmord. - Suicim ) Drukning. - Submersio ' Forblødning. - Hamorrhagia I 2 I ) Andre stilfeller. - Autres ).4 Sum voldsomme dødsfall. - Total des morts violentes IL ,6. Ukjent eller uopgit dødsårsak. - Cause inconnue Samlet sum dødsfall. - Total des décès ) 2, 2) 4, 8) 3, 4) 2, 8) 3, 6) 7, 7) 2, 8) 5, 9), Herav godkjente som følge av n 0) 7, ) 4, 2) 2, 2) 6, L4) 3, 5), 6) /, 7) 2, Dont s causés. 8) 4, 9) I, ' 0).

14 I 2* Tab Oversikt over premiereservern Aperçu sur le mouvement des pensio Årgang / /2 903 " / / / '/ /2 90 8"/ I o I I I 028_ I I i I I oo 907 I I I 440 8o 908 I Sum Stigningen i samtlige årganges premiereserver 3/2 908 skyldes innførelsen av nye kapitaliserings L'augmentation des réserves de primes an 3. 2, 908 pour toutes les années est e å l'usage d( permanentes d'invalidité (voir la statistique pour l'année 908). 5) Angående stigningen i reserve jfr. anm. 3 side 7*). *) Concernant l'accroissement de la reserve en voir page 75).

15 I 3* ing i årene ndant les années de I/ '/2 9 3/ / '/ /2 95 8/ / C e ' r I I I i I I I j 9.6 I E I i 238 5o7 I I / i I 52 5 I i I E i I i I I I I i 8o8 654 I I i I I I I I I I I _ I _. _ -._ , ) _ ktorer, der er gjort gjeldende for den hele bestand av varige invalidrenter (se beretningen for 908). Duvaux coefficients de capitalisation, lesquels ont été faits valables pour toute la consistance de pensions.

16 I 4* Innledning til belastningstabellen s I denne tabell er der for hver bedriftsart, hvor virksomheten for årene 895 til tilsammen/agt er nådd oft i z000, git en detaljert oversikt over: I. 2.. Et (tysk»vollarbeiter«) utgjør 300 dagsverk. Årsverkenes antall fremkommer altså ved å dividere en bedrifts samlede antall dagsverk 300. Uttrykket er innført for å ha et oversiktlig og ensartet mål for den utførte arbeidsmengde. 3. Arbeidslonnen. Denne er ikke den virkelig oppebårne lønn, men kun det beløp, hvorav premierne er beregnet. Hvad en person tjener mer end kr. 0,40 time (og fra /0 kr. 0,70) tages således ikke her; paa den anden side opstilles der også et minimum, av kr. 0,5 time for mandlige (fra /0 8 kr. 0,25) og kr. 0,i0 time for kvindelige arbeidere (fra Vio 8 kr. 0,5), idet der ikke tages hensyn til, om den virkelige lønn måtte were under disse beløp. Om de utførligere regler henvises til instriarbeiderforsikringslovens S 4. en. Denne faaes av den omberegnede arbeidslønn jfr. punkt 3 ovenfor gjeldende tariffsats. 5. en. Med belastningen for de forskjellige år menes alle- de utbeta linger og kapitalavsetninger, som hvert års skader har foranlediget. en vil således fremkomme ved å summere: A) De for de tilkjendte renter fastsatte kapitalverdier premiereserver idet man nemlig ved utgangen av det 2net år skadeåret (for skader i altså ved utgangen av 92) for de tilkjennte renter avsetter en så stor kapital, at den er tilstrekkelig til utredning av disse renter, så lenge invaliden forutsetningsvis lever. Paa denne måte bærer hvert år utgiftene ved de på året falne skader, så intet veltes over paa fremtiden. (Kapitaldekkningssystemet). B) Utbetalte renteterminer i løpet av skadeåret samt de to påfolgende år.

17 I 5* C) Sykepenger til skadede og hans familie i løpet av skadeåret samt de to påfolgende år. D) Sykehusbehandling, lægehonorar etc. i løpet av skadeåret samt de to påfølgende år. E) Begravelsesbidrag. F) Utløsningskapitaler. Som nærmere redegjort for i sstatistikken for året 908 under»almindelige bemerkninger«blev der fra og dette år innført nye kapitaliseringsfaktorer for de varige invalidrenter, hvilke faktorer også er gjort gjeldende for de i tidligere år tilkjente renter. I den i nærværende tabell for de enkelte bedriftsarter for årene anførte belastning inngår derfor kapitalverdien av de varige invalidrenter omberegnet de nye kapitaliseringsfaktorer. Da tariffsatserne for samtlige bedriftsarter i årenes lop er undergåt forandringer, forhøjelser eller nedsettelser, angir den for årene , og for de enkelte bedriftsarter anførte tariffsats den gjennemsnitlige tariffsats for disse år. 6. Opgaverne over godkjente gjelder som det vil sees som regel kun fra og årgangen 909 (tilsvarende tall før 909 kan ikke skaffes fordelt titelvis). Avvigelser herfra forekommer kun ved sådanne arbeidsarter, som er kommet inn under loven i de senere år eller som 908 av statistiske grunne har fåt sin egen titel.

18 6* Remarques générales. La statique de embrasse les établissements qui sont soumis la Loi 3. aôut 95 sur l'assurance contre les s pour les travailleurs de l'instrie. Les établissements leur assurance propre (la Mine de Kongsberg, les chemins de fer de l'etat (l'exploitation) et le chemin de fer de Hovedbanen), ne sont pas compris ici. Le montant des primes prévu (débité) pour s'est élevé à. cour et celui des charges totales (indemnités versées et capitaux placés pour assurer le paiement des rentes viagères attribuées) à. cour En ce qui concerne le chiffre prévu pour le montant des primes et celui des charges, l'année montre donc un excédent de cour L'allocation pour cherté de vie de 25 pour cent sur l'indemnité de jours de maladie et sur les pensions des ents laissés ainsi qu'aux pensionnaires d'un degré de 30 pour cent et au dessus en montait à cour , à cour , à cour , et en à cour (Le chiffre pour ne s'applique qu'a la moitié de l'année). L'augmentation de primes de 5 pour cent correspondant à. cette dépense était de couronnes , , et I pour les mêmes années. Ensuite vient le tableau de détail, v. pages i à. 99 le tableau des charges qui montre l'effet économique des s survenus dans l'année pour chaque catégorie d'instrie dont l'activité a atteint, de 895 à,, une somme de i000 années de

19 -7* Comme on le verra datiš le tableau 2, il a été reconu en un total de 2 94 s. On aura une ide,: nombre des s rapport a l'activité instrielle en se rapportant à l'exposé ci-dessous, où est indiqué le nombre des s s woo années de travail pendant quelques des années s s Par woo années de travail il y eut en 8 95/96: 29.9» » » 90') 39.0» 9 2 ) 47-0» » 3) 67.0» 6.6.» 58.3»--- 62G L'augmentation est e principalement à l'assurance, appliqué depuis 908, des s des travailleurs forestiers couvrant de nombreux quoique frequemment de petits s. 2) L'augmentation est e principalement à. l'entrée en vigueur le 3 juillet 9 de la loi sur l'assurance contre la maladie. 3) À. tir de le 'temps de carence médicale futréit de 28 à i0 jours.

20 8* Avant-propos au tableau des charges (Pages -99), Dans ce tableau, nous donnons, pour chacune des branches d'instrie, dont l'activité, de 895 iz, a atteint l000 années de travail un relevé détaillé conçernant: I. Le 7wmbre d'établissements iustriels. 2. Le nombre d'années de travail, qui comprend ce que les allemands appellent»vollarbeiter«, c'est à. dire 300 jours de On obtient donc le nombre d'années de travail en divisant le nombre total des journées d'une instrie 300. Cette expression a été adoptée pour avoir une mesure uniforme de la quantité de travail effectué. 3. Le salaire n'est pas la somme réellement gagnée, mais le montant sur lequel ont été calculées les primes. Ce qu'une personne gagne en sus de 0,40 cour. heure ( /.0 : cour. 0,70) n'est pas compté dans cette colonne; d'autre t, nous avons établi un minimum et nous ne, nous occupons pas, ex., si le salaire réel est au dessous de 0,5 cour. heure pour un apprenti ( /0 : cour. 0,25) et au-dessous de 040 cour heure pour une apprentie ( Vio cour. 0,5). Pour plus amples détails sur ces règles, nous renvoyons aux SS 6, 7 Sz de la loi sur les assurances contre les s. 4. Le revenu des primes se calcule d'après le salaire, V suivant les taux des tarifs,en vigueur. Les charges. On comprend cette expression, pour les différentes années, tous les versements et prélévements de capital auxquels ont donné lieu les s de chaque année. On obtiendra donc le chiffre des charges en additionnant: A) Les réserves de primes fixées pour les pensions viagères allouées. Pour le paiement des pensions viagères allouées aux sinistrés on prélève h la fin de la seconde année suivant celle dans laquelle l' a eu lieu (ainsi pour les V s VVsurv'enusV, en a la fin de- l'année 92) un capital qui soit assez grand pour suffire au paiement des pensions viagères, tant que celles-ci reront. De cette manière, chaque année supporte les dommages survenus en son cours, sans que rien ne soit reporté sur l'avenir.

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. 1918. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. 1918. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. 1918. (Assurances contre les accidents pour les travailleurs de l'instrie, etc.) Utgitt av RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

NORGES INDUSTRI FOR ÅRET 1926 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24.

NORGES INDUSTRI FOR ÅRET 1926 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24. NORGES INDUSTRI (OPGAVER OVER ULYKKESFORSIKRINGSPLIKTIGE BEDRIFTER OG ARBEIDERE) FOR ÅRET 1926 (Statistique industrielle de la Norvège pour l'année 1925.) Utgitt

Detaljer

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. Y. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 26. 1924. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. Y. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 26. 1924. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. ORGES OFFSELLE STATSTKK. V. 26. ULYKKESFORSKRGE FOR DUSTRARBEDERE M. Y. 1924. (Assurances cntre les accidents pur les travailleurs de l'industrie, etc.) Utgitt av RKSFORSKRGSASTALTE. --4*--%-m- OSLO. KOMM1SJO

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 Eléments de calcul 296 Eléments de montage 297 Suffixes

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) orges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la orvége, série IX) Rekke IX Trykt 1935: 5 Meieribruket i orge 1 1933 ( L'industrie laitiere de la orvege en 1933) 51 Syketrygden 1933

Detaljer

Oppgåve 4 Vel éi av oppgåvene under, og skriv ein samanhengande tekst. a) «Il y a trop de sport dans les médias.» Synest du det er for mykje sport på TV og i avisene? Liker du best å sjå på sport på TV,

Detaljer

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques Roulements à rouleaux cylindriques 292 Définition et aptitudes 292 Séries 292 Variantes 293 Tolérances et jeux 294 léments de calcul 296 léments de montage 297 Suffixes

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Nr. 118 se tidligere hefter. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1911: 19. Private aktiebanker 1909. (Banques privées par actions) 10. Skolevæsenets

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvege, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvege, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvege, série V.) Nr. -28 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889-3 de cember. - 29-53 se omslaget paa

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. rges Offisielle Statistikk rekke V. (Statistique Officielle de la rvège serie V.) Trykt 924: r.. Fengselsstyrelsens ärbk 92. (Annuaire de l'administratin générale des prisns 92.). Flketellingen i rge desember

Detaljer

St.prp. nr. 3 ( )

St.prp. nr. 3 ( ) St.prp. nr. 3 (1999-200) Om samtykke til å setje i kraft ein tilleggsavtale til skatteavtalen mellom Noreg og Frankrike av 19. desember 1980 med tilleggsavtalar av 14. november 1984 og 7. april 1995, underskriven

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide

Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide Alt for ofte blir problemer med avløpsrør i bygninger løst ved å bytte ut gamle defekte rør med nye. Dette innebærer tapphull- og utgravingsarbeide med betydelig uleilighet fra bruddstykker, støv og støyforurensing,

Detaljer

Tri sélectif de déchets. Kildesortering

Tri sélectif de déchets. Kildesortering Tri sélectif de déchets Dans notre commune, on est légalement obligé de trier les déchets. Le but est de les recycler et ainsi contribuer à un meilleur environnement pour nous tous. Voici une description

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 9: bill et des Nr.. Markedspriser paa korn og poteter 86-9. (Données sur les prix da pommes de terre 86-9). Indtvegts-

Detaljer

BEFOLKNINGSFORHOLDENE

BEFOLKNINGSFORHOLDENE TILLEGGSHEFTE TIL «MEDDELELSER FRA DET STATISTISKE CENTRALBYRÄ» 1920 Journal du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège 1920. Appendice. BEFOLKNINGSFORHOLDENE NORD-NORGE MED SÆRLIG HENSYN TIL

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/

Eksamen 21.05.2013. FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Eksamen 21.05.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Oppgåve 1 Vous aimez voyager? Liker du å reise? Kvifor / kvifor ikkje? Skriv ein liten tekst på to til fire

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII ores offisielle statistikk, rekke X orway's Official Statistic:-. sees X Rekke X Trykt 96 45 Kredittmarkedstatistikk 959 redit market statistics 443 Jordbruksstatistikk 959 Acultural statistics 4 T Elektsitetsstatistikk

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. -28 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889-3 december 90. Trykt 9: 29. Private

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon. Règlement financier - Année scolaire Betalingsreglement for skoleåret

Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon. Règlement financier - Année scolaire Betalingsreglement for skoleåret Cliquer sur la version désirée klikk på ønsket versjon Règlement financier - Année scolaire 2010-2011 Betalingsreglement for skoleåret 2010-2011 LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Règlement financier -

Detaljer

Mise à jour des marges requises

Mise à jour des marges requises Mise à jour des marges requises Table des matières 1. Mise en place... 2 1.1 Chronologie des évènements... 2 2. Marges requises... 3 2.1 Marges requises pour les comptes dénominés en USD... 3 2.2 Marges

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

REQUÊTE APPLICATION KLAGESKJEMA

REQUÊTE APPLICATION KLAGESKJEMA Voir Note explicative See Explanatory Note Se klageveiledningen NOR Numéro de dossier File-number Klage nr. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Trettende hefte. Oversikt over livsstillingsstatistitkenogtellingens utførelse. (Recensement du er décembre 0: XIII. Aperçu de la

Detaljer

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE, STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE TE AARGANG.. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE.

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Fransk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (Les divisions

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016 Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Langue vivante 2 ÉPREUVE DU MARDI 21 JUIN 2016 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012

EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for moderne fremmedspråk EKSAMENSOPPGAVE FRA1300 Fransk basisemne Vår 2012 Faglig kontakt under eksamen: Svein Eirik Fauskevåg / George Chabert

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 90. Nr.. Norges industri 9. (Statistique industrielle.) -. Lonnstellingen 99. (Recensement des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 198: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 198. (Les divisions civiles,

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 197-9.. bolken. (Moulins en Norvège. D'après

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1950 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 69I ÈME ANNÉE - 1950 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1950 Rettelser. Tabell 13, side 17. Husarbeid

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) orges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la orvège, série VIII.) Trykt : r. 48. orges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar. (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1937: Nr. 103. Sinnssykeasylenes virksomhet 1935. (Statistique des hospices d'aliénés.) 104. Norges

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 M05/1/A1NOR/SP2/NOR/TZ0/XX

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) orges Offisielle Statistikk rekke X (Statistique Officielle de la orvège série X) Rekke X r - - - - - Trykt 94 Bureising med statsstøtte 92-36 Telling pr 20 juni 938 (Colonisation en orvège subventionnée

Detaljer

Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus...

Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus... Rapport annuel 2012. p. 4 Reise til Frankrike?... p. 8 Felles språkdag... p. 12 Examens du BI. p. 16 Travailler du vocabulaire. p. 20 Et plus... Le bureau/ Sommaire FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE SOMMAIRE/INNHOLD:

Detaljer

Informations sur l'hépatite A, B et C et comment éviter la contamination

Informations sur l'hépatite A, B et C et comment éviter la contamination Informations sur l'hépatite A, B et C et comment éviter la contamination Fransk/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920.

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 40DE ÅRGANG. 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI,

Norges Officielle Statistik, række VI, Norges Officielle Statistik, række VI, (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haandverkstællingen 90. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du travail.)

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. tatistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. tatistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI tatistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1917: Nr 91 Norges sparebanker 1915 (Caisses d'épargne) 92 Kreaturholdet 30 september 1916 (Bétail, le 30 septembre

Detaljer

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas

m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Monday 11 May 2015 (morning) Lundi 11 mai 2015 (matin) Lunes 11 de mayo de 2015 (mañana) 2 hours / 2 heures / 2 horas m15/1/aynor/hp2/nor/tz0/xx Norwegian A: language and literature Higher level Paper 2 Norvégien A : langue et littérature Niveau supérieur Épreuve 2 Noruego A: lengua y literatura Nivel superior Prueba

Detaljer

OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PCT Guide du déposant Phase nationale Chapitre national NO Page 1 OFFICE NORVÉGIEN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN TANT QU OFFICE DÉSIGNÉ (OU ÉLU) TABLE DES MATIÈRES L OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE RÉSUMÉ

Detaljer

M14/1/AYNOR/HP2/NOR/TZ0/XX

M14/1/AYNOR/HP2/NOR/TZ0/XX M14/1/AYNOR/HP2/NOR/TZ0/XX 22142050 NORWEGIAN A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 2 NORVÉGIEN A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 2 NORUEGO A: LENGUA Y LITERATURA NIVEL SUPERIOR

Detaljer

NORGES POSTVESEN. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. t59. 1Ø30. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI.

NORGES POSTVESEN. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. t59. 1Ø30. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. t59. NORGES POSTVESEN Ø30. (Statistique postale pour l' année Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI. POSTSTYRET. OSLO. I KOMMISJON

Detaljer

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE NR. 2-2007 2 Adresses/bureau 3 Infos 4 Le mot du président 5 Grete Kleppen, traduite 7 La littérature norvégienne, en français 8 Article : Enseigner à des débutants 17 Adresses internet 18 Marte i Paris!

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Langue vivante 1 Séries L, ES, S ÉPREUVE DU VENDREDI 17 JUIN 2016 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire

Detaljer

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 c PROGRAMA IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI DEL DIPLOMA DEL BI M03/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

DYNAMIQUE. Etude des mouvements de tangage d une transmission de puissance d hélicoptère. x r 2. y r 2. x 1. y r y r

DYNAMIQUE. Etude des mouvements de tangage d une transmission de puissance d hélicoptère. x r 2. y r 2. x 1. y r y r e Cycle - ème année 8 Juin 5 DYNAIQUE Devoi de synhèse Elémens de coecions y y Eude des mouvemens de angage d une ansmission de puissance d hélicopèe. x y y x y y x, x,, x,, x cinémaique : Equaion de liaison

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1936. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins - -

Detaljer

FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. - 1930. OSLO.

FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. - 1930. OSLO. STATISTISK ÅRBOK FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. 1930. OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1930. STEENSKE

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18 findes opfort i Fortegnelse over Nprges Officielle Statistik 1 juli 1889-1 december 1910. - 19-18 se omslaget

Detaljer

SJØMANNSFORSIKRINGEN FISKERFORSIKRINGEN 1926. 1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 91.

SJØMANNSFORSIKRINGEN FISKERFORSIKRINGEN 1926. 1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 91. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 9. SJØMANNSFORSIKRINGEN 926. ULYKKESFORSIKRING FOR SJØMENN. (Assurances contre les accidents des marins.) FISKERFORSIKRINGEN 926. ULYKKESFORSIKRING FOR FISKERE M. V.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Nr. 1-162 se omslaget på verker trykt i årene 1914-1919. Trykt 1920: Nr. 163. Folkemengdens bevegelse 1916. (Mouvement

Detaljer

TECHNIQUE DE CHAUDIERE PAR BRUNNER. Kamin-Kessel 62/76. État: made in germany

TECHNIQUE DE CHAUDIERE PAR BRUNNER. Kamin-Kessel 62/76. État: made in germany TCHNIQU D CHAUDIR PAR BRUNNR KaminKessel 62/76 État: 30.04.2013 made in germany KaminKessel 62/76 S S securité départ 1/2" fil.ext. securité retour 1/2" fil.ext. porte battante avec isolation et lisiére

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) rges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la rvège, série IX) Rekke IX, Trykt 1937 13 Sinnssykeasylenes virksmhet 1935 (Statistique des hspices d'aliénés) 14 rges jernbaner 1935-36

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 59. ÅRGANG 1940 UTGITT AV DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 59I ÈME ANNÉE-1940 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1940 Tilføyelse. Tabell 156,

Detaljer

INDUSTRISTATISTIK FOR HARET NORGES OFFICIELLE STATISTIK. v1.22. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

INDUSTRISTATISTIK FOR HARET NORGES OFFICIELLE STATISTIK. v1.22. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. v1.. INDUSTRISTATISTIK (OMFATTENDE OPGAVER OVER ULYKKESFORSIKRINGSPLIGTIGE BEDRIFTER OG ARBEIDERE) FOR HARET (Statistique industrielle pour l'année, éditée par l' Office des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9. Nr. 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvège en 9.). Syketrygden 9.

Detaljer

Dans les version authentiques de la Convention, telle que faite à Lugano le 30 octobre 2007, les erreurs suivantes ont été signalées au dépositaire:

Dans les version authentiques de la Convention, telle que faite à Lugano le 30 octobre 2007, les erreurs suivantes ont été signalées au dépositaire: Département fédéral des affaires étrangères P.869-2 LUG 1/09 Notification aux Etats signataires de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opfort i Fortegnelse over -Norges Officielle Statistik 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt 1909:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling I januar 1928. (Les - - - divisions

Detaljer

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015

NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Session 2015 BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Durée : 2 heures Coefficient : 2 (STI2D, STD2A, STL, ST2S) Durée : 2 heures Coefficient : 3 (STMG) L usage du dictionnaire

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) orges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la orvège, série IX et X.) Rekke IX. - - - - - Trykt 1939. 154. Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) 155. orges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.) orges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl (Statistique Officielle de la orvège, série X et XI) Rekke X Trykt 199 r 171 Statistisk-økonomisk oversikt over året 198 ( Aperçu de la situation economique)

Detaljer

Mouse with Bluetooth wireless technology. SPM6950. NO Brukerhåndbok. Register your product and get support at

Mouse with Bluetooth wireless technology.  SPM6950. NO Brukerhåndbok. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Mouse with Bluetooth wireless technology SPM6950 NO Brukerhåndbok Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1239KR 2010...... (Report No. / Numéro

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Vendredi 19 juin 2015 Langue vivante 1 Séries L, ES, S Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire (LVO) coefficient

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XII

Norway's Official Statistics, series XII orges offisielle statistikk, rekke XII orway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 196 r. 6 Skogbrukstellingen i orge 1. september 1957 I Tabeller Census of fotestry I Tables 7 Telegrafverket

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

PRODUKSJONSSTATISTIKK 1935 OG OPGAVER OVER INDUSTRIBEDRIFTER UNDER LOVEN OM ULYKKESTRYGD FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. 1934. Statistique industrielle:

PRODUKSJONSSTATISTIKK 1935 OG OPGAVER OVER INDUSTRIBEDRIFTER UNDER LOVEN OM ULYKKESTRYGD FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. 1934. Statistique industrielle: NORG ES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 105. NORGES INDUSTRI PRODUKSJONSSTATISTIKK 1935 OG OPGAVER OVER INDUSTRIBEDRIFTER UNDER LOVEN OM ULYKKESTRYGD FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. 1934 Statistique industrielle:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 1-1 se omslaget på verker trykt i året 1926. Trykt 1927: 11. Norges Brandkasse 1923-1925. (Statistique

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert FR-122 1 Fransk språk 2 Kandidat 2110 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 FR-122 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 FR-122 11/05-2016 Eksamensoppgave Skriveoppgave

Detaljer