Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige"

Transkript

1 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 og 3. desember 2010 et Prospekt på. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet med tillegg er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside eller på Utsteders besøksadresse, Stranden 21, 0021 Oslo, eller etterfølger(e) til disse. Tilrettelegger Oslo, 26. januar 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10

2 Ord med stor forbokstav som benyttes i Endelige Vilkår skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets kapittel 3 Definisjoner og Definisjoner, samt i disse Endelige Vilkår. 1 Sammendrag Innledning Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Lånet. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. Tilbudet og forventet tidsplan Tilbud om tegning fremsettes offentlig og kun i Sverige. Tegning finner sted hos DnB NOR Bank ASA fra og med 31. januar 2011 til og med 4. mars Utfylt tegningsblankett må være mottatt av DnB NOR Bank ASA, Markets, Securities Services, Box 3041, Stockholm, innen kl den 4. mars 2011 for å komme i betraktning. Tegningsomkostninger: 2,00 prosent av tegnet beløp beregnet til Emisjonskurs. Emisjonskurs er 110 %. Låneramme SEK , første transje minimum SEK Tildeling av obligasjoner vil bli meddelt obligasjonseierne skriftlig. Tildelte obligasjoner kan omsettes fra Emisjonsdato. I tilfelle tegning over SEK vil det bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Betaling kan foretas fortløpende gjennom tegningsperioden og frem til og med 11. mars Lånet vil kunne bli søkt opptatt til notering på Privatobligasionslistan (Strukturerade Produkter) ved NASDAQ OMX Stockholm eller annen markedsplass. Obligasjonene er fritt omsettelige. Opplåningen inngår som en del av Låntakers generelle finansiering. I tillegg til Hovedstol skal Obligasjonseieren på Forfallsdato motta et eventuelt Tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i Aktiva i. Tilleggsbeløpet fremkommer ved at Obligasjonsandeler multipliseres med Avkastningsfaktoren og den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Den relative endringen er gitt ved differansen mellom Aktiva i Slutt og Aktiva i Start, dividert på Aktiva i Start. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er positiv, vil Tilleggsbeløp tilsvare minimum 145 % av den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er null eller negativ vil Obligasjonseier på Forfallsdato kun motta Hovedstol (eksl. tegningsomkostninger og overkurs). Utsteder forbeholder seg retten til å kansellere utstedelsen av DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 dersom det i tiden frem til og med 3 uker etter Emisjonsdato inntreffer nærmere bestemte vilkår. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 10

3 Kunden belastes honorarer direkte og indirekte i forbindelse med investeringen i DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016, se kapittel 3 Øvrig informasjon. Risikofaktorer Investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Tilleggsbeløpet er knyttet til. Tilleggsbeløpet som vil kunne oppnås fra disse markedene vil variere og er forbundet med store svingninger. Selv om du som investor uansett utvikling i Aktiva i er sikret tilbakebetaling av Hovedstol på Forfallsdato, må en investering som dette karakteriseres som risikofylt. I er Obligasjonseiers avkastning avhengig av verdiutviklingen i Aktiva i. Tilleggsbeløpet fremkommer ved at Obligasjonsandeler multipliseres med Avkastningsfaktoren og den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Den relative endringen er gitt ved differansen mellom Aktiva i Slutt og Aktiva i Start, dividert på Aktiva i Start. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er positiv, vil Tilleggsbeløp tilsvare minimum 145 % av den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er null eller negativ vil Obligasjonseier på Forfallsdato kun motta Hovedstol (eksl. tegningsomkostninger og overkurs). Startverdi for Aktiva i blir fastsatt på Evalueringstidspunktet den 11. mars 2011, forutsatt at dette er en Beregningsdag. Sluttverdien for Aktiva i blir fastsatt som det aritmetiske gjennomsnitt av verdier for Aktiva i den 26. kalenderdag i hver måned, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag i perioden fra og med februar 2015 til og med februar 2016 (13 noteringspunkter). Avkastningsfaktoren fastsettes den 11. mars Indikativ Avkastningsfaktor er 174 %, men kan endelig fastsettes til minimum 145 %. Tilbakebetaling av Hovedstol er kun sikret på Forfallsdato. Ved salg av obligasjonen før Forfallsdato vil oppgjør skje til gjeldende markedskurs som vil kunne være lavere eller høyere enn pari kurs, avhengig av verdiutviklingen av Aktiva i samt aktuelle markedsforhold. Dette inkluderer markedskurser for de forretninger som Låntaker inngår i markedet for å sikre investor avkastningen fra Aktiva i 's verdiutvikling. Dette innebærer at lånet er tilpasset investorer som har til hensikt å beholde sin investering fram til Forfallsdato. Før beslutning om investering tas oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuell obligasjon, herunder Prospektet og brosjyre utarbeidet for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016, opp mot alternative investeringsmuligheter. Dette er for å sikre at beslutningen om å investere i DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 er tilpasset egen økonomi og ønsket risikonivå. Avkastning fra markedene hvor Aktiva i handles vil alltid være forbundet med usikkerhet. Se kapittel 2 Betingelser, definisjonen av Markedspleie, for nærmere opplysninger om annenhåndsomsetning av. Siden er utstedt av DnB NOR Bank ASA har du også en risiko for at Låntaker ikke er i stand til å betale Hovedstol og et eventuelt Tilleggsbeløp på Forfallsdato (kredittrisiko). DnB NOR Bank ASA er pr 17. januar 2011 ratet A+ av Standard & Poor's, Aa3 av Moody's og AA av DBRS slik at kredittrisikoen må anses som lav. For en innføring i risikofaktorer knyttet til DnB NOR Bank ASA og generell risiko knyttet til obligasjonslån anbefales investor å sette seg inn i Grunnprospektet for Utsteder datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 og 3. desember Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 10

4 2 Betingelser Generelt: ISIN: SE Lånet/Lånets navn: Låntaker/Utsteder: Type lån: DnB NOR Bank ASA Strukturert Obligasjonslån Låneramme: SEK Lånebeløp - 1. transje: SEK Lånet åpnes 11. mars Første transje minimum SEK , maksimum SEK Lånet lukkes senest åtte Bankdager før Forfallsdato. Obligasjonsandeler: SEK likestilte og sideordnede. Minste tegningsbeløp SEK ekskl. overkurs. Obligasjonsandelenes form: Tegningperiode: Betaling: Åpning/Lukking Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret. Fra og med 31. januar 2011 til og med 4. mars Utfylt tegningsblankett må være mottatt av Tegningssted innen kl den 4. mars 2011 for å komme i betraktning. Betaling kan foretas fortløpende gjennom tegningsperioden og frem til og med 11. mars Investor skal betale tegnet beløp beregnet til Emisjonskurs og tegningsomkostninger samlet til angitt konto i DnB NOR Bank ASA. Lånet vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest åtte bankdager før Forfallsdato. Emisjonsdato: 11. mars 2011 Forfallsdato: 11. mars 2016 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 10

5 Avkastning: Aktiva i : Ordinær aksje i selskapene i nedenstående tabell, med tilhørende nummerering i, vekt w i, identifisert ved ISIN og identifikasjonskoden i nyhetsbyrået Bloomberg's finansielle informasjonssystem samt Børs: i Aktiva i Vekt ISIN Bloombergkode (w i ) Børs 1 Alfa Laval AB 1/6 SE ALFA SS Stockholm 2 Hennes & 1/6 SE HMB SS Stockholm Mauritz AB 3 Skanska AB 1/6 SE SKAB SS Stockholm 4 Swedish Match 1/6 SE SWMA SS Stockholm 5 Tele2 AB 1/6 SE TEL2B SS Stockholm 6 TeliaSonera AB 1/6 SE TLSN SS Stockholm I tilfelle et Aktiva i opphører å eksistere, vil denne bli erstattet av et annet Aktiva i, som i henhold til Kalkulasjonsagentens vurdering bedømmes til å gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som Aktiva i. Dersom et Aktiva i blir påvirket av oppkjøp, fusjon, nasjonalisering, insolvens, børsnotering opphører eller andre tilsvarende hendelser, skal Kalkulasjonsagenten foreta nødvendige justeringer. Investor har ingen rettigheter tilknyttet Aktiva i utover det som følger av Prospektet, herunder er investor ikke berettiget til utbytte. Aktiva i Start : Som definert i Grunnprospektet pkt Aktiva i Start fastsettes 11. mars Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 10

6 Aktiva i Slutt : Som definert i Grunnprospektet pkt Aktiva i Slutt fastsettes som det aritmetiske gjennomsnitt av verdier for Aktiva i den 26. kalenderdag i hver måned, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag i perioden fra og med februar 2015 til og med februar 2016 (13 noteringspunkter) Avkastningsfaktor: Pr 17. januar 2011 indikeres Avkastningsfaktoren til 174 prosent. Endelig Avkastningsfaktor fastsettes 11. mars Dersom avkastningsfaktoren blir mindre enn 145 %, har DnB NOR Markets rett, men ingen plikt til å kansellere kjøp av DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Beregningsdag: Som definert i Grunnprospektet pkt Børsdag: Som definert i Grunnprospektet pkt Evalueringstidspunkt: Som definert i Grunnprospektet pkt Aktuelt Evalueringstidspunkt bestemmes av den enkelte børs. Tilleggsbeløp: I tillegg til Hovedstol skal Obligasjonseieren på Forfallsdato motta et eventuelt Tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i Aktiva i. Tilleggsbeløpet (T) fremkommer ved at Obligasjonsandeler (O) multipliseres med Avkastningsfaktoren (AF) og den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Den relative endringen er gitt ved differansen mellom Aktiva i Slutt og Aktiva i Start, dividert på Aktiva i Start. Matematisk uttrykt skal Tilleggsbeløp utgjøre: T 6 = O AF maks 0; wi i= 1 Aktiva Slutt i Aktiva Aktiva Start i Start i Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er positiv, vil Tilleggsbeløp tilsvare minimum 145 % av den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i. Dersom den vektede summen av den relative endringen til den enkelte Aktiva i er null eller negativ vil Obligasjonseier på Forfallsdato kun motta Hovedstol (eksl. tegningsomkostninger og overkurs). Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 10

7 Nedenfor vises eksempler for Tilleggsbeløp beregnet med utgangspunkt i Nominelt Beløp NOK / Innbetalt Beløp NOK og Avkastningsfaktor 174 %. Årlig Avkastning i % avkastning i % Innbetalt Utbetalt Avkastningav Innbetalt av Innbetalt Beløp Beløp* i SEK** Beløp** Beløp** -50 % ,000-1, % % -40 % ,000-1, % % -30 % ,000-1, % % -20 % ,000-1, % % 0 % ,000-1, % % 10 % , % 0.92 % 20 % ,488 2, % 3.75 % 30 % ,233 4, % 6.31 % 40 % ,977 5, % 8.64 % 50 % ,721 7, % % 60 % ,465 9, % % 70 % ,209 10, % % 80 % ,954 12, % % 90 % ,698 14, % % 100 % ,442 16, % % Relativ endring * Utbetaling viser Hovedstol tillagt Tilleggsbeløp. ** Avkastning i SEK og Årlig avkastning i % av Innbetalt Beløp hensyntar tegningsomkostninger på 2 %, Emisjonskurs 110 % og avkastningsfaktor på 174 %. ISDA-regelverk: Som definert i Grunnprospektet pkt Emisjonskurs: 110 % Innfrielseskurs: Som definert i Grunnprospektet pkt Kursutvikling Aktiva i : eller etterfølger til denne. Bankdag: Som definert i Grunnprospektet pkt Markedsforstyrrelse: Som definert i Grunnprospektet pkt Avdrag og innløsning: Innløsningsretter (Put/Call): N/A Avdrag: Som definert i Avdrag i Grunnprospektet pkt Innløsning: Som angitt i Grunnprospektet pkt Forpliktelser: Utsteders særskilte forpliktelser i løpet av Lånets løpetid: N/A Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 10

8 Notering og formalia: Notering av Lånet /Noteringssted/ Markedsplass: Som definert i Notering av Lånet/Markedssertifikatet i Grunnprospektet pkt Lånet vil kunne bli søkt opptatt til notering på Markedsplassen Privatobligasionslistan (Strukturerade Produkter) ved NASDAQ OMX Stockholm. Markedspleie: Som definert i Markedspleie i Grunnprospektet pkt Endring av lånevilkårene og endrede forutsetninger: Som angitt i Grunnprospektet pkt Avtale/-n: Obligasjonseiermøte/ stemmerettigheter: N/A Obligasjonseiers rettigheter følger av Prospektet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner i Lånet tiltrådt Prospektets vilkår og er således bundet av disse. I henhold til Grunnprospektet pkt kan Låntaker foreta enhver endring av Lånets vilkår uten Obligasjonseiernes samtykke. Den enkelte Obligasjonseier, eller et eventuelt obligasjonseierfelleskap opprettet av Obligasjonseierne, står fritt til henvende seg Låntaker. Låntaker har imidlertid ingen forpliktelse til å etterkomme krav som måtte stilles av Obligasjonseier eller obligasjonseierfellesskapet utover det som følger av Lovgivning. Tilgang til dokumentasjon: Tillitsmann/-en: N/A Registerfører: Som definert i Grunnprospektet pkt Verdipapirregister: Som definert i Grunnprospektet pkt Kalkulasjonsagent: Som definert i Kalkulasjonsagent i Grunnprospektet pkt Kalkulasjonsagent er DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Tegningssted: Som definert i Tegningssted i Grunnprospektet pkt Noteringsavgifter: Prospektavgift for Grunnprospektet er NOK Noteringsavgift vil kunne fås ved henvendelse til Utsteder etter at notering har funnet sted. Innbetalt Beløp: Som definert i Innbetalt Beløp i Grunnprospektet pkt Innbetalt Beløp vil være 112,20 % av investors andel av Lånet beregnet til pari kurs. Forventet fordeling av Innbetalt Beløp: Med Tegningsomkostninger på 2 % forventes følgende fordeling av Innbetalt Beløp: Nullkupongobligasjon 70,96 %, derivater 22,62 %, totale kostnader 6,42 %. Vilkår for gjennomføring: Omtalt i Grunnprospektet pkt Minste emisjonsbeløp for eventuell innstilling av emisjonen er fastsatt til SEK Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 10

9 Laveste Avkastningsfaktor for eventuell innstilling av emisjonen er fastsatt til 145 %. 3 Øvrig informasjon Rådgiver DnB NOR Markets har vært tilrettelegger av Lånet, og har bistått Utsteder med utarbeidelse av Endelige Vilkår. Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i Lånet. Tilrettelegger bekrefter for øvrig, så langt Tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Lånet. Rating Det foreligger offisiell rating av Utsteder avgitt av følgende ratingselskaper: Standard & Poors: A+ En låntaker med rating A har god kapasitet til å møte sine finansielle forpliktelser, men er noe følsom ovenfor negative økonomiske betingelser og endrede omgivelser. Plusstegnet angir plassering innenfor A rating (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på www2.standardandpoors.com) Moody's: Aa3 Gjeldsforpliktelser med rating Aa er ansett å være av høy kvalitet og er forbundet med svært lav kredittrisiko. 3-tallet angir plassering innenfor Aa rating (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på DBRS (Dominion Bond Rating Service): AA Langsiktig gjeld med rating AA er av "superior" kredittkvalitet, og beskyttelse av rente og hovedstol er ansett som høy (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på Det foreligger ikke offisiell rating av Lånet. Honorarer Følgende honorarer vil belastes kunde direkte i forbindelse med investeringen i Lånet: Honorartype Beregningsgrunnlag Honoraret tilfaller Tegningsomkostninger Engangsbeløp tilsvarende 2 % av kundens tegnede beløp beregnet til Emisjonskurs i Lånet. Distributør Dette påløper i tillegg til og dekkes utenfor kundens tegnede beløp beregnet til Emisjonskurs i Lånet. Forfaller til betaling samtidig med det tegnede beløpet i Lånet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 10

10 Følgende honorar vil belastes kunden indirekte gjennom investeringen i Lånet ved at det belastes Lånet direkte: Honorartype Beregningsgrunnlag og forfall Honoraret tilfaller Tilretteleggingshonorar Utsteder vil oppnå en margin som er forskjellen mellom nåverdien av sikringsdelen som sikrer hovedstolsgarantien og prisen tilrettelegger betaler for derivatdelen som muliggjør eventuell avkastning. Denne marginen skal blant annet dekke risikoelementer og transaksjonskostnader. ca 50 % til Tilrettelegger, ca 50 % til distributør. Pr 17. januar 2011 utgjør marginen anslagsvis 5,00 % av nominelt beløp - tilsvarende 1,00 % av nominelt beløp pr år. Beregnet av investert beløp hensyntatt Emisjonskurs utgjør marginen anslagsvis 4,55 % - tilsvarende 0,91 % pr år. Tilretteleggingshonorar forfaller til betaling når investert beløp er tilgjengelig for Lånet. Eksempelvis vil Innbetalt Beløp på SEK (tegnet beløp SEK tillagt overkurs SEK 1.000, tillagt tegningsomkostninger SEK 220), tilsvarende 1 obligasjon med en nominell verdi SEK , innebære en margin på SEK 455 av nominelt beløp hensyntatt emisjonskurs. Oslo, 26. januar 2011 DnB NOR Bank ASA Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 10