DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen"

Transkript

1 Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen saken. Jeg har tidligere skrevet to notater knyttet til DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006 (Bjerksund (2014a 1 og b 2 )). I dette notatet vil jeg knytte noen mer spesifikke kommentarer til den skriftlige dokumentasjonen. Jeg har nå fått tilgang til følgende: prospekt tegningsinnbydelse lånedokumenter fastsettelse av sluttverdier og avkastning Jeg vil i all hovedsak konsentrere meg om prospektet. 1. Utgangspunkt Under Røeggen saken fremholdt jeg at en aksjeindeksobligasjon konstruert slik at produktet appellerer til en illusjon om å få i pose og sekk: Aksjemarkedet hvis det går bra, ellers pengene tilbake. Når jeg leser bankens markedsføringsmateriale finner jeg flere formuleringer som er egnet til å appellere til en slik illusjon. Øverst på side 2 i prospektet stiller banken spørsmålet: HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? og bankens svar er å finne øverst på side 3: 100% AV AKSJEMARKEDETS VEKST. 1 Bjerksund, Petter (2014): DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006. Notat datert Bjerksund, Petter (2014): DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene. Notat datert

2 Investorene sikres 105% av den positive verdistigningen på en bredt sammensatt indeks av internasjonalt ledende selskaper i Europa og Japan. (side 2) På side 2 i prospektet heter det videre at: DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006 er konstruert slik at den skal gi maksimal verdistigning over obligasjonens løpetid på 6 år. I utgangspunktet høres dette forlokkende ut. 2. Effekten av manglende utbyttejustering På side 4 i prospektet heter det at Aksjeindeksene inkluderer ikke utbytte som utbetales fra selskapene. Banken informerer ikke om at avkastningen til en indeks som ikke er utbyttejustert er lavere enn for en tilsvarende indeks som inkluderer utbytte. 3. Effekten av ingen valutarisiko I prospektet heter det at DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006 innebærer ingen valutarisiko for deg som investor ved forfall 18. april Banken fremstiller dette på en måte som jeg antar at kunden vil oppfatte som positivt. Men bankens metode for valutasikring betyr at forventet indeksavkastning med valutasikring er lavere enn uten slik sikring når rentenivået i Norge er høyere enn i utlandet. Valutasikringen er alt annet like til kundens ugunst. Men det informerer ikke banken om. 4. Effekten av at avkastningen beregnes ut fra gjennomsnittskurser over tid Produktet er konstruert slik at kundens avkastning er knyttet til en beregnet Startverdi og en beregnet Sluttverdi for Europa/Japan indeksen. Startverdi beregnes som gjennomsnittet av de to første månedlige kursene til Europa/Japan indeksen i seksårsperioden, mens Sluttverdi beregnes som gjennomsnittet av de 13 siste månedlige kursene til indeksen i seksårsperioden. Ifølge prospektet (s. 3) beregnes avkastningen på denne måten for å sikre stabilitet i indeksen både på starttidspunktet og mot plutselige forstyrrelser i indeksen på slutten av investeringsperioden. I en periode hvor indekskursen stiger, vil en avkastning regnet ut fra gjennomsnittskurser over tid normalt bli lavere enn kursstigningen til indeksen i perioden. Forklaringen på dette er at den effektive opptjeningstiden for indeksavkastningen kortes ned. I en periode hvor indekskursen faller vil situasjonen være motsatt, men da vil kunden normalt ikke få utbetalt noen avkastning fra produktet. Det betyr at bankens måte å beregne avkastningen på innebærer lavere forventet avkastning, som alt annet like er til kundens ugunst. Men det informerer ikke banken om. 2

3 5. Eksempel på beregning av kundens avkastning Jeg viser til bankens eksempel fra side 3 i prospektet som skal illustrere hvordan kundens avkastning regnes ut (se utdrag nedenfor). Utdrag fra prospekt DnB AIO Europa/Japan 2000/2006 s. 3: Utgangspunktet for eksempelet er at kursen til Stoxx50 og Topix stiger fra 100 til henholdsvis 275 og 165 i løpet av seksårsperioden. Når de to delindeksene er vektet likt betyr det at kursen til Europa/Japan indeksen stiger fra 100 til 220, dvs. en kursstigning i indeksen på 120%. I bankens regneeksempel forespeiles kunden da en avkastning som tilsvarer kursstigningen til Europa/Japan indeksen i løpet av seksårsperioden multiplisert med produktets avkastningsfaktor, dvs. 120%*105% = 126%. Merk at i regneeksempelet benyttes formuleringen La oss anta følgende kursutvikling på de underliggende indeksene de neste 6 årene. I regneeksempelet er det ikke tatt forbehold om at dette er en utvikling basert på gjennomsnittlige kurser over tid i seksårsperioden. Det vil derfor være nærliggende for en kunde å oppfatte regneeksempelet slik at dersom kursstigningen i Europa/Japan indeksen i seksårsperioden blir 120%, så vil avkastningen på produktet bli 126%. Men som omtalt i avsnitt 4 ovenfor er produktet konstruert slik at kundens avkastning er knyttet til gjennomsnittskurser for Europa/Japan indeksen over tid, ved en beregnet Startverdi og en beregnet Sluttverdi. Dersom vi legger til grunn at kursen til Stoxx50 og Topix vokser jevnt i seksårsperioden fra 100 til henholdsvis 275 og 165, blir beregnet Startverdi og Sluttverdi for Europa/Japan indeksen 100,53 og 205,71 (se Tabell 1 på neste side). Når Startverdi og Sluttverdi legges til grunn blir beregnet avkastning på Europa/Japan indeksen (205,71 100,53) / 100,53 = 104,63% 3

4 og ikke 220% som i bankens regneeksempel. Kundens avkastning på investert beløp blir i så fall 104,63%*105% = 109,86% og ikke 126% som i bankens regneeksempel. Tabell 1: Beregning av Startverdi og Sluttverdi Europa Måned Stoxx50 1 Topix 2 /Japan Sluttverdi 3 Startverdi ,00 100,00 100,00 100, ,41 100,70 101, ,33 151,79 192, ,62 152,85 194, ,95 153,91 196, ,33 154,99 198, ,76 156,07 200, ,24 157,16 203, ,77 158,26 205, ,34 159,36 207, ,97 160,47 210, ,65 161,59 212, ,38 162,72 215, ,16 163,86 217, ,00 165,00 220,00 205,71 1 Stoxx50 vokser jevnt fra 100 til 275 i løpet av 6 år. Vekst (1+175%) 1/72 1 = 1,41% per måned. 2 Topix vokser jevnt fra 100 til 165 i løpet av 6 år. Vekst (1+65%) 1/72 1 = 0,70% per måned. 3 Startverdi er gjennomsnittet av de to første månedlige observasjonene. 4 Sluttverdi er gjennomsnittet av de 13 siste månedlige observasjonene. Regneeksempelet i prospektet kan gi inntrykk av at det er kursstigningen til Europa/Japanindeksen i seksårsperioden som skal legges til grunn for beregningen av kundens avkastning. Dermed skapes en uklarhet med hensyn til hvordan produktets avkastning egentlig skal beregnes. I og med at produktet er konstruert slik at det gjennomsnittskurser over tid i seksårsperioden som skal legges til grunn for beregningen av kundens avkastning, så fremstiller regneeksempelet produktet som bedre enn det egentlig er. Jeg merker meg at tilsvarende regneeksempel ikke er å finne i prospektene til Global og Sektor, som ble markedsført senere samme år. 4

5 6. Historikken Utdrag av prospekt for DnB AIO Europa/Japan 2000/2006 s.4: Utdrag fra prospekt DnB AIO Europa/Japan 2000/2006 s. 5: På side 4 i prospektet omtales historikken for delindeksene i perioden Her heter det at I perioden fra 31. januar 1994 frem til 31. januar 2000 ville Europa/Japanindeksen vist en kursstigning på 123,85% (med 105% avkastningsfaktor). Prospektet omtaler imidlertid ikke hva produktet ville ha gitt i avkastning til kunden i den aktuelle seksårsperioden. Basert på uklarheten i bankens regneeksempel med hensyn til 5

6 hvordan kundens avkastning beregnes (jf. avsnitt 5 ovenfor), kan det lett skapes en oppfatning av at produktet ville ha gitt en avkastning som tilsvarte en slik kursstigning. Tabell 2: Historisk utvikling Dato Stoxx50 Topix Europa /Japan Sluttverd Startverdi ,00 100,00 100, ,29 95,57 96,93 97, ,40 101,11 98, ,20 65,36 154, ,42 67,34 153, ,96 67,51 150, ,29 80,23 162, ,21 82,07 170, ,60 80,88 165, ,63 91,24 181, ,07 90,96 169, ,46 91,88 176, ,63 93,05 173, ,54 96,41 183, ,41 98,90 202, ,85 105,71 219,28 176, ,54 104,83 213,19 Kilde: DNB Markets. 1 Indeksverdier per = Startverdi er beregnet som gjennomsnittet av observasjonene og (2 obs.). 3 Sluttverdi er beregnet som gjennomsnittet av observasjonene (13 obs.). Jeg har valgt ut tredje observasjon hver måned. Tabell 2 ovenfor gir relevant historisk kursinformasjon for de underliggende indeksene i den aktuelle seksårsperioden (kilde: DNB Markets). I perioden hadde Stoxx50 kursstigning på 221,54% 8 mens Topix hadde en kursstigning på 4,83% 9. Det betyr at Europa/Japan indeksen hadde en kursstigning på 113,19% 10 i seksårsperioden. Den historiske kursstigningen til Europa/Japan indeksen i perioden , justert for 105% avkastningsfaktor, blir da 8 (221,54 100)/100 = 221,54%, se Tabell 2. 9 (104,83 100)/100 = 4,83%, se Tabell (213,19 100)/100 = 113,19%, se Tabell 2. Dette svarer for øvrig til gjennomsnittet av avkastningene til de to delindeksene, dvs. 221,54%*50% + 4,83%*50% = 113,19%. 6

7 113,19%*105% = 118,85%. Dette tallet er noe lavere enn de 123,85% som banken opplyser om i prospektet. 11 Men dersom vi tar hensyn til at kundens avkastning er knyttet til gjennomsnittskurser over tid i perioden blir bildet et annet. Basert på Startverdi og Sluttverdi (se Tabell 2) blir den beregnede avkastningen Europa/Japan indeksen (176,94 97,84)/97,84 = 78,45%. Det betyr kundens avkastning på et tilsvarende produkt i perioden ville ha vært 78,45%*105% = 82,37% og ikke 123,85% som prospektet kan gi inntrykk av. Når banken i prospektet omtaler den historiske utviklingen til Europa/Japan indeksen i perioden , ville det etter mitt skjønn vært naturlig å presentere en beregning av hva kundens avkastning ville ha blitt i samme periode. Det ville da ha kommet klart frem at kundens avkastning kan være betydelig forskjellig fra og typisk lavere enn indeksens kursstigning i perioden justert for 105% avkastningsfaktor. Ved å avgrense den historiske illustrasjonen til kursutviklingen i underliggende indeks justert for avkastningsfaktor, tilsløres viktige egenskaper ved produktet og bidrar til en fremstilling av produktet som bedre enn det i virkeligheten er. 7. Lånefinansiering av produktet Kundens utgangspunkt var en investering med nominell verdi kr i produktet. På investeringstidspunktet ble tegningskostnadene (kr ) innbetalt som egenkapital, mens resten av investeringen ble finansiert med et fast lån på kr Lånebetingelsene var 7,5% nominell fast rente med månedlige etterskuddsvise terminer. Etableringskostnaden var kr innbetalt som egenkapital og terminkostnader kr 20 per termin. Etter 6 år ble den garanterte utbetalingen fra produktet benyttet til full innfrielse av lånet. I dokumentasjonen som jeg har fått oversendt har banken i forbindelse med låneopptaket oppgitt effektiv rente inkl. omkostninger (7,89% p.a.). Jeg har sammenstilt informasjonen om lånet i Tabell 4 nedenfor. Vi ser at de samlede kostnadene knyttet til lånet er kr På side 4 i prospektet heter det at I perioden fra 31. januar 1994 til 31. januar 2000 ville Europa/Japanindeksen vist en kursstigning på 123,85% (med 105% avkastningsfaktor). Siden jeg baserer meg på bankens kursinformasjon om delindeksene, har jeg grunn til å tro at tallet i prospektet er feil. En mulig forklaring kan være at banken har justert opp indekskursen ved slutten av perioden med avkastningsfaktoren, dvs. 213,19*105%, og lagt til grunn en indeksverdi på 100 ved starten av perioden. Beregnet kursstigning blir i så fall (213,19*105% 100)/100 = 123,85% som er det tallet banken opererer med i prospektet. 7

8 Tabell 3: Månedlige og samlede betalinger (kroner) knyttet til lånet Måned Etableringskostnad Rentebetaling Terminkostnader Sum renter, etablerings og terminkostnader Låneutbetaling Avdrag Sum betalinger Sum Jeg vil i det følgende illustrere effekten av et lånefinansiert kjøp av produktet med utgangspunkt scenariene som banken presenterer i tabellen nederst på side 3 i prospektet. Tabell 4 nedenfor viser betalingene knyttet til produktet og lånet samt kundens avkastning ved lånefinansiert kjøp for scenariene Stiger 100 og Stiger 50%. Tabell 4: Avkastning ved lånefinansiert kjøp gitt bankens scenarier (prospektet s. 3) Europa/Japan indeksen* stiger 100% Europa/Japan indeksen* stiger 50% Måned Produkt Lån Lånefin. kjøp Måned Produkt Lån Lånefin. kjøp Avkastning totalt 255,48% Avkastning totalt 11,97% Avkastning per år 23,54% Avkastning per år 1,90% * Utviklingen er beregnet ut fra at sluttverdien på Europa/Japan indeksen fastsettes som gjennomsnittskurs siste 12 måneder av perioden, jf. bankens merknad i tabellen nederst på side 3 i prospektet. 1 Innskutt beløp + 3,75% tegningskostnader 2 Lånebeløp etableringskostnad kr Månedlig rente + terminkostnad kr *100%*105% *50%*105% Det fremgår av prospektet at i det første scenariet (Stiger 100%) blir årlig avkastning på produktet 12,71% (tegningskostnader ikke medtatt). Ved lånefinansiert kjøp ser vi av Tabell 4 ovenfor at kundens årlige avkastning blir 23,54%. 8

9 Videre fremgår det av prospektet at i det andre scenariet (Stiger 50%) blir årlig avkasting på produktet blir 7,29% (tegningskostnader ikke medtatt). Ved lånefinansiert kjøp ser vi av Tabell 4 ovenfor at kundens årlige avkastning blir kun 1,90%. Det betyr at dette scenariet ligger i nærheten av break even punktet, dvs. hvor stor stigningen minst må være for at kunden skal unngå tap. Det kan vises at 47% stigning representerer break even for lånefinansiert kjøp av produktet. Det betyr at kursstigningen i Europa/Japan indeksen i løpet av seksårsperioden normalt må være noe høyere for at kunden skal unngå tap, jf. diskusjonen i avsnitt 4 ovenfor. I de to siste scenariene som omhandles i prospektet (Står stille 0%) og (Faller 20%) gir produktet ingen utbetalt avkastning. I disse scenariene innebærer lånefinansiert kjøp av produktet et tap som tilsvarer produktets tegningskostnader (kr ) og lånekostnadene (kr ), til sammen kr Produktet ble blant annet markedsført ved at programkunder ble kontaktet av banken. Det fremgår av produktets tegningsblankett at lån var et finansieringsalternativ. For banken var risikoen ved lånefinansiering begrenset, i og med at lånets pålydende var sikret med pant i produktet og at banken kjente til programkundens historikk. Jeg vil anta at innvilgelse av lånet var en kurant sak. På denne bakgrunn det vanskelig oppfattes på annen måte enn at banken markedsførte lånefinansiert kjøp av produktet. I prospektet for Europa/Japan finner jeg imidlertid ingen informasjon som opplyser kunden om effekten av lånefinansiert kjøp av produktet, herunder samlet avkastning og risiko. Jeg finner det oppsiktsvekkende. Det er banken som er den profesjonelle part i relasjonen mens kunden må anses som forbruker. Etter mitt skjønn kan ikke banken fraskrive seg sitt informasjonsansvar knyttet til lånefinansiert kjøp av produktet ved å vise til at det er kundens eget ansvar å finne ut av dette. På denne bakgrunn mener jeg at prospektet for Europa/Japan er mangelfullt. Videre er det grunn til å stille et stort spørsmålstegn ved bankens kunderådgivning. Jeg konstaterer at prospektene til Global og Sektor, som ble markedsført senere samme år, inneholdt informasjon om samlet avkastning og risiko ved lånefinansiert kjøp av produktene. Dette kan oppfattes som en erkjennelse fra bankens side at slik informasjon faktisk var nødvendig. 8. Konklusjon Etter min mening er prospektet til DnB Europa/Japan AIO 2000/2006 utformet på en slik måte at banken appellerer til en illusjon om å få i pose og sekk, når den øverst på side 2 i prospektet stiller spørsmålet: HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? 9

10 og øverst på side 3 svarer 100% AV AKSJEMARKEDETS VEKST og at den videre fremstiller (side 2) DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006 er et alternativ til kjøp av aksjer eller aksjefond. Realiteten er at banken selv konstruerte en indeks, som var betydelig utvannet i forhold til en direkte investering i de aksjene som inngikk i indeksen. Denne utvanningen skjedde for det første ved at banken valgte delindekser som ikke er utbyttejustert. Men banken gjorde ikke oppmerksom på at dette alt annet like er i kundens disfavør fordi avkastningen da blir lavere enn om indeksen var utbyttejustert. Videre var kundens investering valutasikret. Men banken gjorde ikke oppmerksom på at dette alt annet like er i kundens disfavør fordi forventet avkastning på en indeks med valutasikring er lavere enn uten slik sikring når rentenivået i Norge er høyere enn i utlandet. Bankens valg av delindekser samt valutasikringen ledet til den omtalte Europa/Japanindeksen, som produktets avkastning var knyttet til. Gjennom illustrasjoner i prospektet kan banken ha skapt et inntrykk av at kundens avkastning var knyttet til kursstigningen i Europa/Japan indeksen i seksårsperioden. Fra bankens side var imidlertid produktet konstruert slik at kundens avkastning ble gjort avhengig av gjennomsnittlige indekskurser over tid i perioden. Men banken gjorde ikke oppmerksom på at dette alt annet like er i kundens disfavør fordi forventet avkastning da blir lavere samtidig som at muligheten for høy avkastning også går ned. På side 7 i prospektet heter det at Det vil ikke påløpe noen forvaltningskostnader i aksjeindeksobligasjonens løpetid. Men mine beregninger (Bjerksund (2014b)) tyder på at kundens avkastning var så kraftig utvannet at banken (og bankens underleverandører) sikret seg skjulte marginer på nivå med det som ble avdekket i Røeggen saken eller høyere. Prospektet fokuserer ensidig på positive sider ved produktet. Forhold som alt annet like er i kundens disfavør fremstilles enten som en fordel for kunden eller kommuniseres som en ren faktaopplysning. Det er ikke informert om avkastning og risiko ved lånefinansiert kjøp av produktet. Etter mitt syn må prospektet karakteriseres som ubalansert, og på vesentlige punkter misvisende eller mangelfullt. Resultatet er at produktet fremstilles som langt bedre enn det i virkeligheten var på investeringstidspunktet. Jeg vil anta at kunden hadde avstått fra lånefinansiert kjøp av produktet dersom kunden hadde fått mer balansert og fullstendig informasjon. 10

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Aller siste versjon: 0.0.04 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006: En sammenligning med Røeggen produktene. Introduksjon Undertegnede var sakkyndig vitne

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

OSLO TINGRETT 09-088470TVI-OTIR/04. Meddommere: Liv Margareth Karlsen Per Wilhelm Antonsen

OSLO TINGRETT 09-088470TVI-OTIR/04. Meddommere: Liv Margareth Karlsen Per Wilhelm Antonsen OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 15. juni 2010 Saksnr.: 09-088470TVI-OTIR/04 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Christofer Heffermehl Liv Margareth Karlsen Per Wilhelm Antonsen Saken gjelder: Krav

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Bankklagenemndas uttalelse 2010-189 Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Klager påklaget foretakets rådgivning i forbindelse

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Realisert avkastning på garanterte spareprodukter

Realisert avkastning på garanterte spareprodukter Realisert avkastning på garanterte spareprodukter Steen Koekebakker Valeri Zakamouline Kristiansand, 13. juni Høyskolen i Agder Institutt for Økonomi I denne rapporten undersøkes avkastning på garanterte

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Spareprodukter av flere slag

Spareprodukter av flere slag Sammensatte finansielle produkter uforståelige eller nyttige? Diderik Lund Professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Foredrag ved Faglig-Pedagogisk Dag, 1. november 2012 Spareprodukter av flere

Detaljer

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før.

Detaljer

Garanterte investeringsprodukter

Garanterte investeringsprodukter Garanterte investeringsprodukter Kristine Andenæs Axelsen og Ketil Johan Rakkestad, konsulenter i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1. Garanterte investeringsprodukter

Detaljer

REALISERT AVKASTNING PÅ STRUKTURERTE SPAREPRODUKTER

REALISERT AVKASTNING PÅ STRUKTURERTE SPAREPRODUKTER REALISERT AVKASTNING PÅ STRUKTURERTE SPAREPRODUKTER - En kritikk av anvendt metode - Nils Gunnar Brattlie Alexander Kleiven Svein Rune Jordheim 29. juni 07 1 - Innledning I siste utgave av økonomitidsskriftet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Grad av aktiv forvaltning for fond i DNB Norge-familien

Grad av aktiv forvaltning for fond i DNB Norge-familien Grad av aktiv forvaltning for fond i DNB Norge-familien Analyse av DNB Norge, DNB Norge I, Avanse Norge I og Avanse Norge II for tidsrommet 31..2009 til 31..2014. Petter Bjerksund, professor NHH og Trond

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE 70 60 50 40 30 20 10 0 Nokias aksjekursutvikling de siste 12 år. 1 64

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 Undertegnede Balsfjord kommune, org.nr. 940208580, erkjenner å skylde Husbanken, org.nr.

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON

K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON 601407_Telecom_brosjyre_GPS 17-03-00 12:14 Side 1 K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON TELECOM 2000/2006 INFORMASJON For ytterligere informasjon om K-Banks Telecom 2000 / 2006 ta kontakt med Thomas Eitzen (22

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning 2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning Saken gjaldt spørsmål om bankens rådgivning i forbindelse med at klager i 2006 og 2007 hadde plassert til sammen kr 2.900.000,- i

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Historisk avkastning for garanterte spareprodukter

Historisk avkastning for garanterte spareprodukter Historisk avkastning for garanterte spareprodukter Indeks 80 100 120 140 160 180 200 220 240 aksje valuta annet 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Notatnr Forfattere SAMBA/17/09

Detaljer

Kredittilsynet 02.01.2008. Undersøkelse av sammensatte produkter

Kredittilsynet 02.01.2008. Undersøkelse av sammensatte produkter Kredittilsynet 02.01.2008 Undersøkelse av sammensatte produkter 1.0 Kort om sammensatte produkter Sammensatte produkter eller strukturerte produkter og garanterte produkter som de også kalles, ble introdusert

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Rentegaranti gir deg trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Block Watnes Rentegaranti Block Watne kan nå tilby rentegaranti for deg som kjøper bolig med overtagelse innen 31. desember 2008. Med rentegaranti

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 9. januar 2014/TH/GS/PB/GE/TR HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 1. Innledning I NOU 2013:11 foreslår et utvalg med professor Kåre Lilleholt som leder

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Investeringsrådgivning i praksis

Investeringsrådgivning i praksis T O T A L L E V E R A N D Ø R A V F I N A N S I E L L E T J E N E S T E R Investeringsrådgivning Kapitalforvaltning Investeringsrådgivning i Regnskapstjenester praksis Det beste fra norske og internasjonale

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

Langsiktig finansiering

Langsiktig finansiering Langsiktig finansiering Ordinære lån Obligasjonslån Konvertible obligasjoner Obligasjoner med aksjekjøpsrett Egenkapital John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Ordinære lån Låneformer - Lånesertifikater

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 23 mai - 08. juli 2005 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Helgeland

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Stø kurs i sommervarmen

Stø kurs i sommervarmen Stø kurs i sommervarmen Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411 Vika 0115 OSLO Pareto Private Equity AS Postboks 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer