Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II"

Transkript

1 Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember 2006 *Eksklusive tegningsomkostninger Tilrettelegger:

2 Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II en investering i det norske aksjemarkedet Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II er et investeringstilbud for de investorene som er positive til det norske aksjemarkedet generelt, og som vil at Norges beste fondsforvaltere skal forestå investeringsvalgene. Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II gir deg samtidig garanti for investert beløp dersom markedet utvikler seg negativt. Kilde: Morningstar. Grafikken viser utviklingen i Pareto Aksje Norge sammenliknet med Oslo Børs Hovedindeks fra fondets oppstart i september 2001 og frem til september Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II med er en investering som: Gir mulighet for avkastning fra aksjemarkedet uten risiko for investert kapital* Er en langsiktig plassering, men med mulighet til å ta gevinst underveis Ikke har valutarisiko Passer for både små og store investorer *Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6.desember 1996 nr 75. En BMA kan betraktes som et innskudd uten rente, der det i stedet gis en avkastning som er knyttet til utviklingen i et aksjefond. Ved forfall av obligasjonen (15. desember 2013) vil du som investor være garantert å få utbetalt 100 % av ditt tegningsbeløp med tillegg av utbyttejustert avkastning fra aksjefondet Pareto Aksje Norge. Den årlige utbyttejusteringen er på 3 %. Se tegningsinnbydelse for nærmere beregning av avkastning. Aksjefondet Pareto Aksje Norge Pareto Aksje Norge er et av Norges ledende aksjefond. Fondet investerer i norske aksjer som velges ut blant de ledende aksjene på Oslo Børs. Siden oppstart i september 2001 har fondet hatt en avkastning på 254 % frem til 14. september 2006, mens Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks i samme periode har gitt en avkastning på 114 %. Pareto Forvaltning har gjort det bedre enn Oslo Børs (OSEFX) i ti av de siste elleve årene Paretos Hovedportefølje/Pareto Aksje Norge 46 % 55 % -24 % 50 % 3 % -6 % -11 % 45 % 47 % 47 % 20 % Oslo Børs (OSEFX) 32 % 31 % -27 % 45 % -2 % -17 % -33 % 54 % 39 % 40 % 13 % Differanse 14 % 24 % 3 % 5 % 5 % 11 % 22 % -9 % 8 % 7 % 7 % Kilde: Oslo Børs. Avkastningstall fra 1996 til og med 2001 er fra Pareto Forvaltnings aktive forvaltning. Avkastning i 2006 frem til og med 14. september Fondets strategi er bl. a å velge ut selskaper med: Oversiktlig virksomhet / forståelige produkter Dyktig ledelse Solide nøkkeltall Rimelig prising Forutsigbar inntjening

3 Pareto Aksje Norge søker å opprettholde en konsentret portefølje og har en kjøp og hold strategi, dvs at fondet ikke gjør kortsiktige plasseringer, men velger ut selskaper etter en nøye vurdering og med en lengre investeringshorisont. Norske aksjeporteføljer Vekt (%) Kurs M.Cap. EPS PE Utbytte EBIT x ROE P/B EK Fond AF 07 06' NOK avk.% 06 gj.s.5år % Finans og eiendom Sparebanken Møre Konsumvarer Block Watne Ekornes Komplett Orkla Oil service Acergy DOF DofCon Eidesvik Offshore Farstad Geo Havila Prosafe Scan Geophysical SeaDrill Solstad TGS Nopec Råvarebasert industri Austevoll Seafood Lerøy Seafood Group Norsk Hydro Pan Fish Scana Industrier Statoil Yara Shipping og Transport Odfjell A/B Wilson Wilh. Wilhelmsen A/B Kontanter Antall/Snitt Definisjoner: EPS = Fortjeneste pr. aksje, PE = Kurs/Fortjenesteforhold, EBITx = (Markedsverdi egenkapital + Netto rentebærende gjeld) / Driftsresultat, ROE = Egenkapitalavkastning, P/B = Aksjekurs/Bokført egenkapital pr. aksje, EK% = Egenkapitalandel. Portefølje per 7. september 2006 Avkastningspotensialet Som investor i Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II mottar investor 90 % av justert sluttavkastning til Pareto Aksje Norge. Justert sluttavkastning vil si at man justerer avkastningen fra fondet ned med 3 % årlig for blant annet å finansiere hovedstolssgarantien. I Pareto Aksje Norge godskrives investorene utbytte fra de undeliggende aksjer, mens ordinære aksjeindekser som normalt inngår i BMA som utgangspunkt ikke tar høyde for utbytte. I så måte kan de tre prosentene årlig betraktes som en utbyttejustering på linje med den som foretas i BMA med indekser som underliggende. For en mer detaljert forklaring på beregningen av tilleggsbeløpet, se tegningsinnbydelsen bakerst i dette prospektet. Grunnet kort historikk for fondet Pareto Aksje Norge (etablert i september 2001) er det ikke mulig å foreta simuleringer av historisk avkastning for Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge etter Kredittilsynets anbefaling

4 I grafikken nedenfor har vi fremstilt fondet Pareto Aksje Norges utvikling sammenliknet med fondets referanseindeks, Pareto Aksje Norge siden oppstart i Tegningsomkostninger: ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner seg for NOK 2 millioner, er omkostningene 5 % av NOK 1,5 million og 4 % på de siste NOK I tabellene nedenfor ser du hva avkastningen på NOK investert i Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II vil bli med ulike scenarier. Pareto Aksje Norge sluttavkastning* Stiger 150 % Stiger 75 % Stiger 0% Faller 15% Investert beløp Tilbakebetalt innskudd ved forfall Tilleggsbeløp Samlet til utbetaling % avkastning totalt** 135,0% 67,5 % 0% 0 % % avkastning pr. år** 13,0% 7,6% 0,0% 0,0% * Se tegningsinnbydelsen for beskrivelse av hvordan tilleggsbeløpet fra Pareto Aksje Norge beregnes. **Eksklusive tegningsomkostninger. Risiko Fallende aksjemarkeder: Investeringer i aksjemarkedene er forbundet med risiko. Selv om man med høy grad av sikkerhet kan si at avkastningen i aksjemarkedet over tid vil være høyere enn banksparing, har man ingen garanti for at perioden man velger å være investert i aksjemarkedet vil gi positiv avkastning. Dersom aksjefondet Pareto Aksje Norge ikke har positiv, utbyttejustert avkastning fra start til slutt i 7-årsperioden oppnås ingen avkastning fra fondet, men investor får utbetalt 100 % av innskutt beløp ved forfall eksklusive tegningsomkostninger. Som investor har du da tapt eventuelle renter du kunne fått på tilsvarende beløp på en vanlig bankkonto eller i annen risikofri plassering. I dagens rentemarked vil en investering i norske statsobligasjoner med 7 års løpetid kunne gi en årlig avkastning på omlag 4,0 % før omkostninger. Valutarisiko: Fordi et eventuelt tilleggsbeløp skal betales ut i norske kroner har du som investor ingen valutarisiko på denne investeringen. Skatt: Investor må selv sørge for riktig skatterapportering. Avkastning på investeringen skattelegges som renteinntekt det året avkastningen blir utbetalt. Tegningsomkostningene er fradragsberettiget det året investeringen forfaller eller innløses. Dersom nye regler innføres, kan de innføres med tilbakevirkende kraft. Motpartsrisiko Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd gjelder. Se forøvrig tegningsinnbydelse

5 TEGNINGSINNBYDELSE Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II MINIMUM TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 21. september november 2006 INNBETALING: 15. desember 2006 Ovennevnte plasseringstilbud legges ut til offentlig tegning hos Sparebanken Pluss, Pareto Securities ASA og PPN ASA i perioden fra 21. september 2006 til 21. november 2006 til følgende betingelser: Dokumenter: Bankinnskudd i: Før beslutning om tegning foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning, herunder tegningsinnbydelse, og eventuell annen informasjon utgitt. Sparebanken Pluss Innskuddsstørrelse: Innskuddsstørrelsen er valgfri, men må være minimum NOK Forfall: Innbetalingsdato: Innskuddet står til forfall 15. desember Ved forfall konverteres kontoen til en ordinær sparekonto. Innbetaling foretas senest 15. desember Ved for sen betaling beregnes 9,5 % p.a. etterskuddsrente. Avtaleperiode: 15. desember desember Forfallsdag er 15. desember Emisjonskurs: 100,00 %. Underliggende Fond: Aksjefondavkastning: Aksjefondet Pareto Aksje Norge Ved innløsning skal investor motta eventuell aksjefondavkastning som bestemmes av utviklingen i PANjustert. Aksjefondavkastningen (A) fremkommer ved at Pålydende beløp (P) multipliseres med Avkastningsfaktoren (AF) og den relative endringen i PANjustert. Dersom den relative endringen i PANjustert er negativ, skal Aksjefondavkastning settes lik null. Matematisk uttrykt skal Aksjefondavkastningen utgjøre for 7 års løpetid: PANjustert A = P x AF x Max PANjustert slutt start 1 ;0 PANjustert: Pareto Aksje Norge beholder utbytte fra underliggende selskaper, mens verdien på fondet kvoteres inkludert utbytte. Det underliggende fondet blir således justert tilsvarende 3 % årlig for å reflektere avkastning ikke medregnet utbytte, bestemt ved følgende formel: PANjustert(t)= NAV(t)/ (1.03)^t hvor NAV(t) er verdijustert egenkapital pr andel i Pareto Aksje Norge t: antall år, fra Innbetalingsdato til tidspunkt t. PANjustert start : PANjustert slutt : Offisiell sluttkurs på Pareto Aksje Norge på starttidspunktet 15. desember 2006, justert i henhold til PANjustert. Det aritmetisk snitt av 24 måneders observasjoner (25 observasjoner) av kvotert sluttkurs for Pareto Aksje Norge, justert i henhold til PANjustert, fra og med 8. desember 2011 til og med 8. desember Er matematisk gitt ved: PANjustert slutt = 25 t 1 PANjustert t 25 Avkastningsfaktor: Avkastningsfaktoren (AF) for innskuddet er 90 %.

6 Beregningsdag: Beregningsdag defineres som dag for beregning av underliggende fond. Er Beregningsdag en dag som ikke er børsdag for aktuell børs hvor en aksje er notert flyttes Beregningsdag til første påfølgende børsdag. Dersom det på Beregningsdag er inntrådt Markedsforstyrrelser skal Beregningsdag flyttes til første børsdag uten Markedsforstyrrelser for den aktuelle børs der Markedsforstyrrelser har inntrådt. Evalueringstidspunkt: Markedsforstyrrelser: Daglige kursfastsettelse etter børs slutt (i henhold til fondets vedtekter). Markedsforstyrrelser er å regne som hendelser eller forhold som inntrer/eksisterer på en børsdag under den siste timen før evalueringstidspunkt på den aktuelle børs som resulterer i suspendering eller begrensning av handel (grunnet prisbevegelser utover de grenser som er satt for den aktuelle børs) (A) på den aktuelle børs i aksjer som utgjør 20 % eller mer av det aktuelle fondet, eller (B) i opsjons- og/eller futures kontakter på det aktuelle fondet på enhver relevant børs (børser hvor opsjons- og/eller futures kontrakter på det aktuelle fond handles) hvis utregningsagenten anser suspenderingen eller begrensningen som vesentlig. Dersom det er inntrådt markedsforstyrrelser som gjør det nødvendig å flytte beregningsdatoen, skal beregningsdatoen flyttes til neste børsdag uten markedsforstyrrelser for de børser der markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningsdatoer. Dersom fondet blir påvirket av markedsforstyrrelser i de åtte påfølgende børsdagene etter det originale beregningsdatoen, skal denne åttende børsdagen være beregningsdato for det aktuelle fondet. Det aktuelle fondets sluttverdi skal da bestemmes av utregningsagenten som skal benytte riktig formel (siste gjeldene formel før markedsforstyrrelsene) for utregning av det aktuelle fondet og benytte verdien på evalueringstidspunktet for hver aksje som fondet består av på den ovennevnte åttende børsdagen etter at markedsforstyrrelsene inntrådte. Dersom handel i en aksje som utgjør en del er suspendert eller er særdeles begrenset, skal utregningsagenten bruke sitt beste skjønn til å estimere den pris som ville vært prisen på evalueringstidspunktet dersom handel i aksjen ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. Eventuelle markedsforstyrrelser på et eller flere Evalueringstidspunkt behandles etter gjeldende markedskonvensjoner og ISDA (International Derivatives and Swap Association) reglement. Utregningsagent: Tilrettelegger: Tegningsomkostninger: Pareto Securities ASA. Pareto Securities ASA. Tegning i perioden 21. september november 2006 hos Sparebanken Pluss, Pareto Securities ASA og PPN ASA. Kr = 5,0 % Kr = 4,0 % Kr = 3,0 % Kr = 2,0 % Kr = 1,0 % Minimum tegningsbeløp er kr Minstetegning gjennom Sparebanken Pluss er NOK Dette vil si at dersom man for eksempel tegner seg for NOK 2 millioner, er omkostningen 5 % av NOK 1,5 million og 4 % på de siste NOK Prisene på elementene i Sparebanken Pluss Pareto Aksje Norge II svinger med rådende markedsvilkår i finansmarkedene, og tilrettelegger beregner en sikkerhetsmargin for å sikre leveranse av produktet ved utløpet av tegningsperioden. Bankens rating vil kunne ha betydning for hvilken pris banken må betale for elementene i strukturen. Prisen på innskuddsdelen av produktet er pt. estimert til 74,0 %, mens prisen på derivatene er estimert til 21,0 %. Estimert bruttogodtgjørelse for denne strukturen er 5,0 % basert på rådende markedsvilkår. Tilrettelegger gjør oppmerksom på at denne godtgjørelsen kan bli forskjellig fra estimatet ved endringer av markedsparametre. Etter innbetaling vil endelig godtgjørelse bli offentliggjort på Ansatte i Sparebanken Pluss har anledning til å tegne seg uten å betale tegningsomkostninger. Rådgivere som tegner på egne vegne gjennom PPN ASA har også muligheten til å tegne uten å betale tegningsomkostninger

7 Sikkerhet: Gjeldende innskuddsgaranti for bankinnskudd følger av lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) av 6.desember 1996 nr 75 Foretaksnr: Foreldelsesfrister: Markedspleie: Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18.mai 1979 nr. 18, for tiden 3 år for renter og 10 år for kapital. Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Kansellering av tilbudet: Tilrettelegger forbeholder seg retten til å kansellere tilbudet frem til innbetaling. Ved kansellering av tilbudet skal tilrettelegger tilskrive direkte de som har tegnet seg for tilbudet. Sparebanken Pluss skal ved kansellering av tilbudet tilbakebetale innbetalte beløp i sin helhet så snart som mulig og senest den 3. januar 2007, og uten hensyn til bestemmelsene om tilleggsbeløp, i tillegg betale en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 15. desember 2006 til betaling skjer. Antallet rentedager divideres med 360. Oslo, september 2006 Som tilrettelegger:

8 design og trykk: 09/2006 foto: shutterstock.com Komplett tegningsmateriale fås ved henvendelse til: Eller på følgende internettsider:

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Banksparing med aksjeavkastning

Banksparing med aksjeavkastning Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 Banksparing med aksjeavkastning 500 % eksponering mot opp til 20 % av eventuell kursoppgang i 20 internasjonalt anbefalte aksjer Garanti for 105 % av innskutt beløp*

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer